1000 Names Of Sri Subrahmanya In Gujarati

॥ Subramanya Sahasranama Stotram Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

ઋષય ઊચુઃ –
સર્વશાસ્ત્રાર્થતત્ત્વજ્ઞ સર્વલોકોપકારક ।
વયં ચાતિથયઃ પ્રાપ્તા આતિથેયોઽસિ સુવ્રત ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનદાનેન સંસારસાગરાત્તારયસ્વ નઃ ।
કલૌ કલુષચિત્તા યે નરાઃ પાપરતાઃ સદા ॥ ૨ ॥

કેન સ્તોત્રેણ મુચ્યન્તે સર્વપાતકબન્ધનૈઃ ।
ઇષ્ટસિદ્ધિકરં પુણ્યં દુઃખદારિદ્ર્યનાશનમ્ ॥ ૩ ॥

સર્વરોગહરં સ્તોત્રં સૂત નો વક્તુમર્હસિ ।
શ્રીસૂત ઉવાચ –
શૃણુધ્વમ્ ઋષયઃ સર્વે નૈમિષારણ્યવાસિનઃ ॥ ૪ ॥

તત્ત્વજ્ઞાનતપોનિષ્ઠાઃ સર્વશાસ્ત્રવિશારદાઃ ।
સ્વયંભુવા પુરા પ્રોક્તં નારદાય મહાત્મને ॥ ૫ ॥

તદહં સંપ્રવક્ષ્યામિ શ્રોતું કૌતૂહલં યદિ ।
ઋષય ઊચુઃ –
કિમાહ ભગવાન્બ્રહ્મા નારદાય મહાત્મને ॥ ૬ ॥

સૂતપુત્ર મહાભાગ વક્તુમર્હસિ સાંપ્રતમ્ ।
શ્રીસૂત ઉવાચ –
દિવ્યસિંહાસનાસીનં સર્વદેવૈરભિષ્ટુતમ્ ॥ ૭ ॥

સાષ્ટાઙ્ગપ્રણિપત્યૈનં બ્રહ્માણં ભુવનેશ્વરમ્ ।
નારદઃ પરિપપ્રચ્છ કૃતાઞ્જલિરુપસ્થિતઃ ॥ ૮ ॥

નારદ ઉવાચ –
લોકનાથ સુરશ્રેષ્ઠ સર્વજ્ઞ કરુણાકર ।
ષણ્મુખસ્ય પરં સ્તોત્રં પાવનં પાપનાશનમ્ ॥ ૯ ॥

ધાતસ્ત્વં પુત્રવાત્સલ્યાત્તદ્વદ પ્રણતાય મે ।
ઉપદિશ્ય તુ માં દેવ રક્ષ રક્ષ કૃપાનિધે ॥ ૧૦ ॥

બ્રહ્મા ઉવાચ –
શૃણુ વક્ષ્યામિ દેવર્ષે સ્તવરાજમિમં પરમ્ ।
માતૃકામાલિકાયુક્તં જ્ઞાનમોક્ષસુખપ્રદમ્ ॥ ૧૧ ॥

સહસ્રાણિ ચ નામાનિ ષણ્મુખસ્ય મહાત્મનઃ ।
યાનિ નામાનિ દિવ્યાનિ દુઃખરોગહરાણિ ચ ॥ ૧૨ ॥

તાનિ નામાનિ વક્ષ્યામિ કૃપયા ત્વયિ નારદ ।
જપમાત્રેણ સિધ્યન્તિ મનસા ચિન્તિતાન્યપિ ॥ ૧૩ ॥

ઇહામુત્ર પરં ભોગં લભતે નાત્ર સંશયઃ ।
ઇદં સ્તોત્રં પરં પુણ્યં કોટિયજ્ઞફલપ્રદમ્ ।
સન્દેહો નાત્ર કર્તવ્યઃ શૃણુ મે નિશ્ચિતં વચઃ ॥ ૧૪ ॥

ૐ અસ્ય શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસહસ્રનામસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય ।
બ્રહ્મા ઋષિઃ । અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । સુબ્રહ્મણ્યો દેવતા ।
શરજન્માક્ષય ઇતિ બીજમ્ । શક્તિધરોઽક્ષય ઇતિ શક્તિઃ ।
કાર્તિકેય ઇતિ કીલકમ્ । ક્રૌચંભેદીત્યર્ગલમ્ ।
શિખિવાહન ઇતિ કવચમ્ । ષણ્મુખ ઇતિ ધ્યાનમ્ ।
શ્રીસુબ્રહ્મણ્યપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।

ધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેત્ષણ્મુખમિન્દુકોટિસદૃશં રત્નપ્રભાશોભિતમ્ ।
બાલાર્કદ્યુતિષટ્કિરીટવિલસત્કેયૂરહારાન્વિતમ્ ॥ ૧ ॥

કર્ણાલમ્બિતકુણ્ડલપ્રવિલસદ્ગણ્ડસ્થલાશોભિતમ્ ।
કાઞ્ચીકઙ્કણકિંકિણીરવયુતં શૃઙ્ગારસારોદયમ્ ॥ ૨ ॥

ધ્યાયેદીપ્સિતસિદ્ધિદં શિવસુતં શ્રીદ્વાદશાક્ષં ગુહમ્ ।
ખેટં કુક્કુટમંકુશં ચ વરદં પાશં ધનુશ્ચક્રકમ્ ॥ ૩ ॥

વજ્રં શક્તિમસિં ચ શૂલમભયં દોર્ભિર્ધૃતં ષણ્મુખમ્ ।
દેવં ચિત્રમયૂરવાહનગતં ચિત્રામ્બરાલંકૃતમ્ ॥ ૪ ॥

॥ સુબ્રહ્મણ્ય સહસ્રનામ સ્તોત્રમ્ ॥

અચિન્ત્યશક્તિરનઘસ્ત્વક્ષોભ્યસ્ત્વપરાજિતઃ ।
અનાથવત્સલોઽમોઘસ્ત્વશોકોઽપ્યજરોઽભયઃ ॥ ૧ ॥

અત્યુદારો હ્યઘહરસ્ત્વગ્રગણ્યોઽદ્રિજાસુતઃ ।
અનન્તમહિમાઽપારોઽનન્તસૌખ્યપ્રદોઽવ્યયઃ ॥ ૨ ॥

અનન્તમોક્ષદોઽનાદિરપ્રમેયોઽક્ષરોઽચ્યુતઃ ।
અકલ્મષોઽભિરામોઽગ્રધુર્યશ્ચામિતવિક્રમઃ ॥ ૩ ॥

અનાથનાથો હ્યમલો હ્યપ્રમત્તોઽમરપ્રભુઃ ।
અરિન્દમોઽખિલાધારસ્ત્વણિમાદિગુણોઽગ્રણીઃ ॥ ૪ ॥

અચઞ્ચલોઽમરસ્તુત્યો હ્યકલઙ્કોઽમિતાશનઃ ।
અગ્નિભૂરનવદ્યાઙ્ગો હ્યદ્ભુતોઽભીષ્ટદાયકઃ ॥ ૫ ॥

અતીન્દ્રિયોઽપ્રમેયાત્મા હ્યદૃશ્યોઽવ્યક્તલક્ષણઃ ।
આપદ્વિનાશકસ્ત્વાર્ય આઢ્ય આગમસંસ્તુતઃ ॥ ૬ ॥

આર્તસંરક્ષણસ્ત્વાદ્ય આનન્દસ્ત્વાર્યસેવિતઃ ।
આશ્રિતેષ્ટાર્થવરદ આનન્દ્યાર્તફલપ્રદઃ ॥ ૭ ॥

આશ્ચર્યરૂપ આનન્દ આપન્નાર્તિવિનાશનઃ ।
ઇભવક્ત્રાનુજસ્ત્વિષ્ટ ઇભાસુરહરાત્મજઃ ॥ ૮ ॥

ઇતિહાસશ્રુતિસ્તુત્ય ઇન્દ્રભોગફલપ્રદઃ ।
ઇષ્ટાપૂર્તફલપ્રાપ્તિરિષ્ટેષ્ટવરદાયકઃ ॥ ૯ ॥

ઇહામુત્રેષ્ટફલદ ઇષ્ટદસ્ત્વિન્દ્રવન્દિતઃ ।
ઈડનીયસ્ત્વીશપુત્ર ઈપ્સિતાર્થપ્રદાયકઃ ॥ ૧૦ ॥

ઈતિભીતિહરશ્ચેડ્ય ઈષણાત્રયવર્જિતઃ ।
ઉદારકીર્તિરુદ્યોગી ચોત્કૃષ્ટોરુપરાક્રમઃ ॥ ૧૧ ॥

ઉત્કૃષ્ટશક્તિરુત્સાહ ઉદારશ્ચોત્સવપ્રિયઃ ।
ઉજ્જૃમ્ભ ઉદ્ભવશ્ચોગ્ર ઉદગ્રશ્ચોગ્રલોચનઃ ॥ ૧૨ ॥

ઉન્મત્ત ઉગ્રશમન ઉદ્વેગઘ્નોરગેશ્વરઃ ।
ઉરુપ્રભાવશ્ચોદીર્ણ ઉમાપુત્ર ઉદારધીઃ ॥ ૧૩ ॥

ઊર્ધ્વરેતઃસુતસ્તૂર્ધ્વગતિદસ્તૂર્જપાલકઃ ।
ઊર્જિતસ્તૂર્ધ્વગસ્તૂર્ધ્વ ઊર્ધ્વલોકૈકનાયકઃ ॥ ૧૪ ॥

ઊર્જિવાનૂર્જિતોદાર ઊર્જિતોર્જિતશાસનઃ ।
ઋષિદેવગણસ્તુત્ય ઋણત્રયવિમોચનઃ ॥ ૧૫ ॥

ઋજુરૂપો હ્યૃજુકર ઋજુમાર્ગપ્રદર્શનઃ ।
ઋતંભરો હ્યૃજુપ્રીત ઋષભસ્ત્વૃદ્ધિદસ્ત્વૃતઃ ॥ ૧૬ ॥

લુલિતોદ્ધારકો લૂતભવપાશપ્રભઞ્જનઃ ।
એણાઙ્કધરસત્પુત્ર એક એનોવિનાશનઃ ॥ ૧૭ ॥

ઐશ્વર્યદશ્ચૈન્દ્રભોગી ચૈતિહ્યશ્ચૈન્દ્રવન્દિતઃ ।
ઓજસ્વી ચૌષધિસ્થાનમોજોદશ્ચૌદનપ્રદઃ ॥ ૧૮ ॥

ઔદાર્યશીલ ઔમેય ઔગ્ર ઔન્નત્યદાયકઃ ।
ઔદાર્ય ઔષધકર ઔષધં ચૌષધાકરઃ ॥ ૧૯ ॥

See Also  Shivananda Lahari Stotram In Gujarati – Gujarati Shlokas

અંશુમાલ્યંશુમાલીડ્ય અમ્બિકાતનયોઽન્નદઃ ।
અન્ધકારિસુતોઽન્ધત્વહારી ચામ્બુજલોચનઃ ॥ ૨૦ ॥

અસ્તમાયોઽમરાધીશો હ્યસ્પષ્ટોઽસ્તોકપુણ્યદઃ ।
અસ્તામિત્રોઽસ્તરૂપશ્ચાસ્ખલત્સુગતિદાયકઃ ॥ ૨૧ ॥

કાર્તિકેયઃ કામરૂપઃ કુમારઃ ક્રૌઞ્ચદારણઃ ।
કામદઃ કારણં કામ્યઃ કમનીયઃ કૃપાકરઃ ॥ ૨૨ ॥

કાઞ્ચનાભઃ કાન્તિયુક્તઃ કામી કામપ્રદઃ કવિઃ ।
કીર્તિકૃત્કુક્કુટધરઃ કૂટસ્થઃ કુવલેક્ષણઃ ॥ ૨૩ ॥

કુઙ્કુમાઙ્ગઃ ક્લમહરઃ કુશલઃ કુક્કુટધ્વજઃ ।
કુશાનુસંભવઃ ક્રૂરઃ ક્રૂરઘ્નઃ કલિતાપહૃત્ ॥ ૨૪ ॥

કામરૂપઃ કલ્પતરુઃ કાન્તઃ કામિતદાયકઃ ।
કલ્યાણકૃત્ક્લેશનાશઃ કૃપાલુઃ કરુણાકરઃ ॥ ૨૫ ॥

કલુષઘ્નઃ ક્રિયાશક્તિઃ કઠોરઃ કવચી કૃતી ।
કોમલાઙ્ગઃ કુશપ્રીતઃ કુત્સિતઘ્નઃ કલાધરઃ ॥ ૨૬ ॥

ખ્યાતઃ ખેટધરઃ ખડ્ગી ખટ્વાઙ્ગી ખલનિગ્રહઃ ।
ખ્યાતિપ્રદઃ ખેચરેશઃ ખ્યાતેહઃ ખેચરસ્તુતઃ ॥ ૨૭ ॥

ખરતાપહરઃ સ્વસ્થઃ ખેચરઃ ખેચરાશ્રયઃ ।
ખણ્ડેન્દુમૌલિતનયઃ ખેલઃ ખેચરપાલકઃ ॥ ૨૮ ॥

ખસ્થલઃ ખણ્ડિતાર્કશ્ચ ખેચરીજનપૂજિતઃ ।
ગાઙ્ગેયો ગિરિજાપુત્રો ગણનાથાનુજો ગુહઃ ॥ ૨૯ ॥

ગોપ્તા ગીર્વાણસંસેવ્યો ગુણાતીતો ગુહાશ્રયઃ ।
ગતિપ્રદો ગુણનિધિઃ ગમ્ભીરો ગિરિજાત્મજઃ ॥ ૩૦ ॥

ગૂઢરૂપો ગદહરો ગુણાધીશો ગુણાગ્રણીઃ ।
ગોધરો ગહનો ગુપ્તો ગર્વઘ્નો ગુણવર્ધનઃ ॥ ૩૧ ॥

ગુહ્યો ગુણજ્ઞો ગીતિજ્ઞો ગતાતઙ્કો ગુણાશ્રયઃ ।
ગદ્યપદ્યપ્રિયો ગુણ્યો ગોસ્તુતો ગગનેચરઃ ॥ ૩૨ ॥

ગણનીયચરિત્રશ્ચ ગતક્લેશો ગુણાર્ણવઃ ।
ઘૂર્ણિતાક્ષો ઘૃણિનિધિઃ ઘનગમ્ભીરઘોષણઃ ॥ ૩૩ ॥

ઘણ્ટાનાદપ્રિયો ઘોષો ઘોરાઘૌઘવિનાશનઃ ।
ઘનાનન્દો ઘર્મહન્તા ઘૃણાવાન્ ઘૃષ્ટિપાતકઃ ॥ ૩૪ ॥

ઘૃણી ઘૃણાકરો ઘોરો ઘોરદૈત્યપ્રહારકઃ ।
ઘટિતૈશ્વર્યસંદોહો ઘનાર્થો ઘનસંક્રમઃ ॥ ૩૫ ॥

ચિત્રકૃચ્ચિત્રવર્ણશ્ચ ચઞ્ચલશ્ચપલદ્યુતિઃ ।
ચિન્મયશ્ચિત્સ્વરૂપશ્ચ ચિરાનન્દશ્ચિરંતનઃ ॥ ૩૬ ॥

ચિત્રકેલિશ્ચિત્રતરશ્ચિન્તનીયશ્ચમત્કૃતિઃ ।
ચોરઘ્નશ્ચતુરશ્ચારુશ્ચામીકરવિભૂષણઃ ॥ ૩૭ ॥

ચન્દ્રાર્કકોટિસદૃશશ્ચન્દ્રમૌલિતનૂભવઃ ।
છાદિતાઙ્ગશ્છદ્મહન્તા છેદિતાખિલપાતકઃ ॥ ૩૮ ॥

છેદીકૃતતમઃક્લેશશ્છત્રીકૃતમહાયશાઃ ।
છાદિતાશેષસંતાપશ્છરિતામૃતસાગરઃ ॥ ૩૯ ॥

છન્નત્રૈગુણ્યરૂપશ્ચ છાતેહશ્છિન્નસંશયઃ ।
છન્દોમયશ્છન્દગામી છિન્નપાશશ્છવિશ્છદઃ ॥ ૪૦ ॥

જગદ્ધિતો જગત્પૂજ્યો જગજ્જ્યેષ્ઠો જગન્મયઃ ।
જનકો જાહ્નવીસૂનુર્જિતામિત્રો જગદ્ગુરુઃ ॥ ૪૧ ॥

જયી જિતેન્દ્રિયો જૈત્રો જરામરણવર્જિતઃ ।
જ્યોતિર્મયો જગન્નાથો જગજ્જીવો જનાશ્રયઃ ॥ ૪૨ ॥

જગત્સેવ્યો જગત્કર્તા જગત્સાક્ષી જગત્પ્રિયઃ ।
જમ્ભારિવન્દ્યો જયદો જગઞ્જનમનોહરઃ ॥ ૪૩ ॥

જગદાનન્દજનકો જનજાડ્યાપહારકઃ ।
જપાકુસુમસંકાશો જનલોચનશોભનઃ ॥ ૪૪ ॥

જનેશ્વરો જિતક્રોધો જનજન્મનિબર્હણઃ ।
જયદો જન્તુતાપઘ્નો જિતદૈત્યમહાવ્રજઃ ॥ ૪૫ ॥

જિતમાયો જિતક્રોધો જિતસઙ્ગો જનપ્રિયઃ ।
ઝંઝાનિલમહાવેગો ઝરિતાશેષપાતકઃ ॥ ૪૬ ॥

ઝર્ઝરીકૃતદૈત્યૌઘો ઝલ્લરીવાદ્યસંપ્રિયઃ ।
જ્ઞાનમૂર્તિર્જ્ઞાનગમ્યો જ્ઞાની જ્ઞાનમહાનિધિઃ ॥ ૪૭ ॥

ટંકારનૃત્તવિભવઃ ટંકવજ્રધ્વજાઙ્કિતઃ ।
ટંકિતાખિલલોકશ્ચ ટંકિતૈનસ્તમોરવિઃ ॥ ૪૮ ॥

ડમ્બરપ્રભવો ડમ્ભો ડમ્બો ડમરુકપ્રિયઃ ।
ડમરોત્કટસન્નાદો ડિંભરૂપસ્વરૂપકઃ ॥ ૪૯ ॥

ઢક્કાનાદપ્રીતિકરો ઢાલિતાસુરસંકુલઃ ।
ઢૌકિતામરસંદોહો ઢુણ્ડિવિઘ્નેશ્વરાનુજઃ ॥ ૫૦ ॥

તત્ત્વજ્ઞસ્તત્વગસ્તીવ્રસ્તપોરૂપસ્તપોમયઃ ।
ત્રયીમયસ્ત્રિકાલજ્ઞસ્ત્રિમૂર્તિસ્ત્રિગુણાત્મકઃ ॥ ૫૧ ॥

ત્રિદશેશસ્તારકારિસ્તાપઘ્નસ્તાપસપ્રિયઃ ।
તુષ્ટિદસ્તુષ્ટિકૃત્તીક્ષ્ણસ્તપોરૂપસ્ત્રિકાલવિત્ ॥ ૫૨ ॥

સ્તોતા સ્તવ્યઃ સ્તવપ્રીતઃ સ્તુતિઃ સ્તોત્રં સ્તુતિપ્રિયઃ ।
સ્થિતઃ સ્થાયી સ્થાપકશ્ચ સ્થૂલસૂક્ષ્મપ્રદર્શકઃ ॥ ૫૩ ॥

સ્થવિષ્ઠઃ સ્થવિરઃ સ્થૂલઃ સ્થાનદઃ સ્થૈર્યદઃ સ્થિરઃ ।
દાન્તો દયાપરો દાતા દુરિતઘ્નો દુરાસદઃ ॥ ૫૪ ॥

દર્શનીયો દયાસારો દેવદેવો દયાનિધિઃ ।
દુરાધર્ષો દુર્વિગાહ્યો દક્ષો દર્પણશોભિતઃ ॥ ૫૫ ॥

દુર્ધરો દાનશીલશ્ચ દ્વાદશાક્ષો દ્વિષડ્ભુજઃ ।
દ્વિષટ્કર્ણો દ્વિષડ્બાહુર્દીનસંતાપનાશનઃ ॥ ૫૬ ॥

દન્દશૂકેશ્વરો દેવો દિવ્યો દિવ્યાકૃતિર્દમઃ ।
દીર્ઘવૃત્તો દીર્ઘબાહુર્દીર્ઘદૃષ્ટિર્દિવસ્પતિઃ ॥ ૫૭ ॥

દણ્ડો દમયિતા દર્પો દેવસિંહો દૃઢવ્રતઃ ।
દુર્લભો દુર્ગમો દીપ્તો દુષ્પ્રેક્ષ્યો દિવ્યમણ્ડનઃ ॥ ૫૮ ॥

દુરોદરઘ્નો દુઃખઘ્નો દુરારિઘ્નો દિશાંપતિઃ ।
દુર્જયો દેવસેનેશો દુર્જ્ઞેયો દુરતિક્રમઃ ॥ ૫૯ ॥

દમ્ભો દૃપ્તશ્ચ દેવર્ષિર્દૈવજ્ઞો દૈવચિન્તકઃ ।
ધુરંધરો ધર્મપરો ધનદો ધૃતિવર્ધનઃ ॥ ૬૦ ॥

ધર્મેશો ધર્મશાસ્ત્રજ્ઞો ધન્વી ધર્મપરાયણઃ ।
ધનાધ્યક્ષો ધનપતિર્ધૃતિમાન્ધૂતકિલ્બિષઃ ॥ ૬૧ ॥

ધર્મહેતુર્ધર્મશૂરો ધર્મકૃદ્ધર્મવિદ્ ધ્રુવઃ ।
ધાતા ધીમાન્ધર્મચારી ધન્યો ધુર્યો ધૃતવ્રતઃ ॥ ૬૨ ॥

See Also  Bala Tripura Sundari Ashtottara Shatanama Stotram 5 In Gujarati

નિત્યોત્સવો નિત્યતૃપ્તો નિર્લેપો નિશ્ચલાત્મકઃ ।
નિરવદ્યો નિરાધારો નિષ્કલઙ્કો નિરઞ્જનઃ ॥ ૬૩ ॥

નિર્મમો નિરહંકારો નિર્મોહો નિરુપદ્રવઃ ।
નિત્યાનન્દો નિરાતઙ્કો નિષ્પ્રપઞ્ચો નિરામયઃ ॥ ૬૪ ॥

નિરવદ્યો નિરીહશ્ચ નિર્દર્શો નિર્મલાત્મકઃ ।
નિત્યાનન્દો નિર્જરેશો નિઃસઙ્ગો નિગમસ્તુતઃ ॥ ૬૫ ॥

નિષ્કણ્ટકો નિરાલમ્બો નિષ્પ્રત્યૂહો નિરુદ્ભવઃ ।
નિત્યો નિયતકલ્યાણો નિર્વિકલ્પો નિરાશ્રયઃ ॥ ૬૬ ॥

નેતા નિધિર્નૈકરૂપો નિરાકારો નદીસુતઃ ।
પુલિન્દકન્યારમણઃ પુરુજિત્પરમપ્રિયઃ ॥ ૬૭ ॥

પ્રત્યક્ષમૂર્તિઃ પ્રત્યક્ષઃ પરેશઃ પૂર્ણપુણ્યદઃ ।
પુણ્યાકરઃ પુણ્યરૂપઃ પુણ્યઃ પુણ્યપરાયણઃ ॥ ૬૮ ॥

પુણ્યોદયઃ પરં જ્યોતિઃ પુણ્યકૃત્પુણ્યવર્ધનઃ ।
પરાનન્દઃ પરતરઃ પુણ્યકીર્તિઃ પુરાતનઃ ॥ ૬૯ ॥

પ્રસન્નરૂપઃ પ્રાણેશઃ પન્નગઃ પાપનાશનઃ ।
પ્રણતાર્તિહરઃ પૂર્ણઃ પાર્વતીનન્દનઃ પ્રભુઃ ॥ ૭૦ ॥

પૂતાત્મા પુરુષઃ પ્રાણઃ પ્રભવઃ પુરુષોત્તમઃ ।
પ્રસન્નઃ પરમસ્પષ્ટઃ પરઃ પરિવૃઢઃ પરઃ ॥ ૭૧ ॥

પરમાત્મા પરબ્રહ્મ પરાર્થઃ પ્રિયદર્શનઃ ।
પવિત્રઃ પુષ્ટિદઃ પૂર્તિઃ પિઙ્ગલઃ પુષ્ટિવર્ધનઃ ॥ ૭૨ ॥

પાપહારી પાશધરઃ પ્રમત્તાસુરશિક્ષકઃ ।
પાવનઃ પાવકઃ પૂજ્યઃ પૂર્ણાનન્દઃ પરાત્પરઃ ॥ ૭૩ ॥

પુષ્કલઃ પ્રવરઃ પૂર્વઃ પિતૃભક્તઃ પુરોગમઃ ।
પ્રાણદઃ પ્રાણિજનકઃ પ્રદિષ્ટઃ પાવકોદ્ભવઃ ॥ ૭૪ ॥

પરબ્રહ્મસ્વરૂપશ્ચ પરમૈશ્વર્યકારણમ્ ।
પરર્દ્ધિદઃ પુષ્ટિકરઃ પ્રકાશાત્મા પ્રતાપવાન્ ॥ ૭૫ ॥

પ્રજ્ઞાપરઃ પ્રકૃષ્ટાર્થઃ પૃથુઃ પૃથુપરાક્રમઃ ।
ફણીશ્વરઃ ફણિવરઃ ફણામણિવિભૂષણઃ ॥ ૭૬ ॥

ફલદઃ ફલહસ્તશ્ચ ફુલ્લામ્બુજવિલોચનઃ ।
ફડુચ્ચાટિતપાપૌઘઃ ફણિલોકવિભૂષણઃ ॥ ૭૭ ॥

બાહુલેયો બૃહદ્રૂપો બલિષ્ઠો બલવાન્ બલી ।
બ્રહ્મેશવિષ્ણુરૂપશ્ચ બુદ્ધો બુદ્ધિમતાં વરઃ ॥ ૭૮ ॥

બાલરૂપો બ્રહ્મગર્ભો બ્રહ્મચારી બુધપ્રિયઃ ।
બહુશ્રુતો બહુમતો બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ॥ ૭૯ ॥

બલપ્રમથનો બ્રહ્મા બહુરૂપો બહુપ્રદઃ ।
બૃહદ્ભાનુતનૂદ્ભૂતો બૃહત્સેનો બિલેશયઃ ॥ ૮૦ ॥

બહુબાહુર્બલશ્રીમાન્ બહુદૈત્યવિનાશકઃ ।
બિલદ્વારાન્તરાલસ્થો બૃહચ્છક્તિધનુર્ધરઃ ॥ ૮૧ ॥

બાલાર્કદ્યુતિમાન્ બાલો બૃહદ્વક્ષા બૃહદ્ધનુઃ ।
ભવ્યો ભોગીશ્વરો ભાવ્યો ભવનાશો ભવપ્રિયઃ ॥ ૮૨ ॥

ભક્તિગમ્યો ભયહરો ભાવજ્ઞો ભક્તસુપ્રિયઃ ।
ભુક્તિમુક્તિપ્રદો ભોગી ભગવાન્ ભાગ્યવર્ધનઃ ॥ ૮૩ ॥

ભ્રાજિષ્ણુર્ભાવનો ભર્તા ભીમો ભીમપરાક્રમઃ ।
ભૂતિદો ભૂતિકૃદ્ભોક્તા ભૂતાત્મા ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૮૪ ॥

ભાવકો ભીકરો ભીષ્મો ભાવકેષ્ટો ભવોદ્ભવઃ ।
ભવતાપપ્રશમનો ભોગવાન્ ભૂતભાવનઃ ॥ ૮૫ ॥

ભોજ્યપ્રદો ભ્રાન્તિનાશો ભાનુમાન્ ભુવનાશ્રયઃ ।
ભૂરિભોગપ્રદો ભદ્રો ભજનીયો ભિષગ્વરઃ ॥ ૮૬ ॥

મહાસેનો મહોદારો મહાશક્તિર્મહાદ્યુતિઃ ।
મહાબુદ્ધિર્મહાવીર્યો મહોત્સાહો મહાબલઃ ॥ ૮૭ ॥

મહાભોગી મહામાયી મેધાવી મેખલી મહાન્ ।
મુનિસ્તુતો મહામાન્યો મહાનન્દો મહાયશાઃ ॥ ૮૮ ॥

મહોર્જિતો માનનિધિર્મનોરથફલપ્રદઃ ।
મહોદયો મહાપુણ્યો મહાબલપરાક્રમઃ ॥ ૮૯ ॥

માનદો મતિદો માલી મુક્તામાલાવિભૂષણઃ ।
મનોહરો મહામુખ્યો મહર્દ્ધિર્મૂર્તિમાન્મુનિઃ ॥ ૯૦ ॥

મહોત્તમો મહોપાયો મોક્ષદો મઙ્ગલપ્રદઃ ।
મુદાકરો મુક્તિદાતા મહાભોગો મહોરગઃ ॥ ૯૧ ॥

યશસ્કરો યોગયોનિર્યોગિષ્ઠો યમિનાં વરઃ ।
યશસ્વી યોગપુરુષો યોગ્યો યોગનિધિર્યમી ॥ ૯૨ ॥

યતિસેવ્યો યોગયુક્તો યોગવિદ્યોગસિદ્ધિદઃ ।
યન્ત્રો યન્ત્રી ચ યન્ત્રજ્ઞો યન્ત્રવાન્યન્ત્રવાહકઃ ॥ ૯૩ ॥

યાતનારહિતો યોગી યોગીશો યોગિનાં વરઃ ।
રમણીયો રમ્યરૂપો રસજ્ઞો રસભાવનઃ ॥ ૯૪ ॥

રઞ્જનો રઞ્જિતો રાગી રુચિરો રુદ્રસંભવઃ ।
રણપ્રિયો રણોદારો રાગદ્વેષવિનાશનઃ ॥ ૯૫ ॥

રત્નાર્ચી રુચિરો રમ્યો રૂપલાવણ્યવિગ્રહઃ ।
રત્નાઙ્ગદધરો રત્નભૂષણો રમણીયકઃ ॥ ૯૬ ॥

રુચિકૃદ્રોચમાનશ્ચ રઞ્જિતો રોગનાશનઃ ।
રાજીવાક્ષો રાજરાજો રક્તમાલ્યાનુલેપનઃ ॥ ૯૭ ॥

રાજદ્વેદાગમસ્તુત્યો રજઃસત્ત્વગુણાન્વિતઃ ।
રજનીશકલારમ્યો રત્નકુણ્ડલમણ્ડિતઃ ॥ ૯૮ ॥

રત્નસન્મૌલિશોભાઢ્યો રણન્મઞ્જીરભૂષણઃ ।
લોકૈકનાથો લોકેશો લલિતો લોકનાયકઃ ॥ ૯૯ ॥

લોકરક્ષો લોકશિક્ષો લોકલોચનરઞ્જિતઃ ।
લોકબન્ધુર્લોકધાતા લોકત્રયમહાહિતઃ ॥ ૧૦૦ ॥

લોકચૂડામણિર્લોકવન્દ્યો લાવણ્યવિગ્રહઃ ।
લોકાધ્યક્ષસ્તુ લીલાવાન્લોકોત્તરગુણાન્વિતઃ ॥ ૧૦૧ ॥

See Also  1000 Names Of Sri Mahakala – Sahasranama Stotram In English

વરિષ્ઠો વરદો વૈદ્યો વિશિષ્ટો વિક્રમો વિભુઃ ।
વિબુધાગ્રચરો વશ્યો વિકલ્પપરિવર્જિતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

વિપાશો વિગતાતઙ્કો વિચિત્રાઙ્ગો વિરોચનઃ ।
વિદ્યાધરો વિશુદ્ધાત્મા વેદાઙ્ગો વિબુધપ્રિયઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વચસ્કરો વ્યાપકશ્ચ વિજ્ઞાની વિનયાન્વિતઃ ।
વિદ્વત્તમો વિરોધિઘ્નો વીરો વિગતરાગવાન્ ॥ ૧૦૪ ॥

વીતભાવો વિનીતાત્મા વેદગર્ભો વસુપ્રદઃ ।
વિશ્વદીપ્તિર્વિશાલાક્ષો વિજિતાત્મા વિભાવનઃ ॥ ૧૦૫ ॥

વેદવેદ્યો વિધેયાત્મા વીતદોષશ્ચ વેદવિત્ ।
વિશ્વકર્મા વીતભયો વાગીશો વાસવાર્ચિતઃ ॥ ૧૦૬ ॥

વીરધ્વંસો વિશ્વમૂર્તિર્વિશ્વરૂપો વરાસનઃ ।
વિશાખો વિમલો વાગ્મી વિદ્વાન્વેદધરો વટુઃ ॥ ૧૦૭ ॥

વીરચૂડામણિર્વીરો વિદ્યેશો વિબુધાશ્રયઃ ।
વિજયી વિનયી વેત્તા વરીયાન્વિરજા વસુઃ ॥ ૧૦૮ ॥

વીરઘ્નો વિજ્વરો વેદ્યો વેગવાન્વીર્યવાન્વશી ।
વરશીલો વરગુણો વિશોકો વજ્રધારકઃ ॥ ૧૦૯ ॥

શરજન્મા શક્તિધરઃ શત્રુઘ્નઃ શિખિવાહનઃ ।
શ્રીમાન્શિષ્ટઃ શુચિઃ શુદ્ધઃ શાશ્વતો શ્રુતિસાગરઃ ॥ ૧૧૦ ॥

શરણ્યઃ શુભદઃ શર્મ શિષ્ટેષ્ટઃ શુભલક્ષણઃ ।
શાન્તઃ શૂલધરઃ શ્રેષ્ઠઃ શુદ્ધાત્મા શઙ્કરઃ શિવઃ ॥ ૧૧૧ ॥

શિતિકણ્ઠાત્મજઃ શૂરઃ શાન્તિદઃ શોકનાશનઃ ।
ષાણ્માતુરઃ ષણ્મુખશ્ચ ષડ્ગુણૈશ્વર્યસંયુતઃ ॥ ૧૧૨ ॥

ષટ્ચક્રસ્થઃ ષડૂર્મિઘ્નઃ ષડઙ્ગશ્રુતિપારગઃ ।
ષડ્ભાવરહિતઃ ષટ્કઃ ષટ્શાસ્ત્રસ્મૃતિપારગઃ ॥ ૧૧૩ ॥

ષડ્વર્ગદાતા ષડ્ગ્રીવઃ ષડરિઘ્નઃ ષડાશ્રયઃ ।
ષટ્કિરીટધરઃ શ્રીમાન્ ષડાધારશ્ચ ષટ્ક્રમઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ષટ્કોણમધ્યનિલયઃ ષણ્ડત્વપરિહારકઃ ।
સેનાનીઃ સુભગઃ સ્કન્દઃ સુરાનન્દઃ સતાં ગતિઃ ॥ ૧૧૫ ॥

સુબ્રહ્મણ્યઃ સુરાધ્યક્ષઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વદઃ સુખી ।
સુલભઃ સિદ્ધિદઃ સૌમ્યઃ સિદ્ધેશઃ સિદ્ધિસાધનઃ ॥ ૧૧૬ ॥

સિદ્ધાર્થઃ સિદ્ધસંકલ્પઃ સિદ્ધસાધુઃ સુરેશ્વરઃ ।
સુભુજઃ સર્વદૃક્સાક્ષી સુપ્રસાદઃ સનાતનઃ ॥ ૧૧૭ ॥

સુધાપતિઃ સ્વયંજ્યોતિઃ સ્વયંભૂઃ સર્વતોમુખઃ ।
સમર્થઃ સત્કૃતિઃ સૂક્ષ્મઃ સુઘોષઃ સુખદઃ સુહૃત્ ॥ ૧૧૮ ॥

સુપ્રસન્નઃ સુરશ્રેષ્ઠઃ સુશીલઃ સત્યસાધકઃ ।
સંભાવ્યઃ સુમનાઃ સેવ્યઃ સકલાગમપારગઃ ॥ ૧૧૯ ॥

સુવ્યક્તઃ સચ્ચિદાનન્દઃ સુવીરઃ સુજનાશ્રયઃ ।
સર્વલક્ષણસંપન્નઃ સત્યધર્મપરાયણઃ ॥ ૧૨૦ ॥

સર્વદેવમયઃ સત્યઃ સદા મૃષ્ટાન્નદાયકઃ ।
સુધાપી સુમતિઃ સત્યઃ સર્વવિઘ્નવિનાશનઃ ॥ ૧૨૧ ॥

સર્વદુઃખપ્રશમનઃ સુકુમારઃ સુલોચનઃ ।
સુગ્રીવઃ સુધૃતિઃ સારઃ સુરારાધ્યઃ સુવિક્રમઃ ॥ ૧૨૨ ॥

સુરારિઘ્નઃ સ્વર્ણવર્ણઃ સર્પરાજઃ સદા શુચિઃ ।
સપ્તાર્ચિર્ભૂઃ સુરવરઃ સર્વાયુધવિશારદઃ ॥ ૧૨૩ ॥

હસ્તિચર્મામ્બરસુતો હસ્તિવાહનસેવિતઃ ।
હસ્તચિત્રાયુધધરો હૃતાઘો હસિતાનનઃ ॥ ૧૨૪ ॥

હેમભૂષો હરિદ્વર્ણો હૃષ્ટિદો હૃષ્ટિવર્ધનઃ ।
હેમાદ્રિભિદ્ધંસરૂપો હુંકારહતકિલ્બિષઃ ॥ ૧૨૫ ॥

હિમાદ્રિજાતાતનુજો હરિકેશો હિરણ્મયઃ ।
હૃદ્યો હૃષ્ટો હરિસખો હંસો હંસગતિર્હવિઃ ॥ ૧૨૬ ॥

હિરણ્યવર્ણો હિતકૃદ્ધર્ષદો હેમભૂષણઃ ।
હરપ્રિયો હિતકરો હતપાપો હરોદ્ભવઃ ॥ ૧૨૭ ॥

ક્ષેમદઃ ક્ષેમકૃત્ક્ષેમ્યઃ ક્ષેત્રજ્ઞઃ ક્ષામવર્જિતઃ ।
ક્ષેત્રપાલઃ ક્ષમાધારઃ ક્ષેમક્ષેત્રઃ ક્ષમાકરઃ ॥ ૧૨૮ ॥

ક્ષુદ્રઘ્નઃ ક્ષાન્તિદઃ ક્ષેમઃ ક્ષિતિભૂષઃ ક્ષમાશ્રયઃ ।
ક્ષાલિતાઘઃ ક્ષિતિધરઃ ક્ષીણસંરક્ષણક્ષમઃ ॥ ૧૨૯ ॥

ક્ષણભઙ્ગુરસન્નદ્ધઘનશોભિકપર્દકઃ ।
ક્ષિતિભૃન્નાથતનયામુખપઙ્કજભાસ્કરઃ ॥ ૧૩૦ ॥

ક્ષતાહિતઃ ક્ષરઃ ક્ષન્તા ક્ષતદોષઃ ક્ષમાનિધિઃ ।
ક્ષપિતાખિલસંતાપઃ ક્ષપાનાથસમાનનઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ફલશ્રુતિ –
ઇતિ નામ્નાં સહસ્રાણિ ષણ્મુખસ્ય ચ નારદ ।
યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્વાપિ ભક્તિયુક્તેન ચેતસા ॥ ૧ ॥

સ સદ્યો મુચ્યતે પાપૈર્મનોવાક્કાયસંભવૈઃ ।
આયુર્વૃદ્ધિકરં પુંસાં સ્થૈર્યવીર્યવિવર્ધનમ્ ॥ ૨ ॥

વાક્યેનૈકેન વક્ષ્યામિ વાઞ્છિતાર્થં પ્રયચ્છતિ ।
તસ્માત્સર્વાત્મના બ્રહ્મન્નિયમેન જપેત્સુધીઃ ॥ ૩ ॥

॥ ઇતિ શ્રીસ્કાન્દે મહાપુરાણે ઈશ્વરપ્રોક્તે બ્રહ્મનારદસંવાદે
ષણ્મુખસહસ્રનામસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names of Sri Subrahmanya Swamy » Murugan Sahasranama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil