300 Names Of Sri Lalita Trishati In Tamil

॥ Lalita Trishati Tamil Lyrics ॥

॥ லலிதா த்ரிஶதி ॥
லலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம்
॥ ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ பூர்வபீடி²கா ॥
அக³ஸ்த்ய உவாச —
ஹயக்³ரீவ த³யாஸிந்தோ⁴ ப⁴க³வந்ஶிஷ்யவத்ஸல ।
த்வத்த: ஶ்ருதமஶேஷேண ஶ்ரோதவ்யம் யத்³யத³ஸ்திதத் ॥ 1 ॥

ரஹஸ்ய நாம ஸாஹஸ்ரமபி த்வத்த: ஶ்ருதம் மய ।
இத: பரம் மே நாஸ்த்யேவ ஶ்ரோதவ்யமிதி நிஶ்சய: ॥ 2 ॥

ததா²பி மம சித்தஸ்ய பர்யாப்திர்நைவ ஜாயதே।
கார்த்ஸ்ந்யார்த:² ப்ராப்ய இத்யேவ ஶோசயிஷ்யாம்யஹம் ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

கிமித³ம் காரணம் ப்³ரூஹி ஜ்ஞாதவ்யாம்ஶோঽஸ்தி வா புந: ।
அஸ்தி சேந்மம தத்³ப்³ரூஹி ப்³ரூஹீத்யுக்தா ப்ரணம்ய தம் ॥ 4 ॥

ஸூத உவாச –
ஸமாலலம்பே³ தத்பாத³ யுக³ளம் கலஶோத்³ப⁴வ: ।
ஹயாநநோ பீ⁴தபீ⁴த: கிமித³ம் கிமித³ம் த்விதி ॥ 5 ॥

முஞ்சமுஞ்சேதி தம் சோக்கா சிந்தாக்ராந்தோ ப³பூ⁴வ ஸ: ।
சிரம் விசார்ய நிஶ்சிந்வந் வக்தவ்யம் ந மயேத்யஸௌ ॥ 6 ॥

தஷ்ணீ ஸ்தி²த: ஸ்மரந்நாஜ்ஞாம் லலிதாம்பா³க்ருʼதாம் புரா ।
ப்ரணம்ய விப்ரம் ஸமுநிஸ்தத்பாதா³வத்யஜந்ஸ்தி²த: ॥ 7 ॥

வர்ஷத்ரயாவதி⁴ ததா² கு³ருஶிஷ்யௌ ததா² ஸ்தி²தௌ।
தச்²ருʼம்வந்தஶ்ச பஶ்யந்த: ஸர்வே லோகா: ஸுவிஸ்மிதா: ॥ 8 ॥

தத்ர ஶ்ரீலலிதாதே³வீ காமேஶ்வரஸமந்விதா ।
ப்ராது³ர்பூ⁴தா ஹயக்³ரீவம் ரஹஸ்யேவமசோத³யத் ॥ 9 ॥

ஶ்ரீதே³வீ உவாச –
ஆஶ்வாநநாவயோ: ப்ரீதி: ஶாஸ்த்ரவிஶ்வாஸிநி த்வயி ।
ராஜ்யம் தே³யம் ஶிரோ தே³யம் ந தே³யா ஷோட³ஶாக்ஷரீ ॥ 10 ॥

ஸ்வமாத்ருʼ ஜாரவத் கோ³ப்யா வித்³யைஷத்யாக³மா ஜகு:³ ।
ததோ ঽதிகோ³பநியா மே ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி: ॥ 11 ॥

மயா காமேஶ்வரேணாபி க்ருʼதா ஸாங்கோ³பிதா ப்⁴ருʼஶம் ।
மதா³ஜ்ஞயா வசோதே³வ்யஶ்சத்ரரர்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 12 ॥

ஆவாப்⁴யாம் கதி²தா முக்²யா ஸர்வபூர்திகரீ ஸ்துதி: ।
ஸர்வக்ரியாணாம் வைகல்யபூர்திர்யஜ்ஜபதோ ப⁴வேத் ॥ 13 ॥

ஸர்வ பூர்திகரம் தஸ்மாதி³த³ம் நாம க்ருʼதம் மயா ।
தத்³ப்³ரூஹி த்வமக³ஸ்த்யாய பாத்ரமேவ ந ஸம்ஶய: ॥ 14 ॥

பத்ந்யஸ்ய லோபாமுத்³ராக்²யா மாமுபாஸ்தேঽதிப⁴க்தித: ।
அயஞ்ச நிதராம் ப⁴க்தஸ்தஸ்மாத³ஸ்ய வத³ஸ்வ தத் ॥ 15 ॥

அமுஞ்சமாநஸ்த்வத்³வாதௌ³ வர்ஷத்ரயமஸௌ ஸ்தி²த: ।
ஏதஜ்ஜ்ஞாதுமதோ ப⁴க்தயா ஹிதமேவ நித³ர்ஶநம் ॥ 16 ॥

சித்தபர்யாப்திரேதஸ்ய நாந்யதா² ஸம்ப⁴விஷ்யதீ ।
ஸர்வபூர்திகரம் தஸ்மாத³நுஜ்ஞாதோ மயா வத³ ॥ 17 ॥

ஸூத உவாச –
இத்யுக்தாந்தரத⁴தா³ம்பா³ காமேஶ்வரஸமந்விதா ।
அதோ²த்தா²ப்ய ஹயக்³ரீவ: பாணிப்⁴யாம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வம் ॥ 18 ॥

ஸம்ஸ்தா²ப்ய நிகடேவாச உவாச ப்⁴ருʼஶ விஸ்மித: ।
ஹயக்³ரீவ உவாச —
க்ருʼதார்தோ²ঽஸி க்ருʼதார்தோ²ঽஸி க்ருʼதார்தோ²ঽஸி க⁴டோத்³ப⁴வ ॥ 19 ॥

த்வத்ஸமோ லலிதாப⁴க்தோ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்ரயே ।
ஏநாக³ஸ்த்ய ஸ்வயம் தே³வீ தவவக்தவ்யமந்வஶாத் ॥ 20 ॥

ஸச்சி²ஷ்யேந த்வயா சாஹம் த்³ருʼஷ்ட்வாநஸ்மி தாம் ஶிவாம் ।
யதந்தே த³ர்ஶநார்தா²ய ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶபூர்வகா: ॥ 21 ॥

அத: பரம் தே வக்ஷ்யாமி ஸர்வபூர்திகரம் ஸ்த²வம் ।
யஸ்ய ஸ்மரண மாத்ரேண பர்யாப்திஸ்தே ப⁴வேத்³த்⁴ருʼதி³ ॥ 22 ॥

ரஹஸ்யநாம ஸாஹ்ஸ்ராத³பி கு³ஹ்யதமம் முநே ।
ஆவஶ்யகம் ததோঽப்யேதல்லலிதாம் ஸமுபாஸிதும் ॥ 23 ॥

தத³ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி லலிதாம்பா³நுஶாஸநாத் ।
ஶ்ரீமத்பஞ்சத³ஶாக்ஷர்யா: காதி³வர்ணாந்க்ராமந் முநே ॥ 24 ॥

ப்ருʼத²க்³விம்ஶதி நாமாநி கதி²தாநி க⁴டோத்³ப⁴வ ।
ஆஹத்ய நாம்நாம் த்ரிஶதீ ஸர்வஸம்பூர்திகாரணீ ॥ 25 ॥

ரஹஸ்யாதி³ரஹஸ்யைஷா கோ³பநீயா ப்ரயத்நத: ।
தாம் ஶ்ருʼணுஷ்வ மஹாபா⁴க³ ஸாவதா⁴நேந சேதஸா ॥ 26 ॥

கேவலம் நாமபு³த்³தி⁴ஸ்தே ந கார்ய தேஷு கும்ப⁴ஜ।
மந்த்ராத்மகம் ஏதேஷாம் நாம்நாம் நாமாத்மதாபி ச ॥ 27 ॥

தஸ்மாதே³காக்³ரமநஸா ஶ்ரோதவ்யம் ச த்வயா ஸதா³ ।
ஸூத உவாச –
இதி யுக்தா தம் ஹயக்³ரீவ: ப்ரோசே நாமஶதத்ரயம் ॥ 28 ॥

॥ இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரஸ்ய பூர்வபீடி²கா ஸம்பூர்ணம் ।

॥ ந்யாஸம் ॥
அஸ்ய ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரநாமாவளி: மஹாமந்த்ரஸ்ய ப⁴க³வாந் ஹயக்³ரீவ ருʼஷி:,
அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³, ஶ்ரீலலிதாமஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ தே³வதா,
ஐம் பீ³ஜம், ஸௌ: ஶக்தி:, க்லோம் கீலகம்,
மம சதுர்வித⁴ப²லபுருஷார்தே² ஜபே (வா) பாராயணே விநியோக:³ ॥

ஐம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ஸௌ: மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ஐம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
க்லோம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ஸௌ: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

ஐம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
க்லோம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸௌ: ஶிகா²யை வஷட் ।
ஐம் கவசாய ஹும் ।
க்லோம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஸௌ: அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥
அதிமது⁴ரசாபஹஸ்தாமபரிமிதாமோத³ஸௌபா⁴க்³யாம் ।
அருணாமதிஶயகருணாமபி⁴நவகுலஸுந்த³ரீம் வந்தே³ ॥

॥ லம் இத்யாதி³ பஞ்சபூஜா ॥
லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை குங்குமம் ஆவாஹயாமி ।
ரம் வஹ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை அம்ருʼதம் மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீலலிதாம்பி³காயை ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

॥ அத² ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ரம் ॥
ககாரரூபா கல்யாணீ கல்யாணகு³ணஶாலிநீ ।
கல்யாணஶைலநிலயா கமநீயா கலாவதீ ॥ 1 ॥

கமலாக்ஷீ கல்மஷக்⁴நீ கருணாம்ருʼதஸாக³ரா ।
கத³ம்ப³காநநாவாஸா கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ॥ 2 ॥

கந்த³ர்பவித்³யா கந்த³ர்பஜநகாபாங்க³வீக்ஷணா ।
கர்பூரவீடீஸௌரப்⁴யகல்லோலிதககுப்தடா ॥ 3 ॥

கலிதோ³ஷஹரா கஞ்ஜலோசநா கம்ரவிக்³ரஹா ।
கர்மாதி³ஸாக்ஷிணீ காரயித்ரீ கர்மப²லப்ரதா³ ॥ 4 ॥

ஏகாரரூபா சைகாக்ஷர்யேகாநேகாக்ஷராக்ருʼதி: ।
ஏதத்ததி³த்யநிர்தே³ஶ்யா சைகாநந்த³சிதா³க்ருʼதி: ॥ 5 ॥

ஏவமித்யாக³மாபோ³த்⁴யா சைகப⁴க்திமத³ர்சிதா ।
ஏகாக்³ரசித்தநிர்த்⁴யாதா சைஷணா ரஹிதாத்³த்³ருʼதா ॥ 6 ॥

ஏலாஸுக³ந்தி⁴சிகுரா சைந: கூடவிநாஶிநீ ।
ஏகபோ⁴கா³ சைகரஸா சைகைஶ்வர்யப்ரதா³யிநீ ॥ 7 ॥

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யப்ரதா³ சைகாந்தபூஜிதா ।
ஏத⁴மாநப்ரபா⁴ சைஜத³நேகஜக³தீ³ஶ்வரீ ॥ 8 ॥

ஏகவீராதி³ஸம்ஸேவ்யா சைகப்ராப⁴வஶாலிநீ ।
ஈகாரரூபா சேஶித்ரீ சேப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

ஈத்³த்³ருʼகி³த்யவிநிர்தே³ஶ்யா சேஶ்வரத்வவிதா⁴யிநீ ।
ஈஶாநாதி³ப்³ரஹ்மமயீ சேஶித்வாத்³யஷ்டஸித்³தி⁴தா³ ॥ 10 ॥

ஈக்ஷித்ரீக்ஷணஸ்ருʼஷ்டாண்ட³கோடிரீஶ்வரவல்லபா⁴ ।
ஈடி³தா சேஶ்வரார்தா⁴ங்க³ஶரீரேஶாதி⁴தே³வதா ॥ 11 ॥

ஈஶ்வரப்ரேரணகரீ சேஶதாண்ட³வஸாக்ஷிணீ ।
ஈஶ்வரோத்ஸங்க³நிலயா சேதிபா³தா⁴விநாஶிநீ ॥ 12 ॥

ஈஹாவிராஹிதா சேஶஶக்திரீஷத்ஸ்மிதாநநா ।
லகாரரூபா லலிதா லக்ஷ்மீவாணீநிஷேவிதா ॥ 13 ॥

லாகிநீ லலநாரூபா லஸத்³தா³டி³மபாடலா ।
லலந்திகாலஸத்பா²லா லலாடநயநார்சிதா ॥ 14 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Sudarshana – Sahasranama Stotram In Tamil

லக்ஷணோஜ்ஜ்வலதி³வ்யாங்கீ³ லக்ஷகோட்யண்ட³நாயிகா ।
லக்ஷ்யார்தா² லக்ஷணாக³ம்யா லப்³த⁴காமா லதாதநு: ॥ 15 ॥

லலாமராஜத³லிகா லம்பி³முக்தாலதாஞ்சிதா ।
லம்போ³த³ரப்ரஸூர்லப்⁴யா லஜ்ஜாட்⁴யா லயவர்ஜிதா ॥ 16 ॥

ஹ்ரீங்காரரூபா ஹ்ரீங்காரநிலயா ஹ்ரீம்பத³ப்ரியா ।
ஹ்ரீங்காரபீ³ஜா ஹ்ரீங்காரமந்த்ரா ஹ்ரீங்காரலக்ஷணா ॥ 17 ॥

ஹ்ரீங்காரஜபஸுப்ரீதா ஹ்ரீம்மதீ ஹ்ரீம்விபூ⁴ஷணா ।
ஹ்ரீம்ஶீலா ஹ்ரீம்பதா³ராத்⁴யா ஹ்ரீங்க³ர்பா⁴ ஹ்ரீம்பதா³பி⁴தா⁴ ॥ 18 ॥

ஹ்ரீங்காரவாச்யா ஹ்ரீங்காரபூஜ்யா ஹ்ரீங்காரபீடி²கா ।
ஹ்ரீங்காரவேத்³யா ஹ்ரீங்காரசிந்த்யா ஹ்ரீம் ஹ்ரீம்ஶரீரிணீ ॥ 19 ॥

ஹகாரரூபா ஹலத்⁴ருʼத்பூஜிதா ஹரிணேக்ஷணா ।
ஹரப்ரியா ஹராராத்⁴யா ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரவந்தி³தா ॥ 20 ॥

ஹயாரூடா⁴ ஸேவிதாங்க்⁴ரிர்ஹயமேத⁴ஸமர்சிதா ।
ஹர்யக்ஷவாஹநா ஹம்ஸவாஹநா ஹததா³நவா ॥ 21 ॥

ஹத்யாதி³பாபஶமநீ ஹரித³ஶ்வாதி³ஸேவிதா ।
ஹஸ்திகும்போ⁴த்துங்ககுசா ஹஸ்திக்ருʼத்திப்ரியாங்க³நா ॥ 22 ॥

ஹரித்³ராகுங்குமா தி³க்³தா⁴ ஹர்யஶ்வாத்³யமரார்சிதா ।
ஹரிகேஶஸகீ² ஹாதி³வித்³யா ஹாலாமதோ³ல்லஸா ॥ 23 ॥

ஸகாரரூபா ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வேஶீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஸர்வகர்த்ரீ ஸர்வப⁴ர்த்ரீ ஸர்வஹந்த்ரீ ஸநாதநா ॥ 24 ॥

ஸர்வாநவத்³யா ஸர்வாங்க³ஸுந்த³ரீ ஸர்வஸாக்ஷிணீ ।
ஸர்வாத்மிகா ஸர்வஸௌக்²யதா³த்ரீ ஸர்வவிமோஹிநீ ॥ 25 ॥

ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வக³தா ஸர்வாவகு³ணவர்ஜிதா ।
ஸர்வாருணா ஸர்வமாதா ஸர்வபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 26 ॥

ககாரார்தா² காலஹந்த்ரீ காமேஶீ காமிதார்த²தா³ ।
காமஸஞ்ஜீவிநீ கல்யா கடி²நஸ்தநமண்ட³லா ॥ 27 ॥

கரபோ⁴ரு: கலாநாத²முகீ² கசஜிதாம்பு⁴தா³ ।
கடாக்ஷஸ்யந்தி³கருணா கபாலிப்ராணநாயிகா ॥ 28 ॥

காருண்யவிக்³ரஹா காந்தா காந்திதூ⁴தஜபாவலி: ।
கலாலாபா கம்பு³கண்டீ² கரநிர்ஜிதபல்லவா ॥ 29 ॥

கல்பவல்லீ ஸமபு⁴ஜா கஸ்தூரீ திலகாஞ்சிதா ।
ஹகாரார்தா² ஹம்ஸக³திர்ஹாடகாப⁴ரணோஜ்ஜ்வலா ॥ 30 ॥

ஹாரஹாரிகுசாபோ⁴கா³ ஹாகிநீ ஹல்யவர்ஜிதா ।
ஹரித்பதிஸமாராத்⁴யா ஹடா²த்காரஹதாஸுரா ॥ 31 ॥

ஹர்ஷப்ரதா³ ஹவிர்போ⁴க்த்ரீ ஹார்த³ஸந்தமஸாபஹா ।
ஹல்லீஸலாஸ்யஸந்துஷ்டா ஹம்ஸமந்த்ரார்த²ரூபிணீ ॥ 32 ॥

ஹாநோபாதா³நநிர்முக்தா ஹர்ஷிணீ ஹரிஸோத³ரீ ।
ஹாஹாஹூஹூமுக²ஸ்துத்யா ஹாநிவ்ருʼத்³தி⁴விவர்ஜிதா ॥ 33 ॥

ஹய்யங்க³வீநஹ்ருʼத³யா ஹரிகோபாருணாம்ஶுகா ।
லகாராக்²யா லதாபூஜ்யா லயஸ்தி²த்யுத்³ப⁴வேஶ்வரீ ॥ 34 ॥

லாஸ்யத³ர்ஶநஸந்துஷ்டா லாபா⁴லாப⁴விவர்ஜிதா ।
லங்க்⁴யேதராஜ்ஞா லாவண்யஶாலிநீ லகு⁴ஸித்³தி⁴தா³ ॥ 35 ॥

லாக்ஷாரஸஸவர்ணாபா⁴ லக்ஷ்மணாக்³ரஜபூஜிதா ।
லப்⁴யதரா லப்³த⁴ப⁴க்திஸுலபா⁴ லாங்க³லாயுதா⁴ ॥ 36 ॥

லக்³நசாமரஹஸ்த ஶ்ரீஶாரதா³ பரிவீஜிதா ।
லஜ்ஜாபத³ஸமாராத்⁴யா லம்படா லகுலேஶ்வரீ ॥ 37 ॥

லப்³த⁴மாநா லப்³த⁴ரஸா லப்³த⁴ஸம்பத்ஸமுந்நதி: ।
ஹ்ரீங்காரிணீ ச ஹ்ரீங்காரீ ஹ்ரீம்மத்⁴யா ஹ்ரீம்ஶிகா²மணி: ॥ 38 ॥

ஹ்ரீங்காரகுண்டா³க்³நிஶிகா² ஹ்ரீங்காரஶஶிசந்த்³ரிகா ।
ஹ்ரீங்காரபா⁴ஸ்கரருசிர்ஹ்ரீங்காராம்போ⁴த³சஞ்சலா ॥ 39 ॥

ஹ்ரீங்காரகந்தா³ங்குரிகா ஹ்ரீங்காரைகபராயணாம் ।
ஹ்ரீங்காரதீ³ர்கி⁴காஹம்ஸீ ஹ்ரீங்காரோத்³யாநகேகிநீ ॥ 40 ॥

ஹ்ரீங்காராரண்யஹரிணீ ஹ்ரீங்காராவாலவல்லரீ ।
ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹ்ரீங்காராங்க³ணதீ³பிகா ॥ 41 ॥

ஹ்ரீங்காரகந்த³ரா ஸிம்ஹீ ஹ்ரீங்காராம்போ⁴ஜப்⁴ருʼங்கி³கா ।
ஹ்ரீங்காரஸுமநோ மாத்⁴வீ ஹ்ரீங்காரதருமஞ்ஜரீ ॥ 42 ॥

ஸகாராக்²யா ஸமரஸா ஸகலாக³மஸம்ஸ்துதா ।
ஸர்வவேதா³ந்த தாத்பர்யபூ⁴மி: ஸத³ஸதா³ஶ்ரயா ॥ 43 ॥

ஸகலா ஸச்சிதா³நந்தா³ ஸாத்⁴யா ஸத்³க³திதா³யிநீ ।
ஸநகாதி³முநித்⁴யேயா ஸதா³ஶிவகுடும்பி³நீ ॥ 44 ॥

ஸகாலாதி⁴ஷ்டா²நரூபா ஸத்யரூபா ஸமாக்ருʼதி: ।
ஸர்வப்ரபஞ்சநிர்மாத்ரீ ஸமநாதி⁴கவர்ஜிதா ॥ 45 ॥

ஸர்வோத்துங்கா³ ஸங்க³ஹீநா ஸகு³ணா ஸகலேஷ்டதா³ । var ஸகலேஶ்வரீ
ககாரிணீ காவ்யலோலா காமேஶ்வரமநோஹரா ॥ 46 ॥

காமேஶ்வரப்ரணாநாடீ³ காமேஶோத்ஸங்க³வாஸிநீ ।
காமேஶ்வராலிங்கி³தாங்கீ³ காமேஶ்வரஸுக²ப்ரதா³ ॥ 47 ॥

காமேஶ்வரப்ரணயிநீ காமேஶ்வரவிலாஸிநீ ।
காமேஶ்வரதப: ஸித்³தி:⁴ காமேஶ்வரமந:ப்ரியா ॥ 48 ॥

காமேஶ்வரப்ராணநாதா² காமேஶ்வரவிமோஹிநீ ।
காமேஶ்வரப்³ரஹ்மவித்³யா காமேஶ்வரக்³ருʼஹேஶ்வரீ ॥ 49 ॥

காமேஶ்வராஹ்லாத³கரீ காமேஶ்வரமஹேஶ்வரீ ।
காமேஶ்வரீ காமகோடிநிலயா காங்க்ஷிதார்த²தா³ ॥ 50 ॥

லகாரிணீ லப்³த⁴ரூபா லப்³த⁴தீ⁴ர்லப்³த⁴வாஞ்சிதா ।
லப்³த⁴பாபமநோதூ³ரா லப்³தா⁴ஹங்காரது³ர்க³மா ॥ 51 ॥

லப்³த⁴ஶக்திர்லப்³த⁴தே³ஹா லப்³தை⁴ஶ்வர்யஸமுந்நதி: ।
லப்³த⁴வ்ருʼத்³தி⁴ர்லப்³த⁴லீலா லப்³த⁴யௌவநஶாலிநீ ॥ 52 ॥ var லப்³த⁴பு³தி:⁴

லப்³தா⁴திஶயஸர்வாங்க³ஸௌந்த³ர்யா லப்³த⁴விப்⁴ரமா ।
லப்³த⁴ராகா³ லப்³த⁴பதிர்லப்³த⁴நாநாக³மஸ்தி²தி: ॥ 53 ॥ var லப்³த⁴க³தி

லப்³த⁴போ⁴கா³ லப்³த⁴ஸுகா² லப்³த⁴ஹர்ஷாபி⁴பூரிதா । பூஜிதா
ஹ்ரீங்காரமூர்திர்ஹ்ரீண்காரஸௌத⁴ஶ்ருʼங்க³கபோதிகா ॥ 54 ॥

ஹ்ரீங்காரது³க்³தா⁴ப்³தி⁴ஸுதா⁴ ஹ்ரீங்காரகமலேந்தி³ரா ।
ஹ்ரீங்காரமணிதீ³பார்சிர்ஹ்ரீங்காரதருஶாரிகா ॥ 55 ॥

ஹ்ரீங்காரபேடகமணிர்ஹ்ரீங்காரத³ர்ஶபி³ம்பி³தா ।
ஹ்ரீங்காரகோஶாஸிலதா ஹ்ரீங்காராஸ்தா²நநர்தகீ ॥ 56 ॥

ஹ்ரீங்காரஶுக்திகா முக்தாமணிர்ஹ்ரீங்காரபோ³தி⁴தா ।
ஹ்ரீங்காரமயஸௌவர்ணஸ்தம்ப⁴வித்³ருமபுத்ரிகா ॥ 57 ॥

ஹ்ரீங்காரவேதோ³பநிஷத்³ ஹ்ரீங்காராத்⁴வரத³க்ஷிணா ।
ஹ்ரீங்காரநந்த³நாராமநவகல்பக வல்லரீ ॥ 58 ॥

ஹ்ரீங்காரஹிமவத்³க³ங்கா³ ஹ்ரீங்காரார்ணவகௌஸ்துபா⁴ ।
ஹ்ரீங்காரமந்த்ரஸர்வஸ்வா ஹ்ரீங்காரபரஸௌக்²யதா³ ॥ 59 ॥

॥ இதி ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ ஶ்ரீலலிதா த்ரிஶதீ உத்தரபீடி²கா ॥

ஹயக்³ரீவ உவாச –

இத்யேவம் தே மயாக்²யாதம் தே³வ்யா நாமஶதத்ரயம் ।
ரஹஸ்யாதிரஹஸ்யத்வாத்³கோ³பநீயம் த்வயா முநே ॥ 1 ॥

ஶிவவர்ணாநி நாமாநி ஶ்ரீதே³வ்யா கதி²தாநி ஹி ।
ஶக்தயக்ஷராணி நாமாநி காமேஶகதி²தாநி ச ॥ 2 ॥

உப⁴யாக்ஷரநாமாநி ஹ்யுபா⁴ப்⁴யாம் கதி²தாநி வை ।
தத³ந்யைர்க்³ரதி²தம் ஸ்தோத்ரமேதஸ்ய ஸத்³ருʼஶம் கிமு ॥ 3 ॥

நாநேந ஸத்³ருʼஶம் ஸ்தோத்ரம் ஶ்ரீதே³வீ ப்ரீதிதா³யகம் ।
லோகத்ரயேঽபி கல்யாணம் ஸம்ப⁴வேந்நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 4 ॥

ஸூத உவாச –

இதி ஹயமுக²கீ³தம் ஸ்தோத்ரராஜம் நிஶம்ய
ப்ரக³லித கலுஷோঽப்⁴ருʼச்சித்தபர்யாப்திமேத்ய ।

நிஜகு³ருமத² நத்வா கும்ப⁴ஜந்மா தது³க்தம்
புநரதி⁴கரஹஸ்யம் ஜ்ஞாதுமேவம் ஜகா³த³ ॥ 5 ॥

அக³ஸ்த்ய உவாச —
அஶ்வாநந மஹாபா⁴க³ ரஹஸ்யமபி மே வத³ ।
ஶிவவர்ணாநி காந்யத்ர ஶக்திவர்ணாநி காநி ஹி ॥ 6 ॥

உப⁴யோரபி வர்ணாநி காநி வா வத³ தே³ஶிக।
இதி ப்ருʼஷ்ட: கும்ப⁴ஜேந ஹயக்³ரீவோঽவத³த்யுந: ॥ 7 ॥

ஹயக்³ரீவ உவாச –

தவ கோ³ப்யம் கிமஸ்தீஹ ஸாக்ஷாத³ம்பா³நுஶாஸநாத் ।
இத³ம் த்வதிரஹஸ்யம் தே வக்ஷ்யாமி கும்ப⁴ஜ ॥ 8 ॥

ஏதத்³விஜ்ஞநமாத்ரேண ஶ்ரிவித்³யா ஸித்³தி⁴தா³ ப⁴வேத் ।
கத்ரயம் ஹத்³ப³யம் சைவ ஶைவோ பா⁴க:³ ப்ரகீர்தித: ॥ 9 ॥

ஶக்தயக்ஷராணி ஶேஷாணிஹ்ரீங்கார உப⁴யாத்மக: ।
ஏவம் விபா⁴க³மஜ்ஞாத்வா யே வித்³யாஜபஶாலிந: ॥ 10 ॥

ந தேஶாம் ஸித்³தி⁴தா³ வித்³யா கல்பகோடிஶதைரபி ।
சதுர்பி:⁴ ஶிவசக்ரைஶ்ச ஶக்திசக்ரைஶ்ச பஞ்சபி:⁴ ॥ 11 ॥

நவ சக்ரைஶ்ல ஸம்ஸித்³த⁴ம் ஶ்ரீசக்ரம் ஶிவயோர்வபு: ।
த்ரிகோணமஷ்டகோநம் ச த³ஶகோணத்³ப³யம் ததா² ॥ 12 ॥

சதுர்த³ஶாரம் சைதாநி ஶக்திசக்ராணி பஞ்ச ச ।
பி³ந்து³ஶ்சாஷ்டத³லம் பத்³மம் பத்³மம் ஷோட³ஶபத்ரகம் ॥ 13 ॥

சதுரஶ்ரம் ச சத்வாரி ஶிவசக்ராண்யநுக்ரமாத் ।
த்ரிகோணே பை³ந்த³வம் ஶ்லிஷ்டம் அஷ்டாரேஷ்டத³லாம்பு³ஜம் ॥ 14 ॥

த³ஶாரயோ: ஷோட³ஶாரம் பூ⁴க்³ருʼஹம் பு⁴வநாஶ்ரகே ।
ஶைவாநாமபி ஶாக்தாநாம் சக்ராணாம் ச பரஸ்பரம் ॥ 15 ॥

See Also  Shailesha Charana Sharana Ashtakam In Tamil

அவிநாபா⁴வஸம்ப³ந்த⁴ம் யோ ஜாநாதி ஸ சக்ரவித் ।
த்ரிகோணரூபிணி ஶக்திர்பி³ந்து³ரூபபர: ஶிவ: ॥ 16 ॥

அவிநாபா⁴வஸம்ப³ந்த⁴ம் தஸ்மாத்³விந்து³த்ரிகோணயோ: ।
ஏவம் விபா⁴க³மஜ்ஞாத்வா ஶ்ரீசக்ரம் ய: ஸமர்சயேத் ॥ 17 ॥

ந தத்ப²லமவாப்நோதி லலிதாம்பா³ ந துஷ்யதி ।
யே ச ஜாநந்தி லோகேঽஸ்மிந்ஶ்ரீவித்³யாசக்ரவேதி³ந: ॥ 18 ॥

ஸாமந்யவேதி³ந: ஸர்வே விஶேஷஜ்ஞோঽதிது³ர்லப:⁴ ।
ஸ்வயம் வித்³யா விஶேஷஜ்ஞோ விஶேஷஜ்ஞ ஸமர்சயேத் ॥ 19 ॥

தஸ்மை: தே³யம் ததோ க்³ராஹ்யமஶக்தஸ்தவ்யதா³பயேத்।
அந்த⁴ந்தம: ப்ரவிஶந்தி யே ঽவித்³யாம் ஸமுபாஸதே ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ருதிரபாஹைதாநவித்³யோபாஸகாந்புந: ।
வித்³யாந்யோபாஸகாநேவ நிந்த³த்யாருணிகீ ஶ்ருதி: ॥ 21 ॥

அஶ்ருதா ஸஶ்ருதாஸஶ்வ யஜ்சாநோம் யேঽப்யயஞ்ஜந: ।
ஸவர்யந்தோ நாபேக்ஷந்தே இந்த்³ரமக்³நிஶ்ச யே விது:³ ॥ 22 ॥

ஸிகதா இவ ஸம்யந்தி ரஶ்மிபி:⁴ ஸமுதீ³ரிதா: ।

அஸ்மால்லோகாத³முஷ்மாச்சேத்யாஹ சாரண்யக ஶ்ருதி: ॥ 23 ॥

யஸ்ய நோ பஶ்சிமம் ஜந்ம யதி³ வா ஶங்கர: ஸ்வயம்।
தேநைவ லப்⁴யதே வித்³யா ஶ்ரீமத்பச்சத³ஶாக்ஷரீ ॥ 24 ॥

இதி மந்த்ரேஷு ப³ஹுதா⁴ வித்³யாயா மஹிமோச்யதே ।
மோக்ஷைகஹேதுவித்³யா து ஶ்ரீவித்³யா நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 25 ॥

ந ஶில்பதி³ ஜ்ஞாநயுக்தே வித்³வச்ச²வ்த:⁴ ப்ரயுஜ்யதே ।
மோக்ஷைகஹேதுவித்³யா ஸா ஶ்ரீவித்³யைவ ந ஸம்ஶய: ॥ 26 ॥

தஸ்மாத்³வித்³யாவிதே³வாத்ர வித்³வாந்வித்³வாநிதீர்யதே ।
ஸ்வயம் வித்³யாவிதே³ த³த்³யாத்க்²யாபயேத்தத்³கு³ணாந்ஸுதீ:⁴ ॥ 27 ॥

ஸ்வயம்வித்³யாரஹஸ்யஜ்ஞோ வித்³யாமாஹாத்ம்யமவேத்³யபி
வித்³யாவித³ம் நார்சயேச்சேத்கோ வா தம் பூஜயேஜ்ஜந: ॥ 28 ॥

ப்ரஸங்கா³தி³த³முக்தம் தே ப்ரக்ருʼதம் ஶ்ருʼணு கும்ப⁴ஜ ।
ய: கீர்தயேத்ஸக்ருʼத்ப⁴க்தயா தி³வ்யநாமஶதத்ரயம் ॥ 29 ॥

தஸ்ய புண்யமஹம் வக்ஷ்யே த்³வம் கும்ப⁴ஸம்ப⁴வ ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரபாடே² யத்ப²லமீரிதம் ॥ 30 ॥

தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதமேகநாமஜபாத்³ப⁴வேத் ।
காமேஶ்வரீகாமேஶாப்⁴யாம் க்ருʼதம் நாமஶதத்ரயம் ॥ 31 ॥

நாந்யேந துலயேதே³தத்ஸ்தோத்ரேணாந்ய க்ருʼதேந ச ।
ஶ்ரிய: பரம்பரா யஸ்ய பா⁴வி வா சோத்தரோத்தரம் ॥ 32 ॥

தேநைவ லப்⁴யதே சைதத்பஶ்சாச்சே²ய: பரீக்ஷயேத் ।
அஸ்யா நாம்நாம் த்ரிஶத்யாஸ்து மஹிமா கேந வர்ணயதே ॥ 33 ॥

யா ஸ்வயம் ஶிவயோர்வக்தபத்³மாப்⁴யாம் பரிநி:ஸ்ருʼதா ।
நித்யம் ஷோட³ஶஸங்க்²யாகாந்விப்ராநாதௌ³ து போ⁴ஜயேத் ॥ 34 ॥

அப்⁴யக்தாம்ஸிதிலதைலேந ஸ்நாதாநுஷ்ணேந வாரிணா ।
அப்⁴யர்ச க³ந்த⁴புஷ்பாத்³யை: காமேஶ்வர்யாதி³நாமபி:⁴ ॥ 35 ॥

ஸூபாபூபை: ஶர்கராத்³மை: பாயஸை: ப²லஸம்யுதை: ।
வித்³யாவிதோ³ விஶேஷேண போ⁴ஜயேத்போட³ஶ த்³விஜாந் ॥ 36 ॥

ஏவம் நித்யார்சநம் குர்யாதாதௌ³ ப்³ராஹ்மண போ⁴ஜநம் ।
த்ரிஶதீநாமபி:⁴ பஶ்சாத்³ப்³ராஹ்மணாந்க்ரமஶோঽர்சயேத் ॥ 37 ॥

தைலாப்⁴யங்கா³திகம் த³த்வா விப⁴வே ஸதி ப⁴க்தித: ।
ஶுக்லப்ரதிபதா³ரப்⁴ய பௌர்ணமாஸ்யவதி⁴ க்ரமாத் ॥ 38 ॥

தி³வஸே தி³வஸே விப்ரா போ⁴ஜ்யா விம்ஶதீஸங்க்²யயா ।
த³ஶபி:⁴ பஞ்சபி⁴ர்வாபி த்ரீபி⁴ரேகநவா தி³நை: ॥ 39 ॥

த்ரிம்ஶத்பஷ்டி: ஶதம் விப்ரா: ஸம்போ⁴ஜ்யஸ்திஶதம் க்ரமாத் ।
ஏவம் ய: குருதே ப⁴க்தயா ஜந்மமத்⁴யே ஸக்ருʼந்நர: ॥ 40 ॥

தஸ்யைவ ஸப²லம் ஜந்ம முக்திஸ்தஸ்ய கரே ஸ்தி²ரா: ।
ரஹஸ்யநாம ஸாஹஸ்த்ர போ⁴ஜநேঽப்யேவ்மேவஹி ॥ 41 ॥

ஆதௌ³ நித்யப³லிம் குர்யாத்பஶ்சாத்³வாஹ்மணபோ⁴ஜநம் ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ரமஹிமா யோ மயோதி³த: ॥ 42 ॥

ஸஶிகராணுரத்ரைகநாமப்நோ மஹிமவாரிதே:⁴ ।
வாக்³தே³வீரசிதே நாமஸாஹஸ்நே யத்³யதீ³ரிதம் ॥ 43 ॥

தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதம் நாம்நோঽப்யேகஸ்ய கீர்தநாத் ।
ஏதந்யைர்ஜபை: ஸ்தோத்ரைரர்சநைர்யத்ப²லம் ப⁴வேத் ॥ 44 ॥

தத்ப²லம் கோடிகு³ணிதம் ப⁴வேந்நாமஶதத்ரயாத் ।
வாக்³தே³விரசிதாஸ்தோத்ரே தாத்³ருʼஶோ மஹிமா யதி³ ॥ 45 ॥

ஸாக்ஷாத்காமேஶகாமேஶீ க்ருʼதே ঽஸ்மிந்க்³ருʼஹ்ருʼதாமிதி ।
ஸக்ருʼத்ஸந்கீர்தநாதே³வ நாம்நாம்நஸ்மிவ்ஶதத்ரயே ॥ 46 ॥

ப⁴வேச்சித்தஸ்ய பர்யப்திர்ந்யூநமந்யாநபேக்ஷிணீ ।
ந ஜ்ஞாதவ்யமிதோঽப்யந்யத்ர ஜப்தவ்யஶ்ச கும்ப⁴ஜ ॥ 47 ॥

யத்³யத்ஸாத்⁴யதமம் கார்ய தத்தத³ர்த²மித³ஞ்ஜபேத் ।
தத்தத்ப²லமவாப்நோதி பஶ்சாத்கார்ய பரீக்ஷயேத் ॥ 48 ॥

யே யே ப்ரயோகா³ஸ்தந்த்ரேஷு தைஸ்தைர்யத்ஸாத்⁴யதே ப²லம் ।
தத்ஸர்வ ஸித்³த⁴யதி க்ஷிப்ரம் நாமத்ரிஶதகீர்தநாத் ॥ 49 ॥

ஆயுஷ்கரம் புஷ்டிகரம் புத்ரத³ம் வஶ்யகாரகம் ।
வித்³யாப்ரத³ம் கீர்திகரம் ஸுக²வித்வப்ரதா³யகம் ॥ 50 ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரத³ம் ஸர்வபோ⁴க³த³ம் ஸர்வஸௌக்²யத³ம் ।
ஸர்வாபி⁴ஷ்டப்ரத³ம் சைவ தே³வ்யா நாமஶதத்ரயம் ॥ 51 ॥

ஏதஜ்ஜபபரோ பூ⁴யாந்நாந்யதி³ச்சே²த்கதா³சந ।
ஏதத்கீர்தநஸந்துஷ்டா ஶ்ரீதே³வீ லலிதாம்பி³கா ॥ 52 ॥

ப⁴க்தஸ்ய யத்³யதி³ஷ்டம் ஸ்யாத்தத்தத்யூரயதே த்⁴ருவம் ।
தஸ்மாத்குபோ⁴த்³ப⁴வமுநே கீர்தய த்வமித³ம் ஸதா³ ॥ 53 ॥

நாபரம் கிஞ்சித³பி தே போ³த்³த⁴வ்யம் நாவஶிஷ்யதே ।
இதி தே கதி²தம் ஸ்தோத்ர லலிதா ப்ரீதிதா³யகம் ॥ 54 ॥

நாவித்³யாவேதி³நே ப்³ரூயாந்நாப⁴க்தாய கதா³சந ।
ந ஶடா²ய ந து³ஷ்டாய நாவிஶ்வாஸாய கஹிர்சித் ॥ 56 ॥

யோ ப்³ரூயாத்ரிஶதீம் நாம்நாம் தஸ்யாநர்தோ² மஹாந்ப⁴வேத் ।
இத்யாஜ்ஞா ஶாங்கரீ ப்ரோக்தா தஸ்மாத்³கோ³ப்யமித³ம் த்வயா ॥ 57 ॥

லலிதா ப்ரேரிதேநைவ மயோக்தம் ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
ரஹஸ்யநாமஸாஹஸ்ராத³பி கோ³ப்யமித³ம் முநே ॥ 58 ॥

ஸூத உவாச –
ஏவமுக்த்வா ஹயக்³ரீவ: கும்ப⁴ஜம் தாபஸோத்தமம் ।
ஸ்தோத்ரேணாநேந லலிதாம் ஸ்துத்வா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥

ஆநந்த³லஹரீமக்³நரமாநஸ: ஸமவர்தத ॥ 59 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ ப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே உத்தராக²ண்டே³
ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாக³ஸ்த்யஸம்வாதே³
ஶ்ரீலலிதாத்ரிஶதீ ஸ்தோத்ர கத²நம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

300 Names of Sri Lalita Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil

॥ 300 Names of Sree Lalita Introduction ॥

This introduction deals with the background of lalitatrishati stotram.

Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the extolling of Lalita. It explains in detail the appearance of the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon bhandasura.

There are three important sub-texts in this purana. The first of these texts is Lalitopakhyana, consisting of 45 chapters and is found in the last chapter of the purana. The last five chapters are especially well known. They extol the the Divine
mother, explain the significance of the mantra of the goddess (shodashakshari-vidya), the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations etc., and the mystical placement of the deities involved in Chakra. The next text
is the celebrated Lalita sahasranama, which consists of 320 verses in three chapters. The third text is the lalita trishati in which 300 names of the goddess is featured.There is a well known commentary on this work attributed to Adi Shankaracharya.

See Also  Sri Datta Stotram – Ghora Kashtodharana Stotram In Tamil

Lalita trishati and lalita sahasranama are dialogues between the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as hayagriva). Hayagriva is the incarnation of Vishnu who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown, who is immortalized as a star in the celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarshi or Ursa Major). He is the patron saint of Tamilnadu being a founder ofa system of medicine called Siddha, and also having drunk the whole ocean in his kamandalum. According to yaska’s Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage, Vasishtha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is given in the lalitopakhyana and is quite interesting. Agastya was visiting several places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to kannchi and worshiped kamakshi and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord Vishnu appeared before Agastya and provided the sage Agastya with the solution of `curing’ the worldly folk from ignorance. He explained that He is the primordial principle, and the source and the end of everything. Though He is above forms and gunas, He involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that He is the pradhhana (primordial) transformed into the universe, and that He is also the purusha (conscious spirit) who is transcendental and beyond all gunas and forms. However to recognize this, one has to perform severe penance, self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord Vishnu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess Tripura. Vishnu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message to gods, sages, and humans. Vishnu requests Agastya to approach his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s sight. Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that
the great Goddess, lalita, is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with the lalita sahasranama (1000 names) and Hayagriva teaches him this great sahasranama.

After this Agastya thanks Hayagriva and tells him that though he has heard about Sri Chakra upasana and the sahasranama he lacks the satisfaction of knowing all the secrets and catches hold of Hayagriva’s feet. Hayagriva is taken aback and keeps quiet.

At this time Goddess Lalita appears to Hayagriva and tells him that both Agastya and his wife Lopamudra are very dear to her, and that Agastya is worthy of receiving the secret Lalita trishati and then disappears.

Hayagriva lifts up Agastya and tells him that he is indeed a great man since Lalita herself had commanded him to impart the trishati to Agastya. He also tells him that he is fortunate to have Agastya as a disciple since he had the vision of Lalita
due to Agastya. He then gives him the following trishati.