Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad in Gujarati

॥ Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીદેવ્યથર્વશીર્ષં અથવા દેવ્યુપનિષત્ ॥
ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂભિર્વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ।
સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ।
સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

શ્રી ગણેશાય નમઃ ।
ૐ સર્વે વૈ દેવા દેવીમુપતસ્થુઃ કાસિ ત્વં મહાદેવીતિ ॥ ૧ ॥

સાઽબ્રવીદહં બ્રહ્મસ્વરૂપિણી । મત્તઃ પ્રકૃતિપુરુષાત્મકં જગત્ ।
શૂન્યં ચાશૂન્યં ચ ॥ ૨ ॥

અહમાનન્દાનાનન્દૌ । અહં વિજ્ઞાનાવિજ્ઞાને ।
અહં બ્રહ્માબ્રહ્મણી । દ્વે બ્રહ્મણી વેદિતવ્યે । var just વેદિતવ્યે
ઇતિ ચાથર્વણી શ્રુતિઃ । અહં પઞ્ચભૂતાનિ ।
અહં પઞ્ચતન્માત્રાણિ । અહમખિલં જગત્ ॥ ૩ ॥

વેદોઽહમવેદોઽહમ્ । વિદ્યાહમવિદ્યાહમ્ ।
અજાહમનજાહમ્ । અધશ્ચોર્ધ્વં ચ તિર્યક્ચાહમ્ ॥ ૪ ॥

અહં રુદ્રેભિર્વસુભિશ્ચરામિ । અહમાદિત્યૈરુત વિશ્વદેવૈઃ ।
અહં મિત્રાવરુણાવુભૌ બિભર્મિ । અહમિન્દ્રાગ્ની અહમશ્વિનાવુભૌ ॥ ૫ ॥

અહં સોમં ત્વષ્ટારં પૂષણં ભગં દધામિ ।
અહં વિષ્ણુમુરુક્રમં બ્રહ્માણમુત પ્રજાપતિં દધામિ ॥ ૬ ॥

અહં દધામિ દ્રવિણં હવિષ્મતે સુપ્રાવ્યે યજમાનાય સુન્વતે । var સુવ્રતે
અહં રાજ્ઞી સઙ્ગમની વસૂનાં ચિકિતુષી પ્રથમા યજ્ઞિયાનામ્ । var રાષ્ટ્રી
અહં સુવે પિતરમસ્ય મૂર્ધન્મમ યોનિરપ્સ્વન્તઃ સમુદ્રે ।
ય એવં વેદ । સ દૈવીં સમ્પદમાપ્નોતિ ॥ ૭ ॥

તે દેવા અબ્રુવન્ ।
નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ ।
નમઃ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રાયૈ નિયતાઃ પ્રણતાઃ સ્મ તામ્ ॥ ૮ ॥

તામગ્નિવર્ણાં તપસા જ્વલન્તીં વૈરોચનીં કર્મફલેષુ જુષ્ટામ્ ।
દુર્ગાં દેવીં શરણં પ્રપદ્યામહેઽસુરાન્નાશયિત્ર્યૈ તે નમઃ ॥ ૯ ॥

દેવીં વાચમજનયન્ત દેવાસ્તાં વિશ્વરૂપાઃ પશવો વદન્તિ ।
સા નો મન્દ્રેષમૂર્જં દુહાના ધેનુર્વાગસ્માનુપ સુષ્ટુતૈતુ ॥ ૧૦ ॥

કાલરાત્રીં બ્રહ્મસ્તુતાં વૈષ્ણવીં સ્કન્દમાતરમ્ ।
સરસ્વતીમદિતિં દક્ષદુહિતરં નમામઃ પાવનાં શિવામ્ ॥ ૧૧ ॥

મહાલક્ષ્મ્યૈ ચ વિદ્મહે સર્વશક્ત્યૈ ચ ધીમહિ ।
તન્નો દેવી પ્રચોદયાત્ ॥ ૧૨ ॥

અદિતિર્હ્યજનિષ્ટ દક્ષ યા દુહિતા તવ ।
તાં દેવા અન્વજાયન્ત ભદ્રા અમૃતબન્ધવઃ ॥ ૧૩ ॥

કામો યોનિઃ કમલા વજ્રપાણિર્ગુહા હસા માતરિશ્વાભ્રમિન્દ્રઃ ।
પુનર્ગુહા સકલા માયયા ચ પુરૂચ્યૈષા વિશ્વમાતાદિવિદ્યોમ્ ॥ ૧૪ ॥

var ચાપૃથક્ ક્લેશા વિશ્વમાતાદિવિદ્યાઃ ॥

એષાઽઽત્મશક્તિઃ । એષા વિશ્વમોહિની । પાશાઙ્કુશધનુર્બાણધરા ।
એષા શ્રીમહાવિદ્યા । ય એવં વેદ સ શોકં તરતિ ॥ ૧૫ ॥

નમસ્તે।સ્તુ ભગવતિ માતરસ્માન્પાહિ સર્વતઃ ॥ ૧૬ ॥

સૈષા વૈષ્ણવ્યષ્ટૌ વસવઃ । સૈષૈકાદશ રુદ્રાઃ ।
સૈષા દ્વાદશાદિત્યાઃ । સૈષા વિશ્વેદેવાઃ સોમપા અસોમપાશ્ચ ।
સૈષા યાતુધાના અસુરા રક્ષાંસિ પિશાચા યક્ષા સિદ્ધાઃ ।
સૈષા સત્ત્વરજસ્તમાંસિ । સૈષા બ્રહ્મવિષ્ણુરુદ્રરૂપિણી ।
સૈષા પ્રજાપતીન્દ્રમનવઃ ।
સૈષા ગ્રહનક્ષત્રજ્યોતિઃકલાકાષ્ઠાદિવિશ્વરૂપિણી ।
var સૈષા ગ્રહનક્ષત્રજ્યોતીંષિ । કલાકાષ્ઠાદિવિશ્વરૂપિણી ।
તામહં પ્રણૌમિ નિત્યમ્ ।
પાપાપહારિણીં દેવીં ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયિનીમ્ ।
અનન્તાં વિજયાં શુદ્ધાં શરણ્યાં શિવદાં શિવામ્ ॥ ૧૭ ॥ var સર્વદાં શિવામ્
વિયદીકારસંયુક્તં વીતિહોત્રસમન્વિતમ્ ।
અર્ધેન્દુલસિતં દેવ્યા બીજં સર્વાર્થસાધકમ્ ॥ ૧૮ ॥

એવમેકાક્ષરં મન્ત્રં યતયઃ શુદ્ધચેતસઃ । var એવમેકાક્ષરં બ્રહ્મ
ધ્યાયન્તિ પરમાનન્દમયા જ્ઞાનામ્બુરાશયઃ ॥ ૧૯ ॥

વાઙ્માયા બ્રહ્મસૂસ્તસ્માત્ ષષ્ઠં વક્ત્રસમન્વિતમ્ ।
var બ્રહ્મભૂસ્તસ્માત્
સૂર્યોઽવામશ્રોત્રબિન્દુસંયુક્તાષ્ટાત્તૃતીયકમ્ ।
નારાયણેન સંમિશ્રો વાયુશ્ચાધારયુક્તતઃ ।
વિચ્ચે નવાર્ણકોઽર્ણઃ સ્યાન્મહદાનન્દદાયકઃ ॥ ૨૦ ॥

var નવાર્ણકોણસ્ય મહાનાનન્દદાયકઃ
હૃત્પુણ્ડરીકમધ્યસ્થાં પ્રાતઃસૂર્યસમપ્રભામ્ ।
પાશાઙ્કુશધરાં સૌમ્યાં વરદાભયહસ્તકામ્ ।
ત્રિનેત્રાં રક્તવસનાં ભક્તકામદુઘાં ભજે ॥ ૨૧ ॥ var ભક્તકામદુહં
નમામિ ત્વાં મહાદેવીં મહાભયવિનાશિનિમ્ ।
var ભજામિ ત્વાં મહાદેવિ મહાભયવિનાશિનિ ।
મહાદુર્ગપ્રશમનીં મહાકારુણ્યરૂપિણીમ્ ॥ ૨૨ ॥ var મહાદારિદ્ર્યશમનીં
યસ્યાઃ સ્વરૂપં બ્રહ્માદયો ન જાનન્તિ તસ્માદુચ્યતે અજ્ઞેયા ।
યસ્યા અન્તો ન લભ્યતે તસ્માદુચ્યતે અનન્તા ।
યસ્યા લક્ષ્યં નોપલક્ષ્યતે તસ્માદુચ્યતે અલક્ષ્યા ।
યસ્યા જનનં નોપલક્ષ્યતે તસ્માદુચ્યતે અજા ।
એકૈવ સર્વત્ર વર્તતે તસ્માદુચ્યતે એકા ।
એકૈવ વિશ્વરૂપિણી તસ્માદુચ્યતે નૈકા । var તસ્માદુચ્યતેઽનેકા ।
અત એવોચ્યતે આજ્ઞેયાનન્તાલક્ષ્યાજૈકા નૈકેતિ ॥ ૨૩ ॥

var આજ્ઞેયાઽનન્તાલક્ષ્યાજૈકાનેકા
મન્ત્રાણાં માતૃકા દેવી શબ્દાનાં જ્ઞાનરૂપિણી ।
જ્ઞાનાનાં ચિન્મયાતીતા શૂન્યાનાં શૂન્યસાક્ષિણી । var ચિન્મયાનન્દા
યસ્યાઃ પરતરં નાસ્તિ સૈષા દુર્ગા પ્રકીર્તિતા ॥ ૨૪ ॥

તાં દુર્ગાં દુર્ગમાં દેવીં દુરાચારવિઘાતિનીમ્ ।
નમામિ ભવભીતોઽહં સંસારાર્ણવતારિણીમ્ ॥ ૨૫ ॥

ઇદમથર્વશીર્ષં યોઽધીતે સ પઞ્ચાથર્વશીર્ષફલમાપ્નોતિ ।
ઇદમથર્વશીર્ષમજ્ઞાત્વા યોઽર્ચાં સ્થાપયતિ ।
શતલક્ષં પ્રજપ્ત્વાઽપિ સોઽર્ચાસિદ્ધિં ન વિન્દતિ ।
var નાઽર્ચાશુદ્ધિં ચ વિન્દતિ
શતમષ્ટોત્તરં ચાસ્ય પુરશ્ચર્યાવિધિઃ સ્મૃતઃ ।
દશવારં પઠેદ્યસ્તુ સદ્યઃ પાપૈઃ પ્રમુચ્યતે ।
મહાદુર્ગાણિ તરતિ મહાદેવ્યાઃ પ્રસાદતઃ । ૨૬ ॥

સાયમધીયાનો દિવસકૃતં પાપં નાશયતિ ।
પ્રાતરધીયાનો રાત્રિકૃતં પાપં નાશયતિ ।
સાયં પ્રાતઃ પ્રયુઞ્જાનોઽપાપો ભવતિ ।
નિશીથે તુરીયસંધ્યાયાં જપ્ત્વા વાક્સિદ્ધિર્ભવતિ ।
નૂતનાયાં પ્રતિમાયાં જપ્ત્વા દેવતાસાંનિધ્યં ભવતિ ।
પ્રાણપ્રતિષ્ઠાયાં જપ્ત્વા પ્રાણાનાં પ્રતિષ્ઠા ભવતિ ।
ભૌમાશ્વિન્યાં મહાદેવીસંનિધૌ જપ્ત્વા મહામૃત્યું
તરતિ સ મહામૃત્યું તરતિ ।
ય એવં વેદ ॥ ઇત્યુપનિષત્ ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ દેવ્યથર્વશીર્ષં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

ૐ ભદ્રં કર્ણેભિઃ શૃણુયામ દેવા ભદ્રં પશ્યેમાક્ષભિર્યજત્રાઃ ।
સ્થિરૈરઙ્ગૈસ્તુષ્ટુવાંસસ્તનૂભિર્વ્યશેમ દેવહિતં યદાયુઃ ।
સ્વસ્તિ ન ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્રવાઃ સ્વસ્તિ નઃ પૂષા વિશ્વવેદાઃ ।
સ્વસ્તિ નસ્તાર્ક્ષ્યો અરિષ્ટનેમિઃ સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિર્દધાતુ ॥

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad in Gujarati
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top