108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసిద్ధనామాష్టోత్తరశతనామావలిః ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

ఓం హ్రీమ్ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః । జ్ఞానశక్తయే ।
అచిన్త్యాయ । దహరాలయాయ । చిచ్ఛివాయ ।
చిద్ధనాయ । చిదాకారమహీద్వీపమధ్యదేశసదాలయాయ ।
చిదబ్ధిమథనోత్పన్నచిత్సారమణిమణ్డలాయ ।
చిదానన్దమహాసిన్ధుమధ్యరత్నశిఖామణయే ।
విజ్ఞానకోశవిలసదానన్దమృతమణ్డలాయ ।
వాచామగోచరానన్తశుద్ధచైతన్యవిగ్రహాయ ।
మూలకన్దస్థచిద్దేశమహాతాణ్డవపణ్డితాయ ।
షట్కోణమార్గవిలసత్పరమణ్డలమణ్డితాయ ।
ద్వాదశారమహాపద్మస్థితచిద్వ్యోమభాసురాయ ।
త్రికోణాఖ్యమహాపీఠస్థితచిద్బిన్దునాయకాయ ।
బిన్దుమణ్డలమధ్యస్థచిద్విలాసప్రకాశకాయ ।
షట్కోణమన్దిరోద్భాసిమధ్యస్తమ్భాశిరోమణయే ।
ప్రథమాక్షరనిర్దిష్టపరమార్థార్థవిగ్రహాయ ।
అకారాదిక్షకారాన్తమాతృకాక్షర సఙ్గతాయ ।
అకారాఖ్యప్రకాశాత్మమహాలక్ష్యార్థవిగ్రహాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం హకారాఖ్యవిమర్శాత్మమహాలక్ష్యార్థవిగ్రహాయ నమః ।
గ్రన్థిత్రయమహాభేదచతురాయ । సద్గురవే ।
హృదయామ్బుజమధ్యస్థవిరజవ్యోమనాయకాయ । శాన్తాద్రినిలయాయ ।
అఖణ్డాకారకజ్ఞానలక్షణాయ । సజాతీయవిజాతీయస్వగతభేదరహితాయ ।
బ్రహ్మవిద్యాస్వరూపహైమవతీతనూజాయ । చిదగ్నిసమ్భూతాయ ।
భూమానన్దపరిపూర్ణాచలవిరాజితాయ । మహావాక్యోపదేష్ట్రే ।
శివగురవే । మూలాధారముఖోత్పన్నబ్రహ్మరన్ధ్రచిదాలయాయ ।
మధ్యనాడీమహామార్గస్థితమణ్డలమధ్యగాయ ।
హంసమార్గైకనిరతజ్ఞానమణ్డలచిద్రసాయ ।
సదోదితమహాప్రజ్ఞాకారాయ । సహస్రారకమలాన్తస్థబిన్దుకూటమహాగురవే ।
స్వాత్మన్యారోపితసమస్త జగదాధారాయ ।
సర్వాధిష్ఠానచిన్మాత్రస్థానమధ్యవిరాజితాయ ।
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టమహాకీర్తిధరాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం స్వసామ్రాజ్యసుఖాసీనస్వయఞ్జ్యోతిః స్వరూపాయ నమః ।
కార్యసహితమాయావిధ్వంసకాయ ।
సర్వవేదాన్తసిద్ధాన్తమహాసామ్రాజ్యదీక్షితాయ ।
సాలమ్బననిరాలమ్బవృత్తిమధ్యస్థరూపకాయ ।
మోక్షలక్ష్మీప్రదాత్రే । శుద్ధచైతన్యకాన్తారసిద్ధాయ ।
భానూకూటప్రతీకాశచిత్పర్వతశిఖామణయే ।
భావాభావకలాతీతశూన్యగ్రామమహేశ్వరాయ ।
కల్పితపఞ్చకృత్యాధిపతయే ।
బ్రహ్మవిద్యామయగ్రామచిదాలయమహాప్రభవే ।
ప్రత్యగ్భూతమహామౌనగోచరాయ । శుద్ధచిద్రసాయ ।
హృదయగ్రన్థిభేదవిద్యావిశారదాయ । కామాద్యరిషడ్వర్గనాశకాయ ।
సర్వజ్ఞత్వాదిగుణముర్తీకృతషడాననాయ ।
కర్మబ్రహ్మస్వరూపవేదవిలసితచరణాయ ।
అత్యన్తనిర్మలాకారచైతన్యగిరిమధ్యగాయ ।
అద్వైతపరమానన్దచిద్విలాసమహానిధయే । మణ్డలత్రయభాసకాయ ।
అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డధారిణే నమః ॥ ౬౦ ॥

See Also  108 Names Of Bhadrambika – Bhadrakali Ashtottara Shatanamavali In English

ఓం సర్వాత్మకాయ నమః । తత్వమస్యాదిమహావాక్యలక్ష్యార్థస్వరూపాయ ।
అవిముక్తమహాపీఠస్థితచిద్రూపవిగ్రహాయ ।
అమితానన్దబోధాన్తనాదాన్తస్థితమణ్డలాయ ।
అఖణ్డశుద్ధచైతన్యస్వరూపాయ ।
లోకాలోకకలైకమత్యపరమార్థస్వరూపాయ ।
ఆదిమధ్యాన్తరహితబ్రహ్మానన్దనిధయే ।
ఆధారమార్గసీమాన్తవాసినే । నిస్తరఙ్గసుఖార్ణవాయ ।
అవాఙ్మనసగోచరాయ । నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తసత్యస్వరూపాయ ।
చిద్దీపమఙ్గలజ్యోతిః స్వరూపాయ । షట్చక్రనగరవిభవేశ్వరాయ ।
సకలలోకైకనేత్రే । నిష్ప్రపఞ్చాయ । నిరాధారాయ ।
సకలాధారస్వరూపాయ । భక్తమానసరఞ్జకాయ ।
బాహ్యానువిద్ధసమాధినిష్ఠాత్మగోచరవృత్తిస్వరూపదేవసేనాసమేతాయ ।
ఆన్తరానువిద్ధసమాధినిష్ఠాత్మగోచరవృత్తిస్వరూపవల్లీపతయే నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం అనాహతమహాచక్రస్థితాయ నమః । అవస్థాత్రయసాక్షిణే ।
సహస్రకోటితపనసఙ్కాశాయ । సంసారమాయాదుఃఖౌఘభేషజాయ ।
శుద్ధచిత్తస్వరూపమయూరాధిష్ఠానాయ ।
చరాచరస్థూలసూక్ష్మకల్పకాయ ।
బ్రహ్మాదికీటపర్యన్తవ్యాపకాయ । సమస్తలోకగీర్వాణశరణ్యాయ ।
సనకాదిసమాయుక్తప్రజ్ఞానఘనవిగ్రహాయ ।
అనన్తవేదవేదాన్తసంవేద్యాయ । ధర్మార్థకామకైవల్యదాయకాయ ।
సకలవేదసారప్రణవలక్ష్యార్థనిజస్వరూపాయ ।
అప్రాకృతమహాదివ్యపురుషాయ । అజ్ఞానతిమిరధ్వాన్తభాస్కరాయ ।
అవ్యయానన్దవిజ్ఞానసుఖదాయ । అచిన్త్యదివ్యమహిమారఞ్జితాయ ।
పరానన్దస్వరూపార్థబోధకాయ ।
షడమ్బురుహచక్రాన్తః స్ఫూర్తిసౌదామినీప్రభాయ ।
షడ్విధైక్యానుసన్ధానపరహృద్వ్యోమసంస్థితాయ ।
నిస్త్రైగుణ్యమహామార్గగామినే నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం నిత్యపూర్ణచిదాకాశస్థితచిన్మణ్డలాయ నమః ।
కార్యకారణనిర్ముక్తాయ । నాదబిన్దుకలాతీతాయ ।
శివాబ్ధిమథనోత్పన్నానన్దపీయూషవిగ్రహాయ ।
పరిపూర్ణపరానన్దప్రజ్ఞానఘనలక్షణాయ ।
అఖణ్డైకరసస్ఫూర్తిప్రవాహాశ్రయాయ । నామరూపవివర్జితాయ ।
శ్రీపరబ్రహ్మణే నమః ॥ ౧౦౮ ॥

ఇతి ఆత్మనాథ ప్రణీతః శ్రీసుబ్రహ్మణ్యసిద్ధనామాష్టోత్తరశతనామావలిః
సమాప్తా ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil

See Also  108 Names Of Shiva Kailasa – Ashtottara Shatanamavali In Telugu