Sri Sharadesha Trishati Stotram In Gujarati

॥ Sharadesha Trishati Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીશારદેશત્રિશતીસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીદેવ્યુવાચ –
ત્રિશતીં શારદેશસ્ય કૃપયા વદ શઙ્કર ।
શ્રીશિવ ઉવાચ –
સહસ્રનામ મન્ત્રવદ્ ઋષિધ્યાનાધિકં સ્મૃતમ્ ॥ ૧ ॥

॥ અથ શ્રીશારદેશત્રિશતી ॥

ૐકારવાચ્ય ૐકાર ૐકારમુખરાજિતઃ ।
ૐકારમાતૃગે ૐકારશૂન્યપદસંસ્થિતઃ ॥ ૨ ॥

ૐકારબિન્દુગો નિત્યં ૐકારનાદકારણમ્ ।
ૐકારમાત્રાજનકઃ ૐકારપૂર્ણવિગ્રહઃ ॥ ૩ ॥

ૐકારચક્રમધ્યસ્થ ૐકારશક્તિનાયકઃ ।
શ્રીંકારશ્શ્રીધરશ્શ્રીદઃ શ્રીપતિશ્શ્રીનિકેતનઃ ॥ ૪ ॥

શ્રીનિવાસશ્શ્રીધરશ્શ્રીમાન્ શ્રીંકારદેવપૂજિતઃ ।
શ્રીંકારદેવપૂર્વાઙ્ગઃ શ્રીંકારયુગ્મસેવિતઃ ॥ ૫ ॥

હ્રીંકારલક્ષ્યઃ હ્રીંકારશક્તીશઃ હ્રીંમનુપ્રિયઃ ।
હ્રીંકારમાયાજનકો હ્રીંકારશક્તિપૂજિતઃ ॥ ૬ ॥

હ્રીંકારેશદક્ષિણાઙ્ગો હ્રીંકારમનુતોષિતઃ ।
હ્રીંકારજપસુપ્રીતો હ્રીંકારશક્તિલોકગઃ ॥ ૭ ॥

હ્રીંકારશક્તિમલજો હ્રીંકારશક્તિનન્દનઃ ।
ક્લીંકારમનુસંવેદ્યઃ ક્લીંકારમનુતોષિતઃ ॥ ૮ ॥

ક્લીંકારેશપશ્ચિમાઙ્ગઃ ક્લીંકારદેવસેવિતઃ ।
ક્લીંકારેણ વિશ્વમોહકરઃ ક્લીંકારકારણમ્ ॥ ૯ ॥

ક્લીંકારેણ વશ્યદાતા ક્લીંકારેશ્વરપૂજિતઃ ।
ક્લીંકારશક્તિપતિદઃ ક્લીંકારશક્તિહર્ષદઃ ॥ ૧૦ ॥

ક્લીંકારેણ વિશ્વસ્રષ્ટા ક્લીંકારમયવિશ્વગઃ ।
ક્લીંકારેણ વિશ્વવૃદ્ધિકરઃ ઐઙ્કારપીઠગઃ ॥ ૧૧ ॥

ઐઙ્કારજપસુપ્રીત ઐઙ્કારદેવવન્દિતઃ ।
ઐઙ્કારેશ્વરવામાઙ્ગઃ ઐઙ્કારશક્તિનાયકઃ ॥ ૧૨ ॥

ઐઙ્કારશક્તિજનક ઐઙ્કારેણ વિભૂતિદઃ ।
ઐઙ્કારમયવેદેડ્ય ઐઙ્કારશબ્દકારણમ્ ॥ ૧૩ ॥

ગમ્બીજો ગમ્બીજદેહો ગમ્બીજાત્મા ગંસ્થિતિપ્રદઃ ।
ગઙ્કારમન્ત્રસંવેદ્યો ગઙ્કારેણ ગતિપ્રદઃ ॥ ૧૪ ॥

ગઙ્કારેણ વિશ્વસ્રષ્ટા ગઙ્કારેણ સુમુક્તિદઃ ।
ગઙ્કારેણ કામદાતા ગઙ્કારેણાઽર્થદાયકઃ ॥ ૧૫ ॥

See Also  108 Names Of Shukra – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ગઙ્કારેણ બ્રહ્મભૂયદાયકો ગણનાયકઃ ।
ગણેશ્વરો ગણક્રીડો ગણનાથો ગણાધિપઃ ॥ ૧૬ ॥

ગણમૂર્તિર્ગણપતિર્ગણત્રાતા ગણઞ્જયઃ ।
ગણજ્યેષ્ઠો ગણશ્રેષ્ઠો ગણગોપ્તા ગણપ્રથઃ ॥ ૧૭ ॥

નરદેહો નાગમુખો નારાયણસમર્ચિતઃ ।
નારાયણશ્રીપૂર્વાઙ્ગો નાદમધ્યે પ્રતિષ્ઠિતઃ ॥ ૧૮ ॥

નન્દ્યો નન્દીપ્રિયો નાદજનકો નટનપ્રિયઃ ।
નગરાજસુતાસૂનુર્નટરાજસુપૂજિતઃ ॥ ૧૯ ॥

પરમાત્મા પરન્ધામ પશુપાશવિમોચકઃ ।
પરઞ્જ્યોતિઃ પરાકાશઃ પુરાણપુરુષોત્તમઃ ॥ ૨૦ ॥

પુરુષઃ પ્રણવાકારઃ પુરુષાતીતવિગ્રહઃ ।
પદ્મનાભસુતાનાથઃ પદ્મનાભસમર્ચિતઃ ॥ ૨૧ ॥

તત્ત્વાનામ્પરમન્તત્ત્વં તત્ત્વમ્પદનિરૂપિતઃ ।
તત્ત્વાતીતસ્તત્ત્વમયસ્તત્ત્વાષ્ટકસુસંસ્થિતઃ ॥ ૨૨ ॥

તત્ત્વમસ્યાકૃતિધરસ્તત્ત્વમસ્યાર્થબોધકઃ ।
તારકાન્તરસંસ્થાનસ્તારકસ્તારકાનનઃ ॥ ૨૩ ॥

તારકાસુરસંહર્તા તારકાન્તકપૂર્વજઃ ।
યજ્ઞો યજ્ઞપતિર્યજ્ઞફલદો યજ્ઞરક્ષકઃ ॥ ૨૪ ॥

યજ્ઞમૂર્તિર્યજ્ઞભોક્તા યજ્ઞેશાનવરપ્રદઃ ।
યજ્ઞકર્તા યજ્ઞધર્તા યજ્ઞહર્તા યમીશ્વરઃ ॥ ૨૫ ॥

વિનાયકો વિઘ્નરાજો વૈનાયકપ્રવાલકઃ ।
વિઘ્નહર્તા વિઘ્નકર્તા વિશ્વાધારો વિરાટ્પતિઃ ॥ ૨૬ ॥

વાગીશ્વરીપતિર્વાણીનાયકો વામનાર્ચિતઃ ।
રક્ષાકરો રાક્ષસઘ્નો રમેશો રાવણાર્ચિતઃ ॥ ૨૭ ॥

રમાપ્રિયો રમેશાનપૂજિતો રાધિકાર્ચિતઃ ।
રમારમેશપૂર્વાઙ્ગો રાકાચન્દ્રસમપ્રભઃ ॥ ૨૮ ॥

રત્નગર્ભો રત્નદાતા રક્તો રાજ્યસુખપ્રદઃ ।
વિશ્વનાથો વિરાણ્ણાથો વિશ્વો વિષ્ણુપ્રપૂજિતઃ ॥ ૨૯ ॥

વિશ્વાતીતો વિશ્વમયો વીતિહોત્રસમર્ચિતઃ ।
વિશ્વમ્ભરો વિશ્વપાતા વિશ્વધર્તા વિમાનગઃ ॥ ૩૦ ॥

રામાર્ચિતાઙ્ઘ્રિયુગલો રઘુનાથવરપ્રદઃ ।
રામપ્રિયો રામનાથો રામવંશપ્રપાલકઃ ॥ ૩૧ ॥

See Also  1000 Names Of Nrisimha – Narasimha Sahasranama Stotram In Gujarati

રામેશ્વરક્ષેત્રવાસી રામસેતુફલપ્રદઃ ।
રામભક્તિસુસન્તુષ્ટો રામાભીષ્ટફલપ્રદઃ ॥ ૩૨ ॥

રામવિઘ્નપ્રશમનો રામાય સિદ્ધિદાયકઃ ।
દક્ષયજ્ઞપ્રમથનો દૈત્યવારણધારણઃ ॥ ૩૩ ॥

દ્વૈમાતુરો દ્વિવદનો દ્વન્દ્વાતીતો દ્વયાતિગઃ ।
દ્વિપાસ્યો દેવદેવેશો દેવેન્દ્રપરિપૂજિતઃ ॥ ૩૪ ॥

દહરાકાશમધ્યસ્થો દેવદાનવમોહનઃ ।
વામારામો વેદવેદ્યો વૈદ્યનાથો વરેણ્યજઃ ॥ ૩૫ ॥

વાસુદેવસમારાધ્યો વાસુદેવેષ્ટદાયકઃ ।
વિભાવસુમણ્ડલસ્થો વિભાવસુવરપ્રદઃ ॥ ૩૬ ॥

વસુધારેશવરદો વરો વસુમતીશ્વરઃ ।
દયાવાન્ દિવ્યવિભવો દણ્ડભૃદ્ દણ્ડનાયકઃ ॥ ૩૭ ॥

દાડિમીકુસુમપ્રખ્યો દાડિમીફલભક્ષકઃ ।
દિતિજારિર્દિવોદાસવરદો દિવ્યલોકગઃ ॥ ૩૮ ॥

દશબાહુર્દીનદૈન્યમોચકો દીનનાયકઃ ।
પ્રમાણપ્રત્યયાતીતઃ પરમેશઃ પુરાણકૃત્ ॥ ૩૯ ॥

પદ્મપતિઃ પદ્મહસ્તઃ પન્નગાશનવાહનઃ ।
પન્નગેશઃ પન્નગજઃ પન્નગાભરણોજ્જ્વલઃ ॥ ૪૦ ॥

પાર્વતીતનયઃ પાર્વતીનાથપ્રપૂજિતઃ ।
જ્ઞાનં જ્ઞાનાત્મકો જ્ઞેયો જ્ઞાનદો જ્ઞાનવિગ્રહઃ ॥ ૪૧ ॥

જ્ઞાનામ્બાતનયો જ્ઞાનશક્તીશો જ્ઞાનશાસ્ત્રકૃત્ ।
જ્ઞાનકર્તા જ્ઞાનભર્તા જ્ઞાની જ્ઞાનસુરક્ષકઃ ॥ ૪૨ ॥

ધર્મો ધર્મપ્રદો ધર્મરાજો ધર્મપ્રપૂજિતઃ ।
ધર્મવાહો ધર્મબાહુર્ધર્મોષ્ઠો ધર્મપાલકઃ ॥ ૪૩ ॥

ધર્મકર્તા ધર્મધર્તા ધર્મભર્તા ધનપ્રદઃ ।
યશસ્કરો યોગગમ્યો યોગમાર્ગપ્રકાશકઃ ॥ ૪૪ ॥

યોગદો યોગિનીનાથો યોગશાન્તિપ્રદાયકઃ ।
યોગકર્તા યોગધર્તા યોગભૂમિપ્રપાલકઃ ॥ ૪૫ ॥

યોગવિઘ્નપ્રશમનો યોગસિદ્ધિપ્રદાયકઃ ।
મેધાપ્રદો માયિકેશો મેધેશો મુક્તિદાયકઃ ॥ ૪૬ ॥

માયી માધવસમ્પૂજ્યો માધવો માધવાત્મજઃ ।
મન્દાકિનીતીરવાસી મણિકર્ણિગણેશ્વરઃ ॥ ૪૭ ॥

See Also  Shadja Gita In Gujarati

ધનદો ધાન્યદો ધીરો ધૈર્યદો ધરણીધરઃ ।
ધર્મપુત્રધર્મતુષ્ટો ધર્મપુત્રેપ્સિતપ્રદઃ ॥ ૪૮ ॥

ધર્મપુત્રધર્મદાતા ધર્મપુત્રાર્થદાયકઃ ।
ધર્મવ્યાધજ્ઞાનદાતા ધર્મવ્યાધેપ્સિતપ્રદઃ ॥ ૪૯ ॥

દત્તપ્રિયો દાનપરો દત્તાત્રેયેષ્ટદાયકઃ ।
દત્તાત્રેયયોગદાતા દત્તાત્રેયહૃદિસ્થિતઃ ॥ ૫૦ ॥

દાક્ષાયણીસુતો દક્ષવરદો દક્ષમુક્તિદઃ ।
દક્ષરાજરોગહરો દક્ષરાજેપ્સિતપ્રદઃ ॥ ૫૧ ॥

હંસો હસ્તિપિશાચીશો હાદિવિદ્યાસુતોષિતઃ ।
હરિર્હરસુતો હૃષ્ટો હર્ષદો હવ્યકવ્યભુક્ ॥ ૫૨ ॥

હુતપ્રિયો હરીશાનો હરીશવિધિસેવિતઃ ।
સ્વસ્સ્વાનન્દસ્સ્વસંવેદ્યો સ્વાનન્દેશસ્સ્વયમ્પ્રભુઃ ॥ ૫૩ ॥

સ્વયઞ્જ્યોતિઃ સ્વરાટ્પૂજ્યસ્સ્વસ્વાનન્દપ્રદાયકઃ ।
સ્વાત્મારામવરસ્સ્વર્ગસ્વાનન્દેશસ્સ્વધાપ્રિયઃ ॥ ૫૪ ॥

સ્વસંવેદ્યો યોગગમ્યસ્સ્વસમ્વેદ્યત્વદાયકઃ ।
હય્યઙ્ગવીનહૃદયો હિમાચલનિવાસકૃત્ ॥ ૫૫
હૈમવતીશતનયો હેમાઙ્ગદવિભૂષણઃ ।
ફલશ્રુતિઃ –
શારદેશમન્ત્રભૂતાં ત્રિશતીં યઃ પઠેન્નરઃ ॥ ૫૬ ॥

ઇહ ભુક્ત્વાઽખિલાન્ભોગાન્ શારદેશપ્રસાદતઃ ।
વિદ્યાં બુદ્ધિં ધિયં કીર્તિં લબ્ધ્વા મોક્ષમવાપ્નુયાત્ ॥ ૫૭ ॥

॥ ઇતિ વૈનાયકતન્ત્રે શારદેશત્રિશતીસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Sharadesha Trishati:
Sri Sharadesha Trishati Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil