Sri Lalitha Arya Dwisathi In Kannada

 ॥ Lalitha Arya Dwisathi Kannada Lyrics ॥

॥ ಆರ್ಯಾ ದ್ವಿಶತೀ ॥
ವಂದೇ ಗಜೇಂದ್ರವದನಂ ವಾಮಾಂಕಾರೂಢವಲ್ಲಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ।
ಕುಂಕುಮಪರಾಗಶೋಣಂ ಕುವಲಯಿನೀಜಾರಕೋರಕಾಪೀಡಂ ॥ ೧ ॥

ಸ ಜಯತಿ ಸುವರ್ಣಶೈಲಃ ಸಕಲಜಗಚ್ಚಕ್ರಸಂಘಟಿತಮೂರ್ತಿಃ ।
ಕಾಂಚನ ನಿಕುಂಜವಾಟೀ ಕಂದಳದಮರೀಪ್ರಪಂಚ ಸಂಗೀತಃ ॥ ೨ ॥

ಹರಿಹಯನೈರೃತಮಾರುತ ಹರಿತಾಮಂತೇಷ್ವವಸ್ಥಿತಂ ತಸ್ಯ ।
ವಿನುಮಃ ಸಾನುತ್ರಿತಯಂ ವಿಧಿಹರಿಗೌರೀಶವಿಷ್ಟಪಾಧಾರಂ ॥ ೩ ॥

ಮಧ್ಯೇ ಪುನರ್ಮನೋಹರರತ್ನರುಚಿಸ್ತಬಕ ರಂಜಿತದಿಗಂತಮ್ ।
ಉಪರಿ ಚತುಃ ಶತಯೋಜನಮುತ್ತಂಗ ಶೃಂಗಂಪುಂಗವಮುಪಾಸೇ ॥ ೪ ॥

ತತ್ರ ಚತುಃ ಶತಯೋಜನಪರಿಣಾಹಂ ದೇವ ಶಿಲ್ಪಿನಾ ರಚಿತಮ್ ।
ನಾನಾಸಾಲಮನೋಜ್ಞಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ನಗರಂ ಆದಿವಿದ್ಯಾಯಾಃ ॥ ೫ ॥

ಪ್ರಥಮಂ ಸಹಸ್ರಪೂರ್ವಕ ಷಟ್ಶತಸಂಖ್ಯಾಕ ಯೋಜನಂ ಪರಿತಃ ।
ವಲಯೀಕೃತಸ್ವಗಾತ್ರಂ ವರಣಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜಾಮ್ಯಯೋ ರೂಪಮ್ ॥ ೬ ॥

ತಸ್ಯೋತ್ತರೇ ಸಮೀರಣಯೋಜನದೂರೇ ತರಂಗಿತಚ್ಛಾಯಃ ।
ಘಟಯತು ಮುದಂ ದ್ವಿತೀಯೋ ಘಣ್ಟಾಸ್ತನಸಾರ ನಿರ್ಮಿತಃ ಸಾಲಃ ॥ ೭ ॥

ಉಭಯೋರಂತರಸೀಮನ್ಯುದ್ದಾಮ ಭ್ರಮರರಂಜಿತೋದಾರಮ್ ।
ಉಪವಮನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ವಯಮೂರೀಕೃತ ಮಂದಮಾರುತ ಸ್ಯಂದಮ್ ॥ ೮ ॥

ಆಲಿಂಗ್ಯ ಭದ್ರಕಾಲೀಮಾಸೀನಸ್ತತ್ರ ಹರಿಶಿಲಾಶ್ಯಾಮಾಮ್ ।
ಮನಸಿ ಮಹಾಕಾಲೋ ಮೇ ವಿಹರತು ಮಧುಪಾನವಿಭ್ರಮನ್ನೇತ್ರಃ ॥ ೯ ॥

ತಾರ್ತ್ತೀಯೀಕೋ ವರಣಸ್ತಸ್ಯೋತ್ತರಸೀಮ್ನಿ ವಾತಯೋಜನತಃ ।
ತಾಮ್ರೇಣ ರಚಿತಮೂರ್ತಿಸ್ತನುತಾದಾ ಚಂದ್ರತಾರಕಂ ಭದ್ರಮ್ ॥ ೧೦ ॥

ಮಧ್ಯೇ ತಯೋಶ್ಚ ಮಣಿಮಯಪಲ್ಲವಶಾಖಾ ಪ್ರಸೂನಪಕ್ಷ್ಮಲಿತಾಮ್ ।
ಕಲ್ಪಾನೋಕಹವಾಟೀಂ ಕಲಯೇ ಮಕರಂದಪಂಕಿಲಾವಾಲಾಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ತತ್ರ ಮಧುಮಾಧವಶ್ರೀತರುಣೀಭ್ಯಾಂ ತರಲದೃಕ್ಚಕೋರಾಭ್ಯಾಮ್ ।
ಆಲಿಂಗಿತೋಽವತಾನ್ಮಾಮನಿಶಂ ಪ್ರಥಮರ್ತುರಾತ್ತಪುಷ್ಪಾಸ್ರಃ ॥ ೧೨ ॥

ನಮತ ತದುತ್ತರಭಾಗೇ ನಾಕಿಪಥೋಲ್ಲಂಘಿ ಶೃಂಗಸಂಘಾತಮ್ ।
ಸೀಸಾಕೃತಿಂ ತುರೀಯಂ ಸಿತಕಿರಣಾಲೋಕನಿರ್ಮಲಂ ಸಾಲಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ಸಾಲದ್ವಯಾಂತರಾಲೇ ಸರಲಾಲಿಕಪೋತ-ಚಾಟುಸುಭಗಾಯಾಮ್ ।
ಸಂತಾನವಾಟಿಕಾಯಾಂ ಸಕ್ತಂ ಚೇತೋಽಸ್ತು ಸತತಮಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ ೧೪ ॥

ತತ್ರ ತಪನಾದಿರೂಕ್ಷಃ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀಚರಣ ಸಾಂದ್ರಿತಸ್ವಾಂತಃ ।
ಶುಕ್ರ ಶುಚಿಶ್ರೀಸಹಿತೋ ಗ್ರೀಷ್ಮರ್ತುರ್ದಿಶತು ಕೀರ್ತಿಮಾಕಲ್ಪಮ್ ॥ ೧೫ ॥

ಉತ್ತರಸೀಮನಿ ತಸ್ಯೋನ್ನತಶಿಖರೋತ್ಕಂಪಿ ಹಾಟಕಪತಾಕಃ ।
ಪ್ರಕಟಯತು ಪಂಚಮೋ ನಃ ಪ್ರಾಕಾರಃ ಕುಶಲಮಾರಕೂಟಮಯಃ ॥ ೧೬ ॥

ಪ್ರಾಕಾರಯೋಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ ಪಲ್ಲವಿತಾನ್ಯಭೃತಪಂಚಮೋನ್ಮೇಷಾ ।
ಹರಿಚಂದನದ್ರುವಾಟೀಹರತಾದಾಮೂಲಮಸ್ಮದನುತಾಪಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ತತ್ರ ನಭಶ್ರೀ ಮುಖ್ಯೈಸ್ತರುಣೀ ವರ್ಗೈಃ ಸಮನ್ವಿತಃ ಪರಿತಃ ।
ವಜ್ರಾಟ್ಟಋಹಾಸಮುಖರೋ ವಾಂಛಾಪೂರ್ತಿಂ ತನೋತು ವರ್ಷರ್ತುಃ ॥ ೧೮ ॥

ಮಾರುತಯೋಜನದೂರೇ ಮಹನೀಯಸ್ತಸ್ಯ ಚೋತ್ತರೇ ಭಾಗೇ ।
ಭದ್ರಂ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಷಷ್ಠಃ ಪ್ರಾಕಾರಃ ಪಂಚಲೋಹಧಾತುಮಯಃ ॥ ೧೯ ॥

ಅನಯೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಸಂತತಮಂಕೂರದ್ದಿವ್ಯಕುಸುಮಗಂಧಾಯಾಮ್ ।
ಮಂದಾರವಾಟಿಕಾಯಾಂ ಮಾನಸಮಂಗೀಕರೋತು ಮೇ ವಿಹೃತಿಮ್ ॥ ೨೦ ॥

ತಸ್ಯಾಮಿಷೋರ್ಜಲಕ್ಷ್ಮೀತರುಣೀಭ್ಯಾಂ ಶರದೃತುಃ ಸದಾ ಸಹಿತಃ ।
ಅಭ್ಯರ್ಚಯನ್ ಸ ಜೀಯಾದಂಬಾಮಾಮೋದಮೇದುರೈಃ ಕುಸುಮೈಃ ॥ ೨೧ ॥

ತಸ್ಯರ್ಷಿಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನಶೃಂಗೌಘಃ ।
ಕಲಧೌತಕಲಿತಮೂರ್ತಿಃ ಕಲ್ಯಾಣಂ ದಿಶತು ಸಪ್ತಮಃ ಸಾಲಃ ॥ ೨೨ ॥

ಮಧ್ಯೇ ತಯೋರ್ಮರುತ್ಪಥ ಲಂಘಿಥವಿಟ-ಪಾಗ್ರವಿರುತಕಲಕಂಠಾ ।
ಶ್ರೀಪಾರಿಜಾತವಾಟೀ ಶ್ರಿಯಮನಿಶಂ ದಿಶತು ಶೀತಲೋದ್ದೇಶಾ ॥ ೨೩ ॥

ತಸ್ಯಾಮತಿಪ್ರಿಯಾಭ್ಯಾಂ ಸಹಖೇಲನ್ ಸಹಸಹಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯಾಮ್ ।
ಸಾಮಂತೋ ಝಷಕೇತೋರ್ಹೇಮಂತೋ ಭವತು ಹೇಮವೃದ್ಧ್ಯೈ ನಃ ॥ ೨೪ ॥

ಉತ್ತರತಸ್ತಸ್ಯ ಮಹಾನುದ್ಭಟ ಹುತ್ಭುಕ್ಷಿ ಸ್ವಾರುಣಃ ಮಯೂಖಃ ।
ತಪನೀಯಖಂಡರಚಿತಸ್ತನುತಾದಾಯುಷ್ಯಮಷ್ಟಮೋ ವರಣಃ ॥ ೨೫ ॥

ಕಾದಂಬವಿಪಿನವಾಟೀಮನಯೋರ್ಮಧ್ಯಭುವಿ ಕಲ್ಪಿತಾವಾಸಾಮ್ ।
ಕಲಯಾಮಿ ಸೂನಕೋರಕಕಂದಲಿತಾಮೋದ-ತುಂದಿಲಸಮೀರಾಮ್ ॥ ೨೬ ॥

ತಸ್ಯಾಮತಿ-ಶಿಶಿರಾಕೃತಿರಾಸೀನಸ್ತಪತಪಸ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಭ್ಯಾಮ್ ।
ಶಿವಮನಿಶಂ ಕುರುತಾನ್ಮೇ ಶಿಶಿರರ್ತುಃ ಸತತಶೀತಲದಿಗಂತಃ ॥ ೨೭ ॥

