Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad in Odia

॥ Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀଦେବ୍ୟଥର୍ୱଶୀର୍ଷଂ ଅଥବା ଦେବ୍ୟୁପନିଷତ୍ ॥
ଓଁ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରାଃ ।
ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈସ୍ତୁଷ୍ଟୁବାଂସସ୍ତନୂଭିର୍ୱ୍ୟଶେମ ଦେବହିତଂ ଯଦାୟୁଃ ।
ସ୍ୱସ୍ତି ନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୃଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ ସ୍ୱସ୍ତି ନଃ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ ।
ସ୍ୱସ୍ତି ନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋ ଅରିଷ୍ଟନେମିଃ ସ୍ୱସ୍ତି ନୋ ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ।

ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଓଁ ସର୍ୱେ ବୈ ଦେବା ଦେବୀମୁପତସ୍ଥୁଃ କାସି ତ୍ୱଂ ମହାଦେବୀତି ॥ ୧ ॥

ସାଽବ୍ରବୀଦହଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପିଣୀ । ମତ୍ତଃ ପ୍ରକୃତିପୁରୁଷାତ୍ମକଂ ଜଗତ୍ ।
ଶୂନ୍ୟଂ ଚାଶୂନ୍ୟଂ ଚ ॥ ୨ ॥

ଅହମାନନ୍ଦାନାନନ୍ଦୌ । ଅହଂ ବିଜ୍ଞାନାବିଜ୍ଞାନେ ।
ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାବ୍ରହ୍ମଣୀ । ଦ୍ୱେ ବ୍ରହ୍ମଣୀ ବେଦିତବ୍ୟେ । var just ବେଦିତବ୍ୟେ
ଇତି ଚାଥର୍ୱଣୀ ଶ୍ରୁତିଃ । ଅହଂ ପଞ୍ଚଭୂତାନି ।
ଅହଂ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରାଣି । ଅହମଖିଲଂ ଜଗତ୍ ॥ ୩ ॥

ବେଦୋଽହମବେଦୋଽହମ୍ । ବିଦ୍ୟାହମବିଦ୍ୟାହମ୍ ।
ଅଜାହମନଜାହମ୍ । ଅଧଶ୍ଚୋର୍ଧ୍ୱଂ ଚ ତିର୍ୟକ୍ଚାହମ୍ ॥ ୪ ॥

ଅହଂ ରୁଦ୍ରେଭିର୍ୱସୁଭିଶ୍ଚରାମି । ଅହମାଦିତ୍ୟୈରୁତ ବିଶ୍ୱଦେବୈଃ ।
ଅହଂ ମିତ୍ରାବରୁଣାବୁଭୌ ବିଭର୍ମି । ଅହମିନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନୀ ଅହମଶ୍ୱିନାବୁଭୌ ॥ ୫ ॥

ଅହଂ ସୋମଂ ତ୍ୱଷ୍ଟାରଂ ପୂଷଣଂ ଭଗଂ ଦଧାମି ।
ଅହଂ ବିଷ୍ଣୁମୁରୁକ୍ରମଂ ବ୍ରହ୍ମାଣମୁତ ପ୍ରଜାପତିଂ ଦଧାମି ॥ ୬ ॥

ଅହଂ ଦଧାମି ଦ୍ରବିଣଂ ହବିଷ୍ମତେ ସୁପ୍ରାବ୍ୟେ ଯଜମାନାୟ ସୁନ୍ୱତେ । var ସୁବ୍ରତେ
ଅହଂ ରାଜ୍ଞୀ ସଙ୍ଗମନୀ ବସୂନାଂ ଚିକିତୁଷୀ ପ୍ରଥମା ଯଜ୍ଞିୟାନାମ୍ । var ରାଷ୍ଟ୍ରୀ
ଅହଂ ସୁବେ ପିତରମସ୍ୟ ମୂର୍ଧନ୍ମମ ଯୋନିରପ୍ସ୍ୱନ୍ତଃ ସମୁଦ୍ରେ ।
ଯ ଏବଂ ବେଦ । ସ ଦୈବୀଂ ସମ୍ପଦମାପ୍ନୋତି ॥ ୭ ॥

ତେ ଦେବା ଅବ୍ରୁବନ୍ ।
ନମୋ ଦେବ୍ୟୈ ମହାଦେବ୍ୟୈ ଶିବାୟୈ ସତତଂ ନମଃ ।
ନମଃ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ଭଦ୍ରାୟୈ ନିୟତାଃ ପ୍ରଣତାଃ ସ୍ମ ତାମ୍ ॥ ୮ ॥

