1000 Names Of Shri Shanmukha » Aghora Mukha Sahasranamavali 3 In Kannada

॥ Shanmukha Sahasranamavali 3 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಅಘೋರಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 3 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಅಘೋರ ಮುಖಪೂಜಾ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಭುವೇ ನಮಃ । ಹರಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ನೀಲಕಂಠಾಯ ।
ಸದಾಶಿವಾಯ । ಭಕ್ತವರಾಯ । ಪಾಂಡುರಂಗಾಯ । ಕೃತಾನನ್ದಾಯ ।
ಶಾನ್ತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಏಕಸ್ಮೈ । ಅಮೃತಧರಾಯ । ಶೂಲಪಾಣಯೇ । ಭವಾಯ ।
ಶಿವಾಯ । ವಹ್ನಿಮಧ್ಯನಟನಾಯ । ಮುಕ್ತಾಯ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ । ನಮಿನರ್ತಕಾಯ ।
ನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಪರಶುಪಾಣಯೇ ನಮಃ । ಜ್ಯೋತಿಷೇ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ವೇದಾನ್ತಾಯ । ಕೃಪಾಕರಾಯ ।
ಅಮ್ಬಿಕಾಪತಯೇ । ಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಭೃತೇ । ಗನ್ಧೋಕಪಾಟಿನೇ । ಕಪಾಲಿನೇ ।
ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಾಯ । ಅಗ್ನಿಧಾರಕಾಯ । ಶಂಕರಾಯ । ಮೇರುಕೋದಂಡಾಯ । ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ ।
ವೃಷವಾಹನಾಯ । ಉತ್ಪತ್ತಿಶೂನ್ಯಾಯ । ಭೂತೇಶಾಯ । ನಾಗಾಭರಣಧಾರಿಣೇ ।
ಉಮಾರ್ಧದೇಹಿನೇ । ಹಿಮವಜ್ಜಾಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಉಮಾಪತಯೇ । ವಹ್ನಿಪಾಣಯೇ । ಅರಿಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಪ್ರಲಯೋದಯಾಯ ।
ಏಕರುದ್ರಾಯ । ಸಾರ್ಥಬಾಣಪ್ರದಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ಅತಿವೀರ್ಯವತೇ ।
ರವಿಚಕ್ರರಥಾಯ । ಸೋಮಚಕ್ರರಥಸ್ಥಿತಾಯ । ದಿಗಮ್ಬರಾಯ । ಸರ್ವನೇತ್ರಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಮನ್ನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಮಧ್ಯನೇತ್ರಧರಾಯ । ಮಧ್ಯಮನೇತ್ರವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಮತ್ಸ್ಯಪೂಜಿತಪಾದಾಯ । ಮತ್ಸ್ಯೇಶಾಯ । ಕಮಲಾಸನಾಯ । ವೇದಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಅಮೃತಾಯ ನಮಃ । ವೇದಾಶ್ವಾಯ । ರಥಿನೇ । ವೇದದೃಶ್ವನೇ । ವೇದಕಾಪಿಲಾಯ ।
ವೇದನೂಪುರಾಧಾರಕಾಯ । ವೇದವಾಚ್ಯಾಯ । ವೇದಮೂರ್ತಯೇ । ವೇದಾನ್ತಾಯ ।
ವೇದಪೂಜಿತಾಯ । ಏಕಧರಾಯ । ದೇವಾರ್ಚ್ಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧ್ನಿ ಕೃತಾಸನಾಯ ।
ತಾಂಡವಾಯ । ಅಮೃತಾಯ । ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ । ಆನನ್ದತಾಂಡವಾಯ ।
ಲೋಕತಾಂಡವಾಯ । ಪೂಷದನ್ತಭಿದೇ । ಭಗನೇತ್ರಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಗಜಚರ್ಮಾಮ್ಬರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । ಜೀವಾಯ । ಜೀವಾನ್ತಕಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಭೇದಿನೇ ।
ಅನೇಕಾಂಗಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಾರಾಯ । ಪಶುಪತಯೇ । ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ । ಸರ್ವಗೋಚರಾಯ ।
ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಾಯ । ಭಾನುನೇತ್ರಾಯ । ಚನ್ದ್ರನೇತ್ರಾಯ । ಕೂರ್ಮಕಾಯ ।
ಕೂರ್ಮಕಪಾಲಾಭರಣಾಯ । ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮಾಮ್ಬರಾಯ । ಪಾಶವಿಮೋಚಕಾಯ ।
ಓಂಕಾಂರಾಯ । ಭದ್ರಕಾಯ । ದ್ವನ್ದ್ವಭಂಜನಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಬಾಣಾಯ ನಮಃ । ಗಣಪತಯೇ । ಪ್ರೀತಾಯ । ಸ್ವತನ್ತ್ರಾಯ । ಪುರಾತನಾಯ ।
ಭೂತನಾಥಾಯ । ಕೃಪಾಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಷ್ಣುಪಾತಕಪಾಟಿನೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಪಿತ್ರೇ । ಸ್ಥಾಣವೇ । ಅಪೈತೃಕಾಯ । ಅತ್ಯರ್ಥಕ್ಷೀರಜಲಾದಿಪ್ರದಾಯ ।
ಪೋತ್ರಿದಾನವಹಾರಿಣೇ । ಪೋತ್ರಿದನ್ತವಿಭೂಷಣಾಯ । ಪೋತ್ರಿಪೂಜಿತಪಾದಾಯ ।
ಶೀತಾಂಶುಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಸರ್ವದಾನಕೃತೇ । ಕೃಪಾಮಯಾಯ ।
ಅಗ್ನಿಸಮಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಮಾತಾಪಿತೃವಿಹೀನಾಯ । ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತಾಯ । ನಿಯುದ್ಧರಥವಿಧಾಯಕಾಯ ।
ಆಕುಂಚಿತಪಾದವತೇ । ರಕ್ತಪಿಂಗಚೂಡಾಯ । ವಿಷ್ಣುಬೃನ್ದಕಾಯ ।
ಭಾನುದೀಪವತೇ । ಭೂತಸೇನಾಯ । ಮಹಾಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗಿನೇ । ಕಾಲಿನ್ದೀನೃತ್ತಕಾಯ ।
ಗೀತಪ್ರಿಯಾಯ । ನಾರಸಿಂಹನಿಗೃಹೀತ್ರೇ । ನಾರಸಿಂಹತ್ವಂಕರಾಯ ।
ನಾರಸಿಂಹಪಾಟಿನೇ । ನಾರಸಿಂಹಸುಪೂಜಿತಾಯ । ಮಹಾರೂಪಿಣೇ । ಅತುಲರೂಪಿಣೇ ।
ರತಿಮಂಜುಲವಿಗ್ರಹಾಯ । ಆಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಪುಷ್ಪಾಯುಧಾಯ ನಮಃ । ಲೋಕಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಭಿಕ್ಷುಮರ್ದಕ ಕೋಟಿಕಾಯ ।
ಗಣಗಿರಿಷ್ವಾಚಾರ್ಯಾಯ । ಭಾವಿತಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಯೇ । ಅನ್ಧಕಾನ್ತಕಾರಣಾಯ ।
ಘೋರಾಯ । ಅಘೋರಾಯ । ಘೋರಘೋರಾಯ । ಅಘೋರಕಾಯ । ವೃಷಧ್ವಜಾಯ ।
ಡಮರುಕಧಾರಕಾಯ । ವೃಷ್ಣವವಿಷ್ಣ್ವ ।ಕ್ಷಿಧಾರಕಾಯ । ಕೋಪಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸೃಟ್ಪಾದಾಯ । ಕೃತಮಾಲವಿಭೂಷಣಾಯ । ವಿಷ್ಣುರಕ್ಷಾಪ್ರದಾಯ ।
ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಸಮನ್ವಿತಾಯ । ಅಷ್ಟಾಗುಣಾಯ । ಶೇಷಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಅಷ್ಟಮಂಗಲವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । ಸಿಂಹಿಕಾಸುರಾಸುಹನ್ತ್ರೇ । ಕಾಕಪಕ್ಷಧರಾಯ ।
ಮನ್ಮಥನಾಶಾಯ । ವಾಸುದೇವಸುತಪ್ರದಾಯ । ಮಹಾಪ್ರದಾಯ । ಊರ್ಧ್ವವೀರ್ಯಾಯ ।
ತ್ಯಕ್ತಕೇತಕಾಯ । ಮಹಾವ್ರತಾಯ । ಬಿಲ್ವಧಾರಿಣೇ । ಪಾಶುಪತಾಯ । ತ್ರಯಾಭಾಸಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ । । ದ್ವಿಸಹಸ್ರದಾಯ । ದ್ವಿಜಾಯ ।
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಸುಪೂಜಿತಾಯ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಜಗತ್ಕ್ರಾಮಿಣೇ । ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಚರ್ಮಧಾರಕಾಯ । ವಿಕ್ರಮಸ್ಥದಂಡಿನೇ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಸರ್ವಸ್ಮೈ ನಮಃ । ಮಧ್ಯಸ್ಥಲಾಯ । ವಟಮೂಲಾಯ । ವೇಣೀಜಟಾಯ । ವಿಕೃತಾಯ ।
ವಿಜಯಾಯ । ಭಕ್ತಕೃಪಾಕರಾಯ । ಸ್ತೋತ್ರಪೂಜಾಪ್ರಿಯಾಯ । ರಾಮವರದಾಯ ।
ಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಾಯ । ಪರಶುರಾಮಸುಪೂಜಿತಾಯ । ದೇವಪೂಜಿತಾಯ । ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿನೇ ।
ಭೋಗಿನೇ । ಮಹಾಭೋಗಿನೇ । ಭೋಗಾತೀತಾಯ । ಸರ್ವೇಶಾಯ । ಯೋಗಾತೀತಾಯ ।
ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ವೇದ ವೇದಾನ್ತಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ ನಮಃ । ವಿನಾಯಕಾಯ । ಮನೋಹರಾಯ । ವಿತರಣಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಾಯ ।
ವೃತಾಯ । ಪರಮೇಶಾಯ । ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಯ । ದೇವದೇವಾಯ । ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ।
ವೈಣಿಕಸ್ಥಿತಾಯ । ವಿಷ್ಟರಸ್ಥಾಯ । ಕ್ಷೀರಸಮಾಕೃತಯೇ । ಆಭರಣಾಯ ।
ಕುವಿಕಾಯ । ಸುಮುಖಾಯ । ಅಮೃತವಾಚೇ । ಧುತ್ತೂರಪುಷ್ಪಧಾರಿಣೇ । ಋಗ್ವೇದಿನೇ ।
ಯಜುರ್ವೇದಿನೇ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಸಾಮವೇದಿನೇ ನಮಃ । ಅಥರ್ವವೇದಿನೇ । ಕಾಮಿಕಾಯ । ಕಾರಣಾಯ । ವಿಮಲಾಯ ।
ಮಕುಟಾಯ । ವಾತೂಲಾಯ । ಚಿನ್ತ್ಯಾಗಮಾಯ । ಯೋಗಾನನ್ದಾಯ । ದ್ವಿಪದಾಯ ।
ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ । ವೀರಾಯ । ಕಿರಣಾಯ । ಅನ್ಧಾನ್ತಾ ।ತೀತಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಯ । ಅಂಶುಮತೇ ।
ಸುಪ್ರಭೇದಾಯ । ವಿಜಯಾಯ । ವಿಶ್ವಾಸಾಯ । ಸ್ವಾಯಮ್ಭುವಾಯ ನಮಃ । 240 ।

ಓಂ ಅನಲಾಯ ನಮಃ । ರೌರವಾಯ । ಚನ್ದ್ರಜ್ಞಾನಾಯ । ಬಿಮ್ಬಾಯ । ಪ್ರೋದ್ಗೀತಾಯ ।
ಲಮ್ಬಿತಾಯ । ಸಿದ್ಧಾಯ । ಸನ್ತಾನಾಯ । ಸರ್ವೋತ್ತಮಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ।
ಉಪಾಗಮಸಮಾಖ್ಯಾಯ । ಪುರಾಣಾಯ । ಭವಿಷ್ಯತೇ । ಮಾರ್ತಾಂಡಾಯ । ಲಿಂಗಾಯ ।
ಸ್ಕನ್ದಾಯ । ವರಾಹಾಯ । ಮತ್ಸ್ಯಾಯ । ಕೂರ್ಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಯ ನಮಃ । 260 ।

See Also  108 Names Of Radhakrrishna – Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ । ಪದ್ಮಾಯ । ಗಿರಿಮಯಾಯ । ವಿಷ್ಣವೇ । ನಾರದಾಯ । ಭಾಗವತಾಯ ।
ಆಗ್ನೇಯಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಕೈವರ್ತಾಯ । ಉಪಪುರಾಣಾಯ । ರಾಮಾಸ್ತ್ರಪ್ರದಾಯ ।
ರಾಮಸ್ಯ ಚಾಪಹಾರಿಣೇ । ರಾಮಪೂಜಿತಪದೇ । ಮಾಯಿನೇ । ಶುದ್ಧಮಾಯಿನೇ ।
ವೈಖರ್ಯೈ । ಮಧ್ಯಮಾಯೈ । ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯೈ । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೈ ।
ಪ್ರಣವಚಾಪವತೇ । ಜ್ಞಾನಾಸ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಸಕಲಾಯ ನಮಃ । ನಿಷ್ಕಲಾಯ । ವಿಷ್ಣುಪತಯೇ । ನಾರದಾಯ । ಭಗವತೇ ।
ಬಲಭದ್ರಬಲಪ್ರದಾಯ । ಬಲಚಾಪಹರ್ತ್ರೇ । ಬಲಪೂಜಿತಪದಾಯ ।
ದಂಡಾಯುಧಾಯ । ಅವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾಯ । ಸುಗನ್ಧಿನೇ । ಶ್ರೀಕಂಠಾಯ ।
ಆಚಾರಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗಾಯ । ಪಾಶಭೃತೇ । ಸ್ವರ್ಣರೂಪಿಣೇ ।
ಸಕಲಾಧಿಪಾಯ । ಪ್ರಲಯಾಯ । ಕಾಲನಾಥಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಕಾಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಪಿನಾಕಪಾಣಯೇ । ಸುಕೃತಾಯ । ವೀಷ್ಟರಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುರಕ್ತಪಾಯ । ವಿಷ್ಣುಪಕ್ಷಕಾಯ । ವಿಷ್ಣುಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ।
ತ್ವಷ್ಟ್ರಾ ಯುದ್ಧದಾಯ । ತ್ವಷ್ಟ್ರೇ । ತ್ವಷ್ಟ್ಟಪೂಜಿತಶ್ವಭಂಜನಾಯ ।
ಅನಿರ್ವಿಣ್ಣಾಗ್ನಿಭಂಜನಾಯ । ಕರ್ಕಿಪೂಜಿತಪಾದಾಯ । ವಹ್ನಿಜಿಹ್ವಾನಿಷ್ಕ್ರಾನ್ತಾಯ ।
ಭಾರತೀನಾಸಿಕಾನೇತ್ರಾಯ । ಪಾವನಾಯ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಶಿಷ್ಟಕರ್ತ್ರೇ ।
ಶಿವತತ್ವಾಯ । ವಿದ್ಯಾತತ್ವಾಯ । ಪಂಚಾಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । ಸಿತಶಿರೋಧಾರಿಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರಭೂಷಣಾಯ ।
ಆತ್ಮತತ್ವಾಯ । ಅದೃಶ್ಯಸಹಾಯಾಯ । ರಸವೃದ್ಧಿಮತೇ । ಅದೃಗಷ್ಟದೃಶೇ ।
ಮೇನಕಾಜಾಮಾತ್ರೇ । ಷಡಂಗಪತಯೇ । ದಶಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ ।
ತತ್ಪುರುಷಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ । ಶಿಖಿನೇ । ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಷ್ಟತೇಜಸೇ । ಷಡಕ್ಷರಸಮಾಹ್ವಯಾಯ । ಪಂಚಕೃತ್ಯಾಯ ।
ಪಂಚಧೇನವೇ । ಪಂಚಪಕ್ಷಾಯ । ಅಗ್ನಿಕಾಯಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಶಂಖವರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ಪಶಯಾಯ । ನಿರಹಂಕಾರಾಯ । ಸ್ವಾಹಾಕಾರಾಯ ।
ಸ್ವಧಾಕಾರಾಯ । ಫಟ್ಕಾರಾಯ । ಸುಮುಖಾಯ । ದೀನಾನಾಂಕೃಪಾಲವೇ । ವಾಮದೇವಾಯ ।
ಶರಕಲ್ಪಾಯ । ಯುಗವರ್ಷಾಯ । ಮಾಸಋತವೇ । ಯೋಗವಾಸರಾಯ । ನಕ್ಷತ್ರಯೋಗಾಯ ।
ಕರಣಾಯ । ಘಟಿಕಾಯೈ । ಕಾಷ್ಠಾಯೈ । ವಿನಾಡ್ಯೈ । ಪ್ರಾಣಗುರವೇ ।
ನಿಮಿಷಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಶ್ರವಣಾಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ಮೇಘವಾಹನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸೃಜೇ । ಜಾಘ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಾಯ ।
ಸುಷುಪ್ತಿತುರ್ಯಾಯ । ಅಮೃತನ್ಧಯಾಯ । ಕೇವಲಾವಸ್ಥಾಯ । ಸಕಲಾವಸ್ಥಾಯ ।
ಶುದ್ಧಾವಸ್ಥಾಯ । ಉತ್ತಮಗೋಸೃಷ್ಟಯೇ । ನಕ್ಷತ್ರವಿಧಾಯಿನೇ । ಸಂಹನ್ತ್ರೇ ।
ತಿರೋಭೂತಾಯ । ಅನುಗ್ರಹಕರಾಯ । ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರಕರಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಅಘೋರಾಯ ।
ಕ್ಷುರಿಕಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಪ್ರತ್ಯಂಗಾಸ್ತ್ರಾಯ । ಪಾದೋತ್ಸೃಷ್ಟಚಕ್ರಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಮೋಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । ವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯಜಂಘಾಯ । ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ ।
ಪಂಚವರ್ಣಾಯ । ವಾಗೀಶವಾಯವೇ । ಪಂಚಮೂರ್ತಯೇ । ಭೋಗಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಶಿರಶ್ಛೇತ್ರೇ । ಶೇಷಾದ್ಯಾಯ । ಬಿನ್ದುನಾದಕಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುನಿಗಳಮೋಕ್ಷಕಾಯ । ಬೀಜಾವರ್ಣಕಾಯ । ಬಿಲ್ವಪತ್ರಧರಾಯ ।
ಬಿನ್ದುನಾದಪೀಠಾಯ । ಶಕ್ತಿದಾಯ । ರಾವಣನಿಷ್ಪೇಷ್ಟ್ರೇ । ಭೈರವೋತ್ಪಾದಕಾಯ ।
ಯಜ್ಞವಿನಾಶಿನೇ । ತ್ರಿಪುರಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಪದ್ಮಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । ಮನ್ದಾರಸ್ರಗಲಂಗಾರಾಯ । ಸುವೀರ್ಯಾಯ ।
ಭಾವನಾತೀತಾಯ । ಭೂತಗಣೇಶ್ವರಾಯ । ವಿಷ್ಣುಶ್ರೀಧರ್ಮಾಯ ।
ಸರ್ವೋಪಾದಾನಕಾರಣಾಯ । ಸಹಕಾರಿಣೇ । ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣಾಯ ।
ಸರ್ವಸ್ಮೈ । ವ್ಯಾಸಕರಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಶೂಲಪ್ರೋತಹರಯೇ । ಭೇದಾಯ ।
ವೇತಾಲಪತಿಕಂಠಚ್ಛೇತ್ರೇ । ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಭೇದಾಭೇದೋಭಯಾತ್ಮವತೇ । ಬ್ರಹ್ಮಭಸ್ಮಾವಲೇಪನಾಯ ।
ನಿರ್ದಗ್ಧವಿಷ್ಣುಭಸ್ಮಾಂಗರಾಗಾಯ । ಪಿಂಗರಾಗಜಟಾಧರಾಯ ।
ಚಂಡಾರ್ಪಿತಪ್ರಸಾದಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಧಾತೃಭೀವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ । ಕಲ್ಪಾತೀತಾಯ । ಕಲ್ಪಭಸ್ಮನೇ ।
ಅನುಕಲ್ಪಭಸ್ಮನೇ । ಅಗಸ್ತ್ಯಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ । ಉಪಕಲ್ಪಾಯ ।
ಸಕಲ್ಪವೇದಪತಯೇ । ವಿಷ್ಣುಕೇಶೋಪವೀತಪತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ಮಶಾನನಟನಾಯ । ವಿಷ್ಣುಶ್ಮಶಾನ ನಟನಾಯ ।
ಪಂಚಾವರಣಘಾತಕಾಯ । ಪಂಚದಿಶಾನ್ತರಾಯ ।
ಅನಲಾಸುರಘಾತಕಾಯ । ಮಹಿಷಾಸುರಹನ್ತ್ರೇ । ನಾಡೀದೂರ್ವಾಸಕಾಯ ।
ದೇವರ್ಷಿನರದೈತ್ಯೇಶಾಯ । ರಾಕ್ಷಸೇಸಶಾಯ । ಶನೈಶ್ಚರಾಯ ।
ಚರಾಚರೇಶಾಯ । ಅನುಪಾದಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ । ಛನ್ದಃಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ಏಕದ್ವಿಂತ್ರಿಚತುಷ್ಪಂಚಾಯ ।
ವಿಕ್ರಮಶ್ರಮಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಕಪಾಲಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಗ್ನಿಶ್ರೇಣಿಕಾಯ ।
ಸುಘೋರಾಟ್ಟಹಾಸಾಯ । ಸರ್ವಾಸಂಹಾರಕಾಯ । ಸಂಹಾರನೇತ್ರಾಗ್ನಿಸೃಷ್ಟಿಕೃತೇ ।
ವಜ್ರಮನೋಯುತಾಯ । ಸಂಹಾರಚಕ್ರಶೂಲಾಯ । ರಕ್ಷಾಕೃತ್ಪಾಣಿಪದೇ ।
ಭ್ರುಂಗಿನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ । ಶಂಖಪದ್ಮನಿಧಿಧ್ಯೇಯಾಯ । ಸರ್ವಾನ್ತಕರಾಯ ।
ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ । ಭಕ್ತಚಿನ್ತತಾರ್ಥದಾಯ । ಭಕ್ತಾಪರಾಧಸೌಮ್ಯಾಯ ।
ನಾಸೀರಾಸಿಜಟಾಯ । ಜಟಾಮಕುಟಧಾರಿಣೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ವಿಶದಹಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಅಪಸ್ಮಾರೀಕೃತಾವಿದ್ಯಾಯ । ಪುಷ್ಟಾಘ್ರೇಯಾಯ ।
ಸ್ಥೌಲ್ಯವರ್ಜಿತಾಯ । ನಿತ್ಯವೃದ್ಧಾರ್ಥಾಯ । ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ । ಶಕ್ತ್ಯುತ್ಪಾದಿನೇ ।
ಸತ್ತಾಸತ್ಯಾಯ । ನಿತ್ಯಯೂನೇ । ವೃದ್ಧಾಯ । ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ । ಅದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ।
ಸತ್ಯಸತ್ಯಾಯ । ಮೂಲಾಧಾರಾಯ । ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಮಣಿಪೂರಕಾಯ । ಅನಾಹತಾಯ ।
ವಿಶುದ್ಧಾಯ । ಆಜ್ಞಾಯೈ । ಬ್ರಹ್ಮಬಿಲಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ವರಾಭಯಕರಾಯ ನಮಃ । ಶಾಸ್ತ್ರವಿದೇ । ತಾರಕಮಾರಕಾಯ ।
ಸಾಲೋಕ್ಯದಾಯ । ಸಾಮೀಪ್ಯಲೋಕ್ಯಾಯ । ಸಾರೂಪ್ಯಾಯ । ಸಾಯುಜ್ಯಾಯ ।
ಹರಿಕನ್ಧರಪಾದುಕಾಯ । ನಿಕೃತ್ತಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಯೇ ।
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀಶ್ವರಾಯ । ಯೋಗಿನೀಮೋಹಿನೀಶ್ವರಾಯ ।
ಯೋಗಿನೀಮೋಹಿನೀನಾಥಾಯ । ದುರ್ಗಾನಾಥಾಯ । ಯಜ್ಞಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಯಜ್ಞಹವಿಷೇ । ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಷ್ಣುಶಾಪಹರ್ತ್ರೇ ।
ಚನ್ದ್ರಶಾಪಹರ್ತ್ರೇ । ವೇದಾಗಮಪುರಾಣಾಯ । ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ । 500 ।

ಓಂ ಸ್ಕನ್ದೋಮಾದೇವಿಕಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ವಿಘ್ನೇಶಸ್ಯೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ।
ನನ್ದಿಕೇಶಗುರವೇ । ಜ್ಯೇಷ್ಠಗುರವೇ । ಸರ್ವಗುರವೇ ।
ದಶದಿಗೀಶ್ವರಾಯ । ದಶಾಯುಧಾಯ । ದಿಗೀಶಾಯ ।
ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀತಿಪತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿರೋಮುಂಡಮಂಡಕಾಯ ।
ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಜ್ಞಾನಚರ್ಯಾಕ್ರಿಯಾನಿಯತಾಯ ।
ಶಂಖಕುಂಡಲಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮತಾಲಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಷ್ಣುಪದದಾಯಕಾಯ ।
ಭಂಡಾಸುರಹನ್ತ್ರೇ । ಚಮ್ಪಕಪತ್ರಧರಾಯ ।
ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯರತಾಯ । ಅರ್ಕಪುಷ್ಪಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಿಷ್ಣ್ವಾಸ್ಯಮುಕ್ತವೀರ್ಯಾಯ ನಮಃ । 520 ।

See Also  Aparadhabanjana Stotram In Kannada – Kannada Shlokas

ದೇವ್ಯಗ್ರಕೃತ್ತಾಂಡವಾಯ । ಜ್ಞಾನಾನ್ವಿತಾಯ । ಜ್ಞಾನಭೂಷಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಶಂಖಪ್ರಿಯಾಯ । ವಿಷ್ಣೂದರವಿಕೃತಾತ್ಮವೀರ್ಯಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ।
ಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಈಶ್ವರಾಯ । ಲಿಂಗೋದ್ಭವಾಯ । ಸುವಾಸಸೇ । ಉಮಾಸಖಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ । ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧನಾರೀಶ್ವರಾಯ । ಸೋಮಾಸ್ಕನ್ದಾಯ ।
ಚಕ್ರಪ್ರಸಾದಿನೇ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಕಾಯ । ಅರ್ಧದೇಹವಿಭವೇ । ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅವ್ಯಯಾಯ । ಭಿಕ್ಷಾಟನಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಕಂಕಾಳಾಯ ನಮಃ । ಕಾಮಾರಯೇ । ಕಾಲಶಾಸನಾಯ । ಜಲಜರಾಶಯೇ ।
ತ್ರಿಪುರಹನ್ತ್ರೇ । ಏಕಪದೇ । ಭೈರವಾಯ । ವೃಷಾರೂಢಾಯ । ಸದಾನನ್ದಾಯ ।
ಗಂಗಾಧರಾಯ । ಷಣ್ಣವತಿಧರಾಯ । ಅಷ್ಟಾದಶಭೇದಮೂರ್ತಯೇ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾಯ । ಅಷ್ಟತಾಲರಾಗಕೃತೇ । ಸಹಸ್ರಾಖ್ಯಾಯ । ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಾಯ ।
ಸಹಸ್ರಮುಖಾಯ । ಸಹಸ್ರಬಾಹವೇ । ತನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಅನನ್ತಮುಖಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಅನನ್ತನಾಮ್ನೇ ನಮಃ । ಅನನ್ತಶ್ರುತಯೇ । ಅನನ್ತನಯನಾಯ ।
ಅನನ್ತಘ್ರಾಣಮಂಡಿತಾಯ । ಅನನ್ತರೂಪಾಯ । ಅನನ್ತೈಶ್ವರ್ಯವತೇ ।
ಅನನ್ತಶಕ್ತಿಮತೇ । ಅನನ್ತಜ್ಞಾನವತೇ । ಅನನ್ತಾನನ್ದಸನ್ದೋಹಾಯ ।
ಅನನ್ತೌದಾರ್ಯವತೇ । ಪೃಥಿವೀಮೂರ್ತಯೇ । ಪೃಥಿವೀಶಾಯ । ಪೃಥಿವೀಧರಾಯ ।
ಪೃಥಿವ್ಯನ್ತರಾಯ । ಪೃಥಿವ್ಯತೀತಾಯ । ಪೃಥಿವೀಜಾಗರಿಣೇ ।
ದಂಡಕಪುರೀಹೃದಯಕಮಲಾಯ । ದಂಡಕವನೇಶಾಯ । ತಚ್ಛಕ್ತಿಧರಾತ್ಮಕಾಯ ।
ತಚ್ಛಕ್ತಿಧರಣಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಅಧಿಷ್ಠಾನಾಯ । ಅನನ್ತಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ ।
ಕಾಲಾಗ್ನಿರುದ್ರಾಯ । ಅನನ್ತಭುವನಪತಯೇ । ಈಶಶಂಕರಾಯ । ಪದ್ಮಪಿಂಗಲಾಯ ।
ಕಾಲಜಲಜಾಯ । ಕ್ರೋಧಾಯ । ಅತಿಬಲಾಯ । ಧನದಾಯ । ಅತಿಕೂರ್ಮಾಂಡಗಹನೇಶಾಯ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲನಾಯಕಾಯ । ಈಶಾನಾಯ । ಅತಿಬಲಿನೇ । ಬಲವಿಕರಣಾಯ । ಬಲೇಶಾಯ ।
ಬಲೇಶ್ವರಾಯ । ಬಲಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಬಲಪತಯೇ ನಮಃ । ಹೃತ್ಕೇಶಾಯ । ಭವನೇಶಾನಾಯ । ಅಷ್ಟಗಜೇಶ್ವರಾಯ ।
ಅಷ್ಟನಾಗೇಶ್ವರಾಯ । ಭೂಲೋಕೇಶಾಯ । ಮೇರ್ವೀಶಾಯ । ಮೇರುಶಿಖರರಾಜಾಯ ।
ಅವನೀಪತಯೇ । ತ್ರ್ಯಮ್ಬಕಾಯ । ಅಷ್ಟಮೂಲಪರ್ವತಾಯ । ಮಾನಸೋಕ್ತರಾಗಿನೇ ।
ವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ಸುವರ್ಣಲೋಕಾಯ । ಚಕ್ರವಾಲಗಿರಿವಾಸಾಯ । ವಿರಾಮಕಾಯ ।
ಧರ್ಮಾಯ । ವಿವಿಧಧಾಮ್ನೇ । ಶಂಖಪಾಲಿನೇ । ಕನಕರಾಮೇಣಮಯಾಯ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಪರ್ಜನ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಕೌತುಕವತೇ । ವಿರೋಚನಾಯ । ಹರಿತಚ್ಛಾಯಾಯ ।
ರಕ್ತಚ್ಛಾಯಾಯ । ಮಹಾನ್ಧಕಾರನಯಾಯ । ಅಂಡಭಿನ್ತೀಶ್ವರಾಯ । ಪ್ರಾಚ್ಯೈ । ?
ವ್ರಜೇಶ್ವರಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಾಚೀದಿಶಾಯೈ । ಅನೀಶ್ವರಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಯ ।
ದಿಗೀಶಾಯ । ಯಜ್ಞರಂಜನಾಯ । ದಕ್ಷಿಣದಿಶಾಪತಯೇ । ನಿರೃತೀಶಾಯ ।
ಪಶ್ಚಿಮಾಶಾಪತಯೇ । ವರುಣೇಶಾಯ । ಉದಗ್ದಿಶೇಶಾಯ । ವಾಯ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಉತ್ತರದಿಗಿನ್ದ್ರನಾಥಾಯ ನಮಃ । ಕುಬೇರಾಯ । ಉತ್ತರಪೂರ್ವೇಶಾಯ । ಈಶಾನೇಶಾಯ ।
ಕೈಲಾಸಶಿಖರಿನಾಥಾಯ । ಶ್ರೀಕಂಠಪರಮೇಶ್ವರಾಯ । ಮಹಾಕೈಲಾಸನಾಥಾಯ ।
ಮಹಾಸದಾಶಿವಾಯ । ಭವಲೋಕೇಶಾಯ । ಶಮ್ಭವೇ ಉಗ್ರಾಯ । ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಾಯ ।
ಪ್ರಕಾಶಾಯ । ರುದ್ರಾಯ । ಚನ್ದ್ರಮಂಡಲೇಶಾಯ । ಚನ್ದ್ರಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ ।
ನಕ್ಷತ್ರಾಣಾಮಧೀಶ್ವರಾಯ । ಗ್ರಹಲೋಕೇಶಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವಾಯ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರೇಶಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಕಿನ್ನರೇಶಾಯ ನಮಃ । ಯಕ್ಷಾಮರಾಯ । ಸ್ವರ್ಗಲೋಕೇಶಾಯ । ಭೀಮಾಯ ।
ಮಹರ್ಲೋಕನಾಥಾಯ । ಮಹಾಭವಾಯ । ಮಹಾಲೋಕೇಶ್ವರಾಯ । ಜ್ಞಾನಪಾದಾಯ ।
ಜನನವರ್ಜಿತಾಯ । ಅತಿಪಿಂಗಲಾಯ । ಆಶ್ಚರ್ಯಾಯ । ಭೌತಿಕಾಯ । ಶ್ರೌತಾಯ ।
ತಮೋಲಿಕೇಶ್ವರಾಯ । ಗನ್ಧವತೇ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಸತ್ಯಲೋಕಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನಾಯ ।
ವಿಷ್ಣುಲೋಕೇಶಾಯ । ವಿಷ್ಣ್ವೀಶಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಶಿವಲೋಕೇಶಾಯ ನಮಃ । ಪರಶ್ಶಿವಾಯ । ಅಂಡದಂಡೇಶಾಯ । ದಂಡಪಾಣಯೇ ।
ಅಂಡವೃಷ್ಟೀಶ್ವರಾಯ । ಶ್ವೇತಾಯ । ವಾಯುವೇಗಾಯ । ಸುಪುತ್ರಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಹ್ವಯಾತ್ಮಕಾಯ । ಕಾಲಾಗ್ನಯೇ । ಮಹಾಸಂಹಾರಕಾಯ । ಮಹಾಕಾಲಾಯ ।
ಮಹಾನಿರೃತಯೇ । ಮಹಾವರುಣಾಯ । ವೀರಭದ್ರಾಯ । ಮಹತೇ । ಶತರುದ್ರಾಯ ।
ಭದ್ರಕಾಲ್ಯೈ । ಮಹಾವೀರಭದ್ರಾಯ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಭುವನೇಶಾಯ ನಮಃ । ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥಾಯ । ಸರಸ್ವತೀಶಾಯ । ದೇವೇಶಾಯ ।
ಪ್ರಭವೇಶಾಯ । ಡಿಂಡಿವಲ್ಯೈಕನಾಥಾಯ । ಪುಷ್ಕರನಾಥಾಯ । ಮುಂಡೀಶಾಯ ।
ಭಾರಭೂತೇಶಾಯ । ಬಿಲಾಲಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ತೇಜೋಮಂಡಲನಾಥಾಯ ।
ತೇಜೋಮಂಡಲಮೂರ್ತಯೇ । ತೇಜೋಮಂಡಲವಿಶ್ವೇಶಾಯ । ಶಿವಾಶ್ರಯಾಯ ।
ವಾಯುಮಂಡಲಮೂರ್ತಯೇ । ವಾಯುಮಂಡಲಧಾರಕಾಯ । ವಾಯುಮಂಡಲನಾಥಾಯ ।
ವಾಯುಮಂಡಲರಕ್ಷಕಾಯ । ಮಹಾವಾಯುಸುವೇಗಾಯ । ಆಕಾಶಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಆಕಾಶಮಂಡಲಧರಾಯ ನಮಃ । ತನ್ಮೂರ್ತಯೇ । ಆಕಾಶಮಂಡಲಾತೀತಾಯ ।
ತನ್ಮಂಡಲಭುವನಪದಾಯ । ಮಹಾರುದ್ರಾಯ । ಮಂಡಲೇಶಾಯ । ಮಂಡಲಪತಯೇ ।
ಮಹಾಶರ್ವಾಯ । ಮಹಾಭವಾಯ । ಮಹಾಪಶುಪತಯೇ । ಮಹಾಭೀಮಾಯ । ಮಹಾಹರಾಯ ।
ಕರ್ಮೇನ್ದ್ರಿಯಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಯ । ತನ್ಮಂಡಲಭೂಪತಯೇ । ಕ್ರಿಯಾಸರಸ್ವತೀನಾಥಾಯ ।
ಕ್ರಿಯಾಶ್ರಯಾಯ । ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ । ಕ್ರಿಯೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಕ್ರಿಯಾಮಿತ್ರಾಯ ।
ಕ್ರಿಯಾಬ್ರಹ್ಮಪತಯೇ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಜ್ಞಾನೇನ್ದ್ರಿಯಮಂಡಲಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ । ತನ್ಮಂಡಲಭುವನಾಯ । ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ।
ಭೂಮಿದೇವಾಯ । ಶಿವೇಶಸ್ವರೂಪಿಣೇ । ವರುಣಾಯ । ವಹ್ನಿಪಾಯ । ವಾತೇಶಾಯ ।
ವಿವಿಧಾವಿಷ್ಟಮಂಡಲಾಯ । ವಿಷಯಮಂಡಲಾಯ । ಗನ್ಧರ್ವೇಶ್ವರಾಯ ।
ಮೂಲೇಶ್ವರಾಯ । ಪ್ರಸಾದಬಲಭದ್ರಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಶಾಯ । ಮಾನವೇಶ್ವರಾಯ ।
ಅನ್ತಃ ಕೋಣಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಯ । ಬುದ್ಧಿಪತಯೇ । ಚಿತ್ತಪತಯೇ । ಮನಃ ಪತಯೇ ।
ಅಹಂಕಾರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಗುಣಮಂಡಲನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಸಂವರ್ತಾಯ । ತಾಮಸಗುಣಪತಯೇ ।
ತದ್ಭುವನಾಧಿಪಾಯ । ಏಕವೀರಾಯ । ಕೃತಾನ್ತಾಯ । ಸನ್ನ್ಯಾಸಿನೇ ।
ಸರ್ವಶಂಕರಾಯ । ಪುರುಮೃಗಾನುಗ್ರಹದಾಯ । ಸಾಕ್ಷಿಕರುಣಾಧಿಪಾಯ ।
ಭುವನೇಶಾಯ । ಕೃತಾಯ । ಕೃತಭೈರವಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಶ್ರೀಗಣಾಧಿಪತಯೇ । ದೇವರಾಜಸುಗುಣೇಶ್ವರಾಯ । ಬಲಾದ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಗಣಾದ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಮಹೇಶಾನಾಯ । ಮಹಾತ್ರಿಪುರಘಾತಕಾಯ । 780 ।

See Also  Govindaasrita Gokulabrundaa In Kannada

ಓಂ ಸರ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ । ನಿಮೇಷಾಯ । ಉನ್ಮೇಷಾಯ । ವಕ್ರತುಂಡಮಂಡಲೇಶ್ವರಾಯ ।
ತನ್ಮಂಡಲಭುವನಪಾಯ । ಶುಭಾರಾಮಾಯ । ಶುಭಭೀಮಾಯ । ಶುದ್ಧೋಗ್ರಾಯ ।
ಶಮ್ಭವೇ । ಶುದ್ಧಶರ್ವಾಯ । ಭುಚಂಡಪುರುಷಾಯ । ಶುಭಗನ್ಧಾಯ ।
ಜನಗಣಿತಾಯ । ನಾಗಮಂಡಲೇಶಾಯ । ಹರೀಶಾಯ । ನಾಗಮಂಡಲಭುವನೇಶಾಯ ।
ಅಪ್ರತಿಷ್ಠಕಾಯ । ಪ್ರತಿಷ್ಠಕಾಯ । ಖಟ್ವಾಂಗಾಯ ।
ಮಹಾಭೀಮಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಕಲ್ಯಾಣಬಹುವೀರಾಯ ನಮಃ । ಬಲಮಯಾಯಾತಿಚೇತನಾಯ ।
ದಕ್ಷನಿಯತಿಮಂಡಲೇಶಾಯ । ನಿಯತಿಮಂಡಲಭುವನಾಯ । ವಾಸುದೇವಾಯ ।
ವಜ್ರಿಣೇ । ವಿಧಾತ್ರೇ । ಕಲವಿಕರಣಾಯ । ಬಲವಿಕರಣಾಯ ।
ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ । ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ । ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲಭುವನಾಯ ।
ವಿದ್ಯಾಮಂಡಲೇಶಾಯ । ಮಹಾದೇವಾಯ । ಮಹಾಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಮಹಾದೇವೇಶಾಯ ।
ತಲಮಂಡಲೇಶಾಯ । ಕಾಲಮಂಡಲಭುವನಾಯ । ವಿಶುದ್ಧದಾಯ ।
ಶುದ್ಧಪ್ರಬುದ್ಧಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ಶುಚಿವರ್ಣಪ್ರಕಾಶಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಯಕ್ಷೋಮಣಯೇ । ಮಾಯಾತಪಶ್ಚರಾಯ ।
ಮಾಯಾನೃಪನಿವೇಶಾಯ । ಸುಶಕ್ತಿಮತೇ । ವಿದ್ಯಾತನವೇ । ವಿಶ್ವಬೀಜಾಯ ।
ಜ್ಯೋತೀರೂಪಾಯ । ಗೋಪತಯೇ । ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ತ್ರೇ । ಅನನ್ತೇಶಾಯ । ಶುದ್ಧವಿದ್ಯೇಶಾಯ ।
ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾತನ್ತುವಹನಾಯ । ವಾಮೇಶಾಯ । ಸರ್ವಜ್ಯೇಷ್ಠೇಶಾಯ । ರೌದ್ರಿಣೇ ।
ಕಾಲೇಶ್ವರಾಯ । ಕಲವಿಕರಣೀಶ್ವರಾಯ । ಬಲಪ್ರಮಥನೀಶ್ವರಾಯ ।
ಸರ್ವಭೂತದಮನೇಶಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಮನೋನ್ಮನೇಶಾಯ ನಮಃ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ತತ್ವತತ್ವೇಶಾಯ ।
ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಾಯ । ಸದಾಶಿವತತ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಸದಾಶಿವಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯನಾಯಕಾಯ । ಐಶ್ವರ್ಯೇಶಾಯ । ಧರ್ಮೇಶಾಯ । ಸದಾಶಿವಾಯ ।
ಅಣುಸದಾಶಿವಾಯ । ಅಷ್ಟವಿದ್ಯೇಶ್ವರಾಯ । ಶಕ್ತಿಭುವನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶಕ್ತಿಭುವನೇಶಾಯ । ಶಕ್ತಿತತ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ಬಿನ್ದುಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ । ನಿವೃತ್ತೀಶಾಯ । ಪ್ರತಿಷ್ಠೇಶಾಯ ।
ವಿದ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಶಾನ್ತಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ । ಶಾನ್ತಿಕೇಶ್ವರಾಯ । ಅರ್ದ್ಧಚನ್ದ್ರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಶಿವಾಗ್ರೇನಿಯಮಸ್ಥಾಯ । ಯೋಜನಾತೀತನಾಯಕಾಯ । ಸುಪ್ರಭೇದಾಯ । ನಿರೋಧೀಶಾಯ ।
ಇನ್ದ್ರವಿರೋಚನೇಶ್ವರಾಯ । ರೌದ್ರೀಶಾಯ । ಜ್ಞಾನಬೋಧೇಶಾಯ । ತಮೋಪಹಾಯ ।
ನಾದತತ್ವೇಶ್ವರಾಯ । ನಾದಾಖ್ಯಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ನನ್ದಿಕೇಶಾಯ । ದೀಪಕೇಶಾಯ ।
ಮೋಚಿಕೇಶಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಗಾಮಿನೇ । ಸುಷುಮ್ನೇಶಾಯ । ಪಿಂಗಲೇಶಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಪಂಚಬೀಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಅಮೃತೇಶಾಯ । ಶಕ್ತೀಶಾಯ । ಸೂಕ್ಷ್ಮೇಶಾಯ ।
ಭೂತೇಶಾಯ । ವ್ಯಾಪಿನೀಶಾಯ । ಪರನಾದೇಶ್ವರಾಯ । ವ್ಯೋಮ್ನೇ । ಅನಶಿತಾಯ ।
ವ್ಯೋಮರೂಪಿಣೇ । ಅನಾಶ್ರಿತಾಯ । ಅನನ್ತನಾಥಾಯ । ಮುನೀಶ್ವರಾಯ । ಉನ್ಮನೀಶಾಯ ।
ಮನ್ತ್ರಮೂರ್ತಯೇ । ಮನ್ತ್ರೇಶಾಯ । ಮನ್ತ್ರಧಾರಕಾಯ । ಮನ್ತ್ರಾತೀತಾಯ । ಪದಮೂರ್ತಯೇ ।
ಪದೇಶಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಪದಾತೀತಾಯ ನಮಃ । ಅಕ್ಷರಾತ್ಮನೇ । ಅಕ್ಷರೇಶಾಯ । ಅಕ್ಷರೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕಲಾತೀತಾಯ । ಓಂಕಾರಾತ್ಮನೇ । ಓಂಕಾರೇಶಾಯ । ಓಂಕಾರಾಸನಾಯ । ಪರಾಶಕ್ತಿಪತಯೇ ।
ಆದಿಶಕ್ತಿಪತಯೇ । ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಪತಯೇ । ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಪತಯೇ ।
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಪತಯೇ । ಶಿವಸಾದಾಖ್ಯಾಯ । ಅಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯಾಯ । ಮೂರ್ತಿಸಾದಾಖ್ಯಾಯ ।
ಕರ್ತೃಸಾದಾಖ್ಯಾಯ । ಕರ್ಮಸಾದಾಖ್ಯಾಯ । ಸರ್ವಸೃಷ್ಟಯೇ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಸರ್ವಸಂಹಾರಕಾಯ ನಮಃ । ತಿರೋಭಾವಕೃತೇ । ಸರ್ವಾನುಗ್ರಾಹಕಾಯ ।
ನಿರಂಜನಾಯ । ಅಚಂಚಲಾಯ । ವಿಮಲಾಯ । ಅನಲಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಿಣೇ ।
ವಿಷ್ಣುಚಕ್ರಪ್ರಸಾದಕೃತೇ । ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನೇ । ಅದ್ವೈತಾಯ । ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಾಯ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಾಯ । ಲಿಂಗರೂಪಿಣೇ । ಮಹಾಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಪತಯೇ । ಪಂಚಾನ್ತಕಾಯ ।
ಶ್ರೀಸಾಮ್ಬಸದಾಶಿವಾಯ । ಅಮರೇಶಾಯ । ಆರಾಧ್ಯಾಯ । ಇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಉಮಾಸೂನವೇ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಸೇ । ಋಷಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಋಣೋದ್ಧರ್ತ್ರೇ ।
ಲುಬನ್ಧ್ಯಾಯ । ಲುಹನ್ತ್ರೇ । ಏಕನಾಯಕಾಯ । ಐಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ । ಓಜಸ್ವಿನೇ ।
ಅನುತ್ಪತ್ತಯೇ । ಅಮ್ಬಿಕಾಸುತಾಯ । ಆಕ್ಷಿಪಾತ್ತೇಜಸೇ । ಕಮಂಡಲುಧರಾಯ ।
ಖಡ್ಗಹಸ್ತಾಯ । ಗಾಂಗೇಯಾಯ । ಘಂಟಾಪಾಣಯೇ । ಇನ್ದ್ರಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಚೂಡಾಯ । ಛನ್ದೋಮಯಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಜಗದ್ಭುವೇ ನಮಃ । ಸುಕೇತುಜಿತೇ । ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ । ಟಂಕಹಸ್ತಾಯ ।
ಟಂಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಡಮ್ಬರಾಯ । ಢಕ್ಕಾಪ್ರಿಯಾಯ । ಅಗಮ್ಯಾಯ । ತತ್ವರೂಪಾಯ ।
ಸ್ಥವಿಷ್ಟಕಾಯ । ದಂಡಪಾಣಯೇ । ಧನುಷ್ಪಾಣಯೇ । ನಗರನ್ದ್ರಕರಾಯ ।
ಪದ್ಮಹಸ್ತಾಯ । ಫಣಿಭುಗ್ವಾಹನಾಯ । ಬಹುಲಾಸುತಾಯ । ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಮಹಾಸೇನಾಯ । ಯಜ್ಞಮೂರ್ತಯೇ । ರಮಣೀಯಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಾನುಜಾಯ ನಮಃ । ವಚೋಭುವೇ । ಶರಸಮ್ಭವಾಯ । ಷಣ್ಮುಖಾಯ ।
ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ । ಹರಾತ್ಮಜಾಯ । ಲಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಯ । ಫಾಲನೇತ್ರಸುತಾಯ ।
ಕೃತ್ತಿಕಾಸೂನವೇ । ಪಾವಕಾತ್ಮಜಾಯ । ಅಗ್ನಿಗರ್ಭಾಯ । ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ।
ಶರಸಮ್ಭವಾಯ । ಸರ್ವಲೋಕೇಶಾಯ । ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ । ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿನೇ ।
ಗಣಸ್ವಾಮಿನೇ । ಪಿಶಿತಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ರಕ್ಷೋಬಲವಿಮರ್ದನಾಯ ।
ಅನನ್ತಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । 1000 ।

ಓಂ ಆಹೂತಾಯ ನಮಃ । ಬಹುಲಾಸುತಾಯ । ಗಂಗಾಸುತಾಯ । ಸಕಲಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ಕಾರಣಾತೀತವಿಗ್ರಹಾಯ । ಸುಮನೋಹರಾಯ । ಕಾರಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ವಂಶವೃದ್ಧಿಕರಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣಾಯ ।
ಕ್ಷಮಾಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ದಕ್ಷಿಣಾಯ ನಮಃ । 1012 ।

ಅಘೋರಮುಖಪೂಜನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಇತಿ ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।
ಓಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Shri Shanmukha 3 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil