Skanda Veda Pada Stava In Telugu

॥ Skanda Veda Pada Stava Telugu Lyrics ॥

॥ స్కంద వేదపాద స్తవః ॥
యో దేవానాం పురో దిత్సురర్థిభ్యో వరమీప్సితమ్ ।
అగ్రే స్థితః స విఘ్నేశో మమాంతర్హృదయే స్థితః ॥ ౧ ॥

మహః పురా వై బుధసైంధవశ్రీ-
-శరాటవీమధ్యగతం హృదంతః ।
శ్రీకంఠఫాలేక్షణజాతమీడే
తత్పుష్కరస్యాయతనాద్ధి జాతమ్ ॥ ౨ ॥

మహో గుహాఖ్యం నిగమాంతపంక్తి
మృగ్యాంఘ్రిపంకేరుహయుగ్మమీడే ।
సాంబో వృషస్థః సుతదర్శనోత్కో
యత్పర్యపశ్యత్సరిరస్య మధ్యే ॥ ౩ ॥

త్వామేవ దేవం శివఫాలనేత్ర-
-మహోవివర్తం పరమాత్మరూపమ్ ।
తిష్ఠన్ వ్రజన్ జాగ్రదహం శయానః
ప్రాణేన వాచా మనసా బిభర్మి ॥ ౪ ॥

నమో భవానీతనుజాయ తేఽస్తు
విజ్ఞాతతత్త్వా మునయః పురాణాః ।
యమేవ శంభుం హరిమబ్జయోనిం
యమింద్రమాహుర్వరుణం యమాహుః ॥ ౫ ॥

కోటీరకోటిస్థమహార్ఘకోటి-
-మణిప్రభాజాలవృతం గుహం త్వామ్ ।
అనన్యచేతాః ప్రణవాబ్జహంసం
వేదాహమేతం పురుషం మహాంతమ్ ॥ ౬ ॥

స నోఽవతు స్వాలికపంక్తిజీవ-
-గ్రహం గృహీతాయత చంద్రఖండః ।
గుహాదసీయంతమిదం స్వరూపం
పరాత్పరం యన్మహతో మహాంతమ్ ॥ ౭ ॥

స్వర్గాపగామధ్యగపుండరీక-
-దలప్రభాజైత్రవిలోచనస్య ।
అక్ష్ణాం సహస్రేణ విలోక్యమానం
న సందృశే తిష్ఠతి రూపమస్య ॥ ౮ ॥

హేమద్విషత్కుండలమండలాఢ్య-
-గండస్థలీమండితతుండశోభః ।
బ్రహ్మ త్వమేవేతి గుహో మునీంద్రైః
హృదా మనీషా మనసాఽభిక్లప్తః ॥ ౯ ॥

సుపక్వబింబాధరకాంతిరక్త-
-సంధ్యామృగాంకాయితదంతపంక్తిః ।
గుహస్య నః పాతు విలోలదృష్టిః
యేనావృతం ఖం చ దివం మహీం చ ॥ ౧౦ ॥

కరీంద్రశుండాయితదోఃప్రకాండ
ద్విషట్కకేయూరవిరాజమానమ్ ।
గుహం మృడానీభవమప్రమేయం
న చక్షుషా పశ్యతి కశ్చనైనమ్ ॥ ౧౧ ॥

స్వకీయదోర్దండగృహీతచండ-
-కోదండ నిర్ముక్త పృషత్కషండైః ।
త్రివిష్టపాంధంకరణైరశూన్యాన్
యః సప్తలోకానకృణోద్దిశశ్చ ॥ ౧౨ ॥

సౌవర్ణహారాదివిభూషణోజ్జ్వల-
-న్మణిప్రభాలీఢ విశాలవక్షాః ।
స్కందః స మాం పాతు జితాబ్జయోనిః
అజాయమానో బహుధా విజాయతే ॥ ౧౩ ॥

దేవః స వైహారికవేషధారీ
లీలాకృతాశేషజగద్విమర్దః ।
శిఖిధ్వజః పాతు భయంకరేభ్యో
యః సప్తసింధూనదధాత్పృథివ్యామ్ ॥ ౧౪ ॥

షడాననో ద్వాదశబాహుదండః
శ్రుత్యంతగామీ ద్విషడీక్షణాఢ్యః ।
భీతాయ మహ్యం గిరిజాతనూజో
హిరణ్యవర్ణస్త్వభయం కృణోతు ॥ ౧౫ ॥

యో దానవానీకభయంకరాటవీ
సమూలకోత్పాటనచండవాతః ।
షాణ్మాతురః సంహృత సర్వశత్రుః
అథైకరాజో హ్యభవజ్జనానామ్ ॥ ౧౬ ॥

అతీవ బాలః ప్రవయాః కుమారో
వర్ణీ యువా షణ్ముఖ ఏకవక్త్రః ।
ఇత్థం మహస్తద్బహుధాఽఽవిరాసీ-
-ద్యదేకమవ్యక్తమనంతరూపమ్ ॥ ౧౭ ॥

యదీయమాయావరణాఖ్యశక్తి
తిరోహితాంతః కరణా హి మూఢాః ।
న జానతే త్వాం గుహ తం ప్రపద్యే
పరేణ నాకం నిహితం గుహాయామ్ ॥ ౧౮ ॥

గురూపదేశాధిగతేన యోగ-
-మార్గేణ సంప్రాప్య చ యోగినస్త్వామ్ ।
గుహం పరం బ్రహ్మ హృదంబుజస్థం
విభ్రాజదేతద్యతయో విశంతి ॥ ౧౯ ॥

యో దేవసేనాపతిరాదరాద్వై
బ్రహ్మాదిభిర్దేవగణైరభిష్టుతః ।
తం దేవసేనాన్యమహం ప్రపద్యే
విశ్వం పురాణం తమసః పరస్తాత్ ॥ ౨౦ ॥

హృదంబుజాంతర్దహరాగ్రవర్తి
కృశానుమధ్యస్థపరాత్మరూపాత్ ।
గుహాత్సుసూక్ష్మాన్మునయః ప్రతీయు-
-రతః పరం నాన్యదణీయసం హి ॥ ౨౧ ॥

తపః ప్రసన్నేశబహుప్రదత్త-
-వరప్రమత్తాసురభీతిభాజామ్ ।
సుపర్వణాం స్కంద భవాన్ శరణ్యః
ఇంద్రస్య విష్ణోర్వరుణస్య రాజ్ఞః ॥ ౨౨ ॥

స ఏవ దేవో గిరిజాకుమారో
రాజా స మిత్రం స హి నో వరేణ్యః ।
భ్రాతా స బంధుః స గురుః స్వసా చ
స ఏవ పుత్రః స పితా చ మాతా ॥ ౨౩ ॥

స్వరాజ్యదాత్రే స్వసుతాం వితీర్య
తాం దేవసేనాం సుకుమారగాత్రామ్ ।
ఆరాధయత్యన్వహమాంబికేయం
ఇంద్రో హవిష్మాన్సగణో మరుద్భిః ॥ ౨౪ ॥

దేవేన యేనాలఘువిక్రమేణ
హతేషు సర్వేష్వపి దానవేషు ।
పురేవ దేవాః స్వపదేఽధిచక్రుః
ఇంద్రశ్చ సమ్రాడ్వరుణశ్చ రాజా ॥ ౨౫ ॥

షాణ్మాతురోఽసౌ జగతాం శరణ్య-
-స్తేజోఽన్నమాపః పవనశ్చ భూత్వా ।
సంరక్షణాయైవ జగత్సు దేవో
వివేశ భూతాని చరాచరాణి ॥ ౨౬ ॥

కరౌ యువామంజలిమేవ నిత్యం
ఉమాంగజాతాయ విధత్తమస్మై ।
ఏష ప్రసన్నః సుకుమారమూర్తి-
-రస్మాసు దేవో ద్రవిణం దధాతు ॥ ౨౭ ॥

నిధిః కలానాముదధిర్దయానాం
పతిర్జనానాం సరణిర్మునీనామ్ ।
కదా ప్రసీదేన్మయి పార్వతేయః
పితా విరాజామృషభో రయీణామ్ ॥ ౨౮ ॥

సౌందర్యవల్లీతనుసౌకుమార్య-
-సరోజపుష్పంధయమానసో యః ।
చచార కాంతారపథేషు దేవః
స నో దదాతు ద్రవిణం సువీర్యమ్ ॥ ౨౯ ॥

ఇతోఽపి సౌందర్యవదస్తు దేహ-
-మితీవ హుత్వా శివఫాలనేత్రే ।
జాతస్తతః కిం స కుమార ఏవ
కామస్తదగ్రే సమవర్తతాధి ॥ ౩౦ ॥

ముముక్షులోకాః శృణుత ప్రియం వో
భజధ్వమేనం గిరిజాకుమారమ్ ।
అస్యైవ దేవస్య పరాత్మతేతి
హృది ప్రతీష్యా కవయో మనీషా ॥ ౩౧ ॥

ధేనుర్బహ్వీః కామదోగ్ధ్రీః సువత్సాః
కుండోధ్నీర్గా దేహి నస్త్వం సహస్రమ్ ।
భక్తార్తిఘ్నం దేవదేవం షడాస్యం
విద్మాహి త్వా గోపతిం శూరగోనామ్ ॥ ౩౨ ॥

వందామహే బర్హిణవాహనస్థితం
వనీపకాశేషమనీషితప్రదమ్ ।
తోష్టూయమానం బహుధా పదే పదే
సంక్రందనేనానిమిషేణ జిష్ణునా ॥ ౩౩ ॥

దిగ్భ్యో దశభ్యః పరితః పునః పునః
పరః శతాయాతసిషేవిషావతామ్ ।
అనుగ్రహాయైవ షడాననో హ్యసౌ
ప్రత్యఙ్గ్ముఖస్తిష్ఠతి విశ్వతోముఖః ॥ ౩౪ ॥

కూర్మః ఫణీంద్రశ్చ తథా ఫణాభృతో
దిగ్దంతినశ్చైవ కులాచలా అపి ।
భూత్వాఽంబికేయః ప్రథితః ప్రతాపవాన్
బ్రహ్మాధ్యతిష్ఠద్భువనాని ధారయన్ ॥ ౩౫ ॥

యో వై స్కందః పృష్టః శంభోః సత్యం జ్ఞానం బ్రహ్మాద్వైతమ్ ।
ఓంకారార్థం ప్రాహ స్మేత్థం సుబ్రహ్మణ్యోం సుబ్రహ్మణ్యోమ్ ॥ ౩౬ ॥

యో జాహ్వవీశరారణ్యహ్రదాంభోజే బభౌ పురా ।
తస్మై నమః షణ్ముఖాయ మహాసేనాయ ధీమహి ॥ ౩౭ ॥

యద్దక్షిణకరాంభోజమిష్టదం స్వానుజీవినామ్ ।
తేభ్య ఇంద్రాదిసేనానాం సేనానిభ్యశ్చ వో నమః ॥ ౩౮ ॥

దేవతానామృషీణాం చ భక్తానామపి యోగినామ్ ।
భూతానామపి వీరాణాం పతీనాం పతయే నమః ॥ ౩౯ ॥

నమస్తేఽస్తు మహేశాన భీతేభ్యః శూరపద్మనః ।
సునాసీరముఖేభ్యస్త్వం స్వస్తిదా అభయంకరః ॥ ౪౦ ॥

కటాక్షవీక్షణాపాస్త నిఖిలవ్యాధిబంధన ।
దేవసేనాపతే స్వామిన్ అభి త్వా శూర నూనుమః ॥ ౪౧ ॥

అంతశ్చరసి భూతేషు త్వమేకః సూక్ష్మరూపతః ।
త్వమేవ నిగమాంతేషు పరమాత్మా వ్యవస్థితః ॥ ౪౨ ॥

మహీ ద్యౌరంతరిక్షం చ వాయురాపోఽనలోఽంబరమ్ ।
సుబ్రహ్మణ్య జగన్నాథ త్వయి సర్వం ప్రతిష్ఠితమ్ ॥ ౪౩ ॥

శైశవే త్వం మహాసేన బందీకృత్య ప్రజాపతిమ్ ।
అస్రాక్షీస్తాన్యథాపూర్వం మనుష్యాః పశవశ్చ యే ॥ ౪౪ ॥

వేదాంతకందరీవర్తి గుహాశయషడాననే ।
త్రిలోకీయం త్వయి విభో నావీవాంతః సమాహితా ॥ ౪౫ ॥

కలా ముహూర్తాః కాష్ఠాశ్చ మాసా వర్షా యుగాని చ ।
త్వయి వల్లీశ నిహితా నిమేషాస్త్రుటిభిః సహ ॥ ౪౬ ॥

రోగకాంతారదావాగ్నే మృత్యుకక్షహుతాశన ।
శూరఘ్న త్వత్ప్రతాపేన రేజతీ రోదసీ ఉభే ॥ ౪౭ ॥

పరం బ్రహ్మ విచిన్వంతో హృదయాంభోజమధ్యగమ్ ।
యోగినో నారదాద్యాస్త్వాం సదా పశ్యంతి సూరయః ॥ ౪౮ ॥

హతశూరముఖాశేషదైతేయం త్వాం గుహాస్తువన్ ।
అగ్నావిష్ణూ చేంద్రవాయూ సోమో ధాతా బృహస్పతిః ॥ ౪౯ ॥

వాచాలయస్యవాచం త్వం సచక్షుః కురుషేఽదృశమ్ ।
ఆశ్రితేభ్యో జగన్నాథ శివో నః సుమనా భవ ॥ ౫౦ ॥

స ఏవ జగతః కర్తా భర్తా హర్తా జగద్గురుః ।
కుమారః సచ్చిదానందః సోఽక్షరః పరమః స్వరాట్ ॥ ౫౧ ॥

అసురాన్ శూరపద్మాదీన్ హత్వా శరవణోద్భవః ।
దేవాన్ స్వస్వపదే కృత్వా సమ్రాడేకో విరాజసి ॥ ౫౨ ॥

తవ దృష్ట్వా విశ్వరూపం సహర్షభయవేపథు ।
త్వామస్తువన్నాదితేయాః బృహస్పతిపురోహితాః ॥ ౫౩ ॥

కిన్నరా గరుడా నాగా యక్షాః సాధ్యా మరుద్గణాః ।
ఐంద్రీశం త్వామహరహః విశ్వే దేవా ఉపాసతే ॥ ౫౪ ॥

విశ్వాసాన్మానుషీణాం చ ప్రజానాం పశుపక్షిణామ్ ।
చరాచరాణాం జగతాం ధ్రువో రాజా విశామయమ్ ॥ ౫౫ ॥

అంభోజసంవర్తికాసు రాజహంసా ఇవ ప్రభో ।
మదీయహృదయాంభోజే ధ్రువస్తిష్ఠావిచాచలిః ॥ ౫౬ ॥

లీలామాత్రకృతాశేషభువనాద్గిరిజాసుతాత్ ।
అథర్వ చాథ ఋక్సామ యజుస్తస్మాదజాయత ॥ ౫౭ ॥

తిలే తైలమివ ప్రోతం దధ్న్యాజ్యమివ షణ్ముఖే ।
మణౌ సూత్రమివ స్యూతం బ్రహ్మ విశ్వమిదం జగత్ ॥ ౫౮ ॥

యస్తప్తాదీనృషీన్ శాపాదుద్దధార హరాత్మజః ।
మాతుః స్తనసుధాపూరే పుత్రః ప్రముదితోధయన్ ॥ ౫౯ ॥

ఇజ్యయా పూజయా స్తుత్యా భక్త్యా చ పరిచర్యయా ।
ధ్యానేన తపసా చ త్వాం దేవం మనసి ఈడతే ॥ ౬౦ ॥

శ్రుతిస్మృత్యాగమాద్యుక్తకర్మణాం ఫలదాయినే ।
స్కందాయ తుభ్యం మఖిభిః శ్రద్ధయా హూయతే హవిః ॥ ౬౧ ॥

మూర్ధా ద్యౌరంబరం నాభిరూరూ భూరతలం పదే ।
షణ్ముఖస్యేత్యేవమాహుః అంతర్విశ్వమిదం జగత్ ॥ ౬౨ ॥

భక్తసంతాపశమన ప్రావృషేణ్యఘనాఘనాత్ ।
స్కందాదన్యం మనో మాగాః స దృష్టో మృడయాతి నః ॥ ౬౩ ॥

జిహ్వే త్వముచ్చైర్నిస్తంద్రా రాత్రిందివమభిష్టుహి ।
దేవసేనం మహాసేనం అదుగ్ధా ఇవ ధేనవః ॥ ౬౪ ॥

అకలంకశరచ్చంద్రవిలసత్త్వన్ముఖస్రుతాః ।
మందస్మితసుధాధారాస్తా మే కృణ్వంతు భేషజమ్ ॥ ౬౫ ॥

దేవానీజిమహే పూర్వం తపశ్చకృమహే పురా ।
యద్గుహో దేవతాస్మాకం కవిర్గృహపతిర్యువా ॥ ౬౬ ॥

మదీయహృదయాంభోజనిర్యూహమణిమంచకే ।
షడానన త్వత్పాదః స్యాదియాన్ ప్రాదేశసమ్మితః ॥ ౬౭ ॥

చిరంతనవచః స్తుత్యః ప్రణవాంబుజషట్పదః ।
కరోతు దేవసేనేశః శివా నః ప్రదిశో దిశః ॥ ౬౮ ॥

దైతేయవధసన్నద్ధో భవాన్ పవనసారథిః ।
ద్విలక్షమర్వతో హైమే రథే యుక్త్వాఽధితిష్ఠతి ॥ ౬౯ ॥

గగనోచ్ఛ్రితకోదండకిరీటం శూరమాహవే ।
బిభేదిథ త్వం నారాచైః సహస్రేణ శతేన చ ॥ ౭౦ ॥

ఐశాల్లలాటనయనాత్ జాతం వహ్నిర్యథాఽరణేః ।
ముముక్షవో గుహం బ్రహ్మ విచిన్వంతు మనీషయా ॥ ౭౧ ॥

హిరణ్యజ్యోతిషం స్కందం యాచధ్వం భో వనీపకాః ।
ఏషోఽర్థినః పూరయతి ప్రజయా చ ధనేన చ ॥ ౭౨ ॥

సన్నిధాస్యతి కిం స్వామీ భవనాంబురుహేక్షణః ।
తావకం మంజులం రూపం స్మర్యతే న చ దృశ్యతే ॥ ౭౩ ॥

యతస్త్వం జగతామేషాం ఆశిషే శిఖివాహన ।
తతో దేహి బహూన్వ్రీహీనకృష్టా యే చ కృష్టజాః ॥ ౭౪ ॥

ధనధాన్యగృహాన్ పుత్రాన్ దేహి దేవ దయానిధే ।
త్వమాశ్రితేష్టద ఇతి కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రుతమ్ ॥ ౭౫ ॥

భక్తేభ్యో ముచుకుందాఖ్యప్రముఖేభ్యో యథా గుహ ।
ప్రాదాస్తథా దేహి మహ్యమచ్యుతాం బహులాం శ్రియమ్ ॥ ౭౬ ॥

భక్తాన్ తత్పుత్రసుహృదః తన్మాతృపితృసోదరాన్ ।
పాహి స్కంద పునశ్చాస్య ద్విపదో యే చతుష్పదః ॥ ౭౭ ॥

చోరవ్యాఘ్రపిశాచాఖుసర్పకీటాదిబాధకాత్ ।
భక్తాన్నిశాసు సంరక్షన్ త్రిషు లోకేషు జాగృహి ॥ ౭౮ ॥

దానవేష్వపి దైత్యేషు రాక్షసేష్వప్యరాతిషు ।
పిశాచేష్వపి గాంగేయ విక్రమస్వ మహానసి ॥ ౭౯ ॥

ఆధిభిర్వ్యాధిభిశ్చైవ పీడితానామహర్నిశమ్ ।
దూతానాం వపుషి స్వామిన్నాసువోర్జమిషం చ నః ॥ ౮౦ ॥

అతితీవ్రేణ తపసా తప్యమానా అహర్నిశమ్ ।
ఉపాసత త్వాం తప్తాద్యాః అథ హైనం పురర్షయః ॥ ౮౧ ॥

ధ్యానావాహనపూజేజ్యాపరిచర్యాస్తుతిష్వహమ్ ।
అజ్ఞో మే సఫలాం పూజాం కృణుహి బ్రహ్మణస్పతే ॥ ౮౨ ॥

అసురాన్ రాక్షసాన్ క్రూరాన్ దేవయజ్ఞవిఘాతకాన్ ।
జహి దేవేశ యస్మాత్త్వం రక్షోహామీవచాతనః ॥ ౮౩ ॥

దుర్వృత్తేభ్యో ధనం ధత్సే నీచేభ్యోఽపి ధనం బహు ।
న దదాసి కుతో మహ్యం ఏతత్పృచ్ఛామి సంప్రతి ॥ ౮౪ ॥

ముఖైరేతాన్మహారౌద్రాన్ దూరీకురు జగత్పతే ।
మమ స్వమభికాంక్షంతే యే స్తేనా యే చ తస్కరాః ॥ ౮౫ ॥

గుహ త్వత్పాదభక్తానాం గేహే జాగ్రత్వహర్దివమ్ ।
వీరబాహుముఖా వీర తే నిత్యానుచరాస్తవ ॥ ౮౬ ॥

త్రిషడ్విలోచనేష్వేకదృక్కటాక్షేణ లక్షయన్ ।
ఆఢ్యం కరోతు మాం స్కందః పర్జన్యో వృష్టిమానివ ॥ ౮౭ ॥

భయానకాసురానీకకాందిశీకాః పురా ఖలు ।
గుహ త్వాం శరణం ప్రాపుః ఇంద్రేణ సహ దేవతాః ॥ ౮౮ ॥

త్వామేవ కీర్తయన్ దేవ ధ్యాయన్ శృణ్వన్ ప్రపూజయన్ ।
గుహ త్వత్పాదభక్తోఽహం జీవాని శరదః శతమ్ ॥ ౮౯ ॥

కృపాదుగ్ధాబ్ధికల్లోలాయమానాపాంగవీక్షణ ।
దేహి మే గుహ బహ్వాయుర్దీర్ఘాయుస్త్వమిహేశిషే ॥ ౯౦ ॥

పురారాతీక్షణపయః పారావారసుధాకర ।
షడ్వక్త్ర ధేహి కృపయా మయి మేధాం మయి ప్రజామ్ ॥ ౯౧ ॥

భక్తచాతకబృందేష్టవర్షిధారాధర ప్రభో ।
అస్మాన్ సంజీవయ స్వామినస్మిన్ లోకే శతం సమాః ॥ ౯౨ ॥

భీతా వయం మహాసేన పథి దుర్గే వనే యతః ।
చోరవ్యాఘ్రపిశాచేభ్యః తతో నో అభయం కృధి ॥ ౯౩ ॥

వ్యాధయః శూలకుష్ఠార్శః ప్రమేహాద్యా యతః సదా ।
పీడయంతి పిశాచాద్యాః తతో నో ధేహి భేషజమ్ ॥ ౯౪ ॥

త్వదీయపాదకమలధ్యానవర్మితవిగ్రహాన్ ।
కుహకా మోహకాః క్షుద్రాః మాఽస్మాన్ప్రాపన్నరాతయః ॥ ౯౫ ॥

ధనధాన్యపశుక్షేత్రబలేష్వస్మదపేక్షయా ।
దేవసేనాపతేఽస్మాకం అధరే సంతు శత్రవః ॥ ౯౬ ॥

అరాతికులనిర్మూలనాలంకర్మీణవిక్రమ ।
అకారణేన బహుధా యో నో ద్వేష్టి స రిష్యతు ॥ ౯౭ ॥

మంత్రైర్యంత్రైస్తథా తంత్రైరౌషధైరాయుధైరపి ।
జిఘాంసతి చ యోఽస్మాన్ స ద్విషన్మే బహు శోచతు ॥ ౯౮ ॥

ఆఖండలారీనసురాన్ త్వం తు స్పర్ధావతో యథా ।
జహి గాంగేయ తౌ మర్త్యౌ యం చాహం ద్వేష్టి యశ్చ మామ్ ॥ ౯౯ ॥

త్వన్నామకీర్తనపరక్షేమంకరకరాంబుజ ।
తమిమం సంహర స్వామిన్ యశ్చ నో ద్వేషతే జనః ॥ ౧౦౦ ॥

దూరేఽంతికే వా యః శత్రుః అస్మాననపరాధినః ।
శపత్యేనం జహి స్కంద యశ్చ నః శపతః శపాత్ ॥ ౧౦౧ ॥

చక్షుషా మనసా వాచా మంత్రేణ హవనేన చ ।
తత్కృత్యాం నాశయ స్వామిన్ భ్రాతృవ్యస్యాభిదాసతః ॥ ౧౦౨ ॥

మచ్ఛిద్రాన్వేషిణః శత్రోః ధనమాయుః ప్రజాః పశూన్ ।
సర్వాన్నాశయ శూరఘ్న మా తస్యోచ్ఛేషి కించన ॥ ౧౦౩ ॥

అవిద్వాంసశ్చ విద్వాంసః స్వప్నే జాగ్రతి వా గుహ ।
తేభ్యో మోచయ మాం యద్యదేనాంసి చకృమా వయమ్ ॥ ౧౦౪ ॥

వయమూచిమ యద్దేవ జిహ్వయా దేవహేలనమ్ ।
ఏనసో మోచయాగ్నేయ త్వం హి వేత్థ యథాతథమ్ ॥ ౧౦౫ ॥

విత్తార్థం వా తథాఽన్యార్థం విప్రార్థం గోఽర్థమేవ వా ।
పునీహ్యస్మాంస్తతః స్కంద యత్కించానృతమూదిమ ॥ ౧౦౬ ॥

తమాగసం క్షమస్వ త్వం స్వకీయాభీష్టలిప్సయా ।
సంప్రార్థ్య తుభ్యం వాఽన్యస్మై యద్వాచాఽనృతమూదిమ ॥ ౧౦౭ ॥

సౌందర్యవల్ల్యా సహితం అంబయా దేవసేనయా ।
మహాసేనం భజే దేవం సత్యేన తపసా సహ ॥ ౧౦౮ ॥

యో వై పఠేద్గుహస్యైనం వేదాంతస్తవమాదరాత్ ।
స్కాందాః కటాక్షాస్తస్యోచ్చైరాయుః కీర్తిం ప్రజాం దదుః ॥ ౧౦౯ ॥

స్కందస్యైనం వేదపాదస్తవం యో
భక్త్యా నిత్యం శ్రావయేద్వా పఠేద్వా ।
భూయాసుస్తే తస్య మర్త్యస్య శీఘ్రం
యే యే కామా దుర్లభా మర్త్యలోకే ॥ ౧౧౦ ॥

ఇతి స్కందవేదపాదస్తవః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Skanda Veda Pada Stava Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil