1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In English

॥ Guhya Nama Uchchishta Gabeshana Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ sriguhyanamaucchistaganesanasahasranamavalih ॥
॥ srih ॥

Om sriganesaya namah ।
(visesavidhistu) sarvatradau Om am krom hrim klim hrim glaum
gam iti astatarisamyojanam mahaganesanopasakaih Om srim hrim klim
glaum gam iti sattarisamyojanam saptatrimsadaksara srimaducchistaganesanopasakaih
Om am krom hrim gam glaum iti sattarisamyojanam ca kartavyam ।
sarvatra namontapratinamantapranavapallavitatvamapi ॥ )
Use the prefix of eight bIjamantras Om am krom hrim klim hrim glaum gam
if you are a follower of Mahaganesha.
Use the prefix of six bIjamantras Om srim hrim klim glaum gam
or Om am krom hrim gam glaum
if you are a follower of Uchchishtaganapati. namaH follows for all names.
(For any general devotee, use only OM as given below.)

Om mahaganadhinathakhyaya namah ।
Om astavimsatyaksaratmakaya namah ।
Om tarasrisaktikandarpabhusmrtibindusamyutaya namah ।
Om nentaganapatiproktaya namah ।
Om varavaradasamyutaya namah ।
Om sarvajanadvitiyantaya namah ।
Om adityasivasamyutaya namah ।
Om vasamanayasamyuktaya namah ।
Om vahnijayasamarpitaya namah ।
Om ganakamunisandrstaya namah ॥ 10 ॥

Om nicrdgayatrabhasitaya namah ।
Om suradivandyapadabjaya namah ।
Om manurajavijrmbhitaya namah ।
Om iksusagaramadhyasthaya namah ।
Om ratnadvipasya madhyagaya namah ।
Om tarangamalikadhautasitataramalalayaya namah ।
Om kalpapadapasamsobhimanibhumivirajitaya namah ।
Om mrduvatasamanitadivyagandhanisevitaya namah ।
Om nanakusumasankirnaya namah ।
Om paksivrndaravapriyaya namah ॥ 20 ॥

Om yugapadrtusatakena samsevitapadadvayaya namah ।
Om navaratnasamaviddhasimhasanasamasthitaya namah ।
Om japapuspatiraskariraktakantisamujjvalaya namah ।
Om vallabhaslistavamangaya namah ।
Om ekadasakaranvitaya namah ।
Om ratnakumbhadhyasundagraya namah ।
Om bijapurine namah ।
Om gadadharaya namah ।
Om iksucapadharaya namah ।
Om suline namah ॥ 30 ॥

Om cakrapanaye namah ।
Om sarojabhrte namah ।
Om pasine namah ।
Om dhrtotpalaya namah ।
Om salimanjaribhrte namah ।
Om svadantabhrte namah ।
Om pancavaranacakresaya namah ।
Om sadamnayaprapujitaya namah ।
Om mulamantradhyapujakaya namah ।
Om sadangaparivaritaya namah ॥ 40 ॥

Om paraughapujanatustaya namah ।
Om divyaughadinisevitaya namah ।
Om srisripatisantustaya namah ।
Om girijatatpatipriyaya namah ।
Om ratimanmathasampritaya namah ।
Om mahivarahapujitaya namah ।
Om rddhyamodaprapujakaya namah ।
Om samrddhitatpatipriyaya namah ।
Om kantisumukhasupritaya namah ।
Om madanavatikadurmukhaya namah ॥ 50 ॥

Om madadravavighnapujyaya namah ।
Om dravinivighnekartrkaya namah ।
Om vasudharasankhapujyaya namah ।
Om vasumatikapadmakaya namah ।
Om brahmipriyaya namah ।
Om isvarisaya namah ।
Om kaumarisevitanghrikaya namah ।
Om vaisnavyarcitapadvandvaya namah ।
Om varahisevitanghrikaya namah ।
Om idranipujitasrikaya namah ॥ 60 ॥

Om camundasritapadukaya namah ।
Om mahalaksmimahamatrsampujitapadadvayaya namah ।
Om airavatasamarudhavajrahastendrapujitaya namah ।
Om ajoparisamarudhasaktihastagnisevitaya namah ।
Om mahisarudhadandadhyayamadevaprapujitaya namah ।
Om nararohikhadgahastanirrtyasritapadukaya namah ।
Om makaravahanarudhapasadhyavarunarcitaya namah ।
Om ruroruparisantisthaddhvajadhyasvasanarcitaya namah ।
Om asvavahanasankhadhyasomadevaprapujitaya namah ।
Om vrsabhavahanarudhatrisuladhyesasevitaya namah ॥ 70 ॥

Om pancavaranapujodyatkarunyakulamanasaya namah ।
Om pancavrtinamasyakabhaktavanchaprapuranaya namah ।
Om ekamurtaye namah ।
Om astamurtaye namah ।
Om pancasanmurtibhedakaya namah ।
Om brahmacarisamakhyakaya namah ।
Om patnisamyutamurtikaya namah ।
Om nagnapatnisamaslistaya namah ।
Om suratanandatundilaya namah ।
Om sumabaneksukodandapasankusavarayudhaya namah ॥ 80 ॥

Om kaminicumbanayuktasadalinganatatparaya namah ।
Om andakarnakapolakhyatristhanamadavariraje namah ।
Om madapolubdhamadhupairvicumbitakapolakaya namah ।
Om kamukaya namah ।
Om kaminikantaya namah ।
Om kantadharamadhuvrataya namah ।
Om kaminihrdayakarsine namah ।
Om vasagananisevitaya namah ।
Om airavatadidinnagamithunastakapujitaya namah ।
Om sada jayasritaya namah ॥ 90 ॥

Om asrantaya namah ।
Om nagnopasakapujitaya namah ।
Om mamsasine namah ।
Om varunimattaya namah ।
Om matsyabhuje namah ।
Om maithunapriyaya namah ।
Om mudrasaptakasampritaya namah ।
Om mapancakanisevitaya namah ।
Om pancangaragasupritaya namah ।
Om srngararasalampataya namah ॥ 100 ॥

Om karpuravitisaugandhyakallolitakakuptataya namah ।
Om upasakavaristhasyavityamaukyanirasakaya namah ।
Om yonyahitasusundakaya namah ।
Om yonilalanalalasaya namah ।
Om bhagamodasamasvasine namah ।
Om bhagacumbanalampataya namah ।
Om kantakucasamalingisundamanditavigrahaya namah ।
Om ucchistakhyaganesanaya namah ।
Om ucchistasvadisiddhidaya namah ।
Om ucchistapujanarataya namah ॥ 110 ॥

Om ucchistajapasiddhidaya namah ।
Om ucchistahomasampritaya namah ।
Om ucchistavratadharakaya namah ।
Om ucchistatarpanapritaya namah ।
Om ucchistamarjane rataya namah ।
Om ucchistabrahmanakulasantarpanasusadhitaya namah ।
Om ucchistavighnarajendraya namah ।
Om ucchistavastupujitaya namah ।
Om ucchistamantrasanjapisarvasiddhiprakasakaya namah ।
Om ucchistopacararataya namah । 120 ।

Om ucchistopastisiddhidaya namah ।
Om madiranandasantosine namah ।
Om sadamattaya namah ।
Om madoddhataya namah ।
Om madhurasine namah ।
Om madhudriktaya namah ।
Om madhupanaparayanaya namah ।
Om madhusnanaparamodaya namah ।
Om madhuryaikarasasrayaya namah ।
Om madirasindhusambhutaya namah । 130 ।

Om sudhamajjanatatparaya namah ।
Om madirambudhisamsthayine namah ।
Om madiramajjane rataya namah ।
Om madiratarpanapritaya namah ।
Om madiramarjanadrtaya namah ।
Om madiramodasantosine namah ।
Om madiramodalolupaya namah ।
Om kadambarirasonmattaya namah ।
Om kadambaripriyasritaya namah ।
Om draksarasasamahladine namah । 140 ।

Om draksarasamadolvanaya namah ।
Om varunimadaghurnambaya namah ।
Om varunimadavihvalaya namah ।
Om narikelarasasvadine namah ।
Om narikelamadhupriyaya namah ।
Om talaphalarasonmattaya namah ।
Om talamadyaparayanaya namah ।
Om panasamadyasupritaya namah ।
Om kadalimadyapanakaya namah ।
Om dadimirasasampritaya namah । 150 ।

Om gaudapanakalampataya namah ।
Om pauspipanasadamattaya namah ।
Om pauspikarandamanditaya namah ।
Om yuvatisuratasaktaya namah ।
Om yuvatimanite rataya namah ।
Om modapramodakrtsangaya namah ।
Om bhairavanandavatsalaya namah ।
Om suklasevyaya namah ।
Om suklatustaya namah ।
Om suklasiddhivarapradaya namah । 160 ।

Om sukladhatumahahpujyaya namah ।
Om ojassaktiprakasanaya namah ।
Om sukradimantrikairdhuryairardharatraprapujitaya namah ।
Om muktakacchaya namah ।
Om muktakesaya namah ।
Om nagnakantasamasritaya namah ।
Om tambulacarvanayuktaya namah ।
Om karpuravitikamadaya namah ।
Om kantacarvitatambularasasvadanalampataya namah ।
Om visesatah kaliyugesiddhidaya surapadapaya namah । 170 ।

Om mahapadmadikharvantanidhipauskalyaposakaya namah ।
Om svalpayasasusampritaya namah ।
Om kalau turnaphalapradaya namah ।
Om pitrkananasamsthayine namah ।
Om pitrkananasiddhidaya namah ।
Om macipatrasamaradhyaya namah ।
Om brhatipatratositaya namah ।
Om durvayugmanamasyakaya namah ।
Om dhutturadalapujitaya namah ।
Om visnukrantasaparyakaya namah । 180 ।

Om gandalipatrasevitaya namah ।
Om arkapatrasusamradhyaya namah ।
Om arjunapatrakapujitaya namah ।
Om nanapatrasusampritaya namah ।
Om nanapuspasusevitaya namah ।
Om sahasrarcanapujayamsahasrakamalapriyaya namah ।
Om punnagapuspasampritaya namah ।
Om mandarakusumapriyaya namah ।
Om bakulapuspasantustaya namah ।
Om dhutturasumasekharaya namah । 190 ।

Om rasalapuspasamsobhine namah ।
Om ketakipuspasupriyaya namah ।
Om parijataprasunadhyaya namah ।
Om madhavikundatositaya namah ।
Om samyalankarasupritaya namah ।
Om mrnalapatalipriyaya namah ।
Om laksapankajapujayamanimadiprasadhakaya namah ।
Om samhitapadapathadighanantajnanadayakaya namah ।
Om astavadhanasandhayine namah ।
Om satavadhanaposakaya namah । 200 ।

Om sahasrikavadhanasriparipatipravardhanaya namah ।
Om manascintitavijnatre namah ।
Om manasa cintitapradaya namah ।
Om bhaktatranavyagracittaya namah ।
Om smrtimatrabhayapradaya namah ।
Om smrtimatrakhilatratre namah ।
Om sadhakestadatallajaya namah ।
Om svasadhakavipaksacchide namah ।
Om vipaksajanabhaksakaya namah ।
Om vyadhihantre namah । 210 ।

Om vyathahantre namah ।
Om mahavyadhivinasanaya namah ।
Om paittikartiprasamanaya namah ।
Om slaismikasya vinasakaya namah ।
Om vatikajvaravidhvamsine namah ।
Om sulagulmadinasanaya namah ।
Om netrarogaprasamanaya namah ।
Om nityajvaravinasanaya namah ।
Om kasadivyadhisamhartre namah ।
Om sarvajvaravinasanaya namah । 220 ।

Om adhihantre namah ।
Om tamohantre namah ।
Om sarvapadvinivarakaya namah ।
Om dhanadayine namah ।
Om yasodayine namah ।
Om jnanadayine namah ।
Om suradrumaya namah ।
Om kalyatvadayakaya namah ।
Om cintamanaye namah ।
Om ayusyadayakaya namah । 230 ।

Om parakayapravesadiyogasiddhividhayakaya namah ।
Om mahadhanitvasandhatre namah ।
Om dharadhisatvadayakaya namah ।
Om tapatrayagnisantaptasamahladanakaumudyai namah ।
Om janmavyadhijaramrtyumahavyadhivinasakaya namah ।
Om samsarakananacchetre namah ।
Om brahmavidyaprakasakaya namah ।
Om samsarabhayavidhvamsiparakamakalavapuse namah ।
Om ucchistakhyaganadhisaya namah ।
Om vamacaranapujitaya namah । 240 ।

See Also  1000 Names Of Sri Radha Krishnayugala – Sahasranamavali Stotram In Sanskrit

Om navaksarimantrarajaya namah ।
Om dasavarnakamantraraje namah ।
Om ekadasaksarirupaya namah ।
Om saptavimsativarnakaya namah ।
Om sattrimsadarnasampujyaya namah ।
Om balimantraprapujitaya namah ।
Om dvadasaksarasannisthaya namah ।
Om ekonavimsatistadaya namah ।
Om saptavarnadhikatrimsadarnamantrasvarupakaya namah ।
Om dvatrimsadaksararudhaya namah । 250 ।

Om daksinacarasevitaya namah ।
Om pancavrtikayantroddhavarivasyavidhipriyaya namah ।
Om navavarnadimantraughasamprapujitapadukaya namah ।
Om paraughiyaguruvyuhasantarpanasusadhitaya namah ।
Om mahatpadasamayuktapadukapujanapriyaya namah ।
Om daksinabhimukhesasyapujanena varapradaya namah ।
Om divyavrndasiddhavrndamanavaughanisevitaya namah ।
Om trivaram mulamantrenabinducakre sutarpitaya namah ।
Om sadangadevatapujyaya namah ।
Om sanmukhamnayarajitaya namah । 260 ।

Om tusarasamasobhakahrdayambanamaskrtaya namah ।
Om sphatikasmasamanasrisirodevinisevitaya namah ।
Om syamasobhasamujjrmbhisikhadeviprapujitaya namah ।
Om indranilamanicchayakavacambaparivrtaya namah ।
Om krsnavarnasusobhisrinetramatrsamavrtaya namah ।
Om arunyaughanadimajjadastrambasevitanghrikaya namah ।
Om vasudalabjamulesusaktyastakasamanvitaya namah ।
Om vidyapujyaya namah ।
Om visvadhatribhogadarcitapadukaya namah ।
Om vighnanasikaya pujyaya namah । 270 ।

Om nidhipradaparivrtaya namah ।
Om papaghnikapujyapadaya namah ।
Om punyadevinisevitaya namah ।
Om anvarthanamasamrajisasiprabhaprapujitaya namah ।
Om dalastakasya madhyesusiddhyastakaparivrtaya namah ।
Om animnipujitapadaya namah ।
Om mahimnyarcitapadukaya namah ।
Om laghimnicintitapadaya namah ।
Om garimnipujitanghrikaya namah ।
Om isitvarcitadevendraya namah । 280 ।

Om vasitvarcitavaibhavaya namah ।
Om prakamyadevisampritaya namah ।
Om praptisiddhiprapujitaya namah ।
Om bahyastadalarajivevakratundadirupakaya namah ।
Om vakratundaya namah ।
Om ekadamstraya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om gajananaya namah ।
Om lambodarakhyaya namah ।
Om vikataya namah । 290 ।

Om vighnaraje namah ।
Om dhumravarnakaya namah ।
Om bahirastadalagresubrahmyadimatrsevitaya namah ।
Om mrgacarmavrtasvarnakantibrahmisamavrtaya namah ।
Om nrkapaladisambibhraccandragauramahesikaya namah ।
Om indragoparunacchayakaumarivandyapadukaya namah ।
Om nilameghasamacchayavaisnavisupariskrtaya namah ।
Om anjanadrisamanasrivarahiparyalankrtaya namah ।
Om indranilaprabhapunjalasadindranikayutaya namah ।
Om sonavarnasamullasicamundarcitapadukaya namah । 300 ।

Om svarnakantitiraskarimahalaksminisevitaya namah ।
Om airavatadivajradidevendradiprapujitaya namah ।
Om pancavrtinamasyayamanimadiprakasakaya namah ।
Om sanguptavidyaya namah ।
Om sanguptavarivasyavidhipriyaya namah ।
Om vamacaranasupritaya namah ।
Om ksiprasantustamanasaya namah ।
Om konkacalasirovartine namah ।
Om konkacalajanapriyaya namah ।
Om konkambudajalasvadine namah । 310 ।

Om kaveritiravasakaya namah ।
Om jahnavimajjanasaktaya namah ।
Om kalindimajjane rataya namah ।
Om sonabhadrajalodbhutaya namah ।
Om sonapasanarupakaya namah ।
Om sarayvapahpravahasthaya namah ।
Om narmadavarivasakaya namah ।
Om kausikijalasamvasaya namah ।
Om candrabhagambunisthitaya namah ।
Om tamraparnitatasthayine namah । 320 ।

Om mahasarasvatapradaya namah ।
Om mahanaditatavasaya namah ।
Om brahmaputrambuvasakaya namah ।
Om tamasatama akaraya namah ।
Om mahatamopaharakaya namah ।
Om ksirapagatiravasine namah ।
Om ksiranirapravardhakaya namah ।
Om kamakotipithavasine namah ।
Om sankararcitapadukaya namah ।
Om rsyasrngapurasthayine namah । 330 ।

Om suresarcitavaibhavaya namah ।
Om dvarakapithasamvasine namah ।
Om padmapadarcitanghrikaya namah ।
Om jagannathapurasthayine namah ।
Om totakacaryasevitaya namah ।
Om jyotirmathalayasthayine namah ।
Om hastamalakapujitaya namah ।
Om vidyabhogayasomoksayogalingapratisthitaya namah ।
Om pancalingapratisthayine namah ।
Om dvadasalingasamsthitaya namah । 340 ।

Om kolacalapurasthayine namah ।
Om kamesinagaresvaraya namah ।
Om jvalamukhimukhasthayine namah ।
Om srisailakrtavasakaya namah ।
Om lankesvaraya namah ।
Om kumarisaya namah ।
Om kasisaya namah ।
Om mathuresvaraya namah ।
Om malayadrisirovasine namah ।
Om malayanilasevitaya namah । 350 ।

Om sonadrisikhararudhaya namah ।
Om sonadrisapriyankaraya namah ।
Om jambuvanantamadhyasthaya namah ।
Om valmikapuramadhyagaya namah ।
Om pancasatpithanilayaya namah ।
Om pancasadaksaratmakaya namah ।
Om astottarasataksetraya namah ।
Om astottarasatapujitaya namah ।
Om ratnasailakrtavasaya namah ।
Om suddhajnanapradayakaya namah । 360 ।

Om satakumbhagiristhayine namah ।
Om satakumbhodarasthitaya namah ।
Om gomayapratimavistaya namah ।
Om svetarkatanupujitaya namah ।
Om haridrabimbasupritaya namah ।
Om nimbabimbasupujitaya namah ।
Om asvatthamulasamsthayine namah ।
Om vatavrksadharasthitaya namah ।
Om nimbavrksasya mulasthaya namah ।
Om pratigramadhidaivataya namah । 370 ।

Om asvatthanimbasamyogepriyalingitamurtikaya namah ।
Om gambijarupaya namah ।
Om ekarnaya namah ।
Om ganadhyaksaya namah ।
Om ganadhipaya namah ।
Om glaimbijakhyaya namah ।
Om ganesanaya namah ।
Om gonkaraya namah ।
Om ekavarnakaya namah ।
Om virirupaya namah । 380 ।

Om vighnahantre namah ।
Om drstadrstaphalapradaya namah ।
Om patnivarangasatpanaye namah ।
Om sindurabhaya namah ।
Om kapalabhrte namah ।
Om laksmiganesaya namah ।
Om hemabhaya namah ।
Om ekonatrimsadaksaraya namah ।
Om vamangavistalaksmikaya namah ।
Om mahasripravidhayakaya namah । 390 ।

Om tryaksaraya namah ।
Om saktiganapaya namah ।
Om sarvasiddhiprapurakaya namah ।
Om caturaksarasaktisaya namah ।
Om hemacchayaya namah ।
Om trinetrakaya namah ।
Om ksipraprasadapanktyarnaya namah ।
Om raktabhaya namah ।
Om kalpavallibhrte namah ।
Om pancavaktraya namah । 400 ।

Om simhavahaya namah ।
Om herambaya namah ।
Om caturarnakaya namah ।
Om subrahmanyaganesanaya namah ।
Om dhatvarnaya namah ।
Om sarvakamadaya namah ।
Om arunabhatanusrikaya namah ।
Om kukkutodyatkaranvitaya namah ।
Om astavimsativarnatmamantrarajasupujitaya namah ।
Om gandharvasiddhasamsevyaya namah । 410 ।

Om vyaghradvipadibhikaraya namah ।
Om mantrasastramahodanvatsamudyatakalanidhaye namah ।
Om janasambadhasammohine namah ।
Om navadravyavisesakaya namah ।
Om kamanabhedasamsiddhavividhadhyanabhedakaya namah ।
Om caturavrttisantrptipritaya namah ।
Om abhistasamarpakaya namah ।
Om candracandanakasmirakasturijalatarpitaya namah ।
Om sundagrajalasantrptikaivalyaphaladayakaya namah ।
Om sirahkrtapayastrptisarvasampadvidhayakaya namah । 420 ।

Om guhyadesamadhudravyasantrptyakamadayakaya namah ।
Om netradvayamadhudravyatrptyakrstividhayakaya namah ।
Om prsthadesaghrtadravyatrptibhupavasankaraya namah ।
Om erandatailasantrptirandakarsakanabhikaya namah ।
Om uruyugmakatailiyatarpanatipramoditaya namah ।
Om pritipravardhakamsiyapayahpayahpratarpanaya namah ।
Om dharmavardhakatundiyadravyatrayasutarpanaya namah ।
Om astadravyahutipritaya namah ।
Om vividhadravyahomakaya namah ।
Om brahmamuhurtanispannahomakarmaprasaditaya namah । 430 ।

Om madhudravyakahomenasvarnasamrddhivardhakaya namah ।
Om godugdhakrtahomenagosamrddhividhayakaya namah ।
Om ajyahutikahomenalaksmilasavilasakaya namah ।
Om sarkarahutihomenakasthastakayasahpradaya namah ।
Om dadhidravyakahomenasarvasampattidayakaya namah ।
Om salyannakrtahomenannasamrddhivitarakaya namah ।
Om satandulatilahutyadravyakadambapurakaya namah ।
Om lajahutikahomenadigantavyapikirtidaya namah ।
Om jatiprasunahomenamedhaprajnaprakasakaya namah ।
Om durvatrikiyahomenapurnayuhpratipadakaya namah । 440 ।

Om supitasumahomenavairibhupatisiksakaya namah ।
Om vibhitakasamiddhomaihstambhanoccatasiddhidaya namah ।
Om apamargasamiddhaumaihpanyayosavasankaraya namah ।
Om erandakasamiddhomaihrandasanghavasankaraya namah ।
Om nimbadrudalahomenavidvesanavidhayakaya namah ।
Om dhrtaktadaugdhasalyannahomairistaphalapradaya namah ।
Om tiladicaturahutyasarvapranivasankaraya namah ।
Om nanadravyasamiddhomairakarsanadisiddhidaya namah ।
Om trailokyamohanaya namah ।
Om vighnaya namah । 450 ।

Om tryadhikatrimsadarnakaya namah ।
Om dvadasaksarasaktisaya namah ।
Om patnivarangahastakaya namah ।
Om muktacandraughadiptabhaya namah ।
Om virivighnesapaddhataye namah ।
Om ekadasaksarimantrollasine namah ।
Om bhogaganadhipaya namah ।
Om dvatrimsadarnasamyuktaya namah ।
Om haridraganapaya namah ।
Om mahate namah । 460 ।

Om jagattrayahitaya namah ।
Om bhogamoksadaya namah ।
Om kavitakaraya namah ।
Om sadarnaya namah ।
Om papavidhvamsine namah ।
Om sarvasaubhagyadayakaya namah ।
Om vakratundabhidhaya namah ।
Om srimate namah ।
Om bhajatam kamadaya manaye namah ।
Om megholkadimahamantraya namah । 470 ।

Om sarvavasyaphalapradaya namah ।
Om atharvanikamantratmane namah ।
Om rayasposadimantraraje namah ।
Om vakratundesagayatripratipaditavaibhavaya namah ।
Om pindamantradimalantasarvamantraughavigrahaya namah ।
Om sanjaptihomasantrptisekabhojanasadhitaya namah ।
Om pancangakapurascaryaya namah ।
Om arnalaksajapasadhitaya namah ।
Om kotyavrttikasanjaptisiddhisvaratvadayakaya namah ।
Om krsnastamisamarabdhamasenaikenasadhitaya namah । 480 ।

Om matrkaya putikrtyamasenaikena sadhitaya namah ।
Om bhutalipya putikrtyamasenaikena sadhitaya namah ।
Om trisastyaksarasamyuktamatrkaputasiddhidaya namah ।
Om krsnastamisamarabdhadinasaptakasiddhidaya namah ।
Om arkendugrahakalinajapajjhatitisiddhidaya namah ।
Om nisatrikalapujakamasenaikenasiddhidaya namah ।
Om mantrarnausadhinispannagutikabhihsusiddhidaya namah ।
Om suryodayasamarambhadinenaikenasadhitaya namah ।
Om sahasrarambujarudhadesikasmrtisiddhidaya namah ।
Om sivomhabhavanasiddhasarvasiddhivilasakaya namah । 490 ।

See Also  Devi Bhujanga Stotram In English

Om parakamakaladhyanasiddhisvaratvadayakaya namah ।
Om akaraya namah ।
Om agriyapujakaya namah ।
Om amrtanandadayakaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om anantavataresvanantaphaladayakaya namah ।
Om astangapatasampritaya namah ।
Om astavidhamaithunapriyaya namah ।
Om astapuspasamaradhyaya namah ।
Om astadhyayijnanadayakaya namah । 500 ।

Om arabdhakarmanirvighnapurayitre namah ।
Om aksapatikaya namah ।
Om indragopasamanasriye namah ।
Om iksubhaksanalalasaya namah ।
Om ikaravarnasambuddhaparakamakalatmakaya namah ।
Om isanaputraya namah ।
Om isanaya namah ।
Om isanatrayamarjakaya namah ।
Om uddandaya namah ।
Om ugraya namah । 510 ।

Om udagraya namah ।
Om underakabalipriyaya namah ।
Om urjasvate namah ।
Om usmalamadaya namah ।
Om uhapohadurasadaya namah ।
Om rjucittaikasulabhaya namah ।
Om rnatrayavimocakaya namah ।
Om rgarthavetre namah ।
Om ṝkaraya namah ।
Om ṝkaraksararupadhrje namah । 520 ।

Om ḷvarnarupaya namah ।
Om ḹvarnaya namah ।
Om ḹkaraksarapujitaya namah ।
Om edhitakhilabhaktasriye namah ।
Om edhitakhisamsrayaya namah ।
Om ekararupaya namah ।
Om aikaraya namah ।
Om aimputitasmrtibindukaya namah ।
Om onkaravacyaya namah ।
Om onkaraya namah । 530 ।

Om onkaraksararupadhrje namah ।
Om aunkaradhyagabhuyuktaya namah ।
Om aumpurvayuggakarakaya namah ।
Om amsamsibhavasandrstaya namah ।
Om amsamsibhavavivarjitaya namah ।
Om ahkarantasamastackavarnamandalapujitaya namah ।
Om katrtiyavisargadhyaya namah ।
Om katrtiyarnakevalaya namah ।
Om karpuratilakodbhasilalatordhvapradesakaya namah ।
Om khalvatabhumisamraksine namah । 540 ।

Om khalvatabuddhibhesajaya namah ।
Om khatvangayudhasamyuktaya namah ।
Om khadgodyatakaranvitaya namah ।
Om khanditakhiladurbhiksaya namah ।
Om khanilaksmipradarsakaya namah ।
Om khadiradhikasaradhyaya namah ।
Om khalikrtavipaksakaya namah ।
Om gandharvavidyacaturaya namah ।
Om gandharvanikarapriyaya namah ।
Om ghapurvabijasannistaya namah । 550 ।

Om ghoraghargharabrmhitaya namah ।
Om ghantaninadasantustaya namah ।
Om gharnaya namah ।
Om ghanagamapriyaya namah ।
Om caturvedesu sangitaya namah ।
Om caturthavedanisthitaya namah ।
Om caturdasakasamyuktacaturyuktacatussataya namah ।
Om caturthipujanapritaya namah ।
Om caturatmane namah ।
Om caturgataye namah । 560 ।

Om caturthitithisambhutaya namah ।
Om caturvargaphalapradaya namah ।
Om chatrine namah ।
Om chadmane namah ।
Om chalaya namah ।
Om chandovapuse namah ।
Om chandovatarakaya namah ।
Om jagadbandhave namah ।
Om jaganmatre namah ।
Om jagadraksine namah । 570 ।

Om jaganmayaya namah ।
Om jagadyonaye namah ।
Om jagadrupaya namah ।
Om jagadatmane namah ।
Om jagannidhaye namah ।
Om jaramaranavidhvamsine namah ।
Om jagadanandadayakaya namah ।
Om jagudanukrticchayaya namah ।
Om jagradadiprakasakaya namah ।
Om jambunadasamacchayaya namah । 580 ।

Om japasampritamanasaya namah ।
Om japayogasusamvedyaya namah ।
Om japatatparasiddhidaya namah ।
Om japakusumasankasaya namah ।
Om jatipujakavakpradaya namah ।
Om jayantidinasupritaya namah ।
Om jayantipujitanghrikaya namah ।
Om jagadbhanatiraskarine namah ।
Om jagadbhanatirohitaya namah ।
Om jagadrupamahamayadhisthanacinmayatmakaya namah । 590 ।

Om jhanjhanilasamasvasina namah ।
Om jhillikasamakantikaya namah ।
Om jhalajhjhalasusamsobhisurpakrtidvikarnakaya namah ।
Om tankakarmavinabhavasvayambhutakalevaraya namah ।
Om thakkuraya namah ।
Om thakkuraradhyaya namah ।
Om thakkurakrtisobhitaya namah ।
Om dindimasvanasamvadine namah ।
Om damarupriyaputrakaya namah ।
Om dhakkavadanasantustaya namah । 600 ।

Om dhundhirajavinayakaya namah ।
Om tundilaya namah ।
Om tundilavapuse namah ।
Om tapanaya namah ।
Om taparosadhne namah ।
Om tarakabrahmasamsthanaya namah ।
Om taranayakasekharaya namah ।
Om tarunyadhyavadhusangine namah ।
Om tattvavetre namah ।
Om trikalavide namah । 610 ।

Om sthulaya namah ।
Om sthulakaraya namah ।
Om stheyaya namah ।
Om sthitikartre namah ।
Om sthitipradaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om sthiraya namah ।
Om sthalesayine namah ।
Om sthandilakulapujitaya namah ।
Om duhkhahantre namah । 620 ।

Om duhkhadayine namah ।
Om durbhiksadivinasakaya namah ।
Om dhanadhanyapradaya namah ।
Om dhyeyaya namah ।
Om dhyanastimitalocanaya namah ।
Om dhiraya namah ।
Om dhiye namah ।
Om dhiradhiye namah ।
Om dhuryaya namah ।
Om dhurinatvapradayakaya namah । 630 ।

Om dhyanayogaikasandrstaya namah ।
Om dhyanayogaikalampataya namah ।
Om narayanapriyaya namah ।
Om namyaya namah ।
Om naranarijanasrayaya namah ।
Om nagnapujanasantustaya namah ।
Om nagnanilasamavrtaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om nirlepaya namah । 640 ।

Om niravagrahaya namah ।
Om nisithininamasyakaya namah ।
Om nisithinijapapriyaya namah ।
Om namaparayanapritaya namah ।
Om namarupaprakasakaya namah ।
Om puranapurusaya namah ।
Om pratassandhyarunavapuhprabhaya namah ।
Om phullapuspasamuha srisambhusitasumastakaya namah ।
Om phalgunanujapujakaya namah ।
Om phetkaratantravarnitaya namah । 650 ।

Om brahmanadisamaradhyaya namah ।
Om balapujyaya namah ।
Om balapradaya namah ।
Om banarcitapadadvandvaya namah ।
Om balakelikutuhalaya namah ।
Om bhavanihrdayanandine namah ।
Om bhavagamyaya namah ।
Om bhavatmajaya namah ।
Om bhavesaya namah ।
Om bhavyarupadhyaya namah । 660 ।

Om bhargavesaya namah ।
Om bhrgohsutaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om bhavyakalayuktaya namah ।
Om bhavanavasatatparaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bhaktisulabhaya namah ।
Om bhayahantre namah ।
Om bhayapradaya namah ।
Om mayavine namah । 670 ।

Om manadaya namah ।
Om manine namah ।
Om manobhimanasodhakaya namah ।
Om mahahavodyatakridaya namah ।
Om mandahasamanoharaya namah ।
Om manasvine namah ।
Om manavidhvamsine namah ।
Om madalalasamanasaya namah ।
Om yasasvine namah ।
Om yasaasamsine namah । 680 ।

Om yajnikaya namah ।
Om yajnikapriyaya namah ।
Om rajarajesvaraya namah ।
Om rajne namah ।
Om ramaya namah ।
Om ramanalampataya namah ।
Om rasarajasamasvadine namah ।
Om rasarajaikapujitaya namah ।
Om laksmivate namah ।
Om laksmasampannaya namah । 690 ।

Om laksyaya namah ।
Om laksanasamyutaya namah ।
Om laksyalaksanabhavasthaya namah ।
Om layayogavibhavitaya namah ।
Om virasanasamasinaya namah ।
Om viravandyaya namah ।
Om varenyadaya namah ।
Om vividharthajnanadatre namah ।
Om vedavedantavittamaya namah ।
Om sikhivahasamarudhaya namah । 700 ।

Om sikhivahananathitaya namah ।
Om srividyopasanapritaya namah ।
Om srividyamantraivigrahaya namah ।
Om sadadharakramapritaya namah ।
Om sadamnayesu samsthitaya namah ।
Om saddarsaniparadrsvane namah ।
Om sadadhvatitarupakaya namah ।
Om sadurmivrndavidhvamsine namah ।
Om satkonamadhyabindugaya namah ।
Om sattrimsattattvasannisthaya namah । 710 ।

Om satkarmasanghasiddhidaya namah ।
Om sadvairivargavidhvamsivighnesvaragajananaya namah ।
Om sattajnanadirupadhyaya namah ।
Om sahasadbhutakhelanaya namah ।
Om sarparupadharaya namah ।
Om samvide namah ।
Om samsarambudhitarakaya namah ।
Om sarpasanghasamaslistaya namah ।
Om sarpakundalitodaraya namah ।
Om saptavimsatirkpujyaya namah । 720 ।

Om svahayunmantravigrahaya namah ।
Om sarvakarmasamarambhasampujitapadadvayaya namah ।
Om svayambhuve namah ।
Om satyasankalpaya namah ।
Om svayamprakasamurtikaya namah ।
Om svayanbhulingasamsthayine namah ।
Om svayambhulingapujitaya namah ।
Om havyaya namah ।
Om hutapriyaya namah ।
Om hotre namah । 730 ।

Om hutabhuje namah ।
Om havanapriyaya namah ।
Om haralalanasantustaya namah ।
Om halahalasiputrakaya namah ।
Om hrinkararupaya namah ।
Om hunkaraya namah ।
Om hahakarasamakulaya namah ।
Om himacalasutasunave namah ।
Om hemabhasvaradehakaya namah ।
Om himacalasikharudhaya namah । 740 ।

Om himadhamasamadyutaye namah ।
Om ksobhahantre namah ।
Om ksudhahantre namah ।
Om ksainyahantre namah ।
Om ksamapradaya namah ।
Om ksamadharine namah ।
Om ksamayuktaya namah ।
Om ksapakaranibhaya namah ।
Om ksamine namah ।
Om kakaradiksakarantasarvahalkaprapujitaya namah । 750 ।

Om akaradiksakarantavarnamalavijrmbhitaya namah ।
Om akaradiksakarantamahasarasvatimayaya namah ।
Om sthulatamasariradhyaya namah ।
Om karukarmavijrmbhitaya namah ।
Om sthulatarasvarupadhyaya namah ।
Om cakrajalaprakasitaya namah ।
Om sthularupasamujjrmbhine namah ।
Om hrdabjadhyatarupakaya namah ।
Om suksmarupasamullasine namah ।
Om mantrajalasvarupakaya namah । 760 ।

See Also  Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

Om suksmataratanusrikaya namah ।
Om kundalinisvarupakaya namah ।
Om suksmatamavapussobhine namah ।
Om parakamakalatanave namah ।
Om pararupasamudbhasine namah ।
Om saccidanandavigrahaya namah ।
Om paraparavapurdharine namah ।
Om saptarupavilasitaya namah ।
Om sadamnayamahamantranikurumbanisevitaya namah ।
Om tatpurusamukhotpannapurvamnayamanupriyaya namah । 770 ।

Om aghoramukhasanjatadaksinamnayapujitaya namah ।
Om sadyojatamukhotpannapascimamnayasevitaya namah ।
Om vamadevamukhotpannottaramnayaprapujitaya namah ।
Om isanamukhasanjatordhvamnayamanusevitaya namah ।
Om vimarsamukhasanjatanuttaramnayapujitaya namah ।
Om totakacaryasandistapurvamnayakamantrakaya namah ।
Om suresasamupadistadaksinamnayamantrakaya namah ।
Om padmapadasamadistapascimamnayamantrakaya namah ।
Om hastamalakasandistottaramnayakamantrakaya namah ।
Om sankaracaryasandistordhvamnayakhilamantrakaya namah । 780 ।

Om daksinamurtisandistanuttaramnayamantrakaya namah ।
Om sahajanandasandistanuttaramnayamantrakaya namah ।
Om purvamnayakamantraughaihsrstisaktiprakasakaya namah ।
Om daksinamnayamantraughaihsthitisaktiprakasakaya namah ।
Om pascimamnayamantraughairhrtisaktiprakasakaya namah ।
Om uttaramnayamantraughaistirodhanaprakasakaya namah ।
Om urdhvamnayakamantraughairanugrahaprakasakaya namah ।

Om anuttaragamantraughaihsahajanandalasakaya namah ।
Om sarvamnayakasandistanusyutacitsukhatmakaya namah ।
Om srstikartre namah । 790 ।

Om brahmarupaya namah ।
Om goptre namah ।
Om govindarupakaya namah ।
Om samharakrte namah ।
Om rudrarupaya namah ।
Om tirodhayakaya namah ।
Om isvaraya namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om anugrahitre namah ।
Om pancakrtyaparayanaya namah । 800 ।

Om animadigunasprstaya namah ।
Om nirgunanandarupakaya namah ।
Om sarvatmabhavanarupaya namah ।
Om sukhamatranubhavakaya namah ।
Om svasvarupasusamsobhine namah ।
Om tatasthikasvarupakaya namah ।
Om sadgunaya namah ।
Om akhilakalyanagunarajivirajitaya namah ।
Om yajnagnikundasambhutaya namah ।
Om ksirasagaramadhyagaya namah । 810 ।

Om tridasakarunispannasvanandabhavanasthitaya namah ।
Om urikrtesaputratvaya namah ।
Om nilavanivivahitaya namah ।
Om nilasarasvatimantrajapatatparyasiddhidaya namah ।
Om vidyavadasuradhvamsine namah ।
Om suraraksasamudyataya namah ।
Om cintamaniksetravasine namah ।
Om cintitakhilapurakaya namah ।
Om mahapapaughavidhvamsine namah ।
Om devendrakrtapujanaya namah । 820 ।

Om tararambhine namah ।
Om namoyuktaya namah ।
Om bhagavatpadanentagaya namah ।
Om ekadamstrayasamyuktaya namah ।
Om hastimukhayasamyutaya namah ।
Om lambodaracaturthyantavirajitakalebaraya namah ।
Om ucchistapadasamrajine namah ।
Om mahatmanepadapriyaya namah ।
Om ankromhringamsamayuktaya namah ।
Om gheghesvahasamapitaya namah । 830 ।

Om tararabdhamahamantraya namah ।
Om hastimukhantaneyutaya namah ।
Om lambodarayasamyuktaya namah ।
Om dentocchistamahatmayuje namah ।
Om pasankusatrapamaraya namah ।
Om hrllekhasamalankrtaya namah ।
Om varmagheghesamarudhaya namah ।
Om ucchistayapadopadhaya namah ।
Om vahnijayasusampurnaya namah ।
Om mantrarajadvayanvitaya namah । 840 ।

Om herambakhyaganesanaya namah ।
Om laksmiyutagajananaya namah ।
Om tarunyesaya namah ।
Om balarupine namah ।
Om saktisaya namah ।
Om viranamakaya namah ।
Om urdhvasamakhyaya namah ।
Om ucchistaya namah ।
Om vijayaya namah ।
Om nrtyakarmakaya namah । 850 ।

Om vighnavidhvamsivighnesaya namah ।
Om dvijapurvaganadhipaya namah ।
Om ksipresaya namah ।
Om vallabhajanaye namah ।
Om bhaktisaya namah ।
Om siddhinayakaya namah ।
Om dvyastavatarasambhinnalilavaividhyasobhitaya namah ।
Om dvatrimsadavataradhyaya namah ।
Om dvatrimsaddiksanakramaya namah ।
Om suddhavidyasamarabdhamahasodasikantimaya namah । 860 ।

Om mahatpadasamayuktapadukasampratisthitaya namah ।
Om pranavadaye namah ।
Om tritariyuje namah ।
Om balabijakasobhitaya namah ।
Om vanibhubijasamyuktaya namah ।
Om hamsatrayasamanvitaya namah ।
Om khecaribijasambhinnaya namah ।
Om navanathasusobhitaya namah ।
Om prasadasrisamayuktaya namah ।
Om navanathavilomakaya namah । 870 ।

Om paraprasadabijadhyaya namah ।
Om mahaganesamantrakaya namah ।
Om balakramotkramapritaya namah ।
Om yogabalavijrmbhitaya namah ।
Om annapurnasamayuktaya namah ।
Om vajivahavilasitaya namah ।
Om saubhagyapurvavidyayuje namah ।
Om ramadisodasiyutaya namah ।
Om ucchistapurvacandalisamayuktasuvigrahaya namah ।
Om trayodasarnavagdevisamullasitamurtikaya namah । 880 ।

Om nakulimatrsamyuktaya namah ।
Om mahamatanginiyutaya namah ।
Om laghuvartalikayuktaya namah ।
Om svapnavartalikanvitaya namah ।
Om tiraskarisamayuktaya namah ।
Om mahavartalikayuktaya namah ।
Om parabijasamayuktaya namah ।
Om lopamudravijrmbhitaya namah ।
Om trayodasaksarihadijnaptividyasamanvitaya namah ।
Om mahavakyamahamatrcatustayavilasitaya namah । 890 ।

Om brahmanyarasabijadhyabrahmanyadvayasobhitaya namah ।
Om saptadasaksarisaivatattvavimarsiniyutaya namah ।
Om caturvimsativarnatmadaksinamurtisobhitaya namah ।
Om radanaksarasamsobhiganapocchistamantrakaya namah ।
Om girivyahrtivarnatmaganapocchistarajakaya namah ।
Om hamsatrayasamarudhaya namah ।
Om rasavanisamarpitaya namah ।
Om srividyanandanathadhyaya namah ।
Om atmakapadasamyutaya namah ।
Om sricaryanandanathadhyaya namah । 900 ।

Om srimahapadukasritaya namah ।
Om pujayamipadapritaya namah ।
Om namahpadasamapitaya namah ।
Om gurumukhaikasamvedyaya namah ।
Om gurumandalapujitaya namah ।
Om diksagurusamarabdhasivantagurusevitaya namah ।
Om gurubhihkularupibhihsamaradhyapadadvandvaya namah ।
Om vidyavataragurubhihsampujitapadadvayaya namah ।
Om paraughiyagurupritaya namah ।
Om divyaughagurupujitaya namah । 910 ।

Om siddhaughadesikaradhyaya namah ।
Om manavaughanisevitaya namah ।
Om gurutrayasamaradhyaya namah ।
Om gurusatkaprapujitaya namah ।
Om sambhavikramasampujyaya namah ।
Om asityuttarasatarcitaya namah ।
Om ksityadirasmisannisthaya namah ।
Om langhitakhilarasmikaya namah ।
Om sadanvayakramaradhyaya namah ।
Om desikanvayaraksitaya namah । 920 ।

Om sarvasrutisironisthapadukadvayavaibhavaya namah ।
Om parakamakalarupaya namah ।
Om sivohambhavanatmakaya namah ।
Om cicchaktyaravyaparahamyuje namah ।
Om sarvajnanisvarupakaya namah ।
Om samvidbindusamakhyataya namah ।
Om aparakamakalamayaya namah ।
Om mayavisistasarvesaya namah ।
Om mahabindusvarupakaya namah ।
Om animadigunopataya namah । 930 ।

Om sarjanadikriyanvitaya namah ।
Om mayavisistacaitanyaya namah ।
Om aganyarupavilasakaya namah ।
Om misrakamakalarupaya namah ।
Om agnisomiyasvarupakaya namah ।
Om misrabindusamakhyakaya namah ।
Om jivavrndasamasritaya namah ।
Om kamakalatrayavistaya namah ।
Om bindutrayavilasitaya namah ।
Om kamakalatrayadhyanasarvabandhavimocakaya namah । 940 ।

Om bindutrayaikatadhyanavikalebaramuktidaya namah ।
Om mahayajanasampritaya namah ।
Om viracaryadharapriyaya namah ।
Om antaryagakramaradhyaya namah ।
Om bahiryagapuraskrtaya namah ।
Om atmayagasamaradhyaya namah ।
Om sarvavisvaniyamakaya namah ।
Om matrkadasakanyasadevatabhavasiddhidaya namah ।
Om prapancayaganyasenasarvesvaratvadayakaya namah ।
Om laghusodhamahasodhanyasadvayasamarcitaya namah । 950 ।

Om sricakratrividhanyasamahasiddhividhayakaya namah ।
Om rasmimalamahanyasavajravarmasvarupakaya namah ।
Om hamsaparamahamsakhyanyasadvayavibhavitaya namah ।
Om mahapadavaninyasakalasatadhikastakaya namah ।
Om tripurapujanapritaya namah ।
Om tripurapujakapriyaya namah ।
Om navavrtimahayajnasamraksanadhurandharaya namah ।
Om lambodaramaharupaya namah ।
Om bhairavibhairavatmakaya namah ।
Om utkrstasistasadvastune namah । 960 ।

Om parasamvittirupakaya namah ।
Om subhasubhakaraya karmane namah ।
Om jivayatravidhayakaya namah ।
Om sate namah ।
Om cite namah ।
Om sukhaya namah ।
Om namne namah ।
Om rupaya namah ।
Om adhisthanatmakaya namah ।
Om paraya (parasmai) namah । 970 ।

Om aropitajagajjataya namah ।
Om mithyajnanaya namah ।
Om amangalaya namah ।
Om akaradiksakarantaya namah ।
Om sabdasrstisvarupaya namah ।
Om parayai vace namah ।
Om vimarsarupine namah ।
Om pasyantyai namah ।
Om sphotarupadhrte namah ।
Om madhyamayai namah । 980 ।

Om cintanarupaya namah ।
Om vaikharyai namah ।
Om sthulavacakaya namah ।
Om dhvanirupaya namah ।
Om varnarupine namah ।
Om sarvabhasatmakaya namah ।
Om aparaya (aparasmai) namah ।
Om muladharagataya namah ।
Om suptaya namah ।
Om svadhisthane prapujitaya namah । 990 ।

Om manipurakamadhyasthaya namah ।
Om anahatambujamadhyagaya namah ।
Om visuddhipankajollasaya namah ।
Om ajnacakrabjavasakaya namah ।
Om sahasrarambujarudhaya namah ।
Om sivasaktyaikyarupakaya namah ।
Om mulakundalinirupaya namah ।
Om mahakundalinimayaya namah ।
Om sodasantamahasthanaya namah ।
Om asparsabhidhamahasthityai namah । 1000 ।

iti uddamaresvaratantre ksipraprasadanapatale
guhyanama ucchistaganesasahasranamavalih sampurna ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Uchchhishta Ganapati:
1000 Names of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram in Sanskrit – English – BengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil