300 Names Of Sri Lalita Trishati In Malayalam

॥ Lalita Trishati Malayalam Lyrics ॥

॥ ലലിതാ ത്രിശതി ॥
ലലിതാത്രിശതീസ്തോത്രം
॥ ശ്രീലലിതാത്രിശതീ പൂര്‍വപീഠികാ ॥
അഗസ്ത്യ ഉവാച —
ഹയഗ്രീവ ദയാസിന്ധോ ഭഗവന്‍ശിഷ്യവത്സല ।
ത്വത്തഃ ശ്രുതമശേഷേണ ശ്രോതവ്യം യദ്യദസ്തിതത് ॥ 1 ॥

രഹസ്യ നാമ സാഹസ്രമപി ത്വത്തഃ ശ്രുതം മയ ।
ഇതഃ പരം മേ നാസ്ത്യേവ ശ്രോതവ്യമിതി നിശ്ചയഃ ॥ 2 ॥

തഥാപി മമ ചിത്തസ്യ പര്യാപ്തിര്‍നൈവ ജായതേ।
കാര്‍ത്സ്ന്യാര്‍ഥഃ പ്രാപ്യ ഇത്യേവ ശോചയിഷ്യാംയഹം പ്രഭോ ॥ 3 ॥

കിമിദം കാരണം ബ്രൂഹി ജ്ഞാതവ്യാംശോഽസ്തി വാ പുനഃ ।
അസ്തി ചേന്‍മമ തദ്ബ്രൂഹി ബ്രൂഹീത്യുക്താ പ്രണംയ തം ॥ 4 ॥

സൂത ഉവാച –
സമാലലംബേ തത്പാദ യുഗളം കലശോദ്ഭവഃ ।
ഹയാനനോ ഭീതഭീതഃ കിമിദം കിമിദം ത്വിതി ॥ 5 ॥

മുഞ്ചമുഞ്ചേതി തം ചോക്കാ ചിന്താക്രാന്തോ ബഭൂവ സഃ ।
ചിരം വിചാര്യ നിശ്ചിന്വന്‍ വക്തവ്യം ന മയേത്യസൌ ॥ 6 ॥

തഷ്ണീ സ്ഥിതഃ സ്മരന്നാജ്ഞാം ലലിതാംബാകൃതാം പുരാ ।
പ്രണംയ വിപ്രം സമുനിസ്തത്പാദാവത്യജന്‍സ്ഥിതഃ ॥ 7 ॥

വര്‍ഷത്രയാവധി തഥാ ഗുരുശിഷ്യൌ തഥാ സ്ഥിതൌ।
തഛൃംവന്തശ്ച പശ്യന്തഃ സര്‍വേ ലോകാഃ സുവിസ്മിതാഃ ॥ 8 ॥

തത്ര ശ്രീലലിതാദേവീ കാമേശ്വരസമന്വിതാ ।
പ്രാദുര്‍ഭൂതാ ഹയഗ്രീവം രഹസ്യേവമചോദയത് ॥ 9 ॥

ശ്രീദേവീ ഉവാച –
ആശ്വാനനാവയോഃ പ്രീതിഃ ശാസ്ത്രവിശ്വാസിനി ത്വയി ।
രാജ്യം ദേയം ശിരോ ദേയം ന ദേയാ ഷോഡശാക്ഷരീ ॥ 10 ॥

സ്വമാതൃ ജാരവത് ഗോപ്യാ വിദ്യൈഷത്യാഗമാ ജഗുഃ ।
തതോ ഽതിഗോപനിയാ മേ സര്‍വപൂര്‍തികരീ സ്തുതിഃ ॥ 11 ॥

മയാ കാമേശ്വരേണാപി കൃതാ സാങ്ഗോപിതാ ഭൃശം ।
മദാജ്ഞയാ വചോദേവ്യശ്ചത്രരര്‍നാമസഹസ്രകം ॥ 12 ॥

ആവാഭ്യാം കഥിതാ മുഖ്യാ സര്‍വപൂര്‍തികരീ സ്തുതിഃ ।
സര്‍വക്രിയാണാം വൈകല്യപൂര്‍തിര്യജ്ജപതോ ഭവേത് ॥ 13 ॥

സര്‍വ പൂര്‍തികരം തസ്മാദിദം നാമ കൃതം മയാ ।
തദ്ബ്രൂഹി ത്വമഗസ്ത്യായ പാത്രമേവ ന സംശയഃ ॥ 14 ॥

പത്ന്യസ്യ ലോപാമുദ്രാഖ്യാ മാമുപാസ്തേഽതിഭക്തിതഃ ।
അയഞ്ച നിതരാം ഭക്തസ്തസ്മാദസ്യ വദസ്വ തത് ॥ 15 ॥

അമുഞ്ചമാനസ്ത്വദ്വാദൌ വര്‍ഷത്രയമസൌ സ്ഥിതഃ ।
ഏതജ്ജ്ഞാതുമതോ ഭക്തയാ ഹിതമേവ നിദര്‍ശനം ॥ 16 ॥

ചിത്തപര്യാപ്തിരേതസ്യ നാന്യഥാ സംഭവിഷ്യതീ ।
സര്‍വപൂര്‍തികരം തസ്മാദനുജ്ഞാതോ മയാ വദ ॥ 17 ॥

സൂത ഉവാച –
ഇത്യുക്താന്തരധദാംബാ കാമേശ്വരസമന്വിതാ ।
അഥോത്ഥാപ്യ ഹയഗ്രീവഃ പാണിഭ്യാം കുംഭസംഭവം ॥ 18 ॥

സംസ്ഥാപ്യ നികടേവാച ഉവാച ഭൃശ വിസ്മിതഃ ।
ഹയഗ്രീവ ഉവാച —
കൃതാര്‍ഥോഽസി കൃതാര്‍ഥോഽസി കൃതാര്‍ഥോഽസി ഘടോദ്ഭവ ॥ 19 ॥

ത്വത്സമോ ലലിതാഭക്തോ നാസ്തി നാസ്തി ജഗത്രയേ ।
ഏനാഗസ്ത്യ സ്വയം ദേവീ തവവക്തവ്യമന്വശാത് ॥ 20 ॥

സച്ഛിഷ്യേന ത്വയാ ചാഹം ദൃഷ്ട്വാനസ്മി താം ശിവാം ।
യതന്തേ ദര്‍ശനാര്‍ഥായ ബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വീശപൂര്‍വകാഃ ॥ 21 ॥

അതഃ പരം തേ വക്ഷ്യാമി സര്‍വപൂര്‍തികരം സ്ഥവം ।
യസ്യ സ്മരണ മാത്രേണ പര്യാപ്തിസ്തേ ഭവേദ്ധൃദി ॥ 22 ॥

രഹസ്യനാമ സാഹ്സ്രാദപി ഗുഹ്യതമം മുനേ ।
ആവശ്യകം തതോഽപ്യേതല്ലലിതാം സമുപാസിതും ॥ 23 ॥

തദഹം സമ്പ്രവക്ഷ്യാമി ലലിതാംബാനുശാസനാത് ।
ശ്രീമത്പഞ്ചദശാക്ഷര്യാഃ കാദിവര്‍ണാന്‍ക്രാമന്‍ മുനേ ॥ 24 ॥

പൃഥഗ്വിംശതി നാമാനി കഥിതാനി ഘടോദ്ഭവ ।
ആഹത്യ നാംനാം ത്രിശതീ സര്‍വസമ്പൂര്‍തികാരണീ ॥ 25 ॥

രഹസ്യാദിരഹസ്യൈഷാ ഗോപനീയാ പ്രയത്നതഃ ।
താം ശൃണുഷ്വ മഹാഭാഗ സാവധാനേന ചേതസാ ॥ 26 ॥

കേവലം നാമബുദ്ധിസ്തേ ന കാര്യ തേഷു കുംഭജ।
മന്ത്രാത്മകം ഏതേഷാം നാംനാം നാമാത്മതാപി ച ॥ 27 ॥

തസ്മാദേകാഗ്രമനസാ ശ്രോതവ്യം ച ത്വയാ സദാ ।
സൂത ഉവാച –
ഇതി യുക്താ തം ഹയഗ്രീവഃ പ്രോചേ നാമശതത്രയം ॥ 28 ॥

॥ ഇതി ശ്രീലലിതാത്രിശതീസ്തോത്രസ്യ പൂര്‍വപീഠികാ സമ്പൂര്‍ണം ।

॥ ന്യാസം ॥
അസ്യ ശ്രീലലിതാത്രിശതീ സ്തോത്രനാമാവലിഃ മഹാമന്ത്രസ്യ ഭഗവാന്‍ ഹയഗ്രീവ ഋഷിഃ,
അനുഷ്ടുപ്ഛന്ദഃ, ശ്രീലലിതാമഹാത്രിപുരസുന്ദരീ ദേവതാ,
ഐം ബീജം, സൌഃ ശക്തിഃ, ക്ലോം കീലകം,
മമ ചതുര്‍വിധഫലപുരുഷാര്‍ഥേ ജപേ (വാ) പാരായണേ വിനിയോഗഃ ॥

ഐം അങ്ഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
ക്ലീം തര്‍ജനീഭ്യാം നമഃ ।
സൌഃ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ഐം അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ക്ലോം കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
സൌഃ കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

ഐം ഹൃദയായ നമഃ ।
ക്ലോം ശിരസേ സ്വാഹാ ।
സൌഃ ശിഖായൈ വഷട് ।
ഐം കവചായ ഹും ।
ക്ലോം നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
സൌഃ അസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്‍ഭുവസ്സുവരോമിതി ദിഗ്ബന്ധഃ ॥

॥ ധ്യാനം ॥
അതിമധുരചാപഹസ്താമപരിമിതാമോദസൌഭാഗ്യാം ।
അരുണാമതിശയകരുണാമഭിനവകുലസുന്ദരീം വന്ദേ ॥

॥ ലം ഇത്യാദി പഞ്ചപൂജാ ॥
ലം പൃഥിവ്യാത്മികായൈ ശ്രീലലിതാംബികായൈ ഗന്ധം സമര്‍പയാമി ।
ഹം ആകാശാത്മികായൈ ശ്രീലലിതാംബികായൈ പുഷ്പൈഃ പൂജയാമി ।
യം വായ്വാത്മികായൈ ശ്രീലലിതാംബികായൈ കുങ്കുമം ആവാഹയാമി ।
രം വഹ്യാത്മികായൈ ശ്രീലലിതാംബികായൈ ദീപം ദര്‍ശയാമി ।
വം അമൃതാത്മികായൈ ശ്രീലലിതാംബികായൈ അമൃതം മഹാനൈവേദ്യം നിവേദയാമി ।
സം സര്‍വാത്മികായൈ ശ്രീലലിതാംബികായൈ സര്‍വോപചാരപൂജാം സമര്‍പയാമി ॥

॥ അഥ ശ്രീലലിതാത്രിശതീ സ്തോത്രം ॥
കകാരരൂപാ കല്യാണീ കല്യാണഗുണശാലിനീ ।
കല്യാണശൈലനിലയാ കമനീയാ കലാവതീ ॥ 1 ॥

കമലാക്ഷീ കല്‍മഷഘ്നീ കരുണാമൃതസാഗരാ ।
കദംബകാനനാവാസാ കദംബകുസുമപ്രിയാ ॥ 2 ॥

കന്ദര്‍പവിദ്യാ കന്ദര്‍പജനകാപാങ്ഗവീക്ഷണാ ।
കര്‍പൂരവീടീസൌരഭ്യകല്ലോലിതകകുപ്തടാ ॥ 3 ॥

കലിദോഷഹരാ കഞ്ജലോചനാ കംരവിഗ്രഹാ ।
കര്‍മാദിസാക്ഷിണീ കാരയിത്രീ കര്‍മഫലപ്രദാ ॥ 4 ॥

ഏകാരരൂപാ ചൈകാക്ഷര്യേകാനേകാക്ഷരാകൃതിഃ ।
ഏതത്തദിത്യനിര്‍ദേശ്യാ ചൈകാനന്ദചിദാകൃതിഃ ॥ 5 ॥

ഏവമിത്യാഗമാബോധ്യാ ചൈകഭക്തിമദര്‍ചിതാ ।
ഏകാഗ്രചിത്തനിര്‍ധ്യാതാ ചൈഷണാ രഹിതാദ്ദൃതാ ॥ 6 ॥

ഏലാസുഗന്ധിചികുരാ ചൈനഃ കൂടവിനാശിനീ ।
ഏകഭോഗാ ചൈകരസാ ചൈകൈശ്വര്യപ്രദായിനീ ॥ 7 ॥

ഏകാതപത്രസാംരാജ്യപ്രദാ ചൈകാന്തപൂജിതാ ।
ഏധമാനപ്രഭാ ചൈജദനേകജഗദീശ്വരീ ॥ 8 ॥

ഏകവീരാദിസംസേവ്യാ ചൈകപ്രാഭവശാലിനീ ।
ഈകാരരൂപാ ചേശിത്രീ ചേപ്സിതാര്‍ഥപ്രദായിനീ ॥ 9 ॥

ഈദ്ദൃഗിത്യവിനിര്‍ദേശ്യാ ചേശ്വരത്വവിധായിനീ ।
ഈശാനാദിബ്രഹ്മമയീ ചേശിത്വാദ്യഷ്ടസിദ്ധിദാ ॥ 10 ॥

ഈക്ഷിത്രീക്ഷണസൃഷ്ടാണ്ഡകോടിരീശ്വരവല്ലഭാ ।
ഈഡിതാ ചേശ്വരാര്‍ധാങ്ഗശരീരേശാധിദേവതാ ॥ 11 ॥

ഈശ്വരപ്രേരണകരീ ചേശതാണ്ഡവസാക്ഷിണീ ।
ഈശ്വരോത്സങ്ഗനിലയാ ചേതിബാധാവിനാശിനീ ॥ 12 ॥

ഈഹാവിരാഹിതാ ചേശശക്തിരീഷത്സ്മിതാനനാ ।
ലകാരരൂപാ ലലിതാ ലക്ഷ്മീവാണീനിഷേവിതാ ॥ 13 ॥

ലാകിനീ ലലനാരൂപാ ലസദ്ദാഡിമപാടലാ ।
ലലന്തികാലസത്ഫാലാ ലലാടനയനാര്‍ചിതാ ॥ 14 ॥

See Also  108 Names Of Sri Hariharaputra 2 In Malayalam

ലക്ഷണോജ്ജ്വലദിവ്യാങ്ഗീ ലക്ഷകോട്യണ്ഡനായികാ ।
ലക്ഷ്യാര്‍ഥാ ലക്ഷണാഗംയാ ലബ്ധകാമാ ലതാതനുഃ ॥ 15 ॥

ലലാമരാജദലികാ ലംബിമുക്താലതാഞ്ചിതാ ।
ലംബോദരപ്രസൂര്ലഭ്യാ ലജ്ജാഢ്യാ ലയവര്‍ജിതാ ॥ 16 ॥

ഹ്രീംകാരരൂപാ ഹ്രീംകാരനിലയാ ഹ്രീമ്പദപ്രിയാ ।
ഹ്രീംകാരബീജാ ഹ്രീംകാരമന്ത്രാ ഹ്രീംകാരലക്ഷണാ ॥ 17 ॥

ഹ്രീംകാരജപസുപ്രീതാ ഹ്രീമ്മതീ ഹ്രീംവിഭൂഷണാ ।
ഹ്രീംശീലാ ഹ്രീമ്പദാരാധ്യാ ഹ്രീംഗര്‍ഭാ ഹ്രീമ്പദാഭിധാ ॥ 18 ॥

ഹ്രീംകാരവാച്യാ ഹ്രീംകാരപൂജ്യാ ഹ്രീംകാരപീഠികാ ।
ഹ്രീംകാരവേദ്യാ ഹ്രീംകാരചിന്ത്യാ ഹ്രീം ഹ്രീംശരീരിണീ ॥ 19 ॥

ഹകാരരൂപാ ഹലധൃത്പൂജിതാ ഹരിണേക്ഷണാ ।
ഹരപ്രിയാ ഹരാരാധ്യാ ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രവന്ദിതാ ॥ 20 ॥

ഹയാരൂഢാ സേവിതാംഘ്രിര്‍ഹയമേധസമര്‍ചിതാ ।
ഹര്യക്ഷവാഹനാ ഹംസവാഹനാ ഹതദാനവാ ॥ 21 ॥

ഹത്യാദിപാപശമനീ ഹരിദശ്വാദിസേവിതാ ।
ഹസ്തികുംഭോത്തുങ്കകുചാ ഹസ്തികൃത്തിപ്രിയാങ്ഗനാ ॥ 22 ॥

ഹരിദ്രാകുങ്കുമാ ദിഗ്ധാ ഹര്യശ്വാദ്യമരാര്‍ചിതാ ।
ഹരികേശസഖീ ഹാദിവിദ്യാ ഹാലാമദോല്ലസാ ॥ 23 ॥

സകാരരൂപാ സര്‍വജ്ഞാ സര്‍വേശീ സര്‍വമങ്ഗലാ ।
സര്‍വകര്‍ത്രീ സര്‍വഭര്‍ത്രീ സര്‍വഹന്ത്രീ സനാതനാ ॥ 24 ॥

സര്‍വാനവദ്യാ സര്‍വാങ്ഗസുന്ദരീ സര്‍വസാക്ഷിണീ ।
സര്‍വാത്മികാ സര്‍വസൌഖ്യദാത്രീ സര്‍വവിമോഹിനീ ॥ 25 ॥

സര്‍വാധാരാ സര്‍വഗതാ സര്‍വാവഗുണവര്‍ജിതാ ।
സര്‍വാരുണാ സര്‍വമാതാ സര്‍വഭൂഷണഭൂഷിതാ ॥ 26 ॥

കകാരാര്‍ഥാ കാലഹന്ത്രീ കാമേശീ കാമിതാര്‍ഥദാ ।
കാമസഞ്ജീവിനീ കല്യാ കഠിനസ്തനമണ്ഡലാ ॥ 27 ॥

കരഭോരുഃ കലാനാഥമുഖീ കചജിതാംഭുദാ ।
കടാക്ഷസ്യന്ദികരുണാ കപാലിപ്രാണനായികാ ॥ 28 ॥

കാരുണ്യവിഗ്രഹാ കാന്താ കാന്തിധൂതജപാവലിഃ ।
കലാലാപാ കംബുകണ്ഠീ കരനിര്‍ജിതപല്ലവാ ॥ 29 ॥

കല്‍പവല്ലീ സമഭുജാ കസ്തൂരീ തിലകാഞ്ചിതാ ।
ഹകാരാര്‍ഥാ ഹംസഗതിര്‍ഹാടകാഭരണോജ്ജ്വലാ ॥ 30 ॥

ഹാരഹാരികുചാഭോഗാ ഹാകിനീ ഹല്യവര്‍ജിതാ ।
ഹരിത്പതിസമാരാധ്യാ ഹഠാത്കാരഹതാസുരാ ॥ 31 ॥

ഹര്‍ഷപ്രദാ ഹവിര്‍ഭോക്ത്രീ ഹാര്‍ദസന്തമസാപഹാ ।
ഹല്ലീസലാസ്യസന്തുഷ്ടാ ഹംസമന്ത്രാര്‍ഥരൂപിണീ ॥ 32 ॥

ഹാനോപാദാനനിര്‍മുക്താ ഹര്‍ഷിണീ ഹരിസോദരീ ।
ഹാഹാഹൂഹൂമുഖസ്തുത്യാ ഹാനിവൃദ്ധിവിവര്‍ജിതാ ॥ 33 ॥

ഹയ്യങ്ഗവീനഹൃദയാ ഹരികോപാരുണാംശുകാ ।
ലകാരാഖ്യാ ലതാപൂജ്യാ ലയസ്ഥിത്യുദ്ഭവേശ്വരീ ॥ 34 ॥

ലാസ്യദര്‍ശനസന്തുഷ്ടാ ലാഭാലാഭവിവര്‍ജിതാ ।
ലങ്ഘ്യേതരാജ്ഞാ ലാവണ്യശാലിനീ ലഘുസിദ്ധിദാ ॥ 35 ॥

ലാക്ഷാരസസവര്‍ണാഭാ ലക്ഷ്മണാഗ്രജപൂജിതാ ।
ലഭ്യതരാ ലബ്ധഭക്തിസുലഭാ ലാങ്ഗലായുധാ ॥ 36 ॥

ലഗ്നചാമരഹസ്ത ശ്രീശാരദാ പരിവീജിതാ ।
ലജ്ജാപദസമാരാധ്യാ ലമ്പടാ ലകുലേശ്വരീ ॥ 37 ॥

ലബ്ധമാനാ ലബ്ധരസാ ലബ്ധസമ്പത്സമുന്നതിഃ ।
ഹ്രീംകാരിണീ ച ഹ്രീംകാരീ ഹ്രീമ്മധ്യാ ഹ്രീംശിഖാമണിഃ ॥ 38 ॥

ഹ്രീംകാരകുണ്ഡാഗ്നിശിഖാ ഹ്രീംകാരശശിചന്ദ്രികാ ।
ഹ്രീംകാരഭാസ്കരരുചിര്‍ഹ്രീംകാരാംഭോദചഞ്ചലാ ॥ 39 ॥

ഹ്രീംകാരകന്ദാങ്കുരികാ ഹ്രീംകാരൈകപരായണാം ।
ഹ്രീംകാരദീര്‍ഘികാഹംസീ ഹ്രീംകാരോദ്യാനകേകിനീ ॥ 40 ॥

ഹ്രീംകാരാരണ്യഹരിണീ ഹ്രീംകാരാവാലവല്ലരീ ।
ഹ്രീംകാരപഞ്ജരശുകീ ഹ്രീംകാരാങ്ഗണദീപികാ ॥ 41 ॥

ഹ്രീംകാരകന്ദരാ സിംഹീ ഹ്രീംകാരാംഭോജഭൃങ്ഗികാ ।
ഹ്രീംകാരസുമനോ മാധ്വീ ഹ്രീംകാരതരുമഞ്ജരീ ॥ 42 ॥

സകാരാഖ്യാ സമരസാ സകലാഗമസംസ്തുതാ ।
സര്‍വവേദാന്ത താത്പര്യഭൂമിഃ സദസദാശ്രയാ ॥ 43 ॥

സകലാ സച്ചിദാനന്ദാ സാധ്യാ സദ്ഗതിദായിനീ ।
സനകാദിമുനിധ്യേയാ സദാശിവകുടുംബിനീ ॥ 44 ॥

സകാലാധിഷ്ഠാനരൂപാ സത്യരൂപാ സമാകൃതിഃ ।
സര്‍വപ്രപഞ്ചനിര്‍മാത്രീ സമനാധികവര്‍ജിതാ ॥ 45 ॥

സര്‍വോത്തുങ്ഗാ സങ്ഗഹീനാ സഗുണാ സകലേഷ്ടദാ । var സകലേശ്വരീ
കകാരിണീ കാവ്യലോലാ കാമേശ്വരമനോഹരാ ॥ 46 ॥

കാമേശ്വരപ്രണാനാഡീ കാമേശോത്സങ്ഗവാസിനീ ।
കാമേശ്വരാലിങ്ഗിതാങ്ഗീ കാമേശ്വരസുഖപ്രദാ ॥ 47 ॥

കാമേശ്വരപ്രണയിനീ കാമേശ്വരവിലാസിനീ ।
കാമേശ്വരതപഃ സിദ്ധിഃ കാമേശ്വരമനഃപ്രിയാ ॥ 48 ॥

കാമേശ്വരപ്രാണനാഥാ കാമേശ്വരവിമോഹിനീ ।
കാമേശ്വരബ്രഹ്മവിദ്യാ കാമേശ്വരഗൃഹേശ്വരീ ॥ 49 ॥

കാമേശ്വരാഹ്ലാദകരീ കാമേശ്വരമഹേശ്വരീ ।
കാമേശ്വരീ കാമകോടിനിലയാ കാങ്ക്ഷിതാര്‍ഥദാ ॥ 50 ॥

ലകാരിണീ ലബ്ധരൂപാ ലബ്ധധീര്ലബ്ധവാഞ്ചിതാ ।
ലബ്ധപാപമനോദൂരാ ലബ്ധാഹങ്കാരദുര്‍ഗമാ ॥ 51 ॥

ലബ്ധശക്തിര്ലബ്ധദേഹാ ലബ്ധൈശ്വര്യസമുന്നതിഃ ।
ലബ്ധവൃദ്ധിര്ലബ്ധലീലാ ലബ്ധയൌവനശാലിനീ ॥ 52 ॥ var ലബ്ധബുധിഃ

ലബ്ധാതിശയസര്‍വാങ്ഗസൌന്ദര്യാ ലബ്ധവിഭ്രമാ ।
ലബ്ധരാഗാ ലബ്ധപതിര്ലബ്ധനാനാഗമസ്ഥിതിഃ ॥ 53 ॥ var ലബ്ധഗതി

ലബ്ധഭോഗാ ലബ്ധസുഖാ ലബ്ധഹര്‍ഷാഭിപൂരിതാ । പൂജിതാ
ഹ്രീംകാരമൂര്‍തിര്‍ഹ്രീണ്‍കാരസൌധശൃങ്ഗകപോതികാ ॥ 54 ॥

ഹ്രീംകാരദുഗ്ധാബ്ധിസുധാ ഹ്രീംകാരകമലേന്ദിരാ ।
ഹ്രീംകാരമണിദീപാര്‍ചിര്‍ഹ്രീംകാരതരുശാരികാ ॥ 55 ॥

ഹ്രീംകാരപേടകമണിര്‍ഹ്രീംകാരദര്‍ശബിംബിതാ ।
ഹ്രീംകാരകോശാസിലതാ ഹ്രീംകാരാസ്ഥാനനര്‍തകീ ॥ 56 ॥

ഹ്രീംകാരശുക്തികാ മുക്താമണിര്‍ഹ്രീംകാരബോധിതാ ।
ഹ്രീംകാരമയസൌവര്‍ണസ്തംഭവിദ്രുമപുത്രികാ ॥ 57 ॥

ഹ്രീംകാരവേദോപനിഷദ് ഹ്രീംകാരാധ്വരദക്ഷിണാ ।
ഹ്രീംകാരനന്ദനാരാമനവകല്‍പക വല്ലരീ ॥ 58 ॥

ഹ്രീംകാരഹിമവദ്ഗങ്ഗാ ഹ്രീംകാരാര്‍ണവകൌസ്തുഭാ ।
ഹ്രീംകാരമന്ത്രസര്‍വസ്വാ ഹ്രീംകാരപരസൌഖ്യദാ ॥ 59 ॥

॥ ഇതി ശ്രീലലിതാത്രിശതീസ്തോത്രം സമ്പൂര്‍ണം ॥

॥ ശ്രീലലിതാ ത്രിശതീ ഉത്തരപീഠികാ ॥

ഹയഗ്രീവ ഉവാച –

ഇത്യേവം തേ മയാഖ്യാതം ദേവ്യാ നാമശതത്രയം ।
രഹസ്യാതിരഹസ്യത്വാദ്ഗോപനീയം ത്വയാ മുനേ ॥ 1 ॥

ശിവവര്‍ണാനി നാമാനി ശ്രീദേവ്യാ കഥിതാനി ഹി ।
ശക്തയക്ഷരാണി നാമാനി കാമേശകഥിതാനി ച ॥ 2 ॥

ഉഭയാക്ഷരനാമാനി ഹ്യുഭാഭ്യാം കഥിതാനി വൈ ।
തദന്യൈര്‍ഗ്രഥിതം സ്തോത്രമേതസ്യ സദൃശം കിമു ॥ 3 ॥

നാനേന സദൃശം സ്തോത്രം ശ്രീദേവീ പ്രീതിദായകം ।
ലോകത്രയേഽപി കല്യാണം സംഭവേന്നാത്ര സംശയഃ ॥ 4 ॥

സൂത ഉവാച –

ഇതി ഹയമുഖഗീതം സ്തോത്രരാജം നിശംയ
പ്രഗലിത കലുഷോഽഭൃച്ചിത്തപര്യാപ്തിമേത്യ ।

നിജഗുരുമഥ നത്വാ കുംഭജന്‍മാ തദുക്തം
പുനരധികരഹസ്യം ജ്ഞാതുമേവം ജഗാദ ॥ 5 ॥

അഗസ്ത്യ ഉവാച —
അശ്വാനന മഹാഭാഗ രഹസ്യമപി മേ വദ ।
ശിവവര്‍ണാനി കാന്യത്ര ശക്തിവര്‍ണാനി കാനി ഹി ॥ 6 ॥

ഉഭയോരപി വര്‍ണാനി കാനി വാ വദ ദേശിക।
ഇതി പൃഷ്ടഃ കുംഭജേന ഹയഗ്രീവോഽവദത്യുനഃ ॥ 7 ॥

ഹയഗ്രീവ ഉവാച –

തവ ഗോപ്യം കിമസ്തീഹ സാക്ഷാദംബാനുശാസനാത് ।
ഇദം ത്വതിരഹസ്യം തേ വക്ഷ്യാമി കുംഭജ ॥ 8 ॥

ഏതദ്വിജ്ഞനമാത്രേണ ശ്രിവിദ്യാ സിദ്ധിദാ ഭവേത് ।
കത്രയം ഹദ്ബയം ചൈവ ശൈവോ ഭാഗഃ പ്രകീര്‍തിതഃ ॥ 9 ॥

ശക്തയക്ഷരാണി ശേഷാണിഹ്രീങ്കാര ഉഭയാത്മകഃ ।
ഏവം വിഭാഗമജ്ഞാത്വാ യേ വിദ്യാജപശാലിനഃ ॥ 10 ॥

ന തേശാം സിദ്ധിദാ വിദ്യാ കല്‍പകോടിശതൈരപി ।
ചതുര്‍ഭിഃ ശിവചക്രൈശ്ച ശക്തിചക്രൈശ്ച പഞ്ചഭിഃ ॥ 11 ॥

നവ ചക്രൈശ്ല സംസിദ്ധം ശ്രീചക്രം ശിവയോര്‍വപുഃ ।
ത്രികോണമഷ്ടകോനം ച ദശകോണദ്ബയം തഥാ ॥ 12 ॥

ചതുര്‍ദശാരം ചൈതാനി ശക്തിചക്രാണി പഞ്ച ച ।
ബിന്ദുശ്ചാഷ്ടദലം പദ്മം പദ്മം ഷോഡശപത്രകം ॥ 13 ॥

ചതുരശ്രം ച ചത്വാരി ശിവചക്രാണ്യനുക്രമാത് ।
ത്രികോണേ ബൈന്ദവം ശ്ലിഷ്ടം അഷ്ടാരേഷ്ടദലാംബുജം ॥ 14 ॥

ദശാരയോഃ ഷോഡശാരം ഭൂഗൃഹം ഭുവനാശ്രകേ ।
ശൈവാനാമപി ശാക്താനാം ചക്രാണാം ച പരസ്പരം ॥ 15 ॥

See Also  Rangarajastavam In Malayalam

അവിനാഭാവസംബന്ധം യോ ജാനാതി സ ചക്രവിത് ।
ത്രികോണരൂപിണി ശക്തിര്‍ബിന്ദുരൂപപരഃ ശിവഃ ॥ 16 ॥

അവിനാഭാവസംബന്ധം തസ്മാദ്വിന്ദുത്രികോണയോഃ ।
ഏവം വിഭാഗമജ്ഞാത്വാ ശ്രീചക്രം യഃ സമര്‍ചയേത് ॥ 17 ॥

ന തത്ഫലമവാപ്നോതി ലലിതാംബാ ന തുഷ്യതി ।
യേ ച ജാനന്തി ലോകേഽസ്മിന്‍ശ്രീവിദ്യാചക്രവേദിനഃ ॥ 18 ॥

സാമന്യവേദിനഃ സര്‍വേ വിശേഷജ്ഞോഽതിദുര്ലഭഃ ।
സ്വയം വിദ്യാ വിശേഷജ്ഞോ വിശേഷജ്ഞ സമര്‍ചയേത് ॥ 19 ॥

തസ്മൈഃ ദേയം തതോ ഗ്രാഹ്യമശക്തസ്തവ്യദാപയേത്।
അന്ധംതമഃ പ്രവിശന്തി യേ ഽവിദ്യാം സമുപാസതേ ॥ 20 ॥

ഇതി ശ്രുതിരപാഹൈതാനവിദ്യോപാസകാന്‍പുനഃ ।
വിദ്യാന്യോപാസകാനേവ നിന്ദത്യാരുണികീ ശ്രുതിഃ ॥ 21 ॥

അശ്രുതാ സശ്രുതാസശ്വ യജ്ചാനോം യേഽപ്യയഞ്ജനഃ ।
സവര്യന്തോ നാപേക്ഷന്തേ ഇന്ദ്രമഗ്നിശ്ച യേ വിദുഃ ॥ 22 ॥

സികതാ ഇവ സംയന്തി രശ്മിഭിഃ സമുദീരിതാഃ ।
അസ്മാല്ലോകാദമുഷ്മാച്ചേത്യാഹ ചാരണ്യക ശ്രുതിഃ ॥ 23 ॥

യസ്യ നോ പശ്ചിമം ജന്‍മ യദി വാ ശങ്കരഃ സ്വയം।
തേനൈവ ലഭ്യതേ വിദ്യാ ശ്രീമത്പച്ചദശാക്ഷരീ ॥ 24 ॥

ഇതി മന്ത്രേഷു ബഹുധാ വിദ്യായാ മഹിമോച്യതേ ।
മോക്ഷൈകഹേതുവിദ്യാ തു ശ്രീവിദ്യാ നാത്ര സംശയഃ ॥ 25 ॥

ന ശില്‍പദി ജ്ഞാനയുക്തേ വിദ്വച്ഛവ്ധഃ പ്രയുജ്യതേ ।
മോക്ഷൈകഹേതുവിദ്യാ സാ ശ്രീവിദ്യൈവ ന സംശയഃ ॥ 26 ॥

തസ്മാദ്വിദ്യാവിദേവാത്ര വിദ്വാന്വിദ്വാനിതീര്യതേ ।
സ്വയം വിദ്യാവിദേ ദദ്യാത്ഖ്യാപയേത്തദ്ഗുണാന്‍സുധീഃ ॥ 27 ॥

സ്വയംവിദ്യാരഹസ്യജ്ഞോ വിദ്യാമാഹാത്മ്യമവേദ്യപി
വിദ്യാവിദം നാര്‍ചയേച്ചേത്കോ വാ തം പൂജയേജ്ജനഃ ॥ 28 ॥

പ്രസങ്ഗാദിദമുക്തം തേ പ്രകൃതം ശൃണു കുംഭജ ।
യഃ കീര്‍തയേത്സകൃത്ഭക്തയാ ദിവ്യനാമശതത്രയം ॥ 29 ॥

തസ്യ പുണ്യമഹം വക്ഷ്യേ ദ്വം കുംഭസംഭവ ।
രഹസ്യനാമസാഹസ്രപാഠേ യത്ഫലമീരിതം ॥ 30 ॥

തത്ഫലം കോടിഗുണിതമേകനാമജപാദ്ഭവേത് ।
കാമേശ്വരീകാമേശാഭ്യാം കൃതം നാമശതത്രയം ॥ 31 ॥

നാന്യേന തുലയേദേതത്സ്തോത്രേണാന്യ കൃതേന ച ।
ശ്രിയഃ പരമ്പരാ യസ്യ ഭാവി വാ ചോത്തരോത്തരം ॥ 32 ॥

തേനൈവ ലഭ്യതേ ചൈതത്പശ്ചാച്ഛേയഃ പരീക്ഷയേത് ।
അസ്യാ നാംനാം ത്രിശത്യാസ്തു മഹിമാ കേന വര്‍ണയതേ ॥ 33 ॥

യാ സ്വയം ശിവയോര്‍വക്തപദ്മാഭ്യാം പരിനിഃസൃതാ ।
നിത്യം ഷോഡശസങ്ഖ്യാകാന്വിപ്രാനാദൌ തു ഭോജയേത് ॥ 34 ॥

അഭ്യക്താംസിതിലതൈലേന സ്നാതാനുഷ്ണേന വാരിണാ ।
അഭ്യര്‍ച ഗന്ധപുഷ്പാദ്യൈഃ കാമേശ്വര്യാദിനാമഭിഃ ॥ 35 ॥

സൂപാപൂപൈഃ ശര്‍കരാദ്മൈഃ പായസൈഃ ഫലസംയുതൈഃ ।
വിദ്യാവിദോ വിശേഷേണ ഭോജയേത്പോഡശ ദ്വിജാന്‍ ॥ 36 ॥

ഏവം നിത്യാര്‍ചനം കുര്യാതാദൌ ബ്രാഹ്മണ ഭോജനം ।
ത്രിശതീനാമഭിഃ പശ്ചാദ്ബ്രാഹ്മണാന്‍ക്രമശോഽര്‍ചയേത് ॥ 37 ॥

തൈലാഭ്യങ്ഗാതികം ദത്വാ വിഭവേ സതി ഭക്തിതഃ ।
ശുക്ലപ്രതിപദാരഭ്യ പൌര്‍ണമാസ്യവധി ക്രമാത് ॥ 38 ॥

ദിവസേ ദിവസേ വിപ്രാ ഭോജ്യാ വിംശതീസങ്ഖ്യയാ ।
ദശഭിഃ പഞ്ചഭിര്‍വാപി ത്രീഭിരേകനവാ ദിനൈഃ ॥ 39 ॥

ത്രിംശത്പഷ്ടിഃ ശതം വിപ്രാഃ സംഭോജ്യസ്തിശതം ക്രമാത് ।
ഏവം യഃ കുരുതേ ഭക്തയാ ജന്‍മമധ്യേ സകൃന്നരഃ ॥ 40 ॥

തസ്യൈവ സഫലം ജന്‍മ മുക്തിസ്തസ്യ കരേ സ്ഥിരാഃ ।
രഹസ്യനാമ സാഹസ്ത്ര ഭോജനേഽപ്യേവ്മേവഹി ॥ 41 ॥

ആദൌ നിത്യബലിം കുര്യാത്പശ്ചാദ്വാഹ്മണഭോജനം ।
രഹസ്യനാമസാഹസ്രമഹിമാ യോ മയോദിതഃ ॥ 42 ॥

സശികരാണുരത്രൈകനാമപ്നോ മഹിമവാരിധേഃ ।
വാഗ്ദേവീരചിതേ നാമസാഹസ്നേ യദ്യദീരിതം ॥ 43 ॥

തത്ഫലം കോടിഗുണിതം നാംനോഽപ്യേകസ്യ കീര്‍തനാത് ।
ഏതന്യൈര്‍ജപൈഃ സ്തോത്രൈരര്‍ചനൈര്യത്ഫലം ഭവേത് ॥ 44 ॥

തത്ഫലം കോടിഗുണിതം ഭവേന്നാമശതത്രയാത് ।
വാഗ്ദേവിരചിതാസ്തോത്രേ താദൃശോ മഹിമാ യദി ॥ 45 ॥

സാക്ഷാത്കാമേശകാമേശീ കൃതേ ഽസ്മിന്‍ഗൃഹൃതാമിതി ।
സകൃത്സന്‍കീര്‍തനാദേവ നാംനാംനസ്മിവ്ശതത്രയേ ॥ 46 ॥

ഭവേച്ചിത്തസ്യ പര്യപ്തിര്‍ന്യൂനമന്യാനപേക്ഷിണീ ।
ന ജ്ഞാതവ്യമിതോഽപ്യന്യത്ര ജപ്തവ്യശ്ച കുംഭജ ॥ 47 ॥

യദ്യത്സാധ്യതമം കാര്യ തത്തദര്‍ഥമിദഞ്ജപേത് ।
തത്തത്ഫലമവാപ്നോതി പശ്ചാത്കാര്യ പരീക്ഷയേത് ॥ 48 ॥

യേ യേ പ്രയോഗാസ്തന്ത്രേഷു തൈസ്തൈര്യത്സാധ്യതേ ഫലം ।
തത്സര്‍വ സിദ്ധയതി ക്ഷിപ്രം നാമത്രിശതകീര്‍തനാത് ॥ 49 ॥

ആയുഷ്കരം പുഷ്ടികരം പുത്രദം വശ്യകാരകം ।
വിദ്യാപ്രദം കീര്‍തികരം സുഖവിത്വപ്രദായകം ॥ 50 ॥

സര്‍വസമ്പത്പ്രദം സര്‍വഭോഗദം സര്‍വസൌഖ്യദം ।
സര്‍വാഭിഷ്ടപ്രദം ചൈവ ദേവ്യാ നാമശതത്രയം ॥ 51 ॥

ഏതജ്ജപപരോ ഭൂയാന്നാന്യദിച്ഛേത്കദാചന ।
ഏതത്കീര്‍തനസന്തുഷ്ടാ ശ്രീദേവീ ലലിതാംബികാ ॥ 52 ॥

ഭക്തസ്യ യദ്യദിഷ്ടം സ്യാത്തത്തത്യൂരയതേ ധ്രുവം ।
തസ്മാത്കുഭോദ്ഭവമുനേ കീര്‍തയ ത്വമിദം സദാ ॥ 53 ॥

നാപരം കിഞ്ചിദപി തേ ബോദ്ധവ്യം നാവശിഷ്യതേ ।
ഇതി തേ കഥിതം സ്തോത്ര ലലിതാ പ്രീതിദായകം ॥ 54 ॥

നാവിദ്യാവേദിനേ ബ്രൂയാന്നാഭക്തായ കദാചന ।
ന ശഠായ ന ദുഷ്ടായ നാവിശ്വാസായ കഹിര്‍ചിത് ॥ 56 ॥

യോ ബ്രൂയാത്രിശതീം നാംനാം തസ്യാനര്‍ഥോ മഹാന്‍ഭവേത് ।
ഇത്യാജ്ഞാ ശാങ്കരീ പ്രോക്താ തസ്മാദ്ഗോപ്യമിദം ത്വയാ ॥ 57 ॥

ലലിതാ പ്രേരിതേനൈവ മയോക്തം സ്തോത്രമുത്തമം ।
രഹസ്യനാമസാഹസ്രാദപി ഗോപ്യമിദം മുനേ ॥ 58 ॥

സൂത ഉവാച –
ഏവമുക്ത്വാ ഹയഗ്രീവഃ കുംഭജം താപസോത്തമം ।
സ്തോത്രേണാനേന ലലിതാം സ്തുത്വാ ത്രിപുരസുന്ദരീ ॥

ആനന്ദലഹരീമഗ്നരമാനസഃ സമവര്‍തത ॥ 59 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ബ്രഹ്മാണ്ഡപുരാണേ ഉത്തരാഖണ്ഡേ
ശ്രീ ഹയഗ്രീവാഗസ്ത്യസംവാദേ
ശ്രീലലിതാത്രിശതീ സ്തോത്ര കഥനം സമ്പൂര്‍ണം ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

300 Names of Sri Lalita Trishati in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannada – Malayalam – OdiaTeluguTamil

॥ 300 Names of Sree Lalita Introduction ॥

This introduction deals with the background of lalitatrishati stotram.

Among the 18 puranas, brahmanda-purana is well known for the extolling of Lalita. It explains in detail the appearance of the Goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon bhandasura.

There are three important sub-texts in this purana. The first of these texts is Lalitopakhyana, consisting of 45 chapters and is found in the last chapter of the purana. The last five chapters are especially well known. They extol the the Divine
mother, explain the significance of the mantra of the goddess (shodashakshari-vidya), the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations etc., and the mystical placement of the deities involved in Chakra. The next text
is the celebrated Lalita sahasranama, which consists of 320 verses in three chapters. The third text is the lalita trishati in which 300 names of the goddess is featured.There is a well known commentary on this work attributed to Adi Shankaracharya.

See Also  108 Names Of Vasavi Kanyakaparameshvari 2 – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Lalita trishati and lalita sahasranama are dialogues between the sage Agastya and the god Hayagriva (Pronounced as hayagriva). Hayagriva is the incarnation of Vishnu who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown, who is immortalized as a star in the celestial heavens(one of the seven Rishi-s, saptarshi or Ursa Major). He is the patron saint of Tamilnadu being a founder ofa system of medicine called Siddha, and also having drunk the whole ocean in his kamandalum. According to yaska’s Nirukta, Agastya is the half-brother of the great sage, Vasishtha.

The story of the meeting of Agastya and Hayagriva is given in the lalitopakhyana and is quite interesting. Agastya was visiting several places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to kannchi and worshiped kamakshi and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord Vishnu appeared before Agastya and provided the sage Agastya with the solution of `curing’ the worldly folk from ignorance. He explained that He is the primordial principle, and the source and the end of everything. Though He is above forms and gunas, He involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that He is the pradhhana (primordial) transformed into the universe, and that He is also the purusha (conscious spirit) who is transcendental and beyond all gunas and forms. However to recognize this, one has to perform severe penance, self-discipline etc. If (since) this is difficult, Lord Vishnu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other Gods like Shiva and Brahma have worshiped the goddess Tripura. Vishnu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he (Agastya) can spread the message to gods, sages, and humans. Vishnu requests Agastya to approach his incarnation, Hayagriva and disappears from Agastya’s sight. Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that
the great Goddess, lalita, is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with the lalita sahasranama (1000 names) and Hayagriva teaches him this great sahasranama.

After this Agastya thanks Hayagriva and tells him that though he has heard about Sri Chakra upasana and the sahasranama he lacks the satisfaction of knowing all the secrets and catches hold of Hayagriva’s feet. Hayagriva is taken aback and keeps quiet.

At this time Goddess Lalita appears to Hayagriva and tells him that both Agastya and his wife Lopamudra are very dear to her, and that Agastya is worthy of receiving the secret Lalita trishati and then disappears.

Hayagriva lifts up Agastya and tells him that he is indeed a great man since Lalita herself had commanded him to impart the trishati to Agastya. He also tells him that he is fortunate to have Agastya as a disciple since he had the vision of Lalita
due to Agastya. He then gives him the following trishati.