1000 Names Of Shri Shanmukha » Aghora Mukha Sahasranamavali 3 In Malayalam

॥ Shanmukha Sahasranamavali 3 Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഷണ്‍മുഖ അഥവാ അഘോരമുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ 3 ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

അഘോര മുഖപൂജാ ।
ഓം വിശ്വഭുവേ നമഃ । ഹരായ । ശംഭവേ । മഹാദേവായ । നീലകണ്ഠായ ।
സദാശിവായ । ഭക്തവരായ । പാണ്ഡുരങ്ഗായ । കൃതാനന്ദായ ।
ശാന്തവിഗ്രഹായ । ഏകസ്മൈ । അമൃതധരായ । ശൂലപാണയേ । ഭവായ ।
ശിവായ । വഹ്നിമധ്യനടനായ । മുക്തായ । സ്വയംഭുവേ । നമിനര്‍തകായ ।
നന്ദിനേ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം പരശുപാണയേ നമഃ । ജ്യോതിഷേ । നിഷ്കലായ । വേദാന്തായ । കൃപാകരായ ।
അംബികാപതയേ । ഭസ്മാങ്ഗരാഗഭൃതേ । ഗന്ധോകപാടിനേ । കപാലിനേ ।
നിത്യസിദ്ധായ । അഗ്നിധാരകായ । ശങ്കരായ । മേരുകോദണ്ഡായ । മാര്‍താണ്ഡായ ।
വൃഷവാഹനായ । ഉത്പത്തിശൂന്യായ । ഭൂതേശായ । നാഗാഭരണധാരിണേ ।
ഉമാര്‍ധദേഹിനേ । ഹിമവജ്ജാമാത്രേ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം ഗര്‍ഭായ നമഃ । ഉമാപതയേ । വഹ്നിപാണയേ । അരിച്ഛേത്രേ । പ്രലയോദയായ ।
ഏകരുദ്രായ । സാര്‍ഥബാണപ്രദായ । രുദ്രായ । അതിവീര്യവതേ ।
രവിചക്രരഥായ । സോമചക്രരഥസ്ഥിതായ । ദിഗംബരായ । സര്‍വനേത്രായ ।
വിഷ്ണുമന്നിബര്‍ഹണായ । മധ്യനേത്രധരായ । മധ്യമനേത്രവിഭൂഷണായ ।
മത്സ്യപൂജിതപാദായ । മത്സ്യേശായ । കമലാസനായ । വേദാന്തായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം അമൃതായ നമഃ । വേദാശ്വായ । രഥിനേ । വേദദൃശ്വനേ । വേദകാപിലായ ।
വേദനൂപുരാധാരകായ । വേദവാച്യായ । വേദമൂര്‍തയേ । വേദാന്തായ ।
വേദപൂജിതായ । ഏകധരായ । ദേവാര്‍ച്യായ । ബ്രഹ്മമൂര്‍ധ്നി കൃതാസനായ ।
താണ്ഡവായ । അമൃതായ । ഊര്‍ധ്വതാണ്ഡവപണ്ഡിതായ । ആനന്ദതാണ്ഡവായ ।
ലോകതാണ്ഡവായ । പൂഷദന്തഭിദേ । ഭഗനേത്രഹരായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം ഗജചര്‍മാംബരപ്രിയായ നമഃ । ജീവായ । ജീവാന്തകായ । വ്യാഘ്രഭേദിനേ ।
അനേകാങ്ഗായ । നിര്‍വികാരായ । പശുപതയേ । സര്‍വാത്മനേ । സര്‍വഗോചരായ ।
അഗ്നിനേത്രായ । ഭാനുനേത്രായ । ചന്ദ്രനേത്രായ । കൂര്‍മകായ ।
കൂര്‍മകപാലാഭരണായ । വ്യാഘ്രചര്‍മാംബരായ । പാശവിമോചകായ ।
ഓങ്കാംരായ । ഭദ്രകായ । ദ്വന്ദ്വഭഞ്ജനായ । ഭക്തവത്സലായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം വിഷ്ണുബാണായ നമഃ । ഗണപതയേ । പ്രീതായ । സ്വതന്ത്രായ । പുരാതനായ ।
ഭൂതനാഥായ । കൃപാമൂര്‍തയേ । വിഷ്ണുപാതകപാടിനേ । വിധാത്രേ ।
ബ്രഹ്മപിത്രേ । സ്ഥാണവേ । അപൈതൃകായ । അത്യര്‍ഥക്ഷീരജലാദിപ്രദായ ।
പോത്രിദാനവഹാരിണേ । പോത്രിദന്തവിഭൂഷണായ । പോത്രിപൂജിതപാദായ ।
ശീതാംശുകുസുമപ്രിയായ । സര്‍വദാനകൃതേ । കൃപാമയായ ।
അഗ്നിസമപ്രഭായ നമഃ । 120 ।

മാതാപിതൃവിഹീനായ । ധര്‍മാധര്‍മവിവര്‍ജിതായ । നിയുദ്ധരഥവിധായകായ ।
ആകുഞ്ചിതപാദവതേ । രക്തപിങ്ഗചൂഡായ । വിഷ്ണുബൃന്ദകായ ।
ഭാനുദീപവതേ । ഭൂതസേനായ । മഹായോഗിനേ । യോഗിനേ । കാലിന്ദീനൃത്തകായ ।
ഗീതപ്രിയായ । നാരസിംഹനിഗൃഹീത്രേ । നാരസിംഹത്വങ്കരായ ।
നാരസിംഹപാടിനേ । നാരസിംഹസുപൂജിതായ । മഹാരൂപിണേ । അതുലരൂപിണേ ।
രതിമഞ്ജുലവിഗ്രഹായ । ആചാര്യായ നമഃ । 140 ।

ഓം പുഷ്പായുധായ നമഃ । ലോകാചാര്യായ । ഭിക്ഷുമര്‍ദക കോടികായ ।
ഗണഗിരിഷ്വാചാര്യായ । ഭാവിതാഷ്ടമഹാസിദ്ധയേ । അന്ധകാന്തകാരണായ ।
ഘോരായ । അഘോരായ । ഘോരഘോരായ । അഘോരകായ । വൃഷധ്വജായ ।
ഡമരുകധാരകായ । വൃഷ്ണവവിഷ്ണ്വ ।ക്ഷിധാരകായ । കോപായ ।
ബ്രഹ്മസൃട്പാദായ । കൃതമാലവിഭൂഷണായ । വിഷ്ണുരക്ഷാപ്രദായ ।
അഷ്ടൈശ്വര്യസമന്വിതായ । അഷ്ടാഗുണായ । ശേഷായ നമഃ । 160 ।

ഓം അഷ്ടമങ്ഗലവിഗ്രഹായ നമഃ । സിംഹികാസുരാസുഹന്ത്രേ । കാകപക്ഷധരായ ।
മന്‍മഥനാശായ । വാസുദേവസുതപ്രദായ । മഹാപ്രദായ । ഊര്‍ധ്വവീര്യായ ।
ത്യക്തകേതകായ । മഹാവ്രതായ । ബില്വധാരിണേ । പാശുപതായ । ത്രയാഭാസായ ।
പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ പരഞ്ജ്യോതിഷേ । । ദ്വിസഹസ്രദായ । ദ്വിജായ ।
ത്രിവിക്രമസുപൂജിതായ । ത്രിവിക്രമജഗത്ക്രാമിണേ । ത്രിവിക്രമായ ।
ചര്‍മധാരകായ । വിക്രമസ്ഥദണ്ഡിനേ നമഃ । 180 ।

ഓം സര്‍വസ്മൈ നമഃ । മധ്യസ്ഥലായ । വടമൂലായ । വേണീജടായ । വികൃതായ ।
വിജയായ । ഭക്തകൃപാകരായ । സ്തോത്രപൂജാപ്രിയായ । രാമവരദായ ।
ഹൃദയാംബുജായ । പരശുരാമസുപൂജിതായ । ദേവപൂജിതായ । രുദ്രാക്ഷമാലിനേ ।
ഭോഗിനേ । മഹാഭോഗിനേ । ഭോഗാതീതായ । സര്‍വേശായ । യോഗാതീതായ ।
ഹരിപ്രിയായ । വേദ വേദാന്തകര്‍ത്രേ നമഃ । 200 ।

ഓം ത്ര്യംബകായ നമഃ । വിനായകായ । മനോഹരായ । വിതരണായ । വിചിത്രായ ।
വൃതായ । പരമേശായ । വിരൂപാക്ഷായ । ദേവദേവായ । ത്രിലോചനായ ।
വൈണികസ്ഥിതായ । വിഷ്ടരസ്ഥായ । ക്ഷീരസമാകൃതയേ । ആഭരണായ ।
കുവികായ । സുമുഖായ । അമൃതവാചേ । ധുത്തൂരപുഷ്പധാരിണേ । ഋഗ്വേദിനേ ।
യജുര്‍വേദിനേ നമഃ । 220 ।

ഓം സാമവേദിനേ നമഃ । അഥര്‍വവേദിനേ । കാമികായ । കാരണായ । വിമലായ ।
മകുടായ । വാതൂലായ । ചിന്ത്യാഗമായ । യോഗാനന്ദായ । ദ്വിപദായ ।
സൂക്ഷ്മായ । വീരായ । കിരണായ । അന്ധാന്താ ।തീതായ । സഹസ്രായ । അംശുമതേ ।
സുപ്രഭേദായ । വിജയായ । വിശ്വാസായ । സ്വായംഭുവായ നമഃ । 240 ।

ഓം അനലായ നമഃ । രൌരവായ । ചന്ദ്രജ്ഞാനായ । ബിംബായ । പ്രോദ്ഗീതായ ।
ലംബിതായ । സിദ്ധായ । സന്താനായ । സര്‍വോത്തമായ । പരമേശ്വരായ ।
ഉപാഗമസമാഖ്യായ । പുരാണായ । ഭവിഷ്യതേ । മാര്‍താണ്ഡായ । ലിങ്ഗായ ।
സ്കന്ദായ । വരാഹായ । മത്സ്യായ । കൂര്‍മായ । ബ്രഹ്മാണ്ഡായ നമഃ । 260 ।

See Also  Kiratha Ashtakam In Malayalam

ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ । പദ്മായ । ഗിരിമയായ । വിഷ്ണവേ । നാരദായ । ഭാഗവതായ ।
ആഗ്നേയായ । ബ്രഹ്മകൈവര്‍തായ । ഉപപുരാണായ । രാമാസ്ത്രപ്രദായ ।
രാമസ്യ ചാപഹാരിണേ । രാമപൂജിതപദേ । മായിനേ । ശുദ്ധമായിനേ ।
വൈഖര്യൈ । മധ്യമായൈ । പശ്യന്ത്യൈ । സൂക്ഷ്മായൈ ।
പ്രണവചാപവതേ । ജ്ഞാനാസ്ത്രായ നമഃ । 280 ।

ഓം സകലായ നമഃ । നിഷ്കലായ । വിഷ്ണുപതയേ । നാരദായ । ഭഗവതേ ।
ബലഭദ്രബലപ്രദായ । ബലചാപഹര്‍ത്രേ । ബലപൂജിതപദായ ।
ദണ്ഡായുധായ । അവാങ്മനസഗോചരായ । സുഗന്ധിനേ । ശ്രീകണ്ഠായ ।
ആചാരായ । ഖട്വാങ്ഗായ । പാശഭൃതേ । സ്വര്‍ണരൂപിണേ ।
സകലാധിപായ । പ്രലയായ । കാലനാഥായ । വിജ്ഞാനായ നമഃ । 300 ।

ഓം കാലനായകായ നമഃ । പിനാകപാണയേ । സുകൃതായ । വീഷ്ടരായ ।
വിഷ്ണുരക്തപായ । വിഷ്ണുപക്ഷകായ । വിഷ്ണുജ്ഞാനപ്രദായ ।
ത്വഷ്ട്രാ യുദ്ധദായ । ത്വഷ്ട്രേ । ത്വഷ്ട്ടപൂജിതശ്വഭഞ്ജനായ ।
അനിര്‍വിണ്ണാഗ്നിഭഞ്ജനായ । കര്‍കിപൂജിതപാദായ । വഹ്നിജിഹ്വാനിഷ്ക്രാന്തായ ।
ഭാരതീനാസികാനേത്രായ । പാവനായ । ജിതേന്ദ്രിയായ । ശിഷ്ടകര്‍ത്രേ ।
ശിവതത്വായ । വിദ്യാതത്വായ । പഞ്ചാക്ഷരായ നമഃ । 320 ।

ഓം പഞ്ചവക്ത്രായ നമഃ । സിതശിരോധാരിണേ । ബ്രഹ്മാസ്ത്രഭൂഷണായ ।
ആത്മതത്വായ । അദൃശ്യസഹായായ । രസവൃദ്ധിമതേ । അദൃഗഷ്ടദൃശേ ।
മേനകാജാമാത്രേ । ഷഡങ്ഗപതയേ । ദശശിരശ്ഛേത്രേ ।
തത്പുരുഷായ । ബ്രാഹ്മണായ । ശിഖിനേ । അഷ്ടമൂര്‍തയേ ।
അഷ്ടതേജസേ । ഷഡക്ഷരസമാഹ്വയായ । പഞ്ചകൃത്യായ ।
പഞ്ചധേനവേ । പഞ്ചപക്ഷായ । അഗ്നികായായ നമഃ । 340 ।

ഓം ശങ്ഖവര്‍ണായ നമഃ । സര്‍പശയായ । നിരഹങ്കാരായ । സ്വാഹാകാരായ ।
സ്വധാകാരായ । ഫട്കാരായ । സുമുഖായ । ദീനാനാങ്കൃപാലവേ । വാമദേവായ ।
ശരകല്‍പായ । യുഗവര്‍ഷായ । മാസഋതവേ । യോഗവാസരായ । നക്ഷത്രയോഗായ ।
കരണായ । ഘടികായൈ । കാഷ്ഠായൈ । വിനാഡ്യൈ । പ്രാണഗുരവേ ।
നിമിഷാത്മകായ നമഃ । 360 ।

ഓം ശ്രവണാക്ഷകായ നമഃ । മേഘവാഹനായ । ബ്രഹ്മാണ്ഡസൃജേ । ജാഘ്രത്സ്വപ്നായ ।
സുഷുപ്തിതുര്യായ । അമൃതന്ധയായ । കേവലാവസ്ഥായ । സകലാവസ്ഥായ ।
ശുദ്ധാവസ്ഥായ । ഉത്തമഗോസൃഷ്ടയേ । നക്ഷത്രവിധായിനേ । സംഹന്ത്രേ ।
തിരോഭൂതായ । അനുഗ്രഹകരായ । പാശുപതാസ്ത്രകരായ । ഈശ്വരായ । അഘോരായ ।
ക്ഷുരികാസ്ത്രായ । പ്രത്യങ്ഗാസ്ത്രായ । പാദോത്സൃഷ്ടചക്രായ നമഃ । 380 ।

ഓം മോക്ഷകായ നമഃ । വിഷ്ണുസേവ്യജങ്ഘായ । നാഗയജ്ഞോപവീതിനേ ।
പഞ്ചവര്‍ണായ । വാഗീശവായവേ । പഞ്ചമൂര്‍തയേ । ഭോഗായ ।
വിഷ്ണുശിരശ്ഛേത്രേ । ശേഷാദ്യായ । ബിന്ദുനാദകായ । സര്‍വജ്ഞായ ।
വിഷ്ണുനിഗളമോക്ഷകായ । ബീജാവര്‍ണകായ । ബില്വപത്രധരായ ।
ബിന്ദുനാദപീഠായ । ശക്തിദായ । രാവണനിഷ്പേഷ്ട്രേ । ഭൈരവോത്പാദകായ ।
യജ്ഞവിനാശിനേ । ത്രിപുരശിക്ഷകായ നമഃ । 400 ।

ഓം സിന്ദൂരപദ്മധാരിണേ നമഃ । മന്ദാരസ്രഗലങ്ഗാരായ । സുവീര്യായ ।
ഭാവനാതീതായ । ഭൂതഗണേശ്വരായ । വിഷ്ണുശ്രീധര്‍മായ ।
സര്‍വോപാദാനകാരണായ । സഹകാരിണേ । നിമിത്തകാരണായ ।
സര്‍വസ്മൈ । വ്യാസകരച്ഛേത്രേ । ശൂലപ്രോതഹരയേ । ഭേദായ ।
വേതാലപതികണ്ഠച്ഛേത്രേ । പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപായ ।
ഭേദാഭേദോഭയാത്മവതേ । ബ്രഹ്മഭസ്മാവലേപനായ ।
നിര്‍ദഗ്ധവിഷ്ണുഭസ്മാങ്ഗരാഗായ । പിങ്ഗരാഗജടാധരായ ।
ചണ്ഡാര്‍പിതപ്രസാദായ നമഃ । 420 ।

ഓം ധാതൃഭീവര്‍ജിതായ നമഃ । കല്‍പാതീതായ । കല്‍പഭസ്മനേ ।
അനുകല്‍പഭസ്മനേ । അഗസ്ത്യകുസുമപ്രിയായ । ഉപകല്‍പായ ।
സകല്‍പവേദപതയേ । വിഷ്ണുകേശോപവീതപതയേ ।
ബ്രഹ്മശ്മശാനനടനായ । വിഷ്ണുശ്മശാന നടനായ ।
പഞ്ചാവരണഘാതകായ । പഞ്ചദിശാന്തരായ ।
അനലാസുരഘാതകായ । മഹിഷാസുരഹന്ത്രേ । നാഡീദൂര്‍വാസകായ ।
ദേവര്‍ഷിനരദൈത്യേശായ । രാക്ഷസേസശായ । ശനൈശ്ചരായ ।
ചരാചരേശായ । അനുപാദായ നമഃ । 440 ।

ഓം ത്രിമൂര്‍തയേ നമഃ । ഛന്ദഃസ്വരൂപിണേ । ഏകദ്വിംത്രിചതുഷ്പഞ്ചായ ।
വിക്രമശ്രമായ । ബ്രഹ്മവിഷ്ണുകപാലായ । പൂജ്യാഗ്നിശ്രേണികായ ।
സുഘോരാട്ടഹാസായ । സര്‍വാസംഹാരകായ । സംഹാരനേത്രാഗ്നിസൃഷ്ടികൃതേ ।
വജ്രമനോയുതായ । സംഹാരചക്രശൂലായ । രക്ഷാകൃത്പാണിപദേ ।
ഭ്രുങ്ഗിനാട്യപ്രിയായ । ശങ്ഖപദ്മനിധിധ്യേയായ । സര്‍വാന്തകരായ ।
ഭക്തവത്സലായ । ഭക്തചിന്തതാര്‍ഥദായ । ഭക്താപരാധസൌംയായ ।
നാസീരാസിജടായ । ജടാമകുടധാരിണേ നമഃ । 460 ।

ഓം വിശദഹാസ്യായ നമഃ । അപസ്മാരീകൃതാവിദ്യായ । പുഷ്ടാഘ്രേയായ ।
സ്ഥൌല്യവര്‍ജിതായ । നിത്യവൃദ്ധാര്‍ഥായ । ശക്തിയുക്തായ । ശക്ത്യുത്പാദിനേ ।
സത്താസത്യായ । നിത്യയൂനേ । വൃദ്ധായ । വിഷ്ണുപാദായ । അദ്വന്ദ്വായ ।
സത്യസത്യായ । മൂലാധാരായ । സ്വാധിഷ്ഠാനായ । മണിപൂരകായ । അനാഹതായ ।
വിശുദ്ധായ । ആജ്ഞായൈ । ബ്രഹ്മബിലായ നമഃ । 480 ।

ഓം വരാഭയകരായ നമഃ । ശാസ്ത്രവിദേ । താരകമാരകായ ।
സാലോക്യദായ । സാമീപ്യലോക്യായ । സാരൂപ്യായ । സായുജ്യായ ।
ഹരികന്ധരപാദുകായ । നികൃത്തബ്രഹ്മമൂര്‍തയേ ।
ശാകിനീഡാകിനീശ്വരായ । യോഗിനീമോഹിനീശ്വരായ ।
യോഗിനീമോഹിനീനാഥായ । ദുര്‍ഗാനാഥായ । യജ്ഞസ്വരൂപായ ।
യജ്ഞഹവിഷേ । യജ്ഞാനാം പ്രിയായ । വിഷ്ണുശാപഹര്‍ത്രേ ।
ചന്ദ്രശാപഹര്‍ത്രേ । വേദാഗമപുരാണായ । വിഷ്ണുബ്രഹ്മോപദേഷ്ട്രേ । 500 ।

ഓം സ്കന്ദോമാദേവികാര്യായ നമഃ । വിഘ്നേശസ്യോപദേഷ്ട്രേ ।
നന്ദികേശഗുരവേ । ജ്യേഷ്ഠഗുരവേ । സര്‍വഗുരവേ ।
ദശദിഗീശ്വരായ । ദശായുധായ । ദിഗീശായ ।
നാഗയജ്ഞോപവീതിപതയേ । ബ്രഹ്മവിഷ്ണുശിരോമുണ്ഡമണ്ഡകായ ।
പരമേശ്വരായ । ജ്ഞാനചര്യാക്രിയാനിയതായ ।
ശങ്ഖകുണ്ഡലായ । ബ്രഹ്മതാലപ്രിയായ । വിഷ്ണുപദദായകായ ।
ഭണ്ഡാസുരഹന്ത്രേ । ചമ്പകപത്രധരായ ।
അര്‍ഘ്യപാദ്യരതായ । അര്‍കപുഷ്പപ്രിയായ ।
വിഷ്ണ്വാസ്യമുക്തവീര്യായ നമഃ । 520 ।

See Also  1000 Names Of Aghoramurti – Sahasranamavali Stotram In Telugu

ദേവ്യഗ്രകൃത്താണ്ഡവായ । ജ്ഞാനാന്വിതായ । ജ്ഞാനഭൂഷായ ।
വിഷ്ണുശങ്ഖപ്രിയായ । വിഷ്ണൂദരവികൃതാത്മവീര്യായ । പരാത്പരായ ।
മഹേശ്വരായ । ഈശ്വരായ । ലിങ്ഗോദ്ഭവായ । സുവാസസേ । ഉമാസഖായ ।
ചന്ദ്രചൂഡായ । ചന്ദ്രാര്‍ധനാരീശ്വരായ । സോമാസ്കന്ദായ ।
ചക്രപ്രസാദിനേ । ത്രിമൂര്‍തകായ । അര്‍ധദേഹവിഭവേ । ദക്ഷിണാമൂര്‍തയേ ।
അവ്യയായ । ഭിക്ഷാടനായ നമഃ । 540 ।

ഓം കങ്കാളായ നമഃ । കാമാരയേ । കാലശാസനായ । ജലജരാശയേ ।
ത്രിപുരഹന്ത്രേ । ഏകപദേ । ഭൈരവായ । വൃഷാരൂഢായ । സദാനന്ദായ ।
ഗങ്ഗാധരായ । ഷണ്ണവതിധരായ । അഷ്ടാദശഭേദമൂര്‍തയേ ।
അഷ്ടോത്തരശതായ । അഷ്ടതാലരാഗകൃതേ । സഹസ്രാഖ്യായ । സഹസ്രാക്ഷായ ।
സഹസ്രമുഖായ । സഹസ്രബാഹവേ । തന്‍മൂര്‍തയേ । അനന്തമുഖായ നമഃ । 560 ।

ഓം അനന്തനാംനേ നമഃ । അനന്തശ്രുതയേ । അനന്തനയനായ ।
അനന്തഘ്രാണമണ്ഡിതായ । അനന്തരൂപായ । അനന്തൈശ്വര്യവതേ ।
അനന്തശക്തിമതേ । അനന്തജ്ഞാനവതേ । അനന്താനന്ദസന്ദോഹായ ।
അനന്തൌദാര്യവതേ । പൃഥിവീമൂര്‍തയേ । പൃഥിവീശായ । പൃഥിവീധരായ ।
പൃഥിവ്യന്തരായ । പൃഥിവ്യതീതായ । പൃഥിവീജാഗരിണേ ।
ദണ്ഡകപുരീഹൃദയകമലായ । ദണ്ഡകവനേശായ । തച്ഛക്തിധരാത്മകായ ।
തച്ഛക്തിധരണായ നമഃ । 580 ।

ഓം ആധാരശക്തയേ നമഃ । അധിഷ്ഠാനായ । അനന്തായ । കാലാഗ്നയേ ।
കാലാഗ്നിരുദ്രായ । അനന്തഭുവനപതയേ । ഈശശങ്കരായ । പദ്മപിങ്ഗലായ ।
കാലജലജായ । ക്രോധായ । അതിബലായ । ധനദായ । അതികൂര്‍മാണ്ഡഗഹനേശായ ।
സപ്തപാതാലനായകായ । ഈശാനായ । അതിബലിനേ । ബലവികരണായ । ബലേശായ ।
ബലേശ്വരായ । ബലാധ്യക്ഷായ നമഃ । 600 ।

ഓം ബലപതയേ നമഃ । ഹൃത്കേശായ । ഭവനേശാനായ । അഷ്ടഗജേശ്വരായ ।
അഷ്ടനാഗേശ്വരായ । ഭൂലോകേശായ । മേര്‍വീശായ । മേരുശിഖരരാജായ ।
അവനീപതയേ । ത്ര്യംബകായ । അഷ്ടമൂലപര്‍വതായ । മാനസോക്തരാഗിനേ ।
വിശ്വേശായ । സുവര്‍ണലോകായ । ചക്രവാലഗിരിവാസായ । വിരാമകായ ।
ധര്‍മായ । വിവിധധാംനേ । ശങ്ഖപാലിനേ । കനകരാമേണമയായ നമഃ । 620 ।

ഓം പര്‍ജന്യായ നമഃ । കൌതുകവതേ । വിരോചനായ । ഹരിതച്ഛായായ ।
രക്തച്ഛായായ । മഹാന്ധകാരനയായ । അണ്ഡഭിന്തീശ്വരായ । പ്രാച്യൈ । ?
വ്രജേശ്വരായ । ദക്ഷിണപ്രാചീദിശായൈ । അനീശ്വരായ । ദക്ഷിണായ ।
ദിഗീശായ । യജ്ഞരഞ്ജനായ । ദക്ഷിണദിശാപതയേ । നിരൃതീശായ ।
പശ്ചിമാശാപതയേ । വരുണേശായ । ഉദഗ്ദിശേശായ । വായ്വീശായ നമഃ । 640 ।

ഓം ഉത്തരദിഗിന്ദ്രനാഥായ നമഃ । കുബേരായ । ഉത്തരപൂര്‍വേശായ । ഈശാനേശായ ।
കൈലാസശിഖരിനാഥായ । ശ്രീകണ്ഠപരമേശ്വരായ । മഹാകൈലാസനാഥായ ।
മഹാസദാശിവായ । ഭവലോകേശായ । ശംഭവേ ഉഗ്രായ । സൂര്യമണ്ഡലായ ।
പ്രകാശായ । രുദ്രായ । ചന്ദ്രമണ്ഡലേശായ । ചന്ദ്രായ । മഹാദേവായ ।
നക്ഷത്രാണാമധീശ്വരായ । ഗ്രഹലോകേശായ । ഗന്ധര്‍വായ ।
സിദ്ധവിദ്യാധരേശായ നമഃ । 660 ।

ഓം കിന്നരേശായ നമഃ । യക്ഷാമരായ । സ്വര്‍ഗലോകേശായ । ഭീമായ ।
മഹര്ലോകനാഥായ । മഹാഭവായ । മഹാലോകേശ്വരായ । ജ്ഞാനപാദായ ।
ജനനവര്‍ജിതായ । അതിപിങ്ഗലായ । ആശ്ചര്യായ । ഭൌതികായ । ശ്രൌതായ ।
തമോലികേശ്വരായ । ഗന്ധവതേ । മഹാദേവായ । സത്യലോകായ । ബ്രഹ്മേശാനായ ।
വിഷ്ണുലോകേശായ । വിഷ്ണ്വീശായ നമഃ । 680 ।

ഓം ശിവലോകേശായ നമഃ । പരശ്ശിവായ । അണ്ഡദണ്ഡേശായ । ദണ്ഡപാണയേ ।
അണ്ഡവൃഷ്ടീശ്വരായ । ശ്വേതായ । വായുവേഗായ । സുപുത്രായ ।
വിദ്യാഹ്വയാത്മകായ । കാലാഗ്നയേ । മഹാസംഹാരകായ । മഹാകാലായ ।
മഹാനിരൃതയേ । മഹാവരുണായ । വീരഭദ്രായ । മഹതേ । ശതരുദ്രായ ।
ഭദ്രകാല്യൈ । മഹാവീരഭദ്രായ । കമണ്ഡലുധരായ നമഃ । 700 ।

ഓം ഭുവനേശായ നമഃ । ലക്ഷ്മീനാഥായ । സരസ്വതീശായ । ദേവേശായ ।
പ്രഭവേശായ । ഡിണ്ഡിവല്യൈകനാഥായ । പുഷ്കരനാഥായ । മുണ്ഡീശായ ।
ഭാരഭൂതേശായ । ബിലാലമഹേശ്വരായ । തേജോമണ്ഡലനാഥായ ।
തേജോമണ്ഡലമൂര്‍തയേ । തേജോമണ്ഡലവിശ്വേശായ । ശിവാശ്രയായ ।
വായുമണ്ഡലമൂര്‍തയേ । വായുമണ്ഡലധാരകായ । വായുമണ്ഡലനാഥായ ।
വായുമണ്ഡലരക്ഷകായ । മഹാവായുസുവേഗായ । ആകാശമണ്ഡലേശ്വരായ നമഃ । 720 ।

ഓം ആകാശമണ്ഡലധരായ നമഃ । തന്‍മൂര്‍തയേ । ആകാശമണ്ഡലാതീതായ ।
തന്‍മണ്ഡലഭുവനപദായ । മഹാരുദ്രായ । മണ്ഡലേശായ । മണ്ഡലപതയേ ।
മഹാശര്‍വായ । മഹാഭവായ । മഹാപശുപതയേ । മഹാഭീമായ । മഹാഹരായ ।
കര്‍മേന്ദ്രിയമണ്ഡലേശ്വരായ । തന്‍മണ്ഡലഭൂപതയേ । ക്രിയാസരസ്വതീനാഥായ ।
ക്രിയാശ്രയായ । ലക്ഷ്മീപതയേ । ക്രിയേന്ദ്രിയായ । ക്രിയാമിത്രായ ।
ക്രിയാബ്രഹ്മപതയേ നമഃ । 740 ।

ഓം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയമണ്ഡലാധീശായ നമഃ । തന്‍മണ്ഡലഭുവനായ । മഹാരുദ്രായ ।
ഭൂമിദേവായ । ശിവേശസ്വരൂപിണേ । വരുണായ । വഹ്നിപായ । വാതേശായ ।
വിവിധാവിഷ്ടമണ്ഡലായ । വിഷയമണ്ഡലായ । ഗന്ധര്‍വേശ്വരായ ।
മൂലേശ്വരായ । പ്രസാദബലഭദ്രായ । സൂക്ഷ്മേശായ । മാനവേശ്വരായ ।
അന്തഃ കോണമണ്ഡലേശ്വരായ । ബുദ്ധിപതയേ । ചിത്തപതയേ । മനഃ പതയേ ।
അഹങ്കാരേശ്വരായ നമഃ । 760 ।

ഓം ഗുണമണ്ഡലനായകായ നമഃ । സംവര്‍തായ । താമസഗുണപതയേ ।
തദ്ഭുവനാധിപായ । ഏകവീരായ । കൃതാന്തായ । സന്ന്യാസിനേ ।
സര്‍വശങ്കരായ । പുരുമൃഗാനുഗ്രഹദായ । സാക്ഷികരുണാധിപായ ।
ഭുവനേശായ । കൃതായ । കൃതഭൈരവായ । ബ്രഹ്മണേ ।
ശ്രീഗണാധിപതയേ । ദേവരാജസുഗുണേശ്വരായ । ബലാദ്യക്ഷായ ।
ഗണാദ്യക്ഷായ । മഹേശാനായ । മഹാത്രിപുരഘാതകായ । 780 ।

See Also  Sri Hayagriva Sahasranama Stotram In Tamil | 1000 Names

ഓം സര്‍വരൂപിണേ നമഃ । നിമേഷായ । ഉന്‍മേഷായ । വക്രതുണ്ഡമണ്ഡലേശ്വരായ ।
തന്‍മണ്ഡലഭുവനപായ । ശുഭാരാമായ । ശുഭഭീമായ । ശുദ്ധോഗ്രായ ।
ശംഭവേ । ശുദ്ധശര്‍വായ । ഭുചണ്ഡപുരുഷായ । ശുഭഗന്ധായ ।
ജനഗണിതായ । നാഗമണ്ഡലേശായ । ഹരീശായ । നാഗമണ്ഡലഭുവനേശായ ।
അപ്രതിഷ്ഠകായ । പ്രതിഷ്ഠകായ । ഖട്വാങ്ഗായ ।
മഹാഭീമസ്വരൂപായ നമഃ । 800 ।

ഓം കല്യാണബഹുവീരായ നമഃ । ബലമയായാതിചേതനായ ।
ദക്ഷനിയതിമണ്ഡലേശായ । നിയതിമണ്ഡലഭുവനായ । വാസുദേവായ ।
വജ്രിണേ । വിധാത്രേ । കലവികരണായ । ബലവികരണായ ।
ബലപ്രമഥനായ । സര്‍വഭൂതദമനായ । വിദ്യാമണ്ഡലഭുവനായ ।
വിദ്യാമണ്ഡലേശായ । മഹാദേവായ । മഹാജ്യോതിഷേ । മഹാദേവേശായ ।
തലമണ്ഡലേശായ । കാലമണ്ഡലഭുവനായ । വിശുദ്ധദായ ।
ശുദ്ധപ്രബുദ്ധായ നമഃ । 820 ।

ഓം ശുചിവര്‍ണപ്രകാശായ നമഃ । മഹായക്ഷോമണയേ । മായാതപശ്ചരായ ।
മായാനൃപനിവേശായ । സുശക്തിമതേ । വിദ്യാതനവേ । വിശ്വബീജായ ।
ജ്യോതീരൂപായ । ഗോപതയേ । ബ്രഹ്മകര്‍ത്രേ । അനന്തേശായ । ശുദ്ധവിദ്യേശായ ।
ശുദ്ധവിദ്യാതന്തുവഹനായ । വാമേശായ । സര്‍വജ്യേഷ്ഠേശായ । രൌദ്രിണേ ।
കാലേശ്വരായ । കലവികരണീശ്വരായ । ബലപ്രമഥനീശ്വരായ ।
സര്‍വഭൂതദമനേശായ നമഃ । 840 ।

ഓം മനോന്‍മനേശായ നമഃ । ഭുവനേശ്വരായ । തത്വതത്വേശായ ।
മഹാമഹേശ്വരായ । സദാശിവതത്വേശ്വരായ । സദാശിവഭുവനേശ്വരായ ।
ജ്ഞാനവൈരാഗ്യനായകായ । ഐശ്വര്യേശായ । ധര്‍മേശായ । സദാശിവായ ।
അണുസദാശിവായ । അഷ്ടവിദ്യേശ്വരായ । ശക്തിഭുവനേശ്വരായ ।
ശക്തിഭുവനേശായ । ശക്തിതത്വേശ്വരായ । ബിന്ദുമൂര്‍തയേ ।
സപ്തകോടിമഹാമന്ത്രസ്വരൂപായ । നിവൃത്തീശായ । പ്രതിഷ്ഠേശായ ।
വിദ്യേശായ നമഃ । 860 ।

ഓം ശാന്തിനായകായ നമഃ । ശാന്തികേശ്വരായ । അര്‍ദ്ധചന്ദ്രേശ്വരായ ।
ശിവാഗ്രേനിയമസ്ഥായ । യോജനാതീതനായകായ । സുപ്രഭേദായ । നിരോധീശായ ।
ഇന്ദ്രവിരോചനേശ്വരായ । രൌദ്രീശായ । ജ്ഞാനബോധേശായ । തമോപഹായ ।
നാദതത്വേശ്വരായ । നാദാഖ്യഭുവനേശ്വരായ । നന്ദികേശായ । ദീപകേശായ ।
മോചികേശായ । ഊര്‍ധ്വഗാമിനേ । സുഷുംനേശായ । പിങ്ഗലേശായ ।
ബ്രഹ്മരന്ധ്രസ്വരൂപായ നമഃ । 880 ।

ഓം പഞ്ചബീജേശ്വരായ നമഃ । അമൃതേശായ । ശക്തീശായ । സൂക്ഷ്മേശായ ।
ഭൂതേശായ । വ്യാപിനീശായ । പരനാദേശ്വരായ । വ്യോംനേ । അനശിതായ ।
വ്യോമരൂപിണേ । അനാശ്രിതായ । അനന്തനാഥായ । മുനീശ്വരായ । ഉന്‍മനീശായ ।
മന്ത്രമൂര്‍തയേ । മന്ത്രേശായ । മന്ത്രധാരകായ । മന്ത്രാതീതായ । പദമൂര്‍തയേ ।
പദേശായ നമഃ । 900 ।

ഓം പദാതീതായ നമഃ । അക്ഷരാത്മനേ । അക്ഷരേശായ । അക്ഷരേശ്വരായ ।
കലാതീതായ । ഓംകാരാത്മനേ । ഓംകാരേശായ । ഓംകാരാസനായ । പരാശക്തിപതയേ ।
ആദിശക്തിപതയേ । ജ്ഞാനശക്തിപതയേ । ഇച്ഛാശക്തിപതയേ ।
ക്രിയാശക്തിപതയേ । ശിവസാദാഖ്യായ । അമൂര്‍തിസാദാഖ്യായ । മൂര്‍തിസാദാഖ്യായ ।
കര്‍തൃസാദാഖ്യായ । കര്‍മസാദാഖ്യായ । സര്‍വസൃഷ്ടയേ ।
സര്‍വരക്ഷാകരായ നമഃ । 920 ।

ഓം സര്‍വസംഹാരകായ നമഃ । തിരോഭാവകൃതേ । സര്‍വാനുഗ്രാഹകായ ।
നിരഞ്ജനായ । അചഞ്ചലായ । വിമലായ । അനലായ । സച്ചിദാനന്ദരൂപിണേ ।
വിഷ്ണുചക്രപ്രസാദകൃതേ । സര്‍വവ്യാപിനേ । അദ്വൈതായ । വിശിഷ്ടാദ്വൈതായ ।
പരിപൂര്‍ണായ । ലിങ്ഗരൂപിണേ । മഹാലിങ്ഗസ്വരൂപപതയേ । പഞ്ചാന്തകായ ।
ശ്രീസാംബസദാശിവായ । അമരേശായ । ആരാധ്യായ । ഇന്ദ്രപൂജിതായ നമഃ । 940 ।

ഓം ഈശ്വരായ നമഃ । ഉമാസൂനവേ । ഊര്‍ധ്വരേതസേ । ഋഷിപ്രിയായ । ഋണോദ്ധര്‍ത്രേ ।
ലുബന്ധ്യായ । ലുഹന്ത്രേ । ഏകനായകായ । ഐശ്വര്യപ്രദായ । ഓജസ്വിനേ ।
അനുത്പത്തയേ । അംബികാസുതായ । ആക്ഷിപാത്തേജസേ । കമണ്ഡലുധരായ ।
ഖഡ്ഗഹസ്തായ । ഗാങ്ഗേയായ । ഘണ്ടാപാണയേ । ഇന്ദ്രപ്രിയായ ।
ചന്ദ്രചൂഡായ । ഛന്ദോമയായ നമഃ । 960 ।

ഓം ജഗദ്ഭുവേ നമഃ । സുകേതുജിതേ । ജ്ഞാനമൂര്‍തയേ । ടങ്കഹസ്തായ ।
ടങ്കപ്രിയായ । ഡംബരായ । ഢക്കാപ്രിയായ । അഗംയായ । തത്വരൂപായ ।
സ്ഥവിഷ്ടകായ । ദണ്ഡപാണയേ । ധനുഷ്പാണയേ । നഗരന്ദ്രകരായ ।
പദ്മഹസ്തായ । ഫണിഭുഗ്വാഹനായ । ബഹുലാസുതായ । ഭവാത്മജായ ।
മഹാസേനായ । യജ്ഞമൂര്‍തയേ । രമണീയായ നമഃ । 980 ।

ഓം ലംബോദരാനുജായ നമഃ । വചോഭുവേ । ശരസംഭവായ । ഷണ്‍മുഖായ ।
സര്‍വലോകേശായ । ഹരാത്മജായ । ലക്ഷപ്രിയായ । ഫാലനേത്രസുതായ ।
കൃത്തികാസൂനവേ । പാവകാത്മജായ । അഗ്നിഗര്‍ഭായ । ഭക്തവത്സലായ ।
ശരസംഭവായ । സര്‍വലോകേശായ । ദ്വിഷഡ്ഭുജായ । സര്‍വസ്വാമിനേ ।
ഗണസ്വാമിനേ । പിശിതാശപ്രഭഞ്ജനായ । രക്ഷോബലവിമര്‍ദനായ ।
അനന്തശക്തയേ നമഃ । 1000 ।

ഓം ആഹൂതായ നമഃ । ബഹുലാസുതായ । ഗങ്ഗാസുതായ । സകലാസനസംസ്ഥിതായ ।
കാരണാതീതവിഗ്രഹായ । സുമനോഹരായ । കാരണപ്രിയായ ।
വംശവൃദ്ധികരായ । ബ്രാഹ്മണപ്രിയായ । പ്രാണായാമപരായണായ ।
ക്ഷമാക്ഷേത്രായ । ദക്ഷിണായ നമഃ । 1012 ।

അഘോരമുഖപൂജനം സമ്പൂര്‍ണം ।
ഇതി ഷണ്‍മുഖസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।
ഓം ശരവണഭവായ നമഃ ।
ഓം തത്സത് ബ്രഹ്മാര്‍പണമസ്തു ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Shri Shanmukha 3 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu » Tamil