Sri Sharadesha Trishati Stotram In Kannada

॥ Sharadesha Trishati Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಶಾರದೇಶತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ –
ತ್ರಿಶತೀಂ ಶಾರದೇಶಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವದ ಶಂಕರ ।
ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ –
ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮನ್ತ್ರವದ್ ಋಷಿಧ್ಯಾನಾಧಿಕಂ ಸ್ಮೃತಮ್ ॥ 1 ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಶಾರದೇಶತ್ರಿಶತೀ ॥

ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರ ಓಂಕಾರಮುಖರಾಜಿತಃ ।
ಓಂಕಾರಮಾತೃಗೇ ಓಂಕಾರಶೂನ್ಯಪದಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 2 ॥

ಓಂಕಾರಬಿನ್ದುಗೋ ನಿತ್ಯಂ ಓಂಕಾರನಾದಕಾರಣಮ್ ।
ಓಂಕಾರಮಾತ್ರಾಜನಕಃ ಓಂಕಾರಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಃ ॥ 3 ॥

ಓಂಕಾರಚಕ್ರಮಧ್ಯಸ್ಥ ಓಂಕಾರಶಕ್ತಿನಾಯಕಃ ।
ಶ್ರೀಂಕಾರಶ್ಶ್ರೀಧರಶ್ಶ್ರೀದಃ ಶ್ರೀಪತಿಶ್ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ॥ 4 ॥

ಶ್ರೀನಿವಾಸಶ್ಶ್ರೀಧರಶ್ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಂಕಾರದೇವಪೂಜಿತಃ ।
ಶ್ರೀಂಕಾರದೇವಪೂರ್ವಾಂಗಃ ಶ್ರೀಂಕಾರಯುಗ್ಮಸೇವಿತಃ ॥ 5 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಲಕ್ಷ್ಯಃ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಕ್ತೀಶಃ ಹ್ರೀಂಮನುಪ್ರಿಯಃ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಮಾಯಾಜನಕೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಕ್ತಿಪೂಜಿತಃ ॥ 6 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರೇಶದಕ್ಷಿಣಾಂಗೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನುತೋಷಿತಃ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಕ್ತಿಲೋಕಗಃ ॥ 7 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಶಕ್ತಿಮಲಜೋ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಕ್ತಿನನ್ದನಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಮನುಸಂವೇದ್ಯಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರಮನುತೋಷಿತಃ ॥ 8 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರೇಶಪಶ್ಚಿಮಾಂಗಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರದೇವಸೇವಿತಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರೇಣ ವಿಶ್ವಮೋಹಕರಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರಕಾರಣಮ್ ॥ 9 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರೇಣ ವಶ್ಯದಾತಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರೇಶ್ವರಪೂಜಿತಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರಶಕ್ತಿಪತಿದಃ ಕ್ಲೀಂಕಾರಶಕ್ತಿಹರ್ಷದಃ ॥ 10 ॥

ಕ್ಲೀಂಕಾರೇಣ ವಿಶ್ವಸ್ರಷ್ಟಾ ಕ್ಲೀಂಕಾರಮಯವಿಶ್ವಗಃ ।
ಕ್ಲೀಂಕಾರೇಣ ವಿಶ್ವವೃದ್ಧಿಕರಃ ಐಂಕಾರಪೀಠಗಃ ॥ 11 ॥

ಐಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತ ಐಂಕಾರದೇವವನ್ದಿತಃ ।
ಐಂಕಾರೇಶ್ವರವಾಮಾಂಗಃ ಐಂಕಾರಶಕ್ತಿನಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ಐಂಕಾರಶಕ್ತಿಜನಕ ಐಂಕಾರೇಣ ವಿಭೂತಿದಃ ।
ಐಂಕಾರಮಯವೇದೇಡ್ಯ ಐಂಕಾರಶಬ್ದಕಾರಣಮ್ ॥ 13 ॥

ಗಮ್ಬೀಜೋ ಗಮ್ಬೀಜದೇಹೋ ಗಮ್ಬೀಜಾತ್ಮಾ ಗಂಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಃ ।
ಗಂಕಾರಮನ್ತ್ರಸಂವೇದ್ಯೋ ಗಂಕಾರೇಣ ಗತಿಪ್ರದಃ ॥ 14 ॥

ಗಂಕಾರೇಣ ವಿಶ್ವಸ್ರಷ್ಟಾ ಗಂಕಾರೇಣ ಸುಮುಕ್ತಿದಃ ।
ಗಂಕಾರೇಣ ಕಾಮದಾತಾ ಗಂಕಾರೇಣಾಽರ್ಥದಾಯಕಃ ॥ 15 ॥

ಗಂಕಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯದಾಯಕೋ ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 16 ॥

See Also  Shatarudriyam In Kannada

ಗಣಮೂರ್ತಿರ್ಗಣಪತಿರ್ಗಣತ್ರಾತಾ ಗಣಂಜಯಃ ।
ಗಣಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಗಣಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಗಣಗೋಪ್ತಾ ಗಣಪ್ರಥಃ ॥ 17 ॥

ನರದೇಹೋ ನಾಗಮುಖೋ ನಾರಾಯಣಸಮರ್ಚಿತಃ ।
ನಾರಾಯಣಶ್ರೀಪೂರ್ವಾಂಗೋ ನಾದಮಧ್ಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 18 ॥

ನನ್ದ್ಯೋ ನನ್ದೀಪ್ರಿಯೋ ನಾದಜನಕೋ ನಟನಪ್ರಿಯಃ ।
ನಗರಾಜಸುತಾಸೂನುರ್ನಟರಾಜಸುಪೂಜಿತಃ ॥ 19 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರನ್ಧಾಮ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚಕಃ ।
ಪರಂಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಾಕಾಶಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 20 ॥

ಪುರುಷಃ ಪ್ರಣವಾಕಾರಃ ಪುರುಷಾತೀತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಪದ್ಮನಾಭಸುತಾನಾಥಃ ಪದ್ಮನಾಭಸಮರ್ಚಿತಃ ॥ 21 ॥

ತತ್ತ್ವಾನಾಮ್ಪರಮನ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಮ್ಪದನಿರೂಪಿತಃ ।
ತತ್ತ್ವಾತೀತಸ್ತತ್ತ್ವಮಯಸ್ತತ್ತ್ವಾಷ್ಟಕಸುಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 22 ॥

ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾಕೃತಿಧರಸ್ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾರ್ಥಬೋಧಕಃ ।
ತಾರಕಾನ್ತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾನನಃ ॥ 23 ॥

ತಾರಕಾಸುರಸಂಹರ್ತಾ ತಾರಕಾನ್ತಕಪೂರ್ವಜಃ ।
ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞಫಲದೋ ಯಜ್ಞರಕ್ಷಕಃ ॥ 24 ॥

ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಿರ್ಯಜ್ಞಭೋಕ್ತಾ ಯಜ್ಞೇಶಾನವರಪ್ರದಃ ।
ಯಜ್ಞಕರ್ತಾ ಯಜ್ಞಧರ್ತಾ ಯಜ್ಞಹರ್ತಾ ಯಮೀಶ್ವರಃ ॥ 25 ॥

ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ವೈನಾಯಕಪ್ರವಾಲಕಃ ।
ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಾಧಾರೋ ವಿರಾಟ್ಪತಿಃ ॥ 26 ॥

ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಿರ್ವಾಣೀನಾಯಕೋ ವಾಮನಾರ್ಚಿತಃ ।
ರಕ್ಷಾಕರೋ ರಾಕ್ಷಸಘ್ನೋ ರಮೇಶೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಃ ॥ 27 ॥

ರಮಾಪ್ರಿಯೋ ರಮೇಶಾನಪೂಜಿತೋ ರಾಧಿಕಾರ್ಚಿತಃ ।
ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗೋ ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಪ್ರಭಃ ॥ 28 ॥

ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರತ್ನದಾತಾ ರಕ್ತೋ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ ।
ವಿಶ್ವನಾಥೋ ವಿರಾಣ್ಣಾಥೋ ವಿಶ್ವೋ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಪೂಜಿತಃ ॥ 29 ॥

ವಿಶ್ವಾತೀತೋ ವಿಶ್ವಮಯೋ ವೀತಿಹೋತ್ರಸಮರ್ಚಿತಃ ।
ವಿಶ್ವಮ್ಭರೋ ವಿಶ್ವಪಾತಾ ವಿಶ್ವಧರ್ತಾ ವಿಮಾನಗಃ ॥ 30 ॥

ರಾಮಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲೋ ರಘುನಾಥವರಪ್ರದಃ ।
ರಾಮಪ್ರಿಯೋ ರಾಮನಾಥೋ ರಾಮವಂಶಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 31 ॥

ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಷೇತ್ರವಾಸೀ ರಾಮಸೇತುಫಲಪ್ರದಃ ।
ರಾಮಭಕ್ತಿಸುಸನ್ತುಷ್ಟೋ ರಾಮಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಃ ॥ 32 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Valli Devasena – Sahasranama Stotram In Kannada

ರಾಮವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋ ರಾಮಾಯ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನೋ ದೈತ್ಯವಾರಣಧಾರಣಃ ॥ 33 ॥

ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವಿವದನೋ ದ್ವನ್ದ್ವಾತೀತೋ ದ್ವಯಾತಿಗಃ ।
ದ್ವಿಪಾಸ್ಯೋ ದೇವದೇವೇಶೋ ದೇವೇನ್ದ್ರಪರಿಪೂಜಿತಃ ॥ 34 ॥

ದಹರಾಕಾಶಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ದೇವದಾನವಮೋಹನಃ ।
ವಾಮಾರಾಮೋ ವೇದವೇದ್ಯೋ ವೈದ್ಯನಾಥೋ ವರೇಣ್ಯಜಃ ॥ 35 ॥

ವಾಸುದೇವಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ವಾಸುದೇವೇಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ವಿಭಾವಸುಮಂಡಲಸ್ಥೋ ವಿಭಾವಸುವರಪ್ರದಃ ॥ 36 ॥

ವಸುಧಾರೇಶವರದೋ ವರೋ ವಸುಮತೀಶ್ವರಃ ।
ದಯಾವಾನ್ ದಿವ್ಯವಿಭವೋ ದಂಡಭೃದ್ ದಂಡನಾಯಕಃ ॥ 37 ॥

ದಾಡಿಮೀಕುಸುಮಪ್ರಖ್ಯೋ ದಾಡಿಮೀಫಲಭಕ್ಷಕಃ ।
ದಿತಿಜಾರಿರ್ದಿವೋದಾಸವರದೋ ದಿವ್ಯಲೋಕಗಃ ॥ 38 ॥

ದಶಬಾಹುರ್ದೀನದೈನ್ಯಮೋಚಕೋ ದೀನನಾಯಕಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತಃ ಪರಮೇಶಃ ಪುರಾಣಕೃತ್ ॥ 39 ॥

ಪದ್ಮಪತಿಃ ಪದ್ಮಹಸ್ತಃ ಪನ್ನಗಾಶನವಾಹನಃ ।
ಪನ್ನಗೇಶಃ ಪನ್ನಗಜಃ ಪನ್ನಗಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ ॥ 40 ॥

ಪಾರ್ವತೀತನಯಃ ಪಾರ್ವತೀನಾಥಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೋ ಜ್ಞೇಯೋ ಜ್ಞಾನದೋ ಜ್ಞಾನವಿಗ್ರಹಃ ॥ 41 ॥

ಜ್ಞಾನಾಮ್ಬಾತನಯೋ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತೀಶೋ ಜ್ಞಾನಶಾಸ್ತ್ರಕೃತ್ ।
ಜ್ಞಾನಕರ್ತಾ ಜ್ಞಾನಭರ್ತಾ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಸುರಕ್ಷಕಃ ॥ 42 ॥

ಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮಪ್ರದೋ ಧರ್ಮರಾಜೋ ಧರ್ಮಪ್ರಪೂಜಿತಃ ।
ಧರ್ಮವಾಹೋ ಧರ್ಮಬಾಹುರ್ಧರ್ಮೋಷ್ಠೋ ಧರ್ಮಪಾಲಕಃ ॥ 43 ॥

ಧರ್ಮಕರ್ತಾ ಧರ್ಮಧರ್ತಾ ಧರ್ಮಭರ್ತಾ ಧನಪ್ರದಃ ।
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯೋಗಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 44 ॥

ಯೋಗದೋ ಯೋಗಿನೀನಾಥೋ ಯೋಗಶಾನ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಯೋಗಕರ್ತಾ ಯೋಗಧರ್ತಾ ಯೋಗಭೂಮಿಪ್ರಪಾಲಕಃ ॥ 45 ॥

ಯೋಗವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋ ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಮೇಧಾಪ್ರದೋ ಮಾಯಿಕೇಶೋ ಮೇಧೇಶೋ ಮುಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 46 ॥

ಮಾಯೀ ಮಾಧವಸಮ್ಪೂಜ್ಯೋ ಮಾಧವೋ ಮಾಧವಾತ್ಮಜಃ ।
ಮನ್ದಾಕಿನೀತೀರವಾಸೀ ಮಣಿಕರ್ಣಿಗಣೇಶ್ವರಃ ॥ 47 ॥

See Also  108 Names Of Sri Vishwaksena In Kannada

ಧನದೋ ಧಾನ್ಯದೋ ಧೀರೋ ಧೈರ್ಯದೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಧರ್ಮಪುತ್ರಧರ್ಮತುಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಪುತ್ರೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಃ ॥ 48 ॥

ಧರ್ಮಪುತ್ರಧರ್ಮದಾತಾ ಧರ್ಮಪುತ್ರಾರ್ಥದಾಯಕಃ ।
ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಜ್ಞಾನದಾತಾ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಃ ॥ 49 ॥

ದತ್ತಪ್ರಿಯೋ ದಾನಪರೋ ದತ್ತಾತ್ರೇಯೇಷ್ಟದಾಯಕಃ ।
ದತ್ತಾತ್ರೇಯಯೋಗದಾತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಹೃದಿಸ್ಥಿತಃ ॥ 50 ॥

ದಾಕ್ಷಾಯಣೀಸುತೋ ದಕ್ಷವರದೋ ದಕ್ಷಮುಕ್ತಿದಃ ।
ದಕ್ಷರಾಜರೋಗಹರೋ ದಕ್ಷರಾಜೇಪ್ಸಿತಪ್ರದಃ ॥ 51 ॥

ಹಂಸೋ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶೋ ಹಾದಿವಿದ್ಯಾಸುತೋಷಿತಃ ।
ಹರಿರ್ಹರಸುತೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹರ್ಷದೋ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ॥ 52 ॥

ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹರೀಶಾನೋ ಹರೀಶವಿಧಿಸೇವಿತಃ ।
ಸ್ವಸ್ಸ್ವಾನನ್ದಸ್ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯೋ ಸ್ವಾನನ್ದೇಶಸ್ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಭುಃ ॥ 53 ॥

ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರಾಟ್ಪೂಜ್ಯಸ್ಸ್ವಸ್ವಾನನ್ದಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮವರಸ್ಸ್ವರ್ಗಸ್ವಾನನ್ದೇಶಸ್ಸ್ವಧಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 54 ॥

ಸ್ವಸಂವೇದ್ಯೋ ಯೋಗಗಮ್ಯಸ್ಸ್ವಸಮ್ವೇದ್ಯತ್ವದಾಯಕಃ ।
ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯೋ ಹಿಮಾಚಲನಿವಾಸಕೃತ್ ॥ 55
ಹೈಮವತೀಶತನಯೋ ಹೇಮಾಂಗದವಿಭೂಷಣಃ ।
ಫಲಶ್ರುತಿಃ –
ಶಾರದೇಶಮನ್ತ್ರಭೂತಾಂ ತ್ರಿಶತೀಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ ॥ 56 ॥

ಇಹ ಭುಕ್ತ್ವಾಽಖಿಲಾನ್ಭೋಗಾನ್ ಶಾರದೇಶಪ್ರಸಾದತಃ ।
ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಧಿಯಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಮವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 57 ॥

॥ ಇತಿ ವೈನಾಯಕತನ್ತ್ರೇ ಶಾರದೇಶತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Sharadesha Trishati:
Sri Sharadesha Trishati Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil