Sri Gayatri Sahasranama Stotram In Kannada

॥ Sri Gayatri Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಮ್ ॥ ೧ ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದೇವ ಯೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ನು ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಮ್ ॥ ೨ ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಗತಿಃ ಕೇನ ಕೇನ ವಾ ಮೃತ್ಯು ನಾಶನಮ್ ।
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಂ ಕೇನ ವಾ ಪದ್ಮಲೋಚನ ॥ ೩ ॥

ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯಶೇಷೇಣ ಸರ್ವೇ ನಿಖಿಲಮಾದಿತಃ ।
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾಽನಘ ॥ ೪ ॥

ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ನೇನ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಕಮ್ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶುಭಾನಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಮ್ ॥ ೫ ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಯದ್ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ ೬ ॥

ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ತಥಾ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀಂ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಹಲೋಬೀಜಾನಿ ತಸ್ಯೈವ ಸ್ವರಾಃ ಶಕ್ತಯ ಈರಿತಾಃ ॥ ೭ ॥

ಅಙ್ಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸಾವುಚ್ಯೇತೇ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರೈಃ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ ॥ ೮ ॥

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ರಕ್ತಶ್ವೇತಹಿರಣ್ಯನೀಲಧವಲೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೀತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ರಕ್ತಾಂ ರಕ್ತನವಸ್ರಜಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧಕುಣ್ಡಾಂಬುಜಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂ ಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ ॥ ೯ ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಲಕ್ಷಣಾವ್ಯಕ್ತಾಪ್ಯರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಅಮೃತಾರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪ್ಯಜಿತಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ ೧೦ ॥

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರಾಪ್ಯರ್ಕಮಣ್ಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಜರಾಜಾಪರಾಧರ್ಮಾ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಧರಾ ॥ ೧೧ ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾಪ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗಭೇದಿನೀ ।
ಅಞ್ಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಪ್ಯಞ್ಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೧೨ ॥

ಅದಿತಿಶ್ಚಾಜಪಾವಿದ್ಯಾಪ್ಯರವಿನ್ದನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸಿನೀ ಚಾನ್ತರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ ೧೩ ॥

ಅಜಾ ಚಾಜಮುಖಾವಾಸಾಪ್ಯರವಿನ್ದನಿಭಾನನಾ ।
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾರ್ಥದಾನಜ್ಞಾಪ್ಯರಿಮಣ್ಡಲಮರ್ದಿನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಅಸುರಘ್ನೀ ಹ್ಯಮಾವಾಸ್ಯಾಪ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಘ್ನ್ಯನ್ತ್ಯಜಾರ್ಚಿತಾ ।
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾದಿಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಶ್ಚಾಯತಾನನಾ ॥ ೧೫ ॥

ಆದಿತ್ಯಪದವೀಚಾರಾಪ್ಯಾದಿತ್ಯಪರಿಸೇವಿತಾ ।
ಆಚಾರ್ಯಾವರ್ತನಾಚಾರಾಪ್ಯಾದಿಮೂರ್ತಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೧೬ ॥

ಆಗ್ನೇಯೀ ಚಾಮರೀ ಚಾದ್ಯಾ ಚಾರಾಧ್ಯಾ ಚಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ಆಧಾರನಿಲಯಾಧಾರಾ ಚಾಕಾಶಾನ್ತನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೧೭ ॥

ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಚಾನ್ತರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ ।
ಆದಿತ್ಯಮಣ್ಡಲಗತಾ ಚಾನ್ತರಧ್ವಾನ್ತನಾಶಿನೀ ॥ ೧೮ ॥

ಇನ್ದಿರಾ ಚೇಷ್ಟದಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಚೇನ್ದೀವರನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಇರಾವತೀ ಚೇನ್ದ್ರಪದಾ ಚೇನ್ದ್ರಾಣೀ ಚೇನ್ದುರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೯ ॥

ಇಕ್ಷುಕೋದಣ್ಡಸಂಯುಕ್ತಾ ಚೇಷುಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ ।
ಇನ್ದ್ರನೀಲಸಮಾಕಾರಾ ಚೇಡಾಪಿಙ್ಗಲರೂಪಿಣೀ ॥ ೨೦ ॥

ಇನ್ದ್ರಾಕ್ಷೀಚೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಚೇಹಾತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಉಮಾ ಚೋಷಾ ಹ್ಯುಡುನಿಭಾ ಉರ್ವಾರುಕಫಲಾನನಾ ॥ ೨೧ ॥

ಉಡುಪ್ರಭಾ ಚೋಡುಮತೀ ಹ್ಯುಡುಪಾ ಹ್ಯುಡುಮಧ್ಯಗಾ ।
ಊರ್ಧ್ವಾ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಧೋಗತಿಭೇದಿನೀ ॥ ೨೨ ॥

ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುಪ್ರಿಯಾ ಚೋರ್ಮಿಮಾಲಾವಾಗ್ಗ್ರನ್ಥದಾಯಿನೀ ।
ಋತಂ ಚರ್ಷಿರೃತುಮತೀ ಋಷಿದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ ೨೩ ॥

ಋಗ್ವೇದಾ ಋಣಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಋಷಿಮಣ್ಡಲಚಾರಿಣೀ ।
ಋದ್ಧಿದಾ ಋಜುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಋಜುಧರ್ಮಾ ಋಜುಪ್ರದಾ ॥ ೨೪ ॥

ಋಗ್ವೇದನಿಲಯಾ ಋಜ್ವೀ ಲುಪ್ತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ಲೂತಾರಿವರಸಂಭೂತಾ ಲೂತಾದಿವಿಷಹಾರಿಣೀ ॥ ೨೫ ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಚೈಕಮಾತ್ರಾ ಚೈಕಾ ಚೈಕೈಕನಿಷ್ಠಿತಾ ।
ಐನ್ದ್ರೀ ಹ್ಯೈರಾವತಾರೂಢಾ ಚೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾ ॥ ೨೬ ॥

ಓಂಕಾರಾ ಹ್ಯೋಷಧೀ ಚೋತಾ ಚೋತಪ್ರೋತನಿವಾಸಿನೀ ।
ಔರ್ವಾ ಹ್ಯೌಷಧಸಮ್ಪನ್ನಾ ಔಪಾಸನಫಲಪ್ರದಾ ॥ ೨೭ ॥

ಅಣ್ಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಚಾಃಕಾರಮನುರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಸುನ್ದರೀ ॥ ೨೮ ॥

ಕಮಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಲಕಣ್ಠಿನೀ ।
ಕರಿಕುಂಭಸ್ತನಭರಾ ಕರವೀರಸುವಾಸಿನೀ ॥ ೨೯ ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕುಣ್ಡಲವತೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕುರುವಿನ್ದದಲಾಕಾರಾ ಕುಣ್ಡಲೀ ಕುಮುದಾಲಯಾ ॥ ೩೦ ॥

ಕಾಲಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕಮನೀಯಗುಣಾ ಕಾನ್ತಿಃ ಕಲಾಧಾರಾ ಕುಮುದ್ವತೀ ॥ ೩೧ ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಕಮಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಞ್ಜಿನೀ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಪಾಙ್ಗೀ ಕಕುವನ್ತಾ ಕರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ ೩೨ ॥

ಕೇಸರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಲಿನ್ದೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಞ್ಚೀ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾ ॥ ೩೩ ॥

ಕಾಮಮಾತಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕೃಪಾವತೀ ।
ಕುಮಾರೀ ಕುಣ್ಡನಿಲಯಾ ಕಿರಾತೀ ಕೀರವಾಹನಾ ॥ ೩೪ ॥

ಕೈಕೇಯೀ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾ ಕೇತಕೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಮಣ್ಡಲುಧರಾ ಕಾಲೀ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ ೩೫ ॥

ಕಲಹಂಸಗತಿಃ ಕಕ್ಷಾ ಕೃತಕೌತುಕಮಙ್ಗಲಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ ಕಮ್ಪ್ರಾ ಕರೀನ್ದ್ರಗಮನಾ ಕುಹೂಃ ॥ ೩೬ ॥

ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪಿಲಾ ಕುಹರಾಶ್ರಯಾ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ ॥ ೩೭ ॥

ಖಡ್ಗಖೇಟಧರಾ ಖರ್ವಾ ಖೇಚರೀ ಖಗವಾಹನಾ ।
ಖಟ್ವಾಙ್ಗಧಾರಿಣೀ ಖ್ಯಾತಾ ಖಗರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ ೩೮ ॥

ಖಲಘ್ನೀ ಖಣ್ಡಿತಜರಾ ಖಣ್ಡಾಖ್ಯಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಖಣ್ಡೇನ್ದುತಿಲಕಾ ಗಙ್ಗಾ ಗಣೇಶಗುಹಪೂಜಿತಾ ॥ ೩೯ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಮತೀ ಗೀತಾ ಗಾನ್ಧಾರೀ ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।
ಗೌತಮೀ ಗಾಮಿನೀ ಗಾಧಾ ಗನ್ಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೇವಿತಾ ॥ ೪೦ ॥

ಗೋವಿನ್ದಚರಣಾಕ್ರಾನ್ತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾ ।
ಗನ್ಧರ್ವೀ ಗಹ್ವರೀ ಗೋತ್ರಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಹನಾ ಗಮೀ ॥ ೪೧ ॥

ಗುಹಾವಾಸಾ ಗುಣವತೀ ಗುರುಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ ।
ಗುರ್ವೀ ಗುಣವತೀ ಗುಹ್ಯಾ ಗೋಪ್ತವ್ಯಾ ಗುಣದಾಯಿನೀ ॥ ೪೨ ॥

See Also  Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names – Sahasranama Stotram In Kannada

ಗಿರಿಜಾ ಗುಹ್ಯಮಾತಙ್ಗೀ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ ।
ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ಗೋದಾ ಗೋಕುಲಸ್ಥಾ ಗದಾಧರಾ ॥ ೪೩ ॥

ಗೋಕರ್ಣನಿಲಯಾಸಕ್ತಾ ಗುಹ್ಯಮಣ್ಡಲವರ್ತಿನೀ ।
ಘರ್ಮದಾ ಘನದಾ ಘಣ್ಟಾ ಘೋರದಾನವಮರ್ದಿನೀ ॥ ೪೪ ॥

ಘೃಣಿಮನ್ತ್ರಮಯೀ ಘೋಷಾ ಘನಸಮ್ಪಾತದಾಯಿನೀ ।
ಘಣ್ಟಾರವಪ್ರಿಯಾ ಘ್ರಾಣಾ ಘೃಣಿಸಂತುಷ್ಟಕಾರಿಣೀ ॥ ೪೫ ॥

ಘನಾರಿಮಣ್ಡಲಾ ಘೂರ್ಣಾ ಘೃತಾಚೀ ಘನವೇಗಿನೀ ।
ಜ್ಞಾನಧಾತುಮಯೀ ಚರ್ಚಾ ಚರ್ಚಿತಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ॥ ೪೬ ॥

ಚಟುಲಾ ಚಣ್ಡಿಕಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಾರುದನ್ತಾ ಚಾತುರೀ ಚರಿತಪ್ರದಾ ॥ ೪೭ ॥

ಚೂಲಿಕಾ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ತಾ ಚನ್ದ್ರಮಃಕರ್ಣಕುಣ್ಡಲಾ ।
ಚನ್ದ್ರಹಾಸಾ ಚಾರುದಾತ್ರೀ ಚಕೋರೀ ಚನ್ದ್ರಹಾಸಿನೀ ॥ ೪೮ ॥

ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರಧಾತ್ರೀ ಚ ಚೌರೀ ಚೌರಾ ಚ ಚಣ್ಡಿಕಾ ।
ಚಞ್ಚದ್ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾ ಚೋರವಿನಾಶಿನೀ ॥ ೪೯ ॥

ಚಾರುಚನ್ದನಲಿಪ್ತಾಙ್ಗೀ ಚಞ್ಚಚ್ಚಾಮರವೀಜಿತಾ ।
ಚಾರುಮಧ್ಯಾ ಚಾರುಗತಿಶ್ಚನ್ದಿಲಾ ಚನ್ದ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ ೫೦ ॥

ಚಾರುಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಚಾರ್ವಾಚರಿತಾ ಚಕ್ರಬಾಹುಕಾ ।
ಚನ್ದ್ರಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚನ್ದ್ರಮಣ್ಡಲದರ್ಪಣಾ ॥ ೫೧ ॥

ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನೀ ಚೇಷ್ಟಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಾರುವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚನ್ದ್ರವತೀ ಚನ್ದ್ರಮಾಶ್ಚನ್ದನಪ್ರಿಯಾ ॥ ೫೨ ॥

ಚೋದಯಿತ್ರೀ ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಾತಕಾ ಚಾರುಹೇತುಕೀ ।
ಛತ್ರಯಾತಾ ಛತ್ರಧರಾ ಛಾಯಾ ಛನ್ದಃಪರಿಚ್ಛದಾ ॥ ೫೩ ॥

ಛಾಯಾದೇವೀ ಛಿದ್ರನಖಾ ಛನ್ನೇನ್ದ್ರಿಯವಿಸರ್ಪಿಣೀ ।
ಛನ್ದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ತಾ ಛಿದ್ರೋಪದ್ರವಭೇದಿನೀ ॥ ೫೪ ॥

ಛೇದಾ ಛತ್ರೇಶ್ವರೀ ಛಿನ್ನಾ ಛುರಿಕಾ ಛೇದನಪ್ರಿಯಾ ।
ಜನನೀ ಜನ್ಮರಹಿತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗನ್ಮಯೀ ॥ ೫೫ ॥

ಜಾಹ್ನವೀ ಜಟಿಲಾ ಜೇತ್ರೀ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ ।
ಜಂಬೂದ್ವೀಪವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಯನ್ತೀ ಜಲಶಾಲಿನೀ ॥ ೫೬ ॥

ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಾತರೂಪಮಯೀ ಜಿಹ್ವಾ ಜಾನಕೀ ಜಗತೀ ಜರಾ ॥ ೫೭ ॥

ಜನಿತ್ರೀ ಜಹ್ನುತನಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜಪವತೀ ಜ್ವರಘ್ನೀ ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾ ॥ ೫೮ ॥

ಜಿತಾಕ್ರಾನ್ತಮಯೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಾಗ್ರತೀ ಜ್ವರದೇವತಾ ।
ಜ್ವಲನ್ತೀ ಜಲದಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜ್ಯಾಘೋಷಾಸ್ಫೋಟದಿಙ್ಮುಖೀ ॥ ೫೯ ॥

ಜಂಭಿನೀ ಜೃಂಭಣಾ ಜೃಂಭಾ ಜ್ವಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಣ್ಡಲಾ ।
ಝಿಂಝಿಕಾ ಝಣನಿರ್ಘೋಷಾ ಝಂಝಾಮಾರುತವೇಗಿನೀ ॥ ೬೦ ॥

ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾ ಞರೂಪಾ ಞಭುಜಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಟಙ್ಕಬಾಣಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಟಙ್ಕಿನೀ ಟಙ್ಕಭೇದಿನೀ ॥ ೬೧ ॥

ಟಙ್ಕೀಗಣಕೃತಾಘೋಷಾ ಟಙ್ಕನೀಯಮಹೋರಸಾ ।
ಟಙ್ಕಾರಕಾರಿಣೀ ದೇವೀ ಠಠಶಬ್ದನಿನಾದಿನೀ ॥ ೬೨ ॥

ಡಾಮರೀ ಡಾಕಿನೀ ಡಿಂಭಾ ಡುಣ್ಡುಮಾರೈಕನಿರ್ಜಿತಾ ।
ಡಾಮರೀತನ್ತ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಡಮಡ್ಡಮರುನಾದಿನೀ ॥ ೬೩ ॥

ಡಿಣ್ಡೀರವಸಹಾ ಡಿಂಭಲಸತ್ಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಾ ।
ಢುಣ್ಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಢಕ್ಕಾಹಸ್ತಾ ಢಿಲಿವ್ರಜಾ ॥ ೬೪ ॥

ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನರ್ಮದಾ ನದೀ ।
ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಪದಾ ತನ್ತ್ರೀ ತುಲಸೀ ತರುಣಾ ತರುಃ ॥ ೬೫ ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾನ್ತಾ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನೀ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತಾಮಸೀ ತುಹಿನಾ ತುರಾ ॥ ೬೬ ॥

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಮ್ಪನ್ನಾ ತ್ರಿವೇಣೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾ ತುಙ್ಗಾ ತುರಙ್ಗವದನಾ ತಥಾ ॥ ೬೭ ॥

ತಿಮಿಙ್ಗಿಲಗಿಲಾ ತೀವ್ರಾ ತ್ರಿಸ್ರೋತಾ ತಾಮಸಾದಿನೀ ।
ತನ್ತ್ರಮನ್ತ್ರವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ॥ ೬೮ ॥

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಾ ತ್ರಿಸ್ತನೀ ತೋಷಾಸಂಸ್ಥಾ ತಾಲಪ್ರತಾಪಿನೀ ।
ತಾಟಙ್ಕಿನೀ ತುಷಾರಾಭಾ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ ೬೯ ॥

ತನ್ತುಜಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಾ ತಾರಹಾರಾವಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ತೀರ್ಥಾ ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಿಃ ॥ ೭೦ ॥

ತಾರಕಾ ತ್ರಿಯುತಾ ತನ್ವೀ ತ್ರಿಶಙ್ಕುಪರಿವಾರಿತಾ ।
ತಲೋದರೀ ತಿಲಾಭೂಷಾ ತಾಟಙ್ಕಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ॥ ೭೧ ॥

ತ್ರಿಜಟಾ ತಿತ್ತಿರೀ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತರುಣಾಕೃತಿಃ ।
ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನಸಂಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಞ್ಚನಭೂಷಣಾ ॥ ೭೨ ॥

ತ್ರೈಯಂಬಕಾ ತ್ರಿವರ್ಗಾ ಚ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ತರ್ಪಣಾ ತೃಪ್ತಿದಾ ತೃಪ್ತಾ ತಾಮಸೀ ತುಂಬುರುಸ್ತುತಾ ॥ ೭೩ ॥

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾ ತ್ರಿಭಙ್ಗೀ ತನುವಲ್ಲರಿಃ ।
ಥಾತ್ಕಾರೀ ಥಾರವಾ ಥಾನ್ತಾ ದೋಹಿನೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ ॥ ೭೪ ॥

ದಾನವಾನ್ತಕರೀ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ।
ದೇವರೀತಿರ್ದಿವಾರಾತ್ರಿರ್ದ್ರೌಪದೀ ದುನ್ದುಭಿಸ್ವನಾ ॥ ೭೫ ॥

ದೇವಯಾನೀ ದುರಾವಾಸಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋದ್ಭೇದಿನೀ ದಿವಾ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀಪ್ತಾ ದಿಗ್ವಾಸಾ ದಿಗ್ವಿಮೋಹಿನೀ ॥ ೭೬ ॥

ದಣ್ಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಣ್ಡಿನೀ ದೇವಪೂಜಿತಾ ।
ದೇವವನ್ದ್ಯಾ ದಿವಿಷದಾ ದ್ವೇಷಿಣೀ ದಾನವಾಕೃತಿಃ ॥ ೭೭ ॥

ದೀನಾನಾಥಸ್ತುತಾ ದೀಕ್ಷಾ ದೈವತಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಧಾತ್ರೀ ಧನುರ್ಧರಾ ಧೇನುರ್ಧಾರಿಣೀ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ ೭೮ ॥

ಧುರನ್ಧರಾ ಧರಾಧಾರಾ ಧನದಾ ಧಾನ್ಯದೋಹಿನೀ ।
ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಾ ॥ ೭೯ ॥

ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಧೃತಪದಾ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಧ್ರುವಾ ।
ಧೂಮಾವತೀ ಧೂಮಕೇಶೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ ೮೦ ॥

ನನ್ದಾ ನನ್ದಪ್ರಿಯಾ ನಿದ್ರಾ ನೃನುತಾ ನನ್ದನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನರ್ಮದಾ ನಲಿನೀ ನೀಲಾ ನೀಲಕಣ್ಠಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ ೮೧ ॥

ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಧಿಃ ।
ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿರಞ್ಜನಾ ॥ ೮೨ ॥

ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾ ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನೃಸಿಂಹಿನೀ ನಗಧರಾ ನೃಪನಾಗವಿಭೂಷಿತಾ ॥ ೮೩ ॥

ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನೀ ನಾರಾಯಣಪದೋದ್ಭವಾ ।
ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಾರದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ ೮೪ ॥

See Also  Sri Budha Stotram In Kannada

ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ನಿಧಿದಾ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನವಸೂತ್ರಧರಾ ನೀತಿರ್ನಿರುಪದ್ರವಕಾರಿಣೀ ॥ ೮೫ ॥

ನನ್ದಜಾ ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ನವನೀತಪ್ರಿಯಾ ನಾರೀ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾ ॥ ೮೬ ॥

ನಿಮೇಷಿಣೀ ನದೀರೂಪಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿಶೀಶ್ವರೀ ।
ನಾಮಾವಲಿರ್ನಿಶುಂಭಘ್ನೀ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೮೭ ॥

ನವಜಾಂಬೂನದಪ್ರಖ್ಯಾ ನಾಗಲೋಕಾಧಿದೇವತಾ ।
ನೂಪುರಾಕ್ರಾನ್ತಚರಣಾ ನರಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಿನೀ ॥ ೮೮ ॥

ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾ ನಿರ್ಘಾತಸಮನಿಸ್ವನಾ ।
ನನ್ದನೋದ್ಯಾನನಿಲಯಾ ನಿರ್ವ್ಯೂಹೋಪರಿಚಾರಿಣೀ ॥ ೮೯ ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ।
ಪಞ್ಚಕೋಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪಞ್ಚಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ ೯೦ ॥

ಪರಚಿತ್ತವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಪಞ್ಚಿಕಾ ಪಞ್ಚರೂಪಿಣೀ ।
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪರಮಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಪರತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ ೯೧ ॥

ಪುರಾಣೀ ಪೌರುಷೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಣ್ಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಪಾತಾಲತಲನಿರ್ಮಗ್ನಾ ಪ್ರೀತಾ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ ೯೨ ॥

ಪಾವನೀ ಪಾದಸಹಿತಾ ಪೇಶಲಾ ಪವನಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪರಿಶ್ರಾನ್ತಾ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಣ್ಡಲಾ ॥ ೯೩ ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವಾ ।
ಪದ್ಮಪತ್ರಾ ಪದ್ಮಪದಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ॥ ೯೪ ॥

ಪಶುಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪುರನ್ಧ್ರೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಪುಷ್ಕಲಾ ಪುರುಷಾ ಪರ್ವಾ ಪಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ ೯೫ ॥

ಪತಿವ್ರತಾ ಪವಿತ್ರಾಙ್ಗೀ ಪುಷ್ಪಹಾಸಪರಾಯಣಾ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀಸುತಾ ಪೌತ್ರೀ ಪುತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಪಯಸ್ವಿನೀ ॥ ೯೬ ॥

ಪಟ್ಟಿಪಾಶಧರಾ ಪಙ್ಕ್ತಿಃ ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಪುರಾಣೀ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾ ಚ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ ೯೭ ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಪುಷ್ಟಾ ಪಿತಾಮಹಪರಿಗ್ರಹಾ ।
ಪುಣ್ಡರೀಕಪುರಾವಾಸಾ ಪುಣ್ಡರೀಕಸಮಾನನಾ ॥ ೯೮ ॥

ಪೃಥುಜಙ್ಘಾ ಪೃಥುಭುಜಾ ಪೃಥುಪಾದಾ ಪೃಥೂದರೀ ।
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪಿಙ್ಗಾಕ್ಷೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪ್ರಚಾಪಲಾ ॥ ೯೯ ॥

ಪ್ರಸವಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಣವಾಗತಿಃ ।
ಪಞ್ಚವರ್ಣಾ ಪಞ್ಚವಾಣೀ ಪಞ್ಚಿಕಾ ಪಞ್ಜರಸ್ಥಿತಾ ॥ ೧೦೦ ॥

ಪರಮಾಯಾ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ।
ಪರಾಕಾಷ್ಠಾ ಪರೇಶಾನೀ ಪಾವನೀ ಪಾವಕದ್ಯುತಿಃ ॥ ೧೦೧ ॥

ಪುಣ್ಯಭದ್ರಾ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾ ಪೃಥೂದರೀ ।
ಪೀತಾಙ್ಗೀ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಶಯ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿನೀ ॥ ೧೦೨ ॥

ಪೀತಕ್ರಿಯಾ ಪಿಶಾಚಘ್ನೀ ಪಾಟಲಾಕ್ಷೀ ಪಟುಕ್ರಿಯಾ ।
ಪಞ್ಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಚಾರಾ ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಘಾತಿನೀ ॥ ೧೦೩ ॥

ಪುನ್ನಾಗವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿಷೇವಿತಾ ।
ಪಞ್ಚಾಙ್ಗೀ ಚ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೦೪ ॥

ಪುಷ್ಪಕಾಣ್ಡಸ್ಥಿತಾ ಪೂಷಾ ಪೋಷಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ ।
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಪಞ್ಚಶಿಖಾ ಪನ್ನಗೋಪರಿಶಾಯಿನೀ ॥ ೧೦೫ ॥

ಪಞ್ಚಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಪೃಥ್ವೀ ಪಥಿಕಾ ಪೃಥುದೋಹಿನೀ ।
ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾ ಪಾಟಲೀ ಪುಷ್ಪಗನ್ಧಿನೀ ॥ ೧೦೬ ॥

ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾ ಪಾರದಾತ್ರೀ ಪರಮಾರ್ಗೈಕಗೋಚರಾ ।
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪೂರ್ಣಾಶಾ ಪ್ರಣವಾ ಪಲ್ಲವೋದರೀ ॥ ೧೦೭ ॥

ಫಲಿನೀ ಫಲದಾ ಫಲ್ಗುಃ ಫೂತ್ಕಾರೀ ಫಲಕಾಕೃತಿಃ ।
ಫಣೀನ್ದ್ರಭೋಗಶಯನಾ ಫಣಿಮಣ್ಡಲಮಣ್ಡಿತಾ ॥ ೧೦೮ ॥

ಬಾಲಬಾಲಾ ಬಹುಮತಾ ಬಾಲಾತಪನಿಭಾಂಶುಕಾ ।
ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ವನ್ದ್ಯಾ ಬಡವಾ ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ತುತಾ ॥ ೧೦೯ ॥

ಬನ್ದೀದೇವೀ ಬಿಲವತೀ ಬಡಿಶಘ್ನೀ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಬಾನ್ಧವೀ ಬೋಧಿತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬನ್ಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೧೦ ॥

ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಕಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವತಾ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾ ಬೃನ್ದಾ ಬೃನ್ದಾವನವಿಹಾರಿಣೀ ॥ ೧೧೧ ॥

ಬಾಲಾಕಿನೀ ಬಿಲಾಹಾರಾ ಬಿಲವಾಸಾ ಬಹೂದಕಾ ।
ಬಹುನೇತ್ರಾ ಬಹುಪದಾ ಬಹುಕರ್ಣಾವತಂಸಿಕಾ ॥ ೧೧೨ ॥

ಬಹುಬಾಹುಯುತಾ ಬೀಜರೂಪಿಣೀ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ।
ಬಿನ್ದುನಾದಕಲಾತೀತಾ ಬಿನ್ದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೧೩ ॥

ಬದ್ಧಗೋಧಾಙ್ಗುಲಿತ್ರಾಣಾ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ।
ಬೃನ್ದಾರಕಾ ಬೃಹತ್ಸ್ಕನ್ಧಾ ಬೃಹತೀ ಬಾಣಪಾತಿನೀ ॥ ೧೧೪ ॥

ಬೃನ್ದಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಬಹುನುತಾ ವನಿತಾ ಬಹುವಿಕ್ರಮಾ ।
ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ ೧೧೫ ॥

ಬೋಧಿದ್ರುಮನಿಜಾವಾಸಾ ಬಡಿಸ್ಥಾ ಬಿನ್ದುದರ್ಪಣಾ ।
ಬಾಲಾ ಬಾಣಾಸನವತೀ ಬಡಬಾನಲವೇಗಿನೀ ॥ ೧೧೬ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಬಹಿರನ್ತಃಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಙ್ಕಣಸೂತ್ರಿಣೀ ।
ಭವಾನೀ ಭೀಷಣವತೀ ಭಾವಿನೀ ಭಯಹಾರಿಣೀ ॥ ೧೧೭ ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭುಜಙ್ಗಾಕ್ಷೀ ಭಾರತೀ ಭಾರತಾಶಯಾ ।
ಭೈರವೀ ಭೀಷಣಾಕಾರಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಮಾಲಿನೀ ॥ ೧೧೮ ॥

ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗನಿರತಾ ಭದ್ರದಾ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾ ।
ಭೂತವಾಸಾ ಭೃಗುಲತಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ ೧೧೯ ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಭೋಗವತೀ ಭವನಸ್ಥಾ ಭಿಷಗ್ವರಾ ।
ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗಿನೀ ಭಾಷಾ ಭವಾನೀ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾ ॥ ೧೨೦ ॥

ಭರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭೀಮವತೀ ಭವಬನ್ಧವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಭಜನೀಯಾ ಭೂತಧಾತ್ರೀರಞ್ಜಿತಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ ೧೨೧ ॥

ಭುಜಙ್ಗವಲಯಾ ಭೀಮಾ ಭೇರುಣ್ಡಾ ಭಾಗಧೇಯಿನೀ ।
ಮಾತಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೨೨ ॥

ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಾಲಿನೀ ಮೀನಲೋಚನಾ ।
ಮಾಯಾತೀತಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಂಸಾ ಮಧುದ್ರವಾ ॥ ೧೨೩ ॥

ಮಾನವೀ ಮಧುಸಂಭೂತಾ ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮೇದಿನೀ ಮೇಘಮಾಲಿನೀ ॥ ೧೨೪ ॥

ಮನ್ದೋದರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೈಥಿಲೀ ಮಸೃಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ ೧೨೫ ॥

ಮಾಹೇನ್ದ್ರೀ ಮೇರುತನಯಾ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಮಞ್ಜುಮಞ್ಜೀರಚರಣಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಮಞ್ಜುಭಾಷಿಣೀ ॥ ೧೨೬ ॥

ಮಧುರದ್ರಾವಿಣೀ ಮುದ್ರಾ ಮಲಯಾ ಮಲಯಾನ್ವಿತಾ ।
ಮೇಧಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾಗಧೀ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ ೧೨೭ ॥

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾ ಮನುಸ್ತುತಾ ।
ಮಾತೃಕಾ ಮಿಹಿರಾಭಾಸಾ ಮುಕುನ್ದಪದವಿಕ್ರಮಾ ॥ ೧೨೮ ॥

See Also  Suvvi Suvvi Suvvaalamma In Kannada

ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ ೧೨೯ ॥

ಯೋಗಾಸನಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಯೌವನಕಾಶ್ರಯಾ ।
ಯೌವನೀ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಯಮುನಾ ಯುಗಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೩೦ ॥

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಸೂತಿನೀ ।
ಯಾತ್ರಾ ಯಾನವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಯದುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾ ॥ ೧೩೧ ॥

ಯಕಾರಾದಿಹಕಾರಾನ್ತಾ ಯಾಜುಷೀ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣೀ ।
ಯಾಮಿನೀ ಯೋಗನಿರತಾ ಯಾತುಧಾನಭಯಙ್ಕರೀ ॥ ೧೩೨ ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣೀ ರಾಮಾ ರೇವತೀ ರೇಣುಕಾ ರತಿಃ ।
ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾ ರಾಮಮಾತಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೩೩ ॥

ರೋಹಿಣೀ ರಾಜ್ಯದಾ ರೇವಾ ರಮಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ।
ರಾಕೇಶೀ ರೂಪಸಮ್ಪನ್ನಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ ೧೩೪ ॥

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾ ರಕ್ತಗನ್ಧಾನುಲೇಪನಾ ।
ರಾಜಹಂಸಸಮಾರೂಢಾ ರಂಭಾ ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೩೫ ॥

ರಮಣೀಯಯುಗಾಧಾರಾ ರಾಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾ ।
ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ರಥಿನೀ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ॥ ೧೩೬ ॥

ರೋಗೇಶೀ ರೋಗಶಮನೀ ರಾವಿಣೀ ರೋಮಹರ್ಷಿಣೀ ।
ರಾಮಚನ್ದ್ರಪದಾಕ್ರಾನ್ತಾ ರಾವಣಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೩೭ ॥

ರತ್ನವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛನ್ನಾ ರಥಸ್ಥಾ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾ ।
ಲಜ್ಜಾಧಿದೇವತಾ ಲೋಲಾ ಲಲಿತಾ ಲಿಙ್ಗಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೩೮ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲೋಲಾ ಲುಪ್ತವಿಷಾ ಲೋಕಿನೀ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾ ।
ಲಜ್ಜಾ ಲಂಬೋದರೀ ದೇವೀ ಲಲನಾ ಲೋಕಧಾರಿಣೀ ॥ ೧೩೯ ॥

ವರದಾ ವನ್ದಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಮಲಾಕೃತಿಃ ।
ವಾರಾಹೀ ವಿರಜಾ ವರ್ಷಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ ೧೪೦ ॥

ವಿನತಾ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವಾರುಣೀ ವೇಣುಸಂಭೂತಾ ವೀತಿಹೋತ್ರಾ ವಿರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೪೧ ॥

ವಾಯುಮಣ್ಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಷ್ಣುಮತೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಸುನ್ಧರಾ ॥ ೧೪೨ ॥

ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ವೇಲಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಸುದೋಹಿನೀ ।
ವೇದಾಕ್ಷರಪರೀತಾಙ್ಗೀ ವಾಜಪೇಯಫಲಪ್ರದಾ ॥ ೧೪೩ ॥

ವಾಸವೀ ವಾಮಜನನೀ ವೈಕುಣ್ಠನಿಲಯಾ ವರಾ ।
ವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಮಧರಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ ೧೪೪ ॥

ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿವಾ ಶಾನ್ತಾ ಶಾರದಾ ಶರಣಾಗತಿಃ ।
ಶಾತೋದರೀ ಶುಭಾಚಾರಾ ಶುಂಭಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ ೧೪೫ ॥

ಶೋಭಾವತೀ ಶಿವಾಕಾರಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಶೋಣಾ ಶುಭಾಶಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಶಿರಃಸನ್ಧಾನಕಾರಿಣೀ ॥ ೧೪೬ ॥

ಶರಾವತೀ ಶರಾನನ್ದಾ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶುಭಾನನಾ ।
ಶರಭಾ ಶೂಲಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಶಬರೀ ಶುಕವಾಹನಾ ॥ ೧೪೭ ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಧರಾನನ್ದಾ ಶ್ರವಣಾನನ್ದದಾಯಿನೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ವರೀವನ್ದ್ಯಾ ಷಡ್ಭಾಷಾ ಷಡೃತುಪ್ರಿಯಾ ॥ ೧೪೮ ॥

ಷಡಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ಷಡಙ್ಗರೂಪಸುಮತೀ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ ೧೪೯ ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾಮಸಂಭವಾ ॥ ೧೫೦ ॥

ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸದಾನನ್ದಾ ಸುಸ್ತನೀ ಸಾಗರಾಂಬರಾ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧುಬನ್ಧುಪರಾಕ್ರಮಾ ॥ ೧೫೧ ॥

ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಣ್ಡಲಗತಾ ಸೋಮಮಣ್ಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾನ್ದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ ೧೫೨ ॥

ಸರ್ವೋತ್ತುಙ್ಗಾ ಸಙ್ಗಹೀನಾ ಸದ್ಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ ।
ಸರಧಾ ಸೂರ್ಯತನಯಾ ಸುಕೇಶೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ ॥ ೧೫೩ ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹಂಸವಾಹಿನೀ ।
ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಪರೀತಾಙ್ಗೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ ೧೫೪ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ವೇದಗರ್ಭಾ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಪರಾಂಬಿಕಾ ॥ ೧೫೫ ॥

ಇತಿ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಶ್ಚೈವ ನಾರದ ।
ಪುಣ್ಯದಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಮಹಾಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಕಮ್ ॥ ೧೫೬ ॥

ಏವಂ ನಾಮಾನಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತೋಷೋತ್ಪತ್ತಿಕರಾಣಿ ಹಿ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷೇಣ ಪಠಿತವ್ಯಂ ದ್ವಿಜೈಃ ಸಹ ॥ ೧೫೭ ॥

ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹೋಮ ಪೂಜಾ ಧ್ಯಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತು ವಿಶೇಷತಃ ॥ ೧೫೮ ॥

ಸುಭಕ್ತಾಯ ಸುಶಿಷ್ಯಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಯ ವೈ ।
ಭ್ರಷ್ಟೇಭ್ಯಃ ಸಾಧಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಬಾನ್ಧವೇಭ್ಯೋ ನ ದರ್ಶಯೇತ್ ॥ ೧೫೯ ॥

ಯದ್ಗೃಹೇ ಲಿಖಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಚಞ್ಚಲಾಪಿಸ್ಥಿರಾ ಭೂತ್ವಾ ಕಮಲಾ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ ೧೬೦ ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ನಿಧಿಪ್ರದಮ್ ॥ ೧೬೧ ॥

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಕಾಮಿನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮದಮ್ ।
ರೋಗಾದ್ವೈ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೀ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬನ್ಧನಾತ್ ॥ ೧೬೨ ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸುವರ್ಣಸ್ತೇಯಿನೋ ನರಾಃ ।
ಗುರುತಲ್ಪಗತೋ ವಾಪಿ ಪಾತಕಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸಕೃತ್ ॥ ೧೬೩ ॥

ಅಸತ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಚ್ಚೈವಾಽಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಾದ್ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪಾಖಣ್ಡಾನೃತಮುಖ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪಠನಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ ೧೬೪ ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಮಲಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಪದ್ಮಜೋದ್ಭವ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯದಂ ನೄಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ ೧೬೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕನ್ಧೇ ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Devi Sahasranama Stotram in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil