300 Names Of Sri Lalita Trishati In Kannada

॥ Lalita Trishati Kannada Lyrics ॥

॥ ಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತಿ ॥
ಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮ್
॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ ॥
ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ —
ಹಯಗ್ರೀವ ದಯಾಸಿನ್ಧೋ ಭಗವನ್ಶಿಷ್ಯವತ್ಸಲ ।
ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಮಶೇಷೇಣ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಯದ್ಯದಸ್ತಿತತ್ ॥ 1 ॥

ರಹಸ್ಯ ನಾಮ ಸಾಹಸ್ರಮಪಿ ತ್ವತ್ತಃ ಶ್ರುತಂ ಮಯ ।
ಇತಃ ಪರಂ ಮೇ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಶ್ರೋತವ್ಯಮಿತಿ ನಿಶ್ಚಯಃ ॥ 2 ॥

ತಥಾಪಿ ಮಮ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನೈವ ಜಾಯತೇ।
ಕಾರ್ತ್ಸ್ನ್ಯಾರ್ಥಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಇತ್ಯೇವ ಶೋಚಯಿಷ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಪ್ರಭೋ ॥ 3 ॥

ಕಿಮಿದಂ ಕಾರಣಂ ಬ್ರೂಹಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಾಂಶೋಽಸ್ತಿ ವಾ ಪುನಃ ।
ಅಸ್ತಿ ಚೇನ್ಮಮ ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ಬ್ರೂಹೀತ್ಯುಕ್ತಾ ಪ್ರಣಮ್ಯ ತಮ್ ॥ 4 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಸಮಾಲಲಮ್ಬೇ ತತ್ಪಾದ ಯುಗಳಂ ಕಲಶೋದ್ಭವಃ ।
ಹಯಾನನೋ ಭೀತಭೀತಃ ಕಿಮಿದಂ ಕಿಮಿದಂ ತ್ವಿತಿ ॥ 5 ॥

ಮುಂಚಮುಂಚೇತಿ ತಂ ಚೋಕ್ಕಾ ಚಿನ್ತಾಕ್ರಾನ್ತೋ ಬಭೂವ ಸಃ ।
ಚಿರಂ ವಿಚಾರ್ಯ ನಿಶ್ಚಿನ್ವನ್ ವಕ್ತವ್ಯಂ ನ ಮಯೇತ್ಯಸೌ ॥ 6 ॥

ತಷ್ಣೀ ಸ್ಥಿತಃ ಸ್ಮರನ್ನಾಜ್ಞಾಂ ಲಲಿತಾಮ್ಬಾಕೃತಾಂ ಪುರಾ ।
ಪ್ರಣಮ್ಯ ವಿಪ್ರಂ ಸಮುನಿಸ್ತತ್ಪಾದಾವತ್ಯಜನ್ಸ್ಥಿತಃ ॥ 7 ॥

ವರ್ಷತ್ರಯಾವಧಿ ತಥಾ ಗುರುಶಿಷ್ಯೌ ತಥಾ ಸ್ಥಿತೌ।
ತಛೃಂವನ್ತಶ್ಚ ಪಶ್ಯನ್ತಃ ಸರ್ವೇ ಲೋಕಾಃ ಸುವಿಸ್ಮಿತಾಃ ॥ 8 ॥

ತತ್ರ ಶ್ರೀಲಲಿತಾದೇವೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತಾ ಹಯಗ್ರೀವಂ ರಹಸ್ಯೇವಮಚೋದಯತ್ ॥ 9 ॥

ಶ್ರೀದೇವೀ ಉವಾಚ –
ಆಶ್ವಾನನಾವಯೋಃ ಪ್ರೀತಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಶ್ವಾಸಿನಿ ತ್ವಯಿ ।
ರಾಜ್ಯಂ ದೇಯಂ ಶಿರೋ ದೇಯಂ ನ ದೇಯಾ ಷೋಡಶಾಕ್ಷರೀ ॥ 10 ॥

ಸ್ವಮಾತೃ ಜಾರವತ್ ಗೋಪ್ಯಾ ವಿದ್ಯೈಷತ್ಯಾಗಮಾ ಜಗುಃ ।
ತತೋ ಽತಿಗೋಪನಿಯಾ ಮೇ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರೀ ಸ್ತುತಿಃ ॥ 11 ॥

ಮಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರೇಣಾಪಿ ಕೃತಾ ಸಾಂಗೋಪಿತಾ ಭೃಶಮ್ ।
ಮದಾಜ್ಞಯಾ ವಚೋದೇವ್ಯಶ್ಚತ್ರರರ್ನಾಮಸಹಸ್ರಕಮ್ ॥ 12 ॥

ಆವಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಿತಾ ಮುಖ್ಯಾ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರೀ ಸ್ತುತಿಃ ।
ಸರ್ವಕ್ರಿಯಾಣಾಂ ವೈಕಲ್ಯಪೂರ್ತಿರ್ಯಜ್ಜಪತೋ ಭವೇತ್ ॥ 13 ॥

ಸರ್ವ ಪೂರ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಮಾದಿದಂ ನಾಮ ಕೃತಂ ಮಯಾ ।
ತದ್ಬ್ರೂಹಿ ತ್ವಮಗಸ್ತ್ಯಾಯ ಪಾತ್ರಮೇವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 14 ॥

ಪತ್ನ್ಯಸ್ಯ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾಖ್ಯಾ ಮಾಮುಪಾಸ್ತೇಽತಿಭಕ್ತಿತಃ ।
ಅಯಂಚ ನಿತರಾಂ ಭಕ್ತಸ್ತಸ್ಮಾದಸ್ಯ ವದಸ್ವ ತತ್ ॥ 15 ॥

ಅಮುಂಚಮಾನಸ್ತ್ವದ್ವಾದೌ ವರ್ಷತ್ರಯಮಸೌ ಸ್ಥಿತಃ ।
ಏತಜ್ಜ್ಞಾತುಮತೋ ಭಕ್ತಯಾ ಹಿತಮೇವ ನಿದರ್ಶನಮ್ ॥ 16 ॥

ಚಿತ್ತಪರ್ಯಾಪ್ತಿರೇತಸ್ಯ ನಾನ್ಯಥಾ ಸಮ್ಭವಿಷ್ಯತೀ ।
ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ತಸ್ಮಾದನುಜ್ಞಾತೋ ಮಯಾ ವದ ॥ 17 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಇತ್ಯುಕ್ತಾನ್ತರಧದಾಮ್ಬಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಸಮನ್ವಿತಾ ।
ಅಥೋತ್ಥಾಪ್ಯ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ಕುಮ್ಭಸಮ್ಭವಮ್ ॥ 18 ॥

ಸಂಸ್ಥಾಪ್ಯ ನಿಕಟೇವಾಚ ಉವಾಚ ಭೃಶ ವಿಸ್ಮಿತಃ ।
ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ —
ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸಿ ಕೃತಾರ್ಥೋಽಸಿ ಘಟೋದ್ಭವ ॥ 19 ॥

ತ್ವತ್ಸಮೋ ಲಲಿತಾಭಕ್ತೋ ನಾಸ್ತಿ ನಾಸ್ತಿ ಜಗತ್ರಯೇ ।
ಏನಾಗಸ್ತ್ಯ ಸ್ವಯಂ ದೇವೀ ತವವಕ್ತವ್ಯಮನ್ವಶಾತ್ ॥ 20 ॥

ಸಚ್ಛಿಷ್ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಚಾಹಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾನಸ್ಮಿ ತಾಂ ಶಿವಾಮ್ ।
ಯತನ್ತೇ ದರ್ಶನಾರ್ಥಾಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣ್ವೀಶಪೂರ್ವಕಾಃ ॥ 21 ॥

ಅತಃ ಪರಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸರ್ವಪೂರ್ತಿಕರಂ ಸ್ಥವಮ್ ।
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಮಾತ್ರೇಣ ಪರ್ಯಾಪ್ತಿಸ್ತೇ ಭವೇದ್ಧೃದಿ ॥ 22 ॥

ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸಾಹ್ಸ್ರಾದಪಿ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಮುನೇ ।
ಆವಶ್ಯಕಂ ತತೋಽಪ್ಯೇತಲ್ಲಲಿತಾಂ ಸಮುಪಾಸಿತುಮ್ ॥ 23 ॥

ತದಹಂ ಸಮ್ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಲಲಿತಾಮ್ಬಾನುಶಾಸನಾತ್ ।
ಶ್ರೀಮತ್ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯಾಃ ಕಾದಿವರ್ಣಾನ್ಕ್ರಾಮನ್ ಮುನೇ ॥ 24 ॥

ಪೃಥಗ್ವಿಂಶತಿ ನಾಮಾನಿ ಕಥಿತಾನಿ ಘಟೋದ್ಭವ ।
ಆಹತ್ಯ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತೀ ಸರ್ವಸಮ್ಪೂರ್ತಿಕಾರಣೀ ॥ 25 ॥

ರಹಸ್ಯಾದಿರಹಸ್ಯೈಷಾ ಗೋಪನೀಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ।
ತಾಂ ಶೃಣುಷ್ವ ಮಹಾಭಾಗ ಸಾವಧಾನೇನ ಚೇತಸಾ ॥ 26 ॥

ಕೇವಲಂ ನಾಮಬುದ್ಧಿಸ್ತೇ ನ ಕಾರ್ಯ ತೇಷು ಕುಮ್ಭಜ।
ಮನ್ತ್ರಾತ್ಮಕಂ ಏತೇಷಾಂ ನಾಮ್ನಾಂ ನಾಮಾತ್ಮತಾಪಿ ಚ ॥ 27 ॥

ತಸ್ಮಾದೇಕಾಗ್ರಮನಸಾ ಶ್ರೋತವ್ಯಂ ಚ ತ್ವಯಾ ಸದಾ ।
ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಇತಿ ಯುಕ್ತಾ ತಂ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಪ್ರೋಚೇ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ ॥ 28 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪೂರ್ವಪೀಠಿಕಾ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

॥ ನ್ಯಾಸಮ್ ॥
ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಮಹಾಮನ್ತ್ರಸ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹಯಗ್ರೀವ ಋಷಿಃ,
ಅನುಷ್ಟುಪ್ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ದೇವತಾ,
ಐಂ ಬೀಜಮ್, ಸೌಃ ಶಕ್ತಿಃ, ಕ್ಲೋಂ ಕೀಲಕಮ್,
ಮಮ ಚತುರ್ವಿಧಫಲಪುರುಷಾರ್ಥೇ ಜಪೇ (ವಾ) ಪಾರಾಯಣೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಐಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೀಂ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಐಂ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೋಂ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಸೌಃ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಐಂ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ಕ್ಲೋಂ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸೌಃ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಐಂ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಕ್ಲೋಂ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಸೌಃ ಅಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಬನ್ಧಃ ॥

॥ ಧ್ಯಾನಮ್ ॥
ಅತಿಮಧುರಚಾಪಹಸ್ತಾಮಪರಿಮಿತಾಮೋದಸೌಭಾಗ್ಯಾಮ್ ।
ಅರುಣಾಮತಿಶಯಕರುಣಾಮಭಿನವಕುಲಸುನ್ದರೀಂ ವನ್ದೇ ॥

॥ ಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಂಚಪೂಜಾ ॥
ಲಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಗನ್ಧಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ।
ಹಂ ಆಕಾಶಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಪುಷ್ಪೈಃ ಪೂಜಯಾಮಿ ।
ಯಂ ವಾಯ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಕುಂಕುಮಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ ।
ರಂ ವಹ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ದೀಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಿ ।
ವಂ ಅಮೃತಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಅಮೃತಂ ಮಹಾನೈವೇದ್ಯಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ।
ಸಂ ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾಯೈ ಸರ್ವೋಪಚಾರಪೂಜಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಕಕಾರರೂಪಾ ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಶಾಲಿನೀ ।
ಕಲ್ಯಾಣಶೈಲನಿಲಯಾ ಕಮನೀಯಾ ಕಲಾವತೀ ॥ 1 ॥

ಕಮಲಾಕ್ಷೀ ಕಲ್ಮಷಘ್ನೀ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಾ ।
ಕದಮ್ಬಕಾನನಾವಾಸಾ ಕದಮ್ಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 2 ॥

ಕನ್ದರ್ಪವಿದ್ಯಾ ಕನ್ದರ್ಪಜನಕಾಪಾಂಗವೀಕ್ಷಣಾ ।
ಕರ್ಪೂರವೀಟೀಸೌರಭ್ಯಕಲ್ಲೋಲಿತಕಕುಪ್ತಟಾ ॥ 3 ॥

ಕಲಿದೋಷಹರಾ ಕಂಜಲೋಚನಾ ಕಮ್ರವಿಗ್ರಹಾ ।
ಕರ್ಮಾದಿಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಕಾರಯಿತ್ರೀ ಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಾ ॥ 4 ॥

ಏಕಾರರೂಪಾ ಚೈಕಾಕ್ಷರ್ಯೇಕಾನೇಕಾಕ್ಷರಾಕೃತಿಃ ।
ಏತತ್ತದಿತ್ಯನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಚೈಕಾನನ್ದಚಿದಾಕೃತಿಃ ॥ 5 ॥

ಏವಮಿತ್ಯಾಗಮಾಬೋಧ್ಯಾ ಚೈಕಭಕ್ತಿಮದರ್ಚಿತಾ ।
ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತನಿರ್ಧ್ಯಾತಾ ಚೈಷಣಾ ರಹಿತಾದ್ದೃತಾ ॥ 6 ॥

ಏಲಾಸುಗನ್ಧಿಚಿಕುರಾ ಚೈನಃ ಕೂಟವಿನಾಶಿನೀ ।
ಏಕಭೋಗಾ ಚೈಕರಸಾ ಚೈಕೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 7 ॥

ಏಕಾತಪತ್ರಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಪ್ರದಾ ಚೈಕಾನ್ತಪೂಜಿತಾ ।
ಏಧಮಾನಪ್ರಭಾ ಚೈಜದನೇಕಜಗದೀಶ್ವರೀ ॥ 8 ॥

ಏಕವೀರಾದಿಸಂಸೇವ್ಯಾ ಚೈಕಪ್ರಾಭವಶಾಲಿನೀ ।
ಈಕಾರರೂಪಾ ಚೇಶಿತ್ರೀ ಚೇಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೀ ॥ 9 ॥

ಈದ್ದೃಗಿತ್ಯವಿನಿರ್ದೇಶ್ಯಾ ಚೇಶ್ವರತ್ವವಿಧಾಯಿನೀ ।
ಈಶಾನಾದಿಬ್ರಹ್ಮಮಯೀ ಚೇಶಿತ್ವಾದ್ಯಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 10 ॥

ಈಕ್ಷಿತ್ರೀಕ್ಷಣಸೃಷ್ಟಾಂಡಕೋಟಿರೀಶ್ವರವಲ್ಲಭಾ ।
ಈಡಿತಾ ಚೇಶ್ವರಾರ್ಧಾಂಗಶರೀರೇಶಾಧಿದೇವತಾ ॥ 11 ॥

ಈಶ್ವರಪ್ರೇರಣಕರೀ ಚೇಶತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಈಶ್ವರೋತ್ಸಂಗನಿಲಯಾ ಚೇತಿಬಾಧಾವಿನಾಶಿನೀ ॥ 12 ॥

ಈಹಾವಿರಾಹಿತಾ ಚೇಶಶಕ್ತಿರೀಷತ್ಸ್ಮಿತಾನನಾ ।
ಲಕಾರರೂಪಾ ಲಲಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀವಾಣೀನಿಷೇವಿತಾ ॥ 13 ॥

ಲಾಕಿನೀ ಲಲನಾರೂಪಾ ಲಸದ್ದಾಡಿಮಪಾಟಲಾ ।
ಲಲನ್ತಿಕಾಲಸತ್ಫಾಲಾ ಲಲಾಟನಯನಾರ್ಚಿತಾ ॥ 14 ॥

See Also  Brahma Gita Of Yoga Vasishtha In Kannada

ಲಕ್ಷಣೋಜ್ಜ್ವಲದಿವ್ಯಾಂಗೀ ಲಕ್ಷಕೋಟ್ಯಂಡನಾಯಿಕಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಾ ಲಕ್ಷಣಾಗಮ್ಯಾ ಲಬ್ಧಕಾಮಾ ಲತಾತನುಃ ॥ 15 ॥

ಲಲಾಮರಾಜದಲಿಕಾ ಲಮ್ಬಿಮುಕ್ತಾಲತಾಂಚಿತಾ ।
ಲಮ್ಬೋದರಪ್ರಸೂರ್ಲಭ್ಯಾ ಲಜ್ಜಾಢ್ಯಾ ಲಯವರ್ಜಿತಾ ॥ 16 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರರೂಪಾ ಹ್ರೀಂಕಾರನಿಲಯಾ ಹ್ರೀಂಪದಪ್ರಿಯಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಬೀಜಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಲಕ್ಷಣಾ ॥ 17 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಜಪಸುಪ್ರೀತಾ ಹ್ರೀಂಮತೀ ಹ್ರೀಂವಿಭೂಷಣಾ ।
ಹ್ರೀಂಶೀಲಾ ಹ್ರೀಂಪದಾರಾಧ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಗರ್ಭಾ ಹ್ರೀಂಪದಾಭಿಧಾ ॥ 18 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರವಾಚ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೂಜ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಪೀಠಿಕಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರವೇದ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಚಿನ್ತ್ಯಾ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೀಂಶರೀರಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಹಕಾರರೂಪಾ ಹಲಧೃತ್ಪೂಜಿತಾ ಹರಿಣೇಕ್ಷಣಾ ।
ಹರಪ್ರಿಯಾ ಹರಾರಾಧ್ಯಾ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾ ॥ 20 ॥

ಹಯಾರೂಢಾ ಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿರ್ಹಯಮೇಧಸಮರ್ಚಿತಾ ।
ಹರ್ಯಕ್ಷವಾಹನಾ ಹಂಸವಾಹನಾ ಹತದಾನವಾ ॥ 21 ॥

ಹತ್ಯಾದಿಪಾಪಶಮನೀ ಹರಿದಶ್ವಾದಿಸೇವಿತಾ ।
ಹಸ್ತಿಕುಮ್ಭೋತ್ತುಂಕಕುಚಾ ಹಸ್ತಿಕೃತ್ತಿಪ್ರಿಯಾಂಗನಾ ॥ 22 ॥

ಹರಿದ್ರಾಕುಂಕುಮಾ ದಿಗ್ಧಾ ಹರ್ಯಶ್ವಾದ್ಯಮರಾರ್ಚಿತಾ ।
ಹರಿಕೇಶಸಖೀ ಹಾದಿವಿದ್ಯಾ ಹಾಲಾಮದೋಲ್ಲಸಾ ॥ 23 ॥

ಸಕಾರರೂಪಾ ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸರ್ವೇಶೀ ಸರ್ವಮಂಗಲಾ ।
ಸರ್ವಕರ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಭರ್ತ್ರೀ ಸರ್ವಹನ್ತ್ರೀ ಸನಾತನಾ ॥ 24 ॥

ಸರ್ವಾನವದ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಗಸುನ್ದರೀ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಿಕಾ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಾತ್ರೀ ಸರ್ವವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 25 ॥

ಸರ್ವಾಧಾರಾ ಸರ್ವಗತಾ ಸರ್ವಾವಗುಣವರ್ಜಿತಾ ।
ಸರ್ವಾರುಣಾ ಸರ್ವಮಾತಾ ಸರ್ವಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 26 ॥

ಕಕಾರಾರ್ಥಾ ಕಾಲಹನ್ತ್ರೀ ಕಾಮೇಶೀ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದಾ ।
ಕಾಮಸಂಜೀವಿನೀ ಕಲ್ಯಾ ಕಠಿನಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 27 ॥

ಕರಭೋರುಃ ಕಲಾನಾಥಮುಖೀ ಕಚಜಿತಾಮ್ಭುದಾ ।
ಕಟಾಕ್ಷಸ್ಯನ್ದಿಕರುಣಾ ಕಪಾಲಿಪ್ರಾಣನಾಯಿಕಾ ॥ 28 ॥

ಕಾರುಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾ ಕಾನ್ತಾ ಕಾನ್ತಿಧೂತಜಪಾವಲಿಃ ।
ಕಲಾಲಾಪಾ ಕಮ್ಬುಕಂಠೀ ಕರನಿರ್ಜಿತಪಲ್ಲವಾ ॥ 29 ॥

ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀ ಸಮಭುಜಾ ಕಸ್ತೂರೀ ತಿಲಕಾಂಚಿತಾ ।
ಹಕಾರಾರ್ಥಾ ಹಂಸಗತಿರ್ಹಾಟಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾ ॥ 30 ॥

ಹಾರಹಾರಿಕುಚಾಭೋಗಾ ಹಾಕಿನೀ ಹಲ್ಯವರ್ಜಿತಾ ।
ಹರಿತ್ಪತಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಹಠಾತ್ಕಾರಹತಾಸುರಾ ॥ 31 ॥

ಹರ್ಷಪ್ರದಾ ಹವಿರ್ಭೋಕ್ತ್ರೀ ಹಾರ್ದಸನ್ತಮಸಾಪಹಾ ।
ಹಲ್ಲೀಸಲಾಸ್ಯಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಹಂಸಮನ್ತ್ರಾರ್ಥರೂಪಿಣೀ ॥ 32 ॥

ಹಾನೋಪಾದಾನನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಹರ್ಷಿಣೀ ಹರಿಸೋದರೀ ।
ಹಾಹಾಹೂಹೂಮುಖಸ್ತುತ್ಯಾ ಹಾನಿವೃದ್ಧಿವಿವರ್ಜಿತಾ ॥ 33 ॥

ಹಯ್ಯಂಗವೀನಹೃದಯಾ ಹರಿಕೋಪಾರುಣಾಂಶುಕಾ ।
ಲಕಾರಾಖ್ಯಾ ಲತಾಪೂಜ್ಯಾ ಲಯಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಭವೇಶ್ವರೀ ॥ 34 ॥

ಲಾಸ್ಯದರ್ಶನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಲಾಭಾಲಾಭವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಲಂಘ್ಯೇತರಾಜ್ಞಾ ಲಾವಣ್ಯಶಾಲಿನೀ ಲಘುಸಿದ್ಧಿದಾ ॥ 35 ॥

ಲಾಕ್ಷಾರಸಸವರ್ಣಾಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಗ್ರಜಪೂಜಿತಾ ।
ಲಭ್ಯತರಾ ಲಬ್ಧಭಕ್ತಿಸುಲಭಾ ಲಾಂಗಲಾಯುಧಾ ॥ 36 ॥

ಲಗ್ನಚಾಮರಹಸ್ತ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಪರಿವೀಜಿತಾ ।
ಲಜ್ಜಾಪದಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಲಮ್ಪಟಾ ಲಕುಲೇಶ್ವರೀ ॥ 37 ॥

ಲಬ್ಧಮಾನಾ ಲಬ್ಧರಸಾ ಲಬ್ಧಸಮ್ಪತ್ಸಮುನ್ನತಿಃ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಿಣೀ ಚ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹ್ರೀಂಮಧ್ಯಾ ಹ್ರೀಂಶಿಖಾಮಣಿಃ ॥ 38 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಕುಂಡಾಗ್ನಿಶಿಖಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಶಶಿಚನ್ದ್ರಿಕಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಭಾಸ್ಕರರುಚಿರ್ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂಭೋದಚಂಚಲಾ ॥ 39 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಕನ್ದಾಂಕುರಿಕಾ ಹ್ರೀಂಕಾರೈಕಪರಾಯಣಾಮ್ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರದೀರ್ಘಿಕಾಹಂಸೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೋದ್ಯಾನಕೇಕಿನೀ ॥ 40 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಾರಣ್ಯಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಂಕಾರಾವಾಲವಲ್ಲರೀ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಪಂಜರಶುಕೀ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಂಗಣದೀಪಿಕಾ ॥ 41 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಕನ್ದರಾ ಸಿಂಹೀ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಮ್ಭೋಜಭೃಂಗಿಕಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಸುಮನೋ ಮಾಧ್ವೀ ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಮಂಜರೀ ॥ 42 ॥

ಸಕಾರಾಖ್ಯಾ ಸಮರಸಾ ಸಕಲಾಗಮಸಂಸ್ತುತಾ ।
ಸರ್ವವೇದಾನ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯಭೂಮಿಃ ಸದಸದಾಶ್ರಯಾ ॥ 43 ॥

ಸಕಲಾ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾ ಸಾಧ್ಯಾ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನೀ ।
ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾ ಸದಾಶಿವಕುಟುಮ್ಬಿನೀ ॥ 44 ॥

ಸಕಾಲಾಧಿಷ್ಠಾನರೂಪಾ ಸತ್ಯರೂಪಾ ಸಮಾಕೃತಿಃ ।
ಸರ್ವಪ್ರಪಂಚನಿರ್ಮಾತ್ರೀ ಸಮನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 45 ॥

ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾ ಸಂಗಹೀನಾ ಸಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ । var ಸಕಲೇಶ್ವರೀ
ಕಕಾರಿಣೀ ಕಾವ್ಯಲೋಲಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನೋಹರಾ ॥ 46 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಾನಾಡೀ ಕಾಮೇಶೋತ್ಸಂಗವಾಸಿನೀ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಾಲಿಂಗಿತಾಂಗೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಸುಖಪ್ರದಾ ॥ 47 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಣಯಿನೀ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರತಪಃ ಸಿದ್ಧಿಃ ಕಾಮೇಶ್ವರಮನಃಪ್ರಿಯಾ ॥ 48 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಪ್ರಾಣನಾಥಾ ಕಾಮೇಶ್ವರವಿಮೋಹಿನೀ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಕಾಮೇಶ್ವರಗೃಹೇಶ್ವರೀ ॥ 49 ॥

ಕಾಮೇಶ್ವರಾಹ್ಲಾದಕರೀ ಕಾಮೇಶ್ವರಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀ ಕಾಮಕೋಟಿನಿಲಯಾ ಕಾಂಕ್ಷಿತಾರ್ಥದಾ ॥ 50 ॥

ಲಕಾರಿಣೀ ಲಬ್ಧರೂಪಾ ಲಬ್ಧಧೀರ್ಲಬ್ಧವಾಂಚಿತಾ ।
ಲಬ್ಧಪಾಪಮನೋದೂರಾ ಲಬ್ಧಾಹಂಕಾರದುರ್ಗಮಾ ॥ 51 ॥

ಲಬ್ಧಶಕ್ತಿರ್ಲಬ್ಧದೇಹಾ ಲಬ್ಧೈಶ್ವರ್ಯಸಮುನ್ನತಿಃ ।
ಲಬ್ಧವೃದ್ಧಿರ್ಲಬ್ಧಲೀಲಾ ಲಬ್ಧಯೌವನಶಾಲಿನೀ ॥ 52 ॥ var ಲಬ್ಧಬುಧಿಃ

ಲಬ್ಧಾತಿಶಯಸರ್ವಾಂಗಸೌನ್ದರ್ಯಾ ಲಬ್ಧವಿಭ್ರಮಾ ।
ಲಬ್ಧರಾಗಾ ಲಬ್ಧಪತಿರ್ಲಬ್ಧನಾನಾಗಮಸ್ಥಿತಿಃ ॥ 53 ॥ var ಲಬ್ಧಗತಿ

ಲಬ್ಧಭೋಗಾ ಲಬ್ಧಸುಖಾ ಲಬ್ಧಹರ್ಷಾಭಿಪೂರಿತಾ । ಪೂಜಿತಾ
ಹ್ರೀಂಕಾರಮೂರ್ತಿರ್ಹ್ರೀಣ್ಕಾರಸೌಧಶೃಂಗಕಪೋತಿಕಾ ॥ 54 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರದುಗ್ಧಾಬ್ಧಿಸುಧಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಕಮಲೇನ್ದಿರಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಮಣಿದೀಪಾರ್ಚಿರ್ಹ್ರೀಂಕಾರತರುಶಾರಿಕಾ ॥ 55 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಪೇಟಕಮಣಿರ್ಹ್ರೀಂಕಾರದರ್ಶಬಿಮ್ಬಿತಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಕೋಶಾಸಿಲತಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಸ್ಥಾನನರ್ತಕೀ ॥ 56 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಶುಕ್ತಿಕಾ ಮುಕ್ತಾಮಣಿರ್ಹ್ರೀಂಕಾರಬೋಧಿತಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಮಯಸೌವರ್ಣಸ್ತಮ್ಭವಿದ್ರುಮಪುತ್ರಿಕಾ ॥ 57 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರವೇದೋಪನಿಷದ್ ಹ್ರೀಂಕಾರಾಧ್ವರದಕ್ಷಿಣಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರನನ್ದನಾರಾಮನವಕಲ್ಪಕ ವಲ್ಲರೀ ॥ 58 ॥

ಹ್ರೀಂಕಾರಹಿಮವದ್ಗಂಗಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಾರ್ಣವಕೌಸ್ತುಭಾ ।
ಹ್ರೀಂಕಾರಮನ್ತ್ರಸರ್ವಸ್ವಾ ಹ್ರೀಂಕಾರಪರಸೌಖ್ಯದಾ ॥ 59 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

॥ ಶ್ರೀಲಲಿತಾ ತ್ರಿಶತೀ ಉತ್ತರಪೀಠಿಕಾ ॥

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ –

ಇತ್ಯೇವಂ ತೇ ಮಯಾಖ್ಯಾತಂ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ ।
ರಹಸ್ಯಾತಿರಹಸ್ಯತ್ವಾದ್ಗೋಪನೀಯಂ ತ್ವಯಾ ಮುನೇ ॥ 1 ॥

ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಶ್ರೀದೇವ್ಯಾ ಕಥಿತಾನಿ ಹಿ ।
ಶಕ್ತಯಕ್ಷರಾಣಿ ನಾಮಾನಿ ಕಾಮೇಶಕಥಿತಾನಿ ಚ ॥ 2 ॥

ಉಭಯಾಕ್ಷರನಾಮಾನಿ ಹ್ಯುಭಾಭ್ಯಾಂ ಕಥಿತಾನಿ ವೈ ।
ತದನ್ಯೈರ್ಗ್ರಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ ಕಿಮು ॥ 3 ॥

ನಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶ್ರೀದೇವೀ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ ।
ಲೋಕತ್ರಯೇಽಪಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಸಮ್ಭವೇನ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 4 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –

ಇತಿ ಹಯಮುಖಗೀತಂ ಸ್ತೋತ್ರರಾಜಂ ನಿಶಮ್ಯ
ಪ್ರಗಲಿತ ಕಲುಷೋಽಭೃಚ್ಚಿತ್ತಪರ್ಯಾಪ್ತಿಮೇತ್ಯ ।

ನಿಜಗುರುಮಥ ನತ್ವಾ ಕುಮ್ಭಜನ್ಮಾ ತದುಕ್ತಂ
ಪುನರಧಿಕರಹಸ್ಯಂ ಜ್ಞಾತುಮೇವಂ ಜಗಾದ ॥ 5 ॥

ಅಗಸ್ತ್ಯ ಉವಾಚ —
ಅಶ್ವಾನನ ಮಹಾಭಾಗ ರಹಸ್ಯಮಪಿ ಮೇ ವದ ।
ಶಿವವರ್ಣಾನಿ ಕಾನ್ಯತ್ರ ಶಕ್ತಿವರ್ಣಾನಿ ಕಾನಿ ಹಿ ॥ 6 ॥

ಉಭಯೋರಪಿ ವರ್ಣಾನಿ ಕಾನಿ ವಾ ವದ ದೇಶಿಕ।
ಇತಿ ಪೃಷ್ಟಃ ಕುಮ್ಭಜೇನ ಹಯಗ್ರೀವೋಽವದತ್ಯುನಃ ॥ 7 ॥

ಹಯಗ್ರೀವ ಉವಾಚ –

ತವ ಗೋಪ್ಯಂ ಕಿಮಸ್ತೀಹ ಸಾಕ್ಷಾದಮ್ಬಾನುಶಾಸನಾತ್ ।
ಇದಂ ತ್ವತಿರಹಸ್ಯಂ ತೇ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಕುಮ್ಭಜ ॥ 8 ॥

ಏತದ್ವಿಜ್ಞನಮಾತ್ರೇಣ ಶ್ರಿವಿದ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾ ಭವೇತ್ ।
ಕತ್ರಯಂ ಹದ್ಬಯಂ ಚೈವ ಶೈವೋ ಭಾಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 9 ॥

ಶಕ್ತಯಕ್ಷರಾಣಿ ಶೇಷಾಣಿಹ್ರೀಂಕಾರ ಉಭಯಾತ್ಮಕಃ ।
ಏವಂ ವಿಭಾಗಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಯೇ ವಿದ್ಯಾಜಪಶಾಲಿನಃ ॥ 10 ॥

ನ ತೇಶಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾ ವಿದ್ಯಾ ಕಲ್ಪಕೋಟಿಶತೈರಪಿ ।
ಚತುರ್ಭಿಃ ಶಿವಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರೈಶ್ಚ ಪಂಚಭಿಃ ॥ 11 ॥

ನವ ಚಕ್ರೈಶ್ಲ ಸಂಸಿದ್ಧಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಶಿವಯೋರ್ವಪುಃ ।
ತ್ರಿಕೋಣಮಷ್ಟಕೋನಂ ಚ ದಶಕೋಣದ್ಬಯಂ ತಥಾ ॥ 12 ॥

ಚತುರ್ದಶಾರಂ ಚೈತಾನಿ ಶಕ್ತಿಚಕ್ರಾಣಿ ಪಂಚ ಚ ।
ಬಿನ್ದುಶ್ಚಾಷ್ಟದಲಂ ಪದ್ಮಂ ಪದ್ಮಂ ಷೋಡಶಪತ್ರಕಮ್ ॥ 13 ॥

ಚತುರಶ್ರಂ ಚ ಚತ್ವಾರಿ ಶಿವಚಕ್ರಾಣ್ಯನುಕ್ರಮಾತ್ ।
ತ್ರಿಕೋಣೇ ಬೈನ್ದವಂ ಶ್ಲಿಷ್ಟಂ ಅಷ್ಟಾರೇಷ್ಟದಲಾಮ್ಬುಜಮ್ ॥ 14 ॥

ದಶಾರಯೋಃ ಷೋಡಶಾರಂ ಭೂಗೃಹಂ ಭುವನಾಶ್ರಕೇ ।
ಶೈವಾನಾಮಪಿ ಶಾಕ್ತಾನಾಂ ಚಕ್ರಾಣಾಂ ಚ ಪರಸ್ಪರಂ ॥ 15 ॥

See Also  Sri Angaraka Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

ಅವಿನಾಭಾವಸಮ್ಬನ್ಧಂ ಯೋ ಜಾನಾತಿ ಸ ಚಕ್ರವಿತ್ ।
ತ್ರಿಕೋಣರೂಪಿಣಿ ಶಕ್ತಿರ್ಬಿನ್ದುರೂಪಪರಃ ಶಿವಃ ॥ 16 ॥

ಅವಿನಾಭಾವಸಮ್ಬನ್ಧಂ ತಸ್ಮಾದ್ವಿನ್ದುತ್ರಿಕೋಣಯೋಃ ।
ಏವಂ ವಿಭಾಗಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶ್ರೀಚಕ್ರಂ ಯಃ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ 17 ॥

ನ ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಲಲಿತಾಮ್ಬಾ ನ ತುಷ್ಯತಿ ।
ಯೇ ಚ ಜಾನನ್ತಿ ಲೋಕೇಽಸ್ಮಿನ್ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಚಕ್ರವೇದಿನಃ ॥ 18 ॥

ಸಾಮನ್ಯವೇದಿನಃ ಸರ್ವೇ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋಽತಿದುರ್ಲಭಃ ।
ಸ್ವಯಂ ವಿದ್ಯಾ ವಿಶೇಷಜ್ಞೋ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ಸಮರ್ಚಯೇತ್ ॥ 19 ॥

ತಸ್ಮೈಃ ದೇಯಂ ತತೋ ಗ್ರಾಹ್ಯಮಶಕ್ತಸ್ತವ್ಯದಾಪಯೇತ್।
ಅನ್ಧಮ್ತಮಃ ಪ್ರವಿಶನ್ತಿ ಯೇ ಽವಿದ್ಯಾಂ ಸಮುಪಾಸತೇ ॥ 20 ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತಿರಪಾಹೈತಾನವಿದ್ಯೋಪಾಸಕಾನ್ಪುನಃ ।
ವಿದ್ಯಾನ್ಯೋಪಾಸಕಾನೇವ ನಿನ್ದತ್ಯಾರುಣಿಕೀ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 21 ॥

ಅಶ್ರುತಾ ಸಶ್ರುತಾಸಶ್ವ ಯಜ್ಚಾನೋಂ ಯೇಽಪ್ಯಯಂಜನಃ ।
ಸವರ್ಯನ್ತೋ ನಾಪೇಕ್ಷನ್ತೇ ಇನ್ದ್ರಮಗ್ನಿಶ್ಚ ಯೇ ವಿದುಃ ॥ 22 ॥

ಸಿಕತಾ ಇವ ಸಂಯನ್ತಿ ರಶ್ಮಿಭಿಃ ಸಮುದೀರಿತಾಃ ।
ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾದಮುಷ್ಮಾಚ್ಚೇತ್ಯಾಹ ಚಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಃ ॥ 23 ॥

ಯಸ್ಯ ನೋ ಪಶ್ಚಿಮಂ ಜನ್ಮ ಯದಿ ವಾ ಶಂಕರಃ ಸ್ವಯಮ್।
ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ವಿದ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತ್ಪಚ್ಚದಶಾಕ್ಷರೀ ॥ 24 ॥

ಇತಿ ಮನ್ತ್ರೇಷು ಬಹುಧಾ ವಿದ್ಯಾಯಾ ಮಹಿಮೋಚ್ಯತೇ ।
ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುವಿದ್ಯಾ ತು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 25 ॥

ನ ಶಿಲ್ಪದಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತೇ ವಿದ್ವಚ್ಛವ್ಧಃ ಪ್ರಯುಜ್ಯತೇ ।
ಮೋಕ್ಷೈಕಹೇತುವಿದ್ಯಾ ಸಾ ಶ್ರೀವಿದ್ಯೈವ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 26 ॥

ತಸ್ಮಾದ್ವಿದ್ಯಾವಿದೇವಾತ್ರ ವಿದ್ವಾನ್ವಿದ್ವಾನಿತೀರ್ಯತೇ ।
ಸ್ವಯಂ ವಿದ್ಯಾವಿದೇ ದದ್ಯಾತ್ಖ್ಯಾಪಯೇತ್ತದ್ಗುಣಾನ್ಸುಧೀಃ ॥ 27 ॥

ಸ್ವಯಂವಿದ್ಯಾರಹಸ್ಯಜ್ಞೋ ವಿದ್ಯಾಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮವೇದ್ಯಪಿ
ವಿದ್ಯಾವಿದಂ ನಾರ್ಚಯೇಚ್ಚೇತ್ಕೋ ವಾ ತಂ ಪೂಜಯೇಜ್ಜನಃ ॥ 28 ॥

ಪ್ರಸಂಗಾದಿದಮುಕ್ತಂ ತೇ ಪ್ರಕೃತಂ ಶೃಣು ಕುಮ್ಭಜ ।
ಯಃ ಕೀರ್ತಯೇತ್ಸಕೃತ್ಭಕ್ತಯಾ ದಿವ್ಯನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ ॥ 29 ॥

ತಸ್ಯ ಪುಣ್ಯಮಹಂ ವಕ್ಷ್ಯೇ ದ್ವಂ ಕುಮ್ಭಸಮ್ಭವ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಪಾಠೇ ಯತ್ಫಲಮೀರಿತಮ್ ॥ 30 ॥

ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಮೇಕನಾಮಜಪಾದ್ಭವೇತ್ ।
ಕಾಮೇಶ್ವರೀಕಾಮೇಶಾಭ್ಯಾಂ ಕೃತಂ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ ॥ 31 ॥

ನಾನ್ಯೇನ ತುಲಯೇದೇತತ್ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನ್ಯ ಕೃತೇನ ಚ ।
ಶ್ರಿಯಃ ಪರಮ್ಪರಾ ಯಸ್ಯ ಭಾವಿ ವಾ ಚೋತ್ತರೋತ್ತರಮ್ ॥ 32 ॥

ತೇನೈವ ಲಭ್ಯತೇ ಚೈತತ್ಪಶ್ಚಾಚ್ಛೇಯಃ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ ।
ಅಸ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಂ ತ್ರಿಶತ್ಯಾಸ್ತು ಮಹಿಮಾ ಕೇನ ವರ್ಣಯತೇ ॥ 33 ॥

ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಯೋರ್ವಕ್ತಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಪರಿನಿಃಸೃತಾ ।
ನಿತ್ಯಂ ಷೋಡಶಸಂಖ್ಯಾಕಾನ್ವಿಪ್ರಾನಾದೌ ತು ಭೋಜಯೇತ್ ॥ 34 ॥

ಅಭ್ಯಕ್ತಾಂಸಿತಿಲತೈಲೇನ ಸ್ನಾತಾನುಷ್ಣೇನ ವಾರಿಣಾ ।
ಅಭ್ಯರ್ಚ ಗನ್ಧಪುಷ್ಪಾದ್ಯೈಃ ಕಾಮೇಶ್ವರ್ಯಾದಿನಾಮಭಿಃ ॥ 35 ॥

ಸೂಪಾಪೂಪೈಃ ಶರ್ಕರಾದ್ಮೈಃ ಪಾಯಸೈಃ ಫಲಸಂಯುತೈಃ ।
ವಿದ್ಯಾವಿದೋ ವಿಶೇಷೇಣ ಭೋಜಯೇತ್ಪೋಡಶ ದ್ವಿಜಾನ್ ॥ 36 ॥

ಏವಂ ನಿತ್ಯಾರ್ಚನಂ ಕುರ್ಯಾತಾದೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನಮ್ ।
ತ್ರಿಶತೀನಾಮಭಿಃ ಪಶ್ಚಾದ್ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಕ್ರಮಶೋಽರ್ಚಯೇತ್ ॥ 37 ॥

ತೈಲಾಭ್ಯಂಗಾತಿಕಂ ದತ್ವಾ ವಿಭವೇ ಸತಿ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ಶುಕ್ಲಪ್ರತಿಪದಾರಭ್ಯ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯವಧಿ ಕ್ರಮಾತ್ ॥ 38 ॥

ದಿವಸೇ ದಿವಸೇ ವಿಪ್ರಾ ಭೋಜ್ಯಾ ವಿಂಶತೀಸಂಖ್ಯಯಾ ।
ದಶಭಿಃ ಪಂಚಭಿರ್ವಾಪಿ ತ್ರೀಭಿರೇಕನವಾ ದಿನೈಃ ॥ 39 ॥

ತ್ರಿಂಶತ್ಪಷ್ಟಿಃ ಶತಂ ವಿಪ್ರಾಃ ಸಮ್ಭೋಜ್ಯಸ್ತಿಶತಂ ಕ್ರಮಾತ್ ।
ಏವಂ ಯಃ ಕುರುತೇ ಭಕ್ತಯಾ ಜನ್ಮಮಧ್ಯೇ ಸಕೃನ್ನರಃ ॥ 40 ॥

ತಸ್ಯೈವ ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಮುಕ್ತಿಸ್ತಸ್ಯ ಕರೇ ಸ್ಥಿರಾಃ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮ ಸಾಹಸ್ತ್ರ ಭೋಜನೇಽಪ್ಯೇವ್ಮೇವಹಿ ॥ 41 ॥

ಆದೌ ನಿತ್ಯಬಲಿಂ ಕುರ್ಯಾತ್ಪಶ್ಚಾದ್ವಾಹ್ಮಣಭೋಜನಮ್ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಮಹಿಮಾ ಯೋ ಮಯೋದಿತಃ ॥ 42 ॥

ಸಶಿಕರಾಣುರತ್ರೈಕನಾಮಪ್ನೋ ಮಹಿಮವಾರಿಧೇಃ ।
ವಾಗ್ದೇವೀರಚಿತೇ ನಾಮಸಾಹಸ್ನೇ ಯದ್ಯದೀರಿತಮ್ ॥ 43 ॥

ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ನಾಮ್ನೋಽಪ್ಯೇಕಸ್ಯ ಕೀರ್ತನಾತ್ ।
ಏತನ್ಯೈರ್ಜಪೈಃ ಸ್ತೋತ್ರೈರರ್ಚನೈರ್ಯತ್ಫಲಂ ಭವೇತ್ ॥ 44 ॥

ತತ್ಫಲಂ ಕೋಟಿಗುಣಿತಂ ಭವೇನ್ನಾಮಶತತ್ರಯಾತ್ ।
ವಾಗ್ದೇವಿರಚಿತಾಸ್ತೋತ್ರೇ ತಾದೃಶೋ ಮಹಿಮಾ ಯದಿ ॥ 45 ॥

ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾಮೇಶಕಾಮೇಶೀ ಕೃತೇ ಽಸ್ಮಿನ್ಗೃಹೃತಾಮಿತಿ ।
ಸಕೃತ್ಸನ್ಕೀರ್ತನಾದೇವ ನಾಮ್ನಾಮ್ನಸ್ಮಿವ್ಶತತ್ರಯೇ ॥ 46 ॥

ಭವೇಚ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪರ್ಯಪ್ತಿರ್ನ್ಯೂನಮನ್ಯಾನಪೇಕ್ಷಿಣೀ ।
ನ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮಿತೋಽಪ್ಯನ್ಯತ್ರ ಜಪ್ತವ್ಯಶ್ಚ ಕುಮ್ಭಜ ॥ 47 ॥

ಯದ್ಯತ್ಸಾಧ್ಯತಮಂ ಕಾರ್ಯ ತತ್ತದರ್ಥಮಿದಂಜಪೇತ್ ।
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಪಶ್ಚಾತ್ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಯೇತ್ ॥ 48 ॥

ಯೇ ಯೇ ಪ್ರಯೋಗಾಸ್ತನ್ತ್ರೇಷು ತೈಸ್ತೈರ್ಯತ್ಸಾಧ್ಯತೇ ಫಲಂ ।
ತತ್ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಯತಿ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಾಮತ್ರಿಶತಕೀರ್ತನಾತ್ ॥ 49 ॥

ಆಯುಷ್ಕರಂ ಪುಷ್ಟಿಕರಂ ಪುತ್ರದಂ ವಶ್ಯಕಾರಕಮ್ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದಂ ಕೀರ್ತಿಕರಂ ಸುಖವಿತ್ವಪ್ರದಾಯಕಮ್ ॥ 50 ॥

ಸರ್ವಸಮ್ಪತ್ಪ್ರದಂ ಸರ್ವಭೋಗದಂ ಸರ್ವಸೌಖ್ಯದಮ್ ।
ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಪ್ರದಂ ಚೈವ ದೇವ್ಯಾ ನಾಮಶತತ್ರಯಮ್ ॥ 51 ॥

ಏತಜ್ಜಪಪರೋ ಭೂಯಾನ್ನಾನ್ಯದಿಚ್ಛೇತ್ಕದಾಚನ ।
ಏತತ್ಕೀರ್ತನಸನ್ತುಷ್ಟಾ ಶ್ರೀದೇವೀ ಲಲಿತಾಮ್ಬಿಕಾ ॥ 52 ॥

ಭಕ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ ಸ್ಯಾತ್ತತ್ತತ್ಯೂರಯತೇ ಧ್ರುವಂ ।
ತಸ್ಮಾತ್ಕುಭೋದ್ಭವಮುನೇ ಕೀರ್ತಯ ತ್ವಮಿದಮ್ ಸದಾ ॥ 53 ॥

ನಾಪರಂ ಕಿಂಚಿದಪಿ ತೇ ಬೋದ್ಧವ್ಯಂ ನಾವಶಿಷ್ಯತೇ ।
ಇತಿ ತೇ ಕಥಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರ ಲಲಿತಾ ಪ್ರೀತಿದಾಯಕಮ್ ॥ 54 ॥

ನಾವಿದ್ಯಾವೇದಿನೇ ಬ್ರೂಯಾನ್ನಾಭಕ್ತಾಯ ಕದಾಚನ ।
ನ ಶಠಾಯ ನ ದುಷ್ಟಾಯ ನಾವಿಶ್ವಾಸಾಯ ಕಹಿರ್ಚಿತ್ ॥ 56 ॥

ಯೋ ಬ್ರೂಯಾತ್ರಿಶತೀಂ ನಾಮ್ನಾಂ ತಸ್ಯಾನರ್ಥೋ ಮಹಾನ್ಭವೇತ್ ।
ಇತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಶಾಂಕರೀ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ತಸ್ಮಾದ್ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ತ್ವಯಾ ॥ 57 ॥

ಲಲಿತಾ ಪ್ರೇರಿತೇನೈವ ಮಯೋಕ್ತಮ್ ಸ್ತೋತ್ರಮುತ್ತಮಮ್ ।
ರಹಸ್ಯನಾಮಸಾಹಸ್ರಾದಪಿ ಗೋಪ್ಯಮಿದಂ ಮುನೇ ॥ 58 ॥

ಸೂತ ಉವಾಚ –
ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ಹಯಗ್ರೀವಃ ಕುಮ್ಭಜಂ ತಾಪಸೋತ್ತಮಮ್ ।
ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾನೇನ ಲಲಿತಾಂ ಸ್ತುತ್ವಾ ತ್ರಿಪುರಸುನ್ದರೀ ॥

ಆನನ್ದಲಹರೀಮಗ್ನರಮಾನಸಃ ಸಮವರ್ತತ ॥ 59 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಾಖಂಡೇ
ಶ್ರೀ ಹಯಗ್ರೀವಾಗಸ್ತ್ಯಸಂವಾದೇ
ಶ್ರೀಲಲಿತಾತ್ರಿಶತೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

300 Names of Sri Lalita Trishati in SanskritEnglishBengaliGujarati – Kannada – MalayalamOdiaTeluguTamil

॥ 300 Names of Sree Lalita Introduction ॥

This introduction deals with the background of lalitatrishati stotram.

Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the extolling of Lalita. It explains in detail the appearance of the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon bhandasura.

There are three important sub-texts in this purana. The first of these texts is Lalitopakhyana, consisting of 45 chapters and is found in the last chapter of the purana. The last five chapters are especially well known. They extol the the Divine
mother, explain the significance of the mantra of the goddess (shodashakshari-vidya), the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations etc., and the mystical placement of the deities involved in Chakra. The next text
is the celebrated Lalita sahasranama, which consists of 320 verses in three chapters. The third text is the lalita trishati in which 300 names of the goddess is featured.There is a well known commentary on this work attributed to Adi Shankaracharya.

See Also  1000 Names Of Sri Yoganayika Or Rajarajeshwari – Sahasranama Stotram In Kannada

Lalita trishati and lalita sahasranama are dialogues between the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as hayagriva). Hayagriva is the incarnation of Vishnu who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown, who is immortalized as a star in the celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarshi or Ursa Major). He is the patron saint of Tamilnadu being a founder ofa system of medicine called Siddha, and also having drunk the whole ocean in his kamandalum. According to yaska’s Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage, Vasishtha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is given in the lalitopakhyana and is quite interesting. Agastya was visiting several places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to kannchi and worshiped kamakshi and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord Vishnu appeared before Agastya and provided the sage Agastya with the solution of `curing’ the worldly folk from ignorance. He explained that He is the primordial principle, and the source and the end of everything. Though He is above forms and gunas, He involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that He is the pradhhana (primordial) transformed into the universe, and that He is also the purusha (conscious spirit) who is transcendental and beyond all gunas and forms. However to recognize this, one has to perform severe penance, self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord Vishnu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess Tripura. Vishnu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message to gods, sages, and humans. Vishnu requests Agastya to approach his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s sight. Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that
the great Goddess, lalita, is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with the lalita sahasranama (1000 names) and Hayagriva teaches him this great sahasranama.

After this Agastya thanks Hayagriva and tells him that though he has heard about Sri Chakra upasana and the sahasranama he lacks the satisfaction of knowing all the secrets and catches hold of Hayagriva’s feet. Hayagriva is taken aback and keeps quiet.

At this time Goddess Lalita appears to Hayagriva and tells him that both Agastya and his wife Lopamudra are very dear to her, and that Agastya is worthy of receiving the secret Lalita trishati and then disappears.

Hayagriva lifts up Agastya and tells him that he is indeed a great man since Lalita herself had commanded him to impart the trishati to Agastya. He also tells him that he is fortunate to have Agastya as a disciple since he had the vision of Lalita
due to Agastya. He then gives him the following trishati.