Sri Gayatri Stuti In Telugu

॥ Sri Gayatri Stuti Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ గాయత్రీ స్తుతి ॥
నారద ఉవాచ ।
భక్తానుకంపిన్ సర్వజ్ఞ హృదయం పాపనాశనమ్ ।
గాయత్ర్యాః కథితం తస్మాద్ గాయత్ర్యాః స్తోత్రమీరథ ॥ ౧ ॥

శ్రీ నారాయణ ఉవాచ ।
ఆదిశక్తే జగన్మాతర్భక్తానుగ్రహకారిణీ ।
సర్వత్ర వ్యాపికేఽనంతే శ్రీ సంధ్యే తే నామోఽస్తుతే ॥ ౨ ॥

త్వమేవ సంధ్యా గాయత్రీ సావిత్రీ చ సరస్వతీ ।
బ్రాహ్మీ చ వైష్ణవీ రౌద్రీ రక్తా శ్వేతా సితేతరా ॥ ౩ ॥

ప్రాతర్బాలా చ మధ్యాహ్నే యౌవనస్థా భవేత్పునః ।
వృద్ధా సాయం భగవతీ చింత్యతే మునిభిస్సదా ॥ ౪ ॥

హంసస్థా గరుడారూఢా తథా వృషభవాహనీ ।
ఋగ్వేదాధ్యాయినీ భూమౌ దృశ్యతే యా తపస్విభిః ॥ ౫ ॥

యజుర్వేదం పఠన్తీ చ అన్తరిక్షే విరాజితే ।
సా సామగాపి సర్వేషు భ్రామ్యమాణా తథా భువి ॥ ౬ ॥

రుద్రలోకం గతా త్వం హి విష్ణులోకనివాసినీ ।
త్వమేవ బ్రాహ్మణో లోకే మర్త్యానుగ్రహకారిణీ ॥ ౭ ॥

సప్తర్షిప్రీతి జననీ మాయా బహువరప్రదా ।
శివయోః కరనేత్రోత్థా హ్య శ్రుస్వేదసముద్భవా ॥ ౮ ॥

ఆనందజననీ దుర్గా దశథా పరిపఠ్యతే ।
వరేణ్యా వరదా చైవ వరిష్ఠా వరవర్ణినీ ॥ ౯ ॥

గరిష్ఠా వారాహీ చ వరారోహా చ సప్తమీ ।
నీలగంగా తథా సంధ్యా సర్వదా భోగమోక్షదా ॥ ౧౦ ॥

See Also  Upamanyukrutam Shivastotram In Telugu – Telugu Shlokas

భాగీరధీ మర్త్యలోకే పాతాళే భోగవత్యపి ।
త్రిలోకవాసినీ దేవీ స్థానత్రయనివాసినీ ॥ ౧౧ ॥

భూర్లోకస్థా త్వమేవాఽసి ధరిత్రీ శోకధారిణీ ।
భువో లోకే వాయుశక్తిః స్వర్లోకే తేజసాం నిధిః ॥ ౧౨ ॥

మహర్లోకే మహాసిద్ధిర్జనలోకే జనన్యపి ।
తపస్వినీ తపోలోకే సత్యలోకే తు సత్యవాక్ ॥ ౧౩ ॥

కమలా విష్ణులోకే చ గాయత్రీ బ్రహ్మలోకగా ।
రుద్రలోకే స్థితా గౌరీ హరార్ధాంగనివాసినీ ॥ ౧౪ ॥

అహమేవ మహతశ్చైవ ప్రకృతిస్త్వం హి గీయసే ।
సామ్యవస్థాత్మికా త్వం హి శబలబ్రహ్మరూపిణీ ॥ ౧౫ ॥

తతః పరాఽపరాశక్తి పరమా త్వం హి గీయసే ।
ఇచ్ఛాశక్తి క్రియాశక్తిః జ్ఞానశక్తిః త్రిశక్తిదా ॥ ౧౬ ॥

గంగా చ యమునా చైవ విపాశా చ సరస్వతీ ।
సురయూర్ధేవికా సింధుర్నర్మదేరావతీ తథా ॥ ౧౭ ॥

గోదావరీ శతద్రుశ్చ కావేరీ దేవలోకగా ।
కౌశికీ చంద్రభాగా చ వితస్తా చ సరస్వతీ ॥ ౧౮ ॥

గండకీ తాపినీ తోయా గోమతీ వేత్రవత్యపి ।
ఇడా చ పింగళీ చైవ సుషుమ్నా చ తృతీయకా ॥ ౧౯ ॥

గాంధారీ హస్తిజిహ్వా చ పూషాపూషా తథైవ చ ।
అలం బుషా కుహూశ్చైవ శంఖినీ ప్రాణవాహినీ ॥ ౨౦ ॥

నాడీ చ తం శరీరస్థా గీయసే ప్రాక్తనైర్బుధైః ।
హృత్పద్మస్థా ప్రాణశక్తిః కంఠస్థా స్వప్ననాయికా ॥ ౨౧ ॥

See Also  Sri Krishna Stotram (Narada Rachitam) In Telugu

తాలుస్థా త్వం సదాధార బిందుస్థా బిందుమాలినీ ।
మూలే తు కుండలీ శక్తిః వ్యాపినీ కేశమూలగా ॥ ౨౨ ॥

శిఖామధ్యాసనా త్వం హి శిఖాగ్రేతు మనోన్మనీ ।
కిమన్యద్బహునోక్తేన యత్కించిజ్జగతీత్రయే ॥ ౨౩ ॥

తత్సర్వే త్వం మహాదేవి శ్రియే సంధ్యే నమోస్తుతే ।
ఇతీదం కీర్తితం స్తోత్రం సంధ్యాయాం బహుపుణ్యదమ్ ॥ ౨౪ ॥

మహాపాపప్రశమనం మహాసిద్ధి విధాయకమ్ ।
య ఇదం కీర్తయేత్ స్తోత్రం సంధ్యాకాలే సమాహితః ॥ ౨౫ ॥

అపుత్రః ప్రాప్నుయాత్ పుత్రం ధనార్థీ ధనమాప్నుయాత్ ।
సర్వతీర్థతపోదానయజ్ఞయోగఫలం లభేత్ ॥ ౨౬ ॥

భోగాన్ భుంక్త్వా చిరం కాలమంతే మోక్షమవాప్నుయాత్ ।
తపస్విభిః కృతం స్తోత్రం స్నానకాలే తు యః పఠేత్ ॥ ౨౭ ॥

యత్ర యత్ర జలే మగ్నః సంధ్యామజ్జనజం ఫలమ్ ।
లభతే నాత్ర సందేహః సత్యం సత్యం చ నారద ॥ ౨౮ ॥

శృణుయాద్యోపి తద్భక్త్యా స తు పాపాత్ ప్రముచ్యతే ।
పీయూషసదృశం వాక్యం సంధ్యోక్తం నారదేరితమ్ ॥ ౨౯ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Gayatri Stuti in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil