Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Kannada

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನತ್ರಿಶತೀ ॥
ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಶತ್ರುಸಂಹಾರ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತ್ರಿಶತಿ

ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರ-ತಿರೋಧಾನ-ಅನುಗ್ರಹ-ಪಂಚಕೃತ್ಯ-
ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ-ಹೃದಯಾದ್ಯಂಗ-ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರ-
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾ-ವರ್ಣಂ-ಸಬೀಜಮೂಲಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನಾತ್ಮಕ-
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸರ್ವಶತ್ರುಸಂಹಾರ-ತ್ರಿಶತ್ಯರ್ಚನಾ ॥

ವನ್ದೇ ಗುರುಂ ಗಣಪತಿಂ ಸ್ಕನ್ದಮಾದಿತ್ಯಮಮ್ಬಿಕಾಮ್ ।
ದುರ್ಗಾಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸರ್ವಕಾರ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥

ಮಹಾಸೇನಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಷಡಾನನಾಯ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಪ್ರಚೋದಯೋತ್ ॥

ನಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50
ಓಂ ನಂ ಸೋಉಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಶರವಣಭವ ಹಂ ಸದ್ಯೋಜಾತ
ಹಾಂ ಹೃದಯ-ಬ್ರಹ್ಮ-ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್
ಶಿವ-ನಾಥಾಯ ನಮಃ । ನಿರ್ಲೇಪಾಯ । ನಿರ್ಮಮಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ನಿರ್ಮೋಹಾಯ ।
ನಿರ್ಮಲಾಯ । ನಿರ್ವಿಕರಾಯ । ನಿರಾಭಾಸಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ ।
ನಿವೃತ್ತಕಾಯ । ನಿರುಪದ್ರವಾಯ । ನಿಧೀಶಾಯ । ನಿರ್ಮಮಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಯೋಗಿನೇ ।
ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾಯ । ನಿಧೀನಾಮ್ಪತಯೇ । ನಿತ್ಯನಿಯಮಾಯ । ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ।
ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ನಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ । ನಿತ್ಯಭೃತಯೇ । ನಿತ್ಯವಸ್ತುನೇ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಗುರವೇ । ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಾಯ ನಮಃ । 25 ।

ನಿಧಾತ್ರೇ ನಮಃ । ನಿರಾಮಯಾಯ । ನಿತ್ಯಯೋಗಿಸಾಕ್ಷಿಪ್ರಿಯವಾದಾಯ ।
ನಾಗೇನ್ದ್ರಸೇವಿತಾಯ । ನಾರದೋಪದೇಶಕಾಯ । ನಗ್ನರೂಪಾಯ । ನಾನಾಪಾಪಧ್ವಂಸಿನೇ ।
ನಾಗಪೀಠಸ್ಥಾಯ । ನಾದಾನ್ತಗುರವೇ । ನಾಗಸುತಗುರವೇ । ನಾದಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ನಾಗಪಾಶಹರಾಯ । ನಾಗಾಸ್ತ್ರಧರಾಯ । ನಟನಪ್ರಿಯಾಯ । ನನ್ದಿಧ್ವಜಿನೇ ।
ನವರತ್ನಪಾದುಕಾಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ನಟೇಶಪ್ರಿಯಾಯ । ನವವೈಡೂರ್ಯಹಾರಕೇಯೂರಕುಂಡಲಾಯ ।
ನಿಮಿಷಾತ್ಮನೇ । ನಿತ್ಯಬುದ್ಧಾಯ । ನಮಸ್ಕಾರಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ನಿತ್ಯಕೌಮಾರವೀರಬಾಹವೇ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದದೇಶಿಕಾಯ । ನಕಾರಾದ್ಯನ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ
ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಮಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50
ಓಂ ಮಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಹ್ರೀಂ ರವಣಭವಶ ಹಿಂ ವಾಮದೇವ ಹ್ರೀಂ
ಶಿರೋ- ವಿಷ್ಣು-ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್ ।
ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾಬಾಹವೇ । ಮಹಾಮಾಯಾಯ ।
ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ಮಹಾಧನುಷೇ । ಮಹಾಬಾಣಾಯ । ಮಹಾಖೇಟಾಯ । ಮಹಾಶೂಲಾಯ ।
ಮಹಾಧನುರ್ಧರಾಯ । ಮಹಾಮಯೂರಾರೂಢಾಯ । ಮಹಾದೇವಪ್ರಿಯಾತ್ಮಜಾಯ । ಮಹಾಸತ್ತ್ವಾಯ ।
ಮಹಾಸೌಮ್ಯಾಯ । ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಮಹಾಮಾಯಾಸ್ವರೂಪಾಯ । ಮಹಾನುಭಾವಾಯ ।
ಮಹಾಪ್ರಭವೇ । ಮಹಾಗುರವೇ । ಮಹಾರಸಾಯ । ಮಹಾರಥಾರೂಢಾಯ । ಮಹಾಭಾಗಾಯ ।
ಮಹಾಮಕುಟಾಯ । ಮಹಾಗುಣಾಯ ನಮಃ । 75 ।

ಮನ್ದಾರಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಹಾರಾಯ । ಮಹಾಮಾತಂಗಗಮನಾಯ । ಮಹಾಸಂಗೀತ-
ರಸಿಕಾಯ । ಮಧುಪಾನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಧುಸೂದನಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಹಾಪ್ರಶಸ್ತಾಯ ।
ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಯೇ । ಮಹಾವಕ್ತ್ರಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಮಹಾಮಾತ್ರೇ ।
ಮಹಾಮಣಿಗಜಾರೂಢಾಯ । ಮಹಾತ್ಮನೇ । ಮಹಾಹವಿಷೇ । ಮಹಿಮಾಕಾರಾಯ । ಮಹಾಮಾರ್ಗಾಯ ।
ಮದೋನ್ಮತ್ತಭೈರವಪೂಜಿತಾಯ । ಮಹಾವಲ್ಲೀಪ್ರಿಯಾಯ । ಮದನಾಕಾರವಲ್ಲಭಾಯ ।
ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಮಾಂಸಾಕರ್ಷಣಾಯ । ಮಂಡಲತ್ರಯವಾಸಿನೇ । ಮಹಾಭೋಗಾಯ ।
ಮಹಾಸೇನಾನ್ಯೇ । ಮಕಾರಾದ್ಯನ್ತಸಮ್ಪುರ್ಣಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

See Also  Sadhana Panchakam In Kannada

ಶಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50
ಓಂ ಶಿಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಕ್ಲೀಂ ವಣಭವಶರ ಹುಂ ಅಘೋರ ಹೂಂ ಶಿಖಾ-ರುದ್ರ-
ಸಂಹಾರಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್ ।
ಶಿವಾನನ್ದಗುರವೇ ನಮಃ । ಶಿವಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಶಿಖಂಡಿಮಂಡಲಾವಾಸಾಯ । ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ । ಶರವಣೋದ್ಭೂತಾಯ ।
ಶಿವಶಕ್ತಿವದನಾಯ । ಶಂಕರಪ್ರಿಯಸುತಾಯ । ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರದ್ವೇಷಿಣೇ ।
ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರಹನ್ತ್ರೇ । ಶೂರಾಂಗಧ್ವಂಸಿನೇ । ಶುಕ್ಲರೂಪಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾಯುಧಧರಾಯ । ಶುದ್ಧವೀರಪ್ರಿಯಾಯ । ಶುದ್ಧವೀರಯುದ್ಧಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಶುದ್ಧಮಾನಸನಿಲಯಾಯ । ಶೂನ್ಯಷಟ್ಕವರ್ಜಿತಾಯ । ಶುದ್ಧತತ್ತ್ವಸಮ್ಪುರ್ಣಾಯ ।
ಶಂಖಚಕ್ರಕುಲಿಶಧ್ವಜರೇಖಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾಯ । ಶುದ್ಧಯೋಗಿನೀಗಣದಾತ್ರೇ ।
ಶೋಕಪರ್ವತದಂಷ್ಟ್ರಾಯ । ಶುದ್ಧರಣಪ್ರಿಯಪಂಡಿತಾಯ ।
ಶರಭವೇಗಾಯುಧಧರಾಯ । ಶರಪತಯೇ । ಶಾಕಿನೀ ಡಾಕಿನೀ ಸೇವಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ।
ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 125 ।

ಶತಸಹಸ್ರಾಯುಧಧರಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಶಿವಪೂಜಕಮಾನಸನಿಲಯಾಯ ।
ಶಿವದೀಕ್ಷಾಗುರವೇ । ಶೂರವಾಹನಾಧಿರೂಢಾಯ । ಶೋಕರೋಗನಿವಾರಣಾಯ ।
ಶುಚಯೇ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶುದ್ಧಕೀರ್ತಯೇ । ಶುಚಿಶ್ರವಸೇ । ಶಕ್ತಯೇ ।
ಶತ್ರುಕ್ರೋಧವಿಮರ್ದನಾಯ । ಶ್ವೇತಪ್ರಭಾಯ । ಶ್ವೇತಮೂರ್ತಯೇ । ಶ್ವೇತಾತ್ಮಕಾಯ ।
ಶಾರಣಕುಲಾನ್ತಕಾಯ । ಶತಮೂರ್ತಯೇ । ಶತಾಯುಧಾಯ । ಶರೀರತ್ರಯನಾಯಕಾಯ ।
ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ । ಶುಭಾಶುಭವೀಕ್ಷಣಾಯ । ಶುಕ್ರಶೋಣಿತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ।
ಶುಂಡಾದಂಡಫೂತ್ಕಾರಸೋದರಾಯ । ಶೂನ್ಯಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ ।
ಶಿಕಾರಾದ್ಯನ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 150 ।

ವಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50
ಓಂ ವಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಐಂ ಣಭವಶರವ ಹೇಂ ತತ್ಪುರುಷ ಹೈಂ ಮಹೇಶ್ವರ-
ತಿರೋಭಾವಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್
ವಲ್ಲೀಮಾನಸಹಂಸಿಕಾಯ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣವೇ । ವಿದುಷೇ । ವಿದ್ವಜ್ಜನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವೇಲಾಯುಧಧರಾಯ । ವೇಗವಾಹನಾಯ । ವಾಮದೇವಮುಖೋತ್ಪನ್ನಾಯ ।
ವಿಜಯಕರ್ತ್ರೇ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ವಿನ್ಧ್ಯಸ್ಕನ್ದಾದ್ರಿನಟನಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿಶ್ವಭೇಷಜಾಯ । ವೀರಶಕ್ತಿಮಾನಸನಿಲಯಾಯ । ವಿಮಲಾಸನೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ ।
(ವಿಲಾಸನೋತ್ಕೃಷ್ಟದೇಹಾಯ) ವಾಗ್ದೇವೀನಾಯಕಾಯ । ವೌಷಡನ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರಾಯ । ವಾಸನಾಗನ್ಧದ್ರವ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ವಾದಬೋಧಕಾಯ ।
ವಾದವಿದ್ಯಾಗುರವೇ । ವಾಯುಸಾರಥ್ಯಮಹಾರಥಾರೂಢಾಯ । ವಾಸುಕಿಸೇವಿತಾಯ ।
ವಾತುಲಾಗಮಪೂಜಿತಾಯ । ವಿಧಿಬನ್ಧನಾಯ । ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಮಖರಕ್ಷಿತಾಯ ।
ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ । 175 ।

ವೀತರಾಗಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । ವೇದಚತುಷ್ಟಯಸ್ತುತ್ಯಾಯ (ಸ್ತುತಾಯ)।
ವೀರಪ್ರಮುಖಸೇವಿತಾಯ । ವಿಶ್ವಭೋಕ್ತ್ರೇ । ವಿಶಾಂ ಪತಯೇ ।
ವಿಶ್ವಯೋನಯೇ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ವೀರಸೇವಿತಾಯ । ವಿಕ್ರಮೋಪರಿವೇಷಾಯ ।
ವರದಾಯ । ವರಪ್ರದಾನಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ವರ್ಧಮಾನಾಯ । ವಾರಿಸುತಾಯ ।
ವಾನಪ್ರಸ್ಥಾಯ । ವೀರಬಾಹ್ವಾದಿಸೇವಿತಾಯ । ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ವೀರಾಯುಧಸಮಾವೃತಾಯ । ವೀರಶೂರಮರ್ದನಾಯ । ವ್ಯಾಸಾದಿಮುನಿಪೂಜಿತಾಯ ।
ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಶಾಸ್ತ್ರನವೋತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ವಿಶ್ವತೋಮುಖಾಯ । ವಾಸವಾದಿ-
ಪೂಜಿತಪಾದಾಬ್ಜಾಯ । ವಸಿಷ್ಠಹೃದಯಾಮ್ಭೋಜನಿಲಯಾಯ । ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯ ।
ವಕಾರಾದ್ಯನ್ತಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 200 ।

See Also  Indariki Abhayambu In Kannada

ಯಕಾರಾದಿನಾಮಾನಿ 50
ಓಂ ಯಂ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಸೌಃ ಭವಶರವಣ ಹೋಂ ಈಶಾನ ಹೌಂ ನೇತ್ರತ್ರಯ-
ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹಕಾರಣ-ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಯೋಜಯೇತ್ ।
ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನೇ ನಮಃ । ಯಾಜ್ಞಿಕವರ್ಧಿನೇ । ಯಜನಾದಿ ಷಟ್ಕರ್ಮ-
ತತ್ಪರಾಯ । ಯಜುರ್ವೇದಸ್ವರೂಪಾಯ । ಯಜುಷೇ । ಯಜ್ಞೇಶಾಯ । ಯಜ್ಞಶ್ರಿಯೇ ।
ಯಜ್ಞರಾಜೇ । ಯಜ್ಞಪತಯೇ । ಯಜ್ಞಮಯಾಯ । ಯಜ್ಞಭೂಷಣಾಯ ।
ಯಜ್ಞಫಲದಾಯ । ಯಜ್ಞಾಂಗಭುವೇ । ಯಜ್ಞಭೂತಾಯ । ಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಿಣೇ ।
ಯಜ್ಞಪಂಡಿತಾಯ । ಯಜ್ಞವಿಧ್ವಂಸಿನೇ । ಯಜ್ಞಮೇಷಗರ್ವಹರಾಯ ।
ಯಜಮಾನಸ್ವರೂಪಾಯ । ಯಮಾಯ । ಯಮಧರ್ಮಪೂಜಿತಾಯ । ಯಮಾದ್ಯಷ್ಟಾಂಗಸಾಧಕಾಯ ।
ಯುದ್ಧಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಯುದ್ಧಹರಣಾಯ । ಯುದ್ಧನಾಥಾಯ ನಮಃ । 225 ।

ಯುಗಾನ್ತಕೃತೇ ನಮಃ । ಯುಗಾವೃತ್ತಾಯ । ಯುಗನಾಥಾಯ । ಯುಗಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಕಾಯ ।
ಯುಗಮಾಲಾಧರಾಯ । ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗವರದಾಯ । ಯೋಗಿನಾಂ ವರಪ್ರದಾಯ ।
ಯೋಗೀಶಾಯ । ಯೋಗಾನನ್ದಾಯ । ಯೋಗಭೋಗಾಯ । ಯೋಗಾಷ್ಟಾಂಗಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಯೋಗಮಾರ್ಗತತ್ಪರಸೇವಿತಾಯ । ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ । ಯೋಗಪುರುಷಾಯ । ಯೋಗನಿಧಯೇ ।
ಯೋಗವಿದೇ । ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಯುದ್ಧಶತ್ರುಭಯಂಕರಾಯ ।
ಯುದ್ಧಶೋಕಮರ್ದನಾಯ । ಯಶಸ್ವಿನೇ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ । ಯನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಯನ್ತ್ರನಾಯಕಾಯ । ಯಕಾರಾದ್ಯನ್ತಸಮ್ಪುರ್ಣಾಯ ನಮಃ । 250 ।

ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರಾದಿನಾಮಾನಿ 50
ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಸೌಂ ಈಂ ನಂ ಳಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ಸೌಃ ವಶರವಣಭ
ಹಂ ಅಧೋಮುಖ ಹಃ ಅಸ್ತ್ರ-ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಪಂಚಕೃತ್ಯಕಾರಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ
ಇತಿ ಮೂಲಂ ಪ್ರತಿನಾಮ ಮಾತೃಕಾಬೀಜಮನು ಯೋಜಯೇತ್ ।
ಅಂ ಮೂಲಂ ಅಸ್ತ್ರಶಿವಾಸ್ತ್ರಪಾಶುಪತವೈಷ್ಣವಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಆಂ … । ಆನನ್ದಸುನ್ದರಾಕಾರಾಯ । ಇಂ … । ಇನ್ದ್ರಾಣೀಮಾಂಗಲ್ಯರಕ್ಷಕಾಯ ।
ಈಂ … ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಉಂ … ಉಮಾಸುತಾಯ । ಊಂ … ಊರ್ಧ್ವರೇತಃ ಸುತಾಯ ।
ಋಂ … ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಾಯ । ೠಂ … ಋತಮ್ಭರಾತ್ಮಜ್ಯೋತಿಷೇ ।
ಌಂ … ಲುಪ್ತಾಚಾರಮನೋದೂರಾಯ । ೡಂ … ಲೂತಭಾವಪಾಶಭೇದಿನೇ ।
ಏಂ … ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರಾಯ । ಐಂ … ಐಶಾನಪದಸನ್ದಾಯಿನೇ ।
ಓಂ … ಓಂಕಾರಾರ್ಥಶ್ರೀಮದ್ಗುರವೇ । ಔಂ … ಔನ್ನತ್ಯಪ್ರದಾಯಕಾಯ
ಅಂ … ಅಸ್ತ್ರಕುಕ್ಕುಟಕ್ಷುರಿಕಾ ವೃಷಭಶುದ್ಧಾಸ್ತ್ರಧರಾಯ ।
ಅಃ … ಅದ್ವೈತಪರಮಾನನ್ದಚಿದ್ವಿಲಾಸಮಹಾನಿಧಯೇ ।
ಕಂ … ಕಾರ್ಯಕಾಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ಖಂ … ಖಂಡೇನ್ದುಮೌಲಿತನಯಾಯ ।
ಗಂ … ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರೀತಿಜ್ಞಾಯ । ಘಂ … ಘನಗಮ್ಭೀರಭೂಷಣಾಢ್ಯಾಯ ।
ಙಂ … ಙಕಾರಾಕಾರಕದ್ವನ್ದ್ವಸರ್ವಸನ್ಧ್ಯಾಽಽತ್ಮಚಿನ್ಮಯಾಯ ।
ಚಂ … ಚಿದಾನನ್ದಮಹಾಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯರತ್ನಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ಛಂ … ಛೇದಿತಾಶೇಷದೈತ್ಯೌಘಾಯ । ಜಂ … ಜರಾಮರಣನಿವರ್ತಕಾಯ ।
ಝಂ … ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸುಪ್ರಿಯಾಯ । 275 ।
ಞಂ … ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶಕರ್ತ್ರೇ । ಟಂ … ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ।
ಠಂ … ಠಕಾರಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ । ಡಂ … ಡಕ್ಕಾನಿನಾದಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ।
ಢಂ … ಢಾಲಿತಾಸುರಕುಲಾನ್ತಕಾಯ ।
ಣಂ … ಣಬಿನ್ದುತ್ರಯವನ್ಮಧ್ಯಬಿನ್ದ್ವಾಶ್ಲಿಷ್ಟಸುವಲ್ಲಿಕಾಯ ।
ತಂ … ತುಮ್ಬುರುನಾರದಾರ್ಚಿತಾಯ । ಥಂ … ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ದಂ … ದಾನ್ತಾಯ । ಧಂ … ಧನುರ್ಬಾಣನಾರಾಚಾಸ್ತ್ರಧರಾಯ ।
ನಂ … ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ । ಪಂ … ಪಿಂಡಿಪಾಲಮುಸಲದಂಡಖಡ್ಗಖೇಟಕಧರಾಯ ।
ಫಂ … ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ । ಬಂ … ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಾಯ ।
ಭಂ … ಭಕ್ತಸಾಲೋಕ್ಯಸಾರೂಪ್ಯಸಾಮೀಪ್ಯಸಾಯುಜ್ಯದಾಯಿನೇ ।
ಮಂ … ಮಹಾಶಕ್ತಿಶೂಲಗದಾಪರಶುಪಾಶಾಂಕುಶಧೃತೇ ।
ಯಂ … ಯನ್ತ್ರತನ್ತ್ರಭೇದಿನೇ । ರಂ … ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ ।
ಲಂ … ಲೋಕಾತೀತಗುಣೋಪೇತಾಯ । ವಂ … ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಶಂ … ಶಂಖಚಕ್ರಕುಲಿಶಧ್ವಜಧರಾಯ । ಷಂ … ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ।
ಸಂ … ಸರ್ವಮನ್ತ್ರಾರ್ಥಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಮುಖ್ಯಬೀಜಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಹಂ … ಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥವಿರಜವ್ಯೋಮನಾಯಕಾಯ ।
ಳಂ … ಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ನಮಃ ॥ 300॥

See Also  Avan Arumugam Nammai Alumugam In English

ಕ್ಷಂ … ಏಕಪಂಚದಶಾ(ಂಚಾದಶಾ)ಕ್ಷರಸಂಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಅಂ ಆಂ ಇಂ ಈಂ ಉಂ ಊಂ ಋಂ ೠಂ ಲೃಂ ಲೄಂ ಏಂ ಐಂ ಓಂ ಔಂ ಅಂ ಅಃ
ಕಂ ಖಂ ಗಂ ಘಂ ಙಂ ಚಂ ಛಂ ಜಂ ಝಂ ಞಂ ಟಂ ಠಂ ಡಂ ಢಂ ಣಂ
ತಂ ಥಂ ದಂ ಧಂ ನಂ ಪಂ ಫಂ ಬಂ ಭಂ ಮಂ
ಯಂ ರಂ ಲಂ ವಂ ಶಂ ಷಂ ಸಂ ಹಂ ಳಂ ಕ್ಷಂ
ನಮಃ ಶಿವಾಯ ವಭಣವರಶ ಹಂ ಹಿಂ ಹುಂ ಹೇಂ ಹೋಂ ಹಂ
ಸದ್ಯೋಜಾತ-ವಾಮದೇವ-ಅಘೋರ-ತತ್ಪುರುಷ-ಈಶಾನ-ಅಧೋಮುಖ-
ಹಾಂ ಹೀಂ ಹೂಂ ಹೈಂ ಹೌಂ ಹಃ ಹೃದಯ-ಶಿರಃ-ಶಿಖಾ-ಕವಚ-
ನೇತ್ರತ್ರಯ-ಅಸ್ತ್ರ-ಬ್ರಹ್ಮ-ವಿಷ್ಣು-ರುದ್ರ-ಮಹೇಶ್ವರ-
ಸದಾಶಿವ-ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರ-ತಿರೋಭಾವ-
ಅನುಗ್ರಹ-ಪಂಚಕೃತ್ಯಕಾರಣಾಯ ಜಗದ್ಭುವೇ ವಚದ್ಭುವೇ ವಿಶ್ವಭುವೇ
ರುದ್ರಭುವೇ ಬ್ರಹ್ಮಭುವೇ ಅಗ್ನಿಭುವೇ ಲಂ ವಂ ರಂ ಯಂ ಹಂ ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ
ಓಂ ಹ್ರೀಂ ವ್ರೀಂ ಸೌಃ ಶರವಣಭವ ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕಂ ಮಮ ವಶಮಾನಾಯ
ಮಮ ಶತ್ರುಸಂಕ್ಷೋಭಣಂ ಕುರು ಕುರು ಮಮ ಶತ್ರೂನ್ನಾಶಯ ನಾಶಯ, ಮಮ
ಶತ್ರೂನ್ಮಾರಯ ಮಾರಯ ಷಣ್ಮುಖಾಯ ಮಯೂರವಾಹನಾಯ ಸರ್ವರಾಜಭಯನಾಶನಾಯ
ಸ್ಕನ್ದೇಶ್ವರಾಯ ವಭಣವರಶ ಕ್ಷಾಂ ಕ್ಷೀಂ ಕ್ಷೂಂ ಕ್ಷೈಃ ಕ್ಷೌಃ ಕ್ಷಃ
ಹುಂ ಫಟ್ ಸ್ವಾಹಾ ನಮಃ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನ್ತ್ರಸಮ್ಮೇಲನತ್ರಿಶತೀ ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in » Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil