Advaita Pancharatnam In Tamil

॥ அத்³வைத பஞ்சரத்நம் Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ: ॥ நாஹம் தே³ஹோ நேந்த்³ரியாண்யந்தரங்கோ³நாஹங்கார: ப்ராணவர்கோ³ ந பு³த்³தி:⁴ ।தா³ராபத்யக்ஷேத்ரவித்தாதி³தூ³ர:ஸாக்ஷீ நித்ய: ப்ரத்யகா³த்மா ஶிவோঽஹம் ॥ 1 ॥ ரஜ்ஜ்வஜ்ஞாநாத்³பா⁴தி ரஜ்ஜௌ யதா²ஹி:ஸ்வாத்மாஜ்ஞாநாதா³த்மநோ ஜீவபா⁴வ: ।ஆப்தோக்த்யாঽஹிப்⁴ராந்திநாஶோ ஸ ரஜ்ஜு-ர்ஜீவோ நாஹம் தே³ஶிகோக்த்யா ஶிவோঽஹம் ॥ 2 ॥ ஆபா⁴தீத³ம் விஶ்வமாத்மந்யஸத்யம்ஸத்யஜ்ஞாநாநந்த³ரூபே விமோஹாத் ।நித்³ராமோஹாத்ஸ்வப்நவத்தந்ந ஸத்யம்ஶுத்³த:⁴ பூர்ணோ நித்ய ஏக: ஶிவோঽஹம் ॥ 3 ॥ நாஹம் ஜாதோ ந ப்ரவ்ருʼத்³தோ⁴ ந நஷ்டோதே³ஹஸ்யோக்தா: ப்ராக்ருʼதா: ஸர்வத⁴ர்மா: … Read more

Advaita Pancharatnam In Telugu

॥ అద్వైత పఞ్చరత్నమ్ Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీః ॥ నాహం దేహో నేన్ద్రియాణ్యన్తరఙ్గోనాహఙ్కారః ప్రాణవర్గో న బుద్ధిః ।దారాపత్యక్షేత్రవిత్తాదిదూరఃసాక్షీ నిత్యః ప్రత్యగాత్మా శివోఽహమ్ ॥ ౧ ॥ రజ్జ్వజ్ఞానాద్భాతి రజ్జౌ యథాహిఃస్వాత్మాజ్ఞానాదాత్మనో జీవభావః ।ఆప్తోక్త్యాఽహిభ్రాన్తినాశో స రజ్జు-ర్జీవో నాహం దేశికోక్త్యా శివోఽహమ్ ॥ ౨ ॥ ఆభాతీదం విశ్వమాత్మన్యసత్యమ్సత్యజ్ఞానానన్దరూపే విమోహాత్ ।నిద్రామోహాత్స్వప్నవత్తన్న సత్యమ్శుద్ధః పూర్ణో నిత్య ఏకః శివోఽహమ్ ॥ ౩ ॥ నాహం జాతో న ప్రవృద్ధో న నష్టోదేహస్యోక్తాః ప్రాకృతాః సర్వధర్మాః … Read more

Advaita Pancharatnam In Malayalam

॥ അദ്വൈത പഞ്ചരത്നം Malayalam Lyrics ॥ ॥ ശ്രീഃ ॥ നാഹം ദേഹോ നേന്ദ്രിയാണ്യന്തരങ്ഗോനാഹങ്കാരഃ പ്രാണവര്‍ഗോ ന ബുദ്ധിഃ ।ദാരാപത്യക്ഷേത്രവിത്താദിദൂരഃസാക്ഷീ നിത്യഃ പ്രത്യഗാത്മാ ശിവോഽഹം ॥ 1 ॥ രജ്ജ്വജ്ഞാനാദ്ഭാതി രജ്ജൌ യഥാഹിഃസ്വാത്മാജ്ഞാനാദാത്മനോ ജീവഭാവഃ ।ആപ്തോക്ത്യാഽഹിഭ്രാന്തിനാശോ സ രജ്ജു-ര്‍ജീവോ നാഹം ദേശികോക്ത്യാ ശിവോഽഹം ॥ 2 ॥ ആഭാതീദം വിശ്വമാത്മന്യസത്യംസത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപേ വിമോഹാത് ।നിദ്രാമോഹാത്സ്വപ്നവത്തന്ന സത്യംശുദ്ധഃ പൂര്‍ണോ നിത്യ ഏകഃ ശിവോഽഹം ॥ 3 ॥ നാഹം ജാതോ ന പ്രവൃദ്ധോ ന നഷ്ടോദേഹസ്യോക്താഃ പ്രാകൃതാഃ സര്‍വധര്‍മാഃ … Read more

Advaita Pancharatnam In Odia

॥ ଅଦ୍ଵୈତ ପଞ୍ଚରତ୍ନମ୍ Odia Lyrics ॥ ॥ ଶ୍ରୀଃ ॥ ନାହଂ ଦେହୋ ନେନ୍ଦ୍ରିୟାଣ୍ୟନ୍ତରଙ୍ଗୋନାହଙ୍କାରଃ ପ୍ରାଣଵର୍ଗୋ ନ ବୁଦ୍ଧିଃ ।ଦାରାପତ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଵିତ୍ତାଦିଦୂରଃସାକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟଗାତ୍ମା ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୧ ॥ ରଜ୍ଜ୍ଵଜ୍ଞାନାଦ୍ଭାତି ରଜ୍ଜୌ ୟଥାହିଃସ୍ଵାତ୍ମାଜ୍ଞାନାଦାତ୍ମନୋ ଜୀଵଭାଵଃ ।ଆପ୍ତୋକ୍ତ୍ୟାଽହିଭ୍ରାନ୍ତିନାଶୋ ସ ରଜ୍ଜୁ-ର୍ଜୀଵୋ ନାହଂ ଦେଶିକୋକ୍ତ୍ୟା ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୨ ॥ ଆଭାତୀଦଂ ଵିଶ୍ଵମାତ୍ମନ୍ୟସତ୍ୟମ୍ସତ୍ୟଜ୍ଞାନାନନ୍ଦରୂପେ ଵିମୋହାତ୍ ।ନିଦ୍ରାମୋହାତ୍ସ୍ଵପ୍ନଵତ୍ତନ୍ନ ସତ୍ୟମ୍ଶୁଦ୍ଧଃ ପୂର୍ଣୋ ନିତ୍ୟ ଏକଃ ଶିଵୋଽହମ୍ ॥ ୩ ॥ ନାହଂ ଜାତୋ ନ ପ୍ରଵୃଦ୍ଧୋ ନ ନଷ୍ଟୋଦେହସ୍ୟୋକ୍ତାଃ ପ୍ରାକୃତାଃ ସର୍ଵଧର୍ମାଃ … Read more

Advaita Pancharatnam In Kannada

॥ ಅದ್ವೈತ ಪಂಚರತ್ನಮ್ Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀಃ ॥ ನಾಹಂ ದೇಹೋ ನೇನ್ದ್ರಿಯಾಣ್ಯನ್ತರಂಗೋನಾಹಂಕಾರಃ ಪ್ರಾಣವರ್ಗೋ ನ ಬುದ್ಧಿಃ ।ದಾರಾಪತ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಿತ್ತಾದಿದೂರಃಸಾಕ್ಷೀ ನಿತ್ಯಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 1 ॥ ರಜ್ಜ್ವಜ್ಞಾನಾದ್ಭಾತಿ ರಜ್ಜೌ ಯಥಾಹಿಃಸ್ವಾತ್ಮಾಜ್ಞಾನಾದಾತ್ಮನೋ ಜೀವಭಾವಃ ।ಆಪ್ತೋಕ್ತ್ಯಾಽಹಿಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶೋ ಸ ರಜ್ಜು-ರ್ಜೀವೋ ನಾಹಂ ದೇಶಿಕೋಕ್ತ್ಯಾ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 2 ॥ ಆಭಾತೀದಂ ವಿಶ್ವಮಾತ್ಮನ್ಯಸತ್ಯಮ್ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನನ್ದರೂಪೇ ವಿಮೋಹಾತ್ ।ನಿದ್ರಾಮೋಹಾತ್ಸ್ವಪ್ನವತ್ತನ್ನ ಸತ್ಯಮ್ಶುದ್ಧಃ ಪೂರ್ಣೋ ನಿತ್ಯ ಏಕಃ ಶಿವೋಽಹಮ್ ॥ 3 ॥ ನಾಹಂ ಜಾತೋ ನ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ ನ ನಷ್ಟೋದೇಹಸ್ಯೋಕ್ತಾಃ ಪ್ರಾಕೃತಾಃ ಸರ್ವಧರ್ಮಾಃ … Read more

Advaita Pancharatnam In Gujarati

॥ અદ્વૈત પઞ્ચરત્નમ્ Gujarati Lyrics ॥ ॥ શ્રીઃ ॥ નાહં દેહો નેન્દ્રિયાણ્યન્તરઙ્ગોનાહઙ્કારઃ પ્રાણવર્ગો ન બુદ્ધિઃ ।દારાપત્યક્ષેત્રવિત્તાદિદૂરઃસાક્ષી નિત્યઃ પ્રત્યગાત્મા શિવોઽહમ્ ॥ ૧ ॥ રજ્જ્વજ્ઞાનાદ્ભાતિ રજ્જૌ યથાહિઃસ્વાત્માજ્ઞાનાદાત્મનો જીવભાવઃ ।આપ્તોક્ત્યાઽહિભ્રાન્તિનાશો સ રજ્જુ-ર્જીવો નાહં દેશિકોક્ત્યા શિવોઽહમ્ ॥ ૨ ॥ આભાતીદં વિશ્વમાત્મન્યસત્યમ્સત્યજ્ઞાનાનન્દરૂપે વિમોહાત્ ।નિદ્રામોહાત્સ્વપ્નવત્તન્ન સત્યમ્શુદ્ધઃ પૂર્ણો નિત્ય એકઃ શિવોઽહમ્ ॥ ૩ ॥ નાહં જાતો ન પ્રવૃદ્ધો ન નષ્ટોદેહસ્યોક્તાઃ પ્રાકૃતાઃ સર્વધર્માઃ … Read more

Advaita Pancharatnam In Bengali

॥ অদ্বৈত পঞ্চরত্নম্ Bengali Lyrics ॥ ॥ শ্রীঃ ॥ নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গোনাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ ।দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদিদূরঃসাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্ ॥ ১ ॥ রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জৌ য়থাহিঃস্বাত্মাজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ ।আপ্তোক্ত্যাঽহিভ্রান্তিনাশো স রজ্জু-র্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্ ॥ ২ ॥ আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যম্সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাত্ ।নিদ্রামোহাত্স্বপ্নবত্তন্ন সত্যম্শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥ নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টোদেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্বধর্মাঃ … Read more

Advaita Pancharatnam In English

॥ advaita pañcaratnam English Lyrics ॥ ॥ srīh ॥ naham deho nendriyanyantarangonahankarah pranavargo na buddhih ।darapatyaksetravittadidurahsaksī nityah pratyagatma sivo’ham ॥ 1 ॥ rajjvajnanadbhati rajjau yathahihsvatmajnanadatmano jīvabhavah ।aptoktya’hibhrantinaso sa rajju-rjīvo naham desikoktya sivo’ham ॥ 2 ॥ abhatīdam visvamatmanyasatyamsatyajnananandarupe vimohat ।nidramohatsvapnavattanna satyamsuddhah purno nitya ekah sivo’ham ॥ 3 ॥ naham jato na pravrddho na nastodehasyoktah prakrtah sarvadharmah … Read more

Advaita Pancharatnam In Sanskrit

॥ अद्वैत पञ्चरत्नम् Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्रीः ॥ नाहं देहो नेन्द्रियाण्यन्तरङ्गोनाहङ्कारः प्राणवर्गो न बुद्धिः ।दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरःसाक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहम् ॥ 1 ॥ रज्ज्वज्ञानाद्भाति रज्जौ यथाहिःस्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः ।आप्तोक्त्याऽहिभ्रान्तिनाशो स रज्जु-र्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम् ॥ 2 ॥ आभातीदं विश्वमात्मन्यसत्यम्सत्यज्ञानानन्दरूपे विमोहात् ।निद्रामोहात्स्वप्नवत्तन्न सत्यम्शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवोऽहम् ॥ 3 ॥ नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टोदेहस्योक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः … Read more