Shri Subramanya Trishati Stotram In Telugu

॥ Shri Subramanya Trishati Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీ స్తోత్రం ॥శ్రీం సౌం శరవణభవః శరచ్చంద్రాయుతప్రభః ।శశాంకశేఖరసుతః శచీమాంగళ్యరక్షకః ॥ ౧ ॥ శతాయుష్యప్రదాతా చ శతకోటిరవిప్రభః ।శచీవల్లభసుప్రీతః శచీనాయకపూజితః ॥ ౨ ॥ శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివందితః ।శచీశార్తిహరశ్చైవ శంభుః శంభూపదేశకః ॥ ౩ ॥ శంకరః శంకరప్రీతః శమ్యాకకుసుమప్రియః ।శంకుకర్ణమహాకర్ణప్రముఖాద్యభివందితః ॥ ౪ ॥ శచీనాథసుతాప్రాణనాయకః శక్తిపాణిమాన్ ।శంఖపాణిప్రియః శంఖోపమషడ్గలసుప్రభః ॥ ౫ ॥ శంఖఘోషప్రియః శంఖచక్రశూలాదికాయుధః ।శంఖధారాభిషేకాదిప్రియః శంకరవల్లభః … Read more

Shri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) In Telugu

॥ Shri Valli Ashtottara Shatanamavali (Variation) Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః (పాఠాంతరం) ॥ధ్యానమ్ ।శ్యామాం పంకజధారిణీం మణిలసత్తాటంకకర్ణోజ్జ్వలాందక్షే లంబకరాం కిరీటమకుటాం తుంగస్తనోర్కంచుకామ్ ।అన్యోన్యక్షణసంయుతాం శరవణోద్భూతస్య సవ్యే స్థితాంగుంజామాల్యధరాం ప్రవాళవసనాం వల్లీశ్వరీం భావయే ॥ ఓం మహావల్ల్యై నమః ।ఓం శ్యామతనవే నమః ।ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః ।ఓం పీతాంబరధరాయై నమః ।ఓం దివ్యాంబుజధారిణ్యై నమః ।ఓం దివ్యగంధానులిప్తాయై నమః ।ఓం బ్రాహ్మ్యై నమః ।ఓం కరాల్యై నమః ।ఓం ఉజ్జ్వలనేత్రాయై … Read more

Shri Valli Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Shri Valli Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ వల్లీ అష్టోత్తరశతనామావళిః ॥ఓం మహావల్ల్యై నమః ।ఓం శ్యామతనవే నమః ।ఓం సర్వాభరణభూషితాయై నమః ।ఓం పీతాంబర్యై నమః ।ఓం శశిసుతాయై నమః ।ఓం దివ్యాయై నమః ।ఓం అంబుజధారిణ్యై నమః ।ఓం పురుషాకృత్యై నమః ।ఓం బ్రహ్మ్యై నమః ।ఓం నళిన్యై నమః ॥ 10 ॥ ఓం జ్వాలనేత్రికాయై నమః ।ఓం లంబాయై నమః ।ఓం ప్రలంబాయై నమః ।ఓం … Read more

Shri Devasena Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Shri Devasena Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ దేవసేనా అష్టోత్తరశతనామావళిః ॥ఓం పీతాంబర్యై నమః ।ఓం దేవసేనాయై నమః ।ఓం దివ్యాయై నమః ।ఓం ఉత్పలధారిణ్యై నమః ।ఓం అణిమాయై నమః ।ఓం మహాదేవ్యై నమః ।ఓం కరాళిన్యై నమః ।ఓం జ్వాలనేత్రిణ్యై నమః ।ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ।ఓం వారాహ్యై నమః ॥ 10 ॥ ఓం బ్రహ్మవిద్యాయై నమః ।ఓం సరస్వత్యై నమః ।ఓం ఉషాయై నమః ।ఓం … Read more

Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Shri Subramanya Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తరశతనామావళిః ॥ఓం స్కందాయ నమః ।ఓం గుహాయ నమః ।ఓం షణ్ముఖాయ నమః ।ఓం ఫాలనేత్రసుతాయ నమః ।ఓం ప్రభవే నమః ।ఓం పింగళాయ నమః ।ఓం కృత్తికాసూనవే నమః ।ఓం శిఖివాహాయ నమః ।ఓం ద్విషడ్భుజాయ నమః ।ఓం ద్విషణ్ణేత్రాయ నమః ॥ 10 ॥ ఓం శక్తిధరాయ నమః ।ఓం పిశితాశప్రభంజనాయ నమః ।ఓం తారకాసురసంహరిణే నమః ।ఓం … Read more

Shri Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali In Telugu

॥ Subrahmanya Shadakshara Ashtottara Shatanamavali Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య షడక్షరాష్టోత్తరశతనామావళిః ॥ఓం శరణ్యాయ నమః ।ఓం శర్వతనయాయ నమః ।ఓం శర్వాణీప్రియనందనాయ నమః ।ఓం శరకాననసంభూతాయ నమః ।ఓం శర్వరీశముఖాయ నమః ।ఓం శమాయ నమః ।ఓం శంకరాయ నమః ।ఓం శరణత్రాత్రే నమః ।ఓం శశాంకముకుటోజ్జ్వలాయ నమః ।ఓం శర్మదాయ నమః ॥ 10 ॥ ఓం శంఖకంఠాయ నమః ।ఓం శరకార్ముకహేతిభృతే నమః ।ఓం శక్తిధారిణే నమః ।ఓం … Read more

Skandopanishad In Telugu

॥ Skandopanishad in Telugu Lyrics ॥ ॥ స్కందోపనిషత్ ॥యత్రాసంభిన్నతాం యాతి స్వాతిరిక్తభిదాతతిః ।సంవిన్మాత్రం పరం బ్రహ్మ తత్స్వమాత్రం విజృంభతే ॥ ఓం సహ నావవతు । సహ నౌ భునక్తు । సహ వీర్యం కరవావహై । తేజస్వి నావధీతమస్తు మా విద్విషావహై । ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥ అచ్యుతోఽస్మి మహాదేవ తవ కారుణ్యలేశతః ।విజ్ఞానఘన ఏవాస్మి శివోఽస్మి కిమతః పరమ్ ॥ ౧ ॥ న నిజం నిజవద్భాత్యంతఃకరణజృంభణాత్ ।అంతఃకరణనాశేన … Read more

Kumaropanishad In Telugu

॥ Kumaropanishad in Telugu Lyrics ॥ ॥ కుమారోపనిషత్ ॥అంభోధిమధ్యే రవికోట్యనేకప్రభాం దదాత్యాశ్రితజీవమధ్యే ।ఓం హంసః ఓం తస్మై కుమారాయ నమో అస్తు ॥ ౧ ॥ విరాజయోగస్య ఫలేన సాక్ష్యం దదాతి నమః కుమారాయ తస్మై ।ఓం హంసః ఓం తస్మై కుమారాయ నమో అస్తు ॥ ౨ ॥ యోఽతీతకాలే స్వమతాత్ గృహీత్వా శ్రుతిం కరోత్యన్యజీవాన్ స్వకోలే ।ఓం హంసః ఓం తస్మై కుమారాయ నమో అస్తు ॥ ౩ ॥ యస్యాంశ్చ … Read more

Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara In Telugu

॥ Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య, వల్లీ, దేవసేనా కల్యాణ ప్రవరలు ॥శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర గోత్రప్రవర –చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు । నిర్గుణ నిరంజన నిర్వికల్ప పరశివ గోత్రస్య । పరశివ శర్మణో నప్త్రే । సదాశివ శర్మణః పౌత్రాయ । విశ్వేశ్వర శర్మణః పుత్రాయ । అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాయకాయ । త్రిభువనాధీశ్వరాయ । తత్త్వాతీతాయ । ఆర్తత్రాణపరాయణాయ । శ్రీసుబ్రహ్మణ్యేశ్వరాయ వరాయ ॥ … Read more

Shri Swaminatha Panchakam In Telugu

॥ Shri Swaminatha Panchakam Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ స్వామినాథ పంచకం ॥హే స్వామినాథార్తబంధో ।భస్మలిప్తాంగ గాంగేయ కారుణ్యసింధో ॥ రుద్రాక్షధారిన్నమస్తేరౌద్రరోగం హర త్వం పురారేర్గురోర్మే ।రాకేందువక్త్రం భవంతంమారరూపం కుమారం భజే కామపూరమ్ ॥ ౧ ॥ మాం పాహి రోగాదఘోరాత్మంగళాపాంగపాతేన భంగాత్స్వరాణామ్ ।కాలాచ్చ దుష్పాకకూలాత్కాలకాలస్యసూనుం భజే క్రాంతసానుమ్ ॥ ౨ ॥ బ్రహ్మాదయో యస్య శిష్యాఃబ్రహ్మపుత్రా గిరౌ యస్య సోపానభూతాః ।సైన్యం సురాశ్చాపి సర్వేసామవేదాదిగేయం భజే కార్తికేయమ్ ॥ ౩ ॥ కాషాయ … Read more