Sri Sharadesha Trishati Stotram In English

॥ Sharadesha Trishati English Lyrics ॥

॥ srisaradesatrisatistotram ॥

sridevyuvaca –
trisatim saradesasya krpaya vada sankara ।
srisiva uvaca –
sahasranama mantravad rsidhyanadhikam smrtam ॥ 1 ॥

॥ atha srisaradesatrisati ॥

Om karavacya Om kara Om karamukharajitah ।
Om karamatrge Om karasunyapadasamsthitah ॥ 2 ॥

Om karabindugo nityam Om karanadakaranam ।
Om karamatrajanakah Om karapurnavigrahah ॥ 3 ॥

Om karacakramadhyastha Om karasaktinayakah ।
srimkarassridharassridah sripatissriniketanah ॥ 4 ॥

srinivasassridharassriman srimkaradevapujitah ।
srimkaradevapurvangah srimkarayugmasevitah ॥ 5 ॥

hrimkaralaksyah hrimkarasaktisah hrimmanupriyah ।
hrimkaramayajanako hrimkarasaktipujitah ॥ 6 ॥

hrimkaresadaksinango hrimkaramanutositah ।
hrimkarajapasuprito hrimkarasaktilokagah ॥ 7 ॥

hrimkarasaktimalajo hrimkarasaktinandanah ।
klimkaramanusamvedyah klimkaramanutositah ॥ 8 ॥

klimkaresapascimangah klimkaradevasevitah ।
klimkarena visvamohakarah klimkarakaranam ॥ 9 ॥

klimkarena vasyadata klimkaresvarapujitah ।
klimkarasaktipatidah klimkarasaktiharsadah ॥ 10 ॥

klimkarena visvasrasta klimkaramayavisvagah ।
klimkarena visvavrddhikarah ainkarapithagah ॥ 11 ॥

ainkarajapasuprita ainkaradevavanditah ।
ainkaresvaravamangah ainkarasaktinayakah ॥ 12 ॥

ainkarasaktijanaka ainkarena vibhutidah ।
ainkaramayavededya ainkarasabdakaranam ॥ 13 ॥

gambijo gambijadeho gambijatma gamsthitipradah ।
gankaramantrasamvedyo gankarena gatipradah ॥ 14 ॥

gankarena visvasrasta gankarena sumuktidah ।
gankarena kamadata gankarena’rthadayakah ॥ 15 ॥

See Also  Poi Indri Meiyodu Nei Kondu Ponaal In English

gankarena brahmabhuyadayako gananayakah ।
ganesvaro ganakrido gananatho ganadhipah ॥ 16 ॥

ganamurtirganapatirganatrata gananjayah ।
ganajyestho ganasrestho ganagopta ganaprathah ॥ 17 ॥

naradeho nagamukho narayanasamarcitah ।
narayanasripurvango nadamadhye pratisthitah ॥ 18 ॥

nandyo nandipriyo nadajanako natanapriyah ।
nagarajasutasunurnatarajasupujitah ॥ 19 ॥

paramatma parandhama pasupasavimocakah ।
paranjyotih parakasah puranapurusottamah ॥ 20 ॥

purusah pranavakarah purusatitavigrahah ।
padmanabhasutanathah padmanabhasamarcitah ॥ 21 ॥

tattvanamparamantattvam tattvampadanirupitah ।
tattvatitastattvamayastattvastakasusamsthitah ॥ 22 ॥

tattvamasyakrtidharastattvamasyarthabodhakah ।
tarakantarasamsthanastarakastarakananah ॥ 23 ॥

tarakasurasamharta tarakantakapurvajah ।
yajno yajnapatiryajnaphalado yajnaraksakah ॥ 24 ॥

yajnamurtiryajnabhokta yajnesanavarapradah ।
yajnakarta yajnadharta yajnaharta yamisvarah ॥ 25 ॥

vinayako vighnarajo vainayakapravalakah ।
vighnaharta vighnakarta visvadharo viratpatih ॥ 26 ॥

vagisvaripatirvaninayako vamanarcitah ।
raksakaro raksasaghno rameso ravanarcitah ॥ 27 ॥

ramapriyo ramesanapujito radhikarcitah ।
ramaramesapurvango rakacandrasamaprabhah ॥ 28 ॥

ratnagarbho ratnadata rakto rajyasukhapradah ।
visvanatho virannatho visvo visnuprapujitah ॥ 29 ॥

visvatito visvamayo vitihotrasamarcitah ।
visvambharo visvapata visvadharta vimanagah ॥ 30 ॥

ramarcitanghriyugalo raghunathavarapradah ।
ramapriyo ramanatho ramavamsaprapalakah ॥ 31 ॥

See Also  Sri Batuka Bhairava Stavaraja In English

ramesvaraksetravasi ramasetuphalapradah ।
ramabhaktisusantusto ramabhistaphalapradah ॥ 32 ॥

ramavighnaprasamano ramaya siddhidayakah ।
daksayajnapramathano daityavaranadharanah ॥ 33 ॥

dvaimaturo dvivadano dvandvatito dvayatigah ।
dvipasyo devadeveso devendraparipujitah ॥ 34 ॥

daharakasamadhyastho devadanavamohanah ।
vamaramo vedavedyo vaidyanatho varenyajah ॥ 35 ॥

vasudevasamaradhyo vasudevestadayakah ।
vibhavasumandalastho vibhavasuvarapradah ॥ 36 ॥

vasudharesavarado varo vasumatisvarah ।
dayavan divyavibhavo dandabhrd dandanayakah ॥ 37 ॥

dadimikusumaprakhyo dadimiphalabhaksakah ।
ditijarirdivodasavarado divyalokagah ॥ 38 ॥

dasabahurdinadainyamocako dinanayakah ।
pramanapratyayatitah paramesah puranakrt ॥ 39 ॥

padmapatih padmahastah pannagasanavahanah ।
pannagesah pannagajah pannagabharanojjvalah ॥ 40 ॥

parvatitanayah parvatinathaprapujitah ।
jnanam jnanatmako jneyo jnanado jnanavigrahah ॥ 41 ॥

jnanambatanayo jnanasaktiso jnanasastrakrt ।
jnanakarta jnanabharta jnani jnanasuraksakah ॥ 42 ॥

dharmo dharmaprado dharmarajo dharmaprapujitah ।
dharmavaho dharmabahurdharmostho dharmapalakah ॥ 43 ॥

dharmakarta dharmadharta dharmabharta dhanapradah ।
yasaskaro yogagamyo yogamargaprakasakah ॥ 44 ॥

yogado yogininatho yogasantipradayakah ।
yogakarta yogadharta yogabhumiprapalakah ॥ 45 ॥

yogavighnaprasamano yogasiddhipradayakah ।
medhaprado mayikeso medheso muktidayakah ॥ 46 ॥

mayi madhavasampujyo madhavo madhavatmajah ।
mandakinitiravasi manikarniganesvarah ॥ 47 ॥

See Also  Kumari Stotram In English

dhanado dhanyado dhiro dhairyado dharanidharah ।
dharmaputradharmatusto dharmaputrepsitapradah ॥ 48 ॥

dharmaputradharmadata dharmaputrarthadayakah ।
dharmavyadhajnanadata dharmavyadhepsitapradah ॥ 49 ॥

dattapriyo danaparo dattatreyestadayakah ।
dattatreyayogadata dattatreyahrdisthitah ॥ 50 ॥

daksayanisuto daksavarado daksamuktidah ।
daksarajarogaharo daksarajepsitapradah ॥ 51 ॥

hamso hastipisaciso hadividyasutositah ।
harirharasuto hrsto harsado havyakavyabhuk ॥ 52 ॥

hutapriyo harisano harisavidhisevitah ।
svassvanandassvasamvedyo svanandesassvayamprabhuh ॥ 53 ॥

svayanjyotih svaratpujyassvasvanandapradayakah ।
svatmaramavarassvargasvanandesassvadhapriyah ॥ 54 ॥

svasamvedyo yogagamyassvasamvedyatvadayakah ।
hayyangavinahrdayo himacalanivasakrt ॥ 55
haimavatisatanayo hemangadavibhusanah ।

phalasrutih –
saradesamantrabhutam trisatim yah pathennarah ॥ 56 ॥

iha bhuktva’khilanbhogan saradesaprasadatah ।
vidyam buddhim dhiyam kirtim labdhva moksamavapnuyat ॥ 57 ॥

॥ iti vainayakatantre saradesatrisatistotram sampurnam ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Sharadesha Trishati:
Sri Sharadesha Trishati Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil