1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

॥ Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીગુહ્યનામૌચ્છિષ્ટગણેશાનસહસ્રનામાવલિઃ ॥
॥ શ્રીઃ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।
(વિશેષવિધિસ્તુ) સર્વત્રાદૌ ૐ આં ક્રોં હ્રીં ક્લીં હ્રીં ગ્લૌં
ગં ઇતિ અષ્ટતારીસંયોજનમ્ મહાગણેશાનોપાસકૈઃ ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં
ગ્લૌં ગં ઇતિ ષટ્તારીસંયોજનં સપ્તત્રિંશદક્ષર શ્રીમદુચ્છિષ્ટગણેશાનોપાસકૈઃ
ૐ આં ક્રોં હ્રીં ગં ગ્લૌં ઇતિ ષટ્તારીસંયોજનં ચ કર્તવ્યમ્ ।
સર્વત્ર નમોન્તપ્રતિનામાન્તપ્રણવપલ્લવિતત્વમપિ ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras ૐ આં ક્રોં હ્રીં ક્લીં હ્રીં ગ્લૌં ગં
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras ૐ શ્રીં હ્રીં ક્લીં ગ્લૌં ગં
or ૐ આં ક્રોં હ્રીં ગં ગ્લૌં
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

ૐ મહાગણાધિનાથાખ્યાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટાવિંશત્યક્ષરાત્મકાય નમઃ ।
ૐ તારશ્રીશક્તિકન્દર્પભૂસ્મૃતિબિન્દુસંયુતાય નમઃ ।
ૐ ઙેન્તગણપતિપ્રોક્તાય નમઃ ।
ૐ વરવરદસંયુતાય નમઃ ।
ૐ સર્વજનદ્વિતીયાન્તાય નમઃ ।
ૐ આદિત્યશિવસંયુતાય નમઃ ।
ૐ વશમાનયસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ વહ્નિજાયાસમર્પિતાય નમઃ ।
ૐ ગણકમુનિસન્દૃષ્ટાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ નિચૃદ્ગાયત્રભાષિતાય નમઃ ।
ૐ સુરાદિવન્દ્યપાદાબ્જાય નમઃ ।
ૐ મનુરાજવિજૃમ્ભિતાય નમઃ ।
ૐ ઇક્ષુસાગરમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ રત્નદ્વીપસ્ય મધ્યગાય નમઃ ।
ૐ તરઙ્ગમાલિકાધૌતશીતતરામલાલયાય નમઃ ।
ૐ કલ્પપાદપસંશોભિમણિભૂમિવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ મૃદુવાતસમાનીતદિવ્યગન્ધનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ નાનાકુસુમસઙ્કીર્ણાય નમઃ ।
ૐ પક્ષિવૃન્દરવપ્રિયાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ યુગપદૃતુષટકેન સંસેવિતપદદ્વયાય નમઃ ।
ૐ નવરત્નસમાવિદ્ધસિંહાસનસમાસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ જપાપુષ્પતિરસ્કારિરક્તકાન્તિસમુજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ વલ્લભાશ્લિષ્ટવામાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ એકાદશકરાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ રત્નકુમ્ભાઢ્યશુણ્ડાગ્રાય નમઃ ।
ૐ બીજાપૂરિણે નમઃ ।
ૐ ગદાધરાય નમઃ ।
ૐ ઇક્ષુચાપધરાય નમઃ ।
ૐ શૂલિને નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ ચક્રપાણયે નમઃ ।
ૐ સરોજભૃતે નમઃ ।
ૐ પાશિને નમઃ ।
ૐ ધૃતોત્પલાય નમઃ ।
ૐ શાલીમઞ્જરીભૃતે નમઃ ।
ૐ સ્વદન્તભૃતે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાવરણચક્રેશાય નમઃ ।
ૐ ષડામ્નાયપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ મૂલમન્ત્રાઢ્યપૂજાકાય નમઃ ।
ૐ ષડઙ્ગપરિવારિતાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ પરૌઘપૂજનાતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યૌઘાદિનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશ્રીપતિસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ગિરિજાતત્પતિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ રતિમન્મથસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મહીવરાહપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઋદ્ધ્યામોદપ્રપૂજાકાય નમઃ ।
ૐ સમૃદ્ધિતત્પતિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કાન્તિસુમુખસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મદનાવતિકદુર્મુખાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ મદદ્રવાવિઘ્નપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ દ્રાવિણીવિઘ્નેકર્તૃકાય નમઃ ।
ૐ વસુધારાશઙ્ખપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ વસુમતિકપદ્મકાય નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મીપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરીશાય નમઃ ।
ૐ કૌમારીસેવિતાઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ વૈષ્ણવ્યર્ચિતપદ્વન્દ્વાય નમઃ ।
ૐ વારાહીસેવિતાઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ ઇદ્રાણીપૂજિતશ્રીકાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ ચામુણ્ડશ્રિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ મહાલક્ષ્મીમહામાતૃસમ્પૂજિતપદદ્વયાય નમઃ ।
ૐ ઐરાવતસમારૂઢવજ્રહસ્તેન્દ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ અજોપરિસમારૂઢશક્તિહસ્તાગ્નિસેવિતાય નમઃ ।
ૐ મહિષારૂઢદણ્ડાઢ્યયમદેવપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ નરારોહિખડ્ગહસ્તનિરૃત્યાશ્રિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ મકરવાહનારૂઢપાશાઢ્યવરુણાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ રુરોરુપરિસન્તિષ્ઠદ્ધ્વજાઢ્યશ્વસનાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ અશ્વવાહનશઙ્ખાઢ્યસોમદેવપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ વૃષભવાહનારૂઢત્રિશૂલાઢ્યેશસેવિતાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ પઞ્ચાવરણપૂજોદ્યત્કારુણ્યાકુલમાનસાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાવૃતિનમસ્યાકભક્તવાઞ્છાપ્રપૂરણાય નમઃ ।
ૐ એકમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અષ્ટમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશન્મૂર્તિભેદકાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મચારિસમાખ્યાકાય નમઃ ।
ૐ પત્નીસંયુતમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ નગ્નપત્નીસમાશ્લિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ સુરતાનન્દતુન્દિલાય નમઃ ।
ૐ સુમબાણેક્ષુકોદણ્ડપાશાઙ્કુશવરાયુધાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ કામિનીચુમ્બનાયુક્તસદાલિઙ્ગનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ અણ્ડકર્ણકપોલાખ્યત્રિસ્થાનમદવારિરાજે નમઃ ।
ૐ મદાપોલુબ્ધમધુપૈર્વિચુમ્બિતકપોલકાય નમઃ ।
ૐ કામુકાય નમઃ ।
ૐ કામિનીકાન્તાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાધરમધુવ્રતાય નમઃ ।
ૐ કામિનીહૃદયાકર્ષિણે નમઃ ।
ૐ વશાગણનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ ઐરાવતાદિદિઙ્નાગમિથુનાષ્ટકપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સદા જાયાશ્રિતાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ અશ્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ નગ્નોપાસકપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ માંસાશિને નમઃ ।
ૐ વારુણીમત્તાય નમઃ ।
ૐ મત્સ્યભુજે નમઃ ।
ૐ મૈથુનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ મુદ્રાસપ્તકસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મપઞ્ચકનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાઙ્ગરાગસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ શૃઙ્ગારરસલમ્પટાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ કર્પૂરવીટીસૌગન્ધ્યકલ્લોલિતકકુપ્તટાય નમઃ ।
ૐ ઉપાસકવરિષ્ઠાસ્યવીટ્યામૌક્યનિરાસકાય નમઃ ।
ૐ યોન્યાહિતસુશુણ્ડાકાય નમઃ ।
ૐ યોનિલાલનલાલસાય નમઃ ।
ૐ ભગામોદસમાશ્વાસિને નમઃ ।
ૐ ભગચુમ્બનલમ્પટાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાકુચસમાલિઙ્ગિશુણ્ડામણ્ડિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટાખ્યગણેશાનાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટાસ્વાદિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટપૂજનરતાય નમઃ । ૧૧૦ ।

ૐ ઉચ્છિષ્ટજપસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટહોમસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટવ્રતધારકાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટતર્પણપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટમાર્જને રતાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટબ્રાહ્મણકુલસન્તર્પણસુસાધિતાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટવિઘ્નરાજેન્દ્રાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટવસ્તુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટમન્ત્રસઞ્જાપિસર્વસિદ્ધિપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટોપચારરતાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ ઉચ્છિષ્ટોપાસ્તિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ મદિરાનન્દસન્તોષિણે નમઃ ।
ૐ સદામત્તાય નમઃ ।
ૐ મદોદ્ધતાય નમઃ ।
ૐ મધુરાશિને નમઃ ।
ૐ મધૂદ્રિક્તાય નમઃ ।
ૐ મધુપાનપરાયણાય નમઃ ।
ૐ મધુસ્નાનપરામોદાય નમઃ ।
ૐ માધુર્યૈકરસાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ મદિરાસિન્ધુસમ્ભૂતાય નમઃ । ૧૩૦ ।

ૐ સુધામજ્જનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ મદિરામ્બુધિસંસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ મદિરામજ્જને રતાય નમઃ ।
ૐ મદિરાતર્પણપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મદિરામાર્જનાદૃતાય નમઃ ।
ૐ મદિરામોદસન્તોષિણે નમઃ ।
ૐ મદિરામોદલોલુપાય નમઃ ।
ૐ કાદમ્બરીરસોન્મત્તાય નમઃ ।
ૐ કાદમ્બરીપ્રિયાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ દ્રાક્ષારસસમાહ્લાદિને નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ દ્રાક્ષારસમદોલ્વણાય નમઃ ।
ૐ વારુણીમદઘૂર્ણામ્બાય નમઃ ।
ૐ વારુણીમદવિહ્વલાય નમઃ ।
ૐ નારિકેલરસાસ્વાદિને નમઃ ।
ૐ નારિકેલમધુપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ તાલફલરસોન્મત્તાય નમઃ ।
ૐ તાલમદ્યપરાયણાય નમઃ ।
ૐ પાનસમદ્યસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ કદલીમદ્યપાનકાય નમઃ ।
ૐ દાડિમીરસસમ્પ્રીતાય નમઃ । ૧૫૦ ।

ૐ ગૌડપાનકલમ્પટાય નમઃ ।
ૐ પૌષ્પીપાનસદામત્તાય નમઃ ।
ૐ પૌષ્પીકરણ્ડમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ યુવતીસુરતાસક્તાય નમઃ ।
ૐ યુવતીમણિતે રતાય નમઃ ।
ૐ મોદપ્રમોદકૃત્સઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ભૈરવાનન્દવત્સલાય નમઃ ।
ૐ શુક્લસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ શુક્લતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ શુક્લસિદ્ધિવરપ્રદાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ શુક્લધાતુમહઃપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ ઓજશ્શક્તિપ્રકાશનાય નમઃ ।
ૐ શુક્રાદિમાન્ત્રિકૈર્ધુર્યૈરર્ધરાત્રપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ મુક્તકચ્છાય નમઃ ।
ૐ મુક્તકેશાય નમઃ ।
ૐ નગ્નકાન્તાસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ તામ્બૂલચર્વણાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરવીટિકામદાય નમઃ ।
ૐ કાન્તાચર્વિતતામ્બૂલરસાસ્વાદનલમ્પટાય નમઃ ।
ૐ વિશેષતઃ કલિયુગેસિદ્ધિદાય સુરપાદપાય નમઃ । ૧૭૦ ।

ૐ મહાપદ્માદિખર્વાન્તનિધિપૌષ્કલ્યપોષકાય નમઃ ।
ૐ સ્વલ્પાયાસસુસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ કલૌ તૂર્ણફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ પિતૃકાનનસંસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ પિતૃકાનનસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ માચીપત્રસમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ બૃહતીપત્રતોષિતાય નમઃ ।
ૐ દૂર્વાયુગ્મનમસ્યાકાય નમઃ ।
ૐ ધુત્તૂરદલપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુક્રાન્તસપર્યાકાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ ગણ્ડલીપત્રસેવિતાય નમઃ ।
ૐ અર્કપત્રસુસંરાધ્યાય નમઃ ।
ૐ અર્જુનપત્રકપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ નાનાપત્રસુસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ નાનાપુષ્પસુસેવિતાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રાર્ચનપૂજાયાંસહસ્રકમલપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ પુન્નાગપુષ્પસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મન્દારકુસુમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ બકુલપુષ્પસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ધુત્તૂરસુમશેખરાય નમઃ । ૧૯૦ ।

ૐ રસાલપુષ્પસંશોભિને નમઃ ।
ૐ કેતકીપુષ્પસુપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ પારિજાતપ્રસૂનાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ માધવીકુન્દતોષિતાય નમઃ ।
ૐ શમ્યાલઙ્કારસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ મૃણાલપાટલીપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ લક્ષપઙ્કજપૂજાયામણિમાદિપ્રસાધકાય નમઃ ।
ૐ સંહિતાપદપાઠાદિઘનાન્તજ્ઞાનદાયકાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટાવધાનસન્ધાયિને નમઃ ।
ૐ શતાવધાનપોષકાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ સાહસ્રિકાવધાનશ્રીપરિપાટીપ્રવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ મનશ્ચિન્તિતવિજ્ઞાત્રે નમઃ ।
ૐ મનસા ચિન્તિતપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ભક્તત્રાણવ્યગ્રચિત્તાય નમઃ ।
ૐ સ્મૃતિમાત્રાભયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સ્મૃતિમાત્રાખિલત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ સાધકેષ્ટદતલ્લજાય નમઃ ।
ૐ સ્વસાધકવિપક્ષચ્છિદે નમઃ ।
ૐ વિપક્ષજનભક્ષકાય નમઃ ।
ૐ વ્યાધિહન્ત્રે નમઃ । ૨૧૦ ।

ૐ વ્યથાહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ મહાવ્યાધિવિનાશનાય નમઃ ।
ૐ પૈત્તિકાર્તિપ્રશમનાય નમઃ ।
ૐ શ્લૈષ્મિકસ્ય વિનાશકાય નમઃ ।
ૐ વાતિકજ્વરવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ શૂલગુલ્માદિનાશનાય નમઃ ।
ૐ નેત્રરોગપ્રશમનાય નમઃ ।
ૐ નિત્યજ્વરવિનાશનાય નમઃ ।
ૐ કાસાદિવ્યાધિસંહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વજ્વરવિનાશનાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ આધિહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ તમોહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વાપદ્વિનિવારકાય નમઃ ।
ૐ ધનદાયિને નમઃ ।
ૐ યશોદાયિને નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનદાયિને નમઃ ।
ૐ સુરદ્રુમાય નમઃ ।
ૐ કલ્યત્વદાયકાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણયે નમઃ ।
ૐ આયુષ્યદાયકાય નમઃ । ૨૩૦ ।

ૐ પરકાયપ્રવેશાદિયોગસિદ્ધિવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ મહાધનિત્વસન્ધાત્રે નમઃ ।
ૐ ધરાધીશત્વદાયકાય નમઃ ।
ૐ તાપત્રયાગ્નિસન્તપ્તસમાહ્લાદનકૌમુદ્યૈ નમઃ ।
ૐ જન્મવ્યાધિજરામૃત્યુમહાવ્યાધિવિનાશકાય નમઃ ।
ૐ સંસારકાનનચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદ્યાપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ સંસારભયવિધ્વંસિપરાકામકલાવપુષે નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટાખ્યગણાધીશાય નમઃ ।
ૐ વામાચરણપૂજિતાય નમઃ । ૨૪૦ ।

See Also  Tattvaryastavam Hymn On Lord Nataraja In Gujarati

ૐ નવાક્ષરીમન્ત્રરાજાય નમઃ ।
ૐ દશવર્ણકમન્ત્રરાજે નમઃ ।
ૐ એકાદશાક્ષરીરૂપાય નમઃ ।
ૐ સપ્તવિંશતિવર્ણકાય નમઃ ।
ૐ ષટ્ત્રિંશદર્ણસમ્પૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ બલિમન્ત્રપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ દ્વાદશાક્ષરસન્નિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ એકોનવિંશતીષ્ટદાય નમઃ ।
ૐ સપ્તવર્ણાધિકત્રિંશદર્ણમન્ત્રસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ દ્વાત્રિંશદક્ષરારૂઢાય નમઃ । ૨૫૦ ।

ૐ દક્ષિણાચારસેવિતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાવૃતિકયન્ત્રોદ્ધવરિવસ્યાવિધિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નવવર્ણાદિમન્ત્રૌઘસમ્પ્રપૂજિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ પરૌઘીયગુરુવ્યૂહસન્તર્પણસુસાધિતાય નમઃ ।
ૐ મહત્પદસમાયુક્તપાદુકાપૂજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાભિમુખેશસ્યપૂજનેન વરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યવૃન્દસિદ્ધવૃન્દમાનવૌઘનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ ત્રિવારં મૂલમન્ત્રેણબિન્દુચક્રે સુતર્પિતાય નમઃ ।
ૐ ષડઙ્ગદેવતાપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ ષણ્મુખામ્નાયરાજિતાય નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ તુષારસમશોભાકહૃદયામ્બાનમસ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ સ્ફટિકાશ્મસમાનશ્રીશિરોદેવીનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ શ્યામશોભાસમુજ્જૃમ્ભિશિખાદેવીપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રનીલમણિચ્છાયકવચામ્બાપરીવૃતાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણવર્ણસુશોભિશ્રીનેત્રમાતૃસમાવૃતાય નમઃ ।
ૐ આરુણ્યૌઘનદીમજ્જદસ્ત્રામ્બાસેવિતાઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ વસુદલાબ્જમૂલેષુશક્ત્યષ્ટકસમન્વિતાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વધાત્રીભોગદાર્ચિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ વિઘ્નનાશિકયા પૂજ્યાય નમઃ । ૨૭૦ ।

ૐ નિધિપ્રદાપરીવૃતાય નમઃ ।
ૐ પાપઘ્નિકાપૂજ્યપાદાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યાદેવીનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ અન્વર્થનામસંરાજિશશિપ્રભાપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ દલાષ્ટકસ્ય મધ્યેષુસિદ્ધ્યષ્ટકપરીવૃતાય નમઃ ।
ૐ અણિમ્નીપૂજિતપદાય નમઃ ।
ૐ મહિમ્ન્યર્ચિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ લઘિમ્નીચિન્તિતપદાય નમઃ ।
ૐ ગરિમ્ણીપૂજિતાઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ ઈશિત્વાર્ચિતદેવેન્દ્રાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ વશિત્વાર્ચિતવૈભવાય નમઃ ।
ૐ પ્રાકામ્યદેવીસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ પ્રાપ્તિસિદ્ધિપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ બાહ્યાષ્ટદલરાજીવેવક્રતુણ્ડાદિરૂપકાય નમઃ ।
ૐ વક્રતુણ્ડાય નમઃ ।
ૐ એકદંષ્ટ્રાય નમઃ ।
ૐ મહોદરાય નમઃ ।
ૐ ગજાનનાય નમઃ ।
ૐ લમ્બોદરાખ્યાય નમઃ ।
ૐ વિકટાય નમઃ । ૨૯૦ ।

ૐ વિઘ્નરાજે નમઃ ।
ૐ ધૂમ્રવર્ણકાય નમઃ ।
ૐ બહિરષ્ટદલાગ્રેષુબ્રાહ્મ્યાદિમાતૃસેવિતાય નમઃ ।
ૐ મૃગચર્માવૃતસ્વર્ણકાન્તિબ્રાહ્મીસમાવૃતાય નમઃ ।
ૐ નૃકપાલાદિસમ્બિભ્રચ્ચન્દ્રગૌરમહેશિકાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રગોપારુણચ્છાયકૌમારીવન્દ્યપાદુકાય નમઃ ।
ૐ નીલમેઘસમચ્છાયવૈષ્ણવીસુપરિષ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ અઞ્જનાદ્રિસમાનશ્રીવારાહીપર્યલઙ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રનીલપ્રભાપુઞ્જલસદિન્દ્રાણિકાયુતાય નમઃ ।
ૐ શોણવર્ણસમુલ્લાસિચામુણ્ડાર્ચિતપાદુકાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ સ્વર્ણકાન્તિતિરસ્કારિમહાલક્ષ્મીનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ ઐરાવતાદિવજ્રાદિદેવેન્દ્રાદિપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાવૃતિનમસ્યાયામણિમાદિપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ સઙ્ગુપ્તવિદ્યાય નમઃ ।
ૐ સઙ્ગુપ્તવરિવસ્યાવિધિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વામાચરણસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપ્રસન્તુષ્ટમાનસાય નમઃ ।
ૐ કોઙ્કાચલશિરોવર્તિને નમઃ ।
ૐ કોઙ્કાચલજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કોઙ્કામ્બુદજલાસ્વાદિને નમઃ । ૩૧૦ ।

ૐ કાવેરીતીરવાસકાય નમઃ ।
ૐ જાહ્નવીમજ્જનાસક્તાય નમઃ ।
ૐ કાલિન્દીમજ્જને રતાય નમઃ ।
ૐ શોણભદ્રાજલોદ્ભૂતાય નમઃ ।
ૐ શોણપાષાણરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સરય્વાપઃપ્રવાહસ્થાય નમઃ ।
ૐ નર્મદાવારિવાસકાય નમઃ ।
ૐ કૌશિકીજલસંવાસાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રભાગામ્બુનિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ તામ્રપર્ણીતટસ્થાયિને નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ મહાસારસ્વતપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મહાનદીતટાવાસાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મપુત્રામ્બુવાસકાય નમઃ ।
ૐ તમસાતમ આકારાય નમઃ ।
ૐ મહાતમોપહારકાય નમઃ ।
ૐ ક્ષીરાપગાતીરવાસિને નમઃ ।
ૐ ક્ષીરનીરપ્રવર્ધકાય નમઃ ।
ૐ કામકોટીપીઠવાસિને નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાર્ચિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ ઋશ્યશૃઙ્ગપુરસ્થાયિને નમઃ । ૩૩૦ ।

ૐ સુરેશાર્ચિતવૈભવાય નમઃ ।
ૐ દ્વારકાપીઠસંવાસિને નમઃ ।
ૐ પદ્મપાદાર્ચિતાઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ જગન્નાથપુરસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ તોટકાચાર્યસેવિતાય નમઃ ।
ૐ જ્યોતિર્મઠાલયસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ હસ્તામલકપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાભોગયશોમોક્ષયોગલિઙ્ગપ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચલિઙ્ગપ્રતિષ્ઠાયિને નમઃ ।
ૐ દ્વાદશલિઙ્ગસંસ્થિતાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ કોલાચલપુરસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ કામેશીનગરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ જ્વાલામુખીમુખસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ શ્રીશૈલકૃતવાસકાય નમઃ ।
ૐ લઙ્કેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ કુમારીશાય નમઃ ।
ૐ કાશીશાય નમઃ ।
ૐ મથુરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મલયાદ્રિશિરોવાસિને નમઃ ।
ૐ મલયાનિલસેવિતાય નમઃ । ૩૫૦ ।

ૐ શોણાદ્રિશિખરારૂઢાય નમઃ ।
ૐ શોણાદ્રીશપ્રિયઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ જમ્બૂવનાન્તમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ વલ્મીકપુરમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશત્પીઠનિલયાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાશદક્ષરાત્મકાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટોત્તરશતક્ષેત્રાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટોત્તરશતપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ રત્નશૈલકૃતાવાસાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધજ્ઞાનપ્રદાયકાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ શાતકુમ્ભગિરિસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ શાતકુમ્ભોદરસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ ગોમયપ્રતિમાવિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ શ્વેતાર્કતનુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાબિમ્બસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ નિમ્બબિમ્બસુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ અશ્વત્થમૂલસંસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ વટવૃક્ષાધરસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ નિમ્બવૃક્ષસ્ય મૂલસ્થાય નમઃ ।
ૐ પ્રતિગ્રામાધિદૈવતાય નમઃ । ૩૭૦ ।

ૐ અશ્વત્થનિમ્બસંયોગેપ્રિયાલિઙ્ગિતમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ ગમ્બીજરૂપાય નમઃ ।
ૐ એકાર્ણાય નમઃ ।
ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ ગણાધિપાય નમઃ ।
ૐ ગ્લૈમ્બીજાખ્યાય નમઃ ।
ૐ ગણેશાનાય નમઃ ।
ૐ ગોઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ એકવર્ણકાય નમઃ ।
ૐ વિરિરૂપાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ વિઘ્નહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ દૃષ્ટાદૃષ્ટફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ પત્નીવરાઙ્ગસત્પાણયે નમઃ ।
ૐ સિન્દૂરાભાય નમઃ ।
ૐ કપાલભૃતે નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીગણેશાય નમઃ ।
ૐ હેમાભાય નમઃ ।
ૐ એકોનત્રિંશદક્ષરાય નમઃ ।
ૐ વામાઙ્ગાવિષ્ટલક્ષ્મીકાય નમઃ ।
ૐ મહાશ્રીપ્રવિધાયકાય નમઃ । ૩૯૦ ।

ૐ ત્ર્યક્ષરાય નમઃ ।
ૐ શક્તિગણપાય નમઃ ।
ૐ સર્વસિદ્ધિપ્રપૂરકાય નમઃ ।
ૐ ચતુરક્ષરશક્તીશાય નમઃ ।
ૐ હેમચ્છાયાય નમઃ ।
ૐ ત્રિણેત્રકાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપ્રપ્રસાદપઙ્ક્ત્યર્ણાય નમઃ ।
ૐ રક્તાભાય નમઃ ।
ૐ કલ્પવલ્લિભૃતે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચવક્ત્રાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ સિંહવાહાય નમઃ ।
ૐ હેરમ્બાય નમઃ ।
ૐ ચતુરર્ણકાય નમઃ ।
ૐ સુબ્રહ્મણ્યગણેશાનાય નમઃ ।
ૐ ધાત્વર્ણાય નમઃ ।
ૐ સર્વકામદાય નમઃ ।
ૐ અરુણાભતનુશ્રીકાય નમઃ ।
ૐ કુક્કુટોદ્યત્કરાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટાવિંશતિવર્ણાત્મમન્ત્રરાજસુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વસિદ્ધસંસેવ્યાય નમઃ । ૪૧૦ ।

ૐ વ્યાઘ્રદ્વિપાદિભીકરાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રશાસ્ત્રમહોદન્વત્સમુદ્યતકલાનિધયે નમઃ ।
ૐ જનસમ્બાધસમ્મોહિને નમઃ ।
ૐ નવદ્રવ્યવિશેષકાય નમઃ ।
ૐ કામનાભેદસંસિદ્ધવિવિધધ્યાનભેદકાય નમઃ ।
ૐ ચતુરાવૃત્તિસન્તૃપ્તિપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ અભીષ્ટસમર્પકાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રચન્દનકાશ્મીરકસ્તૂરીજલતર્પિતાય નમઃ ।
ૐ શુણ્ડાગ્રજલસન્તૃપ્તિકૈવલ્યફલદાયકાય નમઃ ।
ૐ શિરઃકૃતપયસ્તૃપ્તિસર્વસમ્પદ્વિધાયકાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ ગુહ્યદેશમધુદ્રવ્યસન્તૃપ્ત્યાકામદાયકાય નમઃ ।
ૐ નેત્રદ્વયમધુદ્રવ્યતૃપ્ત્યાકૃષ્ટિવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ પૃષ્ઠદેશઘૃતદ્રવ્યતૃપ્તિભૂપવશઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ એરણ્ડતૈલસન્તૃપ્તિરણ્ડાકર્ષકનાભિકાય નમઃ ।
ૐ ઊરુયુગ્મકતૈલીયતર્પણાતિપ્રમોદિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રીતિપ્રવર્ધકાંસીયપયઃપયઃપ્રતર્પણાય નમઃ ।
ૐ ધર્મવર્ધકતુણ્ડીયદ્રવ્યત્રયસુતર્પણાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટદ્રવ્યાહુતિપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ વિવિધદ્રવ્યહોમકાય નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મમુહૂર્તનિષ્પન્નહોમકર્મપ્રસાદિતાય નમઃ । ૪૩૦ ।

ૐ મધુદ્રવ્યકહોમેનસ્વર્ણસમૃદ્ધિવર્ધકાય નમઃ ।
ૐ ગોદુગ્ધકૃતહોમેનગોસમૃદ્ધિવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ આજ્યાહુતિકહોમેનલક્ષ્મીલાસવિલાસકાય નમઃ ।
ૐ શર્કરાહુતિહોમેનકાષ્ઠાષ્ટકયશઃપ્રદાય નમઃ ।
ૐ દધિદ્રવ્યકહોમેનસર્વસમ્પત્તિદાયકાય નમઃ ।
ૐ શાલ્યન્નકૃતહોમેનાન્નસમૃદ્ધિવિતારકાય નમઃ ।
ૐ સતણ્ડુલતિલાહુત્યાદ્રવ્યકદમ્બપૂરકાય નમઃ ।
ૐ લાજાહુતિકહોમેનદિગન્તવ્યાપિકીર્તિદાય નમઃ ।
ૐ જાતીપ્રસૂનહોમેનમેધાપ્રજ્ઞાપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ દૂર્વાત્રિકીયહોમેનપૂર્ણાયુઃપ્રતિપાદકાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ સુપીતસુમહોમેનવૈરિભૂપતિશિક્ષકાય નમઃ ।
ૐ વિભીતકસમિદ્ધોમૈઃસ્તમ્ભનોચ્ચાટસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ અપામાર્ગસમિદ્ધૌમૈઃપણ્યયોષાવશઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ એરણ્ડકસમિદ્ધોમૈઃરણ્ડાસઙ્ઘવશઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ નિમ્બદ્રુદલહોમેનવિદ્વેષણવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ ધૃતાક્તદૌગ્ધશાલ્યન્નહોમૈરિષ્ટફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ તિલાદિચતુરાહુત્યાસર્વપ્રાણિવશઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ નાનાદ્રવ્યસમિદ્ધોમૈરાકર્ષણાદિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ ત્રૈલોક્યમોહનાય નમઃ ।
ૐ વિઘ્નાય નમઃ । ૪૫૦ ।

ૐ ત્ર્યધિકત્રિંશદર્ણકાય નમઃ ।
ૐ દ્વાદશાક્ષરશક્તીશાય નમઃ ।
ૐ પત્નીવરાઙ્ગહસ્તકાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાચન્દ્રૌઘદીપ્તાભાય નમઃ ।
ૐ વિરિવિઘ્નેશપદ્ધતયે નમઃ ।
ૐ એકાદશાક્ષરીમન્ત્રોલ્લાસિને નમઃ ।
ૐ ભોગગણાધિપાય નમઃ ।
ૐ દ્વાત્રિંશદર્ણસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ હરિદ્રાગણપાય નમઃ ।
ૐ મહતે નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ જગત્ત્રયહિતાય નમઃ ।
ૐ ભોગમોક્ષદાય નમઃ ।
ૐ કવિતાકરાય નમઃ ।
ૐ ષડર્ણાય નમઃ ।
ૐ પાપવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ સર્વસૌભાગ્યદાયકાય નમઃ ।
ૐ વક્રતુણ્ડાભિધાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ ભજતાં કામદાય મણયે નમઃ ।
ૐ મેઘોલ્કાદિમહામન્ત્રાય નમઃ । ૪૭૦ ।

ૐ સર્વવશ્યફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ આથર્વણિકમન્ત્રાત્મને નમઃ ।
ૐ રાયસ્પોષાદિમન્ત્રરાજે નમઃ ।
ૐ વક્રતુણ્ડેશગાયત્રીપ્રતિપાદિતવૈભવાય નમઃ ।
ૐ પિણ્ડમન્ત્રાદિમાલાન્તસર્વમન્ત્રૌઘવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સઞ્જપ્તિહોમસન્તૃપ્તિસેકભોજનસાધિતાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચાઙ્ગકપુરશ્ચર્યાય નમઃ ।
ૐ અર્ણલક્ષજપસાધિતાય નમઃ ।
ૐ કોટ્યાવૃત્તિકસઞ્જપ્તિસિદ્ધીશ્વરત્વદાયકાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાષ્ટમીસમારબ્ધમાસેનૈકેનસાધિતાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ માતૃકયા પુટીકૃત્યમાસેનૈકેન સાધિતાય નમઃ ।
ૐ ભૂતલિપ્યા પુટીકૃત્યમાસેનૈકેન સાધિતાય નમઃ ।
ૐ ત્રિષષ્ટ્યક્ષરસંયુક્તમાતૃકાપુટસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ કૃષ્ણાષ્ટમીસમારબ્ધદિનસપ્તકસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ અર્કેન્દુગ્રહકાલીનજપાજ્ઝટિતિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ નિશાત્રિકાલપૂજાકમાસેનૈકેનસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાર્ણૌષધિનિષ્પન્નગુટિકાભિઃસુસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યોદયસમારમ્ભદિનેનૈકેનસાધિતાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રારામ્બુજારૂઢદેશિકસ્મૃતિસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ શિવોંહભાવનાસિદ્ધસર્વસિદ્ધિવિલાસકાય નમઃ । ૪૯૦ ।

See Also  Pushtipati Stotram (Devarshi Krutam) In Kannada

ૐ પરાકામકલાધ્યાનસિદ્ધીશ્વરત્વદાયકાય નમઃ ।
ૐ અકારાય નમઃ ।
ૐ અગ્રિયપૂજાકાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાનન્દદાયકાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાવતારેષ્વનન્તફલદાયકાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટાઙ્ગપાતસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટવિધમૈથુનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટપુષ્પસમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટાધ્યાયીજ્ઞાનદાયકાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ આરબ્ધકર્મનિર્વિઘ્નપૂરયિત્રે નમઃ ।
ૐ આક્ષપાટિકાય નમઃ ।
ૐ ઇન્દ્રગોપસમાનશ્રિયે નમઃ ।
ૐ ઇક્ષુભક્ષણલાલસાય નમઃ ।
ૐ ઈકારવર્ણસમ્બુદ્ધપરાકામકલાત્મકાય નમઃ ।
ૐ ઈશાનપુત્રાય નમઃ ।
ૐ ઈશાનાય નમઃ ।
ૐ ઈષણાત્રયમાર્જકાય નમઃ ।
ૐ ઉદ્દણ્ડાય નમઃ ।
ૐ ઉગ્રાય નમઃ । ૫૧૦ ।

ૐ ઉદગ્રાય નમઃ ।
ૐ ઉણ્ડેરકબલિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઊર્જસ્વતે નમઃ ।
ૐ ઊષ્મલમદાય નમઃ ।
ૐ ઊહાપોહદુરાસદાય નમઃ ।
ૐ ઋજુચિત્તૈકસુલભાય નમઃ ।
ૐ ઋણત્રયવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ ઋગર્થવેત્રે નમઃ ।
ૐ ૠકારાય નમઃ ।
ૐ ૠકારાક્ષરરૂપધૃજે નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ ઌવર્ણરૂપાય નમઃ ।
ૐ ૡવર્ણાય નમઃ ।
ૐ ૡકારાક્ષરપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ એધિતાખિલભક્તશ્રિયે નમઃ ।
ૐ એધિતાખિસંશ્રયાય નમઃ ।
ૐ એકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ ઐકારાય નમઃ ।
ૐ ઐમ્પુટિતસ્મૃતિબિન્દુકાય નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારવાચ્યાય નમઃ ।
ૐ ઓઙ્કારાય નમઃ । ૫૩૦ ।

ૐ ઓઙ્કારાક્ષરરૂપધૃજે નમઃ ।
ૐ ઔઙ્કારાઢ્યગભૂયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ઔમ્પૂર્વયુગ્ગકારકાય નમઃ ।
ૐ અંશાંશિભાવસન્દૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ અંશાંશિભાવવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ અઃકારાન્તસમસ્તાચ્કવર્ણમણ્ડલપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ કતૃતીયવિસર્ગાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ કતૃતીયાર્ણકેવલાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરતિલકોદ્ભાસિલલાટોર્ધ્વપ્રદેશકાય નમઃ ।
ૐ ખલ્વાટભૂમિસંરક્ષિણે નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ ખલ્વાટબુદ્ધિભેષજાય નમઃ ।
ૐ ખટ્વાઙ્ગાયુધસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ખડ્ગોદ્યતકરાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ ખણ્ડિતાખિલદુર્ભિક્ષાય નમઃ ।
ૐ ખનિલક્ષ્મીપ્રદર્શકાય નમઃ ।
ૐ ખદિરાધિકસારાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ ખલીકૃતવિપક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ગાન્ધર્વવિદ્યાચતુરાય નમઃ ।
ૐ ગન્ધર્વનિકરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઘપૂર્વબીજસન્નિષ્ટાય નમઃ । ૫૫૦ ।

ૐ ઘોરઘર્ઘરબૃંહિતાય નમઃ ।
ૐ ઘણ્ટાનિનાદસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ઘાર્ણાય નમઃ ।
ૐ ઘનાગમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્વેદેષુ સઙ્ગીતાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્થવેદનિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્દશકસંયુક્તચતુર્યુક્તચતુશ્શતાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્થીપૂજનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ચતુરાત્મને નમઃ ।
ૐ ચતુર્ગતયે નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ ચતુર્થીતિથિસમ્ભૂતાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ છત્રિણે નમઃ ।
ૐ છદ્મને નમઃ ।
ૐ છલાય નમઃ ।
ૐ છન્દોવપુષે નમઃ ।
ૐ છન્દોવતારકાય નમઃ ।
ૐ જગદ્બન્ધવે નમઃ ।
ૐ જગન્માત્રે નમઃ ।
ૐ જગદ્રક્ષિણે નમઃ । ૫૭૦ ।

ૐ જગન્મયાય નમઃ ।
ૐ જગદ્યોનયે નમઃ ।
ૐ જગદ્રૂપાય નમઃ ।
ૐ જગદાત્મને નમઃ ।
ૐ જગન્નિધયે નમઃ ।
ૐ જરામરણવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ જગદાનન્દદાયકાય નમઃ ।
ૐ જાગુડાનુકૃતિચ્છાયાય નમઃ ।
ૐ જાગ્રદાદિપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ જામ્બૂનદસમચ્છાયાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ જપસમ્પ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ જપયોગસુસંવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ જપતત્પરસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ જપાકુસુમસઙ્કાશાય નમઃ ।
ૐ જાતીપૂજકવાક્પ્રદાય નમઃ ।
ૐ જયન્તીદિનસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ જયન્તીપૂજિતાઙ્ઘ્રિકાય નમઃ ।
ૐ જગદ્ભાનતિરસ્કારિણે નમઃ ।
ૐ જગદ્ભાનતિરોહિતાય નમઃ ।
ૐ જગદ્રૂપમહામાયાધિષ્ઠાનચિન્મયાત્મકાય નમઃ । ૫૯૦ ।

ૐ ઝઞ્ઝાનિલસમશ્વાસિન નમઃ ।
ૐ ઝિલ્લિકાસમકાન્તિકાય નમઃ ।
ૐ ઝલઝ્ઝલાસુસંશોભિશૂર્પાકૃતિદ્વિકર્ણકાય નમઃ ।
ૐ ટઙ્કકર્મવિનાભાવસ્વયમ્ભૂતકલેવરાય નમઃ ।
ૐ ઠક્કુરાય નમઃ ।
ૐ ઠક્કુરારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ ઠક્કુરાકૃતિશોભિતાય નમઃ ।
ૐ ડિણ્ડિમસ્વનસંવાદિને નમઃ ।
ૐ ડમરુપ્રિયપુત્રકાય નમઃ ।
ૐ ઢક્કાવાદનસન્તુષ્ટાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ ઢુણ્ઢિરાજવિનાયકાય નમઃ ।
ૐ તુન્દિલાય નમઃ ।
ૐ તુન્દિલવપુષે નમઃ ।
ૐ તપનાય નમઃ ।
ૐ તાપરોષધ્ને નમઃ ।
ૐ તારકબ્રહ્મસંસ્થાનાય નમઃ ।
ૐ તારાનાયકશેખરાય નમઃ ।
ૐ તારુણ્યાઢ્યવધૂસઙ્ગિને નમઃ ।
ૐ તત્ત્વવેત્રે નમઃ ।
ૐ ત્રિકાલવિદે નમઃ । ૬૧૦ ।

ૐ સ્થૂલાય નમઃ ।
ૐ સ્થૂલકરાય નમઃ ।
ૐ સ્થેયાય નમઃ ।
ૐ સ્થિતિકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સ્થિતિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સ્થાણવે નમઃ ।
ૐ સ્થિરાય નમઃ ।
ૐ સ્થલેશાયિને નમઃ ।
ૐ સ્થાણ્ડિલકુલપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ દુઃખહન્ત્રે નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ દુઃખદાયિને નમઃ ।
ૐ દુર્ભિક્ષાદિવિનાશકાય નમઃ ।
ૐ ધનધાન્યપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ ધ્યાનસ્તિમિતલોચનાય નમઃ ।
ૐ ધીરાય નમઃ ।
ૐ ધિયે નમઃ ।
ૐ ધીરધિયે નમઃ ।
ૐ ધુર્યાય નમઃ ।
ૐ ધુરીણત્વપ્રદાયકાય નમઃ । ૬૩૦ ।

ૐ ધ્યાનયોગૈકસન્દૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ધ્યાનયોગૈકલમ્પટાય નમઃ ।
ૐ નારાયણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નમ્યાય નમઃ ।
ૐ નરનારીજનાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ નગ્નપૂજનસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ નગ્નનીલાસમાવૃતાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ નિરાધારાય નમઃ ।
ૐ નિર્લેપાય નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ નિરવગ્રહાય નમઃ ।
ૐ નિશીથિનીનમસ્યાકાય નમઃ ।
ૐ નિશીથિનીજપપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નામપારાયણપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ નામરૂપપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ પુરાણપુરુષાય નમઃ ।
ૐ પ્રાતસ્સન્ધ્યારુણવપુઃપ્રભાય નમઃ ।
ૐ ફુલ્લપુષ્પસમૂહ શ્રીસમ્ભૂષિતસુમસ્તકાય નમઃ ।
ૐ ફાલ્ગુનાનુજપૂજાકાય નમઃ ।
ૐ ફેત્કારતન્ત્રવર્ણિતાય નમઃ । ૬૫૦ ।

ૐ બ્રાહ્મણાદિસમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ બાલપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ બલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ બાણાર્ચિતપદદ્વન્દ્વાય નમઃ ।
ૐ બાલકેલિકુતૂહલાય નમઃ ।
ૐ ભવાનીહૃદયાનન્દિને નમઃ ।
ૐ ભાવગમ્યાય નમઃ ।
ૐ ભવાત્મજાય નમઃ ।
ૐ ભવેશાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યરૂપાઢ્યાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ ભાર્ગવેશાય નમઃ ।
ૐ ભૃગોઃસુતાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યકલાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ભાવનાવશતત્પરાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ।
ૐ ભક્તિસુલભાય નમઃ ।
ૐ ભયહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ ભયપ્રદાય નમઃ ।
ૐ માયાવિને નમઃ । ૬૭૦ ।

ૐ માનદાય નમઃ ।
ૐ માનિને નમઃ ।
ૐ મનોભિમાનશોધકાય નમઃ ।
ૐ મહાહવોદ્યતક્રીડાય નમઃ ।
ૐ મન્દહાસમનોહરાય નમઃ ।
ૐ મનસ્વિને નમઃ ।
ૐ માનવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ મદલાલસમાનસાય નમઃ ।
ૐ યશસ્વિને નમઃ ।
ૐ યશઆશંસિને નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ યાજ્ઞિકાય નમઃ ।
ૐ યાજ્ઞિકપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ રાજ્ઞે નમઃ ।
ૐ રામાય નમઃ ।
ૐ રમણલમ્પટાય નમઃ ।
ૐ રસરાજસમાસ્વાદિને નમઃ ।
ૐ રસરાજૈકપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીવતે નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મસમ્પન્નાય નમઃ । ૬૯૦ ।

ૐ લક્ષ્યાય નમઃ ।
ૐ લક્ષણસંયુતાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્યલક્ષણભાવસ્થાય નમઃ ।
ૐ લયયોગવિભાવિતાય નમઃ ।
ૐ વીરાસનસમાસીનાય નમઃ ।
ૐ વીરવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ વરેણ્યદાય નમઃ ।
ૐ વિવિધાર્થજ્ઞાનદાત્રે નમઃ ।
ૐ વેદવેદાન્તવિત્તમાય નમઃ ।
ૐ શિખિવાહસમારૂઢાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ શિખિવાહનનાથિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવિદ્યોપાસનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવિદ્યામન્ત્રૈવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ષડાધારક્રમપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ષડામ્નાયેષુ સંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ ષડ્દર્શનીપારદૃશ્વને નમઃ ।
ૐ ષડધ્વાતીતરૂપકાય નમઃ ।
ૐ ષડૂર્મિવૃન્દવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ ષટ્કોણમધ્યબિન્દુગાય નમઃ ।
ૐ ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વસન્નિષ્ઠાય નમઃ । ૭૧૦ ।

ૐ ષટ્કર્મસઙ્ઘસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ ષડ્વૈરિવર્ગવિધ્વંસિવિઘ્નેશ્વરગજાનનાય નમઃ ।
ૐ સત્તાજ્ઞાનાદિરૂપાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ સાહસાદ્ભુતખેલનાય નમઃ ।
ૐ સર્પરૂપધરાય નમઃ ।
ૐ સંવિદે નમઃ ।
ૐ સંસારામ્બુધિતારકાય નમઃ ।
ૐ સર્પસઙ્ઘસમાશ્લિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ સર્પકુણ્ડલિતોદરાય નમઃ ।
ૐ સપ્તવિંશતિઋક્પૂજ્યાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ સ્વાહાયુઙ્મન્ત્રવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સર્વકર્મસમારમ્ભસમ્પૂજિતપદદ્વયાય નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભુવે નમઃ ।
ૐ સત્યસઙ્કલ્પાય નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્પ્રકાશમૂર્તિકાય નમઃ ।
ૐ સ્વયન્ભૂલિઙ્ગસંસ્થાયિને નમઃ ।
ૐ સ્વયમ્ભૂલિઙ્ગપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ હવ્યાય નમઃ ।
ૐ હુતપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ હોત્રે નમઃ । ૭૩૦ ।

ૐ હુતભુજે નમઃ ।
ૐ હવનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ હરલાલનસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ હલાહલાશિપુત્રકાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઙ્કારરૂપાય નમઃ ।
ૐ હુઙ્કારાય નમઃ ।
ૐ હાહાકારસમાકુલાય નમઃ ।
ૐ હિમાચલસુતાસૂનવે નમઃ ।
ૐ હેમભાસ્વરદેહકાય નમઃ ।
ૐ હિમાચલશિખારૂઢાય નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ હિમધામસમદ્યુતયે નમઃ ।
ૐ ક્ષોભહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ ક્ષુધાહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ ક્ષૈણ્યહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ ક્ષમાપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ક્ષમાધારિણે નમઃ ।
ૐ ક્ષમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ક્ષપાકરનિભાય નમઃ ।
ૐ ક્ષમિણે નમઃ ।
ૐ કકારાદિક્ષકારાન્તસર્વહલ્કપ્રપૂજિતાય નમઃ । ૭૫૦ ।

ૐ અકારાદિક્ષકારાન્તવર્ણમાલાવિજૃમ્ભિતાય નમઃ ।
ૐ અકારાદિક્ષકારાન્તમહાસરસ્વતીમયાય નમઃ ।
ૐ સ્થૂલતમશરીરાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ કારુકર્મવિજૃમ્ભિતાય નમઃ ।
ૐ સ્થૂલતરસ્વરૂપાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ ચક્રજાલપ્રકાશિતાય નમઃ ।
ૐ સ્થૂલરૂપસમુજ્જૃમ્ભિણે નમઃ ।
ૐ હૃદબ્જધ્યાતરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્મરૂપસમુલ્લાસિને નમઃ ।
ૐ મન્ત્રજાલસ્વરૂપકાય નમઃ । ૭૬૦ ।

See Also  108 Names Of Naga Devata – Nagadevta Ashtottara Shatanamavali In Tamil

ૐ સૂક્ષ્મતરતનુશ્રીકાય નમઃ ।
ૐ કુણ્ડલિનીસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સુક્ષ્મતમવપુશ્શોભિને નમઃ ।
ૐ પરાકામકલાતનવે નમઃ ।
ૐ પરરૂપસમુદ્ભાસિને નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ પરાપરવપુર્ધારિણે નમઃ ।
ૐ સપ્તરૂપવિલાસિતાય નમઃ ।
ૐ ષડામ્નાયમહામન્ત્રનિકુરુમ્બનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ તત્પુરુષમુખોત્પન્નપૂર્વામ્નાયમનુપ્રિયાય નમઃ । ૭૭૦ ।

ૐ અઘોરમુખસઞ્જાતદક્ષિણામ્નાયપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સદ્યોજાતમુખોત્પન્નપશ્ચિમામ્નાયસેવિતાય નમઃ ।
ૐ વામદેવમુખોત્પન્નોત્તરામ્નાયપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ ઈશાનમુખસઞ્જાતોર્ધ્વામ્નાયમનુસેવિતાય નમઃ ।
ૐ વિમર્શમુખસઞ્જાતાનુત્તરામ્નાયપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ તોટકાચાર્યસન્દિષ્ટપૂર્વામ્નાયકમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ સુરેશસમુપાદિષ્ટદક્ષિણામ્નાયમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ પદ્મપાદસમાદિષ્ટપશ્ચિમામ્નાયમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ હસ્તામલકસન્દિષ્ટોત્તરામ્નાયકમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાચાર્યસન્દિષ્ટોર્ધ્વામ્નાયાખિલમન્ત્રકાય નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ દક્ષિણામૂર્તિસન્દિષ્ટનુત્તરામ્નાયમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ સહજાનન્દસન્દિષ્ટાનુત્તરામ્નાયમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ પૂર્વામ્નાયકમન્ત્રૌઘૈઃસૃષ્ટિશક્તિપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણામ્નાયમન્ત્રૌઘૈઃસ્થિતિશક્તિપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ પશ્ચિમામ્નાયમન્ત્રૌઘૈર્હૃતિશક્તિપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તરામ્નાયમન્ત્રૌઘૈસ્તિરોધાનપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વામ્નાયકમન્ત્રૌઘૈરનુગ્રહપ્રકાશકાય નમઃ ।
ૐ અનુત્તરગમન્ત્રૌઘૈઃસહજાનન્દલાસકાય નમઃ ।
ૐ સર્વામ્નાયકસન્દિષ્ટાનુસ્યૂતચિત્સુખાત્મકાય નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિકર્ત્રે નમઃ । ૭૯૦ ।

ૐ બ્રહ્મરૂપાય નમઃ ।
ૐ ગોપ્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સંહારકૃતે નમઃ ।
ૐ રુદ્રરૂપાય નમઃ ।
ૐ તિરોધાયકાય નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ અનુગ્રહીત્રે નમઃ ।
ૐ પઞ્ચકૃત્યપરાયણાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ અણિમાદિગુણાસ્પૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ નિર્ગુણાનન્દરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મભાવનારૂપાય નમઃ ।
ૐ સુખમાત્રાનુભાવકાય નમઃ ।
ૐ સ્વસ્વરૂપસુસંશોભિને નમઃ ।
ૐ તાટસ્થિકસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ ષડ્ગુણાય નમઃ ।
ૐ અખિલકલ્યાણગુણરાજિવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞાગ્નિકુણ્ડસમ્ભૂતાય નમઃ ।
ૐ ક્ષીરસાગરમધ્યગાય નમઃ । ૮૧૦ ।

ૐ ત્રિદશકારુનિષ્પન્નસ્વાનન્દભવનસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ ઊરીકૃતેશપુત્રત્વાય નમઃ ।
ૐ નીલવાણીવિવાહિતાય નમઃ ।
ૐ નીલસરસ્વતીમન્ત્રજપતાત્પર્યસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાવદસુરધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ સુરરક્ષાસમુદ્યતાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણિક્ષેત્રવાસિને નમઃ ।
ૐ ચિન્તિતાખિલપૂરકાય નમઃ ।
ૐ મહાપાપૌઘવિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ દેવેન્દ્રકૃતપૂજનાય નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ તારારમ્ભિણે નમઃ ।
ૐ નમોયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ભગવત્પદઙેન્તગાય નમઃ ।
ૐ એકદંષ્ટ્રાયસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ હસ્તિમુખાયસંયુતાય નમઃ ।
ૐ લમ્બોદરચતુર્થ્યન્તવિરાજિતકલેબરાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટપદસંરાજિને નમઃ ।
ૐ મહાત્મનેપદપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ આઙ્ક્રોંહ્રીઙ્ગંસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ઘેઘેસ્વાહાસમાપિતાય નમઃ । ૮૩૦ ।

ૐ તારારબ્ધમહામન્ત્રાય નમઃ ।
ૐ હસ્તિમુખાન્તઙેયુતાય નમઃ ।
ૐ લમ્બોદરાયસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ ડેન્તોચ્છિષ્ટમહાત્મયુજે નમઃ ।
ૐ પાશાઙ્કુશત્રપામારાય નમઃ ।
ૐ હૃલ્લેખાસમલઙ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ વર્મઘેઘેસમારૂઢાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટાયપદોપધાય નમઃ ।
ૐ વહ્નિજાયાસુસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રરાજદ્વયાન્વિતાય નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ હેરમ્બાખ્યગણેશાનાય નમઃ ।
ૐ લક્ષ્મીયુતગજાનનાય નમઃ ।
ૐ તારુણ્યેશાય નમઃ ।
ૐ બાલરૂપિણે નમઃ ।
ૐ શક્તીશાય નમઃ ।
ૐ વીરનામકાય નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વસમાખ્યાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ વિજયાય નમઃ ।
ૐ નૃત્યકર્મકાય નમઃ । ૮૫૦ ।

ૐ વિઘ્નવિધ્વંસિવિઘ્નેશાય નમઃ ।
ૐ દ્વિજપૂર્વગણાધિપાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિપ્રેશાય નમઃ ।
ૐ વલ્લભાજાનયે નમઃ ।
ૐ ભક્તીશાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધિનાયકાય નમઃ ।
ૐ દ્વ્યષ્ટાવતારસમ્ભિન્નલીલાવૈવિધ્યશોભિતાય નમઃ ।
ૐ દ્વાત્રિંશદવતારાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ દ્વાત્રિંશદ્દીક્ષણક્રમાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધવિદ્યાસમારબ્ધમહાષોડશિકાન્તિમાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ મહત્પદસમાયુક્તપાદુકાસમ્પ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રણવાદયે નમઃ ।
ૐ ત્રિતારીયુજે નમઃ ।
ૐ બાલાબીજકશોભિતાય નમઃ ।
ૐ વાણીભૂબીજસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ હંસત્રયસમન્વિતાય નમઃ ।
ૐ ખેચરીબીજસમ્ભિન્નાય નમઃ ।
ૐ નવનાથસુશોભિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રાસાદશ્રીસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ નવનાથવિલોમકાય નમઃ । ૮૭૦ ।

ૐ પરાપ્રાસાદબીજાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ મહાગણેશમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ બાલાક્રમોત્ક્રમપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ યોગબાલાવિજૃમ્ભિતાય નમઃ ।
ૐ અન્નપૂર્ણાસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ વાજિવાહાવિલાસિતાય નમઃ ।
ૐ સૌભાગ્યપૂર્વવિદ્યાયુજે નમઃ ।
ૐ રમાદિષોડશીયુતાય નમઃ ।
ૐ ઉચ્છિષ્ટપૂર્વચાણ્ડાલીસમાયુક્તસુવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ત્રયોદશાર્ણવાગ્દેવીસમુલ્લસિતમૂર્તિકાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ નકુલીમાતૃસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ મહામાતઙ્ગિનીયુતાય નમઃ ।
ૐ લઘુવાર્તાલિકાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ સ્વપ્નવાર્તાલિકાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ તિરસ્કારીસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ મહાવાર્તાલિકાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ પરાબીજસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ લોપામુદ્રાવિજૃમ્ભિતાય નમઃ ।
ૐ ત્રયોદશાક્ષરીહાદિજ્ઞપ્તિવિદ્યાસમન્વિતાય નમઃ ।
ૐ મહાવાક્યમહામાતૃચતુષ્ટયવિલાસિતાય નમઃ । ૮૯૦ ।

ૐ બ્રહ્મણ્યરસબીજાઢ્યબ્રહ્મણ્યદ્વયશોભિતાય નમઃ ।
ૐ સપ્તદશાક્ષરીશૈવતત્ત્વવિમર્શિનીયુતાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્વિંશતિવર્ણાત્મદક્ષિણામૂર્તિશોભિતાય નમઃ ।
ૐ રદનાક્ષરસંશોભિગણપોચ્છિષ્ટમન્ત્રકાય નમઃ ।
ૐ ગિરિવ્યાહૃતિવર્ણાત્મગણપોચ્છિષ્ટરાજકાય નમઃ ।
ૐ હંસત્રયસમારૂઢાય નમઃ ।
ૐ રસાવાણીસમર્પિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવિદ્યાનન્દનાથાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ આત્મકપદસંયુતાય નમઃ ।
ૐ શ્રીચર્યાનન્દનાથાઢ્યાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ શ્રીમહાપાદુકાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ પૂજયામિપદપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ નમઃપદસમાપિતાય નમઃ ।
ૐ ગુરુમુખૈકસંવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ ગુરુમણ્ડલપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ દીક્ષાગુરુસમારબ્ધશિવાન્તગુરુસેવિતાય નમઃ ।
ૐ ગુરુભિઃકુલરૂપિભિઃસમારાધ્યપદદ્વન્દ્વાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાવતારગુરુભિઃસમ્પૂજિતપદદ્વયાય નમઃ ।
ૐ પરૌઘીયગુરુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યૌઘગુરુપૂજિતાય નમઃ । ૯૧૦ ।

ૐ સિદ્ધૌઘદેશિકારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ માનવૌઘનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ ગુરુત્રયસમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ ગુરુષટ્કપ્રપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ શામ્ભવીક્રમસમ્પૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ અશીત્યુત્તરશતાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ ક્ષિત્યાદિરશ્મિસન્નિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ લઙ્ઘિતાખિલરશ્મિકાય નમઃ ।
ૐ ષડન્વયક્રમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ દેશિકાન્વયરક્ષિતાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ સર્વશ્રુતિશિરોનિષ્ઠપાદુકાદ્વયવૈભવાય નમઃ ।
ૐ પરાકામકલારૂપાય નમઃ ।
ૐ શિવોહમ્ભાવનાત્મકાય નમઃ ।
ૐ ચિચ્છક્ત્યારવ્યપરાહંયુજે નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાનિસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ સંવિદ્બિન્દુસમાખ્યાતાય નમઃ ।
ૐ અપરાકામકલામયાય નમઃ ।
ૐ માયાવિશિષ્ટસર્વેશાય નમઃ ।
ૐ મહાબિન્દુસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ અણિમાદિગુણોપતાય નમઃ । ૯૩૦ ।

ૐ સર્જનાદિક્રિયાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ માયાવિશિષ્ટચૈતન્યાય નમઃ ।
ૐ અગણ્યરૂપવિલાસકાય નમઃ ।
ૐ મિશ્રકામકલારૂપાય નમઃ ।
ૐ અગ્નીષોમીયસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ મિશ્રબિન્દુસમાખ્યાકાય નમઃ ।
ૐ જીવવૃન્દસમાશ્રિતાય નમઃ ।
ૐ કામકલાત્રયાવિષ્ટાય નમઃ ।
ૐ બિન્દુત્રયવિલાસિતાય નમઃ ।
ૐ કામકલાત્રયધ્યાનસર્વબન્ધવિમોચકાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ બિન્દુત્રયૈકતાધ્યાનવિકલેબરમુક્તિદાય નમઃ ।
ૐ મહાયજનસમ્પ્રીતાય નમઃ ।
ૐ વીરચર્યાધરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ અન્તર્યાગક્રમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ બહિર્યાગપુરસ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ આત્મયાગસમારાધ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિશ્વનિયામકાય નમઃ ।
ૐ માતૃકાદશકન્યાસદેવતાભાવસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ પ્રપઞ્ચયાગન્યાસેનસર્વેશ્વરત્વદાયકાય નમઃ ।
ૐ લઘુષોઢામહાષોઢાન્યાસદ્વયસમર્ચિતાય નમઃ । ૯૫૦ ।

ૐ શ્રીચક્રત્રિવિધન્યાસમહાસિદ્ધિવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ રશ્મિમાલામહાન્યાસવજ્રવર્મસ્વરૂપકાય નમઃ ।
ૐ હંસપરમહંસાખ્યન્યાસદ્વયવિભાવિતાય નમઃ ।
ૐ મહાપદાવનીન્યાસકલાશતાધિકાષ્ટકાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાપૂજનપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ ત્રિપુરાપૂજકપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નવાવૃતિમહાયજ્ઞસંરક્ષણધુરન્ધરાય નમઃ ।
ૐ લમ્બોદરમહારૂપાય નમઃ ।
ૐ ભૈરવીભૈરવાત્મકાય નમઃ ।
ૐ ઉત્કૃષ્ટશિષ્ટસદ્વસ્તુને નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ પરસંવિત્તિરૂપકાય નમઃ ।
ૐ શુભાશુભકરાય કર્મણે નમઃ ।
ૐ જીવયાત્રાવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ સતે નમઃ ।
ૐ ચિતે નમઃ ।
ૐ સુખાય નમઃ ।
ૐ નામ્ને નમઃ ।
ૐ રૂપાય નમઃ ।
ૐ અધિષ્ઠાનાત્મકાય નમઃ ।
ૐ પરાય (પરસ્મૈ) નમઃ । ૯૭૦ ।

ૐ આરોપિતજગજ્જાતાય નમઃ ।
ૐ મિથ્યાજ્ઞાનાય નમઃ ।
ૐ અમઙ્ગલાય નમઃ ।
ૐ અકારાદિક્ષકારાન્તાય નમઃ ।
ૐ શબ્દસૃષ્ટિસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ પરાયૈ વાચે નમઃ ।
ૐ વિમર્શરૂપિણે નમઃ ।
ૐ પશ્યન્ત્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્ફોટરૂપધૃતે નમઃ ।
ૐ મધ્યમાયૈ નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ ચિન્તનારૂપાય નમઃ ।
ૐ વૈખર્યૈ નમઃ ।
ૐ સ્થૂલવાચકાય નમઃ ।
ૐ ધ્વનિરૂપાય નમઃ ।
ૐ વર્ણરૂપિણે નમઃ ।
ૐ સર્વભાષાત્મકાય નમઃ ।
ૐ અપરાય (અપરસ્મૈ) નમઃ ।
ૐ મૂલાધારગતાય નમઃ ।
ૐ સુપ્તાય નમઃ ।
ૐ સ્વાધિષ્ઠાને પ્રપૂજિતાય નમઃ । ૯૯૦ ।

ૐ મણિપૂરકમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ અનાહતામ્બુજમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ વિશુદ્ધિપઙ્કજોલ્લાસાય નમઃ ।
ૐ આજ્ઞાચક્રાબ્જવાસકાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રારામ્બુજારૂઢાય નમઃ ।
ૐ શિવશક્ત્યૈક્યરૂપકાય નમઃ ।
ૐ મૂલકુણ્ડલિનીરૂપાય નમઃ ।
ૐ મહાકુણ્ડલિનીમયાય નમઃ ।
ૐ ષોડશાન્તમહાસ્થાનાય નમઃ ।
ૐ અસ્પર્શાભિધમહાસ્થિત્યૈ નમઃ । ૧૦૦૦ ।

ઇતિ ઉડ્ડામરેશ્વરતન્ત્રે ક્ષિપ્રપ્રસાદનપટલે
ગુહ્યનામ ઉચ્છિષ્ટગણેશસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Uchchhishta Ganapati:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengali – Gujarati – KannadaMalayalamOdiaTeluguTamil