Sri Maha Ganapathi Stotram In Kannada

॥ Sri Maha Ganapathi Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಯೋಗಂ ಯೋಗವಿದಾಂ ವಿಧೂತವಿವಿಧವ್ಯಾಸಂಗಶುದ್ಧಾಶಯ
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಸುಧಾರಸಪ್ರಸೃಮರಧ್ಯಾನಾಸ್ಪದಾಧ್ಯಾಸಿನಾಮ್ ।
ಆನಂದಪ್ಲವಮಾನಬೋಧಮಧುರಾಽಮೋದಚ್ಛಟಾಮೇದುರಂ
ತಂ ಭೂಮಾನಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ಪರಿಣತಂ ದಂತಾವಲಾಸ್ಯಾತ್ಮನಾ ॥ ೧ ॥

ತಾರಶ್ರೀಪರಶಕ್ತಿಕಾಮವಸುಧಾರೂಪಾನುಗಂ ಯಂ ವಿದುಃ
ತಸ್ಮೈ ಸ್ತಾತ್ಪ್ರಣತಿರ್ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ಯೋ ರಾಗಿಣಾಽಭ್ಯರ್ಥ್ಯತೇ ।
ಆಮಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಥಮಂ ವರೇತಿ ವರದೇತ್ಯಾರ್ತೇನ ಸರ್ವಂ ಜನಂ
ಸ್ವಾಮಿನ್ಮೇ ವಶಮಾನಯೇತಿ ಸತತಂ ಸ್ವಾಹಾದಿಭಿಃ ಪೂಜಿತಃ ॥ ೨ ॥

ಕಲ್ಲೋಲಾಂಚಲಚುಂಬಿತಾಂಬುದತತಾವಿಕ್ಷುದ್ರವಾಂಭೋನಿಧೌ
ದ್ವೀಪೇ ರತ್ನಮಯೇ ಸುರದ್ರುಮವನಾಮೋದೈಕಮೇದಸ್ವಿನಿ ।
ಮೂಲೇ ಕಲ್ಪತರೋರ್ಮಹಾಮಣಿಮಯೇ ಪೀಠೇಽಕ್ಷರಾಂಭೋರುಹೇ
ಷಟ್ಕೋಣಾ ಕಲಿತತ್ರಿಕೋಣರಚನಾಸತ್ಕರ್ಣಿಕೇಽಮುಂ ಭಜೇ ॥ ೩ ॥

ಚಕ್ರಪ್ರಾಸರಸಾಲಕಾರ್ಮುಕಗದಾಸದ್ಬೀಜಪೂರದ್ವಿಜ
ವ್ರೀಹ್ಯಗ್ರೋತ್ಪಲಪಾಶಪಂಕಜಕರಂ ಶುಂಡಾಗ್ರಜಾಗ್ರದ್ಘಟಮ್ ।
ಆಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಿಯಯಾ ಸರೋಜಕರಯಾ ರತ್ನಸ್ಫುರದ್ಭೂಷಯಾ
ಮಾಣಿಕ್ಯಪ್ರತಿಮಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಾಶಾಸ್ಮಹೇ ॥ ೪ ॥

ದಾನಾಂಭಃಪರಿಮೇದುರಪ್ರಸೃಮರವ್ಯಾಲಂಬಿರೋಲಂಬಭೃತ್
ಸಿಂದೂರಾರೂಣಗಂಡಮಂಡಲಯುಗವ್ಯಾಜಾತ್ಪ್ರಶಸ್ತಿದ್ವಯಮ್ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯೇಷ್ಟ ವಿಧಾನವರ್ಣಸುಭಗಂ ಯಃ ಪದ್ಮರಾಗೋಪಮಂ
ಧತ್ತೇ ಸ ಶ್ರಿಯಮಾತನೋತು ಸತತಂ ದೇವೋ ಗಣಾನಾಂ ಪತಿಃ ॥ ೫ ॥

ಭ್ರಾಮ್ಯನ್ಮಂದರಘೂರ್ಣನಾಪರವಶಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿವೀಚಿಚ್ಛಟಾ
ಸಚ್ಛಾಯಾಶ್ಚಲಚಾಮರವ್ಯತಿಕರಶ್ರೀಗರ್ವಸರ್ವಂಕಷಾಃ ।
ದಿಕ್ಕಾಂತಾಘನಸಾರಚಂದನರಸಾಸಾರಾಃಶ್ರಯಂತಾಂ ಮನಃ
ಸ್ವಚ್ಛಂದಪ್ರಸರಪ್ರಲಿಪ್ತವಿಯತೋ ಹೇರಂಬದಂತತ್ವಿಷಃ ॥ ೬ ॥

ಮುಕ್ತಾಜಾಲಕರಂಬಿತಪ್ರವಿಕಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪುಂಜಚ್ಛಟಾ
ಕಾಂತಾಃ ಕಂಬುಕದಂಬಚುಂಬಿತವನಾಭೋಗಪ್ರವಾಲೋಪಮಾಃ ।
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಪೂರತರಂಗಮಂಥರತರತ್ಸಂಧ್ಯಾವಯಸ್ಯಾಶ್ಚಿರಂ
ಹೇರಂಬಸ್ಯ ಜಯಂತಿ ದಂತಕಿರಣಾಕೀರ್ಣಾಃ ಶರೀರತ್ವಿಷಃ ॥ ೭ ॥

ಶುಂಡಾಗ್ರಾಕಲಿತೇನ ಹೇಮಕಲಶೇನಾವರ್ಜಿತೇನ ಕ್ಷರನ್
ನಾನಾರತ್ನಚಯೇನ ಸಾಧಕಜನಾನ್ಸಂಭಾವಯನ್ಕೋಟಿಶಃ ।
ದಾನಾಮೋದವಿನೋದಲುಬ್ಧಮಧುಪಪ್ರೋತ್ಸಾರಣಾವಿರ್ಭವತ್
ಕರ್ಣಾಂದೋಲನಖೇಲನೋ ವಿಜಯತೇ ದೇವೋ ಗಣಗ್ರಾಮಣೀಃ ॥ ೮ ॥

ಹೇರಂಬಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಯಸ್ಯ ಪುರತಃ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಮೂಲೇ ಶ್ರಿಯಾ
ಬಿಭ್ರತ್ಯಾಂಬುರುಹೇ ಸಮಂ ಮಧುರಿಪುಸ್ತೇ ಶಂಖಚಕ್ರೇ ವಹನ್ ।
ನ್ಯಗ್ರೋಧಸ್ಯ ತಲೇ ಸಹಾದ್ರಿಸುತಯಾ ಶಂಭುಸ್ತಥಾ ದಕ್ಷಿಣೇ
ಬಿಭ್ರಾಣಃ ಪರಶುಂ ತ್ರಿಶೂಲಮಿತಯಾ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭ್ಯಾಂ ಸಹ ॥ ೯ ॥

See Also  Sri Shiva Raksha Stotram In Kannada

ಪಶ್ಚಾತ್ಪಿಪ್ಪಲಮಾಶ್ರಿತೋ ರತಿಪತಿರ್ದೇವಸ್ಯ ರತ್ಯೋತ್ಪಲೇ
ಬಿಭ್ರತ್ಯಾ ಸಮಮೈಕ್ಷವಂ ಧನುರಿಷೂನ್ಪೌಷ್ಪಾನ್ವಹನ್ಪಂಚ ಚ ।
ವಾಮೇ ಚಕ್ರಗದಾಧರಃ ಸ ಭಗವಾನ್ಕ್ರೋಡಃ ಪ್ರಿಯಾಗೋಸ್ತಲೇ
ಹಸ್ತಾದ್ಯಚ್ಛುಕಶಾಲಿಮಂಜರಿಕಯಾ ದೇವ್ಯಾ ಧರಣ್ಯಾ ಸಹ ॥ ೧೦ ॥

ಷಟ್ಕೋಣಾಶ್ರಿಷು ಷಟ್ಸು ಷಡ್ಗಜಮುಖಾಃ ಪಾಶಾಂಕುಶಾಭೀವರಾನ್
ಬಿಭ್ರಾಣಾಃ ಪ್ರಮದಾಸಖಾಃ ಪೃಥುಮಹಾಶೋಣಾಶ್ಮಪುಂಜತ್ವಿಷಃ ।
ಆಮೋದಃ ಪುರತಃ ಪ್ರಮೋದಸುಮುಖೌ ತಂ ಚಾಭಿತೋ ದುರ್ಮುಖಃ
ಪಶ್ಚಾತ್ಪಾರ್ಶ್ವಗತೋಽಸ್ಯ ವಿಘ್ನ ಇತಿ ಯೋ ಯೋ ವಿಘ್ನಕರ್ತೇತಿ ಚ ॥ ೧೧ ॥

ಆಮೋದಾದಿಗಣೇಶ್ವರಪ್ರಿಯತಮಾಸ್ತತ್ರೈವ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ಥಿತಾಃ
ಕಾಂತಾಶ್ಲೇಷರಸಜ್ಞಮಂಥರದೃಶಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಮೃದ್ಧಿಸ್ತತಃ ।
ಕಾಂತಿರ್ಯಾ ಮದನಾವತೀತ್ಯಪಿ ತಥಾ ಕಲ್ಪೇಷು ಯಾ ಗೀಯತೇ
ಸಾಽನ್ಯಾ ಯಾಪಿ ಮದದ್ರವಾ ತದಪರಾ ದ್ರಾವಿಣ್ಯಮೂಃ ಪೂಜಿತಾಃ ॥ ೧೨ ॥

ಆಶ್ಲಿಷ್ಟೌ ವಸುಧೇತ್ಯಥೋ ವಸುಮತೀ ತಾಭ್ಯಾಂ ಸಿತಾಲೋಹಿತೌ
ವರ್ಷಂತೌ ವಸುಪಾರ್ಶ್ವಯೋರ್ವಿಲಸತಸ್ತೌ ಶಂಖಪದ್ಮೌ ನಿಧೀ ।
ಅಂಗಾನ್ಯನ್ವಥ ಮಾತರಶ್ಚ ಪರಿತಃ ಶಕ್ರಾದಯೋಽಬ್ಜಾಶ್ರಯಾಃ
ತದ್ಬಾಹ್ಯೇಃ ಕುಲಿಶಾದಯಃ ಪರಿಪತತ್ಕಾಲಾ ನಲಜ್ಯೋತಿಷಃ ॥ ೧೩ ॥

ಇತ್ಥಂ ವಿಷ್ಣುಶಿವಾದಿತತ್ವತನವೇ ಶ್ರೀವಕ್ರತುಂಡಾಯ ಹುಂ-
ಕಾರಾಕ್ಷಿಪ್ತಸಮಸ್ತದೈತ್ಯ ಪೃತನಾವ್ರಾತಾಯ ದೀಪ್ತತ್ವಿಷೇ ।
ಆನಂದೈಕರಸಾವಬೋಧಲಹರೀ ವಿಧ್ವಸ್ತಸರ್ವೋರ್ಮಯೇ
ಸರ್ವತ್ರ ಪ್ರಥಮಾನಮುಗ್ಧಮಹಸೇ ತಸ್ಮೈ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ ॥ ೧೪ ॥

ಸೇವಾ ಹೇವಾಕಿದೇವಾಸುರನರನಿಕರಸ್ಫಾರಕೋಟೀರಕೋಟೀ
ಕೋಟಿವ್ಯಾಟೀಕಮಾನದ್ಯುಮಣಿಸಮಮಣಿಶ್ರೇಣಿಭಾವೇಣಿಕಾನಾಮ್ ।
ರಾಜನ್ನೀರಾಜನಶ್ರೀಸುಖಚರಣನಖದ್ಯೋತವಿದ್ಯೋತಮಾನಃ
ಶ್ರೇಯಃ ಸ್ಥೇಯಃ ಸ ದೇಯಾನ್ಮಮ ವಿಮಲದೃಶೋ ಬಂಧುರಂ ಸಿಂಧುರಾಸ್ಯಃ ॥ ೧೫ ॥

ಏತೇನ ಪ್ರಕಟರಹಸ್ಯಮಂತ್ರಮಾಲಾಗರ್ಭೇಣ
ಸ್ಫುಟತರಸಂವಿದಾ ಸ್ತವೇನ ।
ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಪ್ರಚುರತರಂ ಮಹಾಗಣೇಶಂ
ತಸ್ಯೇಯಂ ಭವತಿ ವಶಂವದಾ ತ್ರಿಲೋಕೀ ॥ ೧೬ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯ-
ಶ್ರೀರಾಘವಚೈತನ್ಯವಿರಚಿತಂ ಮಹಾಗಣಪತಿಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Maha Ganapathi Stotram in English » Sanskrit » Telugu » Tamil

See Also  1000 Names Of Mrityunjaya – Sahasranama Stotram In Kannada