108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Tamil

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸித்³த⁴நாமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ௐ ஹ்ரீம் ஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம: । ஜ்ஞாநஶக்தயே ।
அசிந்த்யாய । த³ஹராலயாய । சிச்சி²வாய ।
சித்³த⁴நாய । சிதா³காரமஹீத்³வீபமத்⁴யதே³ஶஸதா³லயாய ।
சித³ப்³தி⁴மத²நோத்பந்நசித்ஸாரமணிமண்ட³லாய ।
சிதா³நந்த³மஹாஸிந்து⁴மத்⁴யரத்நஶிகா²மணயே ।
விஜ்ஞாநகோஶவிலஸதா³நந்த³ம்ருʼதமண்ட³லாய ।
வாசாமகோ³சராநந்தஶுத்³த⁴சைதந்யவிக்³ரஹாய ।
மூலகந்த³ஸ்த²சித்³தே³ஶமஹாதாண்ட³வபண்டி³தாய ।
ஷட்கோணமார்க³விலஸத்பரமண்ட³லமண்டி³தாய ।
த்³வாத³ஶாரமஹாபத்³மஸ்தி²தசித்³வ்யோமபா⁴ஸுராய ।
த்ரிகோணாக்²யமஹாபீட²ஸ்தி²தசித்³பி³ந்து³நாயகாய ।
பி³ந்து³மண்ட³லமத்⁴யஸ்த²சித்³விலாஸப்ரகாஶகாய ।
ஷட்கோணமந்தி³ரோத்³பா⁴ஸிமத்⁴யஸ்தம்பா⁴ஶிரோமணயே ।
ப்ரத²மாக்ஷரநிர்தி³ஷ்டபரமார்தா²ர்த²விக்³ரஹாய ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தமாத்ருʼகாக்ஷர ஸங்க³தாய ।
அகாராக்²யப்ரகாஶாத்மமஹாலக்ஷ்யார்த²விக்³ரஹாய நம: ॥ 20 ॥

ௐ ஹகாராக்²யவிமர்ஶாத்மமஹாலக்ஷ்யார்த²விக்³ரஹாய நம: ।
க்³ரந்தி²த்ரயமஹாபே⁴த³சதுராய । ஸத்³கு³ரவே ।
ஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யஸ்த²விரஜவ்யோமநாயகாய । ஶாந்தாத்³ரிநிலயாய ।
அக²ண்டா³காரகஜ்ஞாநலக்ஷணாய । ஸஜாதீயவிஜாதீயஸ்வக³தபே⁴த³ரஹிதாய ।
ப்³ரஹ்மவித்³யாஸ்வரூபஹைமவதீதநூஜாய । சித³க்³நிஸம்பூ⁴தாய ।
பூ⁴மாநந்த³பரிபூர்ணாசலவிராஜிதாய । மஹாவாக்யோபதே³ஷ்ட்ரே ।
ஶிவகு³ரவே । மூலாதா⁴ரமுகோ²த்பந்நப்³ரஹ்மரந்த்⁴ரசிதா³லயாய ।
மத்⁴யநாடீ³மஹாமார்க³ஸ்தி²தமண்ட³லமத்⁴யகா³ய ।
ஹம்ஸமார்கை³கநிரதஜ்ஞாநமண்ட³லசித்³ரஸாய ।
ஸதோ³தி³தமஹாப்ரஜ்ஞாகாராய । ஸஹஸ்ராரகமலாந்தஸ்த²பி³ந்து³கூடமஹாகு³ரவே ।
ஸ்வாத்மந்யாரோபிதஸமஸ்த ஜக³தா³தா⁴ராய ।
ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²நசிந்மாத்ரஸ்தா²நமத்⁴யவிராஜிதாய ।
ஸர்வோபநிஷது³த்³கு⁴ஷ்டமஹாகீர்தித⁴ராய நம: ॥ 40 ॥

ௐ ஸ்வஸாம்ராஜ்யஸுகா²ஸீநஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ஸ்வரூபாய நம: ।
கார்யஸஹிதமாயாவித்⁴வம்ஸகாய ।
ஸர்வவேதா³ந்தஸித்³தா⁴ந்தமஹாஸாம்ராஜ்யதீ³க்ஷிதாய ।
ஸாலம்ப³நநிராலம்ப³வ்ருʼத்திமத்⁴யஸ்த²ரூபகாய ।
மோக்ஷலக்ஷ்மீப்ரதா³த்ரே । ஶுத்³த⁴சைதந்யகாந்தாரஸித்³தா⁴ய ।
பா⁴நூகூடப்ரதீகாஶசித்பர்வதஶிகா²மணயே ।
பா⁴வாபா⁴வகலாதீதஶூந்யக்³ராமமஹேஶ்வராய ।
கல்பிதபஞ்சக்ருʼத்யாதி⁴பதயே ।
ப்³ரஹ்மவித்³யாமயக்³ராமசிதா³லயமஹாப்ரப⁴வே ।
ப்ரத்யக்³பூ⁴தமஹாமௌநகோ³சராய । ஶுத்³த⁴சித்³ரஸாய ।
ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²பே⁴த³வித்³யாவிஶாரதா³ய । காமாத்³யரிஷட்³வர்க³நாஶகாய ।
ஸர்வஜ்ஞத்வாதி³கு³ணமுர்தீக்ருʼதஷடா³நநாய ।
கர்மப்³ரஹ்மஸ்வரூபவேத³விலஸிதசரணாய ।
அத்யந்தநிர்மலாகாரசைதந்யகி³ரிமத்⁴யகா³ய ।
அத்³வைதபரமாநந்த³சித்³விலாஸமஹாநித⁴யே । மண்ட³லத்ரயபா⁴ஸகாய ।
அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³தா⁴ரிணே நம: ॥ 60 ॥

See Also  967 Names Of Sri Pratyangira – Sahasranamavali Stotram In Telugu

ௐ ஸர்வாத்மகாய நம: । தத்வமஸ்யாதி³மஹாவாக்யலக்ஷ்யார்த²ஸ்வரூபாய ।
அவிமுக்தமஹாபீட²ஸ்தி²தசித்³ரூபவிக்³ரஹாய ।
அமிதாநந்த³போ³தா⁴ந்தநாதா³ந்தஸ்தி²தமண்ட³லாய ।
அக²ண்ட³ஶுத்³த⁴சைதந்யஸ்வரூபாய ।
லோகாலோககலைகமத்யபரமார்த²ஸ்வரூபாய ।
ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹிதப்³ரஹ்மாநந்த³நித⁴யே ।
ஆதா⁴ரமார்க³ஸீமாந்தவாஸிநே । நிஸ்தரங்க³ஸுகா²ர்ணவாய ।
அவாங்மநஸகோ³சராய । நித்யஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴முக்தஸத்யஸ்வரூபாய ।
சித்³தீ³பமங்க³ளஜ்யோதி: ஸ்வரூபாய । ஷட்சக்ரநக³ரவிப⁴வேஶ்வராய ।
ஸகலலோகைகநேத்ரே । நிஷ்ப்ரபஞ்சாய । நிராதா⁴ராய ।
ஸகலாதா⁴ரஸ்வரூபாய । ப⁴க்தமாநஸரஞ்ஜகாய ।
பா³ஹ்யாநுவித்³த⁴ஸமாதி⁴நிஷ்டா²த்மகோ³சரவ்ருʼத்திஸ்வரூபதே³வஸேநாஸமேதாய ।
ஆந்தராநுவித்³த⁴ஸமாதி⁴நிஷ்டா²த்மகோ³சரவ்ருʼத்திஸ்வரூபவல்லீபதயே நம: ॥ 80 ॥

ௐ அநாஹதமஹாசக்ரஸ்தி²தாய நம: । அவஸ்தா²த்ரயஸாக்ஷிணே ।
ஸஹஸ்ரகோடிதபநஸங்காஶாய । ஸம்ஸாரமாயாது:³கௌ²க⁴பே⁴ஷஜாய ।
ஶுத்³த⁴சித்தஸ்வரூபமயூராதி⁴ஷ்டா²நாய ।
சராசரஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மகல்பகாய ।
ப்³ரஹ்மாதி³கீடபர்யந்தவ்யாபகாய । ஸமஸ்தலோககீ³ர்வாணஶரண்யாய ।
ஸநகாதி³ஸமாயுக்தப்ரஜ்ஞாநக⁴நவிக்³ரஹாய ।
அநந்தவேத³வேதா³ந்தஸம்வேத்³யாய । த⁴ர்மார்த²காமகைவல்யதா³யகாய ।
ஸகலவேத³ஸாரப்ரணவலக்ஷ்யார்த²நிஜஸ்வரூபாய ।
அப்ராக்ருʼதமஹாதி³வ்யபுருஷாய । அஜ்ஞாநதிமிரத்⁴வாந்தபா⁴ஸ்கராய ।
அவ்யயாநந்த³விஜ்ஞாநஸுக²தா³ய । அசிந்த்யதி³வ்யமஹிமாரஞ்ஜிதாய ।
பராநந்த³ஸ்வரூபார்த²போ³த⁴காய ।
ஷட³ம்பு³ருஹசக்ராந்த: ஸ்பூ²ர்திஸௌதா³மிநீப்ரபா⁴ய ।
ஷட்³விதை⁴க்யாநுஸந்தா⁴நபரஹ்ருʼத்³வ்யோமஸம்ஸ்தி²தாய ।
நிஸ்த்ரைகு³ண்யமஹாமார்க³கா³மிநே நம: ॥ 100 ॥

ௐ நித்யபூர்ணசிதா³காஶஸ்தி²தசிந்மண்ட³லாய நம: ।
கார்யகாரணநிர்முக்தாய । நாத³பி³ந்து³கலாதீதாய ।
ஶிவாப்³தி⁴மத²நோத்பந்நாநந்த³பீயூஷவிக்³ரஹாய ।
பரிபூர்ணபராநந்த³ப்ரஜ்ஞாநக⁴நலக்ஷணாய ।
அக²ண்டை³கரஸஸ்பூ²ர்திப்ரவாஹாஶ்ரயாய । நாமரூபவிவர்ஜிதாய ।
ஶ்ரீபரப்³ரஹ்மணே நம: ॥ 108 ॥

இதி ஆத்மநாத² ப்ரணீத: ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யஸித்³த⁴நாமாஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி:
ஸமாப்தா ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu 

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu – Sahasranamavali Stotram In English – Notes By K. N. Rao