1000 Names Of Sri Subrahmanya In Telugu

॥ Subramanya Sahasranama Stotram Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥

ఋషయ ఊచుః –
సర్వశాస్త్రార్థతత్త్వజ్ఞ సర్వలోకోపకారక ।
వయం చాతిథయః ప్రాప్తా ఆతిథేయోఽసి సువ్రత ॥ ౧ ॥

జ్ఞానదానేన సంసారసాగరాత్తారయస్వ నః ।
కలౌ కలుషచిత్తా యే నరాః పాపరతాః సదా ॥ ౨ ॥

కేన స్తోత్రేణ ముచ్యన్తే సర్వపాతకబన్ధనైః ।
ఇష్టసిద్ధికరం పుణ్యం దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్ ॥ ౩ ॥

సర్వరోగహరం స్తోత్రం సూత నో వక్తుమర్హసి ।
శ్రీసూత ఉవాచ –
శృణుధ్వమ్ ఋషయః సర్వే నైమిషారణ్యవాసినః ॥ ౪ ॥

తత్త్వజ్ఞానతపోనిష్ఠాః సర్వశాస్త్రవిశారదాః ।
స్వయంభువా పురా ప్రోక్తం నారదాయ మహాత్మనే ॥ ౫ ॥

తదహం సంప్రవక్ష్యామి శ్రోతుం కౌతూహలం యది ।
ఋషయ ఊచుః –
కిమాహ భగవాన్బ్రహ్మా నారదాయ మహాత్మనే ॥ ౬ ॥

సూతపుత్ర మహాభాగ వక్తుమర్హసి సాంప్రతమ్ ।
శ్రీసూత ఉవాచ –
దివ్యసింహాసనాసీనం సర్వదేవైరభిష్టుతమ్ ॥ ౭ ॥

సాష్టాఙ్గప్రణిపత్యైనం బ్రహ్మాణం భువనేశ్వరమ్ ।
నారదః పరిపప్రచ్ఛ కృతాఞ్జలిరుపస్థితః ॥ ౮ ॥

నారద ఉవాచ –
లోకనాథ సురశ్రేష్ఠ సర్వజ్ఞ కరుణాకర ।
షణ్ముఖస్య పరం స్తోత్రం పావనం పాపనాశనమ్ ॥ ౯ ॥

ధాతస్త్వం పుత్రవాత్సల్యాత్తద్వద ప్రణతాయ మే ।
ఉపదిశ్య తు మాం దేవ రక్ష రక్ష కృపానిధే ॥ ౧౦ ॥

బ్రహ్మా ఉవాచ –
శృణు వక్ష్యామి దేవర్షే స్తవరాజమిమం పరమ్ ।
మాతృకామాలికాయుక్తం జ్ఞానమోక్షసుఖప్రదమ్ ॥ ౧౧ ॥

సహస్రాణి చ నామాని షణ్ముఖస్య మహాత్మనః ।
యాని నామాని దివ్యాని దుఃఖరోగహరాణి చ ॥ ౧౨ ॥

తాని నామాని వక్ష్యామి కృపయా త్వయి నారద ।
జపమాత్రేణ సిధ్యన్తి మనసా చిన్తితాన్యపి ॥ ౧౩ ॥

ఇహాముత్ర పరం భోగం లభతే నాత్ర సంశయః ।
ఇదం స్తోత్రం పరం పుణ్యం కోటియజ్ఞఫలప్రదమ్ ।
సన్దేహో నాత్ర కర్తవ్యః శృణు మే నిశ్చితం వచః ॥ ౧౪ ॥

ఓం అస్య శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసహస్రనామస్తోత్రమహామన్త్రస్య ।
బ్రహ్మా ఋషిః । అనుష్టుప్ఛన్దః । సుబ్రహ్మణ్యో దేవతా ।
శరజన్మాక్షయ ఇతి బీజమ్ । శక్తిధరోఽక్షయ ఇతి శక్తిః ।
కార్తికేయ ఇతి కీలకమ్ । క్రౌచంభేదీత్యర్గలమ్ ।
శిఖివాహన ఇతి కవచమ్ । షణ్ముఖ ఇతి ధ్యానమ్ ।
శ్రీసుబ్రహ్మణ్యప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానమ్ –
ధ్యాయేత్షణ్ముఖమిన్దుకోటిసదృశం రత్నప్రభాశోభితమ్ ।
బాలార్కద్యుతిషట్కిరీటవిలసత్కేయూరహారాన్వితమ్ ॥ ౧ ॥

కర్ణాలమ్బితకుణ్డలప్రవిలసద్గణ్డస్థలాశోభితమ్ ।
కాఞ్చీకఙ్కణకింకిణీరవయుతం శృఙ్గారసారోదయమ్ ॥ ౨ ॥

ధ్యాయేదీప్సితసిద్ధిదం శివసుతం శ్రీద్వాదశాక్షం గుహమ్ ।
ఖేటం కుక్కుటమంకుశం చ వరదం పాశం ధనుశ్చక్రకమ్ ॥ ౩ ॥

వజ్రం శక్తిమసిం చ శూలమభయం దోర్భిర్ధృతం షణ్ముఖమ్ ।
దేవం చిత్రమయూరవాహనగతం చిత్రామ్బరాలంకృతమ్ ॥ ౪ ॥

॥ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామ స్తోత్రమ్ ॥

అచిన్త్యశక్తిరనఘస్త్వక్షోభ్యస్త్వపరాజితః ।
అనాథవత్సలోఽమోఘస్త్వశోకోఽప్యజరోఽభయః ॥ ౧ ॥

అత్యుదారో హ్యఘహరస్త్వగ్రగణ్యోఽద్రిజాసుతః ।
అనన్తమహిమాఽపారోఽనన్తసౌఖ్యప్రదోఽవ్యయః ॥ ౨ ॥

అనన్తమోక్షదోఽనాదిరప్రమేయోఽక్షరోఽచ్యుతః ।
అకల్మషోఽభిరామోఽగ్రధుర్యశ్చామితవిక్రమః ॥ ౩ ॥

అనాథనాథో హ్యమలో హ్యప్రమత్తోఽమరప్రభుః ।
అరిన్దమోఽఖిలాధారస్త్వణిమాదిగుణోఽగ్రణీః ॥ ౪ ॥

అచఞ్చలోఽమరస్తుత్యో హ్యకలఙ్కోఽమితాశనః ।
అగ్నిభూరనవద్యాఙ్గో హ్యద్భుతోఽభీష్టదాయకః ॥ ౫ ॥

అతీన్ద్రియోఽప్రమేయాత్మా హ్యదృశ్యోఽవ్యక్తలక్షణః ।
ఆపద్వినాశకస్త్వార్య ఆఢ్య ఆగమసంస్తుతః ॥ ౬ ॥

ఆర్తసంరక్షణస్త్వాద్య ఆనన్దస్త్వార్యసేవితః ।
ఆశ్రితేష్టార్థవరద ఆనన్ద్యార్తఫలప్రదః ॥ ౭ ॥

ఆశ్చర్యరూప ఆనన్ద ఆపన్నార్తివినాశనః ।
ఇభవక్త్రానుజస్త్విష్ట ఇభాసురహరాత్మజః ॥ ౮ ॥

ఇతిహాసశ్రుతిస్తుత్య ఇన్ద్రభోగఫలప్రదః ।
ఇష్టాపూర్తఫలప్రాప్తిరిష్టేష్టవరదాయకః ॥ ౯ ॥

ఇహాముత్రేష్టఫలద ఇష్టదస్త్విన్ద్రవన్దితః ।
ఈడనీయస్త్వీశపుత్ర ఈప్సితార్థప్రదాయకః ॥ ౧౦ ॥

ఈతిభీతిహరశ్చేడ్య ఈషణాత్రయవర్జితః ।
ఉదారకీర్తిరుద్యోగీ చోత్కృష్టోరుపరాక్రమః ॥ ౧౧ ॥

ఉత్కృష్టశక్తిరుత్సాహ ఉదారశ్చోత్సవప్రియః ।
ఉజ్జృమ్భ ఉద్భవశ్చోగ్ర ఉదగ్రశ్చోగ్రలోచనః ॥ ౧౨ ॥

ఉన్మత్త ఉగ్రశమన ఉద్వేగఘ్నోరగేశ్వరః ।
ఉరుప్రభావశ్చోదీర్ణ ఉమాపుత్ర ఉదారధీః ॥ ౧౩ ॥

ఊర్ధ్వరేతఃసుతస్తూర్ధ్వగతిదస్తూర్జపాలకః ।
ఊర్జితస్తూర్ధ్వగస్తూర్ధ్వ ఊర్ధ్వలోకైకనాయకః ॥ ౧౪ ॥

ఊర్జివానూర్జితోదార ఊర్జితోర్జితశాసనః ।
ఋషిదేవగణస్తుత్య ఋణత్రయవిమోచనః ॥ ౧౫ ॥

ఋజురూపో హ్యృజుకర ఋజుమార్గప్రదర్శనః ।
ఋతంభరో హ్యృజుప్రీత ఋషభస్త్వృద్ధిదస్త్వృతః ॥ ౧౬ ॥

లులితోద్ధారకో లూతభవపాశప్రభఞ్జనః ।
ఏణాఙ్కధరసత్పుత్ర ఏక ఏనోవినాశనః ॥ ౧౭ ॥

ఐశ్వర్యదశ్చైన్ద్రభోగీ చైతిహ్యశ్చైన్ద్రవన్దితః ।
ఓజస్వీ చౌషధిస్థానమోజోదశ్చౌదనప్రదః ॥ ౧౮ ॥

ఔదార్యశీల ఔమేయ ఔగ్ర ఔన్నత్యదాయకః ।
ఔదార్య ఔషధకర ఔషధం చౌషధాకరః ॥ ౧౯ ॥

See Also  108 Names Of Sri Hanuman 3 In Kannada

అంశుమాల్యంశుమాలీడ్య అమ్బికాతనయోఽన్నదః ।
అన్ధకారిసుతోఽన్ధత్వహారీ చామ్బుజలోచనః ॥ ౨౦ ॥

అస్తమాయోఽమరాధీశో హ్యస్పష్టోఽస్తోకపుణ్యదః ।
అస్తామిత్రోఽస్తరూపశ్చాస్ఖలత్సుగతిదాయకః ॥ ౨౧ ॥

కార్తికేయః కామరూపః కుమారః క్రౌఞ్చదారణః ।
కామదః కారణం కామ్యః కమనీయః కృపాకరః ॥ ౨౨ ॥

కాఞ్చనాభః కాన్తియుక్తః కామీ కామప్రదః కవిః ।
కీర్తికృత్కుక్కుటధరః కూటస్థః కువలేక్షణః ॥ ౨౩ ॥

కుఙ్కుమాఙ్గః క్లమహరః కుశలః కుక్కుటధ్వజః ।
కుశానుసంభవః క్రూరః క్రూరఘ్నః కలితాపహృత్ ॥ ౨౪ ॥

కామరూపః కల్పతరుః కాన్తః కామితదాయకః ।
కల్యాణకృత్క్లేశనాశః కృపాలుః కరుణాకరః ॥ ౨౫ ॥

కలుషఘ్నః క్రియాశక్తిః కఠోరః కవచీ కృతీ ।
కోమలాఙ్గః కుశప్రీతః కుత్సితఘ్నః కలాధరః ॥ ౨౬ ॥

ఖ్యాతః ఖేటధరః ఖడ్గీ ఖట్వాఙ్గీ ఖలనిగ్రహః ।
ఖ్యాతిప్రదః ఖేచరేశః ఖ్యాతేహః ఖేచరస్తుతః ॥ ౨౭ ॥

ఖరతాపహరః స్వస్థః ఖేచరః ఖేచరాశ్రయః ।
ఖణ్డేన్దుమౌలితనయః ఖేలః ఖేచరపాలకః ॥ ౨౮ ॥

ఖస్థలః ఖణ్డితార్కశ్చ ఖేచరీజనపూజితః ।
గాఙ్గేయో గిరిజాపుత్రో గణనాథానుజో గుహః ॥ ౨౯ ॥

గోప్తా గీర్వాణసంసేవ్యో గుణాతీతో గుహాశ్రయః ।
గతిప్రదో గుణనిధిః గమ్భీరో గిరిజాత్మజః ॥ ౩౦ ॥

గూఢరూపో గదహరో గుణాధీశో గుణాగ్రణీః ।
గోధరో గహనో గుప్తో గర్వఘ్నో గుణవర్ధనః ॥ ౩౧ ॥

గుహ్యో గుణజ్ఞో గీతిజ్ఞో గతాతఙ్కో గుణాశ్రయః ।
గద్యపద్యప్రియో గుణ్యో గోస్తుతో గగనేచరః ॥ ౩౨ ॥

గణనీయచరిత్రశ్చ గతక్లేశో గుణార్ణవః ।
ఘూర్ణితాక్షో ఘృణినిధిః ఘనగమ్భీరఘోషణః ॥ ౩౩ ॥

ఘణ్టానాదప్రియో ఘోషో ఘోరాఘౌఘవినాశనః ।
ఘనానన్దో ఘర్మహన్తా ఘృణావాన్ ఘృష్టిపాతకః ॥ ౩౪ ॥

ఘృణీ ఘృణాకరో ఘోరో ఘోరదైత్యప్రహారకః ।
ఘటితైశ్వర్యసందోహో ఘనార్థో ఘనసంక్రమః ॥ ౩౫ ॥

చిత్రకృచ్చిత్రవర్ణశ్చ చఞ్చలశ్చపలద్యుతిః ।
చిన్మయశ్చిత్స్వరూపశ్చ చిరానన్దశ్చిరంతనః ॥ ౩౬ ॥

చిత్రకేలిశ్చిత్రతరశ్చిన్తనీయశ్చమత్కృతిః ।
చోరఘ్నశ్చతురశ్చారుశ్చామీకరవిభూషణః ॥ ౩౭ ॥

చన్ద్రార్కకోటిసదృశశ్చన్ద్రమౌలితనూభవః ।
ఛాదితాఙ్గశ్ఛద్మహన్తా ఛేదితాఖిలపాతకః ॥ ౩౮ ॥

ఛేదీకృతతమఃక్లేశశ్ఛత్రీకృతమహాయశాః ।
ఛాదితాశేషసంతాపశ్ఛరితామృతసాగరః ॥ ౩౯ ॥

ఛన్నత్రైగుణ్యరూపశ్చ ఛాతేహశ్ఛిన్నసంశయః ।
ఛన్దోమయశ్ఛన్దగామీ ఛిన్నపాశశ్ఛవిశ్ఛదః ॥ ౪౦ ॥

జగద్ధితో జగత్పూజ్యో జగజ్జ్యేష్ఠో జగన్మయః ।
జనకో జాహ్నవీసూనుర్జితామిత్రో జగద్గురుః ॥ ౪౧ ॥

జయీ జితేన్ద్రియో జైత్రో జరామరణవర్జితః ।
జ్యోతిర్మయో జగన్నాథో జగజ్జీవో జనాశ్రయః ॥ ౪౨ ॥

జగత్సేవ్యో జగత్కర్తా జగత్సాక్షీ జగత్ప్రియః ।
జమ్భారివన్ద్యో జయదో జగఞ్జనమనోహరః ॥ ౪౩ ॥

జగదానన్దజనకో జనజాడ్యాపహారకః ।
జపాకుసుమసంకాశో జనలోచనశోభనః ॥ ౪౪ ॥

జనేశ్వరో జితక్రోధో జనజన్మనిబర్హణః ।
జయదో జన్తుతాపఘ్నో జితదైత్యమహావ్రజః ॥ ౪౫ ॥

జితమాయో జితక్రోధో జితసఙ్గో జనప్రియః ।
ఝంఝానిలమహావేగో ఝరితాశేషపాతకః ॥ ౪౬ ॥

ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘో ఝల్లరీవాద్యసంప్రియః ।
జ్ఞానమూర్తిర్జ్ఞానగమ్యో జ్ఞానీ జ్ఞానమహానిధిః ॥ ౪౭ ॥

టంకారనృత్తవిభవః టంకవజ్రధ్వజాఙ్కితః ।
టంకితాఖిలలోకశ్చ టంకితైనస్తమోరవిః ॥ ౪౮ ॥

డమ్బరప్రభవో డమ్భో డమ్బో డమరుకప్రియః ।
డమరోత్కటసన్నాదో డింభరూపస్వరూపకః ॥ ౪౯ ॥

ఢక్కానాదప్రీతికరో ఢాలితాసురసంకులః ।
ఢౌకితామరసందోహో ఢుణ్డివిఘ్నేశ్వరానుజః ॥ ౫౦ ॥

తత్త్వజ్ఞస్తత్వగస్తీవ్రస్తపోరూపస్తపోమయః ।
త్రయీమయస్త్రికాలజ్ఞస్త్రిమూర్తిస్త్రిగుణాత్మకః ॥ ౫౧ ॥

త్రిదశేశస్తారకారిస్తాపఘ్నస్తాపసప్రియః ।
తుష్టిదస్తుష్టికృత్తీక్ష్ణస్తపోరూపస్త్రికాలవిత్ ॥ ౫౨ ॥

స్తోతా స్తవ్యః స్తవప్రీతః స్తుతిః స్తోత్రం స్తుతిప్రియః ।
స్థితః స్థాయీ స్థాపకశ్చ స్థూలసూక్ష్మప్రదర్శకః ॥ ౫౩ ॥

స్థవిష్ఠః స్థవిరః స్థూలః స్థానదః స్థైర్యదః స్థిరః ।
దాన్తో దయాపరో దాతా దురితఘ్నో దురాసదః ॥ ౫౪ ॥

దర్శనీయో దయాసారో దేవదేవో దయానిధిః ।
దురాధర్షో దుర్విగాహ్యో దక్షో దర్పణశోభితః ॥ ౫౫ ॥

దుర్ధరో దానశీలశ్చ ద్వాదశాక్షో ద్విషడ్భుజః ।
ద్విషట్కర్ణో ద్విషడ్బాహుర్దీనసంతాపనాశనః ॥ ౫౬ ॥

దన్దశూకేశ్వరో దేవో దివ్యో దివ్యాకృతిర్దమః ।
దీర్ఘవృత్తో దీర్ఘబాహుర్దీర్ఘదృష్టిర్దివస్పతిః ॥ ౫౭ ॥

దణ్డో దమయితా దర్పో దేవసింహో దృఢవ్రతః ।
దుర్లభో దుర్గమో దీప్తో దుష్ప్రేక్ష్యో దివ్యమణ్డనః ॥ ౫౮ ॥

దురోదరఘ్నో దుఃఖఘ్నో దురారిఘ్నో దిశాంపతిః ।
దుర్జయో దేవసేనేశో దుర్జ్ఞేయో దురతిక్రమః ॥ ౫౯ ॥

దమ్భో దృప్తశ్చ దేవర్షిర్దైవజ్ఞో దైవచిన్తకః ।
ధురంధరో ధర్మపరో ధనదో ధృతివర్ధనః ॥ ౬౦ ॥

ధర్మేశో ధర్మశాస్త్రజ్ఞో ధన్వీ ధర్మపరాయణః ।
ధనాధ్యక్షో ధనపతిర్ధృతిమాన్ధూతకిల్బిషః ॥ ౬౧ ॥

ధర్మహేతుర్ధర్మశూరో ధర్మకృద్ధర్మవిద్ ధ్రువః ।
ధాతా ధీమాన్ధర్మచారీ ధన్యో ధుర్యో ధృతవ్రతః ॥ ౬౨ ॥

See Also  Sri Annapurna Stotram In Telugu

నిత్యోత్సవో నిత్యతృప్తో నిర్లేపో నిశ్చలాత్మకః ।
నిరవద్యో నిరాధారో నిష్కలఙ్కో నిరఞ్జనః ॥ ౬౩ ॥

నిర్మమో నిరహంకారో నిర్మోహో నిరుపద్రవః ।
నిత్యానన్దో నిరాతఙ్కో నిష్ప్రపఞ్చో నిరామయః ॥ ౬౪ ॥

నిరవద్యో నిరీహశ్చ నిర్దర్శో నిర్మలాత్మకః ।
నిత్యానన్దో నిర్జరేశో నిఃసఙ్గో నిగమస్తుతః ॥ ౬౫ ॥

నిష్కణ్టకో నిరాలమ్బో నిష్ప్రత్యూహో నిరుద్భవః ।
నిత్యో నియతకల్యాణో నిర్వికల్పో నిరాశ్రయః ॥ ౬౬ ॥

నేతా నిధిర్నైకరూపో నిరాకారో నదీసుతః ।
పులిన్దకన్యారమణః పురుజిత్పరమప్రియః ॥ ౬౭ ॥

ప్రత్యక్షమూర్తిః ప్రత్యక్షః పరేశః పూర్ణపుణ్యదః ।
పుణ్యాకరః పుణ్యరూపః పుణ్యః పుణ్యపరాయణః ॥ ౬౮ ॥

పుణ్యోదయః పరం జ్యోతిః పుణ్యకృత్పుణ్యవర్ధనః ।
పరానన్దః పరతరః పుణ్యకీర్తిః పురాతనః ॥ ౬౯ ॥

ప్రసన్నరూపః ప్రాణేశః పన్నగః పాపనాశనః ।
ప్రణతార్తిహరః పూర్ణః పార్వతీనన్దనః ప్రభుః ॥ ౭౦ ॥

పూతాత్మా పురుషః ప్రాణః ప్రభవః పురుషోత్తమః ।
ప్రసన్నః పరమస్పష్టః పరః పరివృఢః పరః ॥ ౭౧ ॥

పరమాత్మా పరబ్రహ్మ పరార్థః ప్రియదర్శనః ।
పవిత్రః పుష్టిదః పూర్తిః పిఙ్గలః పుష్టివర్ధనః ॥ ౭౨ ॥

పాపహారీ పాశధరః ప్రమత్తాసురశిక్షకః ।
పావనః పావకః పూజ్యః పూర్ణానన్దః పరాత్పరః ॥ ౭౩ ॥

పుష్కలః ప్రవరః పూర్వః పితృభక్తః పురోగమః ।
ప్రాణదః ప్రాణిజనకః ప్రదిష్టః పావకోద్భవః ॥ ౭౪ ॥

పరబ్రహ్మస్వరూపశ్చ పరమైశ్వర్యకారణమ్ ।
పరర్ద్ధిదః పుష్టికరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపవాన్ ॥ ౭౫ ॥

ప్రజ్ఞాపరః ప్రకృష్టార్థః పృథుః పృథుపరాక్రమః ।
ఫణీశ్వరః ఫణివరః ఫణామణివిభూషణః ॥ ౭౬ ॥

ఫలదః ఫలహస్తశ్చ ఫుల్లామ్బుజవిలోచనః ।
ఫడుచ్చాటితపాపౌఘః ఫణిలోకవిభూషణః ॥ ౭౭ ॥

బాహులేయో బృహద్రూపో బలిష్ఠో బలవాన్ బలీ ।
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపశ్చ బుద్ధో బుద్ధిమతాం వరః ॥ ౭౮ ॥

బాలరూపో బ్రహ్మగర్భో బ్రహ్మచారీ బుధప్రియః ।
బహుశ్రుతో బహుమతో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణప్రియః ॥ ౭౯ ॥

బలప్రమథనో బ్రహ్మా బహురూపో బహుప్రదః ।
బృహద్భానుతనూద్భూతో బృహత్సేనో బిలేశయః ॥ ౮౦ ॥

బహుబాహుర్బలశ్రీమాన్ బహుదైత్యవినాశకః ।
బిలద్వారాన్తరాలస్థో బృహచ్ఛక్తిధనుర్ధరః ॥ ౮౧ ॥

బాలార్కద్యుతిమాన్ బాలో బృహద్వక్షా బృహద్ధనుః ।
భవ్యో భోగీశ్వరో భావ్యో భవనాశో భవప్రియః ॥ ౮౨ ॥

భక్తిగమ్యో భయహరో భావజ్ఞో భక్తసుప్రియః ।
భుక్తిముక్తిప్రదో భోగీ భగవాన్ భాగ్యవర్ధనః ॥ ౮౩ ॥

భ్రాజిష్ణుర్భావనో భర్తా భీమో భీమపరాక్రమః ।
భూతిదో భూతికృద్భోక్తా భూతాత్మా భువనేశ్వరః ॥ ౮౪ ॥

భావకో భీకరో భీష్మో భావకేష్టో భవోద్భవః ।
భవతాపప్రశమనో భోగవాన్ భూతభావనః ॥ ౮౫ ॥

భోజ్యప్రదో భ్రాన్తినాశో భానుమాన్ భువనాశ్రయః ।
భూరిభోగప్రదో భద్రో భజనీయో భిషగ్వరః ॥ ౮౬ ॥

మహాసేనో మహోదారో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః ।
మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహోత్సాహో మహాబలః ॥ ౮౭ ॥

మహాభోగీ మహామాయీ మేధావీ మేఖలీ మహాన్ ।
మునిస్తుతో మహామాన్యో మహానన్దో మహాయశాః ॥ ౮౮ ॥

మహోర్జితో మాననిధిర్మనోరథఫలప్రదః ।
మహోదయో మహాపుణ్యో మహాబలపరాక్రమః ॥ ౮౯ ॥

మానదో మతిదో మాలీ ముక్తామాలావిభూషణః ।
మనోహరో మహాముఖ్యో మహర్ద్ధిర్మూర్తిమాన్మునిః ॥ ౯౦ ॥

మహోత్తమో మహోపాయో మోక్షదో మఙ్గలప్రదః ।
ముదాకరో ముక్తిదాతా మహాభోగో మహోరగః ॥ ౯౧ ॥

యశస్కరో యోగయోనిర్యోగిష్ఠో యమినాం వరః ।
యశస్వీ యోగపురుషో యోగ్యో యోగనిధిర్యమీ ॥ ౯౨ ॥

యతిసేవ్యో యోగయుక్తో యోగవిద్యోగసిద్ధిదః ।
యన్త్రో యన్త్రీ చ యన్త్రజ్ఞో యన్త్రవాన్యన్త్రవాహకః ॥ ౯౩ ॥

యాతనారహితో యోగీ యోగీశో యోగినాం వరః ।
రమణీయో రమ్యరూపో రసజ్ఞో రసభావనః ॥ ౯౪ ॥

రఞ్జనో రఞ్జితో రాగీ రుచిరో రుద్రసంభవః ।
రణప్రియో రణోదారో రాగద్వేషవినాశనః ॥ ౯౫ ॥

రత్నార్చీ రుచిరో రమ్యో రూపలావణ్యవిగ్రహః ।
రత్నాఙ్గదధరో రత్నభూషణో రమణీయకః ॥ ౯౬ ॥

రుచికృద్రోచమానశ్చ రఞ్జితో రోగనాశనః ।
రాజీవాక్షో రాజరాజో రక్తమాల్యానులేపనః ॥ ౯౭ ॥

రాజద్వేదాగమస్తుత్యో రజఃసత్త్వగుణాన్వితః ।
రజనీశకలారమ్యో రత్నకుణ్డలమణ్డితః ॥ ౯౮ ॥

రత్నసన్మౌలిశోభాఢ్యో రణన్మఞ్జీరభూషణః ।
లోకైకనాథో లోకేశో లలితో లోకనాయకః ॥ ౯౯ ॥

లోకరక్షో లోకశిక్షో లోకలోచనరఞ్జితః ।
లోకబన్ధుర్లోకధాతా లోకత్రయమహాహితః ॥ ౧౦౦ ॥

లోకచూడామణిర్లోకవన్ద్యో లావణ్యవిగ్రహః ।
లోకాధ్యక్షస్తు లీలావాన్లోకోత్తరగుణాన్వితః ॥ ౧౦౧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Durga – Sahasranamavali Stotram In Odia

వరిష్ఠో వరదో వైద్యో విశిష్టో విక్రమో విభుః ।
విబుధాగ్రచరో వశ్యో వికల్పపరివర్జితః ॥ ౧౦౨ ॥

విపాశో విగతాతఙ్కో విచిత్రాఙ్గో విరోచనః ।
విద్యాధరో విశుద్ధాత్మా వేదాఙ్గో విబుధప్రియః ॥ ౧౦౩ ॥

వచస్కరో వ్యాపకశ్చ విజ్ఞానీ వినయాన్వితః ।
విద్వత్తమో విరోధిఘ్నో వీరో విగతరాగవాన్ ॥ ౧౦౪ ॥

వీతభావో వినీతాత్మా వేదగర్భో వసుప్రదః ।
విశ్వదీప్తిర్విశాలాక్షో విజితాత్మా విభావనః ॥ ౧౦౫ ॥

వేదవేద్యో విధేయాత్మా వీతదోషశ్చ వేదవిత్ ।
విశ్వకర్మా వీతభయో వాగీశో వాసవార్చితః ॥ ౧౦౬ ॥

వీరధ్వంసో విశ్వమూర్తిర్విశ్వరూపో వరాసనః ।
విశాఖో విమలో వాగ్మీ విద్వాన్వేదధరో వటుః ॥ ౧౦౭ ॥

వీరచూడామణిర్వీరో విద్యేశో విబుధాశ్రయః ।
విజయీ వినయీ వేత్తా వరీయాన్విరజా వసుః ॥ ౧౦౮ ॥

వీరఘ్నో విజ్వరో వేద్యో వేగవాన్వీర్యవాన్వశీ ।
వరశీలో వరగుణో విశోకో వజ్రధారకః ॥ ౧౦౯ ॥

శరజన్మా శక్తిధరః శత్రుఘ్నః శిఖివాహనః ।
శ్రీమాన్శిష్టః శుచిః శుద్ధః శాశ్వతో శ్రుతిసాగరః ॥ ౧౧౦ ॥

శరణ్యః శుభదః శర్మ శిష్టేష్టః శుభలక్షణః ।
శాన్తః శూలధరః శ్రేష్ఠః శుద్ధాత్మా శఙ్కరః శివః ॥ ౧౧౧ ॥

శితికణ్ఠాత్మజః శూరః శాన్తిదః శోకనాశనః ।
షాణ్మాతురః షణ్ముఖశ్చ షడ్గుణైశ్వర్యసంయుతః ॥ ౧౧౨ ॥

షట్చక్రస్థః షడూర్మిఘ్నః షడఙ్గశ్రుతిపారగః ।
షడ్భావరహితః షట్కః షట్శాస్త్రస్మృతిపారగః ॥ ౧౧౩ ॥

షడ్వర్గదాతా షడ్గ్రీవః షడరిఘ్నః షడాశ్రయః ।
షట్కిరీటధరః శ్రీమాన్ షడాధారశ్చ షట్క్రమః ॥ ౧౧౪ ॥

షట్కోణమధ్యనిలయః షణ్డత్వపరిహారకః ।
సేనానీః సుభగః స్కన్దః సురానన్దః సతాం గతిః ॥ ౧౧౫ ॥

సుబ్రహ్మణ్యః సురాధ్యక్షః సర్వజ్ఞః సర్వదః సుఖీ ।
సులభః సిద్ధిదః సౌమ్యః సిద్ధేశః సిద్ధిసాధనః ॥ ౧౧౬ ॥

సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధసాధుః సురేశ్వరః ।
సుభుజః సర్వదృక్సాక్షీ సుప్రసాదః సనాతనః ॥ ౧౧౭ ॥

సుధాపతిః స్వయంజ్యోతిః స్వయంభూః సర్వతోముఖః ।
సమర్థః సత్కృతిః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ ॥ ౧౧౮ ॥

సుప్రసన్నః సురశ్రేష్ఠః సుశీలః సత్యసాధకః ।
సంభావ్యః సుమనాః సేవ్యః సకలాగమపారగః ॥ ౧౧౯ ॥

సువ్యక్తః సచ్చిదానన్దః సువీరః సుజనాశ్రయః ।
సర్వలక్షణసంపన్నః సత్యధర్మపరాయణః ॥ ౧౨౦ ॥

సర్వదేవమయః సత్యః సదా మృష్టాన్నదాయకః ।
సుధాపీ సుమతిః సత్యః సర్వవిఘ్నవినాశనః ॥ ౧౨౧ ॥

సర్వదుఃఖప్రశమనః సుకుమారః సులోచనః ।
సుగ్రీవః సుధృతిః సారః సురారాధ్యః సువిక్రమః ॥ ౧౨౨ ॥

సురారిఘ్నః స్వర్ణవర్ణః సర్పరాజః సదా శుచిః ।
సప్తార్చిర్భూః సురవరః సర్వాయుధవిశారదః ॥ ౧౨౩ ॥

హస్తిచర్మామ్బరసుతో హస్తివాహనసేవితః ।
హస్తచిత్రాయుధధరో హృతాఘో హసితాననః ॥ ౧౨౪ ॥

హేమభూషో హరిద్వర్ణో హృష్టిదో హృష్టివర్ధనః ।
హేమాద్రిభిద్ధంసరూపో హుంకారహతకిల్బిషః ॥ ౧౨౫ ॥

హిమాద్రిజాతాతనుజో హరికేశో హిరణ్మయః ।
హృద్యో హృష్టో హరిసఖో హంసో హంసగతిర్హవిః ॥ ౧౨౬ ॥

హిరణ్యవర్ణో హితకృద్ధర్షదో హేమభూషణః ।
హరప్రియో హితకరో హతపాపో హరోద్భవః ॥ ౧౨౭ ॥

క్షేమదః క్షేమకృత్క్షేమ్యః క్షేత్రజ్ఞః క్షామవర్జితః ।
క్షేత్రపాలః క్షమాధారః క్షేమక్షేత్రః క్షమాకరః ॥ ౧౨౮ ॥

క్షుద్రఘ్నః క్షాన్తిదః క్షేమః క్షితిభూషః క్షమాశ్రయః ।
క్షాలితాఘః క్షితిధరః క్షీణసంరక్షణక్షమః ॥ ౧౨౯ ॥

క్షణభఙ్గురసన్నద్ధఘనశోభికపర్దకః ।
క్షితిభృన్నాథతనయాముఖపఙ్కజభాస్కరః ॥ ౧౩౦ ॥

క్షతాహితః క్షరః క్షన్తా క్షతదోషః క్షమానిధిః ।
క్షపితాఖిలసంతాపః క్షపానాథసమాననః ॥ ౧౩౧ ॥

ఫలశ్రుతి –
ఇతి నామ్నాం సహస్రాణి షణ్ముఖస్య చ నారద ।
యః పఠేచ్ఛృణుయాద్వాపి భక్తియుక్తేన చేతసా ॥ ౧ ॥

స సద్యో ముచ్యతే పాపైర్మనోవాక్కాయసంభవైః ।
ఆయుర్వృద్ధికరం పుంసాం స్థైర్యవీర్యవివర్ధనమ్ ॥ ౨ ॥

వాక్యేనైకేన వక్ష్యామి వాఞ్ఛితార్థం ప్రయచ్ఛతి ।
తస్మాత్సర్వాత్మనా బ్రహ్మన్నియమేన జపేత్సుధీః ॥ ౩ ॥

॥ ఇతి శ్రీస్కాన్దే మహాపురాణే ఈశ్వరప్రోక్తే బ్రహ్మనారదసంవాదే
షణ్ముఖసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy » Murugan Sahasranama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil