Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati In Odia

॥ Subrahmanya Mantra Sammelana Trishati Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନତ୍ରିଶତୀ ॥
ଅଥଵା ଶ୍ରୀ ଶତ୍ରୁସଂହାର ଶିଵସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟତ୍ରିଶତି

ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସଂହାର-ତିରୋଧାନ-ଅନୁଗ୍ରହ-ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟ-
ପଞ୍ଚବ୍ରହ୍ମ-ହୃଦୟାଦ୍ୟଙ୍ଗ-ଶିଵପଞ୍ଚାକ୍ଷର-
ଅକାରାଦିକ୍ଷକାରାନ୍ତମାତୃକା-ଵର୍ଣଂ-ସବୀଜମୂଲମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନାତ୍ମକ-
ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟସର୍ଵଶତ୍ରୁସଂହାର-ତ୍ରିଶତ୍ୟର୍ଚନା ॥

ଵନ୍ଦେ ଗୁରୁଂ ଗଣପତିଂ ସ୍କନ୍ଦମାଦିତ୍ୟମମ୍ବିକାମ୍ ।
ଦୁର୍ଗାଂ ସରସ୍ଵତୀଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ସର୍ଵକାର୍ୟାର୍ଥସିଦ୍ଧୟେ ॥

ମହାସେନାୟ ଵିଦ୍ମହେ ଷଡାନନାୟ ଧୀମହି ।
ତନ୍ନଃ ସ୍କନ୍ଦଃ ପ୍ରଚୋଦୟୋତ୍ ॥

ନକାରାଦିନାମାନି ୫୦
ଓଂ ନଂ ସୋଉଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ଶ୍ରୀଂ ଶରଵଣଭଵ ହଂ ସଦ୍ୟୋଜାତ
ହାଂ ହୃଦୟ-ବ୍ରହ୍ମ-ସୃଷ୍ଟିକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ
ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ୟୋଜୟେତ୍
ଶିଵ-ନାଥାୟ ନମଃ । ନିର୍ଲେପାୟ । ନିର୍ମମାୟ । ନିଷ୍କଲାୟ । ନିର୍ମୋହାୟ ।
ନିର୍ମଲାୟ । ନିର୍ଵିକରାୟ । ନିରାଭାସାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ । ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ ।
ନିଵୃତ୍ତକାୟ । ନିରୁପଦ୍ରଵାୟ । ନିଧୀଶାୟ । ନିର୍ମମପ୍ରିୟାୟ । ନିତ୍ୟୟୋଗିନେ ।
ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧାୟ । ନିଧୀନାମ୍ପତୟେ । ନିତ୍ୟନିୟମାୟ । ନିଷ୍କାରଣାୟ ।
ନିସ୍ସଙ୍ଗାୟ । ନିଧିପ୍ରିୟାୟ । ନିତ୍ୟଭୃତୟେ । ନିତ୍ୟଵସ୍ତୁନେ ।
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଗୁରଵେ । ନିତ୍ୟକଲ୍ୟାଣାୟ ନମଃ । ୨୫ ।

ନିଧାତ୍ରେ ନମଃ । ନିରାମୟାୟ । ନିତ୍ୟୟୋଗିସାକ୍ଷିପ୍ରିୟଵାଦାୟ ।
ନାଗେନ୍ଦ୍ରସେଵିତାୟ । ନାରଦୋପଦେଶକାୟ । ନଗ୍ନରୂପାୟ । ନାନାପାପଧ୍ଵଂସିନେ ।
ନାଗପୀଠସ୍ଥାୟ । ନାଦାନ୍ତଗୁରଵେ । ନାଗସୁତଗୁରଵେ । ନାଦସାକ୍ଷିଣେ ।
ନାଗପାଶହରାୟ । ନାଗାସ୍ତ୍ରଧରାୟ । ନଟନପ୍ରିୟାୟ । ନନ୍ଦିଧ୍ଵଜିନେ ।
ନଵରତ୍ନପାଦୁକାପାଦାବ୍ଜାୟ । ନଟେଶପ୍ରିୟାୟ । ନଵଵୈଡୂର୍ୟହାରକେୟୂରକୁଣ୍ଡଲାୟ ।
ନିମିଷାତ୍ମନେ । ନିତ୍ୟବୁଦ୍ଧାୟ । ନମସ୍କାରପ୍ରିୟାୟ । ନାଦବିନ୍ଦୁକଲାମୂର୍ତୟେ ।
ନିତ୍ୟକୌମାରଵୀରବାହଵେ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଦେଶିକାୟ । ନକାରାଦ୍ୟନ୍ତସମ୍ପୂର୍ଣାୟ
ନମଃ । ୫୦

ମକାରାଦିନାମାନି ୫୦
ଓଂ ମଂ ସୌଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ହ୍ରୀଂ ରଵଣଭଵଶ ହିଂ ଵାମଦେଵ ହ୍ରୀଂ
ଶିରୋ- ଵିଷ୍ଣୁ-ସ୍ଥିତିକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ
ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ୟୋଜୟେତ୍ ।
ମହାବଲାୟ ନମଃ । ମହୋତ୍ସାହାୟ । ମହାବୁଦ୍ଧୟେ । ମହାବାହଵେ । ମହାମାୟାୟ ।
ମହାଦ୍ୟୁତୟେ । ମହାଧନୁଷେ । ମହାବାଣାୟ । ମହାଖେଟାୟ । ମହାଶୂଲାୟ ।
ମହାଧନୁର୍ଧରାୟ । ମହାମୟୂରାରୂଢାୟ । ମହାଦେଵପ୍ରିୟାତ୍ମଜାୟ । ମହାସତ୍ତ୍ଵାୟ ।
ମହାସୌମ୍ୟାୟ । ମହାଶକ୍ତୟେ । ମହାମାୟାସ୍ଵରୂପାୟ । ମହାନୁଭାଵାୟ ।
ମହାପ୍ରଭଵେ । ମହାଗୁରଵେ । ମହାରସାୟ । ମହାରଥାରୂଢାୟ । ମହାଭାଗାୟ ।
ମହାମକୁଟାୟ । ମହାଗୁଣାୟ ନମଃ । ୭୫ ।

ମନ୍ଦାରଶେଖରାୟ ନମଃ । ମହାହାରାୟ । ମହାମାତଙ୍ଗଗମନାୟ । ମହାସଙ୍ଗୀତ-
ରସିକାୟ । ମଧୁପାନପ୍ରିୟାୟ । ମଧୁସୂଦନପ୍ରିୟାୟ । ମହାପ୍ରଶସ୍ତାୟ ।
ମହାଵ୍ୟକ୍ତୟେ । ମହାଵକ୍ତ୍ରାୟ । ମହାୟଶସେ । ମହାମାତ୍ରେ ।
ମହାମଣିଗଜାରୂଢାୟ । ମହାତ୍ମନେ । ମହାହଵିଷେ । ମହିମାକାରାୟ । ମହାମାର୍ଗାୟ ।
ମଦୋନ୍ମତ୍ତଭୈରଵପୂଜିତାୟ । ମହାଵଲ୍ଲୀପ୍ରିୟାୟ । ମଦନାକାରଵଲ୍ଲଭାୟ ।
ମନ୍ଦାରକୁସୁମପ୍ରିୟାୟ । ମାଂସାକର୍ଷଣାୟ । ମଣ୍ଡଲତ୍ରୟଵାସିନେ । ମହାଭୋଗାୟ ।
ମହାସେନାନ୍ୟେ । ମକାରାଦ୍ୟନ୍ତସମ୍ପୁର୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

See Also  Kalidasa Gangashtakam 2 In Odia

ଶକାରାଦିନାମାନି ୫୦
ଓଂ ଶିଂ ସୌଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ କ୍ଲୀଂ ଵଣଭଵଶର ହୁଂ ଅଘୋର ହୂଂ ଶିଖା-ରୁଦ୍ର-
ସଂହାରକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ
ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ୟୋଜୟେତ୍ ।
ଶିଵାନନ୍ଦଗୁରଵେ ନମଃ । ଶିଵସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦସ୍ଵରୂପାୟ ।
ଶିଖଣ୍ଡିମଣ୍ଡଲାଵାସାୟ । ଶିଵପ୍ରିୟାୟ । ଶରଵଣୋଦ୍ଭୂତାୟ ।
ଶିଵଶକ୍ତିଵଦନାୟ । ଶଙ୍କରପ୍ରିୟସୁତାୟ । ଶୂରପଦ୍ମାସୁରଦ୍ଵେଷିଣେ ।
ଶୂରପଦ୍ମାସୁରହନ୍ତ୍ରେ । ଶୂରାଙ୍ଗଧ୍ଵଂସିନେ । ଶୁକ୍ଲରୂପାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧାୟୁଧଧରାୟ । ଶୁଦ୍ଧଵୀରପ୍ରିୟାୟ । ଶୁଦ୍ଧଵୀରୟୁଦ୍ଧପ୍ରିୟାୟ ।
ଶୁଦ୍ଧମାନସନିଲୟାୟ । ଶୂନ୍ୟଷଟ୍କଵର୍ଜିତାୟ । ଶୁଦ୍ଧତତ୍ତ୍ଵସମ୍ପୁର୍ଣାୟ ।
ଶଙ୍ଖଚକ୍ରକୁଲିଶଧ୍ଵଜରେଖାଙ୍ଘ୍ରିପଙ୍କଜାୟ । ଶୁଦ୍ଧୟୋଗିନୀଗଣଦାତ୍ରେ ।
ଶୋକପର୍ଵତଦଂଷ୍ଟ୍ରାୟ । ଶୁଦ୍ଧରଣପ୍ରିୟପଣ୍ଡିତାୟ ।
ଶରଭଵେଗାୟୁଧଧରାୟ । ଶରପତୟେ । ଶାକିନୀ ଡାକିନୀ ସେଵିତପାଦାବ୍ଜାୟ ।
ଶଙ୍ଖପଦ୍ମନିଧି ସେଵିତାୟ ନମଃ । ୧୨୫ ।

ଶତସହସ୍ରାୟୁଧଧରମୂର୍ତୟେ ନମଃ । ଶିଵପୂଜକମାନସନିଲୟାୟ ।
ଶିଵଦୀକ୍ଷାଗୁରଵେ । ଶୂରଵାହନାଧିରୂଢାୟ । ଶୋକରୋଗନିଵାରଣାୟ ।
ଶୁଚୟେ । ଶୁଦ୍ଧାୟ । ଶୁଦ୍ଧକୀର୍ତୟେ । ଶୁଚିଶ୍ରଵସେ । ଶକ୍ତୟେ ।
ଶତ୍ରୁକ୍ରୋଧଵିମର୍ଦନାୟ । ଶ୍ଵେତପ୍ରଭାୟ । ଶ୍ଵେତମୂର୍ତୟେ । ଶ୍ଵେତାତ୍ମକାୟ ।
ଶାରଣକୁଲାନ୍ତକାୟ । ଶତମୂର୍ତୟେ । ଶତାୟୁଧାୟ । ଶରୀରତ୍ରୟନାୟକାୟ ।
ଶୁଭଲକ୍ଷଣାୟ । ଶୁଭାଶୁଭଵୀକ୍ଷଣାୟ । ଶୁକ୍ରଶୋଣିତମଧ୍ୟସ୍ଥାୟ ।
ଶୁଣ୍ଡାଦଣ୍ଡଫୂତ୍କାରସୋଦରାୟ । ଶୂନ୍ୟମାର୍ଗତତ୍ପରସେଵିତାୟ । ଶାଶ୍ଵତାୟ ।
ଶିକାରାଦ୍ୟନ୍ତସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ॥ ୧୫୦

ଵକାରାଦିନାମାନି ୫୦
ଓଂ ଵଂ ସୌଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ଐଂ ଣଭଵଶରଵ ହେଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୈଂ ମହେଶ୍ଵର-
ତିରୋଭାଵକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ
ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ୟୋଜୟେତ୍
ଵଲ୍ଲୀମାନସହଂସିକାୟ ନମଃ । ଵିଷ୍ଣଵେ । ଵିଦୁଷେ । ଵିଦ୍ଵଜ୍ଜନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵେଲାୟୁଧଧରାୟ । ଵେଗଵାହନାୟ । ଵାମଦେଵମୁଖୋତ୍ପନ୍ନାୟ ।
ଵିଜୟକର୍ତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ । ଵିନ୍ଧ୍ୟସ୍କନ୍ଦାଦ୍ରିନଟନପ୍ରିୟାୟ ।
ଵିଶ୍ଵଭେଷଜାୟ । ଵୀରଶକ୍ତିମାନସନିଲୟାୟ । ଵିମଲାସନୋତ୍କୃଷ୍ଟାୟ ।
(ଵିଲାସନୋତ୍କୃଷ୍ଟଦେହାୟ) ଵାଗ୍ଦେଵୀନାୟକାୟ । ଵୌଷଡନ୍ତସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ।
ଵାଚାମଗୋଚରାୟ । ଵାସନାଗନ୍ଧଦ୍ରଵ୍ୟପ୍ରିୟାୟ । ଵାଦବୋଧକାୟ ।
ଵାଦଵିଦ୍ୟାଗୁରଵେ । ଵାୟୁସାରଥ୍ୟମହାରଥାରୂଢାୟ । ଵାସୁକିସେଵିତାୟ ।
ଵାତୁଲାଗମପୂଜିତାୟ । ଵିଧିବନ୍ଧନାୟ । ଵିଶ୍ଵାମିତ୍ରମଖରକ୍ଷିତାୟ ।
ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ ନମଃ । ୧୭୫ ।

ଵୀତରାଗସେଵିତାୟ ନମଃ । ଵେଦଚତୁଷ୍ଟୟସ୍ତୁତ୍ୟାୟ (ସ୍ତୁତାୟ)।
ଵୀରପ୍ରମୁଖସେଵିତାୟ । ଵିଶ୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରେ । ଵିଶାଂ ପତୟେ ।
ଵିଶ୍ଵୟୋନୟେ । ଵିଶାଲାକ୍ଷାୟ । ଵୀରସେଵିତାୟ । ଵିକ୍ରମୋପରିଵେଷାୟ ।
ଵରଦାୟ । ଵରପ୍ରଦାନାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠାୟ । ଵର୍ଧମାନାୟ । ଵାରିସୁତାୟ ।
ଵାନପ୍ରସ୍ଥାୟ । ଵୀରବାହ୍ଵାଦିସେଵିତାୟ । ଵିଷ୍ଣୁବ୍ରହ୍ମାଦିପୂଜିତାୟ ।
ଵୀରାୟୁଧସମାଵୃତାୟ । ଵୀରଶୂରମର୍ଦନାୟ । ଵ୍ୟାସାଦିମୁନିପୂଜିତାୟ ।
ଵ୍ୟାକରଣାଦିଶାସ୍ତ୍ରନଵୋତ୍କୃଷ୍ଟାୟ । ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖାୟ । ଵାସଵାଦି-
ପୂଜିତପାଦାବ୍ଜାୟ । ଵସିଷ୍ଠହୃଦୟାମ୍ଭୋଜନିଲୟାୟ । ଵାଞ୍ଛିତାର୍ଥପ୍ରଦାୟ ।
ଵକାରାଦ୍ୟନ୍ତସମ୍ପୂର୍ଣାୟ ନମଃ । ୨୦୦ ।

See Also  Shailesha Charana Sharana Ashtakam In Odia

ୟକାରାଦିନାମାନି ୫୦
ଓଂ ୟଂ ସୌଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ସୌଃ ଭଵଶରଵଣ ହୋଂ ଈଶାନ ହୌଂ ନେତ୍ରତ୍ରୟ-
ସଦାଶିଵାନୁଗ୍ରହକାରଣ-ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ
ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ୟୋଜୟେତ୍ ।
ୟୋଗିହୃତ୍ପଦ୍ମଵାସିନେ ନମଃ । ୟାଜ୍ଞିକଵର୍ଧିନେ । ୟଜନାଦି ଷଟ୍କର୍ମ-
ତତ୍ପରାୟ । ୟଜୁର୍ଵେଦସ୍ଵରୂପାୟ । ୟଜୁଷେ । ୟଜ୍ଞେଶାୟ । ୟଜ୍ଞଶ୍ରିୟେ ।
ୟଜ୍ଞରାଜେ । ୟଜ୍ଞପତୟେ । ୟଜ୍ଞମୟାୟ । ୟଜ୍ଞଭୂଷଣାୟ ।
ୟଜ୍ଞଫଲଦାୟ । ୟଜ୍ଞାଙ୍ଗଭୁଵେ । ୟଜ୍ଞଭୂତାୟ । ୟଜ୍ଞସଂରକ୍ଷିଣେ ।
ୟଜ୍ଞପଣ୍ଡିତାୟ । ୟଜ୍ଞଵିଧ୍ଵଂସିନେ । ୟଜ୍ଞମେଷଗର୍ଵହରାୟ ।
ୟଜମାନସ୍ଵରୂପାୟ । ୟମାୟ । ୟମଧର୍ମପୂଜିତାୟ । ୟମାଦ୍ୟଷ୍ଟାଙ୍ଗସାଧକାୟ ।
ୟୁଦ୍ଧଗମ୍ଭୀରାୟ । ୟୁଦ୍ଧହରଣାୟ । ୟୁଦ୍ଧନାଥାୟ ନମଃ । ୨୨୫ ।

ୟୁଗାନ୍ତକୃତେ ନମଃ । ୟୁଗାଵୃତ୍ତାୟ । ୟୁଗନାଥାୟ । ୟୁଗଧର୍ମପ୍ରଵର୍ତକାୟ ।
ୟୁଗମାଲାଧରାୟ । ୟୋଗିନେ । ୟୋଗଵରଦାୟ । ୟୋଗିନାଂ ଵରପ୍ରଦାୟ ।
ୟୋଗୀଶାୟ । ୟୋଗାନନ୍ଦାୟ । ୟୋଗଭୋଗାୟ । ୟୋଗାଷ୍ଟାଙ୍ଗସାକ୍ଷିଣେ ।
ୟୋଗମାର୍ଗତତ୍ପରସେଵିତାୟ । ୟୋଗୟୁକ୍ତାୟ । ୟୋଗପୁରୁଷାୟ । ୟୋଗନିଧୟେ ।
ୟୋଗଵିଦେ । ୟୋଗସିଦ୍ଧିଦାୟ । ୟୁଦ୍ଧଶତ୍ରୁଭୟଙ୍କରାୟ ।
ୟୁଦ୍ଧଶୋକମର୍ଦନାୟ । ୟଶସ୍ଵିନେ । ୟଶସ୍କରାୟ । ୟନ୍ତ୍ରିଣେ ।
ୟନ୍ତ୍ରନାୟକାୟ । ୟକାରାଦ୍ୟନ୍ତସମ୍ପୁର୍ଣାୟ ନମଃ । ୨୫୦ ।

ମାତୃକାକ୍ଷରାଦିନାମାନି ୫୦
ଓଂ ନମଃ ଶିଵାୟ ସୌଂ ଈଂ ନଂ ଳଂ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରୀଂ କ୍ଲୀଂ ଐଂ ସୌଃ ଵଶରଵଣଭ
ହଂ ଅଧୋମୁଖ ହଃ ଅସ୍ତ୍ର-ପରବ୍ରହ୍ମ-ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟକାରଣ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ
ଇତି ମୂଲଂ ପ୍ରତିନାମ ମାତୃକାବୀଜମନୁ ୟୋଜୟେତ୍ ।
ଅଂ ମୂଲଂ ଅସ୍ତ୍ରଶିଵାସ୍ତ୍ରପାଶୁପତଵୈଷ୍ଣଵବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରଧୃତେ ନମଃ ।
ଆଂ … । ଆନନ୍ଦସୁନ୍ଦରାକାରାୟ । ଇଂ … । ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀମାଙ୍ଗଲ୍ୟରକ୍ଷକାୟ ।
ଈଂ … ଈଷଣାତ୍ରୟଵର୍ଜିତାୟ । ଉଂ … ଉମାସୁତାୟ । ଊଂ … ଊର୍ଧ୍ଵରେତଃ ସୁତାୟ ।
ଋଂ … ଋଣତ୍ରୟଵିମୋଚନାୟ । ୠଂ … ଋତମ୍ଭରାତ୍ମଜ୍ୟୋତିଷେ ।
ଌଂ … ଲୁପ୍ତାଚାରମନୋଦୂରାୟ । ୡଂ … ଲୂତଭାଵପାଶଭେଦିନେ ।
ଏଂ … ଏଣାଙ୍କଧରସତ୍ପୁତ୍ରାୟ । ଐଂ … ଐଶାନପଦସନ୍ଦାୟିନେ ।
ଓଂ … ଓଙ୍କାରାର୍ଥଶ୍ରୀମଦ୍ଗୁରଵେ । ଔଂ … ଔନ୍ନତ୍ୟପ୍ରଦାୟକାୟ
ଅଂ … ଅସ୍ତ୍ରକୁକ୍କୁଟକ୍ଷୁରିକା ଵୃଷଭଶୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ରଧରାୟ ।
ଅଃ … ଅଦ୍ଵୈତପରମାନନ୍ଦଚିଦ୍ଵିଲାସମହାନିଧୟେ ।
କଂ … କାର୍ୟକାଣନିର୍ମୁକ୍ତାୟ । ଖଂ … ଖଣ୍ଡେନ୍ଦୁମୌଲିତନୟାୟ ।
ଗଂ … ଗଦ୍ୟପଦ୍ୟପ୍ରୀତିଜ୍ଞାୟ । ଘଂ … ଘନଗମ୍ଭୀରଭୂଷଣାଢ୍ୟାୟ ।
ଙଂ … ଙକାରାକାରକଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵସର୍ଵସନ୍ଧ୍ୟାଽଽତ୍ମଚିନ୍ମୟାୟ ।
ଚଂ … ଚିଦାନନ୍ଦମହାସିନ୍ଧୁମଧ୍ୟରତ୍ନଶିଖାମଣୟେ ।
ଛଂ … ଛେଦିତାଶେଷଦୈତ୍ୟୌଘାୟ । ଜଂ … ଜରାମରଣନିଵର୍ତକାୟ ।
ଝଂ … ଝଲ୍ଲରୀଵାଦ୍ୟସୁପ୍ରିୟାୟ । ୨୭୫ ।
ଞଂ … ଜ୍ଞାନୋପଦେଶକର୍ତ୍ରେ । ଟଂ … ଟଙ୍କିତାଖିଲଲୋକାୟ ।
ଠଂ … ଠକାରମଧ୍ୟନିଲୟାୟ । ଡଂ … ଡକ୍କାନିନାଦପ୍ରୀତିକରାୟ ।
ଢଂ … ଢାଲିତାସୁରକୁଲାନ୍ତକାୟ ।
ଣଂ … ଣବିନ୍ଦୁତ୍ରୟଵନ୍ମଧ୍ୟବିନ୍ଦ୍ଵାଶ୍ଲିଷ୍ଟସୁଵଲ୍ଲିକାୟ ।
ତଂ … ତୁମ୍ବୁରୁନାରଦାର୍ଚିତାୟ । ଥଂ … ସ୍ଥୂଲସୂକ୍ଷ୍ମପ୍ରଦର୍ଶକାୟ ।
ଦଂ … ଦାନ୍ତାୟ । ଧଂ … ଧନୁର୍ବାଣନାରାଚାସ୍ତ୍ରଧରାୟ ।
ନଂ … ନିଷ୍କଣ୍ଟକାୟ । ପଂ … ପିଣ୍ଡିପାଲମୁସଲଦଣ୍ଡଖଡ୍ଗଖେଟକଧରାୟ ।
ଫଂ … ଫଣିଲୋକଵିଭୂଷଣାୟ । ବଂ … ବହୁଦୈତ୍ୟଵିନାଶକାୟ ।
ଭଂ … ଭକ୍ତସାଲୋକ୍ୟସାରୂପ୍ୟସାମୀପ୍ୟସାୟୁଜ୍ୟଦାୟିନେ ।
ମଂ … ମହାଶକ୍ତିଶୂଲଗଦାପରଶୁପାଶାଙ୍କୁଶଧୃତେ ।
ୟଂ … ୟନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରଭେଦିନେ । ରଂ … ରଜସ୍ସତ୍ତ୍ଵଗୁଣାନ୍ଵିତାୟ ।
ଲଂ … ଲୋକାତୀତଗୁଣୋପେତାୟ । ଵଂ … ଵିକଲ୍ପପରିଵର୍ଜିତାୟ ।
ଶଂ … ଶଙ୍ଖଚକ୍ରକୁଲିଶଧ୍ଵଜଧରାୟ । ଷଂ … ଷଟ୍ଚକ୍ରସ୍ଥାୟ ।
ସଂ … ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରାର୍ଥସର୍ଵଜ୍ଞତ୍ଵମୁଖ୍ୟବୀଜସ୍ଵରୂପାୟ ।
ହଂ … ହୃଦୟାମ୍ବୁଜମଧ୍ୟସ୍ଥଵିରଜଵ୍ୟୋମନାୟକାୟ ।
ଳଂ … ଲୋକୈକନାଥାୟ ନମଃ ॥ ୩୦୦॥

See Also  Sri Surya Ashtakam 3 In Odia

କ୍ଷଂ … ଏକପଞ୍ଚଦଶା(ଞ୍ଚାଦଶା)କ୍ଷରସଂପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଅଂ ଆଂ ଇଂ ଈଂ ଉଂ ଊଂ ଋଂ ୠଂ ଲୃଂ ଲୄଂ ଏଂ ଐଂ ଓଂ ଔଂ ଅଂ ଅଃ
କଂ ଖଂ ଗଂ ଘଂ ଙଂ ଚଂ ଛଂ ଜଂ ଝଂ ଞଂ ଟଂ ଠଂ ଡଂ ଢଂ ଣଂ
ତଂ ଥଂ ଦଂ ଧଂ ନଂ ପଂ ଫଂ ବଂ ଭଂ ମଂ
ୟଂ ରଂ ଲଂ ଵଂ ଶଂ ଷଂ ସଂ ହଂ ଳଂ କ୍ଷଂ
ନମଃ ଶିଵାୟ ଵଭଣଵରଶ ହଂ ହିଂ ହୁଂ ହେଂ ହୋଂ ହଂ
ସଦ୍ୟୋଜାତ-ଵାମଦେଵ-ଅଘୋର-ତତ୍ପୁରୁଷ-ଈଶାନ-ଅଧୋମୁଖ-
ହାଂ ହୀଂ ହୂଂ ହୈଂ ହୌଂ ହଃ ହୃଦୟ-ଶିରଃ-ଶିଖା-କଵଚ-
ନେତ୍ରତ୍ରୟ-ଅସ୍ତ୍ର-ବ୍ରହ୍ମ-ଵିଷ୍ଣୁ-ରୁଦ୍ର-ମହେଶ୍ଵର-
ସଦାଶିଵ-ପରବ୍ରହ୍ମ-ସୃଷ୍ଟି-ସ୍ଥିତି-ସଂହାର-ତିରୋଭାଵ-
ଅନୁଗ୍ରହ-ପଞ୍ଚକୃତ୍ୟକାରଣାୟ ଜଗଦ୍ଭୁଵେ ଵଚଦ୍ଭୁଵେ ଵିଶ୍ଵଭୁଵେ
ରୁଦ୍ରଭୁଵେ ବ୍ରହ୍ମଭୁଵେ ଅଗ୍ନିଭୁଵେ ଲଂ ଵଂ ରଂ ୟଂ ହଂ ସଂ ସର୍ଵାତ୍ମକାୟ
ଓଂ ହ୍ରୀଂ ଵ୍ରୀଂ ସୌଃ ଶରଵଣଭଵ ଓଂ ସର୍ଵଲୋକଂ ମମ ଵଶମାନାୟ
ମମ ଶତ୍ରୁସଙ୍କ୍ଷୋଭଣଂ କୁରୁ କୁରୁ ମମ ଶତ୍ରୂନ୍ନାଶୟ ନାଶୟ, ମମ
ଶତ୍ରୂନ୍ମାରୟ ମାରୟ ଷଣ୍ମୁଖାୟ ମୟୂରଵାହନାୟ ସର୍ଵରାଜଭୟନାଶନାୟ
ସ୍କନ୍ଦେଶ୍ଵରାୟ ଵଭଣଵରଶ କ୍ଷାଂ କ୍ଷୀଂ କ୍ଷୂଂ କ୍ଷୈଃ କ୍ଷୌଃ କ୍ଷଃ
ହୁଂ ଫଟ୍ ସ୍ଵାହା ନମଃ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟମନ୍ତ୍ରସମ୍ମେଲନତ୍ରିଶତୀ ସମାପ୍ତା ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Sri Subramanya Mantra Sammelana Trishati Lyrics in » Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil