1000 Names Of Shri Shanmukha » Aghora Mukha Sahasranamavali 3 In Tamil

॥ Shanmukha Sahasranamavali 3 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஷண்முக² அத²வா அகோ⁴ரமுக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 3 ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

அகோ⁴ர முக²பூஜா ।
ௐ விஶ்வபு⁴வே நம: । ஹராய । ஶம்ப⁴வே । மஹாதே³வாய । நீலகண்டா²ய ।
ஸதா³ஶிவாய । ப⁴க்தவராய । பாண்டு³ரங்கா³ய । க்ருʼதாநந்தா³ய ।
ஶாந்தவிக்³ரஹாய । ஏகஸ்மை । அம்ருʼதத⁴ராய । ஶூலபாணயே । ப⁴வாய ।
ஶிவாய । வஹ்நிமத்⁴யநடநாய । முக்தாய । ஸ்வயம்பு⁴வே । நமிநர்தகாய ।
நந்தி³நே நம: ॥ 20 ॥

ௐ பரஶுபாணயே நம: । ஜ்யோதிஷே । நிஷ்கலாய । வேதா³ந்தாய । க்ருʼபாகராய ।
அம்பி³காபதயே । ப⁴ஸ்மாங்க³ராக³ப்⁴ருʼதே । க³ந்தோ⁴கபாடிநே । கபாலிநே ।
நித்யஸித்³தா⁴ய । அக்³நிதா⁴ரகாய । ஶங்கராய । மேருகோத³ண்டா³ய । மார்தாண்டா³ய ।
வ்ருʼஷவாஹநாய । உத்பத்திஶூந்யாய । பூ⁴தேஶாய । நாகா³ப⁴ரணதா⁴ரிணே ।
உமார்த⁴தே³ஹிநே । ஹிமவஜ்ஜாமாத்ரே நம: ॥ 40 ॥

ௐ க³ர்பா⁴ய நம: । உமாபதயே । வஹ்நிபாணயே । அரிச்சே²த்ரே । ப்ரலயோத³யாய ।
ஏகருத்³ராய । ஸார்த²பா³ணப்ரதா³ய । ருத்³ராய । அதிவீர்யவதே ।
ரவிசக்ரரதா²ய । ஸோமசக்ரரத²ஸ்தி²தாய । தி³க³ம்ப³ராய । ஸர்வநேத்ராய ।
விஷ்ணுமந்நிப³ர்ஹணாய । மத்⁴யநேத்ரத⁴ராய । மத்⁴யமநேத்ரவிபூ⁴ஷணாய ।
மத்ஸ்யபூஜிதபாதா³ய । மத்ஸ்யேஶாய । கமலாஸநாய । வேதா³ந்தாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ அம்ருʼதாய நம: । வேதா³ஶ்வாய । ரதி²நே । வேத³த்³ருʼஶ்வநே । வேத³காபிலாய ।
வேத³நூபுராதா⁴ரகாய । வேத³வாச்யாய । வேத³மூர்தயே । வேதா³ந்தாய ।
வேத³பூஜிதாய । ஏகத⁴ராய । தே³வார்ச்யாய । ப்³ரஹ்மமூர்த்⁴நி க்ருʼதாஸநாய ।
தாண்ட³வாய । அம்ருʼதாய । ஊர்த்⁴வதாண்ட³வபண்டி³தாய । ஆநந்த³தாண்ட³வாய ।
லோகதாண்ட³வாய । பூஷத³ந்தபி⁴தே³ । ப⁴க³நேத்ரஹராய நம: ॥ 80 ॥

ௐ க³ஜசர்மாம்ப³ரப்ரியாய நம: । ஜீவாய । ஜீவாந்தகாய । வ்யாக்⁴ரபே⁴தி³நே ।
அநேகாங்கா³ய । நிர்விகாராய । பஶுபதயே । ஸர்வாத்மநே । ஸர்வகோ³சராய ।
அக்³நிநேத்ராய । பா⁴நுநேத்ராய । சந்த்³ரநேத்ராய । கூர்மகாய ।
கூர்மகபாலாப⁴ரணாய । வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராய । பாஶவிமோசகாய ।
ஓங்காம்ராய । ப⁴த்³ரகாய । த்³வந்த்³வப⁴ஞ்ஜநாய । ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ॥ 100 ॥

ௐ விஷ்ணுபா³ணாய நம: । க³ணபதயே । ப்ரீதாய । ஸ்வதந்த்ராய । புராதநாய ।
பூ⁴தநாதா²ய । க்ருʼபாமூர்தயே । விஷ்ணுபாதகபாடிநே । விதா⁴த்ரே ।
ப்³ரஹ்மபித்ரே । ஸ்தா²ணவே । அபைத்ருʼகாய । அத்யர்த²க்ஷீரஜலாதி³ப்ரதா³ய ।
போத்ரிதா³நவஹாரிணே । போத்ரித³ந்தவிபூ⁴ஷணாய । போத்ரிபூஜிதபாதா³ய ।
ஶீதாம்ஶுகுஸுமப்ரியாய । ஸர்வதா³நக்ருʼதே । க்ருʼபாமயாய ।
அக்³நிஸமப்ரபா⁴ய நம: । 120 ।

மாதாபித்ருʼவிஹீநாய । த⁴ர்மாத⁴ர்மவிவர்ஜிதாய । நியுத்³த⁴ரத²விதா⁴யகாய ।
ஆகுஞ்சிதபாத³வதே । ரக்தபிங்க³சூடா³ய । விஷ்ணுப்³ருʼந்த³காய ।
பா⁴நுதீ³பவதே । பூ⁴தஸேநாய । மஹாயோகி³நே । யோகி³நே । காலிந்தீ³ந்ருʼத்தகாய ।
கீ³தப்ரியாய । நாரஸிம்ஹநிக்³ருʼஹீத்ரே । நாரஸிம்ஹத்வங்கராய ।
நாரஸிம்ஹபாடிநே । நாரஸிம்ஹஸுபூஜிதாய । மஹாரூபிணே । அதுலரூபிணே ।
ரதிமஞ்ஜுளவிக்³ரஹாய । ஆசார்யாய நம: । 140 ।

ௐ புஷ்பாயுதா⁴ய நம: । லோகாசார்யாய । பி⁴க்ஷுமர்த³க கோடிகாய ।
க³ணகி³ரிஷ்வாசார்யாய । பா⁴விதாஷ்டமஹாஸித்³த⁴யே । அந்த⁴காந்தகாரணாய ।
கோ⁴ராய । அகோ⁴ராய । கோ⁴ரகோ⁴ராய । அகோ⁴ரகாய । வ்ருʼஷத்⁴வஜாய ।
ட³மருகதா⁴ரகாய । வ்ருʼஷ்ணவவிஷ்ண்வ ।க்ஷிதா⁴ரகாய । கோபாய ।
ப்³ரஹ்மஸ்ருʼட்பாதா³ய । க்ருʼதமாலவிபூ⁴ஷணாய । விஷ்ணுரக்ஷாப்ரதா³ய ।
அஷ்டைஶ்வர்யஸமந்விதாய । அஷ்டாகு³ணாய । ஶேஷாய நம: । 160 ।

ௐ அஷ்டமங்க³ளவிக்³ரஹாய நம: । ஸிம்ஹிகாஸுராஸுஹந்த்ரே । காகபக்ஷத⁴ராய ।
மந்மத²நாஶாய । வாஸுதே³வஸுதப்ரதா³ய । மஹாப்ரதா³ய । ஊர்த்⁴வவீர்யாய ।
த்யக்தகேதகாய । மஹாவ்ரதாய । பி³ல்வதா⁴ரிணே । பாஶுபதாய । த்ரயாபா⁴ஸாய ।
பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே பரஞ்ஜ்யோதிஷே । । த்³விஸஹஸ்ரதா³ய । த்³விஜாய ।
த்ரிவிக்ரமஸுபூஜிதாய । த்ரிவிக்ரமஜக³த்க்ராமிணே । த்ரிவிக்ரமாய ।
சர்மதா⁴ரகாய । விக்ரமஸ்த²த³ண்டி³நே நம: । 180 ।

ௐ ஸர்வஸ்மை நம: । மத்⁴யஸ்த²லாய । வடமூலாய । வேணீஜடாய । விக்ருʼதாய ।
விஜயாய । ப⁴க்தக்ருʼபாகராய । ஸ்தோத்ரபூஜாப்ரியாய । ராமவரதா³ய ।
ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜாய । பரஶுராமஸுபூஜிதாய । தே³வபூஜிதாய । ருத்³ராக்ஷமாலிநே ।
போ⁴கி³நே । மஹாபோ⁴கி³நே । போ⁴கா³தீதாய । ஸர்வேஶாய । யோகா³தீதாய ।
ஹரிப்ரியாய । வேத³ வேதா³ந்தகர்த்ரே நம: । 200 ।

ௐ த்ர்யம்ப³காய நம: । விநாயகாய । மநோஹராய । விதரணாய । விசித்ராய ।
வ்ருʼதாய । பரமேஶாய । விரூபாக்ஷாய । தே³வதே³வாய । த்ரிலோசநாய ।
வைணிகஸ்தி²தாய । விஷ்டரஸ்தா²ய । க்ஷீரஸமாக்ருʼதயே । ஆப⁴ரணாய ।
குவிகாய । ஸுமுகா²ய । அம்ருʼதவாசே । து⁴த்தூரபுஷ்பதா⁴ரிணே । ருʼக்³வேதி³நே ।
யஜுர்வேதி³நே நம: । 220 ।

ௐ ஸாமவேதி³நே நம: । அத²ர்வவேதி³நே । காமிகாய । காரணாய । விமலாய ।
மகுடாய । வாதூலாய । சிந்த்யாக³மாய । யோகா³நந்தா³ய । த்³விபதா³ய ।
ஸூக்ஷ்மாய । வீராய । கிரணாய । அந்தா⁴ந்தா ।தீதாய । ஸஹஸ்ராய । அம்ஶுமதே ।
ஸுப்ரபே⁴தா³ய । விஜயாய । விஶ்வாஸாய । ஸ்வாயம்பு⁴வாய நம: । 240 ।

ௐ அநலாய நம: । ரௌரவாய । சந்த்³ரஜ்ஞாநாய । பி³ம்பா³ய । ப்ரோத்³கீ³தாய ।
லம்பி³தாய । ஸித்³தா⁴ய । ஸந்தாநாய । ஸர்வோத்தமாய । பரமேஶ்வராய ।
உபாக³மஸமாக்²யாய । புராணாய । ப⁴விஷ்யதே । மார்தாண்டா³ய । லிங்கா³ய ।
ஸ்கந்தா³ய । வராஹாய । மத்ஸ்யாய । கூர்மாய । ப்³ரஹ்மாண்டா³ய நம: । 260 ।

See Also  1000 Names Of Sri Nataraja Kunchithapadam In Bengali

ௐ ப்³ரஹ்மணே நம: । பத்³மாய । கி³ரிமயாய । விஷ்ணவே । நாரதா³ய । பா⁴க³வதாய ।
ஆக்³நேயாய । ப்³ரஹ்மகைவர்தாய । உபபுராணாய । ராமாஸ்த்ரப்ரதா³ய ।
ராமஸ்ய சாபஹாரிணே । ராமபூஜிதபதே³ । மாயிநே । ஶுத்³த⁴மாயிநே ।
வைக²ர்யை । மத்⁴யமாயை । பஶ்யந்த்யை । ஸூக்ஷ்மாயை ।
ப்ரணவசாபவதே । ஜ்ஞாநாஸ்த்ராய நம: । 280 ।

ௐ ஸகலாய நம: । நிஷ்கலாய । விஷ்ணுபதயே । நாரதா³ய । ப⁴க³வதே ।
ப³லப⁴த்³ரப³லப்ரதா³ய । ப³லசாபஹர்த்ரே । ப³லபூஜிதபதா³ய ।
த³ண்டா³யுதா⁴ய । அவாங்மநஸகோ³சராய । ஸுக³ந்தி⁴நே । ஶ்ரீகண்டா²ய ।
ஆசாராய । க²ட்வாங்கா³ய । பாஶப்⁴ருʼதே । ஸ்வர்ணரூபிணே ।
ஸகலாதி⁴பாய । ப்ரலயாய । காலநாதா²ய । விஜ்ஞாநாய நம: । 300 ।

ௐ காலநாயகாய நம: । பிநாகபாணயே । ஸுக்ருʼதாய । வீஷ்டராய ।
விஷ்ணுரக்தபாய । விஷ்ணுபக்ஷகாய । விஷ்ணுஜ்ஞாநப்ரதா³ய ।
த்வஷ்ட்ரா யுத்³த⁴தா³ய । த்வஷ்ட்ரே । த்வஷ்ட்டபூஜிதஶ்வப⁴ஞ்ஜநாய ।
அநிர்விண்ணாக்³நிப⁴ஞ்ஜநாய । கர்கிபூஜிதபாதா³ய । வஹ்நிஜிஹ்வாநிஷ்க்ராந்தாய ।
பா⁴ரதீநாஸிகாநேத்ராய । பாவநாய । ஜிதேந்த்³ரியாய । ஶிஷ்டகர்த்ரே ।
ஶிவதத்வாய । வித்³யாதத்வாய । பஞ்சாக்ஷராய நம: । 320 ।

ௐ பஞ்சவக்த்ராய நம: । ஸிதஶிரோதா⁴ரிணே । ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரபூ⁴ஷணாய ।
ஆத்மதத்வாய । அத்³ருʼஶ்யஸஹாயாய । ரஸவ்ருʼத்³தி⁴மதே । அத்³ருʼக³ஷ்டத்³ருʼஶே ।
மேநகாஜாமாத்ரே । ஷட³ங்க³பதயே । த³ஶஶிரஶ்சே²த்ரே ।
தத்புருஷாய । ப்³ராஹ்மணாய । ஶிகி²நே । அஷ்டமூர்தயே ।
அஷ்டதேஜஸே । ஷட³க்ஷரஸமாஹ்வயாய । பஞ்சக்ருʼத்யாய ।
பஞ்சதே⁴நவே । பஞ்சபக்ஷாய । அக்³நிகாயாய நம: । 340 ।

ௐ ஶங்க²வர்ணாய நம: । ஸர்பஶயாய । நிரஹங்காராய । ஸ்வாஹாகாராய ।
ஸ்வதா⁴காராய । ப²ட்காராய । ஸுமுகா²ய । தீ³நாநாங்க்ருʼபாலவே । வாமதே³வாய ।
ஶரகல்பாய । யுக³வர்ஷாய । மாஸருʼதவே । யோக³வாஸராய । நக்ஷத்ரயோகா³ய ।
கரணாய । க⁴டிகாயை । காஷ்டா²யை । விநாட்³யை । ப்ராணகு³ரவே ।
நிமிஷாத்மகாய நம: । 360 ।

ௐ ஶ்ரவணாக்ஷகாய நம: । மேக⁴வாஹநாய । ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸ்ருʼஜே । ஜாக்⁴ரத்ஸ்வப்நாய ।
ஸுஷுப்திதுர்யாய । அம்ருʼதந்த⁴யாய । கேவலாவஸ்தா²ய । ஸகலாவஸ்தா²ய ।
ஶுத்³தா⁴வஸ்தா²ய । உத்தமகோ³ஸ்ருʼஷ்டயே । நக்ஷத்ரவிதா⁴யிநே । ஸம்ஹந்த்ரே ।
திரோபூ⁴தாய । அநுக்³ரஹகராய । பாஶுபதாஸ்த்ரகராய । ஈஶ்வராய । அகோ⁴ராய ।
க்ஷுரிகாஸ்த்ராய । ப்ரத்யங்கா³ஸ்த்ராய । பாதோ³த்ஸ்ருʼஷ்டசக்ராய நம: । 380 ।

ௐ மோக்ஷகாய நம: । விஷ்ணுஸேவ்யஜங்கா⁴ய । நாக³யஜ்ஞோபவீதிநே ।
பஞ்சவர்ணாய । வாகீ³ஶவாயவே । பஞ்சமூர்தயே । போ⁴கா³ய ।
விஷ்ணுஶிரஶ்சே²த்ரே । ஶேஷாத்³யாய । பி³ந்து³நாத³காய । ஸர்வஜ்ஞாய ।
விஷ்ணுநிக³ளமோக்ஷகாய । பீ³ஜாவர்ணகாய । பி³ல்வபத்ரத⁴ராய ।
பி³ந்து³நாத³பீடா²ய । ஶக்திதா³ய । ராவணநிஷ்பேஷ்ட்ரே । பை⁴ரவோத்பாத³காய ।
யஜ்ஞவிநாஶிநே । த்ரிபுரஶிக்ஷகாய நம: । 400 ।

ௐ ஸிந்தூ³ரபத்³மதா⁴ரிணே நம: । மந்தா³ரஸ்ரக³லங்கா³ராய । ஸுவீர்யாய ।
பா⁴வநாதீதாய । பூ⁴தக³ணேஶ்வராய । விஷ்ணுஶ்ரீத⁴ர்மாய ।
ஸர்வோபாதா³நகாரணாய । ஸஹகாரிணே । நிமித்தகாரணாய ।
ஸர்வஸ்மை । வ்யாஸகரச்சே²த்ரே । ஶூலப்ரோதஹரயே । பே⁴தா³ய ।
வேதாலபதிகண்ட²ச்சே²த்ரே । பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய ।
பே⁴தா³பே⁴தோ³ப⁴யாத்மவதே । ப்³ரஹ்மப⁴ஸ்மாவலேபநாய ।
நிர்த³க்³த⁴விஷ்ணுப⁴ஸ்மாங்க³ராகா³ய । பிங்க³ராக³ஜடாத⁴ராய ।
சண்டா³ர்பிதப்ரஸாதா³ய நம: । 420 ।

ௐ தா⁴த்ருʼபீ⁴வர்ஜிதாய நம: । கல்பாதீதாய । கல்பப⁴ஸ்மநே ।
அநுகல்பப⁴ஸ்மநே । அக³ஸ்த்யகுஸுமப்ரியாய । உபகல்பாய ।
ஸகல்பவேத³பதயே । விஷ்ணுகேஶோபவீதபதயே ।
ப்³ரஹ்மஶ்மஶாநநடநாய । விஷ்ணுஶ்மஶாந நடநாய ।
பஞ்சாவரணகா⁴தகாய । பஞ்சதி³ஶாந்தராய ।
அநலாஸுரகா⁴தகாய । மஹிஷாஸுரஹந்த்ரே । நாடீ³தூ³ர்வாஸகாய ।
தே³வர்ஷிநரதை³த்யேஶாய । ராக்ஷஸேஸஶாய । ஶநைஶ்சராய ।
சராசரேஶாய । அநுபாதா³ய நம: । 440 ।

ௐ த்ரிமூர்தயே நம: । ச²ந்த:³ஸ்வரூபிணே । ஏகத்³விந்த்ரிசதுஷ்பஞ்சாய ।
விக்ரமஶ்ரமாய । ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுகபாலாய । பூஜ்யாக்³நிஶ்ரேணிகாய ।
ஸுகோ⁴ராட்டஹாஸாய । ஸர்வாஸம்ஹாரகாய । ஸம்ஹாரநேத்ராக்³நிஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼதே ।
வஜ்ரமநோயுதாய । ஸம்ஹாரசக்ரஶூலாய । ரக்ஷாக்ருʼத்பாணிபதே³ ।
ப்⁴ருங்கி³நாட்யப்ரியாய । ஶங்க²பத்³மநிதி⁴த்⁴யேயாய । ஸர்வாந்தகராய ।
ப⁴க்தவத்ஸலாய । ப⁴க்தசிந்ததார்த²தா³ய । ப⁴க்தாபராத⁴ஸௌம்யாய ।
நாஸீராஸிஜடாய । ஜடாமகுடதா⁴ரிணே நம: । 460 ।

ௐ விஶத³ஹாஸ்யாய நம: । அபஸ்மாரீக்ருʼதாவித்³யாய । புஷ்டாக்⁴ரேயாய ।
ஸ்தௌ²ல்யவர்ஜிதாய । நித்யவ்ருʼத்³தா⁴ர்தா²ய । ஶக்தியுக்தாய । ஶக்த்யுத்பாதி³நே ।
ஸத்தாஸத்யாய । நித்யயூநே । வ்ருʼத்³தா⁴ய । விஷ்ணுபாதா³ய । அத்³வந்த்³வாய ।
ஸத்யஸத்யாய । மூலாதா⁴ராய । ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நாய । மணிபூரகாய । அநாஹதாய ।
விஶுத்³தா⁴ய । ஆஜ்ஞாயை । ப்³ரஹ்மபி³லாய நம: । 480 ।

ௐ வராப⁴யகராய நம: । ஶாஸ்த்ரவிதே³ । தாரகமாரகாய ।
ஸாலோக்யதா³ய । ஸாமீப்யலோக்யாய । ஸாரூப்யாய । ஸாயுஜ்யாய ।
ஹரிகந்த⁴ரபாது³காய । நிக்ருʼத்தப்³ரஹ்மமூர்தயே ।
ஶாகிநீடா³கிநீஶ்வராய । யோகி³நீமோஹிநீஶ்வராய ।
யோகி³நீமோஹிநீநாதா²ய । து³ர்கா³நாதா²ய । யஜ்ஞஸ்வரூபாய ।
யஜ்ஞஹவிஷே । யஜ்ஞாநாம் ப்ரியாய । விஷ்ணுஶாபஹர்த்ரே ।
சந்த்³ரஶாபஹர்த்ரே । வேதா³க³மபுராணாய । விஷ்ணுப்³ரஹ்மோபதே³ஷ்ட்ரே । 500 ।

ௐ ஸ்கந்தோ³மாதே³விகார்யாய நம: । விக்⁴நேஶஸ்யோபதே³ஷ்ட்ரே ।
நந்தி³கேஶகு³ரவே । ஜ்யேஷ்ட²கு³ரவே । ஸர்வகு³ரவே ।
த³ஶதி³கீ³ஶ்வராய । த³ஶாயுதா⁴ய । தி³கீ³ஶாய ।
நாக³யஜ்ஞோபவீதிபதயே । ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிரோமுண்ட³மண்ட³காய ।
பரமேஶ்வராய । ஜ்ஞாநசர்யாக்ரியாநியதாய ।
ஶங்க²குண்ட³லாய । ப்³ரஹ்மதாலப்ரியாய । விஷ்ணுபத³தா³யகாய ।
ப⁴ண்டா³ஸுரஹந்த்ரே । சம்பகபத்ரத⁴ராய ।
அர்க்⁴யபாத்³யரதாய । அர்கபுஷ்பப்ரியாய ।
விஷ்ண்வாஸ்யமுக்தவீர்யாய நம: । 520 ।

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 In English

தே³வ்யக்³ரக்ருʼத்தாண்ட³வாய । ஜ்ஞாநாந்விதாய । ஜ்ஞாநபூ⁴ஷாய ।
விஷ்ணுஶங்க²ப்ரியாய । விஷ்ணூத³ரவிக்ருʼதாத்மவீர்யாய । பராத்பராய ।
மஹேஶ்வராய । ஈஶ்வராய । லிங்கோ³த்³ப⁴வாய । ஸுவாஸஸே । உமாஸகா²ய ।
சந்த்³ரசூடா³ய । சந்த்³ரார்த⁴நாரீஶ்வராய । ஸோமாஸ்கந்தா³ய ।
சக்ரப்ரஸாதி³நே । த்ரிமூர்தகாய । அர்த⁴தே³ஹவிப⁴வே । த³க்ஷிணாமூர்தயே ।
அவ்யயாய । பி⁴க்ஷாடநாய நம: । 540 ।

ௐ கங்காளாய நம: । காமாரயே । காலஶாஸநாய । ஜலஜராஶயே ।
த்ரிபுரஹந்த்ரே । ஏகபதே³ । பை⁴ரவாய । வ்ருʼஷாரூடா⁴ய । ஸதா³நந்தா³ய ।
க³ங்கா³த⁴ராய । ஷண்ணவதித⁴ராய । அஷ்டாத³ஶபே⁴த³மூர்தயே ।
அஷ்டோத்தரஶதாய । அஷ்டதாலராக³க்ருʼதே । ஸஹஸ்ராக்²யாய । ஸஹஸ்ராக்ஷாய ।
ஸஹஸ்ரமுகா²ய । ஸஹஸ்ரபா³ஹவே । தந்மூர்தயே । அநந்தமுகா²ய நம: । 560 ।

ௐ அநந்தநாம்நே நம: । அநந்தஶ்ருதயே । அநந்தநயநாய ।
அநந்தக்⁴ராணமண்டி³தாய । அநந்தரூபாய । அநந்தைஶ்வர்யவதே ।
அநந்தஶக்திமதே । அநந்தஜ்ஞாநவதே । அநந்தாநந்த³ஸந்தோ³ஹாய ।
அநந்தௌதா³ர்யவதே । ப்ருʼதி²வீமூர்தயே । ப்ருʼதி²வீஶாய । ப்ருʼதி²வீத⁴ராய ।
ப்ருʼதி²வ்யந்தராய । ப்ருʼதி²வ்யதீதாய । ப்ருʼதி²வீஜாக³ரிணே ।
த³ண்ட³கபுரீஹ்ருʼத³யகமலாய । த³ண்ட³கவநேஶாய । தச்ச²க்தித⁴ராத்மகாய ।
தச்ச²க்தித⁴ரணாய நம: । 580 ।

ௐ ஆதா⁴ரஶக்தயே நம: । அதி⁴ஷ்டா²நாய । அநந்தாய । காலாக்³நயே ।
காலாக்³நிருத்³ராய । அநந்தபு⁴வநபதயே । ஈஶஶங்கராய । பத்³மபிங்க³லாய ।
காலஜலஜாய । க்ரோதா⁴ய । அதிப³லாய । த⁴நதா³ய । அதிகூர்மாண்ட³க³ஹநேஶாய ।
ஸப்தபாதாலநாயகாய । ஈஶாநாய । அதிப³லிநே । ப³லவிகரணாய । ப³லேஶாய ।
ப³லேஶ்வராய । ப³லாத்⁴யக்ஷாய நம: । 600 ।

ௐ ப³லபதயே நம: । ஹ்ருʼத்கேஶாய । ப⁴வநேஶாநாய । அஷ்டக³ஜேஶ்வராய ।
அஷ்டநாகே³ஶ்வராய । பூ⁴லோகேஶாய । மேர்வீஶாய । மேருஶிக²ரராஜாய ।
அவநீபதயே । த்ர்யம்ப³காய । அஷ்டமூலபர்வதாய । மாநஸோக்தராகி³நே ।
விஶ்வேஶாய । ஸுவர்ணலோகாய । சக்ரவாலகி³ரிவாஸாய । விராமகாய ।
த⁴ர்மாய । விவித⁴தா⁴ம்நே । ஶங்க²பாலிநே । கநகராமேணமயாய நம: । 620 ।

ௐ பர்ஜந்யாய நம: । கௌதுகவதே । விரோசநாய । ஹரிதச்சா²யாய ।
ரக்தச்சா²யாய । மஹாந்த⁴காரநயாய । அண்ட³பி⁴ந்தீஶ்வராய । ப்ராச்யை । ?
வ்ரஜேஶ்வராய । த³க்ஷிணப்ராசீதி³ஶாயை । அநீஶ்வராய । த³க்ஷிணாய ।
தி³கீ³ஶாய । யஜ்ஞரஞ்ஜநாய । த³க்ஷிணதி³ஶாபதயே । நிர்ருʼதீஶாய ।
பஶ்சிமாஶாபதயே । வருணேஶாய । உத³க்³தி³ஶேஶாய । வாய்வீஶாய நம: । 640 ।

ௐ உத்தரதி³கி³ந்த்³ரநாதா²ய நம: । குபே³ராய । உத்தரபூர்வேஶாய । ஈஶாநேஶாய ।
கைலாஸஶிக²ரிநாதா²ய । ஶ்ரீகண்ட²பரமேஶ்வராய । மஹாகைலாஸநாதா²ய ।
மஹாஸதா³ஶிவாய । ப⁴வலோகேஶாய । ஶம்ப⁴வே உக்³ராய । ஸூர்யமண்ட³லாய ।
ப்ரகாஶாய । ருத்³ராய । சந்த்³ரமண்ட³லேஶாய । சந்த்³ராய । மஹாதே³வாய ।
நக்ஷத்ராணாமதீ⁴ஶ்வராய । க்³ரஹலோகேஶாய । க³ந்த⁴ர்வாய ।
ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ரேஶாய நம: । 660 ।

ௐ கிந்நரேஶாய நம: । யக்ஷாமராய । ஸ்வர்க³லோகேஶாய । பீ⁴மாய ।
மஹர்லோகநாதா²ய । மஹாப⁴வாய । மஹாலோகேஶ்வராய । ஜ்ஞாநபாதா³ய ।
ஜநநவர்ஜிதாய । அதிபிங்க³லாய । ஆஶ்சர்யாய । பௌ⁴திகாய । ஶ்ரௌதாய ।
தமோலிகேஶ்வராய । க³ந்த⁴வதே । மஹாதே³வாய । ஸத்யலோகாய । ப்³ரஹ்மேஶாநாய ।
விஷ்ணுலோகேஶாய । விஷ்ண்வீஶாய நம: । 680 ।

ௐ ஶிவலோகேஶாய நம: । பரஶ்ஶிவாய । அண்ட³த³ண்டே³ஶாய । த³ண்ட³பாணயே ।
அண்ட³வ்ருʼஷ்டீஶ்வராய । ஶ்வேதாய । வாயுவேகா³ய । ஸுபுத்ராய ।
வித்³யாஹ்வயாத்மகாய । காலாக்³நயே । மஹாஸம்ஹாரகாய । மஹாகாலாய ।
மஹாநிர்ருʼதயே । மஹாவருணாய । வீரப⁴த்³ராய । மஹதே । ஶதருத்³ராய ।
ப⁴த்³ரகால்யை । மஹாவீரப⁴த்³ராய । கமண்ட³லுத⁴ராய நம: । 700 ।

ௐ பு⁴வநேஶாய நம: । லக்ஷ்மீநாதா²ய । ஸரஸ்வதீஶாய । தே³வேஶாய ।
ப்ரப⁴வேஶாய । டி³ண்டி³வல்யைகநாதா²ய । புஷ்கரநாதா²ய । முண்டீ³ஶாய ।
பா⁴ரபூ⁴தேஶாய । பி³லாலமஹேஶ்வராய । தேஜோமண்ட³லநாதா²ய ।
தேஜோமண்ட³லமூர்தயே । தேஜோமண்ட³லவிஶ்வேஶாய । ஶிவாஶ்ரயாய ।
வாயுமண்ட³லமூர்தயே । வாயுமண்ட³லதா⁴ரகாய । வாயுமண்ட³லநாதா²ய ।
வாயுமண்ட³லரக்ஷகாய । மஹாவாயுஸுவேகா³ய । ஆகாஶமண்ட³லேஶ்வராய நம: । 720 ।

ௐ ஆகாஶமண்ட³லத⁴ராய நம: । தந்மூர்தயே । ஆகாஶமண்ட³லாதீதாய ।
தந்மண்ட³லபு⁴வநபதா³ய । மஹாருத்³ராய । மண்ட³லேஶாய । மண்ட³லபதயே ।
மஹாஶர்வாய । மஹாப⁴வாய । மஹாபஶுபதயே । மஹாபீ⁴மாய । மஹாஹராய ।
கர்மேந்த்³ரியமண்ட³லேஶ்வராய । தந்மண்ட³லபூ⁴பதயே । க்ரியாஸரஸ்வதீநாதா²ய ।
க்ரியாஶ்ரயாய । லக்ஷ்மீபதயே । க்ரியேந்த்³ரியாய । க்ரியாமித்ராய ।
க்ரியாப்³ரஹ்மபதயே நம: । 740 ।

ௐ ஜ்ஞாநேந்த்³ரியமண்ட³லாதீ⁴ஶாய நம: । தந்மண்ட³லபு⁴வநாய । மஹாருத்³ராய ।
பூ⁴மிதே³வாய । ஶிவேஶஸ்வரூபிணே । வருணாய । வஹ்நிபாய । வாதேஶாய ।
விவிதா⁴விஷ்டமண்ட³லாய । விஷயமண்ட³லாய । க³ந்த⁴ர்வேஶ்வராய ।
மூலேஶ்வராய । ப்ரஸாத³ப³லப⁴த்³ராய । ஸூக்ஷ்மேஶாய । மாநவேஶ்வராய ।
அந்த: கோணமண்ட³லேஶ்வராய । பு³த்³தி⁴பதயே । சித்தபதயே । மந: பதயே ।
அஹங்காரேஶ்வராய நம: । 760 ।

ௐ கு³ணமண்ட³லநாயகாய நம: । ஸம்வர்தாய । தாமஸகு³ணபதயே ।
தத்³பு⁴வநாதி⁴பாய । ஏகவீராய । க்ருʼதாந்தாய । ஸந்ந்யாஸிநே ।
ஸர்வஶங்கராய । புரும்ருʼகா³நுக்³ரஹதா³ய । ஸாக்ஷிகருணாதி⁴பாய ।
பு⁴வநேஶாய । க்ருʼதாய । க்ருʼதபை⁴ரவாய । ப்³ரஹ்மணே ।
ஶ்ரீக³ணாதி⁴பதயே । தே³வராஜஸுகு³ணேஶ்வராய । ப³லாத்³யக்ஷாய ।
க³ணாத்³யக்ஷாய । மஹேஶாநாய । மஹாத்ரிபுரகா⁴தகாய । 780 ।

See Also  1000 Names Of Dharma Shasta – Sahasranamavali Stotram In Bengali

ௐ ஸர்வரூபிணே நம: । நிமேஷாய । உந்மேஷாய । வக்ரதுண்ட³மண்ட³லேஶ்வராய ।
தந்மண்ட³லபு⁴வநபாய । ஶுபா⁴ராமாய । ஶுப⁴பீ⁴மாய । ஶுத்³தோ⁴க்³ராய ।
ஶம்ப⁴வே । ஶுத்³த⁴ஶர்வாய । பு⁴சண்ட³புருஷாய । ஶுப⁴க³ந்தா⁴ய ।
ஜநக³ணிதாய । நாக³மண்ட³லேஶாய । ஹரீஶாய । நாக³மண்ட³லபு⁴வநேஶாய ।
அப்ரதிஷ்ட²காய । ப்ரதிஷ்ட²காய । க²ட்வாங்கா³ய ।
மஹாபீ⁴மஸ்வரூபாய நம: । 800 ।

ௐ கல்யாணப³ஹுவீராய நம: । ப³லமயாயாதிசேதநாய ।
த³க்ஷநியதிமண்ட³லேஶாய । நியதிமண்ட³லபு⁴வநாய । வாஸுதே³வாய ।
வஜ்ரிணே । விதா⁴த்ரே । கலவிகரணாய । ப³லவிகரணாய ।
ப³லப்ரமத²நாய । ஸர்வபூ⁴தத³மநாய । வித்³யாமண்ட³லபு⁴வநாய ।
வித்³யாமண்ட³லேஶாய । மஹாதே³வாய । மஹாஜ்யோதிஷே । மஹாதே³வேஶாய ।
தலமண்ட³லேஶாய । காலமண்ட³லபு⁴வநாய । விஶுத்³த⁴தா³ய ।
ஶுத்³த⁴ப்ரபு³த்³தா⁴ய நம: । 820 ।

ௐ ஶுசிவர்ணப்ரகாஶாய நம: । மஹாயக்ஷோமணயே । மாயாதபஶ்சராய ।
மாயாந்ருʼபநிவேஶாய । ஸுஶக்திமதே । வித்³யாதநவே । விஶ்வபீ³ஜாய ।
ஜ்யோதீரூபாய । கோ³பதயே । ப்³ரஹ்மகர்த்ரே । அநந்தேஶாய । ஶுத்³த⁴வித்³யேஶாய ।
ஶுத்³த⁴வித்³யாதந்துவஹநாய । வாமேஶாய । ஸர்வஜ்யேஷ்டே²ஶாய । ரௌத்³ரிணே ।
காலேஶ்வராய । கலவிகரணீஶ்வராய । ப³லப்ரமத²நீஶ்வராய ।
ஸர்வபூ⁴தத³மநேஶாய நம: । 840 ।

ௐ மநோந்மநேஶாய நம: । பு⁴வநேஶ்வராய । தத்வதத்வேஶாய ।
மஹாமஹேஶ்வராய । ஸதா³ஶிவதத்வேஶ்வராய । ஸதா³ஶிவபு⁴வநேஶ்வராய ।
ஜ்ஞாநவைராக்³யநாயகாய । ஐஶ்வர்யேஶாய । த⁴ர்மேஶாய । ஸதா³ஶிவாய ।
அணுஸதா³ஶிவாய । அஷ்டவித்³யேஶ்வராய । ஶக்திபு⁴வநேஶ்வராய ।
ஶக்திபு⁴வநேஶாய । ஶக்திதத்வேஶ்வராய । பி³ந்து³மூர்தயே ।
ஸப்தகோடிமஹாமந்த்ரஸ்வரூபாய । நிவ்ருʼத்தீஶாய । ப்ரதிஷ்டே²ஶாய ।
வித்³யேஶாய நம: । 860 ।

ௐ ஶாந்திநாயகாய நம: । ஶாந்திகேஶ்வராய । அர்த்³த⁴சந்த்³ரேஶ்வராய ।
ஶிவாக்³ரேநியமஸ்தா²ய । யோஜநாதீதநாயகாய । ஸுப்ரபே⁴தா³ய । நிரோதீ⁴ஶாய ।
இந்த்³ரவிரோசநேஶ்வராய । ரௌத்³ரீஶாய । ஜ்ஞாநபோ³தே⁴ஶாய । தமோபஹாய ।
நாத³தத்வேஶ்வராய । நாதா³க்²யபு⁴வநேஶ்வராய । நந்தி³கேஶாய । தீ³பகேஶாய ।
மோசிகேஶாய । ஊர்த்⁴வகா³மிநே । ஸுஷும்நேஶாய । பிங்க³லேஶாய ।
ப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரஸ்வரூபாய நம: । 880 ।

ௐ பஞ்சபீ³ஜேஶ்வராய நம: । அம்ருʼதேஶாய । ஶக்தீஶாய । ஸூக்ஷ்மேஶாய ।
பூ⁴தேஶாய । வ்யாபிநீஶாய । பரநாதே³ஶ்வராய । வ்யோம்நே । அநஶிதாய ।
வ்யோமரூபிணே । அநாஶ்ரிதாய । அநந்தநாதா²ய । முநீஶ்வராய । உந்மநீஶாய ।
மந்த்ரமூர்தயே । மந்த்ரேஶாய । மந்த்ரதா⁴ரகாய । மந்த்ராதீதாய । பத³மூர்தயே ।
பதே³ஶாய நம: । 900 ।

ௐ பதா³தீதாய நம: । அக்ஷராத்மநே । அக்ஷரேஶாய । அக்ஷரேஶ்வராய ।
கலாதீதாய । ௐகாராத்மநே । ௐகாரேஶாய । ௐகாராஸநாய । பராஶக்திபதயே ।
ஆதி³ஶக்திபதயே । ஜ்ஞாநஶக்திபதயே । இச்சா²ஶக்திபதயே ।
க்ரியாஶக்திபதயே । ஶிவஸாதா³க்²யாய । அமூர்திஸாதா³க்²யாய । மூர்திஸாதா³க்²யாய ।
கர்த்ருʼஸாதா³க்²யாய । கர்மஸாதா³க்²யாய । ஸர்வஸ்ருʼஷ்டயே ।
ஸர்வரக்ஷாகராய நம: । 920 ।

ௐ ஸர்வஸம்ஹாரகாய நம: । திரோபா⁴வக்ருʼதே । ஸர்வாநுக்³ராஹகாய ।
நிரஞ்ஜநாய । அசஞ்சலாய । விமலாய । அநலாய । ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணே ।
விஷ்ணுசக்ரப்ரஸாத³க்ருʼதே । ஸர்வவ்யாபிநே । அத்³வைதாய । விஶிஷ்டாத்³வைதாய ।
பரிபூர்ணாய । லிங்க³ரூபிணே । மஹாலிங்க³ஸ்வரூபபதயே । பஞ்சாந்தகாய ।
ஶ்ரீஸாம்ப³ஸதா³ஶிவாய । அமரேஶாய । ஆராத்⁴யாய । இந்த்³ரபூஜிதாய நம: । 940 ।

ௐ ஈஶ்வராய நம: । உமாஸூநவே । ஊர்த்⁴வரேதஸே । ருʼஷிப்ரியாய । ருʼணோத்³த⁴ர்த்ரே ।
லுப³ந்த்⁴யாய । லுஹந்த்ரே । ஏகநாயகாய । ஐஶ்வர்யப்ரதா³ய । ஓஜஸ்விநே ।
அநுத்பத்தயே । அம்பி³காஸுதாய । ஆக்ஷிபாத்தேஜஸே । கமண்ட³லுத⁴ராய ।
க²ட்³க³ஹஸ்தாய । கா³ங்கே³யாய । க⁴ண்டாபாணயே । இந்த்³ரப்ரியாய ।
சந்த்³ரசூடா³ய । ச²ந்தோ³மயாய நம: । 960 ।

ௐ ஜக³த்³பு⁴வே நம: । ஸுகேதுஜிதே । ஜ்ஞாநமூர்தயே । டங்கஹஸ்தாய ।
டங்கப்ரியாய । ட³ம்ப³ராய । ட⁴க்காப்ரியாய । அக³ம்யாய । தத்வரூபாய ।
ஸ்த²விஷ்டகாய । த³ண்ட³பாணயே । த⁴நுஷ்பாணயே । நக³ரந்த்³ரகராய ।
பத்³மஹஸ்தாய । ப²ணிபு⁴க்³வாஹநாய । ப³ஹுலாஸுதாய । ப⁴வாத்மஜாய ।
மஹாஸேநாய । யஜ்ஞமூர்தயே । ரமணீயாய நம: । 980 ।

ௐ லம்போ³த³ராநுஜாய நம: । வசோபு⁴வே । ஶரஸம்ப⁴வாய । ஷண்முகா²ய ।
ஸர்வலோகேஶாய । ஹராத்மஜாய । லக்ஷப்ரியாய । பா²லநேத்ரஸுதாய ।
க்ருʼத்திகாஸூநவே । பாவகாத்மஜாய । அக்³நிக³ர்பா⁴ய । ப⁴க்தவத்ஸலாய ।
ஶரஸம்ப⁴வாய । ஸர்வலோகேஶாய । த்³விஷட்³பு⁴ஜாய । ஸர்வஸ்வாமிநே ।
க³ணஸ்வாமிநே । பிஶிதாஶப்ரப⁴ஞ்ஜநாய । ரக்ஷோப³லவிமர்த³நாய ।
அநந்தஶக்தயே நம: । 1000 ।

ௐ ஆஹூதாய நம: । ப³ஹுலாஸுதாய । க³ங்கா³ஸுதாய । ஸகலாஸநஸம்ஸ்தி²தாய ।
காரணாதீதவிக்³ரஹாய । ஸுமநோஹராய । காரணப்ரியாய ।
வம்ஶவ்ருʼத்³தி⁴கராய । ப்³ராஹ்மணப்ரியாய । ப்ராணாயாமபராயணாய ।
க்ஷமாக்ஷேத்ராய । த³க்ஷிணாய நம: । 1012 ।

அகோ⁴ரமுக²பூஜநம் ஸம்பூர்ணம் ।
இதி ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।
ௐ ஶரவணப⁴வாய நம: ।
ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Shri Shanmukha 3 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu