1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Kannada

॥ Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಗುಹ್ಯನಾಮೌಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಾನಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ॥
॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
(ವಿಶೇಷವಿಧಿಸ್ತು) ಸರ್ವತ್ರಾದೌ ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಗ್ಲೌಂ
ಗಂ ಇತಿ ಅಷ್ಟತಾರೀಸಂಯೋಜನಮ್ ಮಹಾಗಣೇಶಾನೋಪಾಸಕೈಃ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ
ಗ್ಲೌಂ ಗಂ ಇತಿ ಷಟ್ತಾರೀಸಂಯೋಜನಂ ಸಪ್ತತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರ ಶ್ರೀಮದುಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಾನೋಪಾಸಕೈಃ
ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಗಂ ಗ್ಲೌಂ ಇತಿ ಷಟ್ತಾರೀಸಂಯೋಜನಂ ಚ ಕರ್ತವ್ಯಮ್ ।
ಸರ್ವತ್ರ ನಮೋನ್ತಪ್ರತಿನಾಮಾನ್ತಪ್ರಣವಪಲ್ಲವಿತತ್ವಮಪಿ ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಹ್ರೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗ್ಲೌಂ ಗಂ
or ಓಂ ಆಂ ಕ್ರೋಂ ಹ್ರೀಂ ಗಂ ಗ್ಲೌಂ
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

ಓಂ ಮಹಾಗಣಾಧಿನಾಥಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಶ್ರೀಶಕ್ತಿಕನ್ದರ್ಪಭೂಸ್ಮೃತಿಬಿನ್ದುಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಙೇನ್ತಗಣಪತಿಪ್ರೋಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರವರದಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜನದ್ವಿತೀಯಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆದಿತ್ಯಶಿವಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಮಾನಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಸಮರ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಕಮುನಿಸನ್ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಓಂ ನಿಚೃದ್ಗಾಯತ್ರಭಾಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರಾದಿವನ್ದ್ಯಪಾದಾಬ್ಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನುರಾಜವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನದ್ವೀಪಸ್ಯ ಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರಂಗಮಾಲಿಕಾಧೌತಶೀತತರಾಮಲಾಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪಪಾದಪಸಂಶೋಭಿಮಣಿಭೂಮಿವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃದುವಾತಸಮಾನೀತದಿವ್ಯಗನ್ಧನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಕುಸುಮಸಂಕೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಕ್ಷಿವೃನ್ದರವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಯುಗಪದೃತುಷಟಕೇನ ಸಂಸೇವಿತಪದದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವರತ್ನಸಮಾವಿದ್ಧಸಿಂಹಾಸನಸಮಾಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಪುಷ್ಪತಿರಸ್ಕಾರಿರಕ್ತಕಾನ್ತಿಸಮುಜ್ಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಶ್ಲಿಷ್ಟವಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾದಶಕರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಕುಮ್ಭಾಢ್ಯಶುಂಡಾಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೀಜಾಪೂರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಿನೇ ನಮಃ ॥ 30 ॥

ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರೋಜಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತೋತ್ಪಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಲೀಮಂಜರೀಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವದನ್ತಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾವರಣಚಕ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಮ್ನಾಯಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರಾಢ್ಯಪೂಜಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗಪರಿವಾರಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಪರೌಘಪೂಜನಾತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯೌಘಾದಿನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶ್ರೀಪತಿಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿಜಾತತ್ಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತಿಮನ್ಮಥಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೀವರಾಹಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋದ್ಧ್ಯಾಮೋದಪ್ರಪೂಜಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಮೃದ್ಧಿತತ್ಪತಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಿಸುಮುಖಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದನಾವತಿಕದುರ್ಮುಖಾಯ ನಮಃ ॥ 50 ॥

ಓಂ ಮದದ್ರವಾವಿಘ್ನಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾವಿಣೀವಿಘ್ನೇಕರ್ತೃಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಧಾರಾಶಂಖಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಮತಿಕಪದ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಮಾರೀಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯರ್ಚಿತಪದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರಾಹೀಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇದ್ರಾಣೀಪೂಜಿತಶ್ರೀಕಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಚಾಮುಂಡಶ್ರಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಮಹಾಮಾತೃಸಮ್ಪೂಜಿತಪದದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐರಾವತಸಮಾರೂಢವಜ್ರಹಸ್ತೇನ್ದ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಜೋಪರಿಸಮಾರೂಢಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಗ್ನಿಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಷಾರೂಢದಂಡಾಢ್ಯಯಮದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರಾರೋಹಿಖಡ್ಗಹಸ್ತನಿರೃತ್ಯಾಶ್ರಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಕರವಾಹನಾರೂಢಪಾಶಾಢ್ಯವರುಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುರೋರುಪರಿಸನ್ತಿಷ್ಠದ್ಧ್ವಜಾಢ್ಯಶ್ವಸನಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವವಾಹನಶಂಖಾಢ್ಯಸೋಮದೇವಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಷಭವಾಹನಾರೂಢತ್ರಿಶೂಲಾಢ್ಯೇಶಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 70 ॥

ಓಂ ಪಂಚಾವರಣಪೂಜೋದ್ಯತ್ಕಾರುಣ್ಯಾಕುಲಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾವೃತಿನಮಸ್ಯಾಕಭಕ್ತವಾಂಛಾಪ್ರಪೂರಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶನ್ಮೂರ್ತಿಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಸಮಾಖ್ಯಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ನೀಸಂಯುತಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನಪತ್ನೀಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರತಾನನ್ದತುನ್ದಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಮಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಪಾಶಾಂಕುಶವರಾಯುಧಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಕಾಮಿನೀಚುಮ್ಬನಾಯುಕ್ತಸದಾಲಿಂಗನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಡಕರ್ಣಕಪೋಲಾಖ್ಯತ್ರಿಸ್ಥಾನಮದವಾರಿರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಾಪೋಲುಬ್ಧಮಧುಪೈರ್ವಿಚುಮ್ಬಿತಕಪೋಲಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೀಕಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಧರಮಧುವ್ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಿನೀಹೃದಯಾಕರ್ಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಾಗಣನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐರಾವತಾದಿದಿಙ್ನಾಗಮಿಥುನಾಷ್ಟಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾ ಜಾಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 90 ॥

ಓಂ ಅಶ್ರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನೋಪಾಸಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಂಸಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣೀಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೈಥುನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುದ್ರಾಸಪ್ತಕಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಪಂಚಕನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಂಗರಾಗಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೃಂಗಾರರಸಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಸೌಗನ್ಧ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಪಾಸಕವರಿಷ್ಠಾಸ್ಯವೀಟ್ಯಾಮೌಕ್ಯನಿರಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನ್ಯಾಹಿತಸುಶುಂಡಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋನಿಲಾಲನಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಾಮೋದಸಮಾಶ್ವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗಚುಮ್ಬನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಕುಚಸಮಾಲಿಂಗಿಶುಂಡಾಮಂಡಿತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಖ್ಯಗಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಸ್ವಾದಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಪೂಜನರತಾಯ ನಮಃ ॥ 110 ॥

ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಜಪಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಹೋಮಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವ್ರತಧಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟತರ್ಪಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮಾರ್ಜನೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಬ್ರಾಹ್ಮಣಕುಲಸನ್ತರ್ಪಣಸುಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಿಘ್ನರಾಜೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟವಸ್ತುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಮನ್ತ್ರಸಂಜಾಪಿಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಪಚಾರರತಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಪಾಸ್ತಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾನನ್ದಸನ್ತೋಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದೋದ್ಧತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುರಾಶಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧೂದ್ರಿಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಪಾನಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧುಸ್ನಾನಪರಾಮೋದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧುರ್ಯೈಕರಸಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಸಿನ್ಧುಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ । 130 ।

ಓಂ ಸುಧಾಮಜ್ಜನತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮ್ಬುಧಿಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮಜ್ಜನೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾತರ್ಪಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮಾರ್ಜನಾದೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮೋದಸನ್ತೋಷಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಿರಾಮೋದಲೋಲುಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರೀರಸೋನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾದಮ್ಬರೀಪ್ರಿಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಸಮಾಹ್ಲಾದಿನೇ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಮದೋಲ್ವಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದಘೂರ್ಣಾಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾರುಣೀಮದವಿಹ್ವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಿಕೇಲರಸಾಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಿಕೇಲಮಧುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಫಲರಸೋನ್ಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಲಮದ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾನಸಮದ್ಯಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕದಲೀಮದ್ಯಪಾನಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಾಡಿಮೀರಸಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 150 ।

ಓಂ ಗೌಡಪಾನಕಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಷ್ಪೀಪಾನಸದಾಮತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೌಷ್ಪೀಕರಂಡಮಂಡಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುವತೀಸುರತಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯುವತೀಮಣಿತೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋದಪ್ರಮೋದಕೃತ್ಸಂಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವಾನನ್ದವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ಲಸಿದ್ಧಿವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಶುಕ್ಲಧಾತುಮಹಃಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಜಶ್ಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಕ್ರಾದಿಮಾನ್ತ್ರಿಕೈರ್ಧುರ್ಯೈರರ್ಧರಾತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಕಚ್ಛಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಕೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನಕಾನ್ತಾಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ಬೂಲಚರ್ವಣಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರವೀಟಿಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾನ್ತಾಚರ್ವಿತತಾಮ್ಬೂಲರಸಾಸ್ವಾದನಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶೇಷತಃ ಕಲಿಯುಗೇಸಿದ್ಧಿದಾಯ ಸುರಪಾದಪಾಯ ನಮಃ । 170 ।

ಓಂ ಮಹಾಪದ್ಮಾದಿಖರ್ವಾನ್ತನಿಧಿಪೌಷ್ಕಲ್ಯಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಲ್ಪಾಯಾಸಸುಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲೌ ತೂರ್ಣಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಕಾನನಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿತೃಕಾನನಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಚೀಪತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬೃಹತೀಪತ್ರತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾಯುಗ್ಮನಮಸ್ಯಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುತ್ತೂರದಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಕ್ರಾನ್ತಸಪರ್ಯಾಕಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಗಂಡಲೀಪತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಕಪತ್ರಸುಸಂರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಜುನಪತ್ರಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪತ್ರಸುಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾಪುಷ್ಪಸುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರ್ಚನಪೂಜಾಯಾಂಸಹಸ್ರಕಮಲಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುನ್ನಾಗಪುಷ್ಪಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಾರಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಕುಲಪುಷ್ಪಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುತ್ತೂರಸುಮಶೇಖರಾಯ ನಮಃ । 190 ।

ಓಂ ರಸಾಲಪುಷ್ಪಸಂಶೋಭಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೇತಕೀಪುಷ್ಪಸುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತಪ್ರಸೂನಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಧವೀಕುನ್ದತೋಷಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಮ್ಯಾಲಂಕಾರಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಣಾಲಪಾಟಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಪಂಕಜಪೂಜಾಯಾಮಣಿಮಾದಿಪ್ರಸಾಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಹಿತಾಪದಪಾಠಾದಿಘನಾನ್ತಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಸನ್ಧಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶತಾವಧಾನಪೋಷಕಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಸಾಹಸ್ರಿಕಾವಧಾನಶ್ರೀಪರಿಪಾಟೀಪ್ರವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಶ್ಚಿನ್ತಿತವಿಜ್ಞಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಿತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತತ್ರಾಣವ್ಯಗ್ರಚಿತ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರಾಖಿಲತ್ರಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಧಕೇಷ್ಟದತಲ್ಲಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸಾಧಕವಿಪಕ್ಷಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಪಕ್ಷಜನಭಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವ್ಯಾಧಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 210 ।

ಓಂ ವ್ಯಥಾಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೈತ್ತಿಕಾರ್ತಿಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಲೈಷ್ಮಿಕಸ್ಯ ವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾತಿಕಜ್ವರವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೂಲಗುಲ್ಮಾದಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರರೋಗಪ್ರಶಮನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಜ್ವರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಸಾದಿವ್ಯಾಧಿಸಂಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಆಧಿಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮೋಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಪದ್ವಿನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶೋದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಞಾನದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರದ್ರುಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಯತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಯುಷ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 230 ।

ಓಂ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಾದಿಯೋಗಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಧನಿತ್ವಸನ್ಧಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರಾಧೀಶತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪತ್ರಯಾಗ್ನಿಸನ್ತಪ್ತಸಮಾಹ್ಲಾದನಕೌಮುದ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾಮೃತ್ಯುಮಹಾವ್ಯಾಧಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಕಾನನಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಭಯವಿಧ್ವಂಸಿಪರಾಕಾಮಕಲಾವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಖ್ಯಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಚರಣಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 240 ।

See Also  Sri Amba Pancharatna Stotram In Kannada

ಓಂ ನವಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರರಾಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶವರ್ಣಕಮನ್ತ್ರರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿವರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶದರ್ಣಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಿಮನ್ತ್ರಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಸನ್ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕೋನವಿಂಶತೀಷ್ಟದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತವರ್ಣಾಧಿಕತ್ರಿಂಶದರ್ಣಮನ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । 250 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಚಾರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾವೃತಿಕಯನ್ತ್ರೋದ್ಧವರಿವಸ್ಯಾವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವವರ್ಣಾದಿಮನ್ತ್ರೌಘಸಮ್ಪ್ರಪೂಜಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೌಘೀಯಗುರುವ್ಯೂಹಸನ್ತರ್ಪಣಸುಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತ್ಪದಸಮಾಯುಕ್ತಪಾದುಕಾಪೂಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖೇಶಸ್ಯಪೂಜನೇನ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯವೃನ್ದಸಿದ್ಧವೃನ್ದಮಾನವೌಘನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿವಾರಂ ಮೂಲಮನ್ತ್ರೇಣಬಿನ್ದುಚಕ್ರೇ ಸುತರ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಂಗದೇವತಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಣ್ಮುಖಾಮ್ನಾಯರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ । 260 ।

ಓಂ ತುಷಾರಸಮಶೋಭಾಕಹೃದಯಾಮ್ಬಾನಮಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫಟಿಕಾಶ್ಮಸಮಾನಶ್ರೀಶಿರೋದೇವೀನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಶೋಭಾಸಮುಜ್ಜೃಮ್ಭಿಶಿಖಾದೇವೀಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಚ್ಛಾಯಕವಚಾಮ್ಬಾಪರೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣವರ್ಣಸುಶೋಭಿಶ್ರೀನೇತ್ರಮಾತೃಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆರುಣ್ಯೌಘನದೀಮಜ್ಜದಸ್ತ್ರಾಮ್ಬಾಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುದಲಾಬ್ಜಮೂಲೇಷುಶಕ್ತ್ಯಷ್ಟಕಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶ್ವಧಾತ್ರೀಭೋಗದಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನನಾಶಿಕಯಾ ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 270 ।

ಓಂ ನಿಧಿಪ್ರದಾಪರೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನಿಕಾಪೂಜ್ಯಪಾದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಣ್ಯಾದೇವೀನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮಸಂರಾಜಿಶಶಿಪ್ರಭಾಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಲಾಷ್ಟಕಸ್ಯ ಮಧ್ಯೇಷುಸಿದ್ಧ್ಯಷ್ಟಕಪರೀವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮ್ನೀಪೂಜಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಿಮ್ನ್ಯರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘಿಮ್ನೀಚಿನ್ತಿತಪದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗರಿಮ್ಣೀಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಿತ್ವಾರ್ಚಿತದೇವೇನ್ದ್ರಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ವಶಿತ್ವಾರ್ಚಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯದೇವೀಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಹ್ಯಾಷ್ಟದಲರಾಜೀವೇವಕ್ರತುಂಡಾದಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ । 290 ।

ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೂಮ್ರವರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿರಷ್ಟದಲಾಗ್ರೇಷುಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯಾದಿಮಾತೃಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೃಗಚರ್ಮಾವೃತಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿಬ್ರಾಹ್ಮೀಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃಕಪಾಲಾದಿಸಮ್ಬಿಭ್ರಚ್ಚನ್ದ್ರಗೌರಮಹೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಗೋಪಾರುಣಚ್ಛಾಯಕೌಮಾರೀವನ್ದ್ಯಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಮೇಘಸಮಚ್ಛಾಯವೈಷ್ಣವೀಸುಪರಿಷ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಜನಾದ್ರಿಸಮಾನಶ್ರೀವಾರಾಹೀಪರ್ಯಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರನೀಲಪ್ರಭಾಪುಂಜಲಸದಿನ್ದ್ರಾಣಿಕಾಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣವರ್ಣಸಮುಲ್ಲಾಸಿಚಾಮುಂಡಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಸ್ವರ್ಣಕಾನ್ತಿತಿರಸ್ಕಾರಿಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐರಾವತಾದಿವಜ್ರಾದಿದೇವೇನ್ದ್ರಾದಿಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾವೃತಿನಮಸ್ಯಾಯಾಮಣಿಮಾದಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗುಪ್ತವಿದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಗುಪ್ತವರಿವಸ್ಯಾವಿಧಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಚರಣಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಸನ್ತುಷ್ಟಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಂಕಾಚಲಶಿರೋವರ್ತಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಂಕಾಚಲಜನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಂಕಾಮ್ಬುದಜಲಾಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ । 310 ।

ಓಂ ಕಾವೇರೀತೀರವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಹ್ನವೀಮಜ್ಜನಾಸಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಲಿನ್ದೀಮಜ್ಜನೇ ರತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಭದ್ರಾಜಲೋದ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಪಾಷಾಣರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರಯ್ವಾಪಃಪ್ರವಾಹಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರ್ಮದಾವಾರಿವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಶಿಕೀಜಲಸಂವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಗಾಮ್ಬುನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀತಟಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಮಹಾಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನದೀತಟಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾಮ್ಬುವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಮಸಾತಮ ಆಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತಮೋಪಹಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಪಗಾತೀರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರನೀರಪ್ರವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕೋಟೀಪೀಠವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಚಿತಪಾದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಶ್ಯಶೃಂಗಪುರಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ । 330 ।

ಓಂ ಸುರೇಶಾರ್ಚಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾರಕಾಪೀಠಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಪುರಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಠಾಲಯಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾಭೋಗಯಶೋಮೋಕ್ಷಯೋಗಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಲಿಂಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಲಿಂಗಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಕೋಲಾಚಲಪುರಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶೀನಗರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀಮುಖಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಶೈಲಕೃತವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಕೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಮಾರೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಶೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಥುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಯಾದ್ರಿಶಿರೋವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಲಯಾನಿಲಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ । 350 ।

ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರಿಶಿಖರಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶೋಣಾದ್ರೀಶಪ್ರಿಯಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಮ್ಬೂವನಾನ್ತಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಮೀಕಪುರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠನಿಲಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಕ್ಷೇತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರತ್ನಶೈಲಕೃತಾವಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ಶಾತಕುಮ್ಭಗಿರಿಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾತಕುಮ್ಭೋದರಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಮಯಪ್ರತಿಮಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ವೇತಾರ್ಕತನುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಬಿಮ್ಬಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ಬಬಿಮ್ಬಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥಮೂಲಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಟವೃಕ್ಷಾಧರಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ಬವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಮೂಲಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರತಿಗ್ರಾಮಾಧಿದೈವತಾಯ ನಮಃ । 370 ।

ಓಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಿಮ್ಬಸಂಯೋಗೇಪ್ರಿಯಾಲಿಂಗಿತಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಮ್ಬೀಜರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗ್ಲೈಮ್ಬೀಜಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕವರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿರೂಪಾಯ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ವಿಘ್ನಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೃಷ್ಟಾದೃಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ನೀವರಾಂಗಸತ್ಪಾಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿನ್ದೂರಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಪಾಲಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕೋನತ್ರಿಂಶದಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮಾಂಗಾವಿಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಶ್ರೀಪ್ರವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 390 ।

ಓಂ ತ್ರ್ಯಕ್ಷರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತಿಗಣಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರಪೂರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಕ್ಷರಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಚ್ಛಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಣೇತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದಪಂಕ್ತ್ಯರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲ್ಪವಲ್ಲಿಭೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ಸಿಂಹವಾಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಾತ್ವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕಾಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರುಣಾಭತನುಶ್ರೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಕ್ಕುಟೋದ್ಯತ್ಕರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವರ್ಣಾತ್ಮಮನ್ತ್ರರಾಜಸುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವಸಿದ್ಧಸಂಸೇವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 410 ।

ಓಂ ವ್ಯಾಘ್ರದ್ವಿಪಾದಿಭೀಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಮಹೋದನ್ವತ್ಸಮುದ್ಯತಕಲಾನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜನಸಮ್ಬಾಧಸಮ್ಮೋಹಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವದ್ರವ್ಯವಿಶೇಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮನಾಭೇದಸಂಸಿದ್ಧವಿವಿಧಧ್ಯಾನಭೇದಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾವೃತ್ತಿಸನ್ತೃಪ್ತಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟಸಮರ್ಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚನ್ದ್ರಚನ್ದನಕಾಶ್ಮೀರಕಸ್ತೂರೀಜಲತರ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಂಡಾಗ್ರಜಲಸನ್ತೃಪ್ತಿಕೈವಲ್ಯಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿರಃಕೃತಪಯಸ್ತೃಪ್ತಿಸರ್ವಸಮ್ಪದ್ವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ಗುಹ್ಯದೇಶಮಧುದ್ರವ್ಯಸನ್ತೃಪ್ತ್ಯಾಕಾಮದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೇತ್ರದ್ವಯಮಧುದ್ರವ್ಯತೃಪ್ತ್ಯಾಕೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೃಷ್ಠದೇಶಘೃತದ್ರವ್ಯತೃಪ್ತಿಭೂಪವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏರಂಡತೈಲಸನ್ತೃಪ್ತಿರಂಡಾಕರ್ಷಕನಾಭಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರುಯುಗ್ಮಕತೈಲೀಯತರ್ಪಣಾತಿಪ್ರಮೋದಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರೀತಿಪ್ರವರ್ಧಕಾಂಸೀಯಪಯಃಪಯಃಪ್ರತರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧರ್ಮವರ್ಧಕತುಂಡೀಯದ್ರವ್ಯತ್ರಯಸುತರ್ಪಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯಾಹುತಿಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧದ್ರವ್ಯಹೋಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತನಿಷ್ಪನ್ನಹೋಮಕರ್ಮಪ್ರಸಾದಿತಾಯ ನಮಃ । 430 ।

ಓಂ ಮಧುದ್ರವ್ಯಕಹೋಮೇನಸ್ವರ್ಣಸಮೃದ್ಧಿವರ್ಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋದುಗ್ಧಕೃತಹೋಮೇನಗೋಸಮೃದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಯಾಹುತಿಕಹೋಮೇನಲಕ್ಷ್ಮೀಲಾಸವಿಲಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶರ್ಕರಾಹುತಿಹೋಮೇನಕಾಷ್ಠಾಷ್ಟಕಯಶಃಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಧಿದ್ರವ್ಯಕಹೋಮೇನಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ತಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಲ್ಯನ್ನಕೃತಹೋಮೇನಾನ್ನಸಮೃದ್ಧಿವಿತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತಂಡುಲತಿಲಾಹುತ್ಯಾದ್ರವ್ಯಕದಮ್ಬಪೂರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಾಜಾಹುತಿಕಹೋಮೇನದಿಗನ್ತವ್ಯಾಪಿಕೀರ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತೀಪ್ರಸೂನಹೋಮೇನಮೇಧಾಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೂರ್ವಾತ್ರಿಕೀಯಹೋಮೇನಪೂರ್ಣಾಯುಃಪ್ರತಿಪಾದಕಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ಸುಪೀತಸುಮಹೋಮೇನವೈರಿಭೂಪತಿಶಿಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಭೀತಕಸಮಿದ್ಧೋಮೈಃಸ್ತಮ್ಭನೋಚ್ಚಾಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪಾಮಾರ್ಗಸಮಿದ್ಧೌಮೈಃಪಣ್ಯಯೋಷಾವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏರಂಡಕಸಮಿದ್ಧೋಮೈಃರಂಡಾಸಂಘವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಮ್ಬದ್ರುದಲಹೋಮೇನವಿದ್ವೇಷಣವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೃತಾಕ್ತದೌಗ್ಧಶಾಲ್ಯನ್ನಹೋಮೈರಿಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿಲಾದಿಚತುರಾಹುತ್ಯಾಸರ್ವಪ್ರಾಣಿವಶಂಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾನಾದ್ರವ್ಯಸಮಿದ್ಧೋಮೈರಾಕರ್ಷಣಾದಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 450 ।

ಓಂ ತ್ರ್ಯಧಿಕತ್ರಿಂಶದರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪತ್ನೀವರಾಂಗಹಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮುಕ್ತಾಚನ್ದ್ರೌಘದೀಪ್ತಾಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿರಿವಿಘ್ನೇಶಪದ್ಧತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾದಶಾಕ್ಷರೀಮನ್ತ್ರೋಲ್ಲಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದರ್ಣಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಿದ್ರಾಗಣಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹತೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೋಗಮೋಕ್ಷದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕವಿತಾಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಪವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಭಿಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಜತಾಂ ಕಾಮದಾಯ ಮಣಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೇಘೋಲ್ಕಾದಿಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ । 470 ।

ಓಂ ಸರ್ವವಶ್ಯಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಥರ್ವಣಿಕಮನ್ತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಯಸ್ಪೋಷಾದಿಮನ್ತ್ರರಾಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡೇಶಗಾಯತ್ರೀಪ್ರತಿಪಾದಿತವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಿಂಡಮನ್ತ್ರಾದಿಮಾಲಾನ್ತಸರ್ವಮನ್ತ್ರೌಘವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಜಪ್ತಿಹೋಮಸನ್ತೃಪ್ತಿಸೇಕಭೋಜನಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಂಗಕಪುರಶ್ಚರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಣಲಕ್ಷಜಪಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೋಟ್ಯಾವೃತ್ತಿಕಸಂಜಪ್ತಿಸಿದ್ಧೀಶ್ವರತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಸಮಾರಬ್ಧಮಾಸೇನೈಕೇನಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ಮಾತೃಕಯಾ ಪುಟೀಕೃತ್ಯಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಲಿಪ್ಯಾ ಪುಟೀಕೃತ್ಯಮಾಸೇನೈಕೇನ ಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಯುಕ್ತಮಾತೃಕಾಪುಟಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮೀಸಮಾರಬ್ಧದಿನಸಪ್ತಕಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅರ್ಕೇನ್ದುಗ್ರಹಕಾಲೀನಜಪಾಜ್ಝಟಿತಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶಾತ್ರಿಕಾಲಪೂಜಾಕಮಾಸೇನೈಕೇನಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಾರ್ಣೌಷಧಿನಿಷ್ಪನ್ನಗುಟಿಕಾಭಿಃಸುಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂರ್ಯೋದಯಸಮಾರಮ್ಭದಿನೇನೈಕೇನಸಾಧಿತಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢದೇಶಿಕಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೋಂಹಭಾವನಾಸಿದ್ಧಸರ್ವಸಿದ್ಧಿವಿಲಾಸಕಾಯ ನಮಃ । 490 ।

See Also  Shivastotra By Kalki Avatar In Kannada

ಓಂ ಪರಾಕಾಮಕಲಾಧ್ಯಾನಸಿದ್ಧೀಶ್ವರತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ರಿಯಪೂಜಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮೃತಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನನ್ತಾವತಾರೇಷ್ವನನ್ತಫಲದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಂಗಪಾತಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟವಿಧಮೈಥುನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಪುಷ್ಪಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯೀಜ್ಞಾನದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ಆರಬ್ಧಕರ್ಮನಿರ್ವಿಘ್ನಪೂರಯಿತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಕ್ಷಪಾಟಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇನ್ದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಕಾರವರ್ಣಸಮ್ಬುದ್ಧಪರಾಕಾಮಕಲಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಪುತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಷಣಾತ್ರಯಮಾರ್ಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉದ್ದಂಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಗ್ರಾಯ ನಮಃ । 510 ।

ಓಂ ಉದಗ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಂಡೇರಕಬಲಿಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಜಸ್ವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊಷ್ಮಲಮದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಋಗರ್ಥವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ೠಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ೠಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಧೃಜೇ ನಮಃ । 520 ।

ಓಂ ಌವರ್ಣರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ೡವರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ೡಕಾರಾಕ್ಷರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಧಿತಾಖಿಲಭಕ್ತಶ್ರಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಧಿತಾಖಿಸಂಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಐಮ್ಪುಟಿತಸ್ಮೃತಿಬಿನ್ದುಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮಃ । 530 ।

ಓಂ ಓಂಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪಧೃಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಂಕಾರಾಢ್ಯಗಭೂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಔಮ್ಪೂರ್ವಯುಗ್ಗಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಶಾಂಶಿಭಾವಸನ್ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಂಶಾಂಶಿಭಾವವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಃಕಾರಾನ್ತಸಮಸ್ತಾಚ್ಕವರ್ಣಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕತೃತೀಯವಿಸರ್ಗಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕತೃತೀಯಾರ್ಣಕೇವಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕರ್ಪೂರತಿಲಕೋದ್ಭಾಸಿಲಲಾಟೋರ್ಧ್ವಪ್ರದೇಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲ್ವಾಟಭೂಮಿಸಂರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಖಲ್ವಾಟಬುದ್ಧಿಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಟ್ವಾಂಗಾಯುಧಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಡ್ಗೋದ್ಯತಕರಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಂಡಿತಾಖಿಲದುರ್ಭಿಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖನಿಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖದಿರಾಧಿಕಸಾರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖಲೀಕೃತವಿಪಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಾನ್ಧರ್ವವಿದ್ಯಾಚತುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗನ್ಧರ್ವನಿಕರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಪೂರ್ವಬೀಜಸನ್ನಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 550 ।

ಓಂ ಘೋರಘರ್ಘರಬೃಂಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಂಟಾನಿನಾದಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘಾರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘನಾಗಮಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವೇದೇಷು ಸಂಗೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಥವೇದನಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಕಸಂಯುಕ್ತಚತುರ್ಯುಕ್ತಚತುಶ್ಶತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಗತಯೇ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛತ್ರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛದ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಛನ್ದೋವತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಬನ್ಧವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ರಕ್ಷಿಣೇ ನಮಃ । 570 ।

ಓಂ ಜಗನ್ಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಯೋನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗನ್ನಿಧಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜರಾಮರಣವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದಾನನ್ದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗುಡಾನುಕೃತಿಚ್ಛಾಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಗ್ರದಾದಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾಮ್ಬೂನದಸಮಚ್ಛಾಯಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಜಪಸಮ್ಪ್ರೀತಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಯೋಗಸುಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪತತ್ಪರಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಾತೀಪೂಜಕವಾಕ್ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತೀದಿನಸುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಯನ್ತೀಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಭಾನತಿರಸ್ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ಭಾನತಿರೋಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜಗದ್ರೂಪಮಹಾಮಾಯಾಧಿಷ್ಠಾನಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 590 ।

ಓಂ ಝಂಝಾನಿಲಸಮಶ್ವಾಸಿನ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಿಲ್ಲಿಕಾಸಮಕಾನ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಝಲಝ್ಝಲಾಸುಸಂಶೋಭಿಶೂರ್ಪಾಕೃತಿದ್ವಿಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಟಂಕಕರ್ಮವಿನಾಭಾವಸ್ವಯಮ್ಭೂತಕಲೇವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಠಕ್ಕುರಾಕೃತಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಿಂಡಿಮಸ್ವನಸಂವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡಮರುಪ್ರಿಯಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಢಕ್ಕಾವಾದನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಢುಂಢಿರಾಜವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುನ್ದಿಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತುನ್ದಿಲವಪುಷೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಪನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಪರೋಷಧ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಕಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರಾನಾಯಕಶೇಖರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯಾಢ್ಯವಧೂಸಂಗಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವವೇತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕಾಲವಿದೇ ನಮಃ । 610 ।

ಓಂ ಸ್ಥೂಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲಕರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಣವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಿರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಲೇಶಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥಾಂಡಿಲಕುಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುಃಖಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ದುಃಖದಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಾದಿವಿನಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧನಧಾನ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಸ್ತಿಮಿತಲೋಚನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧೀರಧಿಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುರ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧುರೀಣತ್ವಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 630 ।

ಓಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗೈಕಸನ್ದೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ಯಾನಯೋಗೈಕಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನರನಾರೀಜನಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನಪೂಜನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಗ್ನನೀಲಾಸಮಾವೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಂಜನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರಾಧಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಲೇಪಾಯ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ನಿರವಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶೀಥಿನೀನಮಸ್ಯಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿಶೀಥಿನೀಜಪಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮರೂಪಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸನ್ಧ್ಯಾರುಣವಪುಃಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫುಲ್ಲಪುಷ್ಪಸಮೂಹ ಶ್ರೀಸಮ್ಭೂಷಿತಸುಮಸ್ತಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫಾಲ್ಗುನಾನುಜಪೂಜಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಫೇತ್ಕಾರತನ್ತ್ರವರ್ಣಿತಾಯ ನಮಃ । 650 ।

ಓಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಲಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಣಾರ್ಚಿತಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾನೀಹೃದಯಾನನ್ದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯರೂಪಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಭಾರ್ಗವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೃಗೋಃಸುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭವ್ಯಕಲಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಾವನಾವಶತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಿಸುಲಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿನೇ ನಮಃ । 670 ।

ಓಂ ಮಾನದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನೋಭಿಮಾನಶೋಧಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಹವೋದ್ಯತಕ್ರೀಡಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ದಹಾಸಮನೋಹರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದಲಾಲಸಮಾನಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಸ್ವಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಶಆಶಂಸಿನೇ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಾಜ್ಞಿಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಜ್ಞೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಣಲಮ್ಪಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸರಾಜಸಮಾಸ್ವಾದಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸರಾಜೈಕಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀವತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಸಮ್ಪನ್ನಾಯ ನಮಃ । 690 ।

ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷಣಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಯಯೋಗವಿಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಾಸನಸಮಾಸೀನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರವನ್ದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರೇಣ್ಯದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿವಿಧಾರ್ಥಜ್ಞಾನದಾತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದವೇದಾನ್ತವಿತ್ತಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹಸಮಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಶಿಖಿವಾಹನನಾಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೋಪಾಸನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮನ್ತ್ರೈವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಧಾರಕ್ರಮಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಮ್ನಾಯೇಷು ಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ದರ್ಶನೀಪಾರದೃಶ್ವನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಧ್ವಾತೀತರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡೂರ್ಮಿವೃನ್ದವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯಬಿನ್ದುಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸನ್ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ । 710 ।

ಓಂ ಷಟ್ಕರ್ಮಸಂಘಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ತಾಜ್ಞಾನಾದಿರೂಪಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಾಹಸಾದ್ಭುತಖೇಲನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪರೂಪಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿದೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಸಾರಾಮ್ಬುಧಿತಾರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಸಂಘಸಮಾಶ್ಲಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ಪಕುಂಡಲಿತೋದರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಋಕ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಸ್ವಾಹಾಯುಙ್ಮನ್ತ್ರವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಕರ್ಮಸಮಾರಮ್ಭಸಮ್ಪೂಜಿತಪದದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಪ್ರಕಾಶಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯನ್ಭೂಲಿಂಗಸಂಸ್ಥಾಯಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಯಮ್ಭೂಲಿಂಗಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುತಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೋತ್ರೇ ನಮಃ । 730 ।

ಓಂ ಹುತಭುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹರಲಾಲನಸನ್ತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಲಾಹಲಾಶಿಪುತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹುಂಕಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಾಹಾಕಾರಸಮಾಕುಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲಸುತಾಸೂನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೇಮಭಾಸ್ವರದೇಹಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಿಮಾಚಲಶಿಖಾರೂಢಾಯ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ಹಿಮಧಾಮಸಮದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೋಭಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷುಧಾಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೈಣ್ಯಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಪಾಕರನಿಭಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಮಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಸರ್ವಹಲ್ಕಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 750 ।

ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತವರ್ಣಮಾಲಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಹಾಸರಸ್ವತೀಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತಮಶರೀರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾರುಕರ್ಮವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲತರಸ್ವರೂಪಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರಜಾಲಪ್ರಕಾಶಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲರೂಪಸಮುಜ್ಜೃಮ್ಭಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃದಬ್ಜಧ್ಯಾತರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪಸಮುಲ್ಲಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರಜಾಲಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ । 760 ।

See Also  1000 Names Of Sri Radhika – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ಓಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರತನುಶ್ರೀಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕುಂಡಲಿನೀಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಕ್ಷ್ಮತಮವಪುಶ್ಶೋಭಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಕಾಮಕಲಾತನವೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರರೂಪಸಮುದ್ಭಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಪರವಪುರ್ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತರೂಪವಿಲಾಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡಾಮ್ನಾಯಮಹಾಮನ್ತ್ರನಿಕುರುಮ್ಬನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಪುರುಷಮುಖೋತ್ಪನ್ನಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಮನುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 770 ।

ಓಂ ಅಘೋರಮುಖಸಂಜಾತದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖೋತ್ಪನ್ನಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಮದೇವಮುಖೋತ್ಪನ್ನೋತ್ತರಾಮ್ನಾಯಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶಾನಮುಖಸಂಜಾತೋರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯಮನುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮರ್ಶಮುಖಸಂಜಾತಾನುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸನ್ದಿಷ್ಟಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರೇಶಸಮುಪಾದಿಷ್ಟದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪದ್ಮಪಾದಸಮಾದಿಷ್ಟಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಾಮಲಕಸನ್ದಿಷ್ಟೋತ್ತರಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಸನ್ದಿಷ್ಟೋರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯಾಖಿಲಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ । 780 ।

ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಸನ್ದಿಷ್ಟನುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಜಾನನ್ದಸನ್ದಿಷ್ಟಾನುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂರ್ವಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರೌಘೈಃಸೃಷ್ಟಿಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರೌಘೈಃಸ್ಥಿತಿಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರೌಘೈರ್ಹೃತಿಶಕ್ತಿಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮನ್ತ್ರೌಘೈಸ್ತಿರೋಧಾನಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಾಮ್ನಾಯಕಮನ್ತ್ರೌಘೈರನುಗ್ರಹಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುತ್ತರಗಮನ್ತ್ರೌಘೈಃಸಹಜಾನನ್ದಲಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯಕಸನ್ದಿಷ್ಟಾನುಸ್ಯೂತಚಿತ್ಸುಖಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ । 790 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋಪ್ತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗೋವಿನ್ದರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂಹಾರಕೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರುದ್ರರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರೋಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಈಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸದಾಶಿವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನುಗ್ರಹೀತ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪರಾಯಣಾಯ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಸ್ಪೃಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿರ್ಗುಣಾನನ್ದರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಭಾವನಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಮಾತ್ರಾನುಭಾವಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಸ್ವರೂಪಸುಸಂಶೋಭಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾಟಸ್ಥಿಕಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಖಿಲಕಲ್ಯಾಣಗುಣರಾಜಿವಿರಾಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಗ್ನಿಕುಂಡಸಮ್ಭೂತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ । 810 ।

ಓಂ ತ್ರಿದಶಕಾರುನಿಷ್ಪನ್ನಸ್ವಾನನ್ದಭವನಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರೀಕೃತೇಶಪುತ್ರತ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲವಾಣೀವಿವಾಹಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೀಲಸರಸ್ವತೀಮನ್ತ್ರಜಪತಾತ್ಪರ್ಯಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವದಸುರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುರರಕ್ಷಾಸಮುದ್ಯತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ತಿತಾಖಿಲಪೂರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪಾಪೌಘವಿಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವೇನ್ದ್ರಕೃತಪೂಜನಾಯ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ತಾರಾರಮ್ಭಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮೋಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಪದಙೇನ್ತಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಏಕದಂಷ್ಟ್ರಾಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿಮುಖಾಯಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಚತುರ್ಥ್ಯನ್ತವಿರಾಜಿತಕಲೇಬರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಪದಸಂರಾಜಿನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾತ್ಮನೇಪದಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಂಕ್ರೋಂಹ್ರೀಂಗಂಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಘೇಘೇಸ್ವಾಹಾಸಮಾಪಿತಾಯ ನಮಃ । 830 ।

ಓಂ ತಾರಾರಬ್ಧಮಹಾಮನ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಸ್ತಿಮುಖಾನ್ತಙೇಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಾಯಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಡೇನ್ತೋಚ್ಛಿಷ್ಟಮಹಾತ್ಮಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಾಶಾಂಕುಶತ್ರಪಾಮಾರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಸಮಲಂಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಮಘೇಘೇಸಮಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯಪದೋಪಧಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಹ್ನಿಜಾಯಾಸುಸಮ್ಪೂರ್ಣಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜದ್ವಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಹೇರಮ್ಬಾಖ್ಯಗಣೇಶಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುತಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಾರುಣ್ಯೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರನಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಊರ್ಧ್ವಸಮಾಖ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನೃತ್ಯಕರ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । 850 ।

ಓಂ ವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸಿವಿಘ್ನೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಿಜಪೂರ್ವಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿಪ್ರೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಲ್ಲಭಾಜಾನಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತೀಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವ್ಯಷ್ಟಾವತಾರಸಮ್ಭಿನ್ನಲೀಲಾವೈವಿಧ್ಯಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದವತಾರಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ದೀಕ್ಷಣಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಸಮಾರಬ್ಧಮಹಾಷೋಡಶಿಕಾನ್ತಿಮಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಮಹತ್ಪದಸಮಾಯುಕ್ತಪಾದುಕಾಸಮ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಣವಾದಯೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿತಾರೀಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಬೀಜಕಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಣೀಭೂಬೀಜಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸತ್ರಯಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಖೇಚರೀಬೀಜಸಮ್ಭಿನ್ನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನಾಥಸುಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಾಸಾದಶ್ರೀಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವನಾಥವಿಲೋಮಕಾಯ ನಮಃ । 870 ।

ಓಂ ಪರಾಪ್ರಾಸಾದಬೀಜಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಗಣೇಶಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಕ್ರಮೋತ್ಕ್ರಮಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಬಾಲಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಾಜಿವಾಹಾವಿಲಾಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯಪೂರ್ವವಿದ್ಯಾಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಮಾದಿಷೋಡಶೀಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಪೂರ್ವಚಾಂಡಾಲೀಸಮಾಯುಕ್ತಸುವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೋದಶಾರ್ಣವಾಗ್ದೇವೀಸಮುಲ್ಲಸಿತಮೂರ್ತಿಕಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ನಕುಲೀಮಾತೃಸಂಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಮಾತಂಗಿನೀಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘುವಾರ್ತಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಪ್ನವಾರ್ತಾಲಿಕಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಿರಸ್ಕಾರೀಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಾರ್ತಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಬೀಜಸಮಾಯುಕ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾವಿಜೃಮ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಯೋದಶಾಕ್ಷರೀಹಾದಿಜ್ಞಪ್ತಿವಿದ್ಯಾಸಮನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾವಾಕ್ಯಮಹಾಮಾತೃಚತುಷ್ಟಯವಿಲಾಸಿತಾಯ ನಮಃ । 890 ।

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರಸಬೀಜಾಢ್ಯಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ್ವಯಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರೀಶೈವತತ್ತ್ವವಿಮರ್ಶಿನೀಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿವರ್ಣಾತ್ಮದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಶೋಭಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರದನಾಕ್ಷರಸಂಶೋಭಿಗಣಪೋಚ್ಛಿಷ್ಟಮನ್ತ್ರಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗಿರಿವ್ಯಾಹೃತಿವರ್ಣಾತ್ಮಗಣಪೋಚ್ಛಿಷ್ಟರಾಜಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸತ್ರಯಸಮಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಸಾವಾಣೀಸಮರ್ಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಕಪದಸಂಯುತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀಚರ್ಯಾನನ್ದನಾಥಾಢ್ಯಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾಪಾದುಕಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪೂಜಯಾಮಿಪದಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಮಃಪದಸಮಾಪಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮುಖೈಕಸಂವೇದ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಮಂಡಲಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಸಮಾರಬ್ಧಶಿವಾನ್ತಗುರುಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಭಿಃಕುಲರೂಪಿಭಿಃಸಮಾರಾಧ್ಯಪದದ್ವನ್ದ್ವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿದ್ಯಾವತಾರಗುರುಭಿಃಸಮ್ಪೂಜಿತಪದದ್ವಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರೌಘೀಯಗುರುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಿವ್ಯೌಘಗುರುಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 910 ।

ಓಂ ಸಿದ್ಧೌಘದೇಶಿಕಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾನವೌಘನಿಷೇವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುತ್ರಯಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುರುಷಟ್ಕಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಾಮ್ಭವೀಕ್ರಮಸಮ್ಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಶೀತ್ಯುತ್ತರಶತಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿರಶ್ಮಿಸನ್ನಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಂಘಿತಾಖಿಲರಶ್ಮಿಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷಡನ್ವಯಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇಶಿಕಾನ್ವಯರಕ್ಷಿತಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಸರ್ವಶ್ರುತಿಶಿರೋನಿಷ್ಠಪಾದುಕಾದ್ವಯವೈಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವೋಹಮ್ಭಾವನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿಚ್ಛಕ್ತ್ಯಾರವ್ಯಪರಾಹಂಯುಜೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಂವಿದ್ಬಿನ್ದುಸಮಾಖ್ಯಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಕಾಮಕಲಾಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟಸರ್ವೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಬಿನ್ದುಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೋಪತಾಯ ನಮಃ । 930 ।

ಓಂ ಸರ್ಜನಾದಿಕ್ರಿಯಾನ್ವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟಚೈತನ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗಣ್ಯರೂಪವಿಲಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಶ್ರಕಾಮಕಲಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಗ್ನೀಷೋಮೀಯಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಶ್ರಬಿನ್ದುಸಮಾಖ್ಯಾಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವವೃನ್ದಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾತ್ರಯಾವಿಷ್ಟಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿನ್ದುತ್ರಯವಿಲಾಸಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಕಲಾತ್ರಯಧ್ಯಾನಸರ್ವಬನ್ಧವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಬಿನ್ದುತ್ರಯೈಕತಾಧ್ಯಾನವಿಕಲೇಬರಮುಕ್ತಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಯಜನಸಮ್ಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೀರಚರ್ಯಾಧರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನ್ತರ್ಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಹಿರ್ಯಾಗಪುರಸ್ಕೃತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆತ್ಮಯಾಗಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವವಿಶ್ವನಿಯಾಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾತೃಕಾದಶಕನ್ಯಾಸದೇವತಾಭಾವಸಿದ್ಧಿದಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪ್ರಪಂಚಯಾಗನ್ಯಾಸೇನಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಘುಷೋಢಾಮಹಾಷೋಢಾನ್ಯಾಸದ್ವಯಸಮರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ । 950 ।

ಓಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರತ್ರಿವಿಧನ್ಯಾಸಮಹಾಸಿದ್ಧಿವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಶ್ಮಿಮಾಲಾಮಹಾನ್ಯಾಸವಜ್ರವರ್ಮಸ್ವರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಹಂಸಪರಮಹಂಸಾಖ್ಯನ್ಯಾಸದ್ವಯವಿಭಾವಿತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಪದಾವನೀನ್ಯಾಸಕಲಾಶತಾಧಿಕಾಷ್ಟಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಪೂಜನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಪೂಜಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಾವೃತಿಮಹಾಯಜ್ಞಸಂರಕ್ಷಣಧುರನ್ಧರಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಮ್ಬೋದರಮಹಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೈರವೀಭೈರವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಿಷ್ಟಸದ್ವಸ್ತುನೇ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಪರಸಂವಿತ್ತಿರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶುಭಾಶುಭಕರಾಯ ಕರ್ಮಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಜೀವಯಾತ್ರಾವಿಧಾಯಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಖಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಾಮ್ನೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಧಿಷ್ಠಾನಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯ (ಪರಸ್ಮೈ) ನಮಃ । 970 ।

ಓಂ ಆರೋಪಿತಜಗಜ್ಜಾತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಮಂಗಲಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಬ್ದಸೃಷ್ಟಿಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ವಾಚೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮರ್ಶರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಶ್ಯನ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಫೋಟರೂಪಧೃತೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಧ್ಯಮಾಯೈ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಚಿನ್ತನಾರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೈಖರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಥೂಲವಾಚಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಧ್ವನಿರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಭಾಷಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಪರಾಯ (ಅಪರಸ್ಮೈ) ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಾಧಾರಗತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಪ್ತಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನೇ ಪ್ರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 990 ।

ಓಂ ಮಣಿಪೂರಕಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಹತಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಪಂಕಜೋಲ್ಲಾಸಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರಾಬ್ಜವಾಸಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಹಸ್ರಾರಾಮ್ಬುಜಾರೂಢಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಿವಶಕ್ತ್ಯೈಕ್ಯರೂಪಕಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೂಲಕುಂಡಲಿನೀರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾಕುಂಡಲಿನೀಮಯಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶಾನ್ತಮಹಾಸ್ಥಾನಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅಸ್ಪರ್ಶಾಭಿಧಮಹಾಸ್ಥಿತ್ಯೈ ನಮಃ । 1000 ।

ಇತಿ ಉಡ್ಡಾಮರೇಶ್ವರತನ್ತ್ರೇ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಪಟಲೇ
ಗುಹ್ಯನಾಮ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Uchchhishta Ganapati:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil