1000 Names Of Shri Shanmukha » Aghora Mukha Sahasranamavali 3 In English

॥ Shanmukha Sahasranamavali 3 English Lyrics ॥

॥ srlsanmukha athava aghoramukhasahasranamavalih 3 ॥

Om srlganesaya namah ।

aghora mukhapuja ।
Om visvabhuve namah । haraya । sambhave । mahadevaya । nllakanthaya ।
sadasivaya । bhaktavaraya । pandurangaya । krtanandaya ।
santavigrahaya । ekasmai । amrtadharaya । sulapanaye । bhavaya ।
sivaya । vahnimadhyanatanaya । muktaya । svayambhuve । naminartakaya ।
nandine namah । (20)

Om parasupanaye namah । jyotise । niskalaya । vedantaya । krpakaraya ।
ambikapataye । bhasmangaragabhrte । gandhokapatine । kapaline ।
nityasiddhaya । agnidharakaya । sankaraya । merukodandaya । martandaya ।
vrsavahanaya । utpattisunyaya । bhutesaya । nagabharanadharine ।
umardhadehine । himavajjamatre namah । (40)

Om garbhaya namah । umapataye । vahnipanaye । aricchetre । pralayodayaya ।
ekarudraya । sarthabanapradaya । rudraya । ativlryavate ।
ravicakrarathaya । somacakrarathasthitaya । digambaraya । sarvanetraya ।
visnumannibarhanaya । madhyanetradharaya । madhyamanetravibhusanaya ।
matsyapujitapadaya । matsyesaya । kamalasanaya । vedantaya namah । (60)

Om amrtaya namah । vedasvaya । rathine । vedadrsvane । vedakapilaya ।
vedanupuradharakaya । vedavacyaya । vedamurtaye । vedantaya ।
vedapujitaya । ekadharaya । devarcyaya । brahmamurdhni krtasanaya ।
tandavaya । amrtaya । urdhvatandavapanditaya । anandatandavaya ।
lokatandavaya । pusadantabhide । bhaganetraharaya namah । (80)

Om gajacarmambarapriyaya namah । jlvaya । jlvantakaya । vyaghrabhedine ।
anekangaya । nirvikaraya । pasupataye । sarvatmane । sarvagocaraya ।
agninetraya । bhanunetraya । candranetraya । kurmakaya ।
kurmakapalabharanaya । vyaghracarmambaraya । pasavimocakaya ।
onkamraya । bhadrakaya । dvandvabhañjanaya । bhaktavatsalaya namah । (100)

Om visnubanaya namah । ganapataye । prltaya । svatantraya । puratanaya ।
bhutanathaya । krpamurtaye । visnupatakapatine । vidhatre ।
brahmapitre । sthanave । apaitrkaya । atyarthakslrajaladipradaya ।
potridanavaharine । potridantavibhusanaya । potripujitapadaya ।
sltamsukusumapriyaya । sarvadanakrte । krpamayaya ।
agnisamaprabhaya namah । (120)

matapitrvihlnaya । dharmadharmavivarjitaya । niyuddharathavidhayakaya ।
akuñcitapadavate । raktapingacudaya । visnubrndakaya ।
bhanudlpavate । bhutasenaya । mahayogine । yogine । kalindlnrttakaya ।
gltapriyaya । narasimhanigrhltre । narasimhatvankaraya ।
narasimhapatine । narasimhasupujitaya । maharupine । atularupine ।
ratimañjulavigrahaya । acaryaya namah । (140)

Om puspayudhaya namah । lokacaryaya । bhiksumardaka kotikaya ।
ganagirisvacaryaya । bhavitastamahasiddhaye । andhakantakaranaya ।
ghoraya । aghoraya । ghoraghoraya । aghorakaya । vrsadhvajaya ।
damarukadharakaya । vrsnava(visnva)ksidharakaya । kopaya ।
brahmasrtpadaya । krtamalavibhusanaya । visnuraksapradaya ।
astaisvaryasamanvitaya । astagunaya । sesaya namah । (160)

Om astamangalavigrahaya namah । simhikasurasuhantre । kakapaksadharaya ।
manmathanasaya । vasudevasutapradaya । mahapradaya । urdhvavlryaya ।
tyaktaketakaya । mahavrataya । bilvadharine । pasupataya । trayabhasaya ।
parasmai jyotise (parañjyotise) । dvisahasradaya । dvijaya ।
trivikramasupujitaya । trivikramajagatkramine । trivikramaya ।
carmadharakaya । vikramasthadandine namah । (180)

Om sarvasmai namah । madhyasthalaya । vatamulaya । venljataya । vikrtaya ।
vijayaya । bhaktakrpakaraya । stotrapujapriyaya । ramavaradaya ।
hrdayambujaya । parasuramasupujitaya । devapujitaya । rudraksamaline ।
bhogine । mahabhogine । bhogatltaya । sarvesaya । yogatltaya ।
haripriyaya । veda vedantakartre namah । (200)

Om tryambakaya namah । vinayakaya । manoharaya । vitaranaya । vicitraya ।
vrtaya । paramesaya । virupaksaya । devadevaya । trilocanaya ।
vainikasthitaya । vistarasthaya । kslrasamakrtaye । abharanaya ।
kuvikaya । sumukhaya । amrtavace । dhutturapuspadharine । rgvedine ।
yajurvedine namah । (220)

Om samavedine namah । atharvavedine । kamikaya । karanaya । vimalaya ।
makutaya । vatulaya । cintyagamaya । yoganandaya । dvipadaya ।
suksmaya । vlraya । kiranaya । andha(nta)tltaya । sahasraya । amsumate ।
suprabhedaya । vijayaya । visvasaya । svayambhuvaya namah । (240)

Om analaya namah । rauravaya । candrajñanaya । bimbaya । prodgltaya ।
lambitaya । siddhaya । santanaya । sarvottamaya । paramesvaraya ।
upagamasamakhyaya । puranaya । bhavisyate । martandaya । lingaya ।
skandaya । varahaya । matsyaya । kurmaya । brahmandaya namah । (260)

See Also  108 Names Of Gauri 2 In Telugu

Om brahmane namah । padmaya । girimayaya । visnave । naradaya । bhagavataya ।
agneyaya । brahmakaivartaya । upapuranaya । ramastrapradaya ।
ramasya capaharine । ramapujitapade । mayine । suddhamayine ।
vaikharyai । madhyamayai । pasyantyai । suksmayai ।
pranavacapavate । jñanastraya namah । (280)

Om sakalaya namah । niskalaya । visnupataye । naradaya । bhagavate ।
balabhadrabalapradaya । balacapahartre । balapujitapadaya ।
dandayudhaya । avanmanasagocaraya । sugandhine । srlkanthaya ।
acaraya । khatvangaya । pasabhrte । svarnarupine ।
sakaladhipaya । pralayaya । kalanathaya । vijñanaya namah । (300)

Om kalanayakaya namah । pinakapanaye । sukrtaya । vlstaraya ।
visnuraktapaya । visnupaksakaya । visnujñanapradaya ।
tvastra yuddhadaya । tvastre । tvasttapujitasvabhañjanaya ।
anirvinnagnibhañjanaya । karkipujitapadaya । vahnijihvaniskrantaya ।
bharatlnasikanetraya । pavanaya । jitendriyaya । sistakartre ।
sivatatvaya । vidyatatvaya । pañcaksaraya namah । (320)

Om pañcavaktraya namah । sitasirodharine । brahmastrabhusanaya ।
atmatatvaya । adrsyasahayaya । rasavrddhimate । adrgastadrse ।
menakajamatre । sadangapataye । dasasiraschetre ।
tatpurusaya । brahmanaya । sikhine । astamurtaye ।
astatejase । sadaksarasamahvayaya । pañcakrtyaya ।
pañcadhenave । pañcapaksaya । agnikayaya namah । (340)

Om sankhavarnaya namah । sarpasayaya । nirahankaraya । svahakaraya ।
svadhakaraya । phatkaraya । sumukhaya । dlnanankrpalave । vamadevaya ।
sarakalpaya । yugavarsaya । masartave । yogavasaraya । naksatrayogaya ।
karanaya । ghatikayai । kasthayai । vinadyai । pranagurave ।
nimisatmakaya namah । (360)

Om sravanaksakaya namah । meghavahanaya । brahmandasrje । jaghratsvapnaya ।
susuptituryaya । amrtandhayaya । kevalavasthaya । sakalavasthaya ।
suddhavasthaya । uttamagosrstaye । naksatravidhayine । samhantre ।
tirobhutaya । anugrahakaraya । pasupatastrakaraya । lsvaraya । aghoraya ।
ksurikastraya । pratyangastraya । padotsrstacakraya namah । (380)

Om moksakaya namah । visnusevyajanghaya । nagayajñopavltine ।
pañcavarnaya । vaglsavayave । pañcamurtaye । bhogaya ।
visnusiraschetre । sesadyaya । bindunadakaya । sarvajñaya ।
visnunigalamoksakaya । bljavarnakaya । bilvapatradharaya ।
bindunadaplthaya । saktidaya । ravananispestre । bhairavotpadakaya ।
yajñavinasine । tripurasiksakaya namah । (400)

Om sindurapadmadharine namah । mandarasragalangaraya । suvlryaya ।
bhavanatltaya । bhutaganesvaraya । visnusrldharmaya ।
sarvopadanakaranaya । sahakarine । nimittakaranaya ।
sarvasmai । vyasakaracchetre । sulaprotaharaye । bhedaya ।
vetalapatikanthacchetre । pañcabrahmasvarupaya ।
bhedabhedobhayatmavate । brahmabhasmavalepanaya ।
nirdagdhavisnubhasmangaragaya । pingaragajatadharaya ।
candarpitaprasadaya namah । (420)

Om dhatrbhlvarjitaya namah । kalpatltaya । kalpabhasmane ।
anukalpabhasmane । agastyakusumapriyaya । upakalpaya ।
sakalpavedapataye । visnukesopavltapataye ।
brahmasmasananatanaya । visnusmasana natanaya ।
pañcavaranaghatakaya । pañcadisantaraya ।
analasuraghatakaya । mahisasurahantre । nadldurvasakaya ।
devarsinaradaityesaya । raksasesasaya । sanaiscaraya ।
caracaresaya । anupadaya namah । (440)

Om trimurtaye namah । chandahsvarupine । ekadvimtricatuspañcaya ।
vikramasramaya । brahmavisnukapalaya । pujyagnisrenikaya ।
sughorattahasaya । sarvasamharakaya । samharanetragnisrstikrte ।
vajramanoyutaya । samharacakrasulaya । raksakrtpanipade ।
bhrunginatyapriyaya । sankhapadmanidhidhyeyaya । sarvantakaraya ।
bhaktavatsalaya । bhaktacintatarthadaya । bhaktaparadhasaumyaya ।
naslrasijataya । jatamakutadharine namah । (460)

Om visadahasyaya namah । apasmarlkrtavidyaya । pustaghreyaya ।
sthaulyavarjitaya । nityavrddharthaya । saktiyuktaya । saktyutpadine ।
sattasatyaya । nityayune । vrddhaya । visnupadaya । advandvaya ।
satyasatyaya । muladharaya । svadhisthanaya । manipurakaya । anahataya ।
visuddhaya । ajñayai । brahmabilaya namah । (480)

Om varabhayakaraya namah । sastravide । tarakamarakaya ।
salokyadaya । samlpyalokyaya । sarupyaya । sayujyaya ।
harikandharapadukaya । nikrttabrahmamurtaye ।
sakinldakinlsvaraya । yoginlmohinlsvaraya ।
yoginlmohinlnathaya । durganathaya । yajñasvarupaya ।
yajñahavise । yajñanam priyaya । visnusapahartre ।
candrasapahartre । vedagamapuranaya । visnubrahmopadestre । (500)

Om skandomadevikaryaya namah । vighnesasyopadestre ।
nandikesagurave । jyesthagurave । sarvagurave ।
dasadiglsvaraya । dasayudhaya । diglsaya ।
nagayajñopavltipataye । brahmavisnusiromundamandakaya ।
paramesvaraya । jñanacaryakriyaniyataya ।
sankhakundalaya । brahmatalapriyaya । visnupadadayakaya ।
bhandasurahantre । campakapatradharaya ।
arghyapadyarataya । arkapuspapriyaya ।
visnvasyamuktavlryaya namah । (520)

See Also  Rama Dasaratha Rama In English

devyagrakrttandavaya । jñananvitaya । jñanabhusaya ।
visnusankhapriyaya । visnudaravikrtatmavlryaya । paratparaya ।
mahesvaraya । lsvaraya । lingodbhavaya । suvasase । umasakhaya ।
candracudaya । candrardhanarlsvaraya । somaskandaya ।
cakraprasadine । trimurtakaya । ardhadehavibhave । daksinamurtaye ।
avyayaya । bhiksatanaya namah । (540)

Om kankalaya namah । kamaraye । kalasasanaya । jalajarasaye ।
tripurahantre । ekapade । bhairavaya । vrsarudhaya । sadanandaya ।
gangadharaya । sannavatidharaya । astadasabhedamurtaye ।
astottarasataya । astatalaragakrte । sahasrakhyaya । sahasraksaya ।
sahasramukhaya । sahasrabahave । tanmurtaye । anantamukhaya namah । (560)

Om anantanamne namah । anantasrutaye । anantanayanaya ।
anantaghranamanditaya । anantarupaya । anantaisvaryavate ।
anantasaktimate । anantajñanavate । anantanandasandohaya ।
anantaudaryavate । prthivlmurtaye । prthivlsaya । prthivldharaya ।
prthivyantaraya । prthivyatltaya । prthivljagarine ।
dandakapurlhrdayakamalaya । dandakavanesaya । tacchaktidharatmakaya ।
tacchaktidharanaya namah । (580)

Om adharasaktaye namah । adhisthanaya । anantaya । kalagnaye ।
kalagnirudraya । anantabhuvanapataye । lsasankaraya । padmapingalaya ।
kalajalajaya । krodhaya । atibalaya । dhanadaya । atikurmandagahanesaya ।
saptapatalanayakaya । lsanaya । atibaline । balavikaranaya । balesaya ।
balesvaraya । baladhyaksaya namah । (600)

Om balapataye namah । hrtkesaya । bhavanesanaya । astagajesvaraya ।
astanagesvaraya । bhulokesaya । mervlsaya । merusikhararajaya ।
avanlpataye । tryambakaya । astamulaparvataya । manasoktaragine ।
visvesaya । suvarnalokaya । cakravalagirivasaya । viramakaya ।
dharmaya । vividhadhamne । sankhapaline । kanakaramenamayaya namah । (620)

Om parjanyaya namah । kautukavate । virocanaya । haritacchayaya ।
raktacchayaya । mahandhakaranayaya । andabhintlsvaraya । pracyai । ?
vrajesvaraya । daksinapracldisayai । anlsvaraya । daksinaya ।
diglsaya । yajñarañjanaya । daksinadisapataye । nirrtlsaya ।
pascimasapataye । varunesaya । udagdisesaya । vayvlsaya namah । (640)

Om uttaradigindranathaya namah । kuberaya । uttarapurvesaya । lsanesaya ।
kailasasikharinathaya । srlkanthaparamesvaraya । mahakailasanathaya ।
mahasadasivaya । bhavalokesaya । sambhave ugraya । suryamandalaya ।
prakasaya । rudraya । candramandalesaya । candraya । mahadevaya ।
naksatranamadhlsvaraya । grahalokesaya । gandharvaya ।
siddhavidyadharesaya namah । (660)

Om kinnaresaya namah । yaksamaraya । svargalokesaya । bhlmaya ।
maharlokanathaya । mahabhavaya । mahalokesvaraya । jñanapadaya ।
jananavarjitaya । atipingalaya । ascaryaya । bhautikaya । srautaya ।
tamolikesvaraya । gandhavate । mahadevaya । satyalokaya । brahmesanaya ।
visnulokesaya । visnvlsaya namah । (680)

Om sivalokesaya namah । parassivaya । andadandesaya । dandapanaye ।
andavrstlsvaraya । svetaya । vayuvegaya । suputraya ।
vidyahvayatmakaya । kalagnaye । mahasamharakaya । mahakalaya ।
mahanirrtaye । mahavarunaya । vlrabhadraya । mahate । satarudraya ।
bhadrakalyai । mahavlrabhadraya । kamandaludharaya namah । (700)

Om bhuvanesaya namah । laksmlnathaya । sarasvatlsaya । devesaya ।
prabhavesaya । dindivalyaikanathaya । puskaranathaya । mundlsaya ।
bharabhutesaya । bilalamahesvaraya । tejomandalanathaya ।
tejomandalamurtaye । tejomandalavisvesaya । sivasrayaya ।
vayumandalamurtaye । vayumandaladharakaya । vayumandalanathaya ।
vayumandalaraksakaya । mahavayusuvegaya । akasamandalesvaraya namah । (720)

Om akasamandaladharaya namah । tanmurtaye । akasamandalatltaya ।
tanmandalabhuvanapadaya । maharudraya । mandalesaya । mandalapataye ।
mahasarvaya । mahabhavaya । mahapasupataye । mahabhlmaya । mahaharaya ।
karmendriyamandalesvaraya । tanmandalabhupataye । kriyasarasvatlnathaya ।
kriyasrayaya । laksmlpataye । kriyendriyaya । kriyamitraya ।
kriyabrahmapataye namah । (740)

Om jñanendriyamandaladhlsaya namah । tanmandalabhuvanaya । maharudraya ।
bhumidevaya । sivesasvarupine । varunaya । vahnipaya । vatesaya ।
vividhavistamandalaya । visayamandalaya । gandharvesvaraya ।
mulesvaraya । prasadabalabhadraya । suksmesaya । manavesvaraya ।
antah konamandalesvaraya । buddhipataye । cittapataye । manah pataye ।
ahankaresvaraya namah । (760)

Om gunamandalanayakaya namah । samvartaya । tamasagunapataye ।
tadbhuvanadhipaya । ekavlraya । krtantaya । sannyasine ।
sarvasankaraya । purumrganugrahadaya । saksikarunadhipaya ।
bhuvanesaya । krtaya । krtabhairavaya । brahmane ।
srlganadhipataye । devarajasugunesvaraya । baladyaksaya ।
ganadyaksaya । mahesanaya । mahatripuraghatakaya । (780)

See Also  Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram In Telugu And English

Om sarvarupine namah । nimesaya । unmesaya । vakratundamandalesvaraya ।
tanmandalabhuvanapaya । subharamaya । subhabhlmaya । suddhograya ।
sambhave । suddhasarvaya । bhucandapurusaya । subhagandhaya ।
janaganitaya । nagamandalesaya । harlsaya । nagamandalabhuvanesaya ।
apratisthakaya । pratisthakaya । khatvangaya ।
mahabhlmasvarupaya namah । (800)

Om kalyanabahuvlraya namah । balamayayaticetanaya ।
daksaniyatimandalesaya । niyatimandalabhuvanaya । vasudevaya ।
vajrine । vidhatre । kalavikaranaya । balavikaranaya ।
balapramathanaya । sarvabhutadamanaya । vidyamandalabhuvanaya ।
vidyamandalesaya । mahadevaya । mahajyotise । mahadevesaya ।
talamandalesaya । kalamandalabhuvanaya । visuddhadaya ।
suddhaprabuddhaya namah । (820)

Om sucivarnaprakasaya namah । mahayaksomanaye । mayatapascaraya ।
mayanrpanivesaya । susaktimate । vidyatanave । visvabljaya ।
jyotlrupaya । gopataye । brahmakartre । anantesaya । suddhavidyesaya ।
suddhavidyatantuvahanaya । vamesaya । sarvajyesthesaya । raudrine ।
kalesvaraya । kalavikaranlsvaraya । balapramathanlsvaraya ।
sarvabhutadamanesaya namah । (840)

Om manonmanesaya namah । bhuvanesvaraya । tatvatatvesaya ।
mahamahesvaraya । sadasivatatvesvaraya । sadasivabhuvanesvaraya ।
jñanavairagyanayakaya । aisvaryesaya । dharmesaya । sadasivaya ।
anusadasivaya । astavidyesvaraya । saktibhuvanesvaraya ।
saktibhuvanesaya । saktitatvesvaraya । bindumurtaye ।
saptakotimahamantrasvarupaya । nivrttlsaya । pratisthesaya ।
vidyesaya namah । (860)

Om santinayakaya namah । santikesvaraya । arddhacandresvaraya ।
sivagreniyamasthaya । yojanatltanayakaya । suprabhedaya । nirodhlsaya ।
indravirocanesvaraya । raudrlsaya । jñanabodhesaya । tamopahaya ।
nadatatvesvaraya । nadakhyabhuvanesvaraya । nandikesaya । dlpakesaya ।
mocikesaya । urdhvagamine । susumnesaya । pingalesaya ।
brahmarandhrasvarupaya namah । (880)

Om pañcabljesvaraya namah । amrtesaya । saktlsaya । suksmesaya ।
bhutesaya । vyapinlsaya । paranadesvaraya । vyomne । anasitaya ।
vyomarupine । anasritaya । anantanathaya । munlsvaraya । unmanlsaya ।
mantramurtaye । mantresaya । mantradharakaya । mantratltaya । padamurtaye ।
padesaya namah । (900)

Om padatltaya namah । aksaratmane । aksaresaya । aksaresvaraya ।
kalatltaya । Omkaratmane । Omkaresaya । Omkarasanaya । parasaktipataye ।
adisaktipataye । jñanasaktipataye । icchasaktipataye ।
kriyasaktipataye । sivasadakhyaya । amurtisadakhyaya । murtisadakhyaya ।
kartrsadakhyaya । karmasadakhyaya । sarvasrstaye ।
sarvaraksakaraya namah । (920)

Om sarvasamharakaya namah । tirobhavakrte । sarvanugrahakaya ।
nirañjanaya । acañcalaya । vimalaya । analaya । saccidanandarupine ।
visnucakraprasadakrte । sarvavyapine । advaitaya । visistadvaitaya ।
paripurnaya । lingarupine । mahalingasvarupapataye । pañcantakaya ।
srlsambasadasivaya । amaresaya । aradhyaya । indrapujitaya namah । (940)

Om lsvaraya namah । umasunave । urdhvaretase । rsipriyaya । rnoddhartre ।
lubandhyaya । luhantre । ekanayakaya । aisvaryapradaya । ojasvine ।
anutpattaye । ambikasutaya । aksipattejase । kamandaludharaya ।
khadgahastaya । gangeyaya । ghantapanaye । indrapriyaya ।
candracudaya । chandomayaya namah । (960)

Om jagadbhuve namah । suketujite । jñanamurtaye । tankahastaya ।
tankapriyaya । dambaraya । dhakkapriyaya । agamyaya । tatvarupaya ।
sthavistakaya । dandapanaye । dhanuspanaye । nagarandrakaraya ।
padmahastaya । phanibhugvahanaya । bahulasutaya । bhavatmajaya ।
mahasenaya । yajñamurtaye । ramanlyaya namah । (980)

Om lambodaranujaya namah । vacobhuve । sarasambhavaya । sanmukhaya ।
sarvalokesaya । haratmajaya । laksapriyaya । phalanetrasutaya ।
krttikasunave । pavakatmajaya । agnigarbhaya । bhaktavatsalaya ।
sarasambhavaya । sarvalokesaya । dvisadbhujaya । sarvasvamine ।
ganasvamine । pisitasaprabhañjanaya । raksobalavimardanaya ।
anantasaktaye namah । (1000)

Om ahutaya namah । bahulasutaya । gangasutaya । sakalasanasamsthitaya ।
karanatltavigrahaya । sumanoharaya । karanapriyaya ।
vamsavrddhikaraya । brahmanapriyaya । pranayamaparayanaya ।
ksamaksetraya । daksinaya namah । (1012)

aghoramukhapujanam sampurnam ।
iti sanmukhasahasranamavalih sampurna ।
Om saravanabhavaya namah ।
Om tatsat brahmarpanamastu ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Shri Shanmukha 3 in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil