1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

॥ Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീഗുഹ്യനാമൌച്ഛിഷ്ടഗണേശാനസഹസ്രനാമാവലിഃ ॥
॥ ശ്രീഃ ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।
(വിശേഷവിധിസ്തു) സര്‍വത്രാദൌ ഓം ആം ക്രോം ഹ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം ഗ്ലൌം
ഗം ഇതി അഷ്ടതാരീസംയോജനം മഹാഗണേശാനോപാസകൈഃ ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം
ഗ്ലൌം ഗം ഇതി ഷട്താരീസംയോജനം സപ്തത്രിംശദക്ഷര ശ്രീമദുച്ഛിഷ്ടഗണേശാനോപാസകൈഃ
ഓം ആം ക്രോം ഹ്രീം ഗം ഗ്ലൌം ഇതി ഷട്താരീസംയോജനം ച കര്‍തവ്യം ।
സര്‍വത്ര നമോന്തപ്രതിനാമാന്തപ്രണവപല്ലവിതത്വമപി ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras ഓം ആം ക്രോം ഹ്രീം ക്ലീം ഹ്രീം ഗ്ലൌം ഗം
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras ഓം ശ്രീം ഹ്രീം ക്ലീം ഗ്ലൌം ഗം
or ഓം ആം ക്രോം ഹ്രീം ഗം ഗ്ലൌം
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

ഓം മഹാഗണാധിനാഥാഖ്യായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാവിംശത്യക്ഷരാത്മകായ നമഃ ।
ഓം താരശ്രീശക്തികന്ദര്‍പഭൂസ്മൃതിബിന്ദുസംയുതായ നമഃ ।
ഓം ങേന്തഗണപതിപ്രോക്തായ നമഃ ।
ഓം വരവരദസംയുതായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജനദ്വിതീയാന്തായ നമഃ ।
ഓം ആദിത്യശിവസംയുതായ നമഃ ।
ഓം വശമാനയസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം വഹ്നിജായാസമര്‍പിതായ നമഃ ।
ഓം ഗണകമുനിസന്ദൃഷ്ടായ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം നിചൃദ്ഗായത്രഭാഷിതായ നമഃ ।
ഓം സുരാദിവന്ദ്യപാദാബ്ജായ നമഃ ।
ഓം മനുരാജവിജൃംഭിതായ നമഃ ।
ഓം ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം രത്നദ്വീപസ്യ മധ്യഗായ നമഃ ।
ഓം തരങ്ഗമാലികാധൌതശീതതരാമലാലയായ നമഃ ।
ഓം കല്‍പപാദപസംശോഭിമണിഭൂമിവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം മൃദുവാതസമാനീതദിവ്യഗന്ധനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം നാനാകുസുമസങ്കീര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം പക്ഷിവൃന്ദരവപ്രിയായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം യുഗപദൃതുഷടകേന സംസേവിതപദദ്വയായ നമഃ ।
ഓം നവരത്നസമാവിദ്ധസിംഹാസനസമാസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ജപാപുഷ്പതിരസ്കാരിരക്തകാന്തിസമുജ്ജ്വലായ നമഃ ।
ഓം വല്ലഭാശ്ലിഷ്ടവാമാങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ഏകാദശകരാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം രത്നകുംഭാഢ്യശുണ്ഡാഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ബീജാപൂരിണേ നമഃ ।
ഓം ഗദാധരായ നമഃ ।
ഓം ഇക്ഷുചാപധരായ നമഃ ।
ഓം ശൂലിനേ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം ചക്രപാണയേ നമഃ ।
ഓം സരോജഭൃതേ നമഃ ।
ഓം പാശിനേ നമഃ ।
ഓം ധൃതോത്പലായ നമഃ ।
ഓം ശാലീമഞ്ജരീഭൃതേ നമഃ ।
ഓം സ്വദന്തഭൃതേ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാവരണചക്രേശായ നമഃ ।
ഓം ഷഡാംനായപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം മൂലമന്ത്രാഢ്യപൂജാകായ നമഃ ।
ഓം ഷഡങ്ഗപരിവാരിതായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം പരൌഘപൂജനാതുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യൌഘാദിനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീശ്രീപതിസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഗിരിജാതത്പതിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം രതിമന്‍മഥസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മഹീവരാഹപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഋദ്ധ്യാമോദപ്രപൂജാകായ നമഃ ।
ഓം സമൃദ്ധിതത്പതിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം കാന്തിസുമുഖസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മദനാവതികദുര്‍മുഖായ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം മദദ്രവാവിഘ്നപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ദ്രാവിണീവിഘ്നേകര്‍തൃകായ നമഃ ।
ഓം വസുധാരാശങ്ഖപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം വസുമതികപദ്മകായ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മീപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരീശായ നമഃ ।
ഓം കൌമാരീസേവിതാങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം വൈഷ്ണവ്യര്‍ചിതപദ്വന്ദ്വായ നമഃ ।
ഓം വാരാഹീസേവിതാങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം ഇദ്രാണീപൂജിതശ്രീകായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ചാമുണ്ഡശ്രിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം മഹാലക്ഷ്മീമഹാമാതൃസമ്പൂജിതപദദ്വയായ നമഃ ।
ഓം ഐരാവതസമാരൂഢവജ്രഹസ്തേന്ദ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം അജോപരിസമാരൂഢശക്തിഹസ്താഗ്നിസേവിതായ നമഃ ।
ഓം മഹിഷാരൂഢദണ്ഡാഢ്യയമദേവപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം നരാരോഹിഖഡ്ഗഹസ്തനിരൃത്യാശ്രിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം മകരവാഹനാരൂഢപാശാഢ്യവരുണാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം രുരോരുപരിസന്തിഷ്ഠദ്ധ്വജാഢ്യശ്വസനാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം അശ്വവാഹനശങ്ഖാഢ്യസോമദേവപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം വൃഷഭവാഹനാരൂഢത്രിശൂലാഢ്യേശസേവിതായ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം പഞ്ചാവരണപൂജോദ്യത്കാരുണ്യാകുലമാനസായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാവൃതിനമസ്യാകഭക്തവാഞ്ഛാപ്രപൂരണായ നമഃ ।
ഓം ഏകമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടമൂര്‍തയേ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാശന്‍മൂര്‍തിഭേദകായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മചാരിസമാഖ്യാകായ നമഃ ।
ഓം പത്നീസംയുതമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം നഗ്നപത്നീസമാശ്ലിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം സുരതാനന്ദതുന്ദിലായ നമഃ ।
ഓം സുമബാണേക്ഷുകോദണ്ഡപാശാങ്കുശവരായുധായ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം കാമിനീചുംബനായുക്തസദാലിങ്ഗനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം അണ്ഡകര്‍ണകപോലാഖ്യത്രിസ്ഥാനമദവാരിരാജേ നമഃ ।
ഓം മദാപോലുബ്ധമധുപൈര്‍വിചുംബിതകപോലകായ നമഃ ।
ഓം കാമുകായ നമഃ ।
ഓം കാമിനീകാന്തായ നമഃ ।
ഓം കാന്താധരമധുവ്രതായ നമഃ ।
ഓം കാമിനീഹൃദയാകര്‍ഷിണേ നമഃ ।
ഓം വശാഗണനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഐരാവതാദിദിങ്നാഗമിഥുനാഷ്ടകപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം സദാ ജായാശ്രിതായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം അശ്രാന്തായ നമഃ ।
ഓം നഗ്നോപാസകപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം മാംസാശിനേ നമഃ ।
ഓം വാരുണീമത്തായ നമഃ ।
ഓം മത്സ്യഭുജേ നമഃ ।
ഓം മൈഥുനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം മുദ്രാസപ്തകസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മപഞ്ചകനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാങ്ഗരാഗസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ശൃങ്ഗാരരസലമ്പടായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം കര്‍പൂരവീടീസൌഗന്ധ്യകല്ലോലിതകകുപ്തടായ നമഃ ।
ഓം ഉപാസകവരിഷ്ഠാസ്യവീട്യാമൌക്യനിരാസകായ നമഃ ।
ഓം യോന്യാഹിതസുശുണ്ഡാകായ നമഃ ।
ഓം യോനിലാലനലാലസായ നമഃ ।
ഓം ഭഗാമോദസമാശ്വാസിനേ നമഃ ।
ഓം ഭഗചുംബനലമ്പടായ നമഃ ।
ഓം കാന്താകുചസമാലിങ്ഗിശുണ്ഡാമണ്ഡിതവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടാഖ്യഗണേശാനായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടാസ്വാദിസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടപൂജനരതായ നമഃ ॥ 110 ॥

ഓം ഉച്ഛിഷ്ടജപസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടഹോമസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടവ്രതധാരകായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടതര്‍പണപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടമാര്‍ജനേ രതായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടബ്രാഹ്മണകുലസന്തര്‍പണസുസാധിതായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടവിഘ്നരാജേന്ദ്രായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടവസ്തുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടമന്ത്രസഞ്ജാപിസര്‍വസിദ്ധിപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടോപചാരരതായ നമഃ । 120 ।

ഓം ഉച്ഛിഷ്ടോപാസ്തിസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം മദിരാനന്ദസന്തോഷിണേ നമഃ ।
ഓം സദാമത്തായ നമഃ ।
ഓം മദോദ്ധതായ നമഃ ।
ഓം മധുരാശിനേ നമഃ ।
ഓം മധൂദ്രിക്തായ നമഃ ।
ഓം മധുപാനപരായണായ നമഃ ।
ഓം മധുസ്നാനപരാമോദായ നമഃ ।
ഓം മാധുര്യൈകരസാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം മദിരാസിന്ധുസംഭൂതായ നമഃ । 130 ।

ഓം സുധാമജ്ജനതത്പരായ നമഃ ।
ഓം മദിരാംബുധിസംസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം മദിരാമജ്ജനേ രതായ നമഃ ।
ഓം മദിരാതര്‍പണപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മദിരാമാര്‍ജനാദൃതായ നമഃ ।
ഓം മദിരാമോദസന്തോഷിണേ നമഃ ।
ഓം മദിരാമോദലോലുപായ നമഃ ।
ഓം കാദംബരീരസോന്‍മത്തായ നമഃ ।
ഓം കാദംബരീപ്രിയാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം ദ്രാക്ഷാരസസമാഹ്ലാദിനേ നമഃ । 140 ।

ഓം ദ്രാക്ഷാരസമദോല്വണായ നമഃ ।
ഓം വാരുണീമദഘൂര്‍ണാംബായ നമഃ ।
ഓം വാരുണീമദവിഹ്വലായ നമഃ ।
ഓം നാരികേലരസാസ്വാദിനേ നമഃ ।
ഓം നാരികേലമധുപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം താലഫലരസോന്‍മത്തായ നമഃ ।
ഓം താലമദ്യപരായണായ നമഃ ।
ഓം പാനസമദ്യസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം കദലീമദ്യപാനകായ നമഃ ।
ഓം ദാഡിമീരസസമ്പ്രീതായ നമഃ । 150 ।

ഓം ഗൌഡപാനകലമ്പടായ നമഃ ।
ഓം പൌഷ്പീപാനസദാമത്തായ നമഃ ।
ഓം പൌഷ്പീകരണ്ഡമണ്ഡിതായ നമഃ ।
ഓം യുവതീസുരതാസക്തായ നമഃ ।
ഓം യുവതീമണിതേ രതായ നമഃ ।
ഓം മോദപ്രമോദകൃത്സങ്ഗായ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവാനന്ദവത്സലായ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലസേവ്യായ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലതുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ശുക്ലസിദ്ധിവരപ്രദായ നമഃ । 160 ।

ഓം ശുക്ലധാതുമഹഃപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ഓജശ്ശക്തിപ്രകാശനായ നമഃ ।
ഓം ശുക്രാദിമാന്ത്രികൈര്‍ധുര്യൈരര്‍ധരാത്രപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം മുക്തകച്ഛായ നമഃ ।
ഓം മുക്തകേശായ നമഃ ।
ഓം നഗ്നകാന്താസമാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം താംബൂലചര്‍വണായുക്തായ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരവീടികാമദായ നമഃ ।
ഓം കാന്താചര്‍വിതതാംബൂലരസാസ്വാദനലമ്പടായ നമഃ ।
ഓം വിശേഷതഃ കലിയുഗേസിദ്ധിദായ സുരപാദപായ നമഃ । 170 ।

ഓം മഹാപദ്മാദിഖര്‍വാന്തനിധിപൌഷ്കല്യപോഷകായ നമഃ ।
ഓം സ്വല്‍പായാസസുസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം കലൌ തൂര്‍ണഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം പിതൃകാനനസംസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം പിതൃകാനനസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം മാചീപത്രസമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ബൃഹതീപത്രതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം ദൂര്‍വായുഗ്മനമസ്യാകായ നമഃ ।
ഓം ധുത്തൂരദലപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം വിഷ്ണുക്രാന്തസപര്യാകായ നമഃ । 180 ।

ഓം ഗണ്ഡലീപത്രസേവിതായ നമഃ ।
ഓം അര്‍കപത്രസുസംരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം അര്‍ജുനപത്രകപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം നാനാപത്രസുസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം നാനാപുഷ്പസുസേവിതായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാര്‍ചനപൂജായാംസഹസ്രകമലപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം പുന്നാഗപുഷ്പസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മന്ദാരകുസുമപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ബകുലപുഷ്പസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ധുത്തൂരസുമശേഖരായ നമഃ । 190 ।

ഓം രസാലപുഷ്പസംശോഭിനേ നമഃ ।
ഓം കേതകീപുഷ്പസുപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം പാരിജാതപ്രസൂനാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം മാധവീകുന്ദതോഷിതായ നമഃ ।
ഓം ശംയാലങ്കാരസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം മൃണാലപാടലീപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷപങ്കജപൂജായാമണിമാദിപ്രസാധകായ നമഃ ।
ഓം സംഹിതാപദപാഠാദിഘനാന്തജ്ഞാനദായകായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാവധാനസന്ധായിനേ നമഃ ।
ഓം ശതാവധാനപോഷകായ നമഃ । 200 ।

ഓം സാഹസ്രികാവധാനശ്രീപരിപാടീപ്രവര്‍ധനായ നമഃ ।
ഓം മനശ്ചിന്തിതവിജ്ഞാത്രേ നമഃ ।
ഓം മനസാ ചിന്തിതപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഭക്തത്രാണവ്യഗ്രചിത്തായ നമഃ ।
ഓം സ്മൃതിമാത്രാഭയപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സ്മൃതിമാത്രാഖിലത്രാത്രേ നമഃ ।
ഓം സാധകേഷ്ടദതല്ലജായ നമഃ ।
ഓം സ്വസാധകവിപക്ഷച്ഛിദേ നമഃ ।
ഓം വിപക്ഷജനഭക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം വ്യാധിഹന്ത്രേ നമഃ । 210 ।

ഓം വ്യഥാഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം മഹാവ്യാധിവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം പൈത്തികാര്‍തിപ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം ശ്ലൈഷ്മികസ്യ വിനാശകായ നമഃ ।
ഓം വാതികജ്വരവിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം ശൂലഗുല്‍മാദിനാശനായ നമഃ ।
ഓം നേത്രരോഗപ്രശമനായ നമഃ ।
ഓം നിത്യജ്വരവിനാശനായ നമഃ ।
ഓം കാസാദിവ്യാധിസംഹര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്വരവിനാശനായ നമഃ । 220 ।

ഓം ആധിഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം തമോഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാപദ്വിനിവാരകായ നമഃ ।
ഓം ധനദായിനേ നമഃ ।
ഓം യശോദായിനേ നമഃ ।
ഓം ജ്ഞാനദായിനേ നമഃ ।
ഓം സുരദ്രുമായ നമഃ ।
ഓം കല്യത്വദായകായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താമണയേ നമഃ ।
ഓം ആയുഷ്യദായകായ നമഃ । 230 ।

ഓം പരകായപ്രവേശാദിയോഗസിദ്ധിവിധായകായ നമഃ ।
ഓം മഹാധനിത്വസന്ധാത്രേ നമഃ ।
ഓം ധരാധീശത്വദായകായ നമഃ ।
ഓം താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനകൌമുദ്യൈ നമഃ ।
ഓം ജന്‍മവ്യാധിജരാമൃത്യുമഹാവ്യാധിവിനാശകായ നമഃ ।
ഓം സംസാരകാനനച്ഛേത്രേ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം സംസാരഭയവിധ്വംസിപരാകാമകലാവപുഷേ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടാഖ്യഗണാധീശായ നമഃ ।
ഓം വാമാചരണപൂജിതായ നമഃ । 240 ।

See Also  Vyasagita From Brahma Purana In Malayalam

ഓം നവാക്ഷരീമന്ത്രരാജായ നമഃ ।
ഓം ദശവര്‍ണകമന്ത്രരാജേ നമഃ ।
ഓം ഏകാദശാക്ഷരീരൂപായ നമഃ ।
ഓം സപ്തവിംശതിവര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം ഷട്ത്രിംശദര്‍ണസമ്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ബലിമന്ത്രപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാദശാക്ഷരസന്നിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ഏകോനവിംശതീഷ്ടദായ നമഃ ।
ഓം സപ്തവര്‍ണാധികത്രിംശദര്‍ണമന്ത്രസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാത്രിംശദക്ഷരാരൂഢായ നമഃ । 250 ।

ഓം ദക്ഷിണാചാരസേവിതായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാവൃതികയന്ത്രോദ്ധവരിവസ്യാവിധിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം നവവര്‍ണാദിമന്ത്രൌഘസമ്പ്രപൂജിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം പരൌഘീയഗുരുവ്യൂഹസന്തര്‍പണസുസാധിതായ നമഃ ।
ഓം മഹത്പദസമായുക്തപാദുകാപൂജനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണാഭിമുഖേശസ്യപൂജനേന വരപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യവൃന്ദസിദ്ധവൃന്ദമാനവൌഘനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ത്രിവാരം മൂലമന്ത്രേണബിന്ദുചക്രേ സുതര്‍പിതായ നമഃ ।
ഓം ഷഡങ്ഗദേവതാപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ഷണ്‍മുഖാംനായരാജിതായ നമഃ । 260 ।

ഓം തുഷാരസമശോഭാകഹൃദയാംബാനമസ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം സ്ഫടികാശ്മസമാനശ്രീശിരോദേവീനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്യാമശോഭാസമുജ്ജൃംഭിശിഖാദേവീപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രനീലമണിച്ഛായകവചാംബാപരീവൃതായ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണവര്‍ണസുശോഭിശ്രീനേത്രമാതൃസമാവൃതായ നമഃ ।
ഓം ആരുണ്യൌഘനദീമജ്ജദസ്ത്രാംബാസേവിതാങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം വസുദലാബ്ജമൂലേഷുശക്ത്യഷ്ടകസമന്വിതായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം വിശ്വധാത്രീഭോഗദാര്‍ചിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നനാശികയാ പൂജ്യായ നമഃ । 270 ।

ഓം നിധിപ്രദാപരീവൃതായ നമഃ ।
ഓം പാപഘ്നികാപൂജ്യപാദായ നമഃ ।
ഓം പുണ്യാദേവീനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം അന്വര്‍ഥനാമസംരാജിശശിപ്രഭാപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ദലാഷ്ടകസ്യ മധ്യേഷുസിദ്ധ്യഷ്ടകപരീവൃതായ നമഃ ।
ഓം അണിംനീപൂജിതപദായ നമഃ ।
ഓം മഹിംന്യര്‍ചിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം ലഘിംനീചിന്തിതപദായ നമഃ ।
ഓം ഗരിംണീപൂജിതാങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം ഈശിത്വാര്‍ചിതദേവേന്ദ്രായ നമഃ । 280 ।

ഓം വശിത്വാര്‍ചിതവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം പ്രാകാംയദേവീസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം പ്രാപ്തിസിദ്ധിപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ബാഹ്യാഷ്ടദലരാജീവേവക്രതുണ്ഡാദിരൂപകായ നമഃ ।
ഓം വക്രതുണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ഏകദംഷ്ട്രായ നമഃ ।
ഓം മഹോദരായ നമഃ ।
ഓം ഗജാനനായ നമഃ ।
ഓം ലംബോദരാഖ്യായ നമഃ ।
ഓം വികടായ നമഃ । 290 ।

ഓം വിഘ്നരാജേ നമഃ ।
ഓം ധൂംരവര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം ബഹിരഷ്ടദലാഗ്രേഷുബ്രാഹ്ംയാദിമാതൃസേവിതായ നമഃ ।
ഓം മൃഗചര്‍മാവൃതസ്വര്‍ണകാന്തിബ്രാഹ്മീസമാവൃതായ നമഃ ।
ഓം നൃകപാലാദിസംബിഭ്രച്ചന്ദ്രഗൌരമഹേശികായ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രഗോപാരുണച്ഛായകൌമാരീവന്ദ്യപാദുകായ നമഃ ।
ഓം നീലമേഘസമച്ഛായവൈഷ്ണവീസുപരിഷ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം അഞ്ജനാദ്രിസമാനശ്രീവാരാഹീപര്യലങ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രനീലപ്രഭാപുഞ്ജലസദിന്ദ്രാണികായുതായ നമഃ ।
ഓം ശോണവര്‍ണസമുല്ലാസിചാമുണ്ഡാര്‍ചിതപാദുകായ നമഃ । 300 ।

ഓം സ്വര്‍ണകാന്തിതിരസ്കാരിമഹാലക്ഷ്മീനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഐരാവതാദിവജ്രാദിദേവേന്ദ്രാദിപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാവൃതിനമസ്യായാമണിമാദിപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം സങ്ഗുപ്തവിദ്യായ നമഃ ।
ഓം സങ്ഗുപ്തവരിവസ്യാവിധിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം വാമാചരണസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിപ്രസന്തുഷ്ടമാനസായ നമഃ ।
ഓം കോങ്കാചലശിരോവര്‍തിനേ നമഃ ।
ഓം കോങ്കാചലജനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം കോങ്കാംബുദജലാസ്വാദിനേ നമഃ । 310 ।

ഓം കാവേരീതീരവാസകായ നമഃ ।
ഓം ജാഹ്നവീമജ്ജനാസക്തായ നമഃ ।
ഓം കാലിന്ദീമജ്ജനേ രതായ നമഃ ।
ഓം ശോണഭദ്രാജലോദ്ഭൂതായ നമഃ ।
ഓം ശോണപാഷാണരൂപകായ നമഃ ।
ഓം സരയ്വാപഃപ്രവാഹസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം നര്‍മദാവാരിവാസകായ നമഃ ।
ഓം കൌശികീജലസംവാസായ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രഭാഗാംബുനിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം താംരപര്‍ണീതടസ്ഥായിനേ നമഃ । 320 ।

ഓം മഹാസാരസ്വതപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മഹാനദീതടാവാസായ നമഃ ।
ഓം ബ്രഹ്മപുത്രാംബുവാസകായ നമഃ ।
ഓം തമസാതമ ആകാരായ നമഃ ।
ഓം മഹാതമോപഹാരകായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീരാപഗാതീരവാസിനേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീരനീരപ്രവര്‍ധകായ നമഃ ।
ഓം കാമകോടീപീഠവാസിനേ നമഃ ।
ഓം ശങ്കരാര്‍ചിതപാദുകായ നമഃ ।
ഓം ഋശ്യശൃങ്ഗപുരസ്ഥായിനേ നമഃ । 330 ।

ഓം സുരേശാര്‍ചിതവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാരകാപീഠസംവാസിനേ നമഃ ।
ഓം പദ്മപാദാര്‍ചിതാങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം ജഗന്നാഥപുരസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം തോടകാചാര്യസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ജ്യോതിര്‍മഠാലയസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം ഹസ്താമലകപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാഭോഗയശോമോക്ഷയോഗലിങ്ഗപ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചലിങ്ഗപ്രതിഷ്ഠായിനേ നമഃ ।
ഓം ദ്വാദശലിങ്ഗസംസ്ഥിതായ നമഃ । 340 ।

ഓം കോലാചലപുരസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം കാമേശീനഗരേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം ജ്വാലാമുഖീമുഖസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം ശ്രീശൈലകൃതവാസകായ നമഃ ।
ഓം ലങ്കേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം കുമാരീശായ നമഃ ।
ഓം കാശീശായ നമഃ ।
ഓം മഥുരേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം മലയാദ്രിശിരോവാസിനേ നമഃ ।
ഓം മലയാനിലസേവിതായ നമഃ । 350 ।

ഓം ശോണാദ്രിശിഖരാരൂഢായ നമഃ ।
ഓം ശോണാദ്രീശപ്രിയങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ജംബൂവനാന്തമധ്യസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം വല്‍മീകപുരമധ്യഗായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാശത്പീഠനിലയായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാശദക്ഷരാത്മകായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടോത്തരശതക്ഷേത്രായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടോത്തരശതപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം രത്നശൈലകൃതാവാസായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധജ്ഞാനപ്രദായകായ നമഃ । 360 ।

ഓം ശാതകുംഭഗിരിസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം ശാതകുംഭോദരസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ഗോമയപ്രതിമാവിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ശ്വേതാര്‍കതനുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്രാബിംബസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം നിംബബിംബസുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം അശ്വത്ഥമൂലസംസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം വടവൃക്ഷാധരസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം നിംബവൃക്ഷസ്യ മൂലസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം പ്രതിഗ്രാമാധിദൈവതായ നമഃ । 370 ।

ഓം അശ്വത്ഥനിംബസംയോഗേപ്രിയാലിങ്ഗിതമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം ഗംബീജരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഏകാര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ഗണാധിപായ നമഃ ।
ഓം ഗ്ലൈംബീജാഖ്യായ നമഃ ।
ഓം ഗണേശാനായ നമഃ ।
ഓം ഗോങ്കാരായ നമഃ ।
ഓം ഏകവര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം വിരിരൂപായ നമഃ । 380 ।

ഓം വിഘ്നഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ദൃഷ്ടാദൃഷ്ടഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം പത്നീവരാങ്ഗസത്പാണയേ നമഃ ।
ഓം സിന്ദൂരാഭായ നമഃ ।
ഓം കപാലഭൃതേ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മീഗണേശായ നമഃ ।
ഓം ഹേമാഭായ നമഃ ।
ഓം ഏകോനത്രിംശദക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം വാമാങ്ഗാവിഷ്ടലക്ഷ്മീകായ നമഃ ।
ഓം മഹാശ്രീപ്രവിധായകായ നമഃ । 390 ।

ഓം ത്ര്യക്ഷരായ നമഃ ।
ഓം ശക്തിഗണപായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസിദ്ധിപ്രപൂരകായ നമഃ ।
ഓം ചതുരക്ഷരശക്തീശായ നമഃ ।
ഓം ഹേമച്ഛായായ നമഃ ।
ഓം ത്രിണേത്രകായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദപങ്ക്ത്യര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം രക്താഭായ നമഃ ।
ഓം കല്‍പവല്ലിഭൃതേ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചവക്ത്രായ നമഃ । 400 ।

ഓം സിംഹവാഹായ നമഃ ।
ഓം ഹേരംബായ നമഃ ।
ഓം ചതുരര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം സുബ്രഹ്മണ്യഗണേശാനായ നമഃ ।
ഓം ധാത്വര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വകാമദായ നമഃ ।
ഓം അരുണാഭതനുശ്രീകായ നമഃ ।
ഓം കുക്കുടോദ്യത്കരാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാവിംശതിവര്‍ണാത്മമന്ത്രരാജസുപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഗന്ധര്‍വസിദ്ധസംസേവ്യായ നമഃ । 410 ।

ഓം വ്യാഘ്രദ്വിപാദിഭീകരായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രശാസ്ത്രമഹോദന്വത്സമുദ്യതകലാനിധയേ നമഃ ।
ഓം ജനസംബാധസമ്മോഹിനേ നമഃ ।
ഓം നവദ്രവ്യവിശേഷകായ നമഃ ।
ഓം കാമനാഭേദസംസിദ്ധവിവിധധ്യാനഭേദകായ നമഃ ।
ഓം ചതുരാവൃത്തിസന്തൃപ്തിപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം അഭീഷ്ടസമര്‍പകായ നമഃ ।
ഓം ചന്ദ്രചന്ദനകാശ്മീരകസ്തൂരീജലതര്‍പിതായ നമഃ ।
ഓം ശുണ്ഡാഗ്രജലസന്തൃപ്തികൈവല്യഫലദായകായ നമഃ ।
ഓം ശിരഃകൃതപയസ്തൃപ്തിസര്‍വസമ്പദ്വിധായകായ നമഃ । 420 ।

ഓം ഗുഹ്യദേശമധുദ്രവ്യസന്തൃപ്ത്യാകാമദായകായ നമഃ ।
ഓം നേത്രദ്വയമധുദ്രവ്യതൃപ്ത്യാകൃഷ്ടിവിധായകായ നമഃ ।
ഓം പൃഷ്ഠദേശഘൃതദ്രവ്യതൃപ്തിഭൂപവശങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ഏരണ്ഡതൈലസന്തൃപ്തിരണ്ഡാകര്‍ഷകനാഭികായ നമഃ ।
ഓം ഊരുയുഗ്മകതൈലീയതര്‍പണാതിപ്രമോദിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രീതിപ്രവര്‍ധകാംസീയപയഃപയഃപ്രതര്‍പണായ നമഃ ।
ഓം ധര്‍മവര്‍ധകതുണ്ഡീയദ്രവ്യത്രയസുതര്‍പണായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടദ്രവ്യാഹുതിപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം വിവിധദ്രവ്യഹോമകായ നമഃ ।
ഓം ബ്രാഹ്മമുഹൂര്‍തനിഷ്പന്നഹോമകര്‍മപ്രസാദിതായ നമഃ । 430 ।

ഓം മധുദ്രവ്യകഹോമേനസ്വര്‍ണസമൃദ്ധിവര്‍ധകായ നമഃ ।
ഓം ഗോദുഗ്ധകൃതഹോമേനഗോസമൃദ്ധിവിധായകായ നമഃ ।
ഓം ആജ്യാഹുതികഹോമേനലക്ഷ്മീലാസവിലാസകായ നമഃ ।
ഓം ശര്‍കരാഹുതിഹോമേനകാഷ്ഠാഷ്ടകയശഃപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ദധിദ്രവ്യകഹോമേനസര്‍വസമ്പത്തിദായകായ നമഃ ।
ഓം ശാല്യന്നകൃതഹോമേനാന്നസമൃദ്ധിവിതാരകായ നമഃ ।
ഓം സതണ്ഡുലതിലാഹുത്യാദ്രവ്യകദംബപൂരകായ നമഃ ।
ഓം ലാജാഹുതികഹോമേനദിഗന്തവ്യാപികീര്‍തിദായ നമഃ ।
ഓം ജാതീപ്രസൂനഹോമേനമേധാപ്രജ്ഞാപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ദൂര്‍വാത്രികീയഹോമേനപൂര്‍ണായുഃപ്രതിപാദകായ നമഃ । 440 ।

ഓം സുപീതസുമഹോമേനവൈരിഭൂപതിശിക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം വിഭീതകസമിദ്ധോമൈഃസ്തംഭനോച്ചാടസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം അപാമാര്‍ഗസമിദ്ധൌമൈഃപണ്യയോഷാവശങ്കരായ നമഃ ।
ഓം ഏരണ്ഡകസമിദ്ധോമൈഃരണ്ഡാസങ്ഘവശങ്കരായ നമഃ ।
ഓം നിംബദ്രുദലഹോമേനവിദ്വേഷണവിധായകായ നമഃ ।
ഓം ധൃതാക്തദൌഗ്ധശാല്യന്നഹോമൈരിഷ്ടഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം തിലാദിചതുരാഹുത്യാസര്‍വപ്രാണിവശങ്കരായ നമഃ ।
ഓം നാനാദ്രവ്യസമിദ്ധോമൈരാകര്‍ഷണാദിസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ത്രൈലോക്യമോഹനായ നമഃ ।
ഓം വിഘ്നായ നമഃ । 450 ।

ഓം ത്ര്യധികത്രിംശദര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാദശാക്ഷരശക്തീശായ നമഃ ।
ഓം പത്നീവരാങ്ഗഹസ്തകായ നമഃ ।
ഓം മുക്താചന്ദ്രൌഘദീപ്താഭായ നമഃ ।
ഓം വിരിവിഘ്നേശപദ്ധതയേ നമഃ ।
ഓം ഏകാദശാക്ഷരീമന്ത്രോല്ലാസിനേ നമഃ ।
ഓം ഭോഗഗണാധിപായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാത്രിംശദര്‍ണസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഹരിദ്രാഗണപായ നമഃ ।
ഓം മഹതേ നമഃ । 460 ।

ഓം ജഗത്ത്രയഹിതായ നമഃ ।
ഓം ഭോഗമോക്ഷദായ നമഃ ।
ഓം കവിതാകരായ നമഃ ।
ഓം ഷഡര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം പാപവിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വസൌഭാഗ്യദായകായ നമഃ ।
ഓം വക്രതുണ്ഡാഭിധായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ ।
ഓം ഭജതാം കാമദായ മണയേ നമഃ ।
ഓം മേഘോല്‍കാദിമഹാമന്ത്രായ നമഃ । 470 ।

ഓം സര്‍വവശ്യഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ആഥര്‍വണികമന്ത്രാത്മനേ നമഃ ।
ഓം രായസ്പോഷാദിമന്ത്രരാജേ നമഃ ।
ഓം വക്രതുണ്ഡേശഗായത്രീപ്രതിപാദിതവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം പിണ്ഡമന്ത്രാദിമാലാന്തസര്‍വമന്ത്രൌഘവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സഞ്ജപ്തിഹോമസന്തൃപ്തിസേകഭോജനസാധിതായ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചാങ്ഗകപുരശ്ചര്യായ നമഃ ।
ഓം അര്‍ണലക്ഷജപസാധിതായ നമഃ ।
ഓം കോട്യാവൃത്തികസഞ്ജപ്തിസിദ്ധീശ്വരത്വദായകായ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണാഷ്ടമീസമാരബ്ധമാസേനൈകേനസാധിതായ നമഃ । 480 ।

ഓം മാതൃകയാ പുടീകൃത്യമാസേനൈകേന സാധിതായ നമഃ ।
ഓം ഭൂതലിപ്യാ പുടീകൃത്യമാസേനൈകേന സാധിതായ നമഃ ।
ഓം ത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംയുക്തമാതൃകാപുടസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം കൃഷ്ണാഷ്ടമീസമാരബ്ധദിനസപ്തകസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം അര്‍കേന്ദുഗ്രഹകാലീനജപാജ്ഝടിതിസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം നിശാത്രികാലപൂജാകമാസേനൈകേനസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രാര്‍ണൌഷധിനിഷ്പന്നഗുടികാഭിഃസുസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം സൂര്യോദയസമാരംഭദിനേനൈകേനസാധിതായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢദേശികസ്മൃതിസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ശിവോംഹഭാവനാസിദ്ധസര്‍വസിദ്ധിവിലാസകായ നമഃ । 490 ।

See Also  1000 Names Of Sri Bala 2 – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

ഓം പരാകാമകലാധ്യാനസിദ്ധീശ്വരത്വദായകായ നമഃ ।
ഓം അകാരായ നമഃ ।
ഓം അഗ്രിയപൂജാകായ നമഃ ।
ഓം അമൃതാനന്ദദായകായ നമഃ ।
ഓം അനന്തായ നമഃ ।
ഓം അനന്താവതാരേഷ്വനന്തഫലദായകായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാങ്ഗപാതസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടവിധമൈഥുനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടപുഷ്പസമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം അഷ്ടാധ്യായീജ്ഞാനദായകായ നമഃ । 500 ।

ഓം ആരബ്ധകര്‍മനിര്‍വിഘ്നപൂരയിത്രേ നമഃ ।
ഓം ആക്ഷപാടികായ നമഃ ।
ഓം ഇന്ദ്രഗോപസമാനശ്രിയേ നമഃ ।
ഓം ഇക്ഷുഭക്ഷണലാലസായ നമഃ ।
ഓം ഈകാരവര്‍ണസംബുദ്ധപരാകാമകലാത്മകായ നമഃ ।
ഓം ഈശാനപുത്രായ നമഃ ।
ഓം ഈശാനായ നമഃ ।
ഓം ഈഷണാത്രയമാര്‍ജകായ നമഃ ।
ഓം ഉദ്ദണ്ഡായ നമഃ ।
ഓം ഉഗ്രായ നമഃ । 510 ।

ഓം ഉദഗ്രായ നമഃ ।
ഓം ഉണ്ഡേരകബലിപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഊര്‍ജസ്വതേ നമഃ ।
ഓം ഊഷ്മലമദായ നമഃ ।
ഓം ഊഹാപോഹദുരാസദായ നമഃ ।
ഓം ഋജുചിത്തൈകസുലഭായ നമഃ ।
ഓം ഋണത്രയവിമോചകായ നമഃ ।
ഓം ഋഗര്‍ഥവേത്രേ നമഃ ।
ഓം ൠകാരായ നമഃ ।
ഓം ൠകാരാക്ഷരരൂപധൃജേ നമഃ । 520 ।

ഓം ഌവര്‍ണരൂപായ നമഃ ।
ഓം ൡവര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം ൡകാരാക്ഷരപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഏധിതാഖിലഭക്തശ്രിയേ നമഃ ।
ഓം ഏധിതാഖിസംശ്രയായ നമഃ ।
ഓം ഏകാരരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഐകാരായ നമഃ ।
ഓം ഐമ്പുടിതസ്മൃതിബിന്ദുകായ നമഃ ।
ഓം ഓങ്കാരവാച്യായ നമഃ ।
ഓം ഓങ്കാരായ നമഃ । 530 ।

ഓം ഓങ്കാരാക്ഷരരൂപധൃജേ നമഃ ।
ഓം ഔങ്കാരാഢ്യഗഭൂയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഔമ്പൂര്‍വയുഗ്ഗകാരകായ നമഃ ।
ഓം അംശാംശിഭാവസന്ദൃഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം അംശാംശിഭാവവിവര്‍ജിതായ നമഃ ।
ഓം അഃകാരാന്തസമസ്താച്കവര്‍ണമണ്ഡലപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം കതൃതീയവിസര്‍ഗാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം കതൃതീയാര്‍ണകേവലായ നമഃ ।
ഓം കര്‍പൂരതിലകോദ്ഭാസിലലാടോര്‍ധ്വപ്രദേശകായ നമഃ ।
ഓം ഖല്വാടഭൂമിസംരക്ഷിണേ നമഃ । 540 ।

ഓം ഖല്വാടബുദ്ധിഭേഷജായ നമഃ ।
ഓം ഖട്വാങ്ഗായുധസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഖഡ്ഗോദ്യതകരാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം ഖണ്ഡിതാഖിലദുര്‍ഭിക്ഷായ നമഃ ।
ഓം ഖനിലക്ഷ്മീപ്രദര്‍ശകായ നമഃ ।
ഓം ഖദിരാധികസാരാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം ഖലീകൃതവിപക്ഷകായ നമഃ ।
ഓം ഗാന്ധര്‍വവിദ്യാചതുരായ നമഃ ।
ഓം ഗന്ധര്‍വനികരപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഘപൂര്‍വബീജസന്നിഷ്ടായ നമഃ । 550 ।

ഓം ഘോരഘര്‍ഘരബൃംഹിതായ നമഃ ।
ഓം ഘണ്ടാനിനാദസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഘാര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം ഘനാഗമപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍വേദേഷു സങ്ഗീതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഥവേദനിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ദശകസംയുക്തചതുര്യുക്തചതുശ്ശതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഥീപൂജനപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ചതുരാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍ഗതയേ നമഃ । 560 ।

ഓം ചതുര്‍ഥീതിഥിസംഭൂതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍വര്‍ഗഫലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ഛത്രിണേ നമഃ ।
ഓം ഛദ്മനേ നമഃ ।
ഓം ഛലായ നമഃ ।
ഓം ഛന്ദോവപുഷേ നമഃ ।
ഓം ഛന്ദോവതാരകായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ബന്ധവേ നമഃ ।
ഓം ജഗന്‍മാത്രേ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്രക്ഷിണേ നമഃ । 570 ।

ഓം ജഗന്‍മയായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്യോനയേ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്രൂപായ നമഃ ।
ഓം ജഗദാത്മനേ നമഃ ।
ഓം ജഗന്നിധയേ നമഃ ।
ഓം ജരാമരണവിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം ജഗദാനന്ദദായകായ നമഃ ।
ഓം ജാഗുഡാനുകൃതിച്ഛായായ നമഃ ।
ഓം ജാഗ്രദാദിപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ജാംബൂനദസമച്ഛായായ നമഃ । 580 ।

ഓം ജപസമ്പ്രീതമാനസായ നമഃ ।
ഓം ജപയോഗസുസംവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം ജപതത്പരസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ജപാകുസുമസങ്കാശായ നമഃ ।
ഓം ജാതീപൂജകവാക്പ്രദായ നമഃ ।
ഓം ജയന്തീദിനസുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ജയന്തീപൂജിതാങ്ഘ്രികായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ഭാനതിരസ്കാരിണേ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്ഭാനതിരോഹിതായ നമഃ ।
ഓം ജഗദ്രൂപമഹാമായാധിഷ്ഠാനചിന്‍മയാത്മകായ നമഃ । 590 ।

ഓം ഝഞ്ഝാനിലസമശ്വാസിന നമഃ ।
ഓം ഝില്ലികാസമകാന്തികായ നമഃ ।
ഓം ഝലഝ്ഝലാസുസംശോഭിശൂര്‍പാകൃതിദ്വികര്‍ണകായ നമഃ ।
ഓം ടങ്കകര്‍മവിനാഭാവസ്വയംഭൂതകലേവരായ നമഃ ।
ഓം ഠക്കുരായ നമഃ ।
ഓം ഠക്കുരാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ഠക്കുരാകൃതിശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം ഡിണ്ഡിമസ്വനസംവാദിനേ നമഃ ।
ഓം ഡമരുപ്രിയപുത്രകായ നമഃ ।
ഓം ഢക്കാവാദനസന്തുഷ്ടായ നമഃ । 600 ।

ഓം ഢുണ്ഢിരാജവിനായകായ നമഃ ।
ഓം തുന്ദിലായ നമഃ ।
ഓം തുന്ദിലവപുഷേ നമഃ ।
ഓം തപനായ നമഃ ।
ഓം താപരോഷധ്നേ നമഃ ।
ഓം താരകബ്രഹ്മസംസ്ഥാനായ നമഃ ।
ഓം താരാനായകശേഖരായ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യാഢ്യവധൂസങ്ഗിനേ നമഃ ।
ഓം തത്ത്വവേത്രേ നമഃ ।
ഓം ത്രികാലവിദേ നമഃ । 610 ।

ഓം സ്ഥൂലായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലകരായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥേയായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിതികര്‍ത്രേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിതിപ്രദായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥിരായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥലേശായിനേ നമഃ ।
ഓം സ്ഥാണ്ഡിലകുലപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ദുഃഖഹന്ത്രേ നമഃ । 620 ।

ഓം ദുഃഖദായിനേ നമഃ ।
ഓം ദുര്‍ഭിക്ഷാദിവിനാശകായ നമഃ ।
ഓം ധനധാന്യപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ധ്യേയായ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനസ്തിമിതലോചനായ നമഃ ।
ഓം ധീരായ നമഃ ।
ഓം ധിയേ നമഃ ।
ഓം ധീരധിയേ നമഃ ।
ഓം ധുര്യായ നമഃ ।
ഓം ധുരീണത്വപ്രദായകായ നമഃ । 630 ।

ഓം ധ്യാനയോഗൈകസന്ദൃഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ധ്യാനയോഗൈകലമ്പടായ നമഃ ।
ഓം നാരായണപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം നംയായ നമഃ ।
ഓം നരനാരീജനാശ്രയായ നമഃ ।
ഓം നഗ്നപൂജനസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം നഗ്നനീലാസമാവൃതായ നമഃ ।
ഓം നിരഞ്ജനായ നമഃ ।
ഓം നിരാധാരായ നമഃ ।
ഓം നിര്ലേപായ നമഃ । 640 ।

ഓം നിരവഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം നിശീഥിനീനമസ്യാകായ നമഃ ।
ഓം നിശീഥിനീജപപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം നാമപാരായണപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം നാമരൂപപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം പുരാണപുരുഷായ നമഃ ।
ഓം പ്രാതസ്സന്ധ്യാരുണവപുഃപ്രഭായ നമഃ ।
ഓം ഫുല്ലപുഷ്പസമൂഹ ശ്രീസംഭൂഷിതസുമസ്തകായ നമഃ ।
ഓം ഫാല്‍ഗുനാനുജപൂജാകായ നമഃ ।
ഓം ഫേത്കാരതന്ത്രവര്‍ണിതായ നമഃ । 650 ।

ഓം ബ്രാഹ്മണാദിസമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ബാലപൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം ബലപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ബാണാര്‍ചിതപദദ്വന്ദ്വായ നമഃ ।
ഓം ബാലകേലികുതൂഹലായ നമഃ ।
ഓം ഭവാനീഹൃദയാനന്ദിനേ നമഃ ।
ഓം ഭാവഗംയായ നമഃ ।
ഓം ഭവാത്മജായ നമഃ ।
ഓം ഭവേശായ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യരൂപാഢ്യായ നമഃ । 660 ।

ഓം ഭാര്‍ഗവേശായ നമഃ ।
ഓം ഭൃഗോഃസുതായ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യായ നമഃ ।
ഓം ഭവ്യകലായുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഭാവനാവശതത്പരായ നമഃ ।
ഓം ഭഗവതേ നമഃ ।
ഓം ഭക്തിസുലഭായ നമഃ ।
ഓം ഭയഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഭയപ്രദായ നമഃ ।
ഓം മായാവിനേ നമഃ । 670 ।

ഓം മാനദായ നമഃ ।
ഓം മാനിനേ നമഃ ।
ഓം മനോഭിമാനശോധകായ നമഃ ।
ഓം മഹാഹവോദ്യതക്രീഡായ നമഃ ।
ഓം മന്ദഹാസമനോഹരായ നമഃ ।
ഓം മനസ്വിനേ നമഃ ।
ഓം മാനവിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം മദലാലസമാനസായ നമഃ ।
ഓം യശസ്വിനേ നമഃ ।
ഓം യശആശംസിനേ നമഃ । 680 ।

ഓം യാജ്ഞികായ നമഃ ।
ഓം യാജ്ഞികപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം രാജരാജേശ്വരായ നമഃ ।
ഓം രാജ്ഞേ നമഃ ।
ഓം രാമായ നമഃ ।
ഓം രമണലമ്പടായ നമഃ ।
ഓം രസരാജസമാസ്വാദിനേ നമഃ ।
ഓം രസരാജൈകപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മീവതേ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മസമ്പന്നായ നമഃ । 690 ।

ഓം ലക്ഷ്യായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷണസംയുതായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്യലക്ഷണഭാവസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം ലയയോഗവിഭാവിതായ നമഃ ।
ഓം വീരാസനസമാസീനായ നമഃ ।
ഓം വീരവന്ദ്യായ നമഃ ।
ഓം വരേണ്യദായ നമഃ ।
ഓം വിവിധാര്‍ഥജ്ഞാനദാത്രേ നമഃ ।
ഓം വേദവേദാന്തവിത്തമായ നമഃ ।
ഓം ശിഖിവാഹസമാരൂഢായ നമഃ । 700 ।

ഓം ശിഖിവാഹനനാഥിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീവിദ്യോപാസനപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രൈവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ഷഡാധാരക്രമപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ഷഡാംനായേഷു സംസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്ദര്‍ശനീപാരദൃശ്വനേ നമഃ ।
ഓം ഷഡധ്വാതീതരൂപകായ നമഃ ।
ഓം ഷഡൂര്‍മിവൃന്ദവിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം ഷട്കോണമധ്യബിന്ദുഗായ നമഃ ।
ഓം ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസന്നിഷ്ഠായ നമഃ । 710 ।

ഓം ഷട്കര്‍മസങ്ഘസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്വൈരിവര്‍ഗവിധ്വംസിവിഘ്നേശ്വരഗജാനനായ നമഃ ।
ഓം സത്താജ്ഞാനാദിരൂപാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം സാഹസാദ്ഭുതഖേലനായ നമഃ ।
ഓം സര്‍പരൂപധരായ നമഃ ।
ഓം സംവിദേ നമഃ ।
ഓം സംസാരാംബുധിതാരകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍പസങ്ഘസമാശ്ലിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം സര്‍പകുണ്ഡലിതോദരായ നമഃ ।
ഓം സപ്തവിംശതിഋക്പൂജ്യായ നമഃ । 720 ।

ഓം സ്വാഹായുങ്മന്ത്രവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വകര്‍മസമാരംഭസമ്പൂജിതപദദ്വയായ നമഃ ।
ഓം സ്വയംഭുവേ നമഃ ।
ഓം സത്യസങ്കല്‍പായ നമഃ ।
ഓം സ്വയമ്പ്രകാശമൂര്‍തികായ നമഃ ।
ഓം സ്വയന്‍ഭൂലിങ്ഗസംസ്ഥായിനേ നമഃ ।
ഓം സ്വയംഭൂലിങ്ഗപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഹവ്യായ നമഃ ।
ഓം ഹുതപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഹോത്രേ നമഃ । 730 ।

ഓം ഹുതഭുജേ നമഃ ।
ഓം ഹവനപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ഹരലാലനസന്തുഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ഹലാഹലാശിപുത്രകായ നമഃ ।
ഓം ഹ്രീങ്കാരരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഹുങ്കാരായ നമഃ ।
ഓം ഹാഹാകാരസമാകുലായ നമഃ ।
ഓം ഹിമാചലസുതാസൂനവേ നമഃ ।
ഓം ഹേമഭാസ്വരദേഹകായ നമഃ ।
ഓം ഹിമാചലശിഖാരൂഢായ നമഃ । 740 ।

ഓം ഹിമധാമസമദ്യുതയേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷോഭഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷുധാഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷൈണ്യഹന്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാപ്രദായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമാധാരിണേ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷപാകരനിഭായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷമിണേ നമഃ ।
ഓം കകാരാദിക്ഷകാരാന്തസര്‍വഹല്‍കപ്രപൂജിതായ നമഃ । 750 ।

ഓം അകാരാദിക്ഷകാരാന്തവര്‍ണമാലാവിജൃംഭിതായ നമഃ ।
ഓം അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമഹാസരസ്വതീമയായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലതമശരീരാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം കാരുകര്‍മവിജൃംഭിതായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലതരസ്വരൂപാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം ചക്രജാലപ്രകാശിതായ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലരൂപസമുജ്ജൃംഭിണേ നമഃ ।
ഓം ഹൃദബ്ജധ്യാതരൂപകായ നമഃ ।
ഓം സൂക്ഷ്മരൂപസമുല്ലാസിനേ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രജാലസ്വരൂപകായ നമഃ । 760 ।

See Also  108 Names Of Navagrahanam Samuchchay – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

ഓം സൂക്ഷ്മതരതനുശ്രീകായ നമഃ ।
ഓം കുണ്ഡലിനീസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം സുക്ഷ്മതമവപുശ്ശോഭിനേ നമഃ ।
ഓം പരാകാമകലാതനവേ നമഃ ।
ഓം പരരൂപസമുദ്ഭാസിനേ നമഃ ।
ഓം സച്ചിദാനന്ദവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം പരാപരവപുര്‍ധാരിണേ നമഃ ।
ഓം സപ്തരൂപവിലാസിതായ നമഃ ।
ഓം ഷഡാംനായമഹാമന്ത്രനികുരുംബനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം തത്പുരുഷമുഖോത്പന്നപൂര്‍വാംനായമനുപ്രിയായ നമഃ । 770 ।

ഓം അഘോരമുഖസഞ്ജാതദക്ഷിണാംനായപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം സദ്യോജാതമുഖോത്പന്നപശ്ചിമാംനായസേവിതായ നമഃ ।
ഓം വാമദേവമുഖോത്പന്നോത്തരാംനായപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ഈശാനമുഖസഞ്ജാതോര്‍ധ്വാംനായമനുസേവിതായ നമഃ ।
ഓം വിമര്‍ശമുഖസഞ്ജാതാനുത്തരാംനായപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം തോടകാചാര്യസന്ദിഷ്ടപൂര്‍വാംനായകമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം സുരേശസമുപാദിഷ്ടദക്ഷിണാംനായമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം പദ്മപാദസമാദിഷ്ടപശ്ചിമാംനായമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്താമലകസന്ദിഷ്ടോത്തരാംനായകമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം ശങ്കരാചാര്യസന്ദിഷ്ടോര്‍ധ്വാംനായാഖിലമന്ത്രകായ നമഃ । 780 ।

ഓം ദക്ഷിണാമൂര്‍തിസന്ദിഷ്ടനുത്തരാംനായമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം സഹജാനന്ദസന്ദിഷ്ടാനുത്തരാംനായമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം പൂര്‍വാംനായകമന്ത്രൌഘൈഃസൃഷ്ടിശക്തിപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ദക്ഷിണാംനായമന്ത്രൌഘൈഃസ്ഥിതിശക്തിപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം പശ്ചിമാംനായമന്ത്രൌഘൈര്‍ഹൃതിശക്തിപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ഉത്തരാംനായമന്ത്രൌഘൈസ്തിരോധാനപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം ഊര്‍ധ്വാംനായകമന്ത്രൌഘൈരനുഗ്രഹപ്രകാശകായ നമഃ ।
ഓം അനുത്തരഗമന്ത്രൌഘൈഃസഹജാനന്ദലാസകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാംനായകസന്ദിഷ്ടാനുസ്യൂതചിത്സുഖാത്മകായ നമഃ ।
ഓം സൃഷ്ടികര്‍ത്രേ നമഃ । 790 ।

ഓം ബ്രഹ്മരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഗോപ്ത്രേ നമഃ ।
ഓം ഗോവിന്ദരൂപകായ നമഃ ।
ഓം സംഹാരകൃതേ നമഃ ।
ഓം രുദ്രരൂപായ നമഃ ।
ഓം തിരോധായകായ നമഃ ।
ഓം ഈശ്വരായ നമഃ ।
ഓം സദാശിവായ നമഃ ।
ഓം അനുഗ്രഹീത്രേ നമഃ ।
ഓം പഞ്ചകൃത്യപരായണായ നമഃ । 800 ।

ഓം അണിമാദിഗുണാസ്പൃഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം നിര്‍ഗുണാനന്ദരൂപകായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വാത്മഭാവനാരൂപായ നമഃ ।
ഓം സുഖമാത്രാനുഭാവകായ നമഃ ।
ഓം സ്വസ്വരൂപസുസംശോഭിനേ നമഃ ।
ഓം താടസ്ഥികസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം ഷഡ്ഗുണായ നമഃ ।
ഓം അഖിലകല്യാണഗുണരാജിവിരാജിതായ നമഃ ।
ഓം യജ്ഞാഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷീരസാഗരമധ്യഗായ നമഃ । 810 ।

ഓം ത്രിദശകാരുനിഷ്പന്നസ്വാനന്ദഭവനസ്ഥിതായ നമഃ ।
ഓം ഊരീകൃതേശപുത്രത്വായ നമഃ ।
ഓം നീലവാണീവിവാഹിതായ നമഃ ।
ഓം നീലസരസ്വതീമന്ത്രജപതാത്പര്യസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാവദസുരധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം സുരരക്ഷാസമുദ്യതായ നമഃ ।
ഓം ചിന്താമണിക്ഷേത്രവാസിനേ നമഃ ।
ഓം ചിന്തിതാഖിലപൂരകായ നമഃ ।
ഓം മഹാപാപൌഘവിധ്വംസിനേ നമഃ ।
ഓം ദേവേന്ദ്രകൃതപൂജനായ നമഃ । 820 ।

ഓം താരാരംഭിണേ നമഃ ।
ഓം നമോയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഭഗവത്പദങേന്തഗായ നമഃ ।
ഓം ഏകദംഷ്ട്രായസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തിമുഖായസംയുതായ നമഃ ।
ഓം ലംബോദരചതുര്‍ഥ്യന്തവിരാജിതകലേബരായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടപദസംരാജിനേ നമഃ ।
ഓം മഹാത്മനേപദപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം ആങ്ക്രോംഹ്രീങ്ഗംസമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഘേഘേസ്വാഹാസമാപിതായ നമഃ । 830 ।

ഓം താരാരബ്ധമഹാമന്ത്രായ നമഃ ।
ഓം ഹസ്തിമുഖാന്തങേയുതായ നമഃ ।
ഓം ലംബോദരായസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഡേന്തോച്ഛിഷ്ടമഹാത്മയുജേ നമഃ ।
ഓം പാശാങ്കുശത്രപാമാരായ നമഃ ।
ഓം ഹൃല്ലേഖാസമലങ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം വര്‍മഘേഘേസമാരൂഢായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടായപദോപധായ നമഃ ।
ഓം വഹ്നിജായാസുസമ്പൂര്‍ണായ നമഃ ।
ഓം മന്ത്രരാജദ്വയാന്വിതായ നമഃ । 840 ।

ഓം ഹേരംബാഖ്യഗണേശാനായ നമഃ ।
ഓം ലക്ഷ്മീയുതഗജാനനായ നമഃ ।
ഓം താരുണ്യേശായ നമഃ ।
ഓം ബാലരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം ശക്തീശായ നമഃ ।
ഓം വീരനാമകായ നമഃ ।
ഓം ഊര്‍ധ്വസമാഖ്യായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം വിജയായ നമഃ ।
ഓം നൃത്യകര്‍മകായ നമഃ । 850 ।

ഓം വിഘ്നവിധ്വംസിവിഘ്നേശായ നമഃ ।
ഓം ദ്വിജപൂര്‍വഗണാധിപായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിപ്രേശായ നമഃ ।
ഓം വല്ലഭാജാനയേ നമഃ ।
ഓം ഭക്തീശായ നമഃ ।
ഓം സിദ്ധിനായകായ നമഃ ।
ഓം ദ്വ്യഷ്ടാവതാരസംഭിന്നലീലാവൈവിധ്യശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാത്രിംശദവതാരാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം ദ്വാത്രിംശദ്ദീക്ഷണക്രമായ നമഃ ।
ഓം ശുദ്ധവിദ്യാസമാരബ്ധമഹാഷോഡശികാന്തിമായ നമഃ । 860 ।

ഓം മഹത്പദസമായുക്തപാദുകാസമ്പ്രതിഷ്ഠിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രണവാദയേ നമഃ ।
ഓം ത്രിതാരീയുജേ നമഃ ।
ഓം ബാലാബീജകശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം വാണീഭൂബീജസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം ഹംസത്രയസമന്വിതായ നമഃ ।
ഓം ഖേചരീബീജസംഭിന്നായ നമഃ ।
ഓം നവനാഥസുശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം പ്രാസാദശ്രീസമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം നവനാഥവിലോമകായ നമഃ । 870 ।

ഓം പരാപ്രാസാദബീജാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം മഹാഗണേശമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം ബാലാക്രമോത്ക്രമപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം യോഗബാലാവിജൃംഭിതായ നമഃ ।
ഓം അന്നപൂര്‍ണാസമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം വാജിവാഹാവിലാസിതായ നമഃ ।
ഓം സൌഭാഗ്യപൂര്‍വവിദ്യായുജേ നമഃ ।
ഓം രമാദിഷോഡശീയുതായ നമഃ ।
ഓം ഉച്ഛിഷ്ടപൂര്‍വചാണ്ഡാലീസമായുക്തസുവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഓം ത്രയോദശാര്‍ണവാഗ്ദേവീസമുല്ലസിതമൂര്‍തികായ നമഃ । 880 ।

ഓം നകുലീമാതൃസംയുക്തായ നമഃ ।
ഓം മഹാമാതങ്ഗിനീയുതായ നമഃ ।
ഓം ലഘുവാര്‍താലികായുക്തായ നമഃ ।
ഓം സ്വപ്നവാര്‍താലികാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം തിരസ്കാരീസമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം മഹാവാര്‍താലികായുക്തായ നമഃ ।
ഓം പരാബീജസമായുക്തായ നമഃ ।
ഓം ലോപാമുദ്രാവിജൃംഭിതായ നമഃ ।
ഓം ത്രയോദശാക്ഷരീഹാദിജ്ഞപ്തിവിദ്യാസമന്വിതായ നമഃ ।
ഓം മഹാവാക്യമഹാമാതൃചതുഷ്ടയവിലാസിതായ നമഃ । 890 ।

ഓം ബ്രഹ്മണ്യരസബീജാഢ്യബ്രഹ്മണ്യദ്വയശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം സപ്തദശാക്ഷരീശൈവതത്ത്വവിമര്‍ശിനീയുതായ നമഃ ।
ഓം ചതുര്‍വിംശതിവര്‍ണാത്മദക്ഷിണാമൂര്‍തിശോഭിതായ നമഃ ।
ഓം രദനാക്ഷരസംശോഭിഗണപോച്ഛിഷ്ടമന്ത്രകായ നമഃ ।
ഓം ഗിരിവ്യാഹൃതിവര്‍ണാത്മഗണപോച്ഛിഷ്ടരാജകായ നമഃ ।
ഓം ഹംസത്രയസമാരൂഢായ നമഃ ।
ഓം രസാവാണീസമര്‍പിതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീവിദ്യാനന്ദനാഥാഢ്യായ നമഃ ।
ഓം ആത്മകപദസംയുതായ നമഃ ।
ഓം ശ്രീചര്യാനന്ദനാഥാഢ്യായ നമഃ । 900 ।

ഓം ശ്രീമഹാപാദുകാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം പൂജയാമിപദപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം നമഃപദസമാപിതായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുമുഖൈകസംവേദ്യായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുമണ്ഡലപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ദീക്ഷാഗുരുസമാരബ്ധശിവാന്തഗുരുസേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുഭിഃകുലരൂപിഭിഃസമാരാധ്യപദദ്വന്ദ്വായ നമഃ ।
ഓം വിദ്യാവതാരഗുരുഭിഃസമ്പൂജിതപദദ്വയായ നമഃ ।
ഓം പരൌഘീയഗുരുപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ദിവ്യൌഘഗുരുപൂജിതായ നമഃ । 910 ।

ഓം സിദ്ധൌഘദേശികാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം മാനവൌഘനിഷേവിതായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുത്രയസമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ഗുരുഷട്കപ്രപൂജിതായ നമഃ ।
ഓം ശാംഭവീക്രമസമ്പൂജ്യായ നമഃ ।
ഓം അശീത്യുത്തരശതാര്‍ചിതായ നമഃ ।
ഓം ക്ഷിത്യാദിരശ്മിസന്നിഷ്ഠായ നമഃ ।
ഓം ലങ്ഘിതാഖിലരശ്മികായ നമഃ ।
ഓം ഷഡന്വയക്രമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ദേശികാന്വയരക്ഷിതായ നമഃ । 920 ।

ഓം സര്‍വശ്രുതിശിരോനിഷ്ഠപാദുകാദ്വയവൈഭവായ നമഃ ।
ഓം പരാകാമകലാരൂപായ നമഃ ।
ഓം ശിവോഹംഭാവനാത്മകായ നമഃ ।
ഓം ചിച്ഛക്ത്യാരവ്യപരാഹംയുജേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വജ്ഞാനിസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം സംവിദ്ബിന്ദുസമാഖ്യാതായ നമഃ ।
ഓം അപരാകാമകലാമയായ നമഃ ।
ഓം മായാവിശിഷ്ടസര്‍വേശായ നമഃ ।
ഓം മഹാബിന്ദുസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം അണിമാദിഗുണോപതായ നമഃ । 930 ।

ഓം സര്‍ജനാദിക്രിയാന്വിതായ നമഃ ।
ഓം മായാവിശിഷ്ടചൈതന്യായ നമഃ ।
ഓം അഗണ്യരൂപവിലാസകായ നമഃ ।
ഓം മിശ്രകാമകലാരൂപായ നമഃ ।
ഓം അഗ്നീഷോമീയസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം മിശ്രബിന്ദുസമാഖ്യാകായ നമഃ ।
ഓം ജീവവൃന്ദസമാശ്രിതായ നമഃ ।
ഓം കാമകലാത്രയാവിഷ്ടായ നമഃ ।
ഓം ബിന്ദുത്രയവിലാസിതായ നമഃ ।
ഓം കാമകലാത്രയധ്യാനസര്‍വബന്ധവിമോചകായ നമഃ । 940 ।

ഓം ബിന്ദുത്രയൈകതാധ്യാനവികലേബരമുക്തിദായ നമഃ ।
ഓം മഹായജനസമ്പ്രീതായ നമഃ ।
ഓം വീരചര്യാധരപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം അന്തര്യാഗക്രമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം ബഹിര്യാഗപുരസ്കൃതായ നമഃ ।
ഓം ആത്മയാഗസമാരാധ്യായ നമഃ ।
ഓം സര്‍വവിശ്വനിയാമകായ നമഃ ।
ഓം മാതൃകാദശകന്യാസദേവതാഭാവസിദ്ധിദായ നമഃ ।
ഓം പ്രപഞ്ചയാഗന്യാസേനസര്‍വേശ്വരത്വദായകായ നമഃ ।
ഓം ലഘുഷോഢാമഹാഷോഢാന്യാസദ്വയസമര്‍ചിതായ നമഃ । 950 ।

ഓം ശ്രീചക്രത്രിവിധന്യാസമഹാസിദ്ധിവിധായകായ നമഃ ।
ഓം രശ്മിമാലാമഹാന്യാസവജ്രവര്‍മസ്വരൂപകായ നമഃ ।
ഓം ഹംസപരമഹംസാഖ്യന്യാസദ്വയവിഭാവിതായ നമഃ ।
ഓം മഹാപദാവനീന്യാസകലാശതാധികാഷ്ടകായ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാപൂജനപ്രീതായ നമഃ ।
ഓം ത്രിപുരാപൂജകപ്രിയായ നമഃ ।
ഓം നവാവൃതിമഹായജ്ഞസംരക്ഷണധുരന്ധരായ നമഃ ।
ഓം ലംബോദരമഹാരൂപായ നമഃ ।
ഓം ഭൈരവീഭൈരവാത്മകായ നമഃ ।
ഓം ഉത്കൃഷ്ടശിഷ്ടസദ്വസ്തുനേ നമഃ । 960 ।

ഓം പരസംവിത്തിരൂപകായ നമഃ ।
ഓം ശുഭാശുഭകരായ കര്‍മണേ നമഃ ।
ഓം ജീവയാത്രാവിധായകായ നമഃ ।
ഓം സതേ നമഃ ।
ഓം ചിതേ നമഃ ।
ഓം സുഖായ നമഃ ।
ഓം നാംനേ നമഃ ।
ഓം രൂപായ നമഃ ।
ഓം അധിഷ്ഠാനാത്മകായ നമഃ ।
ഓം പരായ (പരസ്മൈ) നമഃ । 970 ।

ഓം ആരോപിതജഗജ്ജാതായ നമഃ ।
ഓം മിഥ്യാജ്ഞാനായ നമഃ ।
ഓം അമങ്ഗലായ നമഃ ।
ഓം അകാരാദിക്ഷകാരാന്തായ നമഃ ।
ഓം ശബ്ദസൃഷ്ടിസ്വരൂപായ നമഃ ।
ഓം പരായൈ വാചേ നമഃ ।
ഓം വിമര്‍ശരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം പശ്യന്ത്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്ഫോടരൂപധൃതേ നമഃ ।
ഓം മധ്യമായൈ നമഃ । 980 ।

ഓം ചിന്തനാരൂപായ നമഃ ।
ഓം വൈഖര്യൈ നമഃ ।
ഓം സ്ഥൂലവാചകായ നമഃ ।
ഓം ധ്വനിരൂപായ നമഃ ।
ഓം വര്‍ണരൂപിണേ നമഃ ।
ഓം സര്‍വഭാഷാത്മകായ നമഃ ।
ഓം അപരായ (അപരസ്മൈ) നമഃ ।
ഓം മൂലാധാരഗതായ നമഃ ।
ഓം സുപ്തായ നമഃ ।
ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനേ പ്രപൂജിതായ നമഃ । 990 ।

ഓം മണിപൂരകമധ്യസ്ഥായ നമഃ ।
ഓം അനാഹതാംബുജമധ്യഗായ നമഃ ।
ഓം വിശുദ്ധിപങ്കജോല്ലാസായ നമഃ ।
ഓം ആജ്ഞാചക്രാബ്ജവാസകായ നമഃ ।
ഓം സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢായ നമഃ ।
ഓം ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപകായ നമഃ ।
ഓം മൂലകുണ്ഡലിനീരൂപായ നമഃ ।
ഓം മഹാകുണ്ഡലിനീമയായ നമഃ ।
ഓം ഷോഡശാന്തമഹാസ്ഥാനായ നമഃ ।
ഓം അസ്പര്‍ശാഭിധമഹാസ്ഥിത്യൈ നമഃ । 1000 ।

ഇതി ഉഡ്ഡാമരേശ്വരതന്ത്രേ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനപടലേ
ഗുഹ്യനാമ ഉച്ഛിഷ്ടഗണേശസഹസ്രനാമാവലിഃ സമ്പൂര്‍ണാ ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Uchchhishta Ganapati:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil