Sri Sharadesha Trishati Stotram In Tamil

॥ Sharadesha Trishati Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஶாரதே³ஶத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச –
த்ரிஶதீம் ஶாரதே³ஶஸ்ய க்ருʼபயா வத³ ஶங்கர ।
ஶ்ரீஶிவ உவாச –
ஸஹஸ்ரநாம மந்த்ரவத்³ ருʼஷித்⁴யாநாதி⁴கம் ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 1 ॥

॥ அத² ஶ்ரீஶாரதே³ஶத்ரிஶதீ ॥

ௐகாரவாச்ய ௐகார ௐகாரமுக²ராஜித: ।
ௐகாரமாத்ருʼகே³ ௐகாரஶூந்யபத³ஸம்ஸ்தி²த: ॥ 2 ॥

ௐகாரபி³ந்து³கோ³ நித்யம் ௐகாரநாத³காரணம் ।
ௐகாரமாத்ராஜநக: ௐகாரபூர்ணவிக்³ரஹ: ॥ 3 ॥

ௐகாரசக்ரமத்⁴யஸ்த² ௐகாரஶக்திநாயக: ।
ஶ்ரீங்காரஶ்ஶ்ரீத⁴ரஶ்ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீபதிஶ்ஶ்ரீநிகேதந: ॥ 4 ॥

ஶ்ரீநிவாஸஶ்ஶ்ரீத⁴ரஶ்ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீங்காரதே³வபூஜித: ।
ஶ்ரீங்காரதே³வபூர்வாங்க:³ ஶ்ரீங்காரயுக்³மஸேவித: ॥ 5 ॥

ஹ்ரீங்காரலக்ஷ்ய: ஹ்ரீங்காரஶக்தீஶ: ஹ்ரீம்மநுப்ரிய: ।
ஹ்ரீங்காரமாயாஜநகோ ஹ்ரீங்காரஶக்திபூஜித: ॥ 6 ॥

ஹ்ரீங்காரேஶத³க்ஷிணாங்கோ³ ஹ்ரீங்காரமநுதோஷித: ।
ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதோ ஹ்ரீங்காரஶக்திலோகக:³ ॥ 7 ॥

ஹ்ரீங்காரஶக்திமலஜோ ஹ்ரீங்காரஶக்திநந்த³ந: ।
க்லீங்காரமநுஸம்வேத்³ய: க்லீங்காரமநுதோஷித: ॥ 8 ॥

க்லீங்காரேஶபஶ்சிமாங்க:³ க்லீங்காரதே³வஸேவித: ।
க்லீங்காரேண விஶ்வமோஹகர: க்லீங்காரகாரணம் ॥ 9 ॥

க்லீங்காரேண வஶ்யதா³தா க்லீங்காரேஶ்வரபூஜித: ।
க்லீங்காரஶக்திபதித:³ க்லீங்காரஶக்திஹர்ஷத:³ ॥ 10 ॥

க்லீங்காரேண விஶ்வஸ்ரஷ்டா க்லீங்காரமயவிஶ்வக:³ ।
க்லீங்காரேண விஶ்வவ்ருʼத்³தி⁴கர: ஐங்காரபீட²க:³ ॥ 11 ॥

ஐங்காரஜபஸுப்ரீத ஐங்காரதே³வவந்தி³த: ।
ஐங்காரேஶ்வரவாமாங்க:³ ஐங்காரஶக்திநாயக: ॥ 12 ॥

ஐங்காரஶக்திஜநக ஐங்காரேண விபூ⁴தித:³ ।
ஐங்காரமயவேதே³ட்³ய ஐங்காரஶப்³த³காரணம் ॥ 13 ॥

க³ம்பீ³ஜோ க³ம்பீ³ஜதே³ஹோ க³ம்பீ³ஜாத்மா க³ம்ஸ்தி²திப்ரத:³ ।
க³ங்காரமந்த்ரஸம்வேத்³யோ க³ங்காரேண க³திப்ரத:³ ॥ 14 ॥

க³ங்காரேண விஶ்வஸ்ரஷ்டா க³ங்காரேண ஸுமுக்தித:³ ।
க³ங்காரேண காமதா³தா க³ங்காரேணாঽர்த²தா³யக: ॥ 15 ॥

க³ங்காரேண ப்³ரஹ்மபூ⁴யதா³யகோ க³ணநாயக: ।
க³ணேஶ்வரோ க³ணக்ரீடோ³ க³ணநாதோ² க³ணாதி⁴ப: ॥ 16 ॥

See Also  Shri Gurvashtakam In Tamil

க³ணமூர்திர்க³ணபதிர்க³ணத்ராதா க³ணஞ்ஜய: ।
க³ணஜ்யேஷ்டோ² க³ணஶ்ரேஷ்டோ² க³ணகோ³ப்தா க³ணப்ரத:² ॥ 17 ॥

நரதே³ஹோ நாக³முகோ² நாராயணஸமர்சித: ।
நாராயணஶ்ரீபூர்வாங்கோ³ நாத³மத்⁴யே ப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 18 ॥

நந்த்³யோ நந்தீ³ப்ரியோ நாத³ஜநகோ நடநப்ரிய: ।
நக³ராஜஸுதாஸூநுர்நடராஜஸுபூஜித: ॥ 19 ॥

பரமாத்மா பரந்தா⁴ம பஶுபாஶவிமோசக: ।
பரஞ்ஜ்யோதி: பராகாஶ: புராணபுருஷோத்தம: ॥ 20 ॥

புருஷ: ப்ரணவாகார: புருஷாதீதவிக்³ரஹ: ।
பத்³மநாப⁴ஸுதாநாத:² பத்³மநாப⁴ஸமர்சித: ॥ 21 ॥

தத்த்வாநாம்பரமந்தத்த்வம் தத்த்வம்பத³நிரூபித: ।
தத்த்வாதீதஸ்தத்த்வமயஸ்தத்த்வாஷ்டகஸுஸம்ஸ்தி²த: ॥ 22 ॥

தத்த்வமஸ்யாக்ருʼதித⁴ரஸ்தத்த்வமஸ்யார்த²போ³த⁴க: ।
தாரகாந்தரஸம்ஸ்தா²நஸ்தாரகஸ்தாரகாநந: ॥ 23 ॥

தாரகாஸுரஸம்ஹர்தா தாரகாந்தகபூர்வஜ: ।
யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞப²லதோ³ யஜ்ஞரக்ஷக: ॥ 24 ॥

யஜ்ஞமூர்திர்யஜ்ஞபோ⁴க்தா யஜ்ஞேஶாநவரப்ரத:³ ।
யஜ்ஞகர்தா யஜ்ஞத⁴ர்தா யஜ்ஞஹர்தா யமீஶ்வர: ॥ 25 ॥

விநாயகோ விக்⁴நராஜோ வைநாயகப்ரவாலக: ।
விக்⁴நஹர்தா விக்⁴நகர்தா விஶ்வாதா⁴ரோ விராட்பதி: ॥ 26 ॥

வாகீ³ஶ்வரீபதிர்வாணீநாயகோ வாமநார்சித: ।
ரக்ஷாகரோ ராக்ஷஸக்⁴நோ ரமேஶோ ராவணார்சித: ॥ 27 ॥

ரமாப்ரியோ ரமேஶாநபூஜிதோ ராதி⁴கார்சித: ।
ரமாரமேஶபூர்வாங்கோ³ ராகாசந்த்³ரஸமப்ரப:⁴ ॥ 28 ॥

ரத்நக³ர்போ⁴ ரத்நதா³தா ரக்தோ ராஜ்யஸுக²ப்ரத:³ ।
விஶ்வநாதோ² விராண்ணாதோ² விஶ்வோ விஷ்ணுப்ரபூஜித: ॥ 29 ॥

விஶ்வாதீதோ விஶ்வமயோ வீதிஹோத்ரஸமர்சித: ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ விஶ்வபாதா விஶ்வத⁴ர்தா விமாநக:³ ॥ 30 ॥

ராமார்சிதாங்க்⁴ரியுக³ளோ ரகு⁴நாத²வரப்ரத:³ ।
ராமப்ரியோ ராமநாதோ² ராமவம்ஶப்ரபாலக: ॥ 31 ॥

ராமேஶ்வரக்ஷேத்ரவாஸீ ராமஸேதுப²லப்ரத:³ ।
ராமப⁴க்திஸுஸந்துஷ்டோ ராமாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத:³ ॥ 32 ॥

See Also  Ponal Sabarimala Kettal Saami In Tamil

ராமவிக்⁴நப்ரஶமநோ ராமாய ஸித்³தி⁴தா³யக: ।
த³க்ஷயஜ்ஞப்ரமத²நோ தை³த்யவாரணதா⁴ரண: ॥ 33 ॥

த்³வைமாதுரோ த்³விவத³நோ த்³வந்த்³வாதீதோ த்³வயாதிக:³ ।
த்³விபாஸ்யோ தே³வதே³வேஶோ தே³வேந்த்³ரபரிபூஜித: ॥ 34 ॥

த³ஹராகாஶமத்⁴யஸ்தோ² தே³வதா³நவமோஹந: ।
வாமாராமோ வேத³வேத்³யோ வைத்³யநாதோ² வரேண்யஜ: ॥ 35 ॥

வாஸுதே³வஸமாராத்⁴யோ வாஸுதே³வேஷ்டதா³யக: ।
விபா⁴வஸுமண்ட³லஸ்தோ² விபா⁴வஸுவரப்ரத:³ ॥ 36 ॥

வஸுதா⁴ரேஶவரதோ³ வரோ வஸுமதீஶ்வர: ।
த³யாவாந் தி³வ்யவிப⁴வோ த³ண்ட³ப்⁴ருʼத்³ த³ண்ட³நாயக: ॥ 37 ॥

தா³டி³மீகுஸுமப்ரக்²யோ தா³டி³மீப²லப⁴க்ஷக: ।
தி³திஜாரிர்தி³வோதா³ஸவரதோ³ தி³வ்யலோகக:³ ॥ 38 ॥

த³ஶபா³ஹுர்தீ³நதை³ந்யமோசகோ தீ³நநாயக: ।
ப்ரமாணப்ரத்யயாதீத: பரமேஶ: புராணக்ருʼத் ॥ 39 ॥

பத்³மபதி: பத்³மஹஸ்த: பந்நகா³ஶநவாஹந: ।
பந்நகே³ஶ: பந்நக³ஜ: பந்நகா³ப⁴ரணோஜ்ஜ்வல: ॥ 40 ॥

பார்வதீதநய: பார்வதீநாத²ப்ரபூஜித: ।
ஜ்ஞாநம் ஜ்ஞாநாத்மகோ ஜ்ஞேயோ ஜ்ஞாநதோ³ ஜ்ஞாநவிக்³ரஹ: ॥ 41 ॥

ஜ்ஞாநாம்பா³தநயோ ஜ்ஞாநஶக்தீஶோ ஜ்ஞாநஶாஸ்த்ரக்ருʼத் ।
ஜ்ஞாநகர்தா ஜ்ஞாநப⁴ர்தா ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநஸுரக்ஷக: ॥ 42 ॥

த⁴ர்மோ த⁴ர்மப்ரதோ³ த⁴ர்மராஜோ த⁴ர்மப்ரபூஜித: ।
த⁴ர்மவாஹோ த⁴ர்மபா³ஹுர்த⁴ர்மோஷ்டோ² த⁴ர்மபாலக: ॥ 43 ॥

த⁴ர்மகர்தா த⁴ர்மத⁴ர்தா த⁴ர்மப⁴ர்தா த⁴நப்ரத:³ ।
யஶஸ்கரோ யோக³க³ம்யோ யோக³மார்க³ப்ரகாஶக: ॥ 44 ॥

யோக³தோ³ யோகி³நீநாதோ² யோக³ஶாந்திப்ரதா³யக: ।
யோக³கர்தா யோக³த⁴ர்தா யோக³பூ⁴மிப்ரபாலக: ॥ 45 ॥

யோக³விக்⁴நப்ரஶமநோ யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக: ।
மேதா⁴ப்ரதோ³ மாயிகேஶோ மேதே⁴ஶோ முக்திதா³யக: ॥ 46 ॥

மாயீ மாத⁴வஸம்பூஜ்யோ மாத⁴வோ மாத⁴வாத்மஜ: ।
மந்தா³கிநீதீரவாஸீ மணிகர்ணிக³ணேஶ்வர: ॥ 47 ॥

See Also  Narayaniyam Pancasaptatitamadasakam In Tamil – Narayaneyam Dasakam 75

த⁴நதோ³ தா⁴ந்யதோ³ தீ⁴ரோ தை⁴ர்யதோ³ த⁴ரணீத⁴ர: ।
த⁴ர்மபுத்ரத⁴ர்மதுஷ்டோ த⁴ர்மபுத்ரேப்ஸிதப்ரத:³ ॥ 48 ॥

த⁴ர்மபுத்ரத⁴ர்மதா³தா த⁴ர்மபுத்ரார்த²தா³யக: ।
த⁴ர்மவ்யாத⁴ஜ்ஞாநதா³தா த⁴ர்மவ்யாதே⁴ப்ஸிதப்ரத:³ ॥ 49 ॥

த³த்தப்ரியோ தா³நபரோ த³த்தாத்ரேயேஷ்டதா³யக: ।
த³த்தாத்ரேயயோக³தா³தா த³த்தாத்ரேயஹ்ருʼதி³ஸ்தி²த: ॥ 50 ॥

தா³க்ஷாயணீஸுதோ த³க்ஷவரதோ³ த³க்ஷமுக்தித:³ ।
த³க்ஷராஜரோக³ஹரோ த³க்ஷராஜேப்ஸிதப்ரத:³ ॥ 51 ॥

ஹம்ஸோ ஹஸ்திபிஶாசீஶோ ஹாதி³வித்³யாஸுதோஷித: ।
ஹரிர்ஹரஸுதோ ஹ்ருʼஷ்டோ ஹர்ஷதோ³ ஹவ்யகவ்யபு⁴க் ॥ 52 ॥

ஹுதப்ரியோ ஹரீஶாநோ ஹரீஶவிதி⁴ஸேவித: ।
ஸ்வஸ்ஸ்வாநந்த³ஸ்ஸ்வஸம்வேத்³யோ ஸ்வாநந்தே³ஶஸ்ஸ்வயம்ப்ரபு:⁴ ॥ 53 ॥

ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ஸ்வராட்பூஜ்யஸ்ஸ்வஸ்வாநந்த³ப்ரதா³யக: ।
ஸ்வாத்மாராமவரஸ்ஸ்வர்க³ஸ்வாநந்தே³ஶஸ்ஸ்வதா⁴ப்ரிய: ॥ 54 ॥

ஸ்வஸம்வேத்³யோ யோக³க³ம்யஸ்ஸ்வஸம்வேத்³யத்வதா³யக: ।
ஹய்யங்க³வீநஹ்ருʼத³யோ ஹிமாசலநிவாஸக்ருʼத் ॥ 55
ஹைமவதீஶதநயோ ஹேமாங்க³த³விபூ⁴ஷண: ।
ப²லஶ்ருதி: –
ஶாரதே³ஶமந்த்ரபூ⁴தாம் த்ரிஶதீம் ய: படே²ந்நர: ॥ 56 ॥

இஹ பு⁴க்த்வாঽகி²லாந்போ⁴கா³ந் ஶாரதே³ஶப்ரஸாத³த: ।
வித்³யாம் பு³த்³தி⁴ம் தி⁴யம் கீர்திம் லப்³த்⁴வா மோக்ஷமவாப்நுயாத் ॥ 57 ॥

॥ இதி வைநாயகதந்த்ரே ஶாரதே³ஶத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages -Sree Sharadesha Trishati:
Sri Sharadesha Trishati Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil