Sri Gayatri Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Sri Gayatri Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ கா³யத்ரீ ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம் ॥
நாரத³ உவாச –
ப⁴க³வன்ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³ ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணானாம் ரஹஸ்யம் த்வன்முகா²ச்ச்²ருதம் ॥ 1 ॥

ஸர்வபாபஹரம் தே³வ யேன வித்³யா ப்ரவர்ததே ।
கேன வா ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம் கிம் நு வா மோக்ஷஸாத⁴னம் ॥ 2 ॥

ப்³ராஹ்மணானாம் க³தி꞉ கேன கேன வா ம்ருத்யு நாஶனம் ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகப²லம் கேன வா பத்³மலோசன ॥ 3 ॥

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண ஸர்வே நிகி²லமாதி³த꞉ ।
ஶ்ரீனாராயண உவாச –
ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்யக் ப்ருஷ்டம் த்வயா(அ)னக⁴ ॥ 4 ॥

ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி யத்னேன கா³யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரகம் ।
நாம்னாம் ஶுபா⁴னாம் தி³வ்யானாம் ஸர்வபாபவினாஶனம் ॥ 5 ॥

ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ³ யத்³ப⁴க³வதா பூர்வே ப்ரோக்தம் ப்³ரவீமி தே ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 6 ॥

ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப்ததா² தே³வீ கா³யத்ரீம் தே³வதா ஸ்ம்ருதா ।
ஹலோபீ³ஜானி தஸ்யைவ ஸ்வரா꞉ ஶக்தய ஈரிதா꞉ ॥ 7 ॥

அங்க³ன்யாஸகரன்யாஸாவுச்யேதே மாத்ருகாக்ஷரை꞉ ।
அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாத⁴கானாம் ஹிதாய வை ॥ 8 ॥

த்⁴யானம் –
ரக்தஶ்வேதஹிரண்யனீலத⁴வலைர்யுக்தாம் த்ரினீத்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ரக்தாம் ரக்தனவஸ்ரஜம் மணிக³ணைர்யுக்தாம் குமாரீமிமாம் ।
கா³யத்ரீம் கமலாஸனாம் கரதலவ்யானத்³த⁴குண்டா³ம்பு³ஜாம்
பத்³மாக்ஷீம் ச வரஸ்ரஜம் ச த³த⁴தீம் ஹம்ஸாதி⁴ரூடா⁴ம் ப⁴ஜே ॥ 9 ॥

அசிந்த்யலக்ஷணாவ்யக்தாப்யர்த²மாத்ருமஹேஶ்வரீ ।
அம்ருதார்ணவமத்⁴யஸ்தா²ப்யஜிதா சாபராஜிதா ॥ 10 ॥

அணிமாதி³கு³ணாதா⁴ராப்யர்கமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
அஜராஜாபராத⁴ர்மா அக்ஷஸூத்ரத⁴ராத⁴ரா ॥ 11 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தாப்யரிஷட்³வர்க³பே⁴தி³னீ ।
அஞ்ஜனாத்³ரிப்ரதீகாஶாப்யஞ்ஜனாத்³ரினிவாஸினீ ॥ 12 ॥

அதி³திஶ்சாஜபாவித்³யாப்யரவிந்த³னிபே⁴க்ஷணா ।
அந்தர்ப³ஹி꞉ஸ்தி²தாவித்³யாத்⁴வம்ஸினீ சாந்தராத்மிகா ॥ 13 ॥

அஜா சாஜமுகா²வாஸாப்யரவிந்த³னிபா⁴னனா ।
அர்த⁴மாத்ரார்த²தா³னஜ்ஞாப்யரிமண்ட³லமர்தி³னீ ॥ 14 ॥

அஸுரக்⁴னீ ஹ்யமாவாஸ்யாப்யலக்ஷ்மீக்⁴ன்யந்த்யஜார்சிதா ।
ஆதி³லக்ஷ்மீஶ்சாதி³ஶக்திராக்ருதிஶ்சாயதானநா ॥ 15 ॥

ஆதி³த்யபத³வீசாராப்யாதி³த்யபரிஸேவிதா ।
ஆசார்யாவர்தனாசாராப்யாதி³மூர்தினிவாஸினீ ॥ 16 ॥

ஆக்³னேயீ சாமரீ சாத்³யா சாராத்⁴யா சாஸனஸ்தி²தா ।
ஆதா⁴ரனிலயாதா⁴ரா சாகாஶாந்தனிவாஸினீ ॥ 17 ॥

ஆத்³யாக்ஷரஸமாயுக்தா சாந்தராகாஶரூபிணீ ।
ஆதி³த்யமண்ட³லக³தா சாந்தரத்⁴வாந்தனாஶினீ ॥ 18 ॥

இந்தி³ரா சேஷ்டதா³ சேஷ்டா சேந்தீ³வரனிபே⁴க்ஷணா ।
இராவதீ சேந்த்³ரபதா³ சேந்த்³ராணீ சேந்து³ரூபிணீ ॥ 19 ॥

இக்ஷுகோத³ண்ட³ஸம்யுக்தா சேஷுஸந்தா⁴னகாரிணீ ।
இந்த்³ரனீலஸமாகாரா சேடா³பிங்க³லரூபிணீ ॥ 20 ॥

இந்த்³ராக்ஷீசேஶ்வரீ தே³வீ சேஹாத்ரயவிவர்ஜிதா ।
உமா சோஷா ஹ்யுடு³னிபா⁴ உர்வாருகப²லானநா ॥ 21 ॥

உடு³ப்ரபா⁴ சோடு³மதீ ஹ்யுடு³பா ஹ்யுடு³மத்⁴யகா³ ।
ஊர்த்⁴வா சாப்யூர்த்⁴வகேஶீ சாப்யூர்த்⁴வாதோ⁴க³திபே⁴தி³னீ ॥ 22 ॥

ஊர்த்⁴வபா³ஹுப்ரியா சோர்மிமாலாவாக்³க்³ரந்த²தா³யினீ ।
ருதம் சர்ஷிர்ருதுமதீ ருஷிதே³வனமஸ்க்ருதா ॥ 23 ॥

ருக்³வேதா³ ருணஹர்த்ரீ ச ருஷிமண்ட³லசாரிணீ ।
ருத்³தி⁴தா³ ருஜுமார்க³ஸ்தா² ருஜுத⁴ர்மா ருஜுப்ரதா³ ॥ 24 ॥

ருக்³வேத³னிலயா ருஜ்வீ லுப்தத⁴ர்மப்ரவர்தினீ ।
லூதாரிவரஸம்பூ⁴தா லூதாதி³விஷஹாரிணீ ॥ 25 ॥

ஏகாக்ஷரா சைகமாத்ரா சைகா சைகைகனிஷ்டி²தா ।
ஐந்த்³ரீ ஹ்யைராவதாரூடா⁴ சைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா³ ॥ 26 ॥

ஓங்காரா ஹ்யோஷதீ⁴ சோதா சோதப்ரோதனிவாஸினீ ।
ஔர்வா ஹ்யௌஷத⁴ஸம்பன்னா ஔபாஸனப²லப்ரதா³ ॥ 27 ॥

அண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ சா꞉காரமனுரூபிணீ ।
காத்யாயனீ காலராத்ரி꞉ காமாக்ஷீ காமஸுந்த³ரீ ॥ 28 ॥

கமலா காமினீ காந்தா காமதா³ காலகண்டி²னீ ।
கரிகும்ப⁴ஸ்தனப⁴ரா கரவீரஸுவாஸினீ ॥ 29 ॥

கல்யாணீ குண்ட³லவதீ குருக்ஷேத்ரனிவாஸினீ ।
குருவிந்த³த³லாகாரா குண்ட³லீ குமுதா³லயா ॥ 30 ॥

காலஜிஹ்வா கராலாஸ்யா காலிகா காலரூபிணீ ।
கமனீயகு³ணா காந்தி꞉ கலாதா⁴ரா குமுத்³வதீ ॥ 31 ॥

கௌஶிகீ கமலாகாரா காமசாரப்ரப⁴ஞ்ஜினீ ।
கௌமாரீ கருணாபாங்கீ³ ககுவந்தா கரிப்ரியா ॥ 32 ॥

கேஸரீ கேஶவனுதா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ।
காலிந்தீ³ காலிகா காஞ்சீ கலஶோத்³ப⁴வஸம்ஸ்துதா ॥ 33 ॥

காமமாதா க்ரதுமதீ காமரூபா க்ருபாவதீ ।
குமாரீ குண்ட³னிலயா கிராதீ கீரவாஹனா ॥ 34 ॥

கைகேயீ கோகிலாலாபா கேதகீ குஸுமப்ரியா ।
கமண்ட³லுத⁴ரா காலீ கர்மனிர்மூலகாரிணீ ॥ 35 ॥

கலஹம்ஸக³தி꞉ கக்ஷா க்ருதகௌதுகமங்க³லா ।
கஸ்தூரீதிலகா கம்ப்ரா கரீந்த்³ரக³மனா குஹூ꞉ ॥ 36 ॥

கர்பூரலேபனா க்ருஷ்ணா கபிலா குஹராஶ்ரயா ।
கூடஸ்தா² குத⁴ரா கம்ரா குக்ஷிஸ்தா²கி²லவிஷ்டபா ॥ 37 ॥

க²ட்³க³கே²டத⁴ரா க²ர்வா கே²சரீ க²க³வாஹனா ।
க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ க்²யாதா க²க³ராஜோபரிஸ்தி²தா ॥ 38 ॥

க²லக்⁴னீ க²ண்டி³தஜரா க²ண்டா³க்²யானப்ரதா³யினீ ।
க²ண்டே³ந்து³திலகா க³ங்கா³ க³ணேஶகு³ஹபூஜிதா ॥ 39 ॥

கா³யத்ரீ கோ³மதீ கீ³தா கா³ந்தா⁴ரீ கா³னலோலுபா ।
கௌ³தமீ கா³மினீ கா³தா⁴ க³ந்த⁴ர்வாப்ஸரஸேவிதா ॥ 40 ॥

கோ³விந்த³சரணாக்ராந்தா கு³ணத்ரயவிபா⁴விதா ।
க³ந்த⁴ர்வீ க³ஹ்வரீ கோ³த்ரா கி³ரீஶா க³ஹனா க³மீ ॥ 41 ॥

கு³ஹாவாஸா கு³ணவதீ கு³ருபாபப்ரணாஶினீ ।
கு³ர்வீ கு³ணவதீ கு³ஹ்யா கோ³ப்தவ்யா கு³ணதா³யினீ ॥ 42 ॥

கி³ரிஜா கு³ஹ்யமாதங்கீ³ க³ருட³த்⁴வஜவல்லபா⁴ ।
க³ர்வாபஹாரிணீ கோ³தா³ கோ³குலஸ்தா² க³தா³த⁴ரா ॥ 43 ॥

See Also  Bilvashtakam In Tamil

கோ³கர்ணனிலயாஸக்தா கு³ஹ்யமண்ட³லவர்தினீ ।
க⁴ர்மதா³ க⁴னதா³ க⁴ண்டா கோ⁴ரதா³னவமர்தி³னீ ॥ 44 ॥

க்⁴ருணிமந்த்ரமயீ கோ⁴ஷா க⁴னஸம்பாததா³யினீ ।
க⁴ண்டாரவப்ரியா க்⁴ராணா க்⁴ருணிஸந்துஷ்டகாரிணீ ॥ 45 ॥

க⁴னாரிமண்ட³லா கூ⁴ர்ணா க்⁴ருதாசீ க⁴னவேகி³னீ ।
ஜ்ஞானதா⁴துமயீ சர்சா சர்சிதா சாருஹாஸினீ ॥ 46 ॥

சடுலா சண்டி³கா சித்ரா சித்ரமால்யவிபூ⁴ஷிதா ।
சதுர்பு⁴ஜா சாருத³ந்தா சாதுரீ சரிதப்ரதா³ ॥ 47 ॥

சூலிகா சித்ரவஸ்த்ராந்தா சந்த்³ரம꞉கர்ணகுண்ட³லா ।
சந்த்³ரஹாஸா சாருதா³த்ரீ சகோரீ சந்த்³ரஹாஸினீ ॥ 48 ॥

சந்த்³ரிகா சந்த்³ரதா⁴த்ரீ ச சௌரீ சௌரா ச சண்டி³கா ।
சஞ்சத்³வாக்³வாதி³னீ சந்த்³ரசூடா³ சோரவினாஶினீ ॥ 49 ॥

சாருசந்த³னலிப்தாங்கீ³ சஞ்சச்சாமரவீஜிதா ।
சாருமத்⁴யா சாருக³திஶ்சந்தி³லா சந்த்³ரரூபிணீ ॥ 50 ॥

சாருஹோமப்ரியா சார்வாசரிதா சக்ரபா³ஹுகா ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² சந்த்³ரமண்ட³லத³ர்பணா ॥ 51 ॥

சக்ரவாகஸ்தனீ சேஷ்டா சித்ரா சாருவிலாஸினீ ।
சித்ஸ்வரூபா சந்த்³ரவதீ சந்த்³ரமாஶ்சந்த³னப்ரியா ॥ 52 ॥

சோத³யித்ரீ சிரப்ரஜ்ஞா சாதகா சாருஹேதுகீ ।
ச²த்ரயாதா ச²த்ரத⁴ரா சா²யா ச²ந்த³꞉பரிச்ச²தா³ ॥ 53 ॥

சா²யாதே³வீ சி²த்³ரனகா² ச²ன்னேந்த்³ரியவிஸர்பிணீ ।
ச²ந்தோ³(அ)னுஷ்டுப்ப்ரதிஷ்டா²ந்தா சி²த்³ரோபத்³ரவபே⁴தி³னீ ॥ 54 ॥

சே²தா³ ச²த்ரேஶ்வரீ சி²ன்னா சு²ரிகா சே²த³னப்ரியா ।
ஜனநீ ஜன்மரஹிதா ஜாதவேதா³ ஜக³ன்மயீ ॥ 55 ॥

ஜாஹ்னவீ ஜடிலா ஜேத்ரீ ஜராமரணவர்ஜிதா ।
ஜம்பூ³த்³வீபவதீ ஜ்வாலா ஜயந்தீ ஜலஶாலினீ ॥ 56 ॥

ஜிதேந்த்³ரியா ஜிதக்ரோதா⁴ ஜிதாமித்ரா ஜக³த்ப்ரியா ।
ஜாதரூபமயீ ஜிஹ்வா ஜானகீ ஜக³தீ ஜரா ॥ 57 ॥

ஜனித்ரீ ஜஹ்னுதனயா ஜக³த்த்ரயஹிதைஷிணீ ।
ஜ்வாலாமுகீ² ஜபவதீ ஜ்வரக்⁴னீ ஜிதவிஷ்டபா ॥ 58 ॥

ஜிதாக்ராந்தமயீ ஜ்வாலா ஜாக்³ரதீ ஜ்வரதே³வதா ।
ஜ்வலந்தீ ஜலதா³ ஜ்யேஷ்டா² ஜ்யாகோ⁴ஷாஸ்போ²டதி³ங்முகீ² ॥ 59 ॥

ஜம்பி⁴னீ ஜ்ரும்ப⁴ணா ஜ்ரும்பா⁴ ஜ்வலன்மாணிக்யகுண்ட³லா ।
ஜி²ஞ்ஜி²கா ஜ²ணனிர்கோ⁴ஷா ஜ²ஞ்ஜா²மாருதவேகி³னீ ॥ 60 ॥

ஜ²ல்லரீவாத்³யகுஶலா ஞரூபா ஞபு⁴ஜா ஸ்ம்ருதா ।
டங்கபா³ணஸமாயுக்தா டங்கினீ டங்கபே⁴தி³னீ ॥ 61 ॥

டங்கீக³ணக்ருதாகோ⁴ஷா டங்கனீயமஹோரஸா ।
டங்காரகாரிணீ தே³வீ ட²ட²ஶப்³த³னினாதி³னீ ॥ 62 ॥

டா³மரீ டா³கினீ டி³ம்பா⁴ டு³ண்டு³மாரைகனிர்ஜிதா ।
டா³மரீதந்த்ரமார்க³ஸ்தா² ட³மட்³ட³மருனாதி³னீ ॥ 63 ॥

டி³ண்டீ³ரவஸஹா டி³ம்ப⁴லஸத்க்ரீடா³பராயணா ।
டு⁴ண்டி⁴விக்⁴னேஶஜனநீ ட⁴க்காஹஸ்தா டி⁴லிவ்ரஜா ॥ 64 ॥

நித்யஜ்ஞானா நிருபமா நிர்கு³ணா நர்மதா³ நதீ³ ।
த்ரிகு³ணா த்ரிபதா³ தந்த்ரீ துலஸீ தருணா தரு꞉ ॥ 65 ॥

த்ரிவிக்ரமபதா³க்ராந்தா துரீயபத³கா³மினீ ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶா தாமஸீ துஹினா துரா ॥ 66 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞானஸம்பன்னா த்ரிவேணீ ச த்ரிலோசனா ।
த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபுரா துங்கா³ துரங்க³வத³னா ததா² ॥ 67 ॥

திமிங்கி³லகி³லா தீவ்ரா த்ரிஸ்ரோதா தாமஸாதி³னீ ।
தந்த்ரமந்த்ரவிஶேஷஜ்ஞா தனுமத்⁴யா த்ரிவிஷ்டபா ॥ 68 ॥

த்ரிஸந்த்⁴யா த்ரிஸ்தனீ தோஷாஸம்ஸ்தா² தாலப்ரதாபினீ ।
தாடங்கினீ துஷாராபா⁴ துஹினாசலவாஸினீ ॥ 69 ॥

தந்துஜாலஸமாயுக்தா தாரஹாராவலிப்ரியா ।
திலஹோமப்ரியா தீர்தா² தமாலகுஸுமாக்ருதி꞉ ॥ 70 ॥

தாரகா த்ரியுதா தன்வீ த்ரிஶங்குபரிவாரிதா ।
தலோத³ரீ திலாபூ⁴ஷா தாடங்கப்ரியவாதி³னீ ॥ 71 ॥

த்ரிஜடா தித்திரீ த்ருஷ்ணா த்ரிவிதா⁴ தருணாக்ருதி꞉ ।
தப்தகாஞ்சனஸங்காஶா தப்தகாஞ்சனபூ⁴ஷணா ॥ 72 ॥

த்ரையம்ப³கா த்ரிவர்கா³ ச த்ரிகாலஜ்ஞானதா³யினீ ।
தர்பணா த்ருப்திதா³ த்ருப்தா தாமஸீ தும்பு³ருஸ்துதா ॥ 73 ॥

தார்க்ஷ்யஸ்தா² த்ரிகு³ணாகாரா த்ரிப⁴ங்கீ³ தனுவல்லரி꞉ ।
தா²த்காரீ தா²ரவா தா²ந்தா தோ³ஹினீ தீ³னவத்ஸலா ॥ 74 ॥

தா³னவாந்தகரீ து³ர்கா³ து³ர்கா³ஸுரனிப³ர்ஹிணீ ।
தே³வரீதிர்தி³வாராத்ரிர்த்³ரௌபதீ³ து³ந்து³பி⁴ஸ்வனா ॥ 75 ॥

தே³வயானீ து³ராவாஸா தா³ரித்³ர்யோத்³பே⁴தி³னீ தி³வா ।
தா³மோத³ரப்ரியா தீ³ப்தா தி³க்³வாஸா தி³க்³விமோஹினீ ॥ 76 ॥

த³ண்ட³காரண்யனிலயா த³ண்டி³னீ தே³வபூஜிதா ।
தே³வவந்த்³யா தி³விஷதா³ த்³வேஷிணீ தா³னவாக்ருதி꞉ ॥ 77 ॥

தீ³னானாத²ஸ்துதா தீ³க்ஷா தை³வதாதி³ஸ்வரூபிணீ ।
தா⁴த்ரீ த⁴னுர்த⁴ரா தே⁴னுர்தா⁴ரிணீ த⁴ர்மசாரிணீ ॥ 78 ॥

து⁴ரந்த⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா த⁴னதா³ தா⁴ன்யதோ³ஹினீ ।
த⁴ர்மஶீலா த⁴னாத்⁴யக்ஷா த⁴னுர்வேத³விஶாரதா³ ॥ 79 ॥

த்⁴ருதிர்த⁴ன்யா த்⁴ருதபதா³ த⁴ர்மராஜப்ரியா த்⁴ருவா ।
தூ⁴மாவதீ தூ⁴மகேஶீ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரப்ரகாஶினீ ॥ 80 ॥

நந்தா³ நந்த³ப்ரியா நித்³ரா ந்ருனுதா நந்த³னாத்மிகா ।
நர்மதா³ நலினீ நீலா நீலகண்ட²ஸமாஶ்ரயா ॥ 81 ॥

நாராயணப்ரியா நித்யா நிர்மலா நிர்கு³ணா நிதி⁴꞉ ।
நிராதா⁴ரா நிருபமா நித்யஶுத்³தா⁴ நிரஞ்ஜனா ॥ 82 ॥

நாத³பி³ந்து³கலாதீதா நாத³பி³ந்து³கலாத்மிகா ।
ந்ருஸிம்ஹினீ நக³த⁴ரா ந்ருபனாக³விபூ⁴ஷிதா ॥ 83 ॥

நரகக்லேஶஶமனீ நாராயணபதோ³த்³ப⁴வா ।
நிரவத்³யா நிராகாரா நாரத³ப்ரியகாரிணீ ॥ 84 ॥

நானாஜ்யோதி꞉ ஸமாக்²யாதா நிதி⁴தா³ நிர்மலாத்மிகா ।
நவஸூத்ரத⁴ரா நீதிர்னிருபத்³ரவகாரிணீ ॥ 85 ॥

See Also  Sri Krishna Namashtakam In Tamil

நந்த³ஜா நவரத்னாட்⁴யா நைமிஷாரண்யவாஸினீ ।
நவனீதப்ரியா நாரீ நீலஜீமூதனிஸ்வனா ॥ 86 ॥

நிமேஷிணீ நதீ³ரூபா நீலக்³ரீவா நிஶீஶ்வரீ ।
நாமாவலிர்னிஶும்ப⁴க்⁴னீ நாக³லோகனிவாஸினீ ॥ 87 ॥

நவஜாம்பூ³னத³ப்ரக்²யா நாக³லோகாதி⁴தே³வதா ।
நூபுராக்ராந்தசரணா நரசித்தப்ரமோதி³னீ ॥ 88 ॥

நிமக்³னாரக்தனயனா நிர்கா⁴தஸமனிஸ்வனா ।
நந்த³னோத்³யானநிலயா நிர்வ்யூஹோபரிசாரிணீ ॥ 89 ॥

பார்வதீ பரமோதா³ரா பரப்³ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
பஞ்சகோஶவினிர்முக்தா பஞ்சபாதகனாஶினீ ॥ 90 ॥

பரசித்தவிதா⁴னஜ்ஞா பஞ்சிகா பஞ்சரூபிணீ ।
பூர்ணிமா பரமா ப்ரீதி꞉ பரதேஜ꞉ ப்ரகாஶினீ ॥ 91 ॥

புராணீ பௌருஷீ புண்யா புண்ட³ரீகனிபே⁴க்ஷணா ।
பாதாலதலனிர்மக்³னா ப்ரீதா ப்ரீதிவிவர்தி⁴னீ ॥ 92 ॥

பாவனீ பாத³ஸஹிதா பேஶலா பவனாஶினீ ।
ப்ரஜாபதி꞉ பரிஶ்ராந்தா பர்வதஸ்தனமண்ட³லா ॥ 93 ॥

பத்³மப்ரியா பத்³மஸம்ஸ்தா² பத்³மாக்ஷீ பத்³மஸம்ப⁴வா ।
பத்³மபத்ரா பத்³மபதா³ பத்³மினீ ப்ரியபா⁴ஷிணீ ॥ 94 ॥

பஶுபாஶவினிர்முக்தா புரந்த்⁴ரீ புரவாஸினீ ।
புஷ்கலா புருஷா பர்வா பாரிஜாதஸுமப்ரியா ॥ 95 ॥

பதிவ்ரதா பவித்ராங்கீ³ புஷ்பஹாஸபராயணா ।
ப்ரஜ்ஞாவதீஸுதா பௌத்ரீ புத்ரபூஜ்யா பயஸ்வினீ ॥ 96 ॥

பட்டிபாஶத⁴ரா பங்க்தி꞉ பித்ருலோகப்ரதா³யினீ ।
புராணீ புண்யஶீலா ச ப்ரணதார்திவினாஶினீ ॥ 97 ॥

ப்ரத்³யும்னஜனநீ புஷ்டா பிதாமஹபரிக்³ரஹா ।
புண்ட³ரீகபுராவாஸா புண்ட³ரீகஸமானநா ॥ 98 ॥

ப்ருது²ஜங்கா⁴ ப்ருது²பு⁴ஜா ப்ருது²பாதா³ ப்ருதூ²த³ரீ ।
ப்ரவாலஶோபா⁴ பிங்கா³க்ஷீ பீதவாஸா꞉ ப்ரசாபலா ॥ 99 ॥

ப்ரஸவா புஷ்டிதா³ புண்யா ப்ரதிஷ்டா² ப்ரணவாக³தி꞉ ।
பஞ்சவர்ணா பஞ்சவாணீ பஞ்சிகா பஞ்ஜரஸ்தி²தா ॥ 100 ॥

பரமாயா பரஜ்யோதி꞉ பரப்ரீதி꞉ பராக³தி꞉ ।
பராகாஷ்டா² பரேஶானீ பாவனீ பாவகத்³யுதி꞉ ॥ 101 ॥

புண்யப⁴த்³ரா பரிச்சே²த்³யா புஷ்பஹாஸா ப்ருதூ²த³ரீ ।
பீதாங்கீ³ பீதவஸனா பீதஶய்யா பிஶாசினீ ॥ 102 ॥

பீதக்ரியா பிஶாசக்⁴னீ பாடலாக்ஷீ படுக்ரியா ।
பஞ்சப⁴க்ஷப்ரியாசாரா பூதனாப்ராணகா⁴தினீ ॥ 103 ॥

புன்னாக³வனமத்⁴யஸ்தா² புண்யதீர்த²னிஷேவிதா ।
பஞ்சாங்கீ³ ச பராஶக்தி꞉ பரமாஹ்லாத³காரிணீ ॥ 104 ॥

புஷ்பகாண்ட³ஸ்தி²தா பூஷா போஷிதாகி²லவிஷ்டபா ।
ப்ராணப்ரியா பஞ்சஶிகா² பன்னகோ³பரிஶாயினீ ॥ 105 ॥

பஞ்சமாத்ராத்மிகா ப்ருத்²வீ பதி²கா ப்ருது²தோ³ஹினீ ।
புராணன்யாயமீமாம்ஸா பாடலீ புஷ்பக³ந்தி⁴னீ ॥ 106 ॥

புண்யப்ரஜா பாரதா³த்ரீ பரமார்கை³ககோ³சரா ।
ப்ரவாலஶோபா⁴ பூர்ணாஶா ப்ரணவா பல்லவோத³ரீ ॥ 107 ॥

ப²லினீ ப²லதா³ ப²ல்கு³꞉ பூ²த்காரீ ப²லகாக்ருதி꞉ ।
ப²ணீந்த்³ரபோ⁴க³ஶயனா ப²ணிமண்ட³லமண்டி³தா ॥ 108 ॥

பா³லபா³லா ப³ஹுமதா பா³லாதபனிபா⁴ம்ஶுகா ।
ப³லப⁴த்³ரப்ரியா வந்த்³யா ப³ட³வா பு³த்³தி⁴ஸம்ஸ்துதா ॥ 109 ॥

ப³ந்தீ³தே³வீ பி³லவதீ ப³டி³ஶக்⁴னீ ப³லிப்ரியா ।
பா³ந்த⁴வீ போ³தி⁴தா பு³த்³தி⁴ர்ப³ந்தூ⁴ககுஸுமப்ரியா ॥ 110 ॥

பா³லபா⁴னுப்ரபா⁴காரா ப்³ராஹ்மீ ப்³ராஹ்மணதே³வதா ।
ப்³ருஹஸ்பதிஸ்துதா ப்³ருந்தா³ ப்³ருந்தா³வனவிஹாரிணீ ॥ 111 ॥

பா³லாகினீ பி³லாஹாரா பி³லவாஸா ப³ஹூத³கா ।
ப³ஹுனேத்ரா ப³ஹுபதா³ ப³ஹுகர்ணாவதம்ஸிகா ॥ 112 ॥

ப³ஹுபா³ஹுயுதா பீ³ஜரூபிணீ ப³ஹுரூபிணீ ।
பி³ந்து³னாத³கலாதீதா பி³ந்து³னாத³ஸ்வரூபிணீ ॥ 113 ॥

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராணா ப³த³ர்யாஶ்ரமவாஸினீ ।
ப்³ருந்தா³ரகா ப்³ருஹத்ஸ்கந்தா⁴ ப்³ருஹதீ பா³ணபாதினீ ॥ 114 ॥

ப்³ருந்தா³த்⁴யக்ஷா ப³ஹுனுதா வனிதா ப³ஹுவிக்ரமா ।
ப³த்³த⁴பத்³மாஸனாஸீனா பி³ல்வபத்ரதலஸ்தி²தா ॥ 115 ॥

போ³தி⁴த்³ருமனிஜாவாஸா ப³டி³ஸ்தா² பி³ந்து³த³ர்பணா ।
பா³லா பா³ணாஸனவதீ ப³ட³பா³னலவேகி³னீ ॥ 116 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³ப³ஹிரந்த꞉ஸ்தா² ப்³ரஹ்மகங்கணஸூத்ரிணீ ।
ப⁴வானீ பீ⁴ஷணவதீ பா⁴வினீ ப⁴யஹாரிணீ ॥ 117 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ பு⁴ஜங்கா³க்ஷீ பா⁴ரதீ பா⁴ரதாஶயா ।
பை⁴ரவீ பீ⁴ஷணாகாரா பூ⁴திதா³ பூ⁴திமாலினீ ॥ 118 ॥

பா⁴மினீ போ⁴க³னிரதா ப⁴த்³ரதா³ பூ⁴ரிவிக்ரமா ।
பூ⁴தவாஸா ப்⁴ருகு³லதா பா⁴ர்க³வீ பூ⁴ஸுரார்சிதா ॥ 119 ॥

பா⁴கீ³ரதீ² போ⁴க³வதீ ப⁴வனஸ்தா² பி⁴ஷக்³வரா ।
பா⁴மினீ போ⁴கி³னீ பா⁴ஷா ப⁴வானீ பூ⁴ரித³க்ஷிணா ॥ 120 ॥

ப⁴ர்கா³த்மிகா பீ⁴மவதீ ப⁴வப³ந்த⁴விமோசினீ ।
ப⁴ஜனீயா பூ⁴ததா⁴த்ரீரஞ்ஜிதா பு⁴வனேஶ்வரீ ॥ 121 ॥

பு⁴ஜங்க³வலயா பீ⁴மா பே⁴ருண்டா³ பா⁴க³தே⁴யினீ ।
மாதா மாயா மது⁴மதீ மது⁴ஜிஹ்வா மது⁴ப்ரியா ॥ 122 ॥

மஹாதே³வீ மஹாபா⁴கா³ மாலினீ மீனலோசனா ।
மாயாதீதா மது⁴மதீ மது⁴மாம்ஸா மது⁴த்³ரவா ॥ 123 ॥

மானவீ மது⁴ஸம்பூ⁴தா மிதி²லாபுரவாஸினீ ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மேதி³னீ மேக⁴மாலினீ ॥ 124 ॥

மந்தோ³த³ரீ மஹாமாயா மைதி²லீ மஸ்ருணப்ரியா ।
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ மஹாகன்யா மஹேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மேருதனயா மந்தா³ரகுஸுமார்சிதா ।
மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணா மோக்ஷதா³ மஞ்ஜுபா⁴ஷிணீ ॥ 126 ॥

மது⁴ரத்³ராவிணீ முத்³ரா மலயா மலயான்விதா ।
மேதா⁴ மரகதஶ்யாமா மாக³தீ⁴ மேனகாத்மஜா ॥ 127 ॥

மஹாமாரீ மஹாவீரா மஹாஶ்யாமா மனுஸ்துதா ।
மாத்ருகா மிஹிராபா⁴ஸா முகுந்த³பத³விக்ரமா ॥ 128 ॥

See Also  Shri Swaminatha Panchakam In Tamil

மூலாதா⁴ரஸ்தி²தா முக்³தா⁴ மணிபூரகவாஸினீ ।
ம்ருகா³க்ஷீ மஹிஷாரூடா⁴ மஹிஷாஸுரமர்தி³னீ ॥ 129 ॥

யோகா³ஸனா யோக³க³ம்யா யோகா³ யௌவனகாஶ்ரயா ।
யௌவனீ யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தா² யமுனா யுக³தா⁴ரிணீ ॥ 130 ॥

யக்ஷிணீ யோக³யுக்தா ச யக்ஷராஜப்ரஸூதினீ ।
யாத்ரா யானவிதா⁴னஜ்ஞா யது³வம்ஶஸமுத்³ப⁴வா ॥ 131 ॥

யகாராதி³ஹகாராந்தா யாஜுஷீ யஜ்ஞரூபிணீ ।
யாமினீ யோக³னிரதா யாதுதா⁴னப⁴யங்கரீ ॥ 132 ॥

ருக்மிணீ ரமணீ ராமா ரேவதீ ரேணுகா ரதி꞉ ।
ரௌத்³ரீ ரௌத்³ரப்ரியாகாரா ராமமாதா ரதிப்ரியா ॥ 133 ॥

ரோஹிணீ ராஜ்யதா³ ரேவா ரமா ராஜீவலோசனா ।
ராகேஶீ ரூபஸம்பன்னா ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தி²தா ॥ 134 ॥

ரக்தமால்யாம்ப³ரத⁴ரா ரக்தக³ந்தா⁴னுலேபனா ।
ராஜஹம்ஸஸமாரூடா⁴ ரம்பா⁴ ரக்தப³லிப்ரியா ॥ 135 ॥

ரமணீயயுகா³தா⁴ரா ராஜிதாகி²லபூ⁴தலா ।
ருருசர்மபரீதா⁴னா ரதி²னீ ரத்னமாலிகா ॥ 136 ॥

ரோகே³ஶீ ரோக³ஶமனீ ராவிணீ ரோமஹர்ஷிணீ ।
ராமசந்த்³ரபதா³க்ராந்தா ராவணச்சே²த³காரிணீ ॥ 137 ॥

ரத்னவஸ்த்ரபரிச்ச²ன்னா ரத²ஸ்தா² ருக்மபூ⁴ஷணா ।
லஜ்ஜாதி⁴தே³வதா லோலா லலிதா லிங்க³தா⁴ரிணீ ॥ 138 ॥

லக்ஷ்மீர்லோலா லுப்தவிஷா லோகினீ லோகவிஶ்ருதா ।
லஜ்ஜா லம்போ³த³ரீ தே³வீ லலனா லோகதா⁴ரிணீ ॥ 139 ॥

வரதா³ வந்தி³தா வித்³யா வைஷ்ணவீ விமலாக்ருதி꞉ ।
வாராஹீ விரஜா வர்ஷா வரலக்ஷ்மீர்விலாஸினீ ॥ 140 ॥

வினதா வ்யோமமத்⁴யஸ்தா² வாரிஜாஸனஸம்ஸ்தி²தா ।
வாருணீ வேணுஸம்பூ⁴தா வீதிஹோத்ரா விரூபிணீ ॥ 141 ॥

வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² விஷ்ணுரூபா விதி⁴ப்ரியா ।
விஷ்ணுபத்னீ விஷ்ணுமதீ விஶாலாக்ஷீ வஸுந்த⁴ரா ॥ 142 ॥

வாமதே³வப்ரியா வேலா வஜ்ரிணீ வஸுதோ³ஹினீ ।
வேதா³க்ஷரபரீதாங்கீ³ வாஜபேயப²லப்ரதா³ ॥ 143 ॥

வாஸவீ வாமஜனநீ வைகுண்ட²னிலயா வரா ।
வ்யாஸப்ரியா வர்மத⁴ரா வால்மீகிபரிஸேவிதா ॥ 144 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ ஶிவா ஶாந்தா ஶாரதா³ ஶரணாக³தி꞉ ।
ஶாதோத³ரீ ஶுபா⁴சாரா ஶும்பா⁴ஸுரவிமர்தி³னீ ॥ 145 ॥

ஶோபா⁴வதீ ஶிவாகாரா ஶங்கரார்த⁴ஶரீரிணீ ।
ஶோணா ஶுபா⁴ஶயா ஶுப்⁴ரா ஶிர꞉ஸந்தா⁴னகாரிணீ ॥ 146 ॥

ஶராவதீ ஶரானந்தா³ ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுபா⁴னனா ।
ஶரபா⁴ ஶூலினீ ஶுத்³தா⁴ ஶப³ரீ ஶுகவாஹனா ॥ 147 ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத⁴ரானந்தா³ ஶ்ரவணானந்த³தா³யினீ ।
ஶர்வாணீ ஶர்வரீவந்த்³யா ஷட்³பா⁴ஷா ஷட்³ருதுப்ரியா ॥ 148 ॥

ஷடா³தா⁴ரஸ்தி²தா தே³வீ ஷண்முக²ப்ரியகாரிணீ ।
ஷட³ங்க³ரூபஸுமதீ ஸுராஸுரனமஸ்க்ருதா ॥ 149 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸதா³தா⁴ரா ஸர்வமங்க³லகாரிணீ ।
ஸாமகா³னப்ரியா ஸூக்ஷ்மா ஸாவித்ரீ ஸாமஸம்ப⁴வா ॥ 150 ॥

ஸர்வாவாஸா ஸதா³னந்தா³ ஸுஸ்தனீ ஸாக³ராம்ப³ரா ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியா ஸித்³தி⁴꞉ ஸாது⁴ப³ந்து⁴பராக்ரமா ॥ 151 ॥

ஸப்தர்ஷிமண்ட³லக³தா ஸோமமண்ட³லவாஸினீ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸாந்த்³ரகருணா ஸமானாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 152 ॥

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீனா ஸத்³கு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ ।
ஸரதா⁴ ஸூர்யதனயா ஸுகேஶீ ஸோமஸம்ஹதி꞉ ॥ 153 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஹ்ரீங்காரீ ஹம்ஸவாஹினீ ।
க்ஷௌமவஸ்த்ரபரீதாங்கீ³ க்ஷீராப்³தி⁴தனயா க்ஷமா ॥ 154 ॥

கா³யத்ரீ சைவ ஸாவித்ரீ பார்வதீ ச ஸரஸ்வதீ ।
வேத³க³ர்பா⁴ வராரோஹா ஶ்ரீகா³யத்ரீ பராம்பி³கா ॥ 155 ॥

இதி ஸாஹஸ்ரகம் நாம்னாம் கா³யத்ர்யாஶ்சைவ நாரத³ ।
புண்யத³ம் ஸர்வபாபக்⁴னம் மஹாஸம்பத்திதா³யகம் ॥ 156 ॥

ஏவம் நாமானி கா³யத்ர்யாஸ்தோஷோத்பத்திகராணி ஹி ।
அஷ்டம்யாம் ச விஶேஷேண படி²தவ்யம் த்³விஜை꞉ ஸஹ ॥ 157 ॥

ஜபம் க்ருத்வா ஹோம பூஜா த்⁴யானம் க்ருத்வா விஶேஷத꞉ ।
யஸ்மை கஸ்மை ந தா³தவ்யம் கா³யத்ர்யாஸ்து விஶேஷத꞉ ॥ 158 ॥

ஸுப⁴க்தாய ஸுஶிஷ்யாய வக்தவ்யம் பூ⁴ஸுராய வை ।
ப்⁴ரஷ்டேப்⁴ய꞉ ஸாத⁴கேப்⁴யஶ்ச பா³ந்த⁴வேப்⁴யோ ந த³ர்ஶயேத் ॥ 159 ॥

யத்³க்³ருஹே லிகி²தம் ஶாஸ்த்ரம் ப⁴யம் தஸ்ய ந கஸ்யசித் ।
சஞ்சலாபிஸ்தி²ரா பூ⁴த்வா கமலா தத்ர திஷ்ட²தி ॥ 160 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம் மஹத் ।
புண்யப்ரத³ம் மனுஷ்யாணாம் த³ரித்³ராணாம் நிதி⁴ப்ரத³ம் ॥ 161 ॥

மோக்ஷப்ரத³ம் முமுக்ஷூணாம் காமினாம் ஸர்வகாமத³ம் ।
ரோகா³த்³வை முச்யதே ரோகீ³ ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴னாத் ॥ 162 ॥

ப்³ரஹ்மஹத்யா ஸுராபானம் ஸுவர்ணஸ்தேயினோ நரா꞉ ।
கு³ருதல்பக³தோ வாபி பாதகான்முச்யதே ஸக்ருத் ॥ 163 ॥

அஸத்ப்ரதிக்³ரஹாச்சைவா(அ)ப⁴க்ஷ்யப⁴க்ஷாத்³விஶேஷத꞉ ।
பாக²ண்டா³ன்ருதமுக்²யேப்⁴ய꞉ பட²னாதே³வ முச்யதே ॥ 164 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யமமலம் மயோக்தம் பத்³மஜோத்³ப⁴வ ।
ப்³ரஹ்மஸாயுஜ்யத³ம் ந்ரூணாம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 165 ॥

இதி ஶ்ரீதே³வீபா⁴க³வதே மஹாபுராணே த்³வாத³ஶஸ்கந்தே⁴ கா³யத்ரீஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர கத²னம் நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Devi Sahasranama Stotram in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil