108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Kannada

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಿದ್ಧನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಓಂ ಹ್ರೀಮ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಯೇ ।
ಅಚಿನ್ತ್ಯಾಯ । ದಹರಾಲಯಾಯ । ಚಿಚ್ಛಿವಾಯ ।
ಚಿದ್ಧನಾಯ । ಚಿದಾಕಾರಮಹೀದ್ವೀಪಮಧ್ಯದೇಶಸದಾಲಯಾಯ ।
ಚಿದಬ್ಧಿಮಥನೋತ್ಪನ್ನಚಿತ್ಸಾರಮಣಿಮಂಡಲಾಯ ।
ಚಿದಾನನ್ದಮಹಾಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯರತ್ನಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ವಿಜ್ಞಾನಕೋಶವಿಲಸದಾನನ್ದಮೃತಮಂಡಲಾಯ ।
ವಾಚಾಮಗೋಚರಾನನ್ತಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಮೂಲಕನ್ದಸ್ಥಚಿದ್ದೇಶಮಹಾತಾಂಡವಪಂಡಿತಾಯ ।
ಷಟ್ಕೋಣಮಾರ್ಗವಿಲಸತ್ಪರಮಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ದ್ವಾದಶಾರಮಹಾಪದ್ಮಸ್ಥಿತಚಿದ್ವ್ಯೋಮಭಾಸುರಾಯ ।
ತ್ರಿಕೋಣಾಖ್ಯಮಹಾಪೀಠಸ್ಥಿತಚಿದ್ಬಿನ್ದುನಾಯಕಾಯ ।
ಬಿನ್ದುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಚಿದ್ವಿಲಾಸಪ್ರಕಾಶಕಾಯ ।
ಷಟ್ಕೋಣಮನ್ದಿರೋದ್ಭಾಸಿಮಧ್ಯಸ್ತಮ್ಭಾಶಿರೋಮಣಯೇ ।
ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರನಿರ್ದಿಷ್ಟಪರಮಾರ್ಥಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಮಾತೃಕಾಕ್ಷರ ಸಂಗತಾಯ ।
ಅಕಾರಾಖ್ಯಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಹಕಾರಾಖ್ಯವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಮಹಾಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ ।
ಗ್ರನ್ಥಿತ್ರಯಮಹಾಭೇದಚತುರಾಯ । ಸದ್ಗುರವೇ ।
ಹೃದಯಾಮ್ಬುಜಮಧ್ಯಸ್ಥವಿರಜವ್ಯೋಮನಾಯಕಾಯ । ಶಾನ್ತಾದ್ರಿನಿಲಯಾಯ ।
ಅಖಂಡಾಕಾರಕಜ್ಞಾನಲಕ್ಷಣಾಯ । ಸಜಾತೀಯವಿಜಾತೀಯಸ್ವಗತಭೇದರಹಿತಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸ್ವರೂಪಹೈಮವತೀತನೂಜಾಯ । ಚಿದಗ್ನಿಸಮ್ಭೂತಾಯ ।
ಭೂಮಾನನ್ದಪರಿಪೂರ್ಣಾಚಲವಿರಾಜಿತಾಯ । ಮಹಾವಾಕ್ಯೋಪದೇಷ್ಟ್ರೇ ।
ಶಿವಗುರವೇ । ಮೂಲಾಧಾರಮುಖೋತ್ಪನ್ನಬ್ರಹ್ಮರನ್ಧ್ರಚಿದಾಲಯಾಯ ।
ಮಧ್ಯನಾಡೀಮಹಾಮಾರ್ಗಸ್ಥಿತಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಹಂಸಮಾರ್ಗೈಕನಿರತಜ್ಞಾನಮಂಡಲಚಿದ್ರಸಾಯ ।
ಸದೋದಿತಮಹಾಪ್ರಜ್ಞಾಕಾರಾಯ । ಸಹಸ್ರಾರಕಮಲಾನ್ತಸ್ಥಬಿನ್ದುಕೂಟಮಹಾಗುರವೇ ।
ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯಾರೋಪಿತಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ।
ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನಚಿನ್ಮಾತ್ರಸ್ಥಾನಮಧ್ಯವಿರಾಜಿತಾಯ ।
ಸರ್ವೋಪನಿಷದುದ್ಘುಷ್ಟಮಹಾಕೀರ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಸ್ವಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖಾಸೀನಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾರ್ಯಸಹಿತಮಾಯಾವಿಧ್ವಂಸಕಾಯ ।
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತಸಿದ್ಧಾನ್ತಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೀಕ್ಷಿತಾಯ ।
ಸಾಲಮ್ಬನನಿರಾಲಮ್ಬವೃತ್ತಿಮಧ್ಯಸ್ಥರೂಪಕಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾತ್ರೇ । ಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಕಾನ್ತಾರಸಿದ್ಧಾಯ ।
ಭಾನೂಕೂಟಪ್ರತೀಕಾಶಚಿತ್ಪರ್ವತಶಿಖಾಮಣಯೇ ।
ಭಾವಾಭಾವಕಲಾತೀತಶೂನ್ಯಗ್ರಾಮಮಹೇಶ್ವರಾಯ ।
ಕಲ್ಪಿತಪಂಚಕೃತ್ಯಾಧಿಪತಯೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮಯಗ್ರಾಮಚಿದಾಲಯಮಹಾಪ್ರಭವೇ ।
ಪ್ರತ್ಯಗ್ಭೂತಮಹಾಮೌನಗೋಚರಾಯ । ಶುದ್ಧಚಿದ್ರಸಾಯ ।
ಹೃದಯಗ್ರನ್ಥಿಭೇದವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಾಯ । ಕಾಮಾದ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗನಾಶಕಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗುಣಮುರ್ತೀಕೃತಷಡಾನನಾಯ ।
ಕರ್ಮಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೇದವಿಲಸಿತಚರಣಾಯ ।
ಅತ್ಯನ್ತನಿರ್ಮಲಾಕಾರಚೈತನ್ಯಗಿರಿಮಧ್ಯಗಾಯ ।
ಅದ್ವೈತಪರಮಾನನ್ದಚಿದ್ವಿಲಾಸಮಹಾನಿಧಯೇ । ಮಂಡಲತ್ರಯಭಾಸಕಾಯ ।
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ । ತತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಮಹಾವಾಕ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಅವಿಮುಕ್ತಮಹಾಪೀಠಸ್ಥಿತಚಿದ್ರೂಪವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅಮಿತಾನನ್ದಬೋಧಾನ್ತನಾದಾನ್ತಸ್ಥಿತಮಂಡಲಾಯ ।
ಅಖಂಡಶುದ್ಧಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಲೋಕಾಲೋಕಕಲೈಕಮತ್ಯಪರಮಾರ್ಥಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಆದಿಮಧ್ಯಾನ್ತರಹಿತಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದನಿಧಯೇ ।
ಆಧಾರಮಾರ್ಗಸೀಮಾನ್ತವಾಸಿನೇ । ನಿಸ್ತರಂಗಸುಖಾರ್ಣವಾಯ ।
ಅವಾಙ್ಮನಸಗೋಚರಾಯ । ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಬುದ್ಧಮುಕ್ತಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಚಿದ್ದೀಪಮಂಗಲಜ್ಯೋತಿಃ ಸ್ವರೂಪಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರನಗರವಿಭವೇಶ್ವರಾಯ ।
ಸಕಲಲೋಕೈಕನೇತ್ರೇ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ । ನಿರಾಧಾರಾಯ ।
ಸಕಲಾಧಾರಸ್ವರೂಪಾಯ । ಭಕ್ತಮಾನಸರಂಜಕಾಯ ।
ಬಾಹ್ಯಾನುವಿದ್ಧಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠಾತ್ಮಗೋಚರವೃತ್ತಿಸ್ವರೂಪದೇವಸೇನಾಸಮೇತಾಯ ।
ಆನ್ತರಾನುವಿದ್ಧಸಮಾಧಿನಿಷ್ಠಾತ್ಮಗೋಚರವೃತ್ತಿಸ್ವರೂಪವಲ್ಲೀಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಅನಾಹತಮಹಾಚಕ್ರಸ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ । ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯಸಾಕ್ಷಿಣೇ ।
ಸಹಸ್ರಕೋಟಿತಪನಸಂಕಾಶಾಯ । ಸಂಸಾರಮಾಯಾದುಃಖೌಘಭೇಷಜಾಯ ।
ಶುದ್ಧಚಿತ್ತಸ್ವರೂಪಮಯೂರಾಧಿಷ್ಠಾನಾಯ ।
ಚರಾಚರಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮಕಲ್ಪಕಾಯ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕೀಟಪರ್ಯನ್ತವ್ಯಾಪಕಾಯ । ಸಮಸ್ತಲೋಕಗೀರ್ವಾಣಶರಣ್ಯಾಯ ।
ಸನಕಾದಿಸಮಾಯುಕ್ತಪ್ರಜ್ಞಾನಘನವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಅನನ್ತವೇದವೇದಾನ್ತಸಂವೇದ್ಯಾಯ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಕೈವಲ್ಯದಾಯಕಾಯ ।
ಸಕಲವೇದಸಾರಪ್ರಣವಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥನಿಜಸ್ವರೂಪಾಯ ।
ಅಪ್ರಾಕೃತಮಹಾದಿವ್ಯಪುರುಷಾಯ । ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಧ್ವಾನ್ತಭಾಸ್ಕರಾಯ ।
ಅವ್ಯಯಾನನ್ದವಿಜ್ಞಾನಸುಖದಾಯ । ಅಚಿನ್ತ್ಯದಿವ್ಯಮಹಿಮಾರಂಜಿತಾಯ ।
ಪರಾನನ್ದಸ್ವರೂಪಾರ್ಥಬೋಧಕಾಯ ।
ಷಡಮ್ಬುರುಹಚಕ್ರಾನ್ತಃ ಸ್ಫೂರ್ತಿಸೌದಾಮಿನೀಪ್ರಭಾಯ ।
ಷಡ್ವಿಧೈಕ್ಯಾನುಸನ್ಧಾನಪರಹೃದ್ವ್ಯೋಮಸಂಸ್ಥಿತಾಯ ।
ನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯಮಹಾಮಾರ್ಗಗಾಮಿನೇ ನಮಃ ॥ 100 ॥

ಓಂ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣಚಿದಾಕಾಶಸ್ಥಿತಚಿನ್ಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ ।
ಕಾರ್ಯಕಾರಣನಿರ್ಮುಕ್ತಾಯ । ನಾದಬಿನ್ದುಕಲಾತೀತಾಯ ।
ಶಿವಾಬ್ಧಿಮಥನೋತ್ಪನ್ನಾನನ್ದಪೀಯೂಷವಿಗ್ರಹಾಯ ।
ಪರಿಪೂರ್ಣಪರಾನನ್ದಪ್ರಜ್ಞಾನಘನಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಅಖಂಡೈಕರಸಸ್ಫೂರ್ತಿಪ್ರವಾಹಾಶ್ರಯಾಯ । ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಶ್ರೀಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ॥ 108 ॥

ಇತಿ ಆತ್ಮನಾಥ ಪ್ರಣೀತಃ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸಿದ್ಧನಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಲಿಃ
ಸಮಾಪ್ತಾ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil