Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad In Telugu

॥ Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీదేవ్యథర్వశీర్షం అథవా దేవ్యుపనిషత్ ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిర్వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ।

శ్రీ గణేశాయ నమః ।
ఓం సర్వే వై దేవా దేవీముపతస్థుః కాసి త్వం మహాదేవీతి ॥ 1 ॥

సాఽబ్రవీదహం బ్రహ్మస్వరూపిణీ । మత్తః ప్రకృతిపురుషాత్మకం జగత్ ।
శూన్యం చాశూన్యం చ ॥ 2 ॥

అహమానందానానందౌ । అహం విజ్ఞానావిజ్ఞానే ।
అహం బ్రహ్మాబ్రహ్మణీ । ద్వే బ్రహ్మణీ వేదితవ్యే । var just వేదితవ్యే
ఇతి చాథర్వణీ శ్రుతిః । అహం పంచభూతాని ।
అహం పంచతన్మాత్రాణి । అహమఖిలం జగత్ ॥ 3 ॥

వేదోఽహమవేదోఽహం । విద్యాహమవిద్యాహం ।
అజాహమనజాహం । అధశ్చోర్ధ్వం చ తిర్యక్చాహం ॥ 4 ॥

అహం రుద్రేభిర్వసుభిశ్చరామి । అహమాదిత్యైరుత విశ్వదేవైః ।
అహం మిత్రావరుణావుభౌ బిభర్మి । అహమింద్రాగ్నీ అహమశ్వినావుభౌ ॥ 5 ॥

అహం సోమం త్వష్టారం పూషణం భగం దధామి ।
అహం విష్ణుమురుక్రమం బ్రహ్మాణముత ప్రజాపతిం దధామి ॥ 6 ॥

అహం దధామి ద్రవిణం హవిష్మతే సుప్రావ్యే యజమానాయ సున్వతే । var సువ్రతే
అహం రాజ్ఞీ సంగమనీ వసూనాం చికితుషీ ప్రథమా యజ్ఞియానాం । var రాష్ట్రీ
అహం సువే పితరమస్య మూర్ధన్మమ యోనిరప్స్వంతః సముద్రే ।
య ఏవం వేద । స దైవీం సంపదమాప్నోతి ॥ 7 ॥

See Also  108 Names Of Sri Guru Dattatreya In Telugu

తే దేవా అబ్రువన్ ।
నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః ।
నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తాం ॥ 8 ॥

తామగ్నివర్ణాం తపసా జ్వలంతీం వైరోచనీం కర్మఫలేషు జుష్టాం ।
దుర్గాం దేవీం శరణం ప్రపద్యామహేఽసురాన్నాశయిత్ర్యై తే నమః ॥ 9 ॥

దేవీం వాచమజనయంత దేవాస్తాం విశ్వరూపాః పశవో వదంతి ।
సా నో మంద్రేషమూర్జం దుహానా ధేనుర్వాగస్మానుప సుష్టుతైతు ॥ 10 ॥

కాలరాత్రీం బ్రహ్మస్తుతాం వైష్ణవీం స్కందమాతరం ।
సరస్వతీమదితిం దక్షదుహితరం నమామః పావనాం శివాం ॥ 11 ॥

మహాలక్ష్మ్యై చ విద్మహే సర్వశక్త్యై చ ధీమహి ।
తన్నో దేవీ ప్రచోదయాత్ ॥ 12 ॥

అదితిర్హ్యజనిష్ట దక్ష యా దుహితా తవ ।
తాం దేవా అన్వజాయంత భద్రా అమృతబంధవః ॥ 13 ॥

కామో యోనిః కమలా వజ్రపాణిర్గుహా హసా మాతరిశ్వాభ్రమింద్రః ।
పునర్గుహా సకలా మాయయా చ పురూచ్యైషా విశ్వమాతాదివిద్యోం ॥ 14 ॥

var చాపృథక్ క్లేశా విశ్వమాతాదివిద్యాః ॥

ఏషాఽఽత్మశక్తిః । ఏషా విశ్వమోహినీ । పాశాంకుశధనుర్బాణధరా ।
ఏషా శ్రీమహావిద్యా । య ఏవం వేద స శోకం తరతి ॥ 15 ॥

నమస్తే।స్తు భగవతి మాతరస్మాన్పాహి సర్వతః ॥ 16 ॥

సైషా వైష్ణవ్యష్టౌ వసవః । సైషైకాదశ రుద్రాః ।
సైషా ద్వాదశాదిత్యాః । సైషా విశ్వేదేవాః సోమపా అసోమపాశ్చ ।
సైషా యాతుధానా అసురా రక్షాంసి పిశాచా యక్షా సిద్ధాః ।
సైషా సత్త్వరజస్తమాంసి । సైషా బ్రహ్మవిష్ణురుద్రరూపిణీ ।
సైషా ప్రజాపతీంద్రమనవః ।
సైషా గ్రహనక్షత్రజ్యోతిఃకలాకాష్ఠాదివిశ్వరూపిణీ ।
var సైషా గ్రహనక్షత్రజ్యోతీంషి । కలాకాష్ఠాదివిశ్వరూపిణీ ।
తామహం ప్రణౌమి నిత్యం ।
పాపాపహారిణీం దేవీం భుక్తిముక్తిప్రదాయినీం ।
అనంతాం విజయాం శుద్ధాం శరణ్యాం శివదాం శివాం ॥ 17 ॥ var సర్వదాం శివాం
వియదీకారసంయుక్తం వీతిహోత్రసమన్వితం ।
అర్ధేందులసితం దేవ్యా బీజం సర్వార్థసాధకం ॥ 18 ॥

See Also  Sri Siddhi Lakshmi Stotram In Telugu

ఏవమేకాక్షరం మంత్రం యతయః శుద్ధచేతసః । var ఏవమేకాక్షరం బ్రహ్మ
ధ్యాయంతి పరమానందమయా జ్ఞానాంబురాశయః ॥ 19 ॥

వాఙ్మాయా బ్రహ్మసూస్తస్మాత్ షష్ఠం వక్త్రసమన్వితం ।
var బ్రహ్మభూస్తస్మాత్
సూర్యోఽవామశ్రోత్రబిందుసంయుక్తాష్టాత్తృతీయకం ।
నారాయణేన సంమిశ్రో వాయుశ్చాధారయుక్తతః ।
విచ్చే నవార్ణకోఽర్ణః స్యాన్మహదానందదాయకః ॥ 20 ॥

var నవార్ణకోణస్య మహానానందదాయకః
హృత్పుండరీకమధ్యస్థాం ప్రాతఃసూర్యసమప్రభాం ।
పాశాంకుశధరాం సౌమ్యాం వరదాభయహస్తకాం ।
త్రినేత్రాం రక్తవసనాం భక్తకామదుఘాం భజే ॥ 21 ॥ var భక్తకామదుహం
నమామి త్వాం మహాదేవీం మహాభయవినాశినిం ।
var భజామి త్వాం మహాదేవి మహాభయవినాశిని ।
మహాదుర్గప్రశమనీం మహాకారుణ్యరూపిణీం ॥ 22 ॥ var మహాదారిద్ర్యశమనీం
యస్యాః స్వరూపం బ్రహ్మాదయో న జానంతి తస్మాదుచ్యతే అజ్ఞేయా ।
యస్యా అంతో న లభ్యతే తస్మాదుచ్యతే అనంతా ।
యస్యా లక్ష్యం నోపలక్ష్యతే తస్మాదుచ్యతే అలక్ష్యా ।
యస్యా జననం నోపలక్ష్యతే తస్మాదుచ్యతే అజా ।
ఏకైవ సర్వత్ర వర్తతే తస్మాదుచ్యతే ఏకా ।
ఏకైవ విశ్వరూపిణీ తస్మాదుచ్యతే నైకా । var తస్మాదుచ్యతేఽనేకా ।
అత ఏవోచ్యతే ఆజ్ఞేయానంతాలక్ష్యాజైకా నైకేతి ॥ 23 ॥

var ఆజ్ఞేయాఽనంతాలక్ష్యాజైకానేకా
మంత్రాణాం మాతృకా దేవీ శబ్దానాం జ్ఞానరూపిణీ ।
జ్ఞానానాం చిన్మయాతీతా శూన్యానాం శూన్యసాక్షిణీ । var చిన్మయానందా
యస్యాః పరతరం నాస్తి సైషా దుర్గా ప్రకీర్తితా ॥ 24 ॥

తాం దుర్గాం దుర్గమాం దేవీం దురాచారవిఘాతినీం ।
నమామి భవభీతోఽహం సంసారార్ణవతారిణీం ॥ 25 ॥

See Also  Sri Shukra Stotram In Telugu

ఇదమథర్వశీర్షం యోఽధీతే స పంచాథర్వశీర్షఫలమాప్నోతి ।
ఇదమథర్వశీర్షమజ్ఞాత్వా యోఽర్చాం స్థాపయతి ।
శతలక్షం ప్రజప్త్వాఽపి సోఽర్చాసిద్ధిం న విందతి ।
var నాఽర్చాశుద్ధిం చ విందతి
శతమష్టోత్తరం చాస్య పురశ్చర్యావిధిః స్మృతః ।
దశవారం పఠేద్యస్తు సద్యః పాపైః ప్రముచ్యతే ।
మహాదుర్గాణి తరతి మహాదేవ్యాః ప్రసాదతః । 26 ॥

సాయమధీయానో దివసకృతం పాపం నాశయతి ।
ప్రాతరధీయానో రాత్రికృతం పాపం నాశయతి ।
సాయం ప్రాతః ప్రయుంజానోఽపాపో భవతి ।
నిశీథే తురీయసంధ్యాయాం జప్త్వా వాక్సిద్ధిర్భవతి ।
నూతనాయాం ప్రతిమాయాం జప్త్వా దేవతాసాంనిధ్యం భవతి ।
ప్రాణప్రతిష్ఠాయాం జప్త్వా ప్రాణానాం ప్రతిష్ఠా భవతి ।
భౌమాశ్విన్యాం మహాదేవీసంనిధౌ జప్త్వా మహామృత్యుం
తరతి స మహామృత్యుం తరతి ।
య ఏవం వేద ॥ ఇత్యుపనిషత్ ॥ 27 ॥

ఇతి దేవ్యథర్వశీర్షం సంపూర్ణం ॥

ఓం భద్రం కర్ణేభిః శృణుయామ దేవా భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్యజత్రాః ।
స్థిరైరంగైస్తుష్టువాంసస్తనూభిర్వ్యశేమ దేవహితం యదాయుః ।
స్వస్తి న ఇంద్రో వృద్ధశ్రవాః స్వస్తి నః పూషా విశ్వవేదాః ।
స్వస్తి నస్తార్క్ష్యో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Slokam » Sri Devi Atharvashirsha Evam Devi Upanishad Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil