Sri Maha Ganapathi Stotram In Telugu

॥ Sri Maha Ganapathi Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ మహాగణపతి స్తోత్రం ॥
యోగం యోగవిదాం విధూతవివిధవ్యాసంగశుద్ధాశయ
ప్రాదుర్భూతసుధారసప్రసృమరధ్యానాస్పదాధ్యాసినామ్ ।
ఆనందప్లవమానబోధమధురాఽమోదచ్ఛటామేదురం
తం భూమానముపాస్మహే పరిణతం దంతావలాస్యాత్మనా ॥ ౧ ॥

తారశ్రీపరశక్తికామవసుధారూపానుగం యం విదుః
తస్మై స్తాత్ప్రణతిర్గణాధిపతయే యో రాగిణాఽభ్యర్థ్యతే ।
ఆమంత్ర్య ప్రథమం వరేతి వరదేత్యార్తేన సర్వం జనం
స్వామిన్మే వశమానయేతి సతతం స్వాహాదిభిః పూజితః ॥ ౨ ॥

కల్లోలాంచలచుంబితాంబుదతతావిక్షుద్రవాంభోనిధౌ
ద్వీపే రత్నమయే సురద్రుమవనామోదైకమేదస్విని ।
మూలే కల్పతరోర్మహామణిమయే పీఠేఽక్షరాంభోరుహే
షట్కోణా కలితత్రికోణరచనాసత్కర్ణికేఽముం భజే ॥ ౩ ॥

చక్రప్రాసరసాలకార్ముకగదాసద్బీజపూరద్విజ
వ్రీహ్యగ్రోత్పలపాశపంకజకరం శుండాగ్రజాగ్రద్ఘటమ్ ।
ఆశ్లిష్టం ప్రియయా సరోజకరయా రత్నస్ఫురద్భూషయా
మాణిక్యప్రతిమం మహాగణపతిం విశ్వేశమాశాస్మహే ॥ ౪ ॥

దానాంభఃపరిమేదురప్రసృమరవ్యాలంబిరోలంబభృత్
సిందూరారూణగండమండలయుగవ్యాజాత్ప్రశస్తిద్వయమ్ ।
త్రైలోక్యేష్ట విధానవర్ణసుభగం యః పద్మరాగోపమం
ధత్తే స శ్రియమాతనోతు సతతం దేవో గణానాం పతిః ॥ ౫ ॥

భ్రామ్యన్మందరఘూర్ణనాపరవశక్షీరాబ్ధివీచిచ్ఛటా
సచ్ఛాయాశ్చలచామరవ్యతికరశ్రీగర్వసర్వంకషాః ।
దిక్కాంతాఘనసారచందనరసాసారాఃశ్రయంతాం మనః
స్వచ్ఛందప్రసరప్రలిప్తవియతో హేరంబదంతత్విషః ॥ ౬ ॥

ముక్తాజాలకరంబితప్రవికసన్మాణిక్యపుంజచ్ఛటా
కాంతాః కంబుకదంబచుంబితవనాభోగప్రవాలోపమాః ।
జ్యోత్స్నాపూరతరంగమంథరతరత్సంధ్యావయస్యాశ్చిరం
హేరంబస్య జయంతి దంతకిరణాకీర్ణాః శరీరత్విషః ॥ ౭ ॥

శుండాగ్రాకలితేన హేమకలశేనావర్జితేన క్షరన్
నానారత్నచయేన సాధకజనాన్సంభావయన్కోటిశః ।
దానామోదవినోదలుబ్ధమధుపప్రోత్సారణావిర్భవత్
కర్ణాందోలనఖేలనో విజయతే దేవో గణగ్రామణీః ॥ ౮ ॥

హేరంబం ప్రణమామి యస్య పురతః శాండిల్యమూలే శ్రియా
బిభ్రత్యాంబురూహే సమం మధురిపుస్తే శంఖచక్రే వహన్ ।
న్యగ్రోధస్య తలే సహాద్రిసుతయా శంభుస్తథా దక్షిణే
బిభ్రాణః పరశుం త్రిశూలమితయా పాశాంకుశాభ్యాం సహ ॥ ౯ ॥

See Also  Ganesha Panchakam In Gujarati

పశ్చాత్పిప్పలమాశ్రితో రతిపతిర్దేవస్య రత్యోత్పలే
బిభ్రత్యా సమమైక్షవం ధనురిషూన్పౌష్పాన్వహన్పంచ చ ।
వామే చక్రగదాధరః స భగవాన్క్రోడః ప్రియాగోస్తలే
హస్తాద్యచ్ఛుకశాలిమంజరికయా దేవ్యా ధరణ్యా సహ ॥ ౧౦ ॥

షట్కోణాశ్రిషు షట్సు షడ్గజముఖాః పాశాంకుశాభీవరాన్
బిభ్రాణాః ప్రమదాసఖాః పృథుమహాశోణాశ్మపుంజత్విషః ।
ఆమోదః పురతః ప్రమోదసుముఖౌ తం చాభితో దుర్ముఖః
పశ్చాత్పార్శ్వగతోఽస్య విఘ్న ఇతి యో యో విఘ్నకర్తేతి చ ॥ ౧౧ ॥

ఆమోదాదిగణేశ్వరప్రియతమాస్తత్రైవ నిత్యం స్థితాః
కాంతాశ్లేషరసజ్ఞమంథరదృశః సిద్ధిః సమృద్ధిస్తతః ।
కాంతిర్యా మదనావతీత్యపి తథా కల్పేషు యా గీయతే
సాఽన్యా యాపి మదద్రవా తదపరా ద్రావిణ్యమూః పూజితాః ॥ ౧౨ ॥

ఆశ్లిష్టౌ వసుధేత్యథో వసుమతీ తాభ్యాం సితాలోహితౌ
వర్షంతౌ వసుపార్శ్వయోర్విలసతస్తౌ శంఖపద్మౌ నిధీ ।
అంగాన్యన్వథ మాతరశ్చ పరితః శక్రాదయోఽబ్జాశ్రయాః
తద్బాహ్యేః కులిశాదయః పరిపతత్కాలా నలజ్యోతిషః ॥ ౧౩ ॥

ఇత్థం విష్ణుశివాదితత్వతనవే శ్రీవక్రతుండాయ హుం-
కారాక్షిప్తసమస్తదైత్య పృతనావ్రాతాయ దీప్తత్విషే ।
ఆనందైకరసావబోధలహరీ విధ్వస్తసర్వోర్మయే
సర్వత్ర ప్రథమానముగ్ధమహసే తస్మై పరస్మై నమః ॥ ౧౪ ॥

సేవా హేవాకిదేవాసురనరనికరస్ఫారకోటీరకోటీ
కోటివ్యాటీకమానద్యుమణిసమమణిశ్రేణిభావేణికానామ్ ।
రాజన్నీరాజనశ్రీసుఖచరణనఖద్యోతవిద్యోతమానః
శ్రేయః స్థేయః స దేయాన్మమ విమలదృశో బంధురం సింధురాస్యః ॥ ౧౫ ॥

ఏతేన ప్రకటరహస్యమంత్రమాలాగర్భేణ
స్ఫుటతరసంవిదా స్తవేన ।
యః స్తౌతి ప్రచురతరం మహాగణేశం
తస్యేయం భవతి వశంవదా త్రిలోకీ ॥ ౧౬ ॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యవర్య-
శ్రీరాఘవచైతన్యవిరచితం మహాగణపతిస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Sri Maha Ganapathi Stotram in English » Sanskrit » Kannada » Tamil

See Also  Ganeshashtakam 3 In Odia