ತಸ್ಯಾಂ ಕದಂಬವಾಟ್ಯಾಂ ತತ್ಪ್ರಸವಾಮೋದಮಿಲಿತ-ಮಧುಗಂಧಮ್ ।
ಸಪ್ತಾವರಣಮನೋಜ್ಞಂ ಶರಣಂ ಸಮುಪೈಮಿ ಮಂತ್ರಿಣೀ-ಶರಣಮ್ ॥ ೨೮ ॥

ತತ್ರಾಲಯೇ ವಿಶಾಲೇ ತಪನೀಯಾರಚಿತ-ತರಲ-ಸೋಪಾನೇ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಡಪಾಂತರ್ಮಹಿತೇ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಮಣೀಖಚಿತೇ ॥ ೨೯ ॥

ಬಿಂದು-ತ್ರಿಪಂಚ-ಕೋಣ-ದ್ವಿಪ-ನೃಪ-ವಸು-ವೇದ-ದಲ-ಕುರೇಖಾಢ್ಯೇ ।
ಚಕ್ರೇ ಸದಾ ನಿವಿಷ್ಟಾಂ ಷಷ್ಠ್ಯಷ್ಟತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರೇಶಾನೀಮ್ ॥ ೩೦ ॥

ತಾಪಿಂಛಮೇಚಕಾಭಾಂ ತಾಲೀದಲಘಟಿತಕರ್ಣತಾಟಂಕಾಮ್ ।
ತಾಂಬೂಲಪೂರಿತಮುಖೀಂ ತಾಮ್ರಾಧರಬಿಂಬದೃಷ್ಟದರಹಾಸಾಮ್ ॥ ೩೧ ॥

ಕುಂಕುಮಪಂಕಿಲದೇಹಾಂ ಕುವಲಯ-ಜೀವಾತು-ಶಾವಕಾವತಂಸಾಮ್ ।
ಕೋಕನದಶೋಣಚರಣಾಂ ಕೋಕಿಲ-ನಿಕ್ವಾಣ-ಕೋಮಲಾಲಾಪಾಮ್ ॥ ೩೨ ॥

ವಾಮಾಂಗಗಲಿತಚೂಲೀಂ ವನಮಾಲ್ಯಕದಂಬಮಾಲಿಕಾಭರಣಾಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಲಲಂತಿಕಾಂಚಿತ ಮುಗ್ಧಾಲಿಕ-ಮಿಲಿತ-ಚಿತ್ರಕೋದಾರಾಮ್ ॥ ೩೩ ॥

ಕರವಿಧೃತಕೀರಶಾವಕ-ಕಲ-ನಿನದ-ವ್ಯಕ್ತ-ನಿಖಿಲ-ನಿಗಮಾರ್ಥಾಮ್ ।
ವಾಮಕುಚಸಂಗಿವೀಣಾವಾದನಸೌಖ್ಯಾರ್ಧಮೀಲಿತಾಕ್ಷಿಯುಗಾಮ್ ॥ ೩೪ ॥

ಆಪಾಟಲಾಂಶುಕಧರಾಂ ಆದಿರಸೋನ್ಮೇಷವಾಸಿತ ಕಟಾಕ್ಷಾಮ್ ।
ಆಮ್ನಾಯಸಾರಗುಲಿಕಾಂ ಆದ್ಯಾಂ ಸಂಗೀತಮಾತೃಕಾಂ ವಂದೇ ॥ ೩೫ ॥

ತಸ್ಯ ಚ ಸುವರ್ಣಸಾಲಸ್ಯೋತ್ತರತಸ್ತರುಣಕುಂಕುಮಚ್ಛಾಯಃ ।
ಶಮಯತು ಮಮ ಸಂತಾಪಂ ಸಾಲೋ ನವಮಃ ಸ ಪುಷ್ಪರಾಗಮಯಃ ॥ ೩೬ ॥

ಅನಯೋರಂತರವಸುಧಾಃ ಪ್ರಣುಮಃ ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಪುಷ್ಪರಾಗಮಯೀಃ ।
ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀಮನುಚಿಂತನ-ನಿಸ್ತಂದ್ರ-ಸಿದ್ಧನೀರಂಧ್ರಾಃ ॥ ೩೭ ॥

ತತ್ಸಾಲೋತ್ತರದೇಶೇ ತರುಣಜಪಾ-ಕಿರಣ-ಧೋರಣೀ-ಶೋಣಃ ।
ಪ್ರಶಮಯತು ಪದ್ಮರಾಗಪ್ರಾಕಾರೋ ಮಮ ಪರಾಭವಂ ದಶಮಃ ॥ ೩೮ ॥

ಅಂತರಭೂಕೃತವಾಸಾನನಯೋರಪನೀತ ಚಿತ್ತವೈಮತ್ಯಾನ್ ।
ಚಕ್ರೇಶೀಪದಭಕ್ತಾಂಶ್ಚಾರಣವರ್ಗಾನಹರ್ನಿಶಂ ಕಲಯೇ ॥ ೩೯ ॥

ಸಾರಂಗವಾಹಯೋಜನದೂರೇಽಽಸಂಘಟಿತ ಕೇತನಸ್ತಸ್ಯ ।
ಗೋಮೇದಕೇನ ರಚಿತೋ ಗೋಪಾಯತು ಮಾಂ ಸಮುನ್ನತಃ ಸಾಲಃ ॥ ೪೦ ॥

ವಪ್ರದ್ವಯಾಂತರೋರ್ವ್ಯಾಂ ವಟುಕೈರ್ವಿವಿಧೈಶ್ಚ ಯೋಗಿನೀ ಬೃಂದೈಃ ।
ಸತತಂ ಸಮರ್ಚಿತಾಯಾಃ ಸಂಕರ್ಷಿಣ್ಯಾಃ ಪ್ರಣೌಮಿ ಚರಣಾಬ್ಜಮ್ ॥ ೪೧ ॥

ತಾಪಸಯೋಜನದೂರೇ ತಸ್ಯ ಸಮುತ್ತುಂಗಃ ಗೋಪುರೋಪೇತಃ ।
ವಾಂಛಾಪೂರ್ತ್ಯೈ ಭವತಾದ್ವಜ್ರಮಣೀ-ನಿಕರ-ನಿರ್ಮಿತೋ ವಪ್ರಃ ॥ ೪೨ ॥

ವರಣದ್ವಿತಯಾಂತರತೋ ವಾಸಜುಷೋ ವಿಹಿತಮಧುರಸಾಸ್ವಾದಾಃ ।
ರಂಭಾದಿವಿಬುಧವೇಶ್ಯಾಃ ರಚಯಂತು ಮಹಾಂತಮಸ್ಮದಾನಂದಮ್ ॥ ೪೩ ॥

ತತ್ರ ಸದಾ ಪ್ರವಹಂತಿ ತಟಿನೀ ವಜ್ರಾಭಿಧಾ ಚಿರಂ ಜೀಯಾತ್ ।
ಚಟುಲೋರ್ಮಿಜಾಲನೃತ್ಯತ್ ಕಲಹಂಸೀಕುಲಕಲಕ್ವಣಿತಪುಷ್ಟಾ ॥ ೪೪ ॥

ರೋಧಸಿ ತಸ್ಯಾ ರುಚಿರೇ ವಜ್ರೇಶೀ ಜಯತಿ ವಜ್ರಭೂಷಾಢ್ಯಾ ।
ವಜ್ರಪ್ರದಾನತೋಷಿತವಜ್ರಿಮುಖತ್ರಿದಶ-ವಿನುತಚಾರಿತ್ರಾ ॥ ೪೫ ॥

ತಸ್ಯೋದೀಚ್ಯಾಂ ಹರಿತಿ ಸ್ತವಕಿತಸುಷಮಾವಲೀಢ-ವಿಯದಂತಃ ।
ವೈಡೂರ್ಯರತ್ನರಚಿತೋ ವೈಮಲ್ಯಂ ದಿಶತು ಚೇತಸೋ ವರಣಃ ॥ ೪೬ ॥

ಅಧಿಮಧ್ಯಮೇತಯೋಃ ಪುನರಂಬಾಚರಣಾವಲಂಬಿತಸ್ವಾಂತಾಮ್ ।
ಕಾರ್ಕೋಟಕಾದಿನಾಗಾನ್ ಕಲಯಾಮಃ ಕಿಂ ಚ ಬಲಿಮುಖಾಂದನುಜಾನ್ ॥ ೪೭ ॥

ಗಂಧವಹಸಂಖ್ಯ-ಯೋಜನದೂರೇ ಗಗನೋರ್ಧ್ವಜಾಂಘಿಕಸ್ತಸ್ಯ ।
ವಾಸವಮಣಿಪ್ರಣೀತೋ ವರಣೋ ವರ್ಧಯತು ವೈದುಷೀಂ ವಿಶದಾಮ್ ॥ ೪೮ ॥

ಮಧ್ಯಕ್ಷೋಣ್ಯಾಮನಯೋರ್ಮಹೇಂದ್ರನೀಲಾತ್ಮಕಾನಿ ಚ ಸರಾಂಸಿ ।
ಶಾತೋದರೀ ಸಹಾಯಾನ್ಭೂಪಾಲಾನಪಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣುಮಃ ॥ ೪೯ ॥

ಆಶುಗಯೋಜನದೂರೇ ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವಂ ಕಾಂತಿಧವಲಿತದಿಗಂತಃ ।
ಮುಕ್ತಾವಿರಚಿತಗಾತ್ರೋ ಮುಹುರಸ್ಮಾಕಂ ಮುದೇ ಭವತು ವಪ್ರಃ ॥ ೫೦ ॥

ಆವೃತ್ತ್ಯೋರಧಿಮಧ್ಯಂ ಪೂರ್ವಸ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಪುರಂದರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ।
ಅಭ್ರಮುವಿಟಾಧಿರೂಢೋ ವಿಭ್ರಮಮಸ್ಮಾಕಮನಿಶಮಾತನುತಾತ್ ॥ ೫೧ ॥

ತತ್ಕೋಣೇ ವ್ಯಜನಸ್ರುಕ್ತೋಮರಪಾತ್ರಸ್ರುವಾನ್ನ ಶಕ್ತಿಧರಃ ।
ಸ್ವಾಹಾಸ್ವಧಾಸಮೇತಃ ಸುಖಯತು ಮಾಂ ಹವ್ಯವಾಹನಃ ಸುಚಿರಮ್ ॥ ೫೨ ॥

ದಕ್ಷಿಣದಿಗಂತರಾಲೇ ದಂಡಧರೋ ನೀಲನೀರದಚ್ಛಾಯಃ ।
ತ್ರಿಪುರಪದಾಬ್ಜಭಕ್ತಸ್ತಿರಯತು ಮಮ ನಿಖಿಲಮಂಹಂಸಾಂ ನಿಕರಮ್ ॥ ೫೩ ॥

ತಸ್ಯೈವ ಪಶ್ಚಿಮಾಯಾಂ ದಿಶಿ ದಲಿತೇಂದೀವರ ಪ್ರಭಾಶ್ಯಾಮಃ ।
ಖೇಟಾಸಿ ಯಷ್ಟಿಧಾರೀ ಖೇದಾನಪನಯತು ಯಾತುಧಾನೋ ಮೇ ॥ ೫೪ ॥

See Also  Narayaniyam Dvicatvarimsadasakam In Kannada

ತಸ್ಯಾ ಉತ್ತರದೇಶೇ ಧವಲಾಂಗೋ ವಿಪುಲಝಷ ವರಾರೂಢಃ ।
ಪಾಶಾಯುಧಾತ್ತಪಾಣಿಃ ಪಾಶೀ ವಿದಲಯತು ಪಾಶಜಾಲಾನಿ ॥ ೫೫ ॥

ವಂದೇ ತದುತ್ತರಹರಿತ್ಕೋಣೇ ವಾಯುಂ ಚಮೂರೂವರವಾಹಮ್ ।
ಕೋರಕಿತ ತತ್ವಬೋಧಾನ್ಗೋರಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗಿನೋಽಪಿ ಮುಹುಃ ॥ ೫೬ ॥

ತರುಣೀರಿಡಾಪ್ರಧಾನಾಸ್ತಿಸ್ರೋ ವಾತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಕೃತವಾಸಾಃ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ರಕಾಪಿಶಾಯನಪಾನ-ಪರಿಭ್ರಾಂತ-ಲೋಚನಾಃ ಕಲಯೇ ॥ ೫೭ ॥

ತಲ್ಲೋಕಪೂರ್ವಭಾಗೇ ಧನದಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶೇವಧಿಕುಲೇಶಮ್ ।
ಅಪಿ ಮಾಣಿಭದ್ರಮುಖ್ಯಾನಂಬಾಚರಣಾವಲಂಬಿನೋ ಯಕ್ಷಾನ್ ॥ ೫೮ ॥

ತಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ವಸೀಮನಿ ತಪನೀಯಾರಚಿತಗೋಪುರೇ ನಗರೇ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸಹಾಯಂ ಕಲಯೇ ಶೀತಾಂಶುಖಂಡಚೂಡಾಲಮ್ ॥ ೫೯ ॥

ತತ್ಪುರುಷೋಡಶವರಣಸ್ಥಲಭಾಜಸ್ತರುಣಚಂದ್ರಚೂಡಾಲಾನ್ ।
ರುದ್ರಾಧ್ಯಾಯೇ ಪಠಿತಾನ್ ರುದ್ರಾಣೀಸಹಚರಾನ್ ಭಜೇ ರುದ್ರಾನ್ ॥ ೬೦ ॥

ಪವಮಾನಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ಬಾಲತೃಣ್ಮೇಚಕಸ್ತಸ್ಯ ।
ಸಾಲೋ ಮರಕತರಚಿತಃ ಸಂಪದಮಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಂ ಚ ಪುಷ್ಣಾತು ॥ ೬೧ ॥

ಆವೃತಿ ಯುಗ್ಮಾಂತರತೋ ಹರಿತಮಣೀ-ನಿವಹಮೇಚಕೇ ದೇಶೇ ।
ಹಾಟಕ-ತಾಲೀ-ವಿಪಿನಂ ಹಾಲಾಘಟಘಟಿತ-ವಿಟಪಮಾಕಲಯೇ ॥ ೬೨ ॥

ತತ್ರೈವ ಮಂತ್ರಿಣೀಗೃಹಪರಿಣಾಹಂ ತರಲಕೇತನಂ ಸದನಮ್ ।
ಮರಕತಸೌಧಮನೋಜ್ಞಂ ದದ್ಯಾದಾಯೂಷಿ ದಂಡನಾಥಾಯಾಃ ॥ ೬೩ ॥

ಸದನೇ ತವ ಹರಿನ್ಮಣಿಸಂಘಟಿತೇ ಮಂಡಪೇ ಶತಸ್ತಂಭೇ ।
ಕಾರ್ತ್ತಸ್ವರಮಯಪೀಠೇ ಕನಕಮಯಾಂಬುರುಹಕರ್ಣಿಕಾಮಧ್ಯೇ ॥ ೬೪ ॥

ಬಿಂದುತ್ರಿಕೋಣವರ್ತುಲಷಡಸ್ರವೃತ್ತದ್ವಯಾನ್ವಿತೇ ಚಕ್ರೇ ।
ಸಂಚಾರಿಣೀ ದಶೋತ್ತರಶತಾರ್ಣ-ಮನುರಾಜಕಮಲಕಲಹಂಸೀ ॥ ೬೫ ॥

ಕೋಲವದನಾ ಕುಶೇಶಯನಯನಾ ಕೋಕಾರಿಮಂಡಿತಶಿಖಂಡಾ ।
ಸಂತಪ್ತಕಾಂಚನಾಭಾ ಸಂಧ್ಯಾರುಣ-ಚೇಲ-ಸಂವೃತ-ನಿತಂಬಾ ॥ ೬೬ ॥

ಹಲಮುಸಲಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕುಶಪಾಶಾಭಯವರಸ್ಫುರಿತಹಸ್ತಾ ।
ಕೂಲಂಕಷಾನುಕಂಪಾ ಕುಂಕುಮಜಂಬಾಲಿತಸ್ತನಾಭೋಗಾ ॥ ೬೭ ॥

ಧೂರ್ತಾನಾಮತಿದೂರಾವಾರ್ತಾಶೇಷಾವಲಗ್ನಕಮನೀಯಾ ।
ಆರ್ತಾಲೀಶುಭದಾತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಲೀ ಭವತು ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾಯ ॥ ೬೮ ॥

ತಸ್ಯಾಃ ಪರಿತೋ ದೇವೀಃ ಸ್ವಪ್ನೇಶ್ಯುನ್ಮತ್ತಭೈರವೀಮುಖ್ಯಾಃ ।
ಪ್ರಣಮತ ಜಂಭಿನ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಭೈರವವರ್ಗಾಂಶ್ಚ ಹೇತುಕಪ್ರಮುಖಾನ್ ॥ ೬೯ ॥

ಪೂರ್ವೋಕ್ತಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ಪೂಯಾಂಶುಪಾಟಲಸ್ತಸ್ಯ ।
ವಿದ್ರಾವಯತು ಮದಾರ್ತಿಂ ವಿದ್ರುಮಸಾಲೋ ವಿಶಂಕಟದ್ವಾರಃ ॥ ೭೦ ॥

ಆವರಣಯೋರ್ಮಹರ್ನಿಶಮಂತರಭೂಮೌ ಪ್ರಕಾಶಶಾಲಿನ್ಯಾಮ್ ।
ಆಸೀನಮಂಬುಜಾಸನಮಭಿನವಸಿಂದೂರಗೌರಮಹಮೀಡೇ ॥ ೭೧ ॥

ವರಣಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಮಾರುತಯೋಜನತೋ ವಿಪುಲಗೋಪುರದ್ವಾರಃ ।
ಸಾಲೋ ನಾನಾರತ್ನೈಃ ಸಂಘಟಿತಾಂಗಃ ಕೃಷೀಷ್ಟ ಮದಭೀಷ್ಟಮ್ ॥ ೭೨ ॥

ಅಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಮನಯೋರವಿರಲಶೋಭಾಪಿಚಂಡಿಲೋದ್ದೇಶಾಮ್ ।
ಮಾಣಿಖ್ಯಮಂಡಪಾಖ್ಯಾಂ ಮಹತೀಮಧಿಹೃದಯಮನಿಶಮಾಕಲಯೇ ॥ ೭೩ ॥

ತತ್ರ ಸ್ತಿಥಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ತರುಣತಮಾಲಪ್ರವಾಲಕಿರಣಾಭಮ್ ।
ಕರ್ಣಾವಲಂಬಿಕುಂಡಲಕಂದಲಿತಾಭೀಶುಕವಚಿತಕಪೋಲಮ್ ॥ ೭೪ ॥

ಶೋಣಾಧರಂ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಮೇಣಾಂಕವದನಮೇಧಮಾನಕೃಪಮ್ ।
ಮುಗ್ಧೈಣಮದವಿಶೇಷಕಮುದ್ರಿತನಿಟಿಲೇಂದುರೇಖಿಕಾ ರುಚಿರಮ್ ॥ ೭೫ ॥

ನಾಲೀಕದಲಸಹೋದರನಯನಾಂಚಲಘಟಿತಮನಸಿಜಾಕೂತಮ್ ।
ಕಮಲಾಕಠಿಣಪಯೋಧರಕಸ್ತೂರೀ-ಧುಸೃಣಪಂಕಿಲೋರಸ್ಕಮ್ ॥ ೭೬ ॥

ಚಾಮ್ಪೇಯಗಂಧಿಕೈಶ್ಯಂ ಶಂಪಾಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕೌಶೇಯಮ್ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರಂ ಶ್ರಿತಜನರಕ್ಷಾಧುರೀಣಚರಣಾಬ್ಜಮ್ ॥ ೭೭ ॥

ಕಂಬುಸುದರ್ಶನವಿಲಸತ್-ಕರಪದ್ಮಂ ಕಂಠಲೋಲವನಮಾಲಮ್ ।
ಮುಚುಕುಂದಮೋಕ್ಷಫಲದಂ ಮುಕುಂದಮಾನಂದಕಂದಮವಲಂಬೇ ॥ ೭೮ ॥

ತದ್ವರಣೋತ್ತರಭಾಗೇ ತಾರಾಪತಿ-ಬಿಂಬಚುಂಬಿನಿಜಶೃಂಗಃ ।
ವಿವಿಧಮಣೀ-ಗಣಘಟಿತೋ ವಿತರತು ಸಾಲೋ ವಿನಿರ್ಮಲಾಂ ಧಿಷಣಾಮ್ ॥ ೭೯ ॥

ಪ್ರಾಕಾರದ್ವಿತಯಾಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಪೃಥುರತ್ನನಿಕರ-ಸಂಕೀರ್ಣಾಮ್ ।
ನಮತ ಸಹಸ್ರಸ್ತಂಭಕಮಂಡಪನಾಮ್ನಾತಿವಿಶ್ರುತಾಂ ಭುವನೇ ॥ ೮೦ ॥

ಪ್ರಣುಮಸ್ತತ್ರ ಭವಾನೀಸಹಚರಮೀಶಾನಮಿಂದುಖಂಡಧರಮ್ ।
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾಮನುಶೀಲನಭಾಜೋಽಪಿ ಭೃಂಗಿನಂದಿಮುಖಾನ್ ॥ ೮೧ ॥

ತಸ್ಯೈಣವಾಹಯೋಜನದೂರೇ ವಂದೇ ಮನೋಮಯಂ ವಪ್ರಮ್ ।
ಅಂಕೂರನ್ಮಣಿಕಿರಣಾಮಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ಚ ನಿರ್ಮಲಾಮನಯೋಃ ॥ ೮೨ ॥

ತತ್ರೈವಾಮೃತವಾಪೀಂ ತರಲತರಂಗಾವಲೀಢತಟಯುಗ್ಮಾಮ್ ।
ಮುಕ್ತಾಮಯ-ಕಲಹಂಸೀ-ಮುದ್ರಿತ-ಕನಕಾರವಿಂದಸಂದೋಹಾಮ್ ॥ ೮೩ ॥

ಶಕ್ರೋಪಲಮಯಭೃಂಗೀಸಂಗೀತೋನ್ಮೇಷಘೋಷಿತದಿಗಂತಾಮ್ ।
ಕಾಂಚನಮಯಾಂಗವಿಲಸತ್ಕಾರಂಡವಷಂಡ-ತಾಂಡವಮನೋಜ್ಞಾಮ್ ॥ ೮೪ ॥

ಕುರುವಿಂದಾತ್ಮ-ಕಹಲ್ಲಕ-ಕೋರಕ-ಸುಷಮಾ-ಸಮೂಹ-ಪಾಟಲಿತಾಮ್ ।
ಕಲಯೇ ಸುಧಾಸ್ವರೂಪಾಂ ಕಂದಲಿತಾಮಂದಕೈರವಾಮೋದಾಮ್ ॥ ೮೫ ॥

ತದ್ವಾಪಿಕಾಂತರಾಲೇ ತರಲೇ ಮಣಿಪೋತಸೀಮ್ನಿ ವಿಹರಂತೀಮ್ ।
ಸಿಂದೂರ-ಪಾಟಲಾಂಗೀಂ ಸಿತಕಿರಣಾಂಕೂರಕಲ್ಪಿತವತಂಸಾಮ್ ॥ ೮೬ ॥

ಪರ್ವೇಂದುಬಿಂಬವದನಾಂ ಪಲ್ಲವಶೋಣಾಧರಸ್ಫುರಿತಹಾಸಾಮ್ ।
ಕುಟಿಲಕವರೀಂ ಕುರಂಗೀಶಿಶುನಯನಾಂ ಕುಂಡಲಸ್ಫುರಿತಗಂಡಾಮ್ ॥ ೮೭ ॥

ನಿಕಟಸ್ಥಪೋತನಿಲಯಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಶಯವಿಧೃತಹೇಮಶೃಂಗಜಲೈಃ ।
ಪರಿಷಿಂಚಂತೀಂ ಪರಿತಸ್ತಾರಾಂ ತಾರುಣ್ಯಗರ್ವಿತಾಂ ವಂದೇ ॥ ೮೮ ॥

ಪ್ರಾಗುಕ್ತಸಂಖ್ಯಯೋಜನದೂರೇ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಮಯಸಾಲಮ್ ।
ಅನಯೋರಂತರಕಕ್ಷ್ಯಾಮಷ್ಟಾಪದಪುಷ್ಟಮೇದಿನೀಂ ರುಚಿರಾಮ್ ॥ ೮೯ ॥

ಕಾದಂಬರೀನಿಧಾನಾಂ ಕಲಯಾಮ್ಯಾನಂದವಾಪಿಕಾಂ ತಸ್ಯಾಮ್ ।
ಶೋಣಾಶ್ಮನಿವಹನಿರ್ಮಿತಸೋಪಾನಶ್ರೇಣಿಶೋಭಮಾನತಟೀಮ್ ॥ ೯೦ ॥

ಮಾಣಿಕ್ಯತರಣಿನಿಲಯಾಂ ಮಧ್ಯೇ ತಸ್ಯಾ ಮದಾರುಣಕಪೋಲಾಮ್ ।
ಅಮೃತೇಶೀತ್ಯಭಿಧಾನಾಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ವಾರುಣೀಂ ದೇವೀಮ್ ॥ ೯೧ ॥

ಸೌವರ್ಣಕೇನಿಪಾತನಹಸ್ತಾಃ ಸೌಂದರ್ಯಗರ್ವಿತಾ ದೇವ್ಯಃ ।
ತತ್ಪುರತಃ ಸ್ಥಿತಿಭಾಜೋ ವಿತರಂತ್ವಸ್ಮಾಕಮಾಯುಷೋ ವೃದ್ಧಿಮ್ ॥ ೯೨ ॥

ತಸ್ಯ ಪೃಷದಶ್ವಯೋಜನದೂರೇಽಹಂಕಾರಸಾಲಮತಿತುಂಗಮ್ ।
ವಂದೇ ತಯೋಶ್ಚ ಮಧ್ಯೇ ಕಕ್ಷ್ಯಾಂ ವಲಮಾನಮಲಯಪವಮಾನಾಮ್ ॥ ೯೩ ॥

ವಿನುಮೋ ವಿಮರ್ಶವಾಪೀಂ ಸೌಷುಮ್ನಸುಧಾಸ್ವರೂಪಿಣೀಂ ತತ್ರ ।
ವೇಲಾತಿಲಂಘ್ಯವೀಚೀಕೋಲಾಹಲಭರಿತಕೂಲವನವಾಟೀಮ್ ॥ ೯೪ ॥

ತತ್ರೈವ ಸಲಿಲಮಧ್ಯೇ ತಾಪಿಂಛದಲಪ್ರಪಂಚಸುಷಮಾಭಾಮ್ ।
ಶ್ಯಾಮಲಕಂಚುಕಲಸಿತಾಂ ಶ್ಯಾಮಾ-ವಿಟಬಿಂಬಡಂಬರಹರಾಸ್ಯಾಮ್ ॥ ೯೫ ॥

ಆಭುಗ್ನಮಸೃಣಚಿಲ್ಲೀಹಸಿತಾಯುಗ್ಮಶರಕಾರ್ಮುಕವಿಲಾಸಾಮ್ ।
ಮಂದಸ್ಮಿತಾಂಚಿತಮುಖೀಂ ಮಣಿಮಯತಾಟಂಕಮಂಡಿತಕಪೋಲಾಮ್ ॥ ೯೬ ॥

ಕುರುವಿಂದತರಣಿನಿಲಯಾಂ ಕುಲಾಚಲಸ್ಪರ್ಧಿಕುಚನಮನ್ಮಧ್ಯಾಮ್ ।
ಕುಂಕುಮವಿಲಿಪ್ತಗಾತ್ರೀಂ ಕುರುಕುಲ್ಲಾಂ ಮನಸಿ ಕುರ್ಮಹೇ ಸತತಮ್ ॥ ೯೭ ॥

ತತ್ಸಾಲೋತ್ತರಭಾಗೇ ಭಾನುಮಯಂ ವಪ್ರಮಾಶ್ರಯೇ ದೀಪ್ತಮ್ ।
ಮಧ್ಯಂ ಚ ವಿಪುಲಮನಯೋರ್ಮನ್ಯೇ ವಿಶ್ರಾಂತಮಾತಪೋದ್ಗಾರಮ್ ॥ ೯೮ ॥

ತತ್ರ ಕುರುವಿಂದಪೀಠೇ ತಾಮರಸೇ ಕನಕಕರ್ಣಿಕಾಘಟಿತೇ ।
ಆಸೀನಮರುಣವಾಸಸಮಮ್ಲಾನಪ್ರಸವಮಾಲಿಕಾಭರಣಮ್ ॥ ೯೯ ॥

ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೀಪ್ರಕಾಶನಶಕ್ತಿಚ್ಛಾಯಾ-ಸಮಾರಚಿತಕೇಲಿಮ್ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಮುಕುಟರಮ್ಯಂ ಮನ್ಯೇ ಮಾರ್ತಾಂಡಭೈರವಂ ಹೃದಯೇ ॥ ೧೦೦ ॥

ಇಂದುಮಯಸಾಲಮೀಡೇ ತಸ್ಯೋತ್ತರತಸ್ತುಷಾರಗಿರಿಗೌರಮ್ ।
ಅತ್ಯಂತ-ಶಿಶಿರಮಾರುತಮನಯೋರ್ಮಧ್ಯಂ ಚ ಚಂದ್ರಿಕೋದ್ಗಾರಮ್ ॥ ೧೦೧ ॥

ತತ್ರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಂ ತಾರಾನಿಕರೈಶ್ಚ (ಸರ್ವತಸ್ಸೇವ್ಯಮ್ ) ಪರಿಷ್ಕೃತೋದ್ದೇಶಮ್ ।
ಅಮೃತಮಯಕಾಂತಿಕಂದಲಮಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಕುಂದಸಿತಮಿಂದುಮ್ ॥ ೧೦೨ ॥

ಶೃಂಗಾರಸಾಲಮೀಡೇ ಶೃಂಗೋಲ್ಲಸಿತಂ ತದುತ್ತರೇ ಭಾಗೇ ।
ಮಧ್ಯಸ್ಥಲೇ ತಯೋರಪಿ ಮಹಿತಾಂ ಶೃಂಗಾರಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಪರಿಖಾಮ್ ॥ ೧೦೩ ॥

ತತ್ರ ಮಣಿನೌಸ್ಥಿತಾಭಿಸ್ತಪನೀಯಾರಚಿತಶೃಂಗಹಸ್ತಾಭಿಃ ।
ಶೃಂಗಾರದೇವತಾಭಿಃ ಸಹಿತಂ ಪರಿಖಾಧಿಪಂ ಭಜೇ ಮದನಮ್ ॥ ೧೦೪ ॥

ಶೃಂಗಾರವರಣವರ್ಯಸ್ಯೋತ್ತರತಃ ಸಕಲವಿಬುಧಸಂಸೇವ್ಯಮ್ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿಗಣರಚಿತಂ ಚಿಂತಾಂ ದೂರೀಕರೋತು ಮೇ ಸದನಮ್ ॥ ೧೦೫ ॥

ಮಣಿಸದನ ಸಾಲಯೋರಧಿಮಧ್ಯಂ ದಶತಾಲಭೂಮಿರುಹದೀರ್ಘೈಃ ।
ಪರ್ಣೈಃ ಸುವರ್ಣವರ್ಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕಾಂಡೈಶ್ಚ ಯೋಜನೋತ್ತುಂಗೈಃ ॥ ೧೦೬ ॥

ಮೃದುಲೈಸ್ತಾಲೀಪಂಚಕಮಾನೈರ್ಮಿಲಿತಾಂ ಚ ಕೇಸರಕದಂಬೈಃ ।
ಸಂತತಗಲಿತಮರಂದಸ್ರೋತೋನಿರ್ಯನ್ಮಿಲಿಂದಸಂದೋಹಾಮ್ ॥ ೧೦೭ ॥

ಪಾಟೀರಪವನಬಾಲಕಧಾಟೀನಿರ್ಯತ್ಪರಾಗಪಿಂಜರಿತಾಮ್ ।
ಕಲಹಂಸೀಕುಲಕಲಕಲಕೂಲಂಕಷನಿನದನಿಚಯಕಮನೀಯಾಮ್ ॥ ೧೦೮ ॥

ಪದ್ಮಾಟವೀಂ ಭಜಾಮಃ ಪರಿಮಲಕಲ್ಲೋಲಪಕ್ಷ್ಮಲೋಪಾಂತಾಮ್ ।
ದೇವ್ಯರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಧಾರೀ ತಸ್ಯಾಃ ಪೂರ್ವದಿಶಿ ದಶಕಲಾಯುಕ್ತಃ ।
ವಲಯಿತಮೂರ್ತಿರ್ಭಗವಾನ್ ವಹ್ನಿಃ ಕೋಶೋನ್ನತಶ್ಚಿರಂ ಪಾಯಾತ್ ॥ ೧೦೯ ॥

ತತ್ರಾಧಾರೇ ದೇವ್ಯಾಃ ಪಾತ್ರೀರೂಪಃ ಪ್ರಭಾಕರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ।
ದ್ವಾದಶಕಲಾಸಮೇತೋ ಧ್ವಾಂತಂ ಮಮ ಬಹುಲಮಾಂತರಂ ಭಿಂದ್ಯಾತ್ ॥ ೧೧೦ ॥

ತಸ್ಮಿನ್ ದಿನೇಶಪಾತ್ರೇ ತರಂಗಿತಾಮೋದಮಮೃತಮಯಮರ್ಘ್ಯಮ್ ।
ಚಂದ್ರಕಲಾತ್ಮಕಮಮೃತಂ ಸಾಂದ್ರೀಕುರ್ಯಾದಮಂದಮಾನಂದಮ್ ॥ ೧೧೧ ॥

ಅಮೃತೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಭಿತೋ ವಿಹರಂತ್ಯೋ ವಿವಿಧತರಣಿಭಾಜಃ ।
ಷೋಡಶಕಲಾಃ ಸುಧಾಂಶೋಃ ಶೋಕಾದುತ್ತಾರಯಂತು ಮಾಮನಿಶಮ್ ॥ ೧೧೨ ॥

ತತ್ರೈವ ವಿಹೃತಿಭಾಜೋ ಧಾತೃಮುಖಾನಾಂ ಚ ಕಾರಣೇಶಾನಾಮ್ ।
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿರೂಪಿಕಾಸ್ತಾಃ ಶಮಯಂತ್ವಖಿಲಾಃ ಕಲಾಶ್ಚ ಸಂತಾಪಮ್ ॥ ೧೧೩ ॥

See Also  1000 Names Of Bhagavad – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ಕೀನಾಶವರುಣಕಿನ್ನರರಾಜದಿಗಂತೇಷು ರತ್ನಗೇಹಸ್ಯ ।
ಕಲಯಾಮಿ ತಾನ್ಯಜಸ್ರಂ ಕಲಯಂತ್ವಾಯುಷ್ಯಮರ್ಘ್ಯಪಾತ್ರಾಣಿ ॥ ೧೧೪ ॥

ಪಾತ್ರಸ್ಥಲಸ್ಯ ಪುರತಃ ಪದ್ಮಾರಮಣವಿಧಿಪಾರ್ವತೀಶಾನಾಮ್ ।
ಭವನಾನಿ ಶರ್ಮಣೇ ನೋ ಭವಂತು ಭಾಸಾ ಪ್ರದೀಪಿತಜಗಂತಿ ॥ ೧೧೫ ॥

ಸದನಸ್ಯಾನಲಕೋಣೇ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಕುಂಡಮಾಗ್ನೇಯಮ್ ।
ತತ್ರ ಸ್ಥಿತಂ ಚ ವಹ್ನಿಂ ತರಲಶಿಖಾಜಟಿಲಮಂಬಿಕಾಜನಕಮ್ ॥ ೧೧೬ ॥

ತಸ್ಯಾಸುರದಿಶಿ ತಾದೃಶರತ್ನಪರಿಸ್ಫುರಿತಪರ್ವನವಕಾಢ್ಯಮ್ ।
ಚಕ್ರಾತ್ಮಕಂ ಶತಾಂಗಂ ಶತಯೋಜನಮುನ್ನತಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಮ್ ॥ ೧೧೭ ॥

ತತ್ರೈವ ದಿಶಿ ನಿಷಣ್ಣಂ ತಪನೀಯಧ್ವಜಪರಂಪರಾಶ್ಲಿಷ್ಟಮ್ ।
ರಥಮಪರಂ ಚ ಭವಾನ್ಯಾ ರಚಯಾಮೋ ಮನಸಿ ರತ್ನಮಯಚೂಡಮ್ ॥ ೧೧೮ ॥

ಭವನಸ್ಯ ವಾಯುಭಾಗೇ ಪರಿಷ್ಕೃತೋ ವಿವಿಧವೈಜಯಂತೀಭಿಃ ।
ರಚಯತು ಮುದಂ ರಥೇಂದ್ರಃ ಸಚಿವೇಶಾನ್ಯಾಃ ಸಮಸ್ತವಂದ್ಯಾಯಾಃ ॥ ೧೧೯ ॥

ಕುರ್ಮೋಽಧಿಹೃದಯಮನಿಶಂ ಕ್ರೋಡಾಸ್ಯಾಯಾಃ ಶತಾಂಕಮೂರ್ಧನ್ಯಮ್ ।
ರುದ್ರದಿಶಿ ರತ್ನಧಾಮ್ನೋ ರುಚಿರಶಲಾಕಾ ಪ್ರಪಂಚಕಂಚುಕಿತಮ್ ॥ ೧೨೦ ॥

ಪರಿತೋ ದೇವೀಧಾಮ್ನಃ ಪ್ರಣೀತವಾಸಾ ಮನುಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ ।
ಕುರ್ವಂತು ರಶ್ಮಿಮಾಲಾಕೃತಯಃ ಕುಶಲಾನಿ ದೇವತಾ ನಿಖಿಲಾಃ ॥ ೧೨೧ ॥

ಪ್ರಾಗ್ದ್ವಾರಸ್ಯ ಭವಾನೀಧಾಮ್ನಃ ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವಯಾರಚಿತವಾಸೇ ।
ಮಾತಂಗೀ ಕಿಟಿಮುಖ್ಯೌ ಮಣಿಸದನೇ ಮನಸಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಚಿರಮ್ ॥ ೧೨೨ ॥

ಯೋಜನಯುಗಲಾಭೋಗಾ ತತ್ಕೋಶಪರಿಣಾಹಯೈವ ಭಿತ್ತ್ಯಾ ಚ ।
ಚಿಂತಾಮಣಿಗೃಹ-ಭೂಮಿರ್ಜೀಯಾದಾಮ್ನಾಯಮಯಚತುರ್ದ್ವಾರಾ ॥ ೧೨೩ ॥

ದ್ವಾರೇ ದ್ವಾರೇ ಧಾಮ್ನಃ ಪಿಂಡೀಭೂತಾ ನವೀನಬಿಂಬಾಭಾಃ ।
ವಿದಧತು ವಿಪುಲಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ದಿವ್ಯಾ ಲೌಹಿತ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋ ದೇವ್ಯಃ ॥ ೧೨೪ ॥

ಮಣಿಸದನಸ್ಯಾಂತರತೋ ಮಹನೀಯೇ ರತ್ನವೇದಿಕಾಮಧ್ಯೇ ।
ಬಿಂದುಮಯಚಕ್ರಮೀಡೇ ಪೀಠಾನಾಮುಪರಿ ವಿರಚಿತಾವಾಸಮ್ ೧೨೫ ॥

ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಸಕಲಾನಾಂ ಪ್ರಥಮಮಧಃ ಸೀಮಫಲಕವಾಸ್ತವ್ಯಾಃ ।
ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಯೋ ಮಾಮವಂತು ದೇವೀ ಪ್ರಭಾಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ ॥ ೧೨೬ ॥

ಅಣಿಮಾದಿಸಿದ್ಧಿಫಲಕಸ್ಯೋಪರಿಹರಿಣಾಂಕಖಂಡಕೃತಚೂಡಾಃ ।
ಭದ್ರಂ ಪಕ್ಷ್ಮಲಯಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮೀಪ್ರಮುಖಾಯ ಮಾತರೋಽಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ ೧೨೭ ॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಣಿಫಲಕೇ ತಾರುಣ್ಯೋತ್ತುಂಗಪೀನಕುಚಭಾರಾಃ ।
ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪ್ರಧಾನಾ ಭ್ರಾಂತಿಂ ವಿದ್ರಾವಯಂತು ದಶಮುದ್ರಾಃ ॥ ೧೨೮ ॥

ಫಲಕತ್ರಯಸ್ವರೂಪೇ ಪೃಥುಲೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನೇ ಚಕ್ರೇ ।
ದೀವ್ಯಂತು ಪ್ರಕಟಾಖ್ಯಾಸ್ತಾಸಾಂ ಕರ್ತ್ರೀಂ ಚ ಭಗವತೀ ತ್ರಿಪುರಾ ॥ ೧೨೯ ॥

ತದುಪರಿ ವಿಪುಲೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ತರಲದೃಶಸ್ತರುಣಕೋಕನದಭಾಸಃ ।
ಕಾಮಾಕರ್ಷಿಣ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಕಲಯೇ ದೇವೀಃ ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾಃ ॥ ೧೩೦ ॥

ಸರ್ವಾಶಾಪರಿಪೂರಕಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿನ್ ಗುಪ್ತಯೋಗಿನೀ ಸೇವ್ಯಾಃ ।
ತ್ರಿಪುರೇಶೀ ಮಮ ದುರಿತಂ ತುದ್ಯಾತ್ ಕಂಠಾವಲಂಬಿಮಣಿಹಾರಾ ॥ ೧೩೧ ॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ಮಣಿಪೀಠೇ ತಾಮ್ರಾಂಭೋರುಹದಲಪ್ರಭಾಶೋಣಾಃ ।
ಧ್ಯಾಯಾಮ್ಯನಂಗಕುಸುಮಾಪ್ರಮುಖಾ ದೇವೀಶ್ಚ ವಿಧೃತಕೂರ್ಪಾಸಾಃ ॥ ೧೩೨ ॥

ಸಂಕ್ಷೋಭಕಾರಕೇಽಸ್ಮಿಂಶ್ಚಕ್ರೇ ಶ್ರೀತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ।
ಗೋಪ್ತ್ರೀ ಗುಪ್ತರಾಖ್ಯಾಃ ಗೋಪಾಯತುಮಾಂ ಕೃಪಾರ್ದ್ರಯಾ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ॥ ೧೩೩ ॥

ಸಂಕ್ಷೋಭಿಣೀಪ್ರಧಾನಾಃ ಶಕ್ತೀಸ್ತಸ್ಯೋರ್ಧ್ವವಲಯಕೃತವಾಸಾಃ ।
ಆಲೋಲನೀಲವೇಣೀರಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಯೌವನೋನ್ಮತ್ತಾಃ ॥ ೧೩೪ ॥

ಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕೇಽಸ್ಮಿಂಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ತ್ರಿಪುರವಾಸಿನೀ ಜೀಯಾತ್ ।
ಶಕ್ತೀಶ್ಚ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಭಿಧಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಪ್ರಮೋದಯಂತ್ವನಿಶಮ್ ॥ ೧೩೫ ॥

ಮಣಿಪೀಠೋಪರಿ ತಾಸಾಂ ಮಹತಿ ಚತುರ್ಹಸ್ತವಿಸ್ತೃತೇ ವಲಯೇ ।
ಸಂತತವಿರಚಿತವಾಸಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಕಲಯಾಮಿ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಮುಖಾಃ ॥ ೧೩೬ ॥

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಖ್ಯೇ ಚಕ್ರೇಽಮುಷ್ಮಿನ್ ಸಮಸ್ತಫಲದಾತ್ರೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀರ್ಮಮ ಕುಶಲಂ ದಿಶತಾದುತ್ತೀರ್ಣಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ ॥ ೧೩೭ ॥

ತಾಸಾಂ ನಿಲಯಸ್ಯೋಪರಿ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ಕೌಸುಂಭಕಂಚುಕಮನೋಜ್ಞಾಃ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾದ್ಯಾ ದೇವ್ಯಃ ಸಕಲಾಃ ಸಂಪಾದಯಂತು ಮಮ ಕೀರ್ತಿಮ್ ॥ ೧೩೮ ॥

ಚಕ್ರೇ ಸಮಸ್ತರಕ್ಷಾಕರನಾಮ್ನ್ಯಸ್ಮಿನ್ಸಮಸ್ತಜನಸೇವ್ಯಾಮ್ ।
ಮನಸಿ ನಿಗರ್ಭಾಸಹಿತಾಂ ಮನ್ಯೇ ತ್ರಿಪುರಮಾಲಿನೀ ದೇವೀಮ್ ॥ ೧೩೯ ॥

ಸರ್ವಜ್ಞಾಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ಚಕ್ರೇ ವಿಪುಲೇ ಸಮಾಕಲಿತಗೇಹಾಃ ।
ವಂದೇ ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಃ ಶಕ್ತೀಃ ಸಿಂದೂರರೇಣುಶೋಣರುಚಃ ॥ ೧೪೦ ॥

ಶ್ರೀಸರ್ವರೋಗಹಾರಿಣಿಚಕ್ರೇಽಸ್ಮಿಂತ್ರಿಪುರಪೂರ್ವಿಕಾಂ ಸಿದ್ಧಾಮ್ ।
ವಂದೇ ರಹಸ್ಯನಾಮ್ನಾ ವೇದ್ಯಾಭಿಃ ಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಾಮ್ ॥ ೧೪೧ ॥

ವಶಿನೀಗೃಹೋಪರಿಷ್ಟಾದ್ ವಿಂಶತಿಹಸ್ತೋನ್ನತೇ ಮಹಾಪೀಠೇ ।
ಶಮಯಂತು ಶತ್ರುಬೃಂದಂ ಶಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಸ್ತ್ರಾಣಿ ಚಾದಿದಂಪತ್ಯೋಃ ॥ ೧೪೨ ॥

ಶಸ್ತ್ರಸದನೋಪರಿಷ್ಟಾ ವಲಯೇ ವಲವೈರಿರತ್ನಸಂಘಟಿತೇ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಪ್ರಧಾನಾಃ ಕಲಯೇ ದೇವೀಃ ಸಮಸ್ತಜನವಂದ್ಯಾಃ ॥ ೧೪೩ ॥

ಚಕ್ರೇಽತ್ರ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದನಾಮನಿ ಸರ್ವಫಲದಾತ್ರೀ ।
ತ್ರಿಪುರಾಂಬಾವತು ಸತತಂ ಪರಾಪರರಹಸ್ಯಯೋಗಿನೀಸೇವ್ಯಾ ॥ ೧೪೪ ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀಗೃಹೋಪರಿವಲಯೇ ವಿವಿಧಮನುಸಂಪ್ರದಾಯಜ್ಞಾಃ ।
ಚತ್ವಾರೋ ಯುಗನಾಥಾ ಜಯಂತು ಮಿತ್ರೇಶಪೂರ್ವಕಾ ಗುರವಃ ॥ ೧೪೫ ॥

ನಾಥಭವನೋಪರಿಷ್ಟಾನ್ನಾನಾರತ್ನಚಯಮೇದುರೇ ಪೀಠೇ ।
ಕಾಮೇಶ್ಯಾದ್ಯಾ ನಿತ್ಯಾಃಕಲಯಂತು ಮುದಂ ತಿಥಿಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯಃ ॥ ೧೪೬ ॥

ನಿತ್ಯಾಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ನಿರ್ಮಲಮಣಿನಿವಹವಿರಚಿತೇ ಧಿಷ್ಣ್ಯೇ ।
ಕುಶಲಂ ಷಡಂಗದೇವ್ಯಃ ಕಲಯಂತ್ವಸ್ಮಾಕಮುತ್ತರಲನೇತ್ರಾಃ ॥ ೧೪೭ ॥

ಸದನಸ್ಯೋಪರಿ ತಾಸಾಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯನಾಮಕೇ ಬಿಂದೌ ।
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರಾಂ ಮಂಚಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣಮ್ ॥ ೧೪೮ ॥

ಪರಿತೋ ಮಣಿಮಂಚಸ್ಯ ಪ್ರಲಂಬಮಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಿತಾ ಪಾಶೈಃ ।
ಮಾಯಾಮಯೀ ಯವನಿಕಾ ಮಮ ದುರಿತಂ ಹರತು ಮೇಚಕಚ್ಛಾಯಾ ॥ ೧೪೯ ॥

ಮಂಚಸ್ಯೋಪರಿ ಲಂಬನ್ಮದನೀಪುನ್ನಾಗಮಾಲಿಕಾಭರಿತಮ್ ।
ಹರಿಗೋಪಮಯವಿತಾನಂ ಹರತಾದಾಲಸ್ಯಮನಿಶಮಸ್ಮಾಕಮ್ ॥ ೧೫೦ ॥

ಪರ್ಯಂಕಸ್ಯ ಭಜಾಮಃ ಪಾದಾನ್ಬಿಂಬಾಂಬುದೇಂದುಹೇಮರುಚಃ ।
ಅಜಹರಿರುದ್ರೇಶಮಯಾನನಲಾಸುರಮಾರುತೇಶಕೋಣಸ್ಥಾನ್ ॥ ೧೫೧ ॥

ಫಲಕಂ ಸದಾಶಿವಮಯಂ ಪ್ರಣೌಮಿ ಸಿಂದೂರರೇಣುಕಿರಣಾಭಮ್ ।
ಆರಭ್ಯಾಂಗೇಶೀನಾಂ ಸದನಾತ್ಕಲಿತಂ ಚ ರತ್ನಸೋಪಾನಮ್ ॥ ೧೫೨ ॥

ಪಟ್ಟೋಪಧಾನಗಂಡಕಚತುಷ್ಟಯಸ್ಫುರಿತಪಾಟಲಾಸ್ತರಣಮ್ ।
ಪರ್ಯಂಕೋಪರಿಘಟಿತಂ ಪಾತು ಚಿರಂ ಹಂಸತೂಲಶಯನಂ ನಃ ॥ ೧೫೩ ॥

ತಸ್ಯೋಪರಿ ನಿವಸಂತಂ ತಾರುಣ್ಯಶ್ರೀನಿಷೇವಿತಂ ಸತತಮ್ ।
ಆವೃಂತಪುಲ್ಲಹಲ್ಲಕಮರೀಚಿಕಾಪುಂಜಮಂಜುಲಚ್ಛಾಯಮ್ ॥ ೧೫೪ ॥

ಸಿಂದೂರಶೋಣವಸನಂ ಶೀತಾಂಶುಸ್ತಬಕಚುಂಬಿತಕಿರೀಟಮ್ ।
ಕುಂಕುಮತಿಲಕಮನೋಹರಕುಟಿಲಾಲಿಕಹಸಿತಕುಮುದಬಂಧುಶಿಶುಮ್ ॥ ೧೫೫ ॥

ಪೂರ್ಣೇಂದುಬಿಂಬವದನಂ ಫುಲ್ಲಸರೋಜಾತಲೋಚನತ್ರಿತಯಮ್ ।
ತರಲಾಪಾಂಗತರಂಗಿತಶಫರಾಂಕನಶಾಸ್ತ್ರಸಂಪ್ರದಾಯಾರ್ಥಮ್ ॥ ೧೫೬ ॥

ಮಣಿಮಯಕುಂಡಲಪುಷ್ಯನ್ಮರೀಚಿಕಲ್ಲೋಲಮಾಂಸಲಕಪೋಲಮ್ ।
ವಿದ್ರುಮಸಹೋದರಾಧರವಿಸೃಮರಸ್ಮಿತ-ಕಿಶೋರಸಂಚಾರಮ್ ॥ ೧೫೭ ॥

ಆಮೋದಿಕುಸುಮಶೇಖರಮಾನೀಲಭ್ರೂಲತಾಯುಗಮನೋಜ್ಞಮ್ ।
ವೀಟೀಸೌರಭಂವೀಚೀದ್ವಿಗುಣಿತವಕ್ತ್ರಾರವಿಂದಸೌರಭ್ಯಮ್ ॥ ೧೫೮ ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶೇಕ್ಷುಚಾಪಪ್ರಸವಶರಸ್ಫುರಿತಕೋಮಲಕರಾಬ್ಜಮ್ ।
ಕಾಶ್ಮೀರಪಂಕಿಲಾಂಗಂ ಕಾಮೇಶಂ ಮನಸಿ ಕುರ್ಮಹೇ ಸತತಮ್ ॥ ೧೫೯ ॥

ತಸ್ಯಾಂಕಭುವಿ ನಿಷಣ್ಣಾಂ ತರುಣಕದಂಬಪ್ರಸೂನಕಿರಣಾಭಾಮ್ ।
ಶೀತಾಂಶುಖಂಡಚೂಡಾಂ ಸೀಮಂತನ್ಯಸ್ತಸಾಂದ್ರಸಿಂದೂರಾಮ್ ॥ ೧೬೦ ॥

ಕುಂಕುಮಲಲಾಮಭಾಸ್ವನ್ನಿಟಿಲಾಂ ಕುಟಿಲತರಚಿಲ್ಲಿಕಾಯುಗಲಾಮ್ ।
ನಾಲೀಕತುಲ್ಯನಯನಾಂ ನಾಸಾಂಚಲನಟಿತಮೌಕ್ತಿಕಾಭರಣಾಮ್ ॥ ೧೬೧ ॥

ಅಂಕುರಿತಮಂದಹಾಸಮರುಣಾಧರಕಾಂತಿವಿಜಿತಬಿಂಬಾಭಾಮ್ ।
ಕಸ್ತೂರೀಮಕರೀಯುತಕಪೋಲಸಂಕ್ರಾಂತಕನಕತಾಟಂಕಾಮ್ ॥ ೧೬೨ ॥

ಕರ್ಪೂರಸಾಂದ್ರವೀಟೀಕಬಲಿತ ವದನಾರವಿಂದ ಕಮನೀಯಾಮ್ ।
ಕಂಬುಸಹೋದರಕಂಠಪ್ರಲಂಬಮಾನಾಚ್ಛಮೌಕ್ತಿಕಕಲಾಪಾಮ್ ॥ ೧೬೩ ॥

ಕಲ್ಹಾರದಾಮಕೋಮಲಭುಜಯುಗಲಸ್ಫುರಿತರತ್ನಕೇಯೂರಾಮ್ ।
ಕರಪದ್ಮಮೂಲವಿಲಸತ್ ಕಾಂಚನಮಯಕಟಕವಲಯಸಂದೋಹಾಮ್ ॥ ೧೬೪ ॥

ಪಾಣಿಚತುಷ್ಟಯ ವಿಲಸತ್ ಪಾಶಾಂಕುಶಪುಂಡ್ರಚಾಪಪುಷ್ಪಾಸ್ತ್ರಾಮ್ ।
ಕೂಲಂಕಷಕುಚಶಿಖರಾಂ ಕುಂಕುಮಕರ್ದಮಿತರತ್ನಕೂರ್ಪಾಸಾಮ್ ॥ ೧೬೫ ॥

ಅಣುದಾಯಾದವಲಗ್ನಾಮಂಬುದಶೋಭಾಸನಾಭಿ-ರೋಮಲತಾಮ್ ।
ಮಾಣಿಕ್ಯಖಚಿತಕಾಂಚೀಮರೀಚಿಕಾಕ್ರಾಂತಮಾಂಸಲನಿತಂಬಾಮ್ ॥ ೧೬೬ ॥

ಕರಭೋರುಕಾಂಡಯುಗಲಾಂ ಜಂಘಾಜಿತಕಾಮಜೈತ್ರತೂಣೀರಾಮ್ ।
ಪ್ರಪದಪರಿಭೂತಕೂರ್ಮಾಂ ಪಲ್ಲವಸಚ್ಛಾಯಪದಯುಗಮನೋಜ್ಞಾಮ್ ॥ ೧೬೭ ॥

ಕಮಲಭವಕಂಜಲೋಚನಕಿರೀಟರತ್ನಾಂಶುರಂಜಿತಪದಾಬ್ಜಾಮ್ ।
ಉನ್ಮಸ್ತಕಾನುಕಂಪಾಮುತ್ತರಲಾಪಾಂಗಪೋಷಿತಾನಂಗಾಮ್ ॥ ೧೬೮ ॥

ಆದಿಮರಸಾವಲಂಬಾಮನಿದಂ ಪ್ರಥಮೋಕ್ತಿವಲ್ಲರೀಕಲಿಕಾಮ್ ।
ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನೀಂ ಅಂತಃ ಕಲಯಾಮಿ ಸುಂದರೀಮನಿಶಮ್ ॥ ೧೬೯ ॥

ಕಸ್ತು ಕ್ಷಿತೌ ಪಟೀಯಾನ್ವಸ್ತುಸ್ತೋತುಂ ಶಿವಾಂಕವಾಸ್ತವ್ಯಮ್ ।
ಅಸ್ತು ಚಿರಂತನಸುಕೃತೈಃ ಪ್ರಸ್ತುತಕಾಮ್ಯಾಯ ತನ್ಮಮ ಪುರಸ್ತಾತ್ ॥ ೧೭೦ ॥

See Also  Navagraha Prarthana In Kannada

ಪ್ರಭುಸಮ್ಮಿತೋಕ್ತಿಗಮ್ಯೇ ಪರಮಶಿವೋತ್ಸಂಗತುಂಗಪರ್ಯಂಕಮ್ ।
ತೇಜಃ ಕಿಂಚನ ದಿವ್ಯಂ ಪುರತೋ ಮೇ ಭವತು ಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡಮ್ ॥ ೧೭೧ ॥

ಮಧುರಿಮಭರಿತಶರಾಸಂ ಮಕರಂದಸ್ಪಂದಿಮಾರ್ಗಣೋದಾರಮ್ ।
ಕೈರವಿಣೀವಿಟಚೂಡಂ ಕೈವಲ್ಯಾಯಾಸ್ತು ಕಿಂಚನ ಮಹೋ ನಃ ॥ ೧೭೨ ॥

ಅಕ್ಷುದ್ರಮಿಕ್ಷುಚಾಪಂ ಪರೋಕ್ಷಮವಲಗ್ನಸೀಮ್ನಿ ತ್ರ್ಯಕ್ಷಮ್ ।
ಕ್ಷಪಯತು ಮೇ ಕ್ಷೇಮೇತರಮುಕ್ಷರಥಪ್ರೇಮಪಕ್ಷ್ಮಲಂ ತೇಜಃ ॥ ೧೭೩ ॥

ಭೃಂಗರುಚಿಸಂಗರಕರಾಪಾಂಗಂ ಶೃಂಗಾರತುಂಗಮರುಣಾಂಗಮ್ ।
ಮಂಗಲಮಭಂಗುರಂ ಮೇ ಘಟಯತು ಗಂಗಾಧರಾಂಗಸಂಗಿ ಮಹಃ ॥ ೧೭೪ ॥

ಪ್ರಪದಜಿತಕೂರ್ಮಮೂರ್ಮಿಲಕರುಣಂ ಭರ್ಮರುಚಿನಿರ್ಮಥನದೇಹಮ್ ।
ಶ್ರಿತವರ್ಮ ಮರ್ಮ ಶಂಭೋಃ ಕಿಂಚನ ನರ್ಮ ಮಮ ಶರ್ಮನಿರ್ಮಾತು ॥ ೧೭೫ ॥

ಕಾಲಕುರಲಾಲಿಕಾಲಿಮಕಂದಲವಿಜಿತಾಲಿವಿ ಧೃತಮಣಿವಾಲಿ ।
ಮಿಲತು ಹೃದಿ ಪುಲಿನಜಲಘನಂ ಬಹುಲಿತ ಗಲಗರಲಕೇಲಿ ಕಿಮಪಿ ಮಹಃ ॥ ೧೭೬ ॥

ಕುಂಕುಮತಿಲಕಿತಫಾಲಾ ಕುರುವಿಂದಚ್ಛಾಯಪಾಟಲದುಕೂಲಾ ।
ಕರುಣಾಪಯೋಧಿವೇಲಾ ಕಾಚನ ಚಿತ್ತೇ ಚಕಾಸ್ತು ಮೇ ಲೀಲಾ ॥ ೧೭೭ ॥

ಪುಷ್ಪಂಧಯರುಚಿವೇಣ್ಯಃ ಪುಲಿನಾಭೋಗತ್ರಪಾಕರಶ್ರೇಣ್ಯಃ ।
ಜೀಯಾಸುರಿಕ್ಷುಪಾಣ್ಯಃ ಕಾಶ್ಚನ ಕಾಮಾರಿಕೇಲಿಸಾಕ್ಷಿಣ್ಯಃ ॥ ೧೭೮ ॥

ತಪನೀಯಾಂಶುಕಭಾಂಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾಮಾಧುರ್ಯನಾಸ್ತಿಕವಚಾಂಸಿ ।
ಕತಿಚನ ಶುಚಂ ಮಹಾಂಸಿ ಕ್ಷಪಯತು ಕಪಾಲಿತೋಷಿತಮನಾಂಸಿ ॥ ೧೭೯ ॥

ಅಸಿತಕಚಮಾಯತಾಕ್ಷಂ ಕುಸುಮಶರಂ ಕುಲಮುದ್ವಹಕೃಪಾರ್ದ್ರಮ್ ।
ಆದಿಮರಸಾಧಿದೈವತಮಂತಃ ಕಲಯೇ ಹರಾಂಕವಾಸಿ ಮಹಃ ॥ ೧೮೦ ॥

ಕರ್ಣೋಪಾಂತತರಂಗಿತಕಟಾಕ್ಷನಿಸ್ಪಂದಿ ಕಂಠದಘ್ನಕೃಪಾಮ್ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಂಕನಿಲಯಾಂ ಕಾಮಪಿ ವಿದ್ಯಾಂ ಪುರಾತನೀಂ ಕಲಯೇ ॥ ೧೮೧ ॥

ಅರವಿಂದಕಾಂತ್ಯರುಂತುದವಿಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಸುಂದರಮುಖೇಂದುಃ ।
ಛಂದಃ ಕಂದಲಮಂದಿರಮಂತಃ ಪುರಮೈಂದುಶೇಖರಂ ವಂದೇ ॥ ೧೮೨ ॥

ಬಿಂಬನಿಕುರುಂಬಡಂಬರವಿಡಂಬಕಚ್ಛಾಯಮಂಬರವಲಗ್ನಮ್ ।
ಕಂಬುಗಲಮಂಬುದಕುಚಂ ಬಿಂಬೋಕಂ ಕಮಪಿ ಚುಂಬತು ಮನೋ ಮೇ ॥ ೧೮೩ ॥

ಕಮಪಿ ಕಮನೀಯರೂಪಂ ಕಲಯಾಮ್ಯಂತಃ ಕದಂಬಕುಸುಮಾಢ್ಯಮ್ ।
ಚಂಪಕರುಚಿರಸುವೇಷೈಃ ಸಂಪಾದಿತಕಾಂತ್ಯಲಂಕೃತದಿಗಂತಮ್ ॥ ೧೮೪ ॥

ಶಂಪಾರುಚಿಭರಗರ್ಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕವಚಿತ ದಿಗಂತಮ್ ।
ಸಿದ್ಧಾಂತಂ ನಿಗಮಾನಾಂ ಶುದ್ಧಾಂತಂ ಕಿಮಪಿ ಶೂಲಿನಃ ಕಲಯೇ ॥ ೧೮೫ ॥

ಉದ್ಯದ್ದಿನಕರಶೋಣಾನುತ್ಪಲಬಂಧುಸ್ತನಂಧಯಾಪೀಡಾನ್ ।
ಕರಕಲಿತಪುಂಡ್ರಚಾಪಾನ್ ಕಲಯೇ ಕಾನಪಿ ಕಪರ್ದಿನಃ ಪ್ರಾಣಾನ್ ॥ ೧೮೬ ॥

ರಶನಾಲಸಜ್ಜಘನಯಾ ರಸನಾಜೀವಾತು-ಚಾಪಭಾಸುರಯಾ ।
ಘ್ರಾಣಾಯುಷ್ಕರಶರಯಾ ಘ್ರಾತಂ ಚಿತ್ತಂ ಕಯಾಪಿ ವಾಸನಯ ॥ ೧೮೭ ॥

ಸರಸಿಜಸಹಯುಧ್ವದೃಶಾ ಶಂಪಾಲತಿಕಾಸನಾಭಿವಿಗ್ರಹಯಾ ।
ಭಾಸಾ ಕಯಾಪಿ ಚೇತೋ ನಾಸಾಮಣಿ ಶೋಭಿವದನಯಾ ಭರಿತಮ್ ॥ ೧೮೮ ॥

ನವಯಾವಕಾಭಸಿಚಯಾನ್ವಿತಯಾ ಗಜಯಾನಯಾ ದಯಾಪರಯಾ ।
ಧೃತಯಾಮಿನೀಶಕಲಯಾ ಧಿಯಾ ಕಯಾಪಿ ಕ್ಷತಾಮಯಾ ಹಿ ವಯಮ್ ॥ ೧೮೯ ॥

ಅಲಮಲಮಕುಸುಮಬಾಣೈಃ ಬಿಂಬಶೋಣೈಃ ಪುಂಡ್ರಕೋದಂಡೈಃ ।
ಅಕುಮುದಬಾಂಧವಚೂಡೈರನ್ಯೈರಿಹ ಜಗತಿ ದೈವತಂ ಮನ್ಯೈಃ ॥ ೧೯೦ ॥

ಕುವಲಯಸದೃಕ್ಷನಯನೈಃ ಕುಲಗಿರಿಕೂಟಸ್ಥಬಂಧುಕುಚಭಾರೈಃ ।
ಕರುಣಾಸ್ಪಂದಿಕಟಾಕ್ಷೈಃ ಕವಚಿತಚಿತ್ತೋಽಸ್ಮಿ ಕತಿಪಯೈಃ ಕುತುಕೈಃ ॥ ೧೯೧ ॥

ನತಜನಸುಲಭಾಯ ನಮೋ ನಾಲೀಕಸನಾಭಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ನಂದಿತ ಗಿರಿಶಾಯ ನಮೋ ಮಹಸೇ ನವನೀಪಪಾಟಲಾಯ ನಮಃ ॥ ೧೯೨ ॥

ಕಾದಂಬಕುಸುಮಧಾಮ್ನೇ ಕಾಯಚ್ಛಾಯಾಕಣಾಯಿತಾರ್ಯಮ್ಣೇ ।
ಸೀಮ್ನೇ ಚಿರಂತನಗಿರಾಂ ಭೂಮ್ನೇ ಕಸ್ಮೈಚಿದಾದಧೇ ಪ್ರಣತಿಮ್ ॥ ೧೯೩ ॥

ಕುಟಿಲಕಬರೀಭರೇಭ್ಯಃ ಕುಂಕುಮಸಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಕಿರಣೇಭ್ಯಃ ।
ಕೂಲಂಕಷಸ್ತನೇಭ್ಯಃ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುಲಾದ್ರಿಕುತುಕೇಭ್ಯಃ ॥ ೧೯೪ ॥

ಕೋಕಣದಶೋಣ ಚರಣಾತ್ ಕೋಮಲ ಕುರಲಾಲಿ ವಿಜಿತಶೈವಾಲಾತ್ ।
ಉತ್ಪಲಸುಗಂಧಿ ನಯನಾದುರರೀಕುರ್ಮೋ ನ ದೇವತಮಾನ್ಯಾಮ್ ॥ ೧೯೫ ॥

ಆಪಾಟಲಾಧರಾಣಾಮಾನೀಲಸ್ನಿಗ್ಧಬರ್ಬರಕಚಾನಾಮ್ ।
ಆಮ್ನಾಯ ಜೀವನಾನಾಮಾಕೂತಾನಾಂ ಹರಸ್ಯ ದಾಸೋಽಸ್ಮಿ ॥ ೧೯೬ ॥

ಪುಂಖಿತವಿಲಾಸಹಾಸಸ್ಫುರಿತಾಸು ಪುರಾಹಿತಾಂಕನಿಲಯಾಸು ।
ಮಗ್ನಂ ಮನೋಮದೀಯಂ ಕಾಸ್ವಪಿ ಕಾಮಾರಿ ಜೀವನಾಡೀಷು ॥ ೧೯೭ ॥

ಲಲಿತಾ ಪಾತು ಶಿರೋ ಮೇ ಲಲಾಟಾಂಬಾ ಚ ಮಧುಮತೀರೂಪಾ ।
ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ಚ ಭವಾನೀ ಪುಷ್ಪಶರಾ ಪಾತು ಲೋಚನದ್ವಂದ್ವಮ್ ॥ ೧೯೮ ॥

ಪಾಯಾನ್ನಾಸಾಂ ಬಾಲಾ ಸುಭಗಾ ದಂತಾಂಶ್ಚ ಸುಂದರೀ ಜಿಹ್ವಾಮ್ ।
ಅಧರೋಷ್ಟಮಾದಿಶಕ್ತಿಶ್ಚಕ್ರೇಶೀ ಪಾತು ಮೇ ಚಿರಂ ಚಿಬುಕಮ್ ॥ ೧೯೯ ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಚ ಕರ್ಣೌ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಪಾತು ಗಂಡಯೋರ್ಯುಗಲಮ್ ।
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾವ್ಯಾದ್ವದನಂ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರೀ ಚ ಗಲಮ್ ॥ ೨೦೦ ॥

ಸ್ಕಂದಪ್ರಸೂಶ್ಚ ಪಾತು ಸ್ಕಂಧೌ ಬಾಹೂ ಚ ಪಾಟಲಾಂಗೀ ಮೇ ।
ಪಾಣೀ ಚ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪಾಯಾದನಿಶಂ ನಖಾವಲೀರ್ವಿಜಯಾ ॥ ೨೦೧ ॥

ಕೋದಂಡಿನೀ ಚ ವಕ್ಷಃ ಕುಕ್ಷಿಂ ಚಾವ್ಯಾತ್ ಕುಲಾಚಲತನೂಜಾ ।
ಕಲ್ಯಾಣೀ ಚ ವಲಗ್ನಂ ಕಟಿಂ ಚ ಪಾಯಾತ್ಕಲಾಧರಶಿಖಂಡಾ ॥ ೨೦೨ ॥

ಊರುದ್ವಯಂ ಚ ಪಾಯಾದುಮಾ ಮೃಡಾನೀ ಚ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇತ್ ।
ಜಂಘೇ ಚ ಷೋಡಶೀ ಮೇ ಪಾಯಾತ್ ಪಾದೌ ಚ ಪಾಶಸೃಣಿ ಹಸ್ತಾ ॥ ೨೦೩ ॥

ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಪರಾ ಮಾಂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೇ ಪಾತು ಮಣಿಗೃಹಾಧೀಶಾ ।
ಶರ್ವಾಣ್ಯವತು ಚ ಸಾಯಂ ಪಾಯಾದ್ರಾತ್ರೌ ಚ ಭೈರವೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ॥ ೨೦೪ ॥

ಭಾರ್ಯಾ ರಕ್ಷತು ಗೌರೀ ಪಾಯಾತ್ ಪುತ್ರಾಂಶ್ಚ ಬಿಂದುಗೃಹಪೀಠಾ ।
ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಚ ಯಶೋ ಮೇ ಶೀಲಂ ಚಾವ್ಯಾಶ್ಚಿರಂ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ॥ ೨೦೫ ॥

ಪವನಮಯಿ ಪಾವಕಮಯಿ ಕ್ಷೋಣೀಮಯಿ ಗಗನಮಯಿ ಕೃಪೀಟಮಯಿ ।
ರವಿಮಯಿ ಶಶಿಮಯಿ ದಿಂಮಯಿ ಸಮಯಮಯಿ ಪ್ರಾಣಮಯಿ ಶಿವೇ ಪಾಹಿ ॥ ೨೦೬ ॥

ಕಾಲಿ ಕಪಾಲಿನಿ ಶೂಲಿನಿ ಭೈರವಿ ಮಾತಂಗಿ ಪಂಚಮಿ ತ್ರಿಪುರೇ ।
ವಾಗ್ದೇವಿ ವಿಂಧ್ಯವಾಸಿನಿ ಬಾಲೇ ಭುವನೇಶಿ ಪಾಲಯ ಚಿರಂ ಮಾಮ್ ॥ ೨೦೭ ॥

ಅಭಿನವಸಿಂದೂರಾಭಾಮಂಬ ತ್ವಾಂ ಚಿಂತಯಂತಿ ಯೇ ಹೃದಯೇ ।
ಉಪರಿ ನಿಪತಂತಿ ತೇಷಾಮುತ್ಪಲನಯನಾಕಟಾಕ್ಷಕಲ್ಲೋಲಾಃ ॥ ೨೦೮ ॥

ವರ್ಗಾಷ್ಟಕಮಿಲಿತಾಭಿರ್ವಶಿನೀಮುಖ್ಯಾಭಿರಾವೃತಾಂ ಭವತೀಮ್ ।
ಚಿಂತಯತಾಂ ಸಿತವರ್ಣಾಂ ವಾಚೋ ನಿರ್ಯಾಂತ್ಯಯತ್ನತೋ ವದನಾತ್ ॥ ೨೦೯ ॥

ಕನಕಶಲಾಕಾಗೌರೀಂ ಕರ್ಣವ್ಯಾಲೋಲಕುಂಡಲದ್ವಿತಯಾಮ್ ।
ಪ್ರಹಸಿತಮುಖೀಂ ಚ ಭವತೀಂ ಧ್ಯಾಯಂತೋ ಯೇ ತ ಏವ ಭೂಧನದಾಃ ॥ ೨೧೦ ॥

ಶೀರ್ಷಾಂಭೋರುಹಮಧ್ಯೇ ಶೀತಲಪೀಯೂಷವರ್ಷಿಣೀಂ ಭವತೀಮ್ ।
ಅನುದಿನಮನುಚಿಂತಯತಾಮಾಯುಷ್ಯಂ ಭವತಿ ಪುಷ್ಕಲಮವನ್ಯಾಮ್ ॥ ೨೧೧ ॥

ಮಧುರಸ್ಮಿತಾಂ ಮದಾರುಣನಯನಾಂ ಮಾತಂಗಕುಂಭವಕ್ಷೋಜಾಮ್ ।
ಚಂದ್ರವತಂಸಿನೀಂ ತ್ವಾಂ ಸವಿಧೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸುಕೃತಿನಃ ಕೇಚಿತ್ ॥ ೨೧೨ ॥

ಲಲಿತಾಯಾಃ ಸ್ತವರತ್ನಂ ಲಲಿತಪದಾಭಿಃ ಪ್ರಣೀತಮಾರ್ಯಾಭಿಃ ।
ಪ್ರತಿದಿನಮವನೌ ಪಠತಾಂ ಫಲಾನಿ ವಕ್ತುಂ ಪ್ರಗಲ್ಭತೇ ಸೈವ ॥ ೨೧೩ ॥

ಸದಸದನುಗ್ರಹನಿಗ್ರಹಗೃಹೀತಮುನಿವಿಗ್ರಹೋ ಭಗವಾನ್ ।
ಸರ್ವಾಸಾಮುಪನಿಷದಾಂ ದುರ್ವಾಸಾ ಜಯತಿ ದೇಶಿಕಃ ಪ್ರಥಮಃ ॥ ೨೧೪ ॥

॥ ಇತಿ ಮಹರ್ಷಿದುರ್ವಾಸಃ ಪ್ರಣೀತಂ ಲಲಿತಾಸ್ತವರತ್ನಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Lalitha Arya Dwisathi Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil