108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Gujarati

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસિદ્ધનામાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

ૐ હ્રીમ્ સુબ્રહ્મણ્યાય નમઃ । જ્ઞાનશક્તયે ।
અચિન્ત્યાય । દહરાલયાય । ચિચ્છિવાય ।
ચિદ્ધનાય । ચિદાકારમહીદ્વીપમધ્યદેશસદાલયાય ।
ચિદબ્ધિમથનોત્પન્નચિત્સારમણિમણ્ડલાય ।
ચિદાનન્દમહાસિન્ધુમધ્યરત્નશિખામણયે ।
વિજ્ઞાનકોશવિલસદાનન્દમૃતમણ્ડલાય ।
વાચામગોચરાનન્તશુદ્ધચૈતન્યવિગ્રહાય ।
મૂલકન્દસ્થચિદ્દેશમહાતાણ્ડવપણ્ડિતાય ।
ષટ્કોણમાર્ગવિલસત્પરમણ્ડલમણ્ડિતાય ।
દ્વાદશારમહાપદ્મસ્થિતચિદ્વ્યોમભાસુરાય ।
ત્રિકોણાખ્યમહાપીઠસ્થિતચિદ્બિન્દુનાયકાય ।
બિન્દુમણ્ડલમધ્યસ્થચિદ્વિલાસપ્રકાશકાય ।
ષટ્કોણમન્દિરોદ્ભાસિમધ્યસ્તમ્ભાશિરોમણયે ।
પ્રથમાક્ષરનિર્દિષ્ટપરમાર્થાર્થવિગ્રહાય ।
અકારાદિક્ષકારાન્તમાતૃકાક્ષર સઙ્ગતાય ।
અકારાખ્યપ્રકાશાત્મમહાલક્ષ્યાર્થવિગ્રહાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ હકારાખ્યવિમર્શાત્મમહાલક્ષ્યાર્થવિગ્રહાય નમઃ ।
ગ્રન્થિત્રયમહાભેદચતુરાય । સદ્ગુરવે ।
હૃદયામ્બુજમધ્યસ્થવિરજવ્યોમનાયકાય । શાન્તાદ્રિનિલયાય ।
અખણ્ડાકારકજ્ઞાનલક્ષણાય । સજાતીયવિજાતીયસ્વગતભેદરહિતાય ।
બ્રહ્મવિદ્યાસ્વરૂપહૈમવતીતનૂજાય । ચિદગ્નિસમ્ભૂતાય ।
ભૂમાનન્દપરિપૂર્ણાચલવિરાજિતાય । મહાવાક્યોપદેષ્ટ્રે ।
શિવગુરવે । મૂલાધારમુખોત્પન્નબ્રહ્મરન્ધ્રચિદાલયાય ।
મધ્યનાડીમહામાર્ગસ્થિતમણ્ડલમધ્યગાય ।
હંસમાર્ગૈકનિરતજ્ઞાનમણ્ડલચિદ્રસાય ।
સદોદિતમહાપ્રજ્ઞાકારાય । સહસ્રારકમલાન્તસ્થબિન્દુકૂટમહાગુરવે ।
સ્વાત્મન્યારોપિતસમસ્ત જગદાધારાય ।
સર્વાધિષ્ઠાનચિન્માત્રસ્થાનમધ્યવિરાજિતાય ।
સર્વોપનિષદુદ્ઘુષ્ટમહાકીર્તિધરાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ સ્વસામ્રાજ્યસુખાસીનસ્વયઞ્જ્યોતિઃ સ્વરૂપાય નમઃ ।
કાર્યસહિતમાયાવિધ્વંસકાય ।
સર્વવેદાન્તસિદ્ધાન્તમહાસામ્રાજ્યદીક્ષિતાય ।
સાલમ્બનનિરાલમ્બવૃત્તિમધ્યસ્થરૂપકાય ।
મોક્ષલક્ષ્મીપ્રદાત્રે । શુદ્ધચૈતન્યકાન્તારસિદ્ધાય ।
ભાનૂકૂટપ્રતીકાશચિત્પર્વતશિખામણયે ।
ભાવાભાવકલાતીતશૂન્યગ્રામમહેશ્વરાય ।
કલ્પિતપઞ્ચકૃત્યાધિપતયે ।
બ્રહ્મવિદ્યામયગ્રામચિદાલયમહાપ્રભવે ।
પ્રત્યગ્ભૂતમહામૌનગોચરાય । શુદ્ધચિદ્રસાય ।
હૃદયગ્રન્થિભેદવિદ્યાવિશારદાય । કામાદ્યરિષડ્વર્ગનાશકાય ।
સર્વજ્ઞત્વાદિગુણમુર્તીકૃતષડાનનાય ।
કર્મબ્રહ્મસ્વરૂપવેદવિલસિતચરણાય ।
અત્યન્તનિર્મલાકારચૈતન્યગિરિમધ્યગાય ।
અદ્વૈતપરમાનન્દચિદ્વિલાસમહાનિધયે । મણ્ડલત્રયભાસકાય ।
અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડધારિણે નમઃ ॥ ૬૦ ॥

See Also  Sri Durga Ashtottara Shatanamavali 1 In Sanskrit

ૐ સર્વાત્મકાય નમઃ । તત્વમસ્યાદિમહાવાક્યલક્ષ્યાર્થસ્વરૂપાય ।
અવિમુક્તમહાપીઠસ્થિતચિદ્રૂપવિગ્રહાય ।
અમિતાનન્દબોધાન્તનાદાન્તસ્થિતમણ્ડલાય ।
અખણ્ડશુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપાય ।
લોકાલોકકલૈકમત્યપરમાર્થસ્વરૂપાય ।
આદિમધ્યાન્તરહિતબ્રહ્માનન્દનિધયે ।
આધારમાર્ગસીમાન્તવાસિને । નિસ્તરઙ્ગસુખાર્ણવાય ।
અવાઙ્મનસગોચરાય । નિત્યશુદ્ધબુદ્ધમુક્તસત્યસ્વરૂપાય ।
ચિદ્દીપમઙ્ગલજ્યોતિઃ સ્વરૂપાય । ષટ્ચક્રનગરવિભવેશ્વરાય ।
સકલલોકૈકનેત્રે । નિષ્પ્રપઞ્ચાય । નિરાધારાય ।
સકલાધારસ્વરૂપાય । ભક્તમાનસરઞ્જકાય ।
બાહ્યાનુવિદ્ધસમાધિનિષ્ઠાત્મગોચરવૃત્તિસ્વરૂપદેવસેનાસમેતાય ।
આન્તરાનુવિદ્ધસમાધિનિષ્ઠાત્મગોચરવૃત્તિસ્વરૂપવલ્લીપતયે નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ અનાહતમહાચક્રસ્થિતાય નમઃ । અવસ્થાત્રયસાક્ષિણે ।
સહસ્રકોટિતપનસઙ્કાશાય । સંસારમાયાદુઃખૌઘભેષજાય ।
શુદ્ધચિત્તસ્વરૂપમયૂરાધિષ્ઠાનાય ।
ચરાચરસ્થૂલસૂક્ષ્મકલ્પકાય ।
બ્રહ્માદિકીટપર્યન્તવ્યાપકાય । સમસ્તલોકગીર્વાણશરણ્યાય ।
સનકાદિસમાયુક્તપ્રજ્ઞાનઘનવિગ્રહાય ।
અનન્તવેદવેદાન્તસંવેદ્યાય । ધર્માર્થકામકૈવલ્યદાયકાય ।
સકલવેદસારપ્રણવલક્ષ્યાર્થનિજસ્વરૂપાય ।
અપ્રાકૃતમહાદિવ્યપુરુષાય । અજ્ઞાનતિમિરધ્વાન્તભાસ્કરાય ।
અવ્યયાનન્દવિજ્ઞાનસુખદાય । અચિન્ત્યદિવ્યમહિમારઞ્જિતાય ।
પરાનન્દસ્વરૂપાર્થબોધકાય ।
ષડમ્બુરુહચક્રાન્તઃ સ્ફૂર્તિસૌદામિનીપ્રભાય ।
ષડ્વિધૈક્યાનુસન્ધાનપરહૃદ્વ્યોમસંસ્થિતાય ।
નિસ્ત્રૈગુણ્યમહામાર્ગગામિને નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ નિત્યપૂર્ણચિદાકાશસ્થિતચિન્મણ્ડલાય નમઃ ।
કાર્યકારણનિર્મુક્તાય । નાદબિન્દુકલાતીતાય ।
શિવાબ્ધિમથનોત્પન્નાનન્દપીયૂષવિગ્રહાય ।
પરિપૂર્ણપરાનન્દપ્રજ્ઞાનઘનલક્ષણાય ।
અખણ્ડૈકરસસ્ફૂર્તિપ્રવાહાશ્રયાય । નામરૂપવિવર્જિતાય ।
શ્રીપરબ્રહ્મણે નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ઇતિ આત્મનાથ પ્રણીતઃ શ્રીસુબ્રહ્મણ્યસિદ્ધનામાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ
સમાપ્તા ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu  » Tamil

See Also  108 Names Of Radhakrrishna – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam