Sri Gayatri Sahasranama Stotram In Telugu

॥ Sri Gayatri Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గాయత్రీ సహస్రనామ స్తోత్రం ॥
నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతమ్ ॥ ౧ ॥

సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే ।
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనమ్ ॥ ౨ ॥

బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనమ్ ।
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన ॥ ౩ ॥

వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః ।
శ్రీనారాయణ ఉవాచ –
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ ॥ ౪ ॥

శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకమ్ ।
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనమ్ ॥ ౫ ॥

సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే ।
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః ॥ ౬ ॥

ఛన్దోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా ।
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః ॥ ౭ ॥

అఙ్గన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః ।
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై ॥ ౮ ॥

ధ్యానమ్ –
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినీత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమామ్ ।
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుణ్డాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే ॥ ౯ ॥

అచిన్త్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ ।
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా ॥ ౧౦ ॥

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమణ్డలసంస్థితా ।
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా ॥ ౧౧ ॥

అకారాదిక్షకారాన్తాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ ।
అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాప్యఞ్జనాద్రినివాసినీ ॥ ౧౨ ॥

అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిన్దనిభేక్షణా ।
అన్తర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాన్తరాత్మికా ॥ ౧౩ ॥

అజా చాజముఖావాసాప్యరవిన్దనిభాననా ।
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమణ్డలమర్దినీ ॥ ౧౪ ॥

అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యన్త్యజార్చితా ।
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా ॥ ౧౫ ॥

ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా ।
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ ॥ ౧౬ ॥

ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా ।
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాన్తనివాసినీ ॥ ౧౭ ॥

ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాన్తరాకాశరూపిణీ ।
ఆదిత్యమణ్డలగతా చాన్తరధ్వాన్తనాశినీ ॥ ౧౮ ॥

ఇన్దిరా చేష్టదా చేష్టా చేన్దీవరనిభేక్షణా ।
ఇరావతీ చేన్ద్రపదా చేన్ద్రాణీ చేన్దురూపిణీ ॥ ౧౯ ॥

ఇక్షుకోదణ్డసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ ।
ఇన్ద్రనీలసమాకారా చేడాపిఙ్గలరూపిణీ ॥ ౨౦ ॥

ఇన్ద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా ।
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా ॥ ౨౧ ॥

ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా ।
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ ॥ ౨౨ ॥

ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రన్థదాయినీ ।
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా ॥ ౨౩ ॥

ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమణ్డలచారిణీ ।
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋజుప్రదా ॥ ౨౪ ॥

ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ ।
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ ॥ ౨౫ ॥

ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా ।
ఐన్ద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా ॥ ౨౬ ॥

ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ ।
ఔర్వా హ్యౌషధసమ్పన్నా ఔపాసనఫలప్రదా ॥ ౨౭ ॥

అణ్డమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ ।
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసున్దరీ ॥ ౨౮ ॥

కమలా కామినీ కాన్తా కామదా కాలకణ్ఠినీ ।
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ ॥ ౨౯ ॥

కల్యాణీ కుణ్డలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ ।
కురువిన్దదలాకారా కుణ్డలీ కుముదాలయా ॥ ౩౦ ॥

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ ।
కమనీయగుణా కాన్తిః కలాధారా కుముద్వతీ ॥ ౩౧ ॥

కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభఞ్జినీ ।
కౌమారీ కరుణాపాఙ్గీ కకువన్తా కరిప్రియా ॥ ౩౨ ॥

కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా ।
కాలిన్దీ కాలికా కాఞ్చీ కలశోద్భవసంస్తుతా ॥ ౩౩ ॥

కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ ।
కుమారీ కుణ్డనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా ॥ ౩౪ ॥

కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా ।
కమణ్డలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ ॥ ౩౫ ॥

కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమఙ్గలా ।
కస్తూరీతిలకా కమ్ప్రా కరీన్ద్రగమనా కుహూః ॥ ౩౬ ॥

కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా ।
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా ॥ ౩౭ ॥

ఖడ్గఖేటధరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా ।
ఖట్వాఙ్గధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా ॥ ౩౮ ॥

ఖలఘ్నీ ఖణ్డితజరా ఖణ్డాఖ్యానప్రదాయినీ ।
ఖణ్డేన్దుతిలకా గఙ్గా గణేశగుహపూజితా ॥ ౩౯ ॥

గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాన్ధారీ గానలోలుపా ।
గౌతమీ గామినీ గాధా గన్ధర్వాప్సరసేవితా ॥ ౪౦ ॥

గోవిన్దచరణాక్రాన్తా గుణత్రయవిభావితా ।
గన్ధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ ॥ ౪౧ ॥

గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ ।
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ ॥ ౪౨ ॥

See Also  108 Names Of Sri Nrisinha 2 – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

గిరిజా గుహ్యమాతఙ్గీ గరుడధ్వజవల్లభా ।
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా ॥ ౪౩ ॥

గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమణ్డలవర్తినీ ।
ఘర్మదా ఘనదా ఘణ్టా ఘోరదానవమర్దినీ ॥ ౪౪ ॥

ఘృణిమన్త్రమయీ ఘోషా ఘనసమ్పాతదాయినీ ।
ఘణ్టారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ ॥ ౪౫ ॥

ఘనారిమణ్డలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ ।
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ ॥ ౪౬ ॥

చటులా చణ్డికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా ।
చతుర్భుజా చారుదన్తా చాతురీ చరితప్రదా ॥ ౪౭ ॥

చూలికా చిత్రవస్త్రాన్తా చన్ద్రమఃకర్ణకుణ్డలా ।
చన్ద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చన్ద్రహాసినీ ॥ ౪౮ ॥

చన్ద్రికా చన్ద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చణ్డికా ।
చఞ్చద్వాగ్వాదినీ చన్ద్రచూడా చోరవినాశినీ ॥ ౪౯ ॥

చారుచన్దనలిప్తాఙ్గీ చఞ్చచ్చామరవీజితా ।
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చన్దిలా చన్ద్రరూపిణీ ॥ ౫౦ ॥

చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా ।
చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థా చన్ద్రమణ్డలదర్పణా ॥ ౫౧ ॥

చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ ।
చిత్స్వరూపా చన్ద్రవతీ చన్ద్రమాశ్చన్దనప్రియా ॥ ౫౨ ॥

చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ ।
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛన్దఃపరిచ్ఛదా ॥ ౫౩ ॥

ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేన్ద్రియవిసర్పిణీ ।
ఛన్దోఽనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాన్తా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ ॥ ౫౪ ॥

ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా ।
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ ॥ ౫౫ ॥

జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా ।
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయన్తీ జలశాలినీ ॥ ౫౬ ॥

జితేన్ద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా ।
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా ॥ ౫౭ ॥

జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ ।
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా ॥ ౫౮ ॥

జితాక్రాన్తమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా ।
జ్వలన్తీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ ॥ ౫౯ ॥

జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుణ్డలా ।
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ ॥ ౬౦ ॥

ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా ।
టఙ్కబాణసమాయుక్తా టఙ్కినీ టఙ్కభేదినీ ॥ ౬౧ ॥

టఙ్కీగణకృతాఘోషా టఙ్కనీయమహోరసా ।
టఙ్కారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ ॥ ౬౨ ॥

డామరీ డాకినీ డింభా డుణ్డుమారైకనిర్జితా ।
డామరీతన్త్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ ॥ ౬౩ ॥

డిణ్డీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా ।
ఢుణ్ఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా ॥ ౬౪ ॥

నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ ।
త్రిగుణా త్రిపదా తన్త్రీ తులసీ తరుణా తరుః ॥ ౬౫ ॥

త్రివిక్రమపదాక్రాన్తా తురీయపదగామినీ ।
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా ॥ ౬౬ ॥

త్రికాలజ్ఞానసమ్పన్నా త్రివేణీ చ త్రిలోచనా ।
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుఙ్గా తురఙ్గవదనా తథా ॥ ౬౭ ॥

తిమిఙ్గిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ ।
తన్త్రమన్త్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా ॥ ౬౮ ॥

త్రిసన్ధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ ।
తాటఙ్కినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ ॥ ౬౯ ॥

తన్తుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా ।
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః ॥ ౭౦ ॥

తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశఙ్కుపరివారితా ।
తలోదరీ తిలాభూషా తాటఙ్కప్రియవాదినీ ॥ ౭౧ ॥

త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః ।
తప్తకాఞ్చనసంకాశా తప్తకాఞ్చనభూషణా ॥ ౭౨ ॥

త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ।
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా ॥ ౭౩ ॥

తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభఙ్గీ తనువల్లరిః ।
థాత్కారీ థారవా థాన్తా దోహినీ దీనవత్సలా ॥ ౭౪ ॥

దానవాన్తకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ ।
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దున్దుభిస్వనా ॥ ౭౫ ॥

దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా ।
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ ॥ ౭౬ ॥

దణ్డకారణ్యనిలయా దణ్డినీ దేవపూజితా ।
దేవవన్ద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః ॥ ౭౭ ॥

దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ ।
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ ॥ ౭౮ ॥

ధురన్ధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ ।
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా ॥ ౭౯ ॥

ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా ।
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ ॥ ౮౦ ॥

నన్దా నన్దప్రియా నిద్రా నృనుతా నన్దనాత్మికా ।
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకణ్ఠసమాశ్రయా ॥ ౮౧ ॥

నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః ।
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరఞ్జనా ॥ ౮౨ ॥

నాదబిన్దుకలాతీతా నాదబిన్దుకలాత్మికా ।
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా ॥ ౮౩ ॥

నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా ।
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ ॥ ౮౪ ॥

See Also  Narayaniyam Dvatrimsadasakam In Telugu – Narayaneyam Dasakam 32

నానాజ్యోతిః సమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా ।
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ ॥ ౮౫ ॥

నన్దజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ ।
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా ॥ ౮౬ ॥

నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ ।
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ ॥ ౮౭ ॥

నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా ।
నూపురాక్రాన్తచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ ॥ ౮౮ ॥

నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా ।
నన్దనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ ॥ ౮౯ ॥

పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా ।
పఞ్చకోశవినిర్ముక్తా పఞ్చపాతకనాశినీ ॥ ౯౦ ॥

పరచిత్తవిధానజ్ఞా పఞ్చికా పఞ్చరూపిణీ ।
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ ॥ ౯౧ ॥

పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుణ్డరీకనిభేక్షణా ।
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ ॥ ౯౨ ॥

పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ ।
ప్రజాపతిః పరిశ్రాన్తా పర్వతస్తనమణ్డలా ॥ ౯౩ ॥

పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా ।
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ ॥ ౯౪ ॥

పశుపాశవినిర్ముక్తా పురన్ధ్రీ పురవాసినీ ।
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా ॥ ౯౫ ॥

పతివ్రతా పవిత్రాఙ్గీ పుష్పహాసపరాయణా ।
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ ॥ ౯౬ ॥

పట్టిపాశధరా పఙ్క్తిః పితృలోకప్రదాయినీ ।
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ ॥ ౯౭ ॥

ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా ।
పుణ్డరీకపురావాసా పుణ్డరీకసమాననా ॥ ౯౮ ॥

పృథుజఙ్ఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ ।
ప్రవాలశోభా పిఙ్గాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా ॥ ౯౯ ॥

ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః ।
పఞ్చవర్ణా పఞ్చవాణీ పఞ్చికా పఞ్జరస్థితా ॥ ౧౦౦ ॥

పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః ।
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావనీ పావకద్యుతిః ॥ ౧౦౧ ॥

పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ ।
పీతాఙ్గీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ ॥ ౧౦౨ ॥

పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా ।
పఞ్చభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ ॥ ౧౦౩ ॥

పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా ।
పఞ్చాఙ్గీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ ॥ ౧౦౪ ॥

పుష్పకాణ్డస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా ।
ప్రాణప్రియా పఞ్చశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ ॥ ౧౦౫ ॥

పఞ్చమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ ।
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగన్ధినీ ॥ ౧౦౬ ॥

పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా ।
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ ॥ ౧౦౭ ॥

ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః ।
ఫణీన్ద్రభోగశయనా ఫణిమణ్డలమణ్డితా ॥ ౧౦౮ ॥

బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా ।
బలభద్రప్రియా వన్ద్యా బడవా బుద్ధిసంస్తుతా ॥ ౧౦౯ ॥

బన్దీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా ।
బాన్ధవీ బోధితా బుద్ధిర్బన్ధూకకుసుమప్రియా ॥ ౧౧౦ ॥

బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా ।
బృహస్పతిస్తుతా బృన్దా బృన్దావనవిహారిణీ ॥ ౧౧౧ ॥

బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా ।
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా ॥ ౧౧౨ ॥

బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ ।
బిన్దునాదకలాతీతా బిన్దునాదస్వరూపిణీ ॥ ౧౧౩ ॥

బద్ధగోధాఙ్గులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ ।
బృన్దారకా బృహత్స్కన్ధా బృహతీ బాణపాతినీ ॥ ౧౧౪ ॥

బృన్దాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా ।
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా ॥ ౧౧౫ ॥

బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిన్దుదర్పణా ।
బాలా బాణాసనవతీ బడబానలవేగినీ ॥ ౧౧౬ ॥

బ్రహ్మాణ్డబహిరన్తఃస్థా బ్రహ్మకఙ్కణసూత్రిణీ ।
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ ॥ ౧౧౭ ॥

భద్రకాలీ భుజఙ్గాక్షీ భారతీ భారతాశయా ।
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ ॥ ౧౧౮ ॥

భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా ।
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా ॥ ౧౧౯ ॥

భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా ।
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా ॥ ౧౨౦ ॥

భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబన్ధవిమోచినీ ।
భజనీయా భూతధాత్రీరఞ్జితా భువనేశ్వరీ ॥ ౧౨౧ ॥

భుజఙ్గవలయా భీమా భేరుణ్డా భాగధేయినీ ।
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా ॥ ౧౨౨ ॥

మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా ।
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా ॥ ౧౨౩ ॥

మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ ।
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ ॥ ౧౨౪ ॥

మన్దోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా ।
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ ॥ ౧౨౫ ॥

మాహేన్ద్రీ మేరుతనయా మన్దారకుసుమార్చితా ।
మఞ్జుమఞ్జీరచరణా మోక్షదా మఞ్జుభాషిణీ ॥ ౧౨౬ ॥

మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా ।
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా ॥ ౧౨౭ ॥

మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా ।
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకున్దపదవిక్రమా ॥ ౧౨౮ ॥

See Also  Daivamani Miraleka Yinta Talitigaka In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ ।
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ ॥ ౧౨౯ ॥

యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా ।
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ ॥ ౧౩౦ ॥

యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ ।
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా ॥ ౧౩౧ ॥

యకారాదిహకారాన్తా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ ।
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయఙ్కరీ ॥ ౧౩౨ ॥

రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః ।
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా ॥ ౧౩౩ ॥

రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా ।
రాకేశీ రూపసమ్పన్నా రత్నసింహాసనస్థితా ॥ ౧౩౪ ॥

రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగన్ధానులేపనా ।
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా ॥ ౧౩౫ ॥

రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా ।
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా ॥ ౧౩౬ ॥

రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ ।
రామచన్ద్రపదాక్రాన్తా రావణచ్ఛేదకారిణీ ॥ ౧౩౭ ॥

రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా ।
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లిఙ్గధారిణీ ॥ ౧౩౮ ॥

లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా ।
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ ॥ ౧౩౯ ॥

వరదా వన్దితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః ।
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ ॥ ౧౪౦ ॥

వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా ।
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ ॥ ౧౪౧ ॥

వాయుమణ్డలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా ।
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసున్ధరా ॥ ౧౪౨ ॥

వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ ।
వేదాక్షరపరీతాఙ్గీ వాజపేయఫలప్రదా ॥ ౧౪౩ ॥

వాసవీ వామజననీ వైకుణ్ఠనిలయా వరా ।
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా ॥ ౧౪౪ ॥

శాకంభరీ శివా శాన్తా శారదా శరణాగతిః ।
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ ॥ ౧౪౫ ॥

శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ ।
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసన్ధానకారిణీ ॥ ౧౪౬ ॥

శరావతీ శరానన్దా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా ।
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా ॥ ౧౪౭ ॥

శ్రీమతీ శ్రీధరానన్దా శ్రవణానన్దదాయినీ ।
శర్వాణీ శర్వరీవన్ద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా ॥ ౧౪౮ ॥

షడాధారస్థితా దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ ।
షడఙ్గరూపసుమతీ సురాసురనమస్కృతా ॥ ౧౪౯ ॥

సరస్వతీ సదాధారా సర్వమఙ్గలకారిణీ ।
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా ॥ ౧౫౦ ॥

సర్వావాసా సదానన్దా సుస్తనీ సాగరాంబరా ।
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబన్ధుపరాక్రమా ॥ ౧౫౧ ॥

సప్తర్షిమణ్డలగతా సోమమణ్డలవాసినీ ।
సర్వజ్ఞా సాన్ద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ॥ ౧౫౨ ॥

సర్వోత్తుఙ్గా సఙ్గహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా ।
సరధా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః ॥ ౧౫౩ ॥

హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ ।
క్షౌమవస్త్రపరీతాఙ్గీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా ॥ ౧౫౪ ॥

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ ।
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా ॥ ౧౫౫ ॥

ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద ।
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసమ్పత్తిదాయకమ్ ॥ ౧౫౬ ॥

ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి ।
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ ॥ ౧౫౭ ॥

జపం కృత్వా హోమ పూజా ధ్యానం కృత్వా విశేషతః ।
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః ॥ ౧౫౮ ॥

సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసురాయ వై ।
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాన్ధవేభ్యో న దర్శయేత్ ॥ ౧౫౯ ॥

యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ ।
చఞ్చలాపిస్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి ॥ ౧౬౦ ॥

ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ ।
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాం నిధిప్రదమ్ ॥ ౧౬౧ ॥

మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదమ్ ।
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బన్ధనాత్ ॥ ౧౬౨ ॥

బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణస్తేయినో నరాః ।
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాన్ముచ్యతే సకృత్ ॥ ౧౬౩ ॥

అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవాఽభక్ష్యభక్షాద్విశేషతః ।
పాఖణ్డానృతముఖ్యేభ్యః పఠనాదేవ ముచ్యతే ॥ ౧౬౪ ॥

ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ ।
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄణాం సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ ౧౬౫ ॥

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కన్ధే గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్ర కథనం నామ షష్ఠోఽధ్యాయః ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Devi Sahasranama Stotram in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil