Sri Sharadesha Trishati Stotram In Telugu

॥ Sharadesha Trishati Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీశారదేశత్రిశతీస్తోత్రమ్ ॥

శ్రీదేవ్యువాచ –
త్రిశతీం శారదేశస్య కృపయా వద శఙ్కర ।
శ్రీశివ ఉవాచ –
సహస్రనామ మన్త్రవద్ ఋషిధ్యానాధికం స్మృతమ్ ॥ ౧ ॥

॥ అథ శ్రీశారదేశత్రిశతీ ॥

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓంకారముఖరాజితః ।
ఓంకారమాతృగే ఓంకారశూన్యపదసంస్థితః ॥ ౨ ॥

ఓంకారబిన్దుగో నిత్యం ఓంకారనాదకారణమ్ ।
ఓంకారమాత్రాజనకః ఓంకారపూర్ణవిగ్రహః ॥ ౩ ॥

ఓంకారచక్రమధ్యస్థ ఓంకారశక్తినాయకః ।
శ్రీంకారశ్శ్రీధరశ్శ్రీదః శ్రీపతిశ్శ్రీనికేతనః ॥ ౪ ॥

శ్రీనివాసశ్శ్రీధరశ్శ్రీమాన్ శ్రీంకారదేవపూజితః ।
శ్రీంకారదేవపూర్వాఙ్గః శ్రీంకారయుగ్మసేవితః ॥ ౫ ॥

హ్రీంకారలక్ష్యః హ్రీంకారశక్తీశః హ్రీంమనుప్రియః ।
హ్రీంకారమాయాజనకో హ్రీంకారశక్తిపూజితః ॥ ౬ ॥

హ్రీంకారేశదక్షిణాఙ్గో హ్రీంకారమనుతోషితః ।
హ్రీంకారజపసుప్రీతో హ్రీంకారశక్తిలోకగః ॥ ౭ ॥

హ్రీంకారశక్తిమలజో హ్రీంకారశక్తినన్దనః ।
క్లీంకారమనుసంవేద్యః క్లీంకారమనుతోషితః ॥ ౮ ॥

క్లీంకారేశపశ్చిమాఙ్గః క్లీంకారదేవసేవితః ।
క్లీంకారేణ విశ్వమోహకరః క్లీంకారకారణమ్ ॥ ౯ ॥

క్లీంకారేణ వశ్యదాతా క్లీంకారేశ్వరపూజితః ।
క్లీంకారశక్తిపతిదః క్లీంకారశక్తిహర్షదః ॥ ౧౦ ॥

క్లీంకారేణ విశ్వస్రష్టా క్లీంకారమయవిశ్వగః ।
క్లీంకారేణ విశ్వవృద్ధికరః ఐఙ్కారపీఠగః ॥ ౧౧ ॥

ఐఙ్కారజపసుప్రీత ఐఙ్కారదేవవన్దితః ।
ఐఙ్కారేశ్వరవామాఙ్గః ఐఙ్కారశక్తినాయకః ॥ ౧౨ ॥

ఐఙ్కారశక్తిజనక ఐఙ్కారేణ విభూతిదః ।
ఐఙ్కారమయవేదేడ్య ఐఙ్కారశబ్దకారణమ్ ॥ ౧౩ ॥

గమ్బీజో గమ్బీజదేహో గమ్బీజాత్మా గంస్థితిప్రదః ।
గఙ్కారమన్త్రసంవేద్యో గఙ్కారేణ గతిప్రదః ॥ ౧౪ ॥

గఙ్కారేణ విశ్వస్రష్టా గఙ్కారేణ సుముక్తిదః ।
గఙ్కారేణ కామదాతా గఙ్కారేణాఽర్థదాయకః ॥ ౧౫ ॥

See Also  Panchadevata Stotram In Telugu – Telugu Shlokas

గఙ్కారేణ బ్రహ్మభూయదాయకో గణనాయకః ।
గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః ॥ ౧౬ ॥

గణమూర్తిర్గణపతిర్గణత్రాతా గణఞ్జయః ।
గణజ్యేష్ఠో గణశ్రేష్ఠో గణగోప్తా గణప్రథః ॥ ౧౭ ॥

నరదేహో నాగముఖో నారాయణసమర్చితః ।
నారాయణశ్రీపూర్వాఙ్గో నాదమధ్యే ప్రతిష్ఠితః ॥ ౧౮ ॥

నన్ద్యో నన్దీప్రియో నాదజనకో నటనప్రియః ।
నగరాజసుతాసూనుర్నటరాజసుపూజితః ॥ ౧౯ ॥

పరమాత్మా పరన్ధామ పశుపాశవిమోచకః ।
పరఞ్జ్యోతిః పరాకాశః పురాణపురుషోత్తమః ॥ ౨౦ ॥

పురుషః ప్రణవాకారః పురుషాతీతవిగ్రహః ।
పద్మనాభసుతానాథః పద్మనాభసమర్చితః ॥ ౨౧ ॥

తత్త్వానామ్పరమన్తత్త్వం తత్త్వమ్పదనిరూపితః ।
తత్త్వాతీతస్తత్త్వమయస్తత్త్వాష్టకసుసంస్థితః ॥ ౨౨ ॥

తత్త్వమస్యాకృతిధరస్తత్త్వమస్యార్థబోధకః ।
తారకాన్తరసంస్థానస్తారకస్తారకాననః ॥ ౨౩ ॥

తారకాసురసంహర్తా తారకాన్తకపూర్వజః ।
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞఫలదో యజ్ఞరక్షకః ॥ ౨౪ ॥

యజ్ఞమూర్తిర్యజ్ఞభోక్తా యజ్ఞేశానవరప్రదః ।
యజ్ఞకర్తా యజ్ఞధర్తా యజ్ఞహర్తా యమీశ్వరః ॥ ౨౫ ॥

వినాయకో విఘ్నరాజో వైనాయకప్రవాలకః ।
విఘ్నహర్తా విఘ్నకర్తా విశ్వాధారో విరాట్పతిః ॥ ౨౬ ॥

వాగీశ్వరీపతిర్వాణీనాయకో వామనార్చితః ।
రక్షాకరో రాక్షసఘ్నో రమేశో రావణార్చితః ॥ ౨౭ ॥

రమాప్రియో రమేశానపూజితో రాధికార్చితః ।
రమారమేశపూర్వాఙ్గో రాకాచన్ద్రసమప్రభః ॥ ౨౮ ॥

రత్నగర్భో రత్నదాతా రక్తో రాజ్యసుఖప్రదః ।
విశ్వనాథో విరాణ్ణాథో విశ్వో విష్ణుప్రపూజితః ॥ ౨౯ ॥

విశ్వాతీతో విశ్వమయో వీతిహోత్రసమర్చితః ।
విశ్వమ్భరో విశ్వపాతా విశ్వధర్తా విమానగః ॥ ౩౦ ॥

రామార్చితాఙ్ఘ్రియుగలో రఘునాథవరప్రదః ।
రామప్రియో రామనాథో రామవంశప్రపాలకః ॥ ౩౧ ॥

See Also  Chandrachoodaalaa Ashtakam In Telugu

రామేశ్వరక్షేత్రవాసీ రామసేతుఫలప్రదః ।
రామభక్తిసుసన్తుష్టో రామాభీష్టఫలప్రదః ॥ ౩౨ ॥

రామవిఘ్నప్రశమనో రామాయ సిద్ధిదాయకః ।
దక్షయజ్ఞప్రమథనో దైత్యవారణధారణః ॥ ౩౩ ॥

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వన్ద్వాతీతో ద్వయాతిగః ।
ద్విపాస్యో దేవదేవేశో దేవేన్ద్రపరిపూజితః ॥ ౩౪ ॥

దహరాకాశమధ్యస్థో దేవదానవమోహనః ।
వామారామో వేదవేద్యో వైద్యనాథో వరేణ్యజః ॥ ౩౫ ॥

వాసుదేవసమారాధ్యో వాసుదేవేష్టదాయకః ।
విభావసుమణ్డలస్థో విభావసువరప్రదః ॥ ౩౬ ॥

వసుధారేశవరదో వరో వసుమతీశ్వరః ।
దయావాన్ దివ్యవిభవో దణ్డభృద్ దణ్డనాయకః ॥ ౩౭ ॥

దాడిమీకుసుమప్రఖ్యో దాడిమీఫలభక్షకః ।
దితిజారిర్దివోదాసవరదో దివ్యలోకగః ॥ ౩౮ ॥

దశబాహుర్దీనదైన్యమోచకో దీననాయకః ।
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః పరమేశః పురాణకృత్ ॥ ౩౯ ॥

పద్మపతిః పద్మహస్తః పన్నగాశనవాహనః ।
పన్నగేశః పన్నగజః పన్నగాభరణోజ్జ్వలః ॥ ౪౦ ॥

పార్వతీతనయః పార్వతీనాథప్రపూజితః ।
జ్ఞానం జ్ఞానాత్మకో జ్ఞేయో జ్ఞానదో జ్ఞానవిగ్రహః ॥ ౪౧ ॥

జ్ఞానామ్బాతనయో జ్ఞానశక్తీశో జ్ఞానశాస్త్రకృత్ ।
జ్ఞానకర్తా జ్ఞానభర్తా జ్ఞానీ జ్ఞానసురక్షకః ॥ ౪౨ ॥

ధర్మో ధర్మప్రదో ధర్మరాజో ధర్మప్రపూజితః ।
ధర్మవాహో ధర్మబాహుర్ధర్మోష్ఠో ధర్మపాలకః ॥ ౪౩ ॥

ధర్మకర్తా ధర్మధర్తా ధర్మభర్తా ధనప్రదః ।
యశస్కరో యోగగమ్యో యోగమార్గప్రకాశకః ॥ ౪౪ ॥

యోగదో యోగినీనాథో యోగశాన్తిప్రదాయకః ।
యోగకర్తా యోగధర్తా యోగభూమిప్రపాలకః ॥ ౪౫ ॥

యోగవిఘ్నప్రశమనో యోగసిద్ధిప్రదాయకః ।
మేధాప్రదో మాయికేశో మేధేశో ముక్తిదాయకః ॥ ౪౬ ॥

మాయీ మాధవసమ్పూజ్యో మాధవో మాధవాత్మజః ।
మన్దాకినీతీరవాసీ మణికర్ణిగణేశ్వరః ॥ ౪౭ ॥

See Also  Sri Dakshinamurthy Stotram 4 In Telugu

ధనదో ధాన్యదో ధీరో ధైర్యదో ధరణీధరః ।
ధర్మపుత్రధర్మతుష్టో ధర్మపుత్రేప్సితప్రదః ॥ ౪౮ ॥

ధర్మపుత్రధర్మదాతా ధర్మపుత్రార్థదాయకః ।
ధర్మవ్యాధజ్ఞానదాతా ధర్మవ్యాధేప్సితప్రదః ॥ ౪౯ ॥

దత్తప్రియో దానపరో దత్తాత్రేయేష్టదాయకః ।
దత్తాత్రేయయోగదాతా దత్తాత్రేయహృదిస్థితః ॥ ౫౦ ॥

దాక్షాయణీసుతో దక్షవరదో దక్షముక్తిదః ।
దక్షరాజరోగహరో దక్షరాజేప్సితప్రదః ॥ ౫౧ ॥

హంసో హస్తిపిశాచీశో హాదివిద్యాసుతోషితః ।
హరిర్హరసుతో హృష్టో హర్షదో హవ్యకవ్యభుక్ ॥ ౫౨ ॥

హుతప్రియో హరీశానో హరీశవిధిసేవితః ।
స్వస్స్వానన్దస్స్వసంవేద్యో స్వానన్దేశస్స్వయమ్ప్రభుః ॥ ౫౩ ॥

స్వయఞ్జ్యోతిః స్వరాట్పూజ్యస్స్వస్వానన్దప్రదాయకః ।
స్వాత్మారామవరస్స్వర్గస్వానన్దేశస్స్వధాప్రియః ॥ ౫౪ ॥

స్వసంవేద్యో యోగగమ్యస్స్వసమ్వేద్యత్వదాయకః ।
హయ్యఙ్గవీనహృదయో హిమాచలనివాసకృత్ ॥ ౫౫
హైమవతీశతనయో హేమాఙ్గదవిభూషణః ।
ఫలశ్రుతిః –
శారదేశమన్త్రభూతాం త్రిశతీం యః పఠేన్నరః ॥ ౫౬ ॥

ఇహ భుక్త్వాఽఖిలాన్భోగాన్ శారదేశప్రసాదతః ।
విద్యాం బుద్ధిం ధియం కీర్తిం లబ్ధ్వా మోక్షమవాప్నుయాత్ ॥ ౫౭ ॥

॥ ఇతి వైనాయకతన్త్రే శారదేశత్రిశతీస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Sharadesha Trishati:
Sri Sharadesha Trishati Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdia – Telugu – Tamil