108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali Malayalam Lyrics ॥

॥ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസിദ്ധനാമാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ ॥

ഓം ശ്രീഗണേശായ നമഃ ।

ഓം ഹ്രീം സുബ്രഹ്മണ്യായ നമഃ । ജ്ഞാനശക്തയേ ।
അചിന്ത്യായ । ദഹരാലയായ । ചിച്ഛിവായ ।
ചിദ്ധനായ । ചിദാകാരമഹീദ്വീപമധ്യദേശസദാലയായ ।
ചിദബ്ധിമഥനോത്പന്നചിത്സാരമണിമണ്ഡലായ ।
ചിദാനന്ദമഹാസിന്ധുമധ്യരത്നശിഖാമണയേ ।
വിജ്ഞാനകോശവിലസദാനന്ദമൃതമണ്ഡലായ ।
വാചാമഗോചരാനന്തശുദ്ധചൈതന്യവിഗ്രഹായ ।
മൂലകന്ദസ്ഥചിദ്ദേശമഹാതാണ്ഡവപണ്ഡിതായ ।
ഷട്കോണമാര്‍ഗവിലസത്പരമണ്ഡലമണ്ഡിതായ ।
ദ്വാദശാരമഹാപദ്മസ്ഥിതചിദ്വ്യോമഭാസുരായ ।
ത്രികോണാഖ്യമഹാപീഠസ്ഥിതചിദ്ബിന്ദുനായകായ ।
ബിന്ദുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥചിദ്വിലാസപ്രകാശകായ ।
ഷട്കോണമന്ദിരോദ്ഭാസിമധ്യസ്തംഭാശിരോമണയേ ।
പ്രഥമാക്ഷരനിര്‍ദിഷ്ടപരമാര്‍ഥാര്‍ഥവിഗ്രഹായ ।
അകാരാദിക്ഷകാരാന്തമാതൃകാക്ഷര സങ്ഗതായ ।
അകാരാഖ്യപ്രകാശാത്മമഹാലക്ഷ്യാര്‍ഥവിഗ്രഹായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം ഹകാരാഖ്യവിമര്‍ശാത്മമഹാലക്ഷ്യാര്‍ഥവിഗ്രഹായ നമഃ ।
ഗ്രന്ഥിത്രയമഹാഭേദചതുരായ । സദ്ഗുരവേ ।
ഹൃദയാംബുജമധ്യസ്ഥവിരജവ്യോമനായകായ । ശാന്താദ്രിനിലയായ ।
അഖണ്ഡാകാരകജ്ഞാനലക്ഷണായ । സജാതീയവിജാതീയസ്വഗതഭേദരഹിതായ ।
ബ്രഹ്മവിദ്യാസ്വരൂപഹൈമവതീതനൂജായ । ചിദഗ്നിസംഭൂതായ ।
ഭൂമാനന്ദപരിപൂര്‍ണാചലവിരാജിതായ । മഹാവാക്യോപദേഷ്ട്രേ ।
ശിവഗുരവേ । മൂലാധാരമുഖോത്പന്നബ്രഹ്മരന്ധ്രചിദാലയായ ।
മധ്യനാഡീമഹാമാര്‍ഗസ്ഥിതമണ്ഡലമധ്യഗായ ।
ഹംസമാര്‍ഗൈകനിരതജ്ഞാനമണ്ഡലചിദ്രസായ ।
സദോദിതമഹാപ്രജ്ഞാകാരായ । സഹസ്രാരകമലാന്തസ്ഥബിന്ദുകൂടമഹാഗുരവേ ।
സ്വാത്മന്യാരോപിതസമസ്ത ജഗദാധാരായ ।
സര്‍വാധിഷ്ഠാനചിന്‍മാത്രസ്ഥാനമധ്യവിരാജിതായ ।
സര്‍വോപനിഷദുദ്ഘുഷ്ടമഹാകീര്‍തിധരായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം സ്വസാംരാജ്യസുഖാസീനസ്വയഞ്ജ്യോതിഃ സ്വരൂപായ നമഃ ।
കാര്യസഹിതമായാവിധ്വംസകായ ।
സര്‍വവേദാന്തസിദ്ധാന്തമഹാസാംരാജ്യദീക്ഷിതായ ।
സാലംബനനിരാലംബവൃത്തിമധ്യസ്ഥരൂപകായ ।
മോക്ഷലക്ഷ്മീപ്രദാത്രേ । ശുദ്ധചൈതന്യകാന്താരസിദ്ധായ ।
ഭാനൂകൂടപ്രതീകാശചിത്പര്‍വതശിഖാമണയേ ।
ഭാവാഭാവകലാതീതശൂന്യഗ്രാമമഹേശ്വരായ ।
കല്‍പിതപഞ്ചകൃത്യാധിപതയേ ।
ബ്രഹ്മവിദ്യാമയഗ്രാമചിദാലയമഹാപ്രഭവേ ।
പ്രത്യഗ്ഭൂതമഹാമൌനഗോചരായ । ശുദ്ധചിദ്രസായ ।
ഹൃദയഗ്രന്ഥിഭേദവിദ്യാവിശാരദായ । കാമാദ്യരിഷഡ്വര്‍ഗനാശകായ ।
സര്‍വജ്ഞത്വാദിഗുണമുര്‍തീകൃതഷഡാനനായ ।
കര്‍മബ്രഹ്മസ്വരൂപവേദവിലസിതചരണായ ।
അത്യന്തനിര്‍മലാകാരചൈതന്യഗിരിമധ്യഗായ ।
അദ്വൈതപരമാനന്ദചിദ്വിലാസമഹാനിധയേ । മണ്ഡലത്രയഭാസകായ ।
അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡധാരിണേ നമഃ ॥ 60 ॥

See Also  1000 Names Of Narayanasahasranamastotra From Lakshminarayaniyasamhita In Kannada

ഓം സര്‍വാത്മകായ നമഃ । തത്വമസ്യാദിമഹാവാക്യലക്ഷ്യാര്‍ഥസ്വരൂപായ ।
അവിമുക്തമഹാപീഠസ്ഥിതചിദ്രൂപവിഗ്രഹായ ।
അമിതാനന്ദബോധാന്തനാദാന്തസ്ഥിതമണ്ഡലായ ।
അഖണ്ഡശുദ്ധചൈതന്യസ്വരൂപായ ।
ലോകാലോകകലൈകമത്യപരമാര്‍ഥസ്വരൂപായ ।
ആദിമധ്യാന്തരഹിതബ്രഹ്മാനന്ദനിധയേ ।
ആധാരമാര്‍ഗസീമാന്തവാസിനേ । നിസ്തരങ്ഗസുഖാര്‍ണവായ ।
അവാങ്മനസഗോചരായ । നിത്യശുദ്ധബുദ്ധമുക്തസത്യസ്വരൂപായ ।
ചിദ്ദീപമങ്ഗലജ്യോതിഃ സ്വരൂപായ । ഷട്ചക്രനഗരവിഭവേശ്വരായ ।
സകലലോകൈകനേത്രേ । നിഷ്പ്രപഞ്ചായ । നിരാധാരായ ।
സകലാധാരസ്വരൂപായ । ഭക്തമാനസരഞ്ജകായ ।
ബാഹ്യാനുവിദ്ധസമാധിനിഷ്ഠാത്മഗോചരവൃത്തിസ്വരൂപദേവസേനാസമേതായ ।
ആന്തരാനുവിദ്ധസമാധിനിഷ്ഠാത്മഗോചരവൃത്തിസ്വരൂപവല്ലീപതയേ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം അനാഹതമഹാചക്രസ്ഥിതായ നമഃ । അവസ്ഥാത്രയസാക്ഷിണേ ।
സഹസ്രകോടിതപനസങ്കാശായ । സംസാരമായാദുഃഖൌഘഭേഷജായ ।
ശുദ്ധചിത്തസ്വരൂപമയൂരാധിഷ്ഠാനായ ।
ചരാചരസ്ഥൂലസൂക്ഷ്മകല്‍പകായ ।
ബ്രഹ്മാദികീടപര്യന്തവ്യാപകായ । സമസ്തലോകഗീര്‍വാണശരണ്യായ ।
സനകാദിസമായുക്തപ്രജ്ഞാനഘനവിഗ്രഹായ ।
അനന്തവേദവേദാന്തസംവേദ്യായ । ധര്‍മാര്‍ഥകാമകൈവല്യദായകായ ।
സകലവേദസാരപ്രണവലക്ഷ്യാര്‍ഥനിജസ്വരൂപായ ।
അപ്രാകൃതമഹാദിവ്യപുരുഷായ । അജ്ഞാനതിമിരധ്വാന്തഭാസ്കരായ ।
അവ്യയാനന്ദവിജ്ഞാനസുഖദായ । അചിന്ത്യദിവ്യമഹിമാരഞ്ജിതായ ।
പരാനന്ദസ്വരൂപാര്‍ഥബോധകായ ।
ഷഡംബുരുഹചക്രാന്തഃ സ്ഫൂര്‍തിസൌദാമിനീപ്രഭായ ।
ഷഡ്വിധൈക്യാനുസന്ധാനപരഹൃദ്വ്യോമസംസ്ഥിതായ ।
നിസ്ത്രൈഗുണ്യമഹാമാര്‍ഗഗാമിനേ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം നിത്യപൂര്‍ണചിദാകാശസ്ഥിതചിന്‍മണ്ഡലായ നമഃ ।
കാര്യകാരണനിര്‍മുക്തായ । നാദബിന്ദുകലാതീതായ ।
ശിവാബ്ധിമഥനോത്പന്നാനന്ദപീയൂഷവിഗ്രഹായ ।
പരിപൂര്‍ണപരാനന്ദപ്രജ്ഞാനഘനലക്ഷണായ ।
അഖണ്ഡൈകരസസ്ഫൂര്‍തിപ്രവാഹാശ്രയായ । നാമരൂപവിവര്‍ജിതായ ।
ശ്രീപരബ്രഹ്മണേ നമഃ ॥ 108 ॥

ഇതി ആത്മനാഥ പ്രണീതഃ ശ്രീസുബ്രഹ്മണ്യസിദ്ധനാമാഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ
സമാപ്താ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Odia » Telugu  » Tamil

See Also  1000 Names Of Sri Shiva From Saurapurana In Gujarati