ତାମଗ୍ନିବର୍ଣାଂ ତପସା ଜ୍ୱଲନ୍ତୀଂ ବୈରୋଚନୀଂ କର୍ମଫଲେଷୁ ଜୁଷ୍ଟାମ୍ ।
ଦୁର୍ଗାଂ ଦେବୀଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟାମହେଽସୁରାନ୍ନାଶୟିତ୍ର୍ୟୈ ତେ ନମଃ ॥ ୯ ॥

ଦେବୀଂ ବାଚମଜନୟନ୍ତ ଦେବାସ୍ତାଂ ବିଶ୍ୱରୂପାଃ ପଶବୋ ବଦନ୍ତି ।
ସା ନୋ ମନ୍ଦ୍ରେଷମୂର୍ଜଂ ଦୁହାନା ଧେନୁର୍ୱାଗସ୍ମାନୁପ ସୁଷ୍ଟୁତୈତୁ ॥ ୧୦ ॥

କାଲରାତ୍ରୀଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତୁତାଂ ବୈଷ୍ଣବୀଂ ସ୍କନ୍ଦମାତରମ୍ ।
ସରସ୍ୱତୀମଦିତିଂ ଦକ୍ଷଦୁହିତରଂ ନମାମଃ ପାବନାଂ ଶିବାମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ଚ ବିଦ୍ମହେ ସର୍ୱଶକ୍ତ୍ୟୈ ଚ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନୋ ଦେବୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥ ୧୨ ॥

ଅଦିତିର୍ହ୍ୟଜନିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷ ଯା ଦୁହିତା ତବ ।
ତାଂ ଦେବା ଅନ୍ୱଜାୟନ୍ତ ଭଦ୍ରା ଅମୃତବନ୍ଧବଃ ॥ ୧୩ ॥

କାମୋ ଯୋନିଃ କମଲା ବଜ୍ରପାଣିର୍ଗୁହା ହସା ମାତରିଶ୍ୱାଭ୍ରମିନ୍ଦ୍ରଃ ।
ପୁନର୍ଗୁହା ସକଲା ମାୟଯା ଚ ପୁରୂଚ୍ୟୈଷା ବିଶ୍ୱମାତାଦିବିଦ୍ୟୋମ୍ ॥ ୧୪ ॥

var ଚାପୃଥକ୍ କ୍ଲେଶା ବିଶ୍ୱମାତାଦିବିଦ୍ୟାଃ ॥

ଏଷାଽଽତ୍ମଶକ୍ତିଃ । ଏଷା ବିଶ୍ୱମୋହିନୀ । ପାଶାଙ୍କୁଶଧନୁର୍ବାଣଧରା ।
ଏଷା ଶ୍ରୀମହାବିଦ୍ୟା । ଯ ଏବଂ ବେଦ ସ ଶୋକଂ ତରତି ॥ ୧୫ ॥

ନମସ୍ତେ।ସ୍ତୁ ଭଗବତି ମାତରସ୍ମାନ୍ପାହି ସର୍ୱତଃ ॥ ୧୬ ॥

ସୈଷା ବୈଷ୍ଣବ୍ୟଷ୍ଟୌ ବସବଃ । ସୈଷୈକାଦଶ ରୁଦ୍ରାଃ ।
ସୈଷା ଦ୍ୱାଦଶାଦିତ୍ୟାଃ । ସୈଷା ବିଶ୍ୱେଦେବାଃ ସୋମପା ଅସୋମପାଶ୍ଚ ।
ସୈଷା ଯାତୁଧାନା ଅସୁରା ରକ୍ଷାଂସି ପିଶାଚା ଯକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାଃ ।
ସୈଷା ସତ୍ତ୍ୱରଜସ୍ତମାଂସି । ସୈଷା ବ୍ରହ୍ମବିଷ୍ଣୁରୁଦ୍ରରୂପିଣୀ ।
ସୈଷା ପ୍ରଜାପତୀନ୍ଦ୍ରମନବଃ ।
ସୈଷା ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରଜ୍ୟୋତିଃକଲାକାଷ୍ଠାଦିବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ।
var ସୈଷା ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରଜ୍ୟୋତୀଂଷି । କଲାକାଷ୍ଠାଦିବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ।
ତାମହଂ ପ୍ରଣୌମି ନିତ୍ୟମ୍ ।
ପାପାପହାରିଣୀଂ ଦେବୀଂ ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନୀମ୍ ।
ଅନନ୍ତାଂ ବିଜୟାଂ ଶୁଦ୍ଧାଂ ଶରଣ୍ୟାଂ ଶିବଦାଂ ଶିବାମ୍ ॥ ୧୭ ॥ var ସର୍ୱଦାଂ ଶିବାମ୍
ବିୟଦୀକାରସଂୟୁକ୍ତଂ ବୀତିହୋତ୍ରସମନ୍ୱିତମ୍ ।
ଅର୍ଧେନ୍ଦୁଲସିତଂ ଦେବ୍ୟା ବୀଜଂ ସର୍ୱାର୍ଥସାଧକମ୍ ॥ ୧୮ ॥

ଏବମେକାକ୍ଷରଂ ମନ୍ତ୍ରଂ ଯତୟଃ ଶୁଦ୍ଧଚେତସଃ । var ଏବମେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ
ଧ୍ୟାୟନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦମୟା ଜ୍ଞାନାମ୍ବୁରାଶୟଃ ॥ ୧୯ ॥

ବାଙ୍ମାୟା ବ୍ରହ୍ମସୂସ୍ତସ୍ମାତ୍ ଷଷ୍ଠଂ ବକ୍ତ୍ରସମନ୍ୱିତମ୍ ।
var ବ୍ରହ୍ମଭୂସ୍ତସ୍ମାତ୍
ସୂର୍ୟୋଽବାମଶ୍ରୋତ୍ରବିନ୍ଦୁସଂୟୁକ୍ତାଷ୍ଟାତ୍ତୃତୀୟକମ୍ ।
ନାରାୟଣେନ ସଂମିଶ୍ରୋ ବାୟୁଶ୍ଚାଧାରୟୁକ୍ତତଃ ।
ବିଚ୍ଚେ ନବାର୍ଣକୋଽର୍ଣଃ ସ୍ୟାନ୍ମହଦାନନ୍ଦଦାୟକଃ ॥ ୨୦ ॥

var ନବାର୍ଣକୋଣସ୍ୟ ମହାନାନନ୍ଦଦାୟକଃ
ହୃତ୍ପୁଣ୍ଡରୀକମଧ୍ୟସ୍ଥାଂ ପ୍ରାତଃସୂର୍ୟସମପ୍ରଭାମ୍ ।
ପାଶାଙ୍କୁଶଧରାଂ ସୌମ୍ୟାଂ ବରଦାଭୟହସ୍ତକାମ୍ ।
ତ୍ରିନେତ୍ରାଂ ରକ୍ତବସନାଂ ଭକ୍ତକାମଦୁଘାଂ ଭଜେ ॥ ୨୧ ॥ var ଭକ୍ତକାମଦୁହଂ
ନମାମି ତ୍ୱାଂ ମହାଦେବୀଂ ମହାଭୟବିନାଶିନିମ୍ ।
var ଭଜାମି ତ୍ୱାଂ ମହାଦେବି ମହାଭୟବିନାଶିନି ।
ମହାଦୁର୍ଗପ୍ରଶମନୀଂ ମହାକାରୁଣ୍ୟରୂପିଣୀମ୍ ॥ ୨୨ ॥ var ମହାଦାରିଦ୍ର୍ୟଶମନୀଂ
ଯସ୍ୟାଃ ସ୍ୱରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମାଦୟୋ ନ ଜାନନ୍ତି ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଅଜ୍ଞେୟା ।
ଯସ୍ୟା ଅନ୍ତୋ ନ ଲଭ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଅନନ୍ତା ।
ଯସ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ୟଂ ନୋପଲକ୍ଷ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟା ।
ଯସ୍ୟା ଜନନଂ ନୋପଲକ୍ଷ୍ୟତେ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଅଜା ।
ଏକୈବ ସର୍ୱତ୍ର ବର୍ତତେ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ଏକା ।
ଏକୈବ ବିଶ୍ୱରୂପିଣୀ ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେ ନୈକା । var ତସ୍ମାଦୁଚ୍ୟତେଽନେକା ।
ଅତ ଏବୋଚ୍ୟତେ ଆଜ୍ଞେୟାନନ୍ତାଲକ୍ଷ୍ୟାଜୈକା ନୈକେତି ॥ ୨୩ ॥

var ଆଜ୍ଞେୟାଽନନ୍ତାଲକ୍ଷ୍ୟାଜୈକାନେକା
ମନ୍ତ୍ରାଣାଂ ମାତୃକା ଦେବୀ ଶବ୍ଦାନାଂ ଜ୍ଞାନରୂପିଣୀ ।
ଜ୍ଞାନାନାଂ ଚିନ୍ମୟାତୀତା ଶୂନ୍ୟାନାଂ ଶୂନ୍ୟସାକ୍ଷିଣୀ । var ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦା
ଯସ୍ୟାଃ ପରତରଂ ନାସ୍ତି ସୈଷା ଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୀର୍ତିତା ॥ ୨୪ ॥

ତାଂ ଦୁର୍ଗାଂ ଦୁର୍ଗମାଂ ଦେବୀଂ ଦୁରାଚାରବିଘାତିନୀମ୍ ।
ନମାମି ଭବଭୀତୋଽହଂ ସଂସାରାର୍ଣବତାରିଣୀମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ଇଦମଥର୍ୱଶୀର୍ଷଂ ଯୋଽଧୀତେ ସ ପଞ୍ଚାଥର୍ୱଶୀର୍ଷଫଲମାପ୍ନୋତି ।
ଇଦମଥର୍ୱଶୀର୍ଷମଜ୍ଞାତ୍ୱା ଯୋଽର୍ଚାଂ ସ୍ଥାପୟତି ।
ଶତଲକ୍ଷଂ ପ୍ରଜପ୍ତ୍ୱାଽପି ସୋଽର୍ଚାସିଦ୍ଧିଂ ନ ବିନ୍ଦତି ।
var ନାଽର୍ଚାଶୁଦ୍ଧିଂ ଚ ବିନ୍ଦତି
ଶତମଷ୍ଟୋତ୍ତରଂ ଚାସ୍ୟ ପୁରଶ୍ଚର୍ୟାବିଧିଃ ସ୍ମୃତଃ ।
ଦଶବାରଂ ପଠେଦ୍ୟସ୍ତୁ ସଦ୍ୟଃ ପାପୈଃ ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ ।
ମହାଦୁର୍ଗାଣି ତରତି ମହାଦେବ୍ୟାଃ ପ୍ରସାଦତଃ । ୨୬ ॥

ସାୟମଧୀୟାନୋ ଦିବସକୃତଂ ପାପଂ ନାଶୟତି ।
ପ୍ରାତରଧୀୟାନୋ ରାତ୍ରିକୃତଂ ପାପଂ ନାଶୟତି ।
ସାୟଂ ପ୍ରାତଃ ପ୍ରୟୁଞ୍ଜାନୋଽପାପୋ ଭବତି ।
ନିଶୀଥେ ତୁରୀୟସଂଧ୍ୟାୟାଂ ଜପ୍ତ୍ୱା ବାକ୍ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ।
ନୂତନାୟାଂ ପ୍ରତିମାୟାଂ ଜପ୍ତ୍ୱା ଦେବତାସାଂନିଧ୍ୟଂ ଭବତି ।
ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠାୟାଂ ଜପ୍ତ୍ୱା ପ୍ରାଣାନାଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭବତି ।
ଭୌମାଶ୍ୱିନ୍ୟାଂ ମହାଦେବୀସଂନିଧୌ ଜପ୍ତ୍ୱା ମହାମୃତ୍ୟୁଂ
ତରତି ସ ମହାମୃତ୍ୟୁଂ ତରତି ।
ଯ ଏବଂ ବେଦ ॥ ଇତ୍ୟୁପନିଷତ୍ ॥ ୨୭ ॥

ଇତି ଦେବ୍ୟଥର୍ୱଶୀର୍ଷଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

ଓଁ ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣେଭିଃ ଶୃଣୁୟାମ ଦେବା ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷଭିର୍ୟଜତ୍ରାଃ ।
ସ୍ଥିରୈରଙ୍ଗୈସ୍ତୁଷ୍ଟୁବାଂସସ୍ତନୂଭିର୍ୱ୍ୟଶେମ ଦେବହିତଂ ଯଦାୟୁଃ ।
ସ୍ୱସ୍ତି ନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୃଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ ସ୍ୱସ୍ତି ନଃ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ ।
ସ୍ୱସ୍ତି ନସ୍ତାର୍କ୍ଷ୍ୟୋ ଅରିଷ୍ଟନେମିଃ ସ୍ୱସ୍ତି ନୋ ବୃହସ୍ପତିର୍ଦଧାତୁ ॥

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad in Odia
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top