1000 Names Of Sri Subrahmanya In Kannada

॥ Subramanya Sahasranama Stotram Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಋಷಯ ಊಚುಃ –
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥತತ್ತ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಲೋಕೋಪಕಾರಕ ।
ವಯಂ ಚಾತಿಥಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಆತಿಥೇಯೋಽಸಿ ಸುವ್ರತ ॥ 1 ॥

ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಸಂಸಾರಸಾಗರಾತ್ತಾರಯಸ್ವ ನಃ ।
ಕಲೌ ಕಲುಷಚಿತ್ತಾ ಯೇ ನರಾಃ ಪಾಪರತಾಃ ಸದಾ ॥ 2 ॥

ಕೇನ ಸ್ತೋತ್ರೇಣ ಮುಚ್ಯನ್ತೇ ಸರ್ವಪಾತಕಬನ್ಧನೈಃ ।
ಇಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ದುಃಖದಾರಿದ್ರ್ಯನಾಶನಮ್ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವರೋಗಹರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸೂತ ನೋ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ।
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ –
ಶೃಣುಧ್ವಮ್ ಋಷಯಃ ಸರ್ವೇ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನಃ ॥ 4 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನತಪೋನಿಷ್ಠಾಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದಾಃ ।
ಸ್ವಯಂಭುವಾ ಪುರಾ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ 5 ॥

ತದಹಂ ಸಂಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶ್ರೋತುಂ ಕೌತೂಹಲಂ ಯದಿ ।
ಋಷಯ ಊಚುಃ –
ಕಿಮಾಹ ಭಗವಾನ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ನಾರದಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ ॥ 6 ॥

ಸೂತಪುತ್ರ ಮಹಾಭಾಗ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಸಾಂಪ್ರತಮ್ ।
ಶ್ರೀಸೂತ ಉವಾಚ –
ದಿವ್ಯಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಂ ಸರ್ವದೇವೈರಭಿಷ್ಟುತಮ್ ॥ 7 ॥

ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪ್ರಣಿಪತ್ಯೈನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಂ ಭುವನೇಶ್ವರಮ್ ।
ನಾರದಃ ಪರಿಪಪ್ರಚ್ಛ ಕೃತಾಂಜಲಿರುಪಸ್ಥಿತಃ ॥ 8 ॥

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಲೋಕನಾಥ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕರುಣಾಕರ ।
ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಾವನಂ ಪಾಪನಾಶನಮ್ ॥ 9 ॥

ಧಾತಸ್ತ್ವಂ ಪುತ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಾತ್ತದ್ವದ ಪ್ರಣತಾಯ ಮೇ ।
ಉಪದಿಶ್ಯ ತು ಮಾಂ ದೇವ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಕೃಪಾನಿಧೇ ॥ 10 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ಉವಾಚ –
ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ದೇವರ್ಷೇ ಸ್ತವರಾಜಮಿಮಂ ಪರಮ್ ।
ಮಾತೃಕಾಮಾಲಿಕಾಯುಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಮೋಕ್ಷಸುಖಪ್ರದಮ್ ॥ 11 ॥

ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಚ ನಾಮಾನಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ।
ಯಾನಿ ನಾಮಾನಿ ದಿವ್ಯಾನಿ ದುಃಖರೋಗಹರಾಣಿ ಚ ॥ 12 ॥

ತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕೃಪಯಾ ತ್ವಯಿ ನಾರದ ।
ಜಪಮಾತ್ರೇಣ ಸಿಧ್ಯನ್ತಿ ಮನಸಾ ಚಿನ್ತಿತಾನ್ಯಪಿ ॥ 13 ॥

ಇಹಾಮುತ್ರ ಪರಂ ಭೋಗಂ ಲಭತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ।
ಇದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕೋಟಿಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಮ್ ।
ಸನ್ದೇಹೋ ನಾತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯಃ ಶೃಣು ಮೇ ನಿಶ್ಚಿತಂ ವಚಃ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ದೇವತಾ ।
ಶರಜನ್ಮಾಕ್ಷಯ ಇತಿ ಬೀಜಮ್ । ಶಕ್ತಿಧರೋಽಕ್ಷಯ ಇತಿ ಶಕ್ತಿಃ ।
ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಇತಿ ಕೀಲಕಮ್ । ಕ್ರೌಚಂಭೇದೀತ್ಯರ್ಗಲಮ್ ।
ಶಿಖಿವಾಹನ ಇತಿ ಕವಚಮ್ । ಷಣ್ಮುಖ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಷಣ್ಮುಖಮಿನ್ದುಕೋಟಿಸದೃಶಂ ರತ್ನಪ್ರಭಾಶೋಭಿತಮ್ ।
ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಷಟ್ಕಿರೀಟವಿಲಸತ್ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಮ್ ॥ 1 ॥

ಕರ್ಣಾಲಮ್ಬಿತಕುಂಡಲಪ್ರವಿಲಸದ್ಗಂಡಸ್ಥಲಾಶೋಭಿತಮ್ ।
ಕಾಂಚೀಕಂಕಣಕಿಂಕಿಣೀರವಯುತಂ ಶೃಂಗಾರಸಾರೋದಯಮ್ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾಯೇದೀಪ್ಸಿತಸಿದ್ಧಿದಂ ಶಿವಸುತಂ ಶ್ರೀದ್ವಾದಶಾಕ್ಷಂ ಗುಹಮ್ ।
ಖೇಟಂ ಕುಕ್ಕುಟಮಂಕುಶಂ ಚ ವರದಂ ಪಾಶಂ ಧನುಶ್ಚಕ್ರಕಮ್ ॥ 3 ॥

ವಜ್ರಂ ಶಕ್ತಿಮಸಿಂ ಚ ಶೂಲಮಭಯಂ ದೋರ್ಭಿರ್ಧೃತಂ ಷಣ್ಮುಖಮ್ ।
ದೇವಂ ಚಿತ್ರಮಯೂರವಾಹನಗತಂ ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾಲಂಕೃತಮ್ ॥ 4 ॥

॥ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಅಚಿನ್ತ್ಯಶಕ್ತಿರನಘಸ್ತ್ವಕ್ಷೋಭ್ಯಸ್ತ್ವಪರಾಜಿತಃ ।
ಅನಾಥವತ್ಸಲೋಽಮೋಘಸ್ತ್ವಶೋಕೋಽಪ್ಯಜರೋಽಭಯಃ ॥ 1 ॥

ಅತ್ಯುದಾರೋ ಹ್ಯಘಹರಸ್ತ್ವಗ್ರಗಣ್ಯೋಽದ್ರಿಜಾಸುತಃ ।
ಅನನ್ತಮಹಿಮಾಽಪಾರೋಽನನ್ತಸೌಖ್ಯಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ ॥ 2 ॥

ಅನನ್ತಮೋಕ್ಷದೋಽನಾದಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಕ್ಷರೋಽಚ್ಯುತಃ ।
ಅಕಲ್ಮಷೋಽಭಿರಾಮೋಽಗ್ರಧುರ್ಯಶ್ಚಾಮಿತವಿಕ್ರಮಃ ॥ 3 ॥

ಅನಾಥನಾಥೋ ಹ್ಯಮಲೋ ಹ್ಯಪ್ರಮತ್ತೋಽಮರಪ್ರಭುಃ ।
ಅರಿನ್ದಮೋಽಖಿಲಾಧಾರಸ್ತ್ವಣಿಮಾದಿಗುಣೋಽಗ್ರಣೀಃ ॥ 4 ॥

ಅಚಂಚಲೋಽಮರಸ್ತುತ್ಯೋ ಹ್ಯಕಲಂಕೋಽಮಿತಾಶನಃ ।
ಅಗ್ನಿಭೂರನವದ್ಯಾಂಗೋ ಹ್ಯದ್ಭುತೋಽಭೀಷ್ಟದಾಯಕಃ ॥ 5 ॥

ಅತೀನ್ದ್ರಿಯೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಹ್ಯದೃಶ್ಯೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ ।
ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಸ್ತ್ವಾರ್ಯ ಆಢ್ಯ ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 6 ॥

ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಸ್ತ್ವಾದ್ಯ ಆನನ್ದಸ್ತ್ವಾರ್ಯಸೇವಿತಃ ।
ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದ ಆನನ್ದ್ಯಾರ್ತಫಲಪ್ರದಃ ॥ 7 ॥

ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪ ಆನನ್ದ ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಃ ।
ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಸ್ತ್ವಿಷ್ಟ ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಃ ॥ 8 ॥

ಇತಿಹಾಸಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯ ಇನ್ದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಃ ।
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರಿಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಃ ॥ 9 ॥

ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದ ಇಷ್ಟದಸ್ತ್ವಿನ್ದ್ರವನ್ದಿತಃ ।
ಈಡನೀಯಸ್ತ್ವೀಶಪುತ್ರ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಃ ॥ 10 ॥

ಈತಿಭೀತಿಹರಶ್ಚೇಡ್ಯ ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಃ ।
ಉದಾರಕೀರ್ತಿರುದ್ಯೋಗೀ ಚೋತ್ಕೃಷ್ಟೋರುಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 11 ॥

ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಿರುತ್ಸಾಹ ಉದಾರಶ್ಚೋತ್ಸವಪ್ರಿಯಃ ।
ಉಜ್ಜೃಮ್ಭ ಉದ್ಭವಶ್ಚೋಗ್ರ ಉದಗ್ರಶ್ಚೋಗ್ರಲೋಚನಃ ॥ 12 ॥

ಉನ್ಮತ್ತ ಉಗ್ರಶಮನ ಉದ್ವೇಗಘ್ನೋರಗೇಶ್ವರಃ ।
ಉರುಪ್ರಭಾವಶ್ಚೋದೀರ್ಣ ಉಮಾಪುತ್ರ ಉದಾರಧೀಃ ॥ 13 ॥

ಊರ್ಧ್ವರೇತಃಸುತಸ್ತೂರ್ಧ್ವಗತಿದಸ್ತೂರ್ಜಪಾಲಕಃ ।
ಊರ್ಜಿತಸ್ತೂರ್ಧ್ವಗಸ್ತೂರ್ಧ್ವ ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಃ ॥ 14 ॥

ಊರ್ಜಿವಾನೂರ್ಜಿತೋದಾರ ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಃ ।
ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಃ ॥ 15 ॥

ಋಜುರೂಪೋ ಹ್ಯೃಜುಕರ ಋಜುಮಾರ್ಗಪ್ರದರ್ಶನಃ ।
ಋತಂಭರೋ ಹ್ಯೃಜುಪ್ರೀತ ಋಷಭಸ್ತ್ವೃದ್ಧಿದಸ್ತ್ವೃತಃ ॥ 16 ॥

ಲುಲಿತೋದ್ಧಾರಕೋ ಲೂತಭವಪಾಶಪ್ರಭಂಜನಃ ।
ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರ ಏಕ ಏನೋವಿನಾಶನಃ ॥ 17 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯದಶ್ಚೈನ್ದ್ರಭೋಗೀ ಚೈತಿಹ್ಯಶ್ಚೈನ್ದ್ರವನ್ದಿತಃ ।
ಓಜಸ್ವೀ ಚೌಷಧಿಸ್ಥಾನಮೋಜೋದಶ್ಚೌದನಪ್ರದಃ ॥ 18 ॥

ಔದಾರ್ಯಶೀಲ ಔಮೇಯ ಔಗ್ರ ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಃ ।
ಔದಾರ್ಯ ಔಷಧಕರ ಔಷಧಂ ಚೌಷಧಾಕರಃ ॥ 19 ॥

ಅಂಶುಮಾಲ್ಯಂಶುಮಾಲೀಡ್ಯ ಅಮ್ಬಿಕಾತನಯೋಽನ್ನದಃ ।
ಅನ್ಧಕಾರಿಸುತೋಽನ್ಧತ್ವಹಾರೀ ಚಾಮ್ಬುಜಲೋಚನಃ ॥ 20 ॥

ಅಸ್ತಮಾಯೋಽಮರಾಧೀಶೋ ಹ್ಯಸ್ಪಷ್ಟೋಽಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಃ ।
ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರೋಽಸ್ತರೂಪಶ್ಚಾಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಃ ॥ 21 ॥

ಕಾರ್ತಿಕೇಯಃ ಕಾಮರೂಪಃ ಕುಮಾರಃ ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಃ ।
ಕಾಮದಃ ಕಾರಣಂ ಕಾಮ್ಯಃ ಕಮನೀಯಃ ಕೃಪಾಕರಃ ॥ 22 ॥

ಕಾಂಚನಾಭಃ ಕಾನ್ತಿಯುಕ್ತಃ ಕಾಮೀ ಕಾಮಪ್ರದಃ ಕವಿಃ ।
ಕೀರ್ತಿಕೃತ್ಕುಕ್ಕುಟಧರಃ ಕೂಟಸ್ಥಃ ಕುವಲೇಕ್ಷಣಃ ॥ 23 ॥

ಕುಂಕುಮಾಂಗಃ ಕ್ಲಮಹರಃ ಕುಶಲಃ ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಃ ।
ಕುಶಾನುಸಂಭವಃ ಕ್ರೂರಃ ಕ್ರೂರಘ್ನಃ ಕಲಿತಾಪಹೃತ್ ॥ 24 ॥

ಕಾಮರೂಪಃ ಕಲ್ಪತರುಃ ಕಾನ್ತಃ ಕಾಮಿತದಾಯಕಃ ।
ಕಲ್ಯಾಣಕೃತ್ಕ್ಲೇಶನಾಶಃ ಕೃಪಾಲುಃ ಕರುಣಾಕರಃ ॥ 25 ॥

ಕಲುಷಘ್ನಃ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಃ ಕಠೋರಃ ಕವಚೀ ಕೃತೀ ।
ಕೋಮಲಾಂಗಃ ಕುಶಪ್ರೀತಃ ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಃ ಕಲಾಧರಃ ॥ 26 ॥

ಖ್ಯಾತಃ ಖೇಟಧರಃ ಖಡ್ಗೀ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖಲನಿಗ್ರಹಃ ।
ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಃ ಖೇಚರೇಶಃ ಖ್ಯಾತೇಹಃ ಖೇಚರಸ್ತುತಃ ॥ 27 ॥

ಖರತಾಪಹರಃ ಸ್ವಸ್ಥಃ ಖೇಚರಃ ಖೇಚರಾಶ್ರಯಃ ।
ಖಂಡೇನ್ದುಮೌಲಿತನಯಃ ಖೇಲಃ ಖೇಚರಪಾಲಕಃ ॥ 28 ॥

ಖಸ್ಥಲಃ ಖಂಡಿತಾರ್ಕಶ್ಚ ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಃ ।
ಗಾಂಗೇಯೋ ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರೋ ಗಣನಾಥಾನುಜೋ ಗುಹಃ ॥ 29 ॥

ಗೋಪ್ತಾ ಗೀರ್ವಾಣಸಂಸೇವ್ಯೋ ಗುಣಾತೀತೋ ಗುಹಾಶ್ರಯಃ ।
ಗತಿಪ್ರದೋ ಗುಣನಿಧಿಃ ಗಮ್ಭೀರೋ ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಃ ॥ 30 ॥

ಗೂಢರೂಪೋ ಗದಹರೋ ಗುಣಾಧೀಶೋ ಗುಣಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಗೋಧರೋ ಗಹನೋ ಗುಪ್ತೋ ಗರ್ವಘ್ನೋ ಗುಣವರ್ಧನಃ ॥ 31 ॥

ಗುಹ್ಯೋ ಗುಣಜ್ಞೋ ಗೀತಿಜ್ಞೋ ಗತಾತಂಕೋ ಗುಣಾಶ್ರಯಃ ।
ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯೋ ಗುಣ್ಯೋ ಗೋಸ್ತುತೋ ಗಗನೇಚರಃ ॥ 32 ॥

ಗಣನೀಯಚರಿತ್ರಶ್ಚ ಗತಕ್ಲೇಶೋ ಗುಣಾರ್ಣವಃ ।
ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷೋ ಘೃಣಿನಿಧಿಃ ಘನಗಮ್ಭೀರಘೋಷಣಃ ॥ 33 ॥

ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯೋ ಘೋಷೋ ಘೋರಾಘೌಘವಿನಾಶನಃ ।
ಘನಾನನ್ದೋ ಘರ್ಮಹನ್ತಾ ಘೃಣಾವಾನ್ ಘೃಷ್ಟಿಪಾತಕಃ ॥ 34 ॥

ಘೃಣೀ ಘೃಣಾಕರೋ ಘೋರೋ ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಃ ।
ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸಂದೋಹೋ ಘನಾರ್ಥೋ ಘನಸಂಕ್ರಮಃ ॥ 35 ॥

ಚಿತ್ರಕೃಚ್ಚಿತ್ರವರ್ಣಶ್ಚ ಚಂಚಲಶ್ಚಪಲದ್ಯುತಿಃ ।
ಚಿನ್ಮಯಶ್ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಚಿರಾನನ್ದಶ್ಚಿರಂತನಃ ॥ 36 ॥

ಚಿತ್ರಕೇಲಿಶ್ಚಿತ್ರತರಶ್ಚಿನ್ತನೀಯಶ್ಚಮತ್ಕೃತಿಃ ।
ಚೋರಘ್ನಶ್ಚತುರಶ್ಚಾರುಶ್ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಃ ॥ 37 ॥

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಶ್ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿತನೂಭವಃ ।
ಛಾದಿತಾಂಗಶ್ಛದ್ಮಹನ್ತಾ ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಃ ॥ 38 ॥

ಛೇದೀಕೃತತಮಃಕ್ಲೇಶಶ್ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಾಃ ।
ಛಾದಿತಾಶೇಷಸಂತಾಪಶ್ಛರಿತಾಮೃತಸಾಗರಃ ॥ 39 ॥

ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಶ್ಚ ಛಾತೇಹಶ್ಛಿನ್ನಸಂಶಯಃ ।
ಛನ್ದೋಮಯಶ್ಛನ್ದಗಾಮೀ ಛಿನ್ನಪಾಶಶ್ಛವಿಶ್ಛದಃ ॥ 40 ॥

ಜಗದ್ಧಿತೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ।
ಜನಕೋ ಜಾಹ್ನವೀಸೂನುರ್ಜಿತಾಮಿತ್ರೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ ॥ 41 ॥

ಜಯೀ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜೈತ್ರೋ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯೋ ಜಗನ್ನಾಥೋ ಜಗಜ್ಜೀವೋ ಜನಾಶ್ರಯಃ ॥ 42 ॥

ಜಗತ್ಸೇವ್ಯೋ ಜಗತ್ಕರ್ತಾ ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಜಮ್ಭಾರಿವನ್ದ್ಯೋ ಜಯದೋ ಜಗಂಜನಮನೋಹರಃ ॥ 43 ॥

ಜಗದಾನನ್ದಜನಕೋ ಜನಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಃ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶೋ ಜನಲೋಚನಶೋಭನಃ ॥ 44 ॥

ಜನೇಶ್ವರೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜನಜನ್ಮನಿಬರ್ಹಣಃ ।
ಜಯದೋ ಜನ್ತುತಾಪಘ್ನೋ ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಃ ॥ 45 ॥

ಜಿತಮಾಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ಜಿತಸಂಗೋ ಜನಪ್ರಿಯಃ ।
ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗೋ ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಃ ॥ 46 ॥

ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘೋ ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸಂಪ್ರಿಯಃ ।
ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿರ್ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯೋ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಿಃ ॥ 47 ॥

ಟಂಕಾರನೃತ್ತವಿಭವಃ ಟಂಕವಜ್ರಧ್ವಜಾಂಕಿತಃ ।
ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಶ್ಚ ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಿಃ ॥ 48 ॥

ಡಮ್ಬರಪ್ರಭವೋ ಡಮ್ಭೋ ಡಮ್ಬೋ ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಡಮರೋತ್ಕಟಸನ್ನಾದೋ ಡಿಂಭರೂಪಸ್ವರೂಪಕಃ ॥ 49 ॥

ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರೀತಿಕರೋ ಢಾಲಿತಾಸುರಸಂಕುಲಃ ।
ಢೌಕಿತಾಮರಸಂದೋಹೋ ಢುಂಡಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಃ ॥ 50 ॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಸ್ತತ್ವಗಸ್ತೀವ್ರಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತಪೋಮಯಃ ।
ತ್ರಯೀಮಯಸ್ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಸ್ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಸ್ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಃ ॥ 51 ॥

ತ್ರಿದಶೇಶಸ್ತಾರಕಾರಿಸ್ತಾಪಘ್ನಸ್ತಾಪಸಪ್ರಿಯಃ ।
ತುಷ್ಟಿದಸ್ತುಷ್ಟಿಕೃತ್ತೀಕ್ಷ್ಣಸ್ತಪೋರೂಪಸ್ತ್ರಿಕಾಲವಿತ್ ॥ 52 ॥

ಸ್ತೋತಾ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸ್ತವಪ್ರೀತಃ ಸ್ತುತಿಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಥಾಯೀ ಸ್ಥಾಪಕಶ್ಚ ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಪ್ರದರ್ಶಕಃ ॥ 53 ॥

ಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸ್ಥವಿರಃ ಸ್ಥೂಲಃ ಸ್ಥಾನದಃ ಸ್ಥೈರ್ಯದಃ ಸ್ಥಿರಃ ।
ದಾನ್ತೋ ದಯಾಪರೋ ದಾತಾ ದುರಿತಘ್ನೋ ದುರಾಸದಃ ॥ 54 ॥

ದರ್ಶನೀಯೋ ದಯಾಸಾರೋ ದೇವದೇವೋ ದಯಾನಿಧಿಃ ।
ದುರಾಧರ್ಷೋ ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯೋ ದಕ್ಷೋ ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಃ ॥ 55 ॥

ದುರ್ಧರೋ ದಾನಶೀಲಶ್ಚ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷೋ ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಃ ।
ದ್ವಿಷಟ್ಕರ್ಣೋ ದ್ವಿಷಡ್ಬಾಹುರ್ದೀನಸಂತಾಪನಾಶನಃ ॥ 56 ॥

ದನ್ದಶೂಕೇಶ್ವರೋ ದೇವೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಕೃತಿರ್ದಮಃ ।
ದೀರ್ಘವೃತ್ತೋ ದೀರ್ಘಬಾಹುರ್ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಿರ್ದಿವಸ್ಪತಿಃ ॥ 57 ॥

ದಂಡೋ ದಮಯಿತಾ ದರ್ಪೋ ದೇವಸಿಂಹೋ ದೃಢವ್ರತಃ ।
ದುರ್ಲಭೋ ದುರ್ಗಮೋ ದೀಪ್ತೋ ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯೋ ದಿವ್ಯಮಂಡನಃ ॥ 58 ॥

ದುರೋದರಘ್ನೋ ದುಃಖಘ್ನೋ ದುರಾರಿಘ್ನೋ ದಿಶಾಂಪತಿಃ ।
ದುರ್ಜಯೋ ದೇವಸೇನೇಶೋ ದುರ್ಜ್ಞೇಯೋ ದುರತಿಕ್ರಮಃ ॥ 59 ॥

ದಮ್ಭೋ ದೃಪ್ತಶ್ಚ ದೇವರ್ಷಿರ್ದೈವಜ್ಞೋ ದೈವಚಿನ್ತಕಃ ।
ಧುರಂಧರೋ ಧರ್ಮಪರೋ ಧನದೋ ಧೃತಿವರ್ಧನಃ ॥ 60 ॥

ಧರ್ಮೇಶೋ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಧನ್ವೀ ಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ।
ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಧನಪತಿರ್ಧೃತಿಮಾನ್ಧೂತಕಿಲ್ಬಿಷಃ ॥ 61 ॥

ಧರ್ಮಹೇತುರ್ಧರ್ಮಶೂರೋ ಧರ್ಮಕೃದ್ಧರ್ಮವಿದ್ ಧ್ರುವಃ ।
ಧಾತಾ ಧೀಮಾನ್ಧರ್ಮಚಾರೀ ಧನ್ಯೋ ಧುರ್ಯೋ ಧೃತವ್ರತಃ ॥ 62 ॥

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ನಿರ್ಲೇಪೋ ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರಾಧಾರೋ ನಿಷ್ಕಲಂಕೋ ನಿರಂಜನಃ ॥ 63 ॥

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ನಿರ್ಮೋಹೋ ನಿರುಪದ್ರವಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 64 ॥

ನಿರವದ್ಯೋ ನಿರೀಹಶ್ಚ ನಿರ್ದರ್ಶೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದೋ ನಿರ್ಜರೇಶೋ ನಿಃಸಂಗೋ ನಿಗಮಸ್ತುತಃ ॥ 65 ॥

ನಿಷ್ಕಂಟಕೋ ನಿರಾಲಮ್ಬೋ ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹೋ ನಿರುದ್ಭವಃ ।
ನಿತ್ಯೋ ನಿಯತಕಲ್ಯಾಣೋ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೋ ನಿರಾಶ್ರಯಃ ॥ 66 ॥

ನೇತಾ ನಿಧಿರ್ನೈಕರೂಪೋ ನಿರಾಕಾರೋ ನದೀಸುತಃ ।
ಪುಲಿನ್ದಕನ್ಯಾರಮಣಃ ಪುರುಜಿತ್ಪರಮಪ್ರಿಯಃ ॥ 67 ॥

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಿಃ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಃ ಪರೇಶಃ ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯದಃ ।
ಪುಣ್ಯಾಕರಃ ಪುಣ್ಯರೂಪಃ ಪುಣ್ಯಃ ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಃ ॥ 68 ॥

ಪುಣ್ಯೋದಯಃ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಃ ಪುಣ್ಯಕೃತ್ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ಪರಾನನ್ದಃ ಪರತರಃ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿಃ ಪುರಾತನಃ ॥ 69 ॥

ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಃ ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪನ್ನಗಃ ಪಾಪನಾಶನಃ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಃ ಪೂರ್ಣಃ ಪಾರ್ವತೀನನ್ದನಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 70 ॥

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಪುರುಷಃ ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಭವಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನಃ ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಃ ಪರಃ ಪರಿವೃಢಃ ಪರಃ ॥ 71 ॥

ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾರ್ಥಃ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಃ ।
ಪವಿತ್ರಃ ಪುಷ್ಟಿದಃ ಪೂರ್ತಿಃ ಪಿಂಗಲಃ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ॥ 72 ॥

ಪಾಪಹಾರೀ ಪಾಶಧರಃ ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಃ ।
ಪಾವನಃ ಪಾವಕಃ ಪೂಜ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಃ ಪರಾತ್ಪರಃ ॥ 73 ॥

ಪುಷ್ಕಲಃ ಪ್ರವರಃ ಪೂರ್ವಃ ಪಿತೃಭಕ್ತಃ ಪುರೋಗಮಃ ।
ಪ್ರಾಣದಃ ಪ್ರಾಣಿಜನಕಃ ಪ್ರದಿಷ್ಟಃ ಪಾವಕೋದ್ಭವಃ ॥ 74 ॥

ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಶ್ಚ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಮ್ ।
ಪರರ್ದ್ಧಿದಃ ಪುಷ್ಟಿಕರಃ ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಾ ಪ್ರತಾಪವಾನ್ ॥ 75 ॥

ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಃ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಃ ಪೃಥುಃ ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಫಣೀಶ್ವರಃ ಫಣಿವರಃ ಫಣಾಮಣಿವಿಭೂಷಣಃ ॥ 76 ॥

ಫಲದಃ ಫಲಹಸ್ತಶ್ಚ ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜವಿಲೋಚನಃ ।
ಫಡುಚ್ಚಾಟಿತಪಾಪೌಘಃ ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಃ ॥ 77 ॥

ಬಾಹುಲೇಯೋ ಬೃಹದ್ರೂಪೋ ಬಲಿಷ್ಠೋ ಬಲವಾನ್ ಬಲೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಶ್ಚ ಬುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಃ ॥ 78 ॥

ಬಾಲರೂಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಗರ್ಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬುಧಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಹುಶ್ರುತೋ ಬಹುಮತೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 79 ॥

ಬಲಪ್ರಮಥನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಬಹುರೂಪೋ ಬಹುಪ್ರದಃ ।
ಬೃಹದ್ಭಾನುತನೂದ್ಭೂತೋ ಬೃಹತ್ಸೇನೋ ಬಿಲೇಶಯಃ ॥ 80 ॥

ಬಹುಬಾಹುರ್ಬಲಶ್ರೀಮಾನ್ ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶಕಃ ।
ಬಿಲದ್ವಾರಾನ್ತರಾಲಸ್ಥೋ ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಃ ॥ 81 ॥

ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮಾನ್ ಬಾಲೋ ಬೃಹದ್ವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಧನುಃ ।
ಭವ್ಯೋ ಭೋಗೀಶ್ವರೋ ಭಾವ್ಯೋ ಭವನಾಶೋ ಭವಪ್ರಿಯಃ ॥ 82 ॥

ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯೋ ಭಯಹರೋ ಭಾವಜ್ಞೋ ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಃ ।
ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದೋ ಭೋಗೀ ಭಗವಾನ್ ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ॥ 83 ॥

ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣುರ್ಭಾವನೋ ಭರ್ತಾ ಭೀಮೋ ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಃ ।
ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಕೃದ್ಭೋಕ್ತಾ ಭೂತಾತ್ಮಾ ಭುವನೇಶ್ವರಃ ॥ 84 ॥

ಭಾವಕೋ ಭೀಕರೋ ಭೀಷ್ಮೋ ಭಾವಕೇಷ್ಟೋ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಭವತಾಪಪ್ರಶಮನೋ ಭೋಗವಾನ್ ಭೂತಭಾವನಃ ॥ 85 ॥

ಭೋಜ್ಯಪ್ರದೋ ಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶೋ ಭಾನುಮಾನ್ ಭುವನಾಶ್ರಯಃ ।
ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದೋ ಭದ್ರೋ ಭಜನೀಯೋ ಭಿಷಗ್ವರಃ ॥ 86 ॥

ಮಹಾಸೇನೋ ಮಹೋದಾರೋ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹೋತ್ಸಾಹೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 87 ॥

ಮಹಾಭೋಗೀ ಮಹಾಮಾಯೀ ಮೇಧಾವೀ ಮೇಖಲೀ ಮಹಾನ್ ।
ಮುನಿಸ್ತುತೋ ಮಹಾಮಾನ್ಯೋ ಮಹಾನನ್ದೋ ಮಹಾಯಶಾಃ ॥ 88 ॥

ಮಹೋರ್ಜಿತೋ ಮಾನನಿಧಿರ್ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಃ ।
ಮಹೋದಯೋ ಮಹಾಪುಣ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಃ ॥ 89 ॥

ಮಾನದೋ ಮತಿದೋ ಮಾಲೀ ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ಮನೋಹರೋ ಮಹಾಮುಖ್ಯೋ ಮಹರ್ದ್ಧಿರ್ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ಮುನಿಃ ॥ 90 ॥

ಮಹೋತ್ತಮೋ ಮಹೋಪಾಯೋ ಮೋಕ್ಷದೋ ಮಂಗಲಪ್ರದಃ ।
ಮುದಾಕರೋ ಮುಕ್ತಿದಾತಾ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹೋರಗಃ ॥ 91 ॥

ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಯೋನಿರ್ಯೋಗಿಷ್ಠೋ ಯಮಿನಾಂ ವರಃ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಯೋಗಪುರುಷೋ ಯೋಗ್ಯೋ ಯೋಗನಿಧಿರ್ಯಮೀ ॥ 92 ॥

ಯತಿಸೇವ್ಯೋ ಯೋಗಯುಕ್ತೋ ಯೋಗವಿದ್ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಃ ।
ಯನ್ತ್ರೋ ಯನ್ತ್ರೀ ಚ ಯನ್ತ್ರಜ್ಞೋ ಯನ್ತ್ರವಾನ್ಯನ್ತ್ರವಾಹಕಃ ॥ 93 ॥

ಯಾತನಾರಹಿತೋ ಯೋಗೀ ಯೋಗೀಶೋ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಃ ।
ರಮಣೀಯೋ ರಮ್ಯರೂಪೋ ರಸಜ್ಞೋ ರಸಭಾವನಃ ॥ 94 ॥

ರಂಜನೋ ರಂಜಿತೋ ರಾಗೀ ರುಚಿರೋ ರುದ್ರಸಂಭವಃ ।
ರಣಪ್ರಿಯೋ ರಣೋದಾರೋ ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶನಃ ॥ 95 ॥

ರತ್ನಾರ್ಚೀ ರುಚಿರೋ ರಮ್ಯೋ ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ರತ್ನಾಂಗದಧರೋ ರತ್ನಭೂಷಣೋ ರಮಣೀಯಕಃ ॥ 96 ॥

ರುಚಿಕೃದ್ರೋಚಮಾನಶ್ಚ ರಂಜಿತೋ ರೋಗನಾಶನಃ ।
ರಾಜೀವಾಕ್ಷೋ ರಾಜರಾಜೋ ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಃ ॥ 97 ॥

ರಾಜದ್ವೇದಾಗಮಸ್ತುತ್ಯೋ ರಜಃಸತ್ತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಃ ।
ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯೋ ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಃ ॥ 98 ॥

ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯೋ ರಣನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಃ ।
ಲೋಕೈಕನಾಥೋ ಲೋಕೇಶೋ ಲಲಿತೋ ಲೋಕನಾಯಕಃ ॥ 99 ॥

ಲೋಕರಕ್ಷೋ ಲೋಕಶಿಕ್ಷೋ ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಃ ।
ಲೋಕಬನ್ಧುರ್ಲೋಕಧಾತಾ ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಃ ॥ 100 ॥

ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಿರ್ಲೋಕವನ್ದ್ಯೋ ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಃ ।
ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತು ಲೀಲಾವಾನ್ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾನ್ವಿತಃ ॥ 101 ॥

ವರಿಷ್ಠೋ ವರದೋ ವೈದ್ಯೋ ವಿಶಿಷ್ಟೋ ವಿಕ್ರಮೋ ವಿಭುಃ ।
ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರೋ ವಶ್ಯೋ ವಿಕಲ್ಪಪರಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 102 ॥

ವಿಪಾಶೋ ವಿಗತಾತಂಕೋ ವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ವಿರೋಚನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಧರೋ ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ವೇದಾಂಗೋ ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಃ ॥ 103 ॥

ವಚಸ್ಕರೋ ವ್ಯಾಪಕಶ್ಚ ವಿಜ್ಞಾನೀ ವಿನಯಾನ್ವಿತಃ ।
ವಿದ್ವತ್ತಮೋ ವಿರೋಧಿಘ್ನೋ ವೀರೋ ವಿಗತರಾಗವಾನ್ ॥ 104 ॥

ವೀತಭಾವೋ ವಿನೀತಾತ್ಮಾ ವೇದಗರ್ಭೋ ವಸುಪ್ರದಃ ।
ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಿರ್ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೋ ವಿಜಿತಾತ್ಮಾ ವಿಭಾವನಃ ॥ 105 ॥

ವೇದವೇದ್ಯೋ ವಿಧೇಯಾತ್ಮಾ ವೀತದೋಷಶ್ಚ ವೇದವಿತ್ ।
ವಿಶ್ವಕರ್ಮಾ ವೀತಭಯೋ ವಾಗೀಶೋ ವಾಸವಾರ್ಚಿತಃ ॥ 106 ॥

ವೀರಧ್ವಂಸೋ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಿರ್ವಿಶ್ವರೂಪೋ ವರಾಸನಃ ।
ವಿಶಾಖೋ ವಿಮಲೋ ವಾಗ್ಮೀ ವಿದ್ವಾನ್ವೇದಧರೋ ವಟುಃ ॥ 107 ॥

ವೀರಚೂಡಾಮಣಿರ್ವೀರೋ ವಿದ್ಯೇಶೋ ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಃ ।
ವಿಜಯೀ ವಿನಯೀ ವೇತ್ತಾ ವರೀಯಾನ್ವಿರಜಾ ವಸುಃ ॥ 108 ॥

ವೀರಘ್ನೋ ವಿಜ್ವರೋ ವೇದ್ಯೋ ವೇಗವಾನ್ವೀರ್ಯವಾನ್ವಶೀ ।
ವರಶೀಲೋ ವರಗುಣೋ ವಿಶೋಕೋ ವಜ್ರಧಾರಕಃ ॥ 109 ॥

ಶರಜನ್ಮಾ ಶಕ್ತಿಧರಃ ಶತ್ರುಘ್ನಃ ಶಿಖಿವಾಹನಃ ।
ಶ್ರೀಮಾನ್ಶಿಷ್ಟಃ ಶುಚಿಃ ಶುದ್ಧಃ ಶಾಶ್ವತೋ ಶ್ರುತಿಸಾಗರಃ ॥ 110 ॥

ಶರಣ್ಯಃ ಶುಭದಃ ಶರ್ಮ ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟಃ ಶುಭಲಕ್ಷಣಃ ।
ಶಾನ್ತಃ ಶೂಲಧರಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶಂಕರಃ ಶಿವಃ ॥ 111 ॥

ಶಿತಿಕಂಠಾತ್ಮಜಃ ಶೂರಃ ಶಾನ್ತಿದಃ ಶೋಕನಾಶನಃ ।
ಷಾಣ್ಮಾತುರಃ ಷಣ್ಮುಖಶ್ಚ ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಃ ॥ 112 ॥

ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಃ ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಃ ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಃ ।
ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಃ ಷಟ್ಕಃ ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಃ ॥ 113 ॥

ಷಡ್ವರ್ಗದಾತಾ ಷಡ್ಗ್ರೀವಃ ಷಡರಿಘ್ನಃ ಷಡಾಶ್ರಯಃ ।
ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಷಡಾಧಾರಶ್ಚ ಷಟ್ಕ್ರಮಃ ॥ 114 ॥

ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಃ ಷಂಡತ್ವಪರಿಹಾರಕಃ ।
ಸೇನಾನೀಃ ಸುಭಗಃ ಸ್ಕನ್ದಃ ಸುರಾನನ್ದಃ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ॥ 115 ॥

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಃ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವದಃ ಸುಖೀ ।
ಸುಲಭಃ ಸಿದ್ಧಿದಃ ಸೌಮ್ಯಃ ಸಿದ್ಧೇಶಃ ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಃ ॥ 116 ॥

ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಃ ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಿದ್ಧಸಾಧುಃ ಸುರೇಶ್ವರಃ ।
ಸುಭುಜಃ ಸರ್ವದೃಕ್ಸಾಕ್ಷೀ ಸುಪ್ರಸಾದಃ ಸನಾತನಃ ॥ 117 ॥

ಸುಧಾಪತಿಃ ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವಯಂಭೂಃ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ।
ಸಮರ್ಥಃ ಸತ್ಕೃತಿಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಸುಘೋಷಃ ಸುಖದಃ ಸುಹೃತ್ ॥ 118 ॥

ಸುಪ್ರಸನ್ನಃ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಶೀಲಃ ಸತ್ಯಸಾಧಕಃ ।
ಸಂಭಾವ್ಯಃ ಸುಮನಾಃ ಸೇವ್ಯಃ ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಃ ॥ 119 ॥

ಸುವ್ಯಕ್ತಃ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಃ ಸುವೀರಃ ಸುಜನಾಶ್ರಯಃ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಂಪನ್ನಃ ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಃ ॥ 120 ॥

ಸರ್ವದೇವಮಯಃ ಸತ್ಯಃ ಸದಾ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಃ ।
ಸುಧಾಪೀ ಸುಮತಿಃ ಸತ್ಯಃ ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ॥ 121 ॥

ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಃ ಸುಕುಮಾರಃ ಸುಲೋಚನಃ ।
ಸುಗ್ರೀವಃ ಸುಧೃತಿಃ ಸಾರಃ ಸುರಾರಾಧ್ಯಃ ಸುವಿಕ್ರಮಃ ॥ 122 ॥

ಸುರಾರಿಘ್ನಃ ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಃ ಸರ್ಪರಾಜಃ ಸದಾ ಶುಚಿಃ ।
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭೂಃ ಸುರವರಃ ಸರ್ವಾಯುಧವಿಶಾರದಃ ॥ 123 ॥

ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಸುತೋ ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಃ ।
ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರೋ ಹೃತಾಘೋ ಹಸಿತಾನನಃ ॥ 124 ॥

ಹೇಮಭೂಷೋ ಹರಿದ್ವರ್ಣೋ ಹೃಷ್ಟಿದೋ ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಃ ।
ಹೇಮಾದ್ರಿಭಿದ್ಧಂಸರೂಪೋ ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಃ ॥ 125 ॥

ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತಾತನುಜೋ ಹರಿಕೇಶೋ ಹಿರಣ್ಮಯಃ ।
ಹೃದ್ಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹರಿಸಖೋ ಹಂಸೋ ಹಂಸಗತಿರ್ಹವಿಃ ॥ 126 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣೋ ಹಿತಕೃದ್ಧರ್ಷದೋ ಹೇಮಭೂಷಣಃ ।
ಹರಪ್ರಿಯೋ ಹಿತಕರೋ ಹತಪಾಪೋ ಹರೋದ್ಭವಃ ॥ 127 ॥

ಕ್ಷೇಮದಃ ಕ್ಷೇಮಕೃತ್ಕ್ಷೇಮ್ಯಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಃ ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಃ ।
ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಃ ಕ್ಷಮಾಧಾರಃ ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಃ ಕ್ಷಮಾಕರಃ ॥ 128 ॥

ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಃ ಕ್ಷಾನ್ತಿದಃ ಕ್ಷೇಮಃ ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಃ ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಃ ಕ್ಷಿತಿಧರಃ ಕ್ಷೀಣಸಂರಕ್ಷಣಕ್ಷಮಃ ॥ 129 ॥

ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಃ ।
ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಃ ॥ 130 ॥

ಕ್ಷತಾಹಿತಃ ಕ್ಷರಃ ಕ್ಷನ್ತಾ ಕ್ಷತದೋಷಃ ಕ್ಷಮಾನಿಧಿಃ ।
ಕ್ಷಪಿತಾಖಿಲಸಂತಾಪಃ ಕ್ಷಪಾನಾಥಸಮಾನನಃ ॥ 131 ॥

ಫಲಶ್ರುತಿ –
ಇತಿ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯ ಚ ನಾರದ ।
ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 1 ॥

ಸ ಸದ್ಯೋ ಮುಚ್ಯತೇ ಪಾಪೈರ್ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯಸಂಭವೈಃ ।
ಆಯುರ್ವೃದ್ಧಿಕರಂ ಪುಂಸಾಂ ಸ್ಥೈರ್ಯವೀರ್ಯವಿವರ್ಧನಮ್ ॥ 2 ॥

ವಾಕ್ಯೇನೈಕೇನ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಸರ್ವಾತ್ಮನಾ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನಿಯಮೇನ ಜಪೇತ್ಸುಧೀಃ ॥ 3 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕಾನ್ದೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಈಶ್ವರಪ್ರೋಕ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮನಾರದಸಂವಾದೇ
ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy » Murugan Sahasranama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil