Sri Gayatri Stuti In Kannada

॥ Sri Gayatri Stuti Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ನಾರದ ಉವಾಚ ।
ಭಕ್ತಾನುಕಂಪಿನ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೃದಯಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ।
ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಕಥಿತಂ ತಸ್ಮಾದ್ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೀರಥ ॥ ೧ ॥

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ ।
ಆದಿಶಕ್ತೇ ಜಗನ್ಮಾತರ್ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ।
ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಕೇಽನಂತೇ ಶ್ರೀ ಸಂಧ್ಯೇ ತೇ ನಾಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥ ೨ ॥

ತ್ವಮೇವ ಸಂಧ್ಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ರೌದ್ರೀ ರಕ್ತಾ ಶ್ವೇತಾ ಸಿತೇತರಾ ॥ ೩ ॥

ಪ್ರಾತರ್ಬಾಲಾ ಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಯೌವನಸ್ಥಾ ಭವೇತ್ಪುನಃ ।
ವೃದ್ಧಾ ಸಾಯಂ ಭಗವತೀ ಚಿಂತ್ಯತೇ ಮುನಿಭಿಸ್ಸದಾ ॥ ೪ ॥

ಹಂಸಸ್ಥಾ ಗರುಡಾರೂಢಾ ತಥಾ ವೃಷಭವಾಹನೀ ।
ಋಗ್ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀ ಭೂಮೌ ದೃಶ್ಯತೇ ಯಾ ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ॥ ೫ ॥

ಯಜುರ್ವೇದಂ ಪಠನ್ತೀ ಚ ಅನ್ತರಿಕ್ಷೇ ವಿರಾಜಿತೇ ।
ಸಾ ಸಾಮಗಾಪಿ ಸರ್ವೇಷು ಭ್ರಾಮ್ಯಮಾಣಾ ತಥಾ ಭುವಿ ॥ ೬ ॥

ರುದ್ರಲೋಕಂ ಗತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ವಿಷ್ಣುಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ।
ತ್ವಮೇವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಲೋಕೇ ಮರ್ತ್ಯಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೀ ॥ ೭ ॥

ಸಪ್ತರ್ಷಿಪ್ರೀತಿ ಜನನೀ ಮಾಯಾ ಬಹುವರಪ್ರದಾ ।
ಶಿವಯೋಃ ಕರನೇತ್ರೋತ್ಥಾ ಹ್ಯ ಶ್ರುಸ್ವೇದಸಮುದ್ಭವಾ ॥ ೮ ॥

ಆನಂದಜನನೀ ದುರ್ಗಾ ದಶಥಾ ಪರಿಪಠ್ಯತೇ ।
ವರೇಣ್ಯಾ ವರದಾ ಚೈವ ವರಿಷ್ಠಾ ವರವರ್ಣಿನೀ ॥ ೯ ॥

ಗರಿಷ್ಠಾ ವಾರಾಹೀ ಚ ವರಾರೋಹಾ ಚ ಸಪ್ತಮೀ ।
ನೀಲಗಂಗಾ ತಥಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಸರ್ವದಾ ಭೋಗಮೋಕ್ಷದಾ ॥ ೧೦ ॥

See Also  1000 Names Of Guruvayurappa Or Narayaniya Or Rogahara – Sahasranama Stotram In Kannada

ಭಾಗೀರಧೀ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕೇ ಪಾತಾಳೇ ಭೋಗವತ್ಯಪಿ ।
ತ್ರಿಲೋಕವಾಸಿನೀ ದೇವೀ ಸ್ಥಾನತ್ರಯನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೧೧ ॥

ಭೂರ್ಲೋಕಸ್ಥಾ ತ್ವಮೇವಾಽಸಿ ಧರಿತ್ರೀ ಶೋಕಧಾರಿಣೀ ।
ಭುವೋ ಲೋಕೇ ವಾಯುಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವರ್ಲೋಕೇ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧಿಃ ॥ ೧೨ ॥

ಮಹರ್ಲೋಕೇ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಜನಲೋಕೇ ಜನನ್ಯಪಿ ।
ತಪಸ್ವಿನೀ ತಪೋಲೋಕೇ ಸತ್ಯಲೋಕೇ ತು ಸತ್ಯವಾಕ್ ॥ ೧೩ ॥

ಕಮಲಾ ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇ ಚ ಗಾಯತ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಗಾ ।
ರುದ್ರಲೋಕೇ ಸ್ಥಿತಾ ಗೌರೀ ಹರಾರ್ಧಾಂಗನಿವಾಸಿನೀ ॥ ೧೪ ॥

ಅಹಮೇವ ಮಹತಶ್ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಗೀಯಸೇ ।
ಸಾಮ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಿಕಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಬಲಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೀ ॥ ೧೫ ॥

ತತಃ ಪರಾಽಪರಾಶಕ್ತಿ ಪರಮಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಗೀಯಸೇ ।
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಃ ತ್ರಿಶಕ್ತಿದಾ ॥ ೧೬ ॥

ಗಂಗಾ ಚ ಯಮುನಾ ಚೈವ ವಿಪಾಶಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ಸುರಯೂರ್ಧೇವಿಕಾ ಸಿಂಧುರ್ನರ್ಮದೇರಾವತೀ ತಥಾ ॥ ೧೭ ॥

ಗೋದಾವರೀ ಶತದ್ರುಶ್ಚ ಕಾವೇರೀ ದೇವಲೋಕಗಾ ।
ಕೌಶಿಕೀ ಚಂದ್ರಭಾಗಾ ಚ ವಿತಸ್ತಾ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ॥ ೧೮ ॥

ಗಂಡಕೀ ತಾಪಿನೀ ತೋಯಾ ಗೋಮತೀ ವೇತ್ರವತ್ಯಪಿ ।
ಇಡಾ ಚ ಪಿಂಗಳೀ ಚೈವ ಸುಷುಮ್ನಾ ಚ ತೃತೀಯಕಾ ॥ ೧೯ ॥

ಗಾಂಧಾರೀ ಹಸ್ತಿಜಿಹ್ವಾ ಚ ಪೂಷಾಪೂಷಾ ತಥೈವ ಚ ।
ಅಲಂ ಬುಷಾ ಕುಹೂಶ್ಚೈವ ಶಂಖಿನೀ ಪ್ರಾಣವಾಹಿನೀ ॥ ೨೦ ॥

ನಾಡೀ ಚ ತಂ ಶರೀರಸ್ಥಾ ಗೀಯಸೇ ಪ್ರಾಕ್ತನೈರ್ಬುಧೈಃ ।
ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಃ ಕಂಠಸ್ಥಾ ಸ್ವಪ್ನನಾಯಿಕಾ ॥ ೨೧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vasavi Devi – Sahasranamavali 2 Stotram In Kannada

ತಾಲುಸ್ಥಾ ತ್ವಂ ಸದಾಧಾರ ಬಿಂದುಸ್ಥಾ ಬಿಂದುಮಾಲಿನೀ ।
ಮೂಲೇ ತು ಕುಂಡಲೀ ಶಕ್ತಿಃ ವ್ಯಾಪಿನೀ ಕೇಶಮೂಲಗಾ ॥ ೨೨ ॥

ಶಿಖಾಮಧ್ಯಾಸನಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಶಿಖಾಗ್ರೇತು ಮನೋನ್ಮನೀ ।
ಕಿಮನ್ಯದ್ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯತ್ಕಿಂಚಿಜ್ಜಗತೀತ್ರಯೇ ॥ ೨೩ ॥

ತತ್ಸರ್ವೇ ತ್ವಂ ಮಹಾದೇವಿ ಶ್ರಿಯೇ ಸಂಧ್ಯೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ ।
ಇತೀದಂ ಕೀರ್ತಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಂ ಬಹುಪುಣ್ಯದಮ್ ॥ ೨೪ ॥

ಮಹಾಪಾಪಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧಿ ವಿಧಾಯಕಮ್ ।
ಯ ಇದಂ ಕೀರ್ತಯೇತ್ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲೇ ಸಮಾಹಿತಃ ॥ ೨೫ ॥

ಅಪುತ್ರಃ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪುತ್ರಂ ಧನಾರ್ಥೀ ಧನಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ಸರ್ವತೀರ್ಥತಪೋದಾನಯಜ್ಞಯೋಗಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ ೨೬ ॥

ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಕ್ತ್ವಾ ಚಿರಂ ಕಾಲಮಂತೇ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ।
ತಪಸ್ವಿಭಿಃ ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ನಾನಕಾಲೇ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ ೨೭ ॥

ಯತ್ರ ಯತ್ರ ಜಲೇ ಮಗ್ನಃ ಸಂಧ್ಯಾಮಜ್ಜನಜಂ ಫಲಮ್ ।
ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂದೇಹಃ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಚ ನಾರದ ॥ ೨೮ ॥

ಶೃಣುಯಾದ್ಯೋಪಿ ತದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸ ತು ಪಾಪಾತ್ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ।
ಪೀಯೂಷಸದೃಶಂ ವಾಕ್ಯಂ ಸಂಧ್ಯೋಕ್ತಂ ನಾರದೇರಿತಮ್ ॥ ೨೯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Stuti in EnglishSanskrit – Kannada – TeluguTamil