Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Malayalam

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യമന്ത്രസമ്മേലനത്രിശതീ ॥
അഥവാ ശ്രീ ശത്രുസംഹാര ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്രിശതി

സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര-തിരോധാന-അനുഗ്രഹ-പഞ്ചകൃത്യ-
പഞ്ചബ്രഹ്മ-ഹൃദയാദ്യങ്ഗ-ശിവപഞ്ചാക്ഷര-
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാതൃകാ-വര്‍ണം-സബീജമൂലമന്ത്രസമ്മേലനാത്മക-
ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസര്‍വശത്രുസംഹാര-ത്രിശത്യര്‍ചനാ ॥

വന്ദേ ഗുരും ഗണപതിം സ്കന്ദമാദിത്യമംബികാം ।
ദുര്‍ഗാം സരസ്വതീം ലക്ഷ്മീം സര്‍വകാര്യാര്‍ഥസിദ്ധയേ ॥

മഹാസേനായ വിദ്മഹേ ഷഡാനനായ ധീമഹി ।
തന്നഃ സ്കന്ദഃ പ്രചോദയോത് ॥

നകാരാദിനാമാനി 50
ഓം നം സോഉം ഈം നം ളം ശ്രീം ശരവണഭവ ഹം സദ്യോജാത
ഹാം ഹൃദയ-ബ്രഹ്മ-സൃഷ്ടികാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യ
ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ യോജയേത്
ശിവ-നാഥായ നമഃ । നിര്ലേപായ । നിര്‍മമായ । നിഷ്കലായ । നിര്‍മോഹായ ।
നിര്‍മലായ । നിര്‍വികരായ । നിരാഭാസായ । നിര്‍വികല്‍പായ । നിത്യതൃപ്തായ ।
നിവൃത്തകായ । നിരുപദ്രവായ । നിധീശായ । നിര്‍മമപ്രിയായ । നിത്യയോഗിനേ ।
നിത്യശുദ്ധായ । നിധീനാമ്പതയേ । നിത്യനിയമായ । നിഷ്കാരണായ ।
നിസ്സങ്ഗായ । നിധിപ്രിയായ । നിത്യഭൃതയേ । നിത്യവസ്തുനേ ।
നിത്യാനന്ദഗുരവേ । നിത്യകല്യാണായ നമഃ । 25 ।

നിധാത്രേ നമഃ । നിരാമയായ । നിത്യയോഗിസാക്ഷിപ്രിയവാദായ ।
നാഗേന്ദ്രസേവിതായ । നാരദോപദേശകായ । നഗ്നരൂപായ । നാനാപാപധ്വംസിനേ ।
നാഗപീഠസ്ഥായ । നാദാന്തഗുരവേ । നാഗസുതഗുരവേ । നാദസാക്ഷിണേ ।
നാഗപാശഹരായ । നാഗാസ്ത്രധരായ । നടനപ്രിയായ । നന്ദിധ്വജിനേ ।
നവരത്നപാദുകാപാദാബ്ജായ । നടേശപ്രിയായ । നവവൈഡൂര്യഹാരകേയൂരകുണ്ഡലായ ।
നിമിഷാത്മനേ । നിത്യബുദ്ധായ । നമസ്കാരപ്രിയായ । നാദബിന്ദുകലാമൂര്‍തയേ ।
നിത്യകൌമാരവീരബാഹവേ । നിത്യാനന്ദദേശികായ । നകാരാദ്യന്തസമ്പൂര്‍ണായ
നമഃ ॥ 50 ॥

മകാരാദിനാമാനി 50
ഓം മം സൌം ഈം നം ളം ഹ്രീം രവണഭവശ ഹിം വാമദേവ ഹ്രീം
ശിരോ- വിഷ്ണു-സ്ഥിതികാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യ
ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ യോജയേത് ।
മഹാബലായ നമഃ । മഹോത്സാഹായ । മഹാബുദ്ധയേ । മഹാബാഹവേ । മഹാമായായ ।
മഹാദ്യുതയേ । മഹാധനുഷേ । മഹാബാണായ । മഹാഖേടായ । മഹാശൂലായ ।
മഹാധനുര്‍ധരായ । മഹാമയൂരാരൂഢായ । മഹാദേവപ്രിയാത്മജായ । മഹാസത്ത്വായ ।
മഹാസൌംയായ । മഹാശക്തയേ । മഹാമായാസ്വരൂപായ । മഹാനുഭാവായ ।
മഹാപ്രഭവേ । മഹാഗുരവേ । മഹാരസായ । മഹാരഥാരൂഢായ । മഹാഭാഗായ ।
മഹാമകുടായ । മഹാഗുണായ നമഃ । 75

മന്ദാരശേഖരായ നമഃ । മഹാഹാരായ । മഹാമാതങ്ഗഗമനായ । മഹാസങ്ഗീത-
രസികായ । മധുപാനപ്രിയായ । മധുസൂദനപ്രിയായ । മഹാപ്രശസ്തായ ।
മഹാവ്യക്തയേ । മഹാവക്ത്രായ । മഹായശസേ । മഹാമാത്രേ ।
മഹാമണിഗജാരൂഢായ । മഹാത്മനേ । മഹാഹവിഷേ । മഹിമാകാരായ । മഹാമാര്‍ഗായ ।
മദോന്‍മത്തഭൈരവപൂജിതായ । മഹാവല്ലീപ്രിയായ । മദനാകാരവല്ലഭായ ।
മന്ദാരകുസുമപ്രിയായ । മാംസാകര്‍ഷണായ । മണ്ഡലത്രയവാസിനേ । മഹാഭോഗായ ।
മഹാസേനാന്യേ । മകാരാദ്യന്തസമ്പുര്‍ണായ നമഃ ॥ 100 ॥

See Also  Ganeshashtakam 2 In Malayalam

ശകാരാദിനാമാനി 50
ഓം ശിം സൌം ഈം നം ളം ക്ലീം വണഭവശര ഹും അഘോര ഹൂം ശിഖാ-രുദ്ര-
സംഹാരകാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യ
ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ യോജയേത് ।
ശിവാനന്ദഗുരവേ നമഃ । ശിവസച്ചിദാനന്ദസ്വരൂപായ ।
ശിഖണ്ഡിമണ്ഡലാവാസായ । ശിവപ്രിയായ । ശരവണോദ്ഭൂതായ ।
ശിവശക്തിവദനായ । ശങ്കരപ്രിയസുതായ । ശൂരപദ്മാസുരദ്വേഷിണേ ।
ശൂരപദ്മാസുരഹന്ത്രേ । ശൂരാങ്ഗധ്വംസിനേ । ശുക്ലരൂപായ ।
ശുദ്ധായുധധരായ । ശുദ്ധവീരപ്രിയായ । ശുദ്ധവീരയുദ്ധപ്രിയായ ।
ശുദ്ധമാനസനിലയായ । ശൂന്യഷട്കവര്‍ജിതായ । ശുദ്ധതത്ത്വസമ്പുര്‍ണായ ।
ശങ്ഖചക്രകുലിശധ്വജരേഖാങ്ഘ്രിപങ്കജായ । ശുദ്ധയോഗിനീഗണദാത്രേ ।
ശോകപര്‍വതദംഷ്ട്രായ । ശുദ്ധരണപ്രിയപണ്ഡിതായ ।
ശരഭവേഗായുധധരായ । ശരപതയേ । ശാകിനീ ഡാകിനീ സേവിതപാദാബ്ജായ ।
ശങ്ഖപദ്മനിധി സേവിതായ നമഃ । 125 ।

ശതസഹസ്രായുധധരമൂര്‍തയേ നമഃ । ശിവപൂജകമാനസനിലയായ ।
ശിവദീക്ഷാഗുരവേ । ശൂരവാഹനാധിരൂഢായ । ശോകരോഗനിവാരണായ ।
ശുചയേ । ശുദ്ധായ । ശുദ്ധകീര്‍തയേ । ശുചിശ്രവസേ । ശക്തയേ ।
ശത്രുക്രോധവിമര്‍ദനായ । ശ്വേതപ്രഭായ । ശ്വേതമൂര്‍തയേ । ശ്വേതാത്മകായ ।
ശാരണകുലാന്തകായ । ശതമൂര്‍തയേ । ശതായുധായ । ശരീരത്രയനായകായ ।
ശുഭലക്ഷണായ । ശുഭാശുഭവീക്ഷണായ । ശുക്രശോണിതമധ്യസ്ഥായ ।
ശുണ്ഡാദണ്ഡഫൂത്കാരസോദരായ । ശൂന്യമാര്‍ഗതത്പരസേവിതായ । ശാശ്വതായ ।
ശികാരാദ്യന്തസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ । 150 ।

വകാരാദിനാമാനി 50
ഓം വം സൌം ഈം നം ളം ഐം ണഭവശരവ ഹേം തത്പുരുഷ ഹൈം മഹേശ്വര-
തിരോഭാവകാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യ
ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ യോജയേത്
വല്ലീമാനസഹംസികായ നമഃ । വിഷ്ണവേ । വിദുഷേ । വിദ്വജ്ജനപ്രിയായ ।
വേലായുധധരായ । വേഗവാഹനായ । വാമദേവമുഖോത്പന്നായ ।
വിജയകര്‍ത്രേ । വിശ്വരൂപായ । വിന്ധ്യസ്കന്ദാദ്രിനടനപ്രിയായ ।
വിശ്വഭേഷജായ । വീരശക്തിമാനസനിലയായ । വിമലാസനോത്കൃഷ്ടായ ।
(വിലാസനോത്കൃഷ്ടദേഹായ) വാഗ്ദേവീനായകായ । വൌഷഡന്തസമ്പൂര്‍ണായ ।
വാചാമഗോചരായ । വാസനാഗന്ധദ്രവ്യപ്രിയായ । വാദബോധകായ ।
വാദവിദ്യാഗുരവേ । വായുസാരഥ്യമഹാരഥാരൂഢായ । വാസുകിസേവിതായ ।
വാതുലാഗമപൂജിതായ । വിധിബന്ധനായ । വിശ്വാമിത്രമഖരക്ഷിതായ ।
വേദാന്തവേദ്യായ നമഃ । 175 ।

വീതരാഗസേവിതായ നമഃ । വേദചതുഷ്ടയസ്തുത്യായ (സ്തുതായ)।
വീരപ്രമുഖസേവിതായ । വിശ്വഭോക്ത്രേ । വിശാം പതയേ ।
വിശ്വയോനയേ । വിശാലാക്ഷായ । വീരസേവിതായ । വിക്രമോപരിവേഷായ ।
വരദായ । വരപ്രദാനാം ശ്രേഷ്ഠായ । വര്‍ധമാനായ । വാരിസുതായ ।
വാനപ്രസ്ഥായ । വീരബാഹ്വാദിസേവിതായ । വിഷ്ണുബ്രഹ്മാദിപൂജിതായ ।
വീരായുധസമാവൃതായ । വീരശൂരമര്‍ദനായ । വ്യാസാദിമുനിപൂജിതായ ।
വ്യാകരണാദിശാസ്ത്രനവോത്കൃഷ്ടായ । വിശ്വതോമുഖായ । വാസവാദി-
പൂജിതപാദാബ്ജായ । വസിഷ്ഠഹൃദയാംഭോജനിലയായ । വാഞ്ഛിതാര്‍ഥപ്രദായ ।
വകാരാദ്യന്തസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ । 200 ।

See Also  Radha Ashtakam 3 In Malayalam

യകാരാദിനാമാനി 50
ഓം യം സൌം ഈം നം ളം സൌഃ ഭവശരവണ ഹോം ഈശാന ഹൌം നേത്രത്രയ-
സദാശിവാനുഗ്രഹകാരണ-സുബ്രഹ്മണ്യ
ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ യോജയേത് ।
യോഗിഹൃത്പദ്മവാസിനേ നമഃ । യാജ്ഞികവര്‍ധിനേ । യജനാദി ഷട്കര്‍മ-
തത്പരായ । യജുര്‍വേദസ്വരൂപായ । യജുഷേ । യജ്ഞേശായ । യജ്ഞശ്രിയേ ।
യജ്ഞരാജേ । യജ്ഞപതയേ । യജ്ഞമയായ । യജ്ഞഭൂഷണായ ।
യജ്ഞഫലദായ । യജ്ഞാങ്ഗഭുവേ । യജ്ഞഭൂതായ । യജ്ഞസംരക്ഷിണേ ।
യജ്ഞപണ്ഡിതായ । യജ്ഞവിധ്വംസിനേ । യജ്ഞമേഷഗര്‍വഹരായ ।
യജമാനസ്വരൂപായ । യമായ । യമധര്‍മപൂജിതായ । യമാദ്യഷ്ടാങ്ഗസാധകായ ।
യുദ്ധഗംഭീരായ । യുദ്ധഹരണായ । യുദ്ധനാഥായ നമഃ । 225 ।

യുഗാന്തകൃതേ നമഃ । യുഗാവൃത്തായ । യുഗനാഥായ । യുഗധര്‍മപ്രവര്‍തകായ ।
യുഗമാലാധരായ । യോഗിനേ । യോഗവരദായ । യോഗിനാം വരപ്രദായ ।
യോഗീശായ । യോഗാനന്ദായ । യോഗഭോഗായ । യോഗാഷ്ടാങ്ഗസാക്ഷിണേ ।
യോഗമാര്‍ഗതത്പരസേവിതായ । യോഗയുക്തായ । യോഗപുരുഷായ । യോഗനിധയേ ।
യോഗവിദേ । യോഗസിദ്ധിദായ । യുദ്ധശത്രുഭയങ്കരായ ।
യുദ്ധശോകമര്‍ദനായ । യശസ്വിനേ । യശസ്കരായ । യന്ത്രിണേ ।
യന്ത്രനായകായ । യകാരാദ്യന്തസമ്പുര്‍ണായ നമഃ । 250 ।

മാതൃകാക്ഷരാദിനാമാനി 50
ഓം നമഃ ശിവായ സൌം ഈം നം ളം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഐം സൌഃ വശരവണഭ
ഹം അധോമുഖ ഹഃ അസ്ത്ര-പരബ്രഹ്മ-പഞ്ചകൃത്യകാരണ സുബ്രഹ്മണ്യ
ഇതി മൂലം പ്രതിനാമ മാതൃകാബീജമനു യോജയേത് ।
അം മൂലം അസ്ത്രശിവാസ്ത്രപാശുപതവൈഷ്ണവബ്രഹ്മാസ്ത്രധൃതേ നമഃ ।
ആം … । ആനന്ദസുന്ദരാകാരായ । ഇം … । ഇന്ദ്രാണീമാങ്ഗല്യരക്ഷകായ ।
ഈം … ഈഷണാത്രയവര്‍ജിതായ । ഉം … ഉമാസുതായ । ഊം … ഊര്‍ധ്വരേതഃ സുതായ ।
ഋം … ഋണത്രയവിമോചനായ । ൠം … ഋതംഭരാത്മജ്യോതിഷേ ।
ഌം … ലുപ്താചാരമനോദൂരായ । ൡം … ലൂതഭാവപാശഭേദിനേ ।
ഏം … ഏണാങ്കധരസത്പുത്രായ । ഐം … ഐശാനപദസന്ദായിനേ ।
ഓം … ഓങ്കാരാര്‍ഥശ്രീമദ്ഗുരവേ । ഔം … ഔന്നത്യപ്രദായകായ
അം … അസ്ത്രകുക്കുടക്ഷുരികാ വൃഷഭശുദ്ധാസ്ത്രധരായ ।
അഃ … അദ്വൈതപരമാനന്ദചിദ്വിലാസമഹാനിധയേ ।
കം … കാര്യകാണനിര്‍മുക്തായ । ഖം … ഖണ്ഡേന്ദുമൌലിതനയായ ।
ഗം … ഗദ്യപദ്യപ്രീതിജ്ഞായ । ഘം … ഘനഗംഭീരഭൂഷണാഢ്യായ ।
ങം … ങകാരാകാരകദ്വന്ദ്വസര്‍വസന്ധ്യാഽഽത്മചിന്‍മയായ ।
ചം … ചിദാനന്ദമഹാസിന്ധുമധ്യരത്നശിഖാമണയേ ।
ഛം … ഛേദിതാശേഷദൈത്യൌഘായ । ജം … ജരാമരണനിവര്‍തകായ ।
ഝം … ഝല്ലരീവാദ്യസുപ്രിയായ । 275 ।
ഞം … ജ്ഞാനോപദേശകര്‍ത്രേ । ടം … ടങ്കിതാഖിലലോകായ ।
ഠം … ഠകാരമധ്യനിലയായ । ഡം … ഡക്കാനിനാദപ്രീതികരായ ।
ഢം … ഢാലിതാസുരകുലാന്തകായ ।
ണം … ണബിന്ദുത്രയവന്‍മധ്യബിന്ദ്വാശ്ലിഷ്ടസുവല്ലികായ ।
തം … തുംബുരുനാരദാര്‍ചിതായ । ഥം … സ്ഥൂലസൂക്ഷ്മപ്രദര്‍ശകായ ।
ദം … ദാന്തായ । ധം … ധനുര്‍ബാണനാരാചാസ്ത്രധരായ ।
നം … നിഷ്കണ്ടകായ । പം … പിണ്ഡിപാലമുസലദണ്ഡഖഡ്ഗഖേടകധരായ ।
ഫം … ഫണിലോകവിഭൂഷണായ । ബം … ബഹുദൈത്യവിനാശകായ ।
ഭം … ഭക്തസാലോക്യസാരൂപ്യസാമീപ്യസായുജ്യദായിനേ ।
മം … മഹാശക്തിശൂലഗദാപരശുപാശാങ്കുശധൃതേ ।
യം … യന്ത്രതന്ത്രഭേദിനേ । രം … രജസ്സത്ത്വഗുണാന്വിതായ ।
ലം … ലോകാതീതഗുണോപേതായ । വം … വികല്‍പപരിവര്‍ജിതായ ।
ശം … ശങ്ഖചക്രകുലിശധ്വജധരായ । ഷം … ഷട്ചക്രസ്ഥായ ।
സം … സര്‍വമന്ത്രാര്‍ഥസര്‍വജ്ഞത്വമുഖ്യബീജസ്വരൂപായ ।
ഹം … ഹൃദയാംബുജമധ്യസ്ഥവിരജവ്യോമനായകായ ।
ളം … ലോകൈകനാഥായ നമഃ ॥ 300॥

See Also  Sri Lakshmanagita From Sri Ramacharitamanas In Malayalam

ക്ഷം … ഏകപഞ്ചദശാ(ഞ്ചാദശാ)ക്ഷരസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
അം ആം ഇം ഈം ഉം ഊം ഋം ൠം ലൃം ലൄം ഏം ഐം ഓം ഔം അം അഃ
കം ഖം ഗം ഘം ങം ചം ഛം ജം ഝം ഞം ടം ഠം ഡം ഢം ണം
തം ഥം ദം ധം നം പം ഫം ബം ഭം മം
യം രം ലം വം ശം ഷം സം ഹം ളം ക്ഷം
നമഃ ശിവായ വഭണവരശ ഹം ഹിം ഹും ഹേം ഹോം ഹം
സദ്യോജാത-വാമദേവ-അഘോര-തത്പുരുഷ-ഈശാന-അധോമുഖ-
ഹാം ഹീം ഹൂം ഹൈം ഹൌം ഹഃ ഹൃദയ-ശിരഃ-ശിഖാ-കവച-
നേത്രത്രയ-അസ്ത്ര-ബ്രഹ്മ-വിഷ്ണു-രുദ്ര-മഹേശ്വര-
സദാശിവ-പരബ്രഹ്മ-സൃഷ്ടി-സ്ഥിതി-സംഹാര-തിരോഭാവ-
അനുഗ്രഹ-പഞ്ചകൃത്യകാരണായ ജഗദ്ഭുവേ വചദ്ഭുവേ വിശ്വഭുവേ
രുദ്രഭുവേ ബ്രഹ്മഭുവേ അഗ്നിഭുവേ ലം വം രം യം ഹം സം സര്‍വാത്മകായ
ഓം ഹ്രീം വ്രീം സൌഃ ശരവണഭവ ഓം സര്‍വലോകം മമ വശമാനായ
മമ ശത്രുസങ്ക്ഷോഭണം കുരു കുരു മമ ശത്രൂന്നാശയ നാശയ, മമ
ശത്രൂന്‍മാരയ മാരയ ഷണ്‍മുഖായ മയൂരവാഹനായ സര്‍വരാജഭയനാശനായ
സ്കന്ദേശ്വരായ വഭണവരശ ക്ഷാം ക്ഷീം ക്ഷൂം ക്ഷൈഃ ക്ഷൌഃ ക്ഷഃ
ഹും ഫട് സ്വാഹാ നമഃ ॥

ഇതി ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യമന്ത്രസമ്മേലനത്രിശതീ സമാപ്താ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in » Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil