Sri Subrahmanya Trishati Stotram In Tamil

॥ Subramanya Trishati Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ஸௌம் ஶரவணப⁴வ: ஶரச்சந்த்³ராயுதப்ரப:⁴ ।
ஶஶாங்கஶேக²ரஸுத: ஶசீமாங்க³ல்யரக்ஷக: ।
ஶதாயுஷ்யப்ரதா³தா ச ஶதகோடிரவிப்ரப:⁴ ।
ஶசீவல்லப⁴ஸுப்ரீத: ஶசீநாயகபூஜித: ।
ஶசீநாத²சதுர்வக்த்ரதே³வதை³த்யாபி⁴வந்தி³த: ।
ஶசீஶார்திஹரஶ்சைவ ஶம்பு:⁴ ஶம்பூ⁴பதே³ஶக: ।
ஶங்கர: ஶங்கரப்ரீத: ஶம்யாககுஸுமப்ரிய: ।
ஶங்குகர்ணமஹாகர்ணப்ரமுகா²த்³யபி⁴வந்தி³த: ।
ஶசீநாத²ஸுதாப்ராணநாயக: ஶக்திபாணிமாந் ।
ஶங்க²பாணிப்ரிய: ஶங்கோ²பமஷட்³க³லஸுப்ரப:⁴ ।
ஶங்க²கோ⁴ஷப்ரிய: ஶங்க²சக்ரஶூலாதி³காயுத:⁴ ।
ஶங்க²தா⁴ராபி⁴ஷேகாதி³ப்ரிய: ஶங்கரவல்லப:⁴ ।
ஶப்³த³ப்³ரஹ்மமயஶ்சைவ ஶப்³த³மூலாந்தராத்மக: ।
ஶப்³த³ப்ரிய: ஶப்³த³ரூப: ஶப்³தா³நந்த:³ ஶசீஸ்துத: ।
ஶதகோடிப்ரவிஸ்தாரயோஜநாயதமந்தி³ர: ।
ஶதகோடிரவிப்ரக்²யரத்நஸிம்ஹாஸநாந்வித: ।
ஶதகோடிமஹர்ஷீந்த்³ரஸேவிதோப⁴யபார்ஶ்வபூ:⁴ ।
ஶதகோடிஸுரஸ்த்ரீணாம் ந்ருʼத்தஸங்கீ³தகௌதுக: ।
ஶதகோடீந்த்³ரதி³க்பாலஹஸ்தசாமரஸேவித: ।
ஶதகோட்யகி²லாண்டா³தி³மஹாப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ॥ 10 ॥

ஶங்க²பாணிவிதி⁴ப்⁴யாம் ச பார்ஶ்வயோருபஸேவித: ।
ஶங்க²பத்³மநிதீ⁴நாம் ச கோடிபி:⁴ பரிஸேவித: ।
ஶஶாங்காதி³த்யகோடீபி:⁴ ஸவ்யத³க்ஷிணஸேவித: ।
ஶங்க²பாலாத்³யஷ்டநாக³கோடீபி:⁴ பரிஸேவித: ।
ஶஶாங்காரபதங்கா³தி³க்³ரஹநக்ஷத்ரஸேவித: ।
ஶஶிபா⁴ஸ்கரபௌ⁴மாதி³க்³ரஹதோ³ஷார்திப⁴ஞ்ஜந: ।
ஶதபத்ரத்³வயகர: ஶதபத்ரார்சநப்ரிய: ।
ஶதபத்ரஸமாஸீந: ஶதபத்ராஸநஸ்துத: ।
ஶாரீரப்³ரஹ்மமூலாதி³ஷடா³தா⁴ரநிவாஸக: ।
ஶதபத்ரஸமுத்பந்நப்³ரஹ்மக³ர்வநிபே⁴த³ந:।
ஶஶாங்கார்த⁴ஜடாஜூட: ஶரணாக³தவத்ஸல: ।
ரகாரரூபோ ரமணோ ராஜீவாக்ஷோ ரஹோக³த: ।
ரதீஶகோடிஸௌந்த³ர்யோ ரவிகோட்யுத³யப்ரப:⁴ ।
ராக³ஸ்வரூபோ ராக³க்⁴நோ ரக்தாப்³ஜப்ரிய ஏவ ச ।
ராஜராஜேஶ்வரீபுத்ரோ ராஜேந்த்³ரவிப⁴வப்ரத:³ ।
ரத்நப்ரபா⁴கிரீடாக்³ரோ ரவிசந்த்³ராக்³நிலோசந: ।
ரத்நாங்க³த³மஹாபா³ஹூ ரத்நதாடங்கபூ⁴ஷண: ।
ரத்நகேயூரபூ⁴ஷாட்⁴யோ ரத்நஹாரவிராஜித: ।
ரத்நகிங்கிணிகாஞ்ச்யாதி³ப³த்³த⁴ஸத்கடிஶோபி⁴த: ।
ரவஸம்யுக்தரத்நாப⁴நூபுராங்க்⁴ரிஸரோருஹ: ॥ 20 ॥

ரத்நகங்கணசூல்யாதி³ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷித: ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநாஸீநோ ரத்நஶோபி⁴தமந்தி³ர: ।
ராகேந்து³முக²ஷட்கஶ்ச ரமாவாண்யாதி³பூஜித: ।
ராக்ஷஸாமரக³ந்த⁴ர்வகோடிகோட்யபி⁴வந்தி³த: ।
ரணரங்கே³ மஹாதை³த்யஸங்க்³ராமஜயகௌதுக: ।
ராக்ஷஸாநீகஸம்ஹாரகோபாவிஷ்டாயுதா⁴ந்வித: ।
ராக்ஷஸாங்க³ஸமுத்பந்நரக்தபாநப்ரியாயுத:⁴ ।
ரவயுக்தத⁴நுர்ஹஸ்தோ ரத்நகுக்குடதா⁴ரண: ।
ரணரங்க³ஜயோ ராமாஸ்தோத்ரஶ்ரவணகௌதுக: ।
ரம்பா⁴க்⁴ருʼதாசீவிஶ்வாசீமேநகாத்³யபி⁴வந்தி³த: ।
ரக்தபீதாம்ப³ரத⁴ரோ ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபந: ।
ரக்தத்³வாத³ஶபத்³மாக்ஷோ ரக்தமால்யவிபூ⁴ஷித: ।
ரவிப்ரியோ ராவணேஶஸ்தோத்ரஸாமமநோத⁴ர: ।
ராஜ்யப்ரதோ³ ரந்த்⁴ரகு³ஹ்யோ ரதிவல்லப⁴ஸுப்ரிய: ।
ரணாநுப³ந்த⁴நிர்முக்தோ ராக்ஷஸாநீகநாஶக: ।
ராஜீவஸம்ப⁴வத்³வேஷீ ராஜீவாஸநபூஜித: ।
ரமணீயமஹாசித்ரமயூராரூட⁴ஸுந்த³ர: ।
ரமாநாத²ஸ்துதோ ராமோ ரகாராகர்ஷணக்ரிய: ।
வகாரரூபோ வரதோ³ வஜ்ரஶக்த்யப⁴யாந்வித: ।
வாமதே³வாதி³ஸம்பூஜ்யோ வஜ்ரபாணிமநோஹர: ॥ 30 ॥

See Also  Sri Hari Gita In Tamil

வாணீஸ்துதோ வாஸவேஶோ வல்லீகல்யாணஸுந்த³ர: ।
வல்லீவத³நபத்³மார்கோ வல்லீநேத்ரோத்பலோடு³ப: ।
வல்லீத்³விநயநாநந்தோ³ வல்லீசித்ததடாம்ருʼதம் ।
வல்லீகல்பலதாவ்ருʼக்ஷோ வல்லீப்ரியமநோஹர: ।
வல்லீகுமுத³ஹாஸ்யேந்து:³ வல்லீபா⁴ஷிதஸுப்ரிய: ।
வல்லீமநோஹ்ருʼத்ஸௌந்த³ர்யோ வல்லீவித்³யுல்லதாக⁴ந: ।
வல்லீமங்க³ளவேஷாட்⁴யோ வல்லீமுக²வஶங்கர: ।
வல்லீகுசகி³ரித்³வந்த்³வகுங்குமாங்கிதவக்ஷக: ।
வல்லீஶோ வல்லபோ⁴ வாயுஸாரதி²ர்வருணஸ்துத: ।
வக்ரதுண்டா³நுஜோ வத்ஸோ வத்ஸலோ வத்ஸரக்ஷக: ।
வத்ஸப்ரியோ வத்ஸநாதோ² வத்ஸவீரக³ணாவ்ருʼத: ।
வாரணாநநதை³த்யக்⁴நோ வாதாபிக்⁴நோபதே³ஶக: ।
வர்ணகா³த்ரமயூரஸ்தோ² வர்ணரூபோ வரப்ரபு:⁴ ।
வர்ணஸ்தோ² வாரணாரூடோ⁴ வஜ்ரஶக்த்யாயுத⁴ப்ரிய: ।
வாமாங்கோ³ வாமநயநோ வசத்³பூ⁴ர்வ்மநப்ரிய: ।
வரவேஷத⁴ரோ வாமோ வாசஸ்பதிஸமர்சித: ।
வஸிஷ்டா²தி³முநிஶ்ரேஷ்ட²வந்தி³தோ வந்த³நப்ரிய: ।
வகாரந்ருʼபதே³வஸ்த்ரீசோரபூ⁴தாரிமோஹந: ।
ணகாரரூபோ நாதா³ந்தோ நாரதா³தி³முநிஸ்துத: ।
ணகாரபீட²மத்⁴யஸ்தோ² நக³பே⁴தீ³ நகே³ஶ்வர: । ॥ 40 ॥

ணகாரநாத³ஸந்துஷ்டோ நாகா³ஶநரத²ஸ்தி²த: ।
ணகாரஜபஸுப்ரீதோ நாநாவேஷோ நக³ப்ரிய: ।
ணகாரபி³ந்து³நிலயோ நவக்³ரஹஸுரூபக: ।
ணகாரபட²நாநந்தோ³ நந்தி³கேஶ்வரவந்தி³த: ।
ணகாரக⁴ண்டாநிநதோ³ நாராயணமநோஹர: ।
ணகாரநாத³ஶ்ரவணோ நலிநோத்³ப⁴வஶிக்ஷக: ।
ணகாரபங்கஜாதி³த்யோ நவவீராதி⁴நாயக: ।
ணகாரபுஷ்பப்⁴ரமரோ நவரத்நவிபூ⁴ஷண: ।
ணகாராநர்க⁴ஶயநோ நவஶக்திஸமாவ்ருʼத: ।
ணகாரவ்ருʼக்ஷகுஸுமோ நாட்யஸங்கீ³தஸுப்ரிய: ।
ணகாரபி³ந்து³நாத³ஜ்ஞோ நயஜ்ஞோ நயநோத்³ப⁴வ: ।
ணகாரபர்வதேந்த்³ராக்³ரஸமுத்பந்நஸுதா⁴ரணி: ।
ணகாரபேடகமணிர்நாக³பர்வதமந்தி³ர: ।
ணகாரகருணாநந்தோ³ நாதா³த்மா நாக³பூ⁴ஷண: ।
ணகாரகிங்கிணீபூ⁴ஷோ நயநாத்³ருʼஶ்யத³ர்ஶந: ।
ணகாரவ்ருʼஷபா⁴வாஸோ நாமபாராயணப்ரிய: ।
ணகாரகமலாரூடோ⁴ நாமாநந்தஸமந்வித: ।
ணகாரதுரகா³ரூடோ⁴ நவரத்நாதி³தா³யக: ।
ணகாரமகுடஜ்வாலாமணிர்நவநிதி⁴ப்ரத:³ ।
ணகாரமூலமந்த்ரார்தோ² நவஸித்³தா⁴தி³பூஜித: ॥ 50 ॥

ணகாரமூலநாதா³ந்தோ ணகாரஸ்தம்ப⁴நக்ரிய: ।
ப⁴காரரூபோ ப⁴க்தார்தோ² ப⁴வோ ப⁴ர்கோ³ ப⁴யாபஹ: ।
ப⁴க்தப்ரியோ ப⁴க்தவந்த்³யோ ப⁴க³வாந்ப⁴க்தவத்ஸல: ।
ப⁴க்தார்திப⁴ஞ்ஜநோ ப⁴த்³ரோ ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³யதா³யக: ।
ப⁴க்தமங்க³ளதா³தா ச ப⁴க்தகல்யாணத³ர்ஶந: ।
ப⁴க்தத³ர்ஶநஸந்துஷ்டோ ப⁴க்தஸங்க⁴ஸுபூஜித: ।
ப⁴க்தஸ்தோத்ரப்ரியாநந்தோ³ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக: ।
ப⁴க்தஸம்பூர்ணப²லதோ³ ப⁴க்தஸாம்ராஜ்யபோ⁴க³த:³।
ப⁴க்தஸாலோக்யஸாமீப்யரூபமோக்ஷவரப்ரத:³ ।
ப⁴வௌஷதி⁴ர்ப⁴வக்⁴நஶ்ச ப⁴வாரண்யத³வாநல: ।
ப⁴வாந்த⁴காரமார்தாண்டோ³ ப⁴வவைத்³யோ ப⁴வாயுத⁴ம் ।
ப⁴வஶைலமஹாவஜ்ரோ ப⁴வஸாக³ரநாவிக: ।
ப⁴வம்ரூʼத்யுப⁴யத்⁴வம்ஸீ பா⁴வநாதீதவிக்³ரஹ: ।
ப⁴வபூ⁴தபிஶாசக்⁴நோ பா⁴ஸ்வரோ பா⁴ரதீப்ரிய: ।
பா⁴ஷிதத்⁴வநிமூலாந்தோ பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜித: ।
பா⁴நுகோபபித்ருʼத்⁴வம்ஸீ பா⁴ரதீஶோபதே³ஶக: ।
பா⁴ர்க³வீநாயகஶ்ரீமத்³பா⁴கி³நேயோ ப⁴வோத்³ப⁴வ: ।
பா⁴ரக்ரௌஞ்சாஸுரத்³வேஷோ பா⁴ர்க³வீநாத²வல்லப:⁴ ।
ப⁴டவீரநமஸ்க்ரூʼத்யோ ப⁴டவீரஸமாவ்ருʼத: ।
ப⁴டதாராக³ணோட்³வீஶோ ப⁴டவீரக³ணஸ்துத: ॥ 60 ॥

See Also  Sri Indrakshi Stotram In Tamil

பா⁴கீ³ரதே²யோ பா⁴ஷார்தோ² பா⁴வநாஶப³ரீப்ரிய: ।
ப⁴காரே கலிசோராரிபூ⁴தாத்³யுச்சாடநோத்³யத: ।
வகாரஸுகலாஸம்ஸ்தோ² வரிஷ்டோ² வஸுதா³யக: ।
வகாரகுமுதே³ந்து³ஶ்ச வகாராப்³தி⁴ஸுதா⁴மய: ।
வகாராம்ருʼதமாது⁴ர்யோ வகாராம்ருʼததா³யக: ।
வஜ்ராபீ⁴தித³க்ஷஹஸ்தோ வாமே ஶக்திவராந்வித: ।
வகாரோத³தி⁴பூர்ணேந்து:³வகாரோத³தி⁴மௌக்திகம் ।
வகாரமேக⁴ஸலிலோ வாஸவாத்மஜரக்ஷக: ।
வகாரப²லஸாரஜ்ஞோ வகாரகலஶாம்ருʼதம் ।
வகாரபங்கஜரஸோ வஸுவம்ஶவிவர்த⁴ந: ।
வகாரதி³வ்யகமலப்⁴ரமரோ வாயுவந்தி³த: ।
வகாரஶஶிஸங்காஶோ வஜ்ரபாணிஸுதாப்ரிய: ।
வகாரபுஷ்பஸத்³க³ந்தோ⁴ வகாரதடபங்கஜம் ।
வகாரப்⁴ரமரத்⁴வாநோ வயஸ்தேஜோப³லப்ரத:³ ।
வகாரவநிதாநாதோ² வஶ்யாத்³யஷ்டப்ரியாப்ரத:³ ।
வகாரப²லஸத்காரோ வகாராஜ்யஹுதாஶந: ।
வர்சஸ்வீ வாங்மநோঽதீதோ வாதாப்யரிக்ருʼதப்ரிய: ।
வகாரவடமூலஸ்தோ² வகாரஜலதே⁴ஸ்தட: ।
வகாரக³ங்கா³வேகா³ப்³தி:⁴ வஜ்ரமாணிக்யபூ⁴ஷண: ।
வாதரோக³ஹரோ வாணீகீ³தஶ்ரவணகௌதுக: ॥ 70 ॥

வகாரமகராரூடோ⁴ வகாரஜலதே:⁴ பதி: ।
வகாராமலமந்த்ரார்தோ² வகாரக்³ருʼஹமங்க³ளம் ।
வகாரஸ்வர்க³மாஹேந்த்³ரோ வகாராரண்யவாரண: ।
வகாரபஞ்ஜரஶுகோ வலாரிதநயாஸ்துத: ।
வகாரமந்த்ரமலயஸாநுமந்மந்த³மாருத: ।
வாத்³யந்தபா⁴ந்தஷட்க்ரம்யஜபாந்தே ஶத்ருப⁴ஞ்ஜந: ।
வஜ்ரஹஸ்தஸுதாவல்லீவாமத³க்ஷிணஸேவித: ।
வகுலோத்பல்காத³ம்ப³புஷ்பதா³மஸ்வலங்க்ருʼத: ।
வஜ்ரஶக்த்யாதி³ஸம்பந்நத்³விஷட்பாணிஸரோருஹ: ।
வாஸநாக³ந்த⁴லிப்தாங்கோ³ வஷட்காரோ வஶீகர: ।
வாஸநாயுக்ததாம்பூ³லபூரிதாநநஸுந்த³ர: ।
வல்லபா⁴நாத²ஸுப்ரீதோ வரபூர்ணாம்ருʼதோத³தி:⁴ ॥ 76 ॥
இதி

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subrahmanya Trishati Stotram » Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu