1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In English

॥ Medha Dakshinamurti 1 Sahasranamavali English Lyrics ॥

॥ srimedhadaksinamurtisahasranamavalih 1 ॥
srih
asya sri medhadaksinamurtisahasranamastotrasya
brahma rsih । gayatri chandah । daksinamurtirdevata ।
om bijam । svaha saktih । namah kilakam ।
medhadaksinamurtiprasadasiddhyarthe jape viniyogah ।
hram ityadina anganyasah ।
dhyanam ।
siddhitoyanidhermadhye ratnagrive manorame ।
kadambavanikamadhye srimadvatataroradhah ॥ 1 ॥

asinamadyam purusamadimadhyantavarjitam ।
suddhasphatikagoksirasaratpurnendusekharam ॥ 2 ॥

daksine caksamalam ca vahnim vai vamahastake ।
jatamandalasamlagnasitamsukaramanditam ॥ 3 ॥

nagaharadharam carukankanaih katisutrakaih ।
virajamanavrsabham vyaghracarmambaravrtam ॥ 4 ॥

cintamanimahabrndaih kalpakaih kamadhenubhih ।
catussastikalavidyamurtibhih srutimastakaih ॥ 5 ॥

ratnasimhasane sadhudvipicarmasamayutam ।
tatrastadalapadmasya karnikayam susobhane ॥ 6 ॥

virasane samasinam lambadaksapadambujam ।
jnanamudram pustakam ca varabhitidharam haram ॥ 7 ॥

padamulasamakrantamahapasmaravaibhavam ।
rudraksamalabharanabhusitam bhutibhasuram ॥ 8 ॥

gajacarmottariyam ca mandasmitamukhambujam ।
siddhabrndairyogibrndairmunibrndairnisevitam ॥ 9 ॥

aradhyamanavrsabham agninduravilocanam ।
purayantam krpadrstya pumarthanasrite jane ॥ 10 ॥

evam vibhavayedisam sarvavidyakalanidhim ॥ 11 ॥

lam ityadina pancopacarah ॥

॥ sri gurubhyo namah ।
atha srimedhadaksinamurtisahasranamavalih ।
Om namne namah ।
Om devadevaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om devanamapi desikaya namah ।
Om daksinamurtaye namah ।
Om isanaya namah ।
Om dayapuritadinmukhaya namah ।
Om kailasasikharottungakamaniyanijakrtaye namah ।
Om vatadrumatatidivyakanakasanasamsthitaya namah ।
Om katitatapatibhutakaricarmojjvalakrtaye namah ।
Om patirapandurakaraparipurnasudhadhipaya namah ।
Om jatakotiraghatitasudhakarasudhaplutaya namah ।
Om pasyallalatasubhagasundarabhruvilasavate namah ।
Om kataksasaraniniryatkarunapurnalocanaya namah ।
Om karnalolatatidvarnakundalojjvalagandabhuve namah ।
Om tilaprasunasamkasanasikapurabhasuraya namah ।
Om mandasmitasphuranmugdhamahaniyamukhambujaya namah ।
Om kundakudmalasamsphardhidantapanktivirajitaya namah ।
Om sindurarunasusnigdhakomaladharapallavaya namah ।
Om sankhatopagaladdivyagalavaibhavamanjulaya namah ।
Om karakandalitajnanamudrarudraksamalikaya namah ।
Om anyahastatalanyastavinapustollasadvapuse namah ।
Om visalaruciroraskabalimatpallavodaraya namah ।
Om brhatkatinitambadhyaya namah ।
Om pivarorudvayanvitaya namah ।
Om janghavijitatuniraya namah ।
Om tungagulphayugojjvalaya namah ।
Om mrdupatalapadabjaya namah ।
Om candrabhanakhadidhitaye namah ।
Om apasavyoruvinyastasavyapadasaroruhaya namah ।
Om ghorapasmaraniksiptadhiradaksapadambujaya namah ।
Om sanakadimunidhyeyaya namah ।
Om sarvabharanabhusitaya namah ।
Om divyacandanaliptangaya namah ।
Om caruhasapariskrtaya namah ।
Om karpuradhavalakaraya namah ।
Om kandarpasatasundaraya namah ।
Om katyayanipremanidhaye namah ।
Om karunarasavaridhaye namah ।
Om kamitarthapradaya namah ।
Om srimatkamalavallabhapriyaya namah ।
Om kataksitatmavijnanaya namah ।
Om kaivalyanandakandalaya namah ।
Om mandahasasamanendave namah ।
Om chinnajnanatamastataye namah ।
Om samsaranalasamtaptajanatamrtasagaraya namah ।
Om gambhirahrdayambhojanabhomaninibhakrtaye namah ।
Om nisakarakarakaravasikrtajagattrayaya namah ।
Om tapasaradhyapadabjaya namah ।
Om tarunanandavigrahaya namah ।
Om bhutibhusitasarvangaya namah ॥ 50 ॥

Om bhutadhipataye namah ।
Om isvaraya namah ।
Om vadanendusmitajyotsnanilinatripurakrtaye namah ।
Om tapatrayatamobhanave namah ।
Om paparanyadavanalaya namah ।
Om samsarasagaroddhartre namah ।
Om hamsagryopasyavigrahaya namah ।
Om lalatahutabhugdagdhamanobhavasubhakrtaye namah ।
Om tucchikrtajagajjalaya namah ।
Om tusarakarasitalaya namah ।
Om astamgatasamastechaya namah ।
Om nistulanandamantharaya namah ।
Om dhirodattagunadharaya namah ।
Om udaravaravaibhavaya namah ।
Om aparakarunamurtaye namah ।
Om ajnanadhvantabhaskaraya namah ।
Om bhaktamanasahamsagryaya namah ।
Om bhavamayabhisaktamaya namah ।
Om yogindrapujyapadabjaya namah ।
Om yogapattollasatkataye namah ।
Om suddhasphatikasankasaya namah ।
Om baddhapannagabhusanaya namah ।
Om nanamunisamakirnaya namah ।
Om nasagranyastalocanaya namah ।
Om vedamurdhaikasamvedyaya namah ।
Om nadadhyanaparayanaya namah ।
Om dharadharendave namah ।
Om anandasamdoharasasagaraya namah ।
Om dvaitabrndavimohandhyaparakrtadrgadbhutaya namah ।
Om pratyagatmane namah ।
Om parasmai jyotise namah ।
Om puranaya namah ।
Om paramesvaraya namah ।
Om prapancopasamaya namah ।
Om prajnaya namah ।
Om punyakirtaye namah ।
Om puratanaya namah ।
Om sarvadhisthanasanmatraya namah ।
Om svatmabandhaharaya namah ।
Om haraya namah ।
Om sarvapremanijahasaya namah ।
Om sarvanugrahakrte namah ।
Om sivaya namah ।
Om sarvendriyagunabhasaya namah ।
Om sarvabhutagunasrayaya namah ।
Om saccidanandapurnatmane namah ।
Om sve mahimni pratisthitaya namah ।
Om sarvabhutantaraya namah ।
Om saksine namah ।
Om sarvajnaya namah ॥ 100 ॥

Om sarvakamadaya namah ।
Om sanakadimahayogisamaradhitapadukaya namah ।
Om adidevaya namah ।
Om dayasindhave namah ।
Om siksitasuravigrahaya namah ।
Om yaksakinnaragandharvastuyamanatmavaibhavaya namah ।
Om brahmadidevavinutaya namah ।
Om yogamayaniyojakaya namah ।
Om sivayogine namah ।
Om sivanandaya namah ।
Om sivabhaktasamuddharaya namah ।
Om vedantasarasandohaya namah ।
Om sarvasattvavalambanaya namah ।
Om vatamulasrayaya namah ।
Om vagmine namah ।
Om manyaya namah ।
Om malayajapriyaya namah ।
Om susilaya namah ।
Om vanchitarthajnaya namah ।
Om prasannavadaneksanaya namah ।
Om nrttagitakalabhijnaya namah ।
Om karmavide namah ।
Om karmamocakaya namah ।
Om karmasaksine namah ।
Om karmamayaya namah ।
Om karmanam phalapradaya namah ।
Om jnanadatre namah ।
Om sadacaraya namah ।
Om sarvopadravamocakaya namah ।
Om anathanathaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om asritamarapadapaya namah ।
Om varapradaya namah ।
Om prakasatmane namah ।
Om sarvabhutahite rataya namah ।
Om vyaghracarmasanasinaya namah ।
Om adikartre namah ।
Om mahesvaraya namah ।
Om suvikramaya namah ।
Om sarvagataya namah ।
Om visistajanavatsalaya namah ।
Om cintasokaprasamanaya namah ।
Om jagadanandakarakaya namah ।
Om rasmimate namah ।
Om bhuvanesaya namah ।
Om devasurapujitaya namah ।
Om mrtyunjayaya namah ।
Om vyomakesaya namah ।
Om sattrimsattattvasangrahaya namah ।
Om ajnatasambhavaya namah ॥ 150 ॥

Om bhiksave namah ।
Om advitiyaya namah ।
Om digambaraya namah ।
Om samastadevatamurtaye namah ।
Om somasuryagnilocanaya namah ।
Om sarvasamrajyanipunaya namah ।
Om dharmamargapravartakaya namah ।
Om visvadhikaya namah ।
Om pasupataye namah ।
Om pasupasavimocakaya namah ।
Om astamurtaye namah ।
Om diptamurtaye namah ।
Om namoccaranamuktidaya namah ।
Om sahasradityasamkasaya namah ।
Om sadasodasavarsikaya namah ।
Om divyakelisamayuktaya namah ।
Om divyamalyambaravrtaya namah ।
Om anargharatnasampurnaya namah ।
Om mallikakusumapriyaya namah ।
Om taptacamikarakaraya namah ।
Om jitadavanalakrtaye namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om nirvikaraya namah ।
Om nijavasaya namah ।
Om nirakrtaye namah ।
Om jagadgurave namah ।
Om jagatkartre namah ।
Om jagadisaya namah ।
Om jagatpataye namah ।
Om kamahantre namah ।
Om kamamurtaye namah ।
Om kalyanavrsavahanaya namah ।
Om gangadharaya namah ।
Om mahadevaya namah ।
Om dinabandhavimocakaya namah ।
Om dhurjataye namah ।
Om khandaparasave namah ।
Om sadgunaya namah ।
Om girijasakhaya namah ।
Om avyayaya namah ।
Om bhutasenesaya namah ।
Om papaghnaya namah ।
Om punyadayakaya namah ।
Om upadestre namah ।
Om drdhaprjnaya namah ।
Om rudraya namah ।
Om rogavinasanaya namah ।
Om nityanandaya namah ।
Om niradharaya namah ।
Om haraya namah ॥ 200 ॥

Om devasikhamanaye namah ।
Om pranatartiharaya namah ।
Om somaya namah ।
Om sandranandaya namah ।
Om mahamataye namah ।
Om ascaryavaibhavaya namah ।
Om devaya namah ।
Om samsararnavatarakaya namah ।
Om yajnesaya namah ।
Om rajarajesaya namah ।
Om bhasmarudraksalanchanaya namah ।
Om anantaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om sthanave namah ।
Om sarvavidyesvaraya namah ।
Om haraye namah ।
Om visvarupaya namah ।
Om virupaksaya namah ।
Om prabhave namah ।
Om paribrdaya namah ।
Om drdhaya namah ।
Om bhavyaya namah ।
Om jitarisadvargaya namah ।
Om mahodaraya namah ।
Om visasanaya namah ।
Om sukirtaye namah ।
Om adipurusaya namah ।
Om jaramaranavarjitaya namah ।
Om pramanabhutaya namah ।
Om durjneyaya namah ।
Om punyaya namah ।
Om parapuranjayaya namah ।
Om gunakaraya namah ।
Om gunasresthaya namah ।
Om saccidanandavigrahaya namah ।
Om sukhadaya namah ।
Om karanaya namah ।
Om kartre namah ।
Om bhavabandhavimocakaya namah ।
Om anirvinnaya namah ।
Om gunagrahine namah ।
Om niskalankaya namah ।
Om kalankaghne namah ।
Om purusaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om yogine namah ।
Om vyaktavyaktaya namah ।
Om sanatanaya namah ।
Om caracaratmane namah ।
Om suksmatmane namah ॥ 350 ॥

See Also  108 Names Of Pratyangira – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Om visvakarmane namah ।
Om tamo’pahrte namah ।
Om bhujangabhusanaya namah ।
Om bhargaya namah ।
Om tarunaya namah ।
Om karunalayaya namah ।
Om animadigunopetaya namah ।
Om lokavasyavidhayakaya namah ।
Om yogapattadharaya namah ।
Om muktaya namah ।
Om muktanam paramayai gataye namah ।
Om gururupadharaya namah ।
Om srimatparamanandasagaraya namah ।
Om sahasrabahave namah ।
Om sarvesaya namah ।
Om sahasravayavanvitaya namah ।
Om sahasramurdhne namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sahasraksaya namah ।
Om sahasrapade namah ।
Om nirabhasaya namah ।
Om suksmatanave namah ।
Om hrdi jnataya namah ।
Om paratparaya namah ।
Om sarvatmagaya namah ।
Om sarvasaksine namah ।
Om nihsangaya namah ।
Om nirupadravaya namah ।
Om niskalaya namah ।
Om sakaladhyaksaya namah ।
Om cinmayaya namah ।
Om tamasah paraya namah ।
Om jnanavairagyasampannaya namah ।
Om yoganandamayaya sivaya namah ।
Om sasvataisvaryasampurnaya namah ।
Om mahayogisvaresvaraya namah ।
Om sahasrasaktisamyuktaya namah ।
Om punyakayaya namah ।
Om durasadaya namah ।
Om tarakabrahmasampurnaya namah ।
Om tapasvijanasamvrtaya namah ।
Om vidhindramarasampujyaya namah ।
Om jyotisam jyotise namah ।
Om uttamaya namah ।
Om niraksaraya namah ।
Om niralambaya namah ।
Om svatmaramaya namah ।
Om vikartanaya namah ।
Om niravadyaya namah ।
Om niratankaya namah ॥ 300 ॥

Om bhimaya namah ।
Om bhimaparakramaya namah ।
Om virabhadraya namah ।
Om purarataye namah ।
Om jalandharasiroharaya namah ।
Om andhakasurasamhartre namah ।
Om bhaganetrabhide namah ।
Om adbhutaya namah ।
Om visvagrasaya namah ।
Om adharmasatrave namah ।
Om brahmajnanaikamantharaya namah ।
Om agresaraya namah ।
Om tirthabhutaya namah ।
Om sitabhasmavakunthanaya namah ।
Om akunthamedhase namah ।
Om srikanthaya namah ।
Om vaikunthaparamapriyaya namah ।
Om lalatojjvalanetrabjaya namah ।
Om tusarakarasekharaya namah ।
Om gajasurasiraschetre namah ।
Om gangodbhasitamurdhajaya namah ।
Om kalyanacalakodandaya namah ।
Om kamalapatisayakaya namah ।
Om varamsevadhituniraya namah ।
Om sarojasanasarathaye namah ।
Om trayiturangasamkrantaya namah ।
Om vasukijyavirajitaya namah ।
Om ravinducaranacaridhararathavirajitaya namah ।
Om trayyantapragrahodaracarughantaravojjvalaya namah ।
Om uttanaparvalomadhyaya namah ।
Om lilavijitamanmathaya namah ।
Om jatuprapannajanatajivanopayanotsukaya namah ।
Om samsararnavanirmagnasamuddharanapanditaya namah ।
Om madadviradadhikkarigatimanjulavaibhavaya namah ।
Om mattakokilamadhuryarasanirbharagirganaya namah ।
Om kaivalyodadhikallolalilatandavapanditaya namah ।
Om visnave namah ।
Om jisnave namah ।
Om vasudevaya namah ।
Om prabhavisnave namah ।
Om puratanaya namah ।
Om vardhisnave namah ।
Om varadaya namah ।
Om vaidyaya namah ।
Om haraye namah ।
Om narayanaya namah ।
Om acyutaya namah ।
Om ajnanavanadavagnaye namah ।
Om prajnaprasadabhupataye namah ।
Om sarpabhusitasarvangaya namah ॥ 350 ॥

Om karpurojjvalitakrtaye namah ।
Om anadimadhyanidhanaya namah ।
Om girisaya namah ।
Om girijapataye namah ।
Om vitaragaya namah ।
Om vinitaymane namah ।
Om tapasvine namah ।
Om bhutabhavanaya namah ।
Om devasuragurudhyeyaya namah ।
Om devasuranamaskrtaya namah ।
Om devadidevaya namah ।
Om devarsaye namah ।
Om devasuravarapradayaya namah ।
Om sarvadevamayaya namah ।
Om acintyaya namah ।
Om devatmane namah ।
Om atmasambhavaya namah ।
Om nirlepaya namah ।
Om nisprapancatmane namah ।
Om nivighnaya namah ।
Om vighnanasakaya namah ।
Om ekajyotise namah ।
Om niratankaya namah ।
Om vyaptamurtaye namah ।
Om anakulaya namah ।
Om niravadyapadopadhaye namah ।
Om vidyarasaye namah ।
Om anuttamaya namah ।
Om nityanandaya namah ।
Om suradhyaksaya namah ।
Om nihsamkalpaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om niskalankaya namah ।
Om nirakaraya namah ।
Om nisprapancaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om vidyadharaya namah ।
Om vitatkesaya namah ।
Om markandeyavarapradaya namah ।
Om bhairavaya namah ।
Om bhairavinathaya namah ।
Om kamadaya namah ।
Om kamalasanaya namah ।
Om vedavedyaya namah ।
Om suranandaya namah ।
Om lasajjyotise namah ।
Om prabhakaraya namah ।
Om cudamanaye namah ।
Om suradhisaya namah ।
Om yajnageyaya namah ॥ 400 ॥

Om haripriyaya namah ।
Om nirlepaya namah ।
Om nitimate namah ।
Om sutrine namah ।
Om srihalahalasundaraya namah ।
Om dharmadaksaya namah ।
Om maharajaya namah ।
Om kiritine namah ।
Om vanditaya namah ।
Om guhaya namah ।
Om madhavaya namah ।
Om yamininathaya namah ।
Om sambaraya namah ।
Om sabaripriyaya namah ।
Om sangitavetre namah ।
Om lokajnaya namah ।
Om santaya namah ।
Om kalasasambhavaya namah ।
Om brahmanyaya namah ।
Om varadaya namah ।
Om nityaya namah ।
Om suline namah ।
Om guruvaraya haraya namah ।
Om martandaya namah ।
Om pundarikaksaya namah ।
Om lokanayakavikramaya namah ।
Om mukundarcyaya namah ।
Om vaidyanathaya namah ।
Om purandaravarapradaya namah ।
Om bhasavihinaya namah ।
Om bhasajnaya namah ।
Om vighnesaya namah ।
Om vighnanasanaya namah ।
Om kinnaresaya namah ।
Om brhadbhanave namah ।
Om srinivasaya namah ।
Om kapalabhrte namah ।
Om vijayaya namah ।
Om bhutabhavajnaya namah ।
Om bhimasenaya namah ।
Om divakaraya namah ।
Om bilvapriyaya namah ।
Om vasisthesaya namah ।
Om sarvamargapravartakaya namah ।
Om osadhisaya namah ।
Om vamadevaya namah ।
Om govindaya namah ।
Om nilalohitaya namah ।
Om sadardhanayanaya namah ।
Om srimanmahadevaya namah ॥ 450 ॥

Om vrsadhvajaya namah ।
Om karpuradipikalolaya namah ।
Om karpurarasacarcitaya namah ।
Om avyajakarunamurtaye namah ।
Om tyagarajaya namah ।
Om ksapakaraya namah ।
Om ascaryavigrahaya namah ।
Om suksmaya namah ।
Om siddhesaya namah ।
Om svarnabhairavaya namah ।
Om devarajaya namah ।
Om krpasindhave namah ।
Om advayaya namah ।
Om amitavikramaya namah ।
Om nirbhedaya namah ।
Om nityasattvasthaya namah ।
Om niryogaksemaya namah ।
Om atmavate namah ।
Om nirapayaya namah ।
Om nirasangaya namah ।
Om nihsabdaya namah ।
Om nirupadhikaya namah ।
Om bhavaya namah ।
Om sarvesvaraya namah ।
Om svamine namah ।
Om bhavabhitivibhanjanaya namah ।
Om daridryatrnakutagnaye namah ।
Om daritasurasantataye namah ।
Om muktidaya namah ।
Om muditaya namah ।
Om akubjaya namah ।
Om dharmikaya namah ।
Om bhaktavatsalaya namah ।
Om abhyasatisayajneyaya namah ।
Om candramaulaye namah ।
Om kaladharaya namah ।
Om mahabalaya namah ।
Om mahaviryaya namah ।
Om vibhave namah ।
Om srisaya namah ।
Om subhapradaya namah ।
Om siddhaya namah ।
Om puranapurusaya namah ।
Om ranamandalabhairavaya namah ।
Om sadyojataya namah ।
Om vataranyavasine namah ।
Om purusavallabhaya namah ।
Om harikesaya namah ।
Om mahatratre namah ।
Om nilagrivaya namah ॥ 500 ॥

See Also  108 Names Of Sri Veda Vyasa In English

Om sumangalaya namah ।
Om hiranyabahave namah ।
Om tiksnamsave namah ।
Om kamesaya namah ।
Om somavigrahaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvakartre namah ।
Om tandavaya namah ।
Om mundamalikaya namah ।
Om agraganyaya namah ।
Om sugambhiraya namah ।
Om desikaya namah ।
Om vaidikottamaya namah ।
Om prasannadevaya namah ।
Om vagisaya namah ।
Om cintatimirabhaskaraya namah ।
Om gauripataye namah ।
Om tungamaulaye namah ।
Om makharajaya namah ।
Om mahakavaye namah ।
Om sridharaya namah ।
Om sarvasiddhesaya namah ।
Om visvanathaya namah ।
Om dayanidhaye namah ।
Om antarmukhaya namah ।
Om bahirdrstaye namah ।
Om siddhavesamanoharaya namah ।
Om krttivasase namah ।
Om krpasindhave namah ।
Om mantrasiddhaya namah ।
Om matipradaya namah ।
Om mahotkrstaya namah ।
Om punyakaraya namah ।
Om jagatsaksine namah ।
Om sadasivaya namah ।
Om mahakratave namah ।
Om mahayajvane namah ।
Om visvakarmane namah ।
Om taponidhaye namah ।
Om chandomayaya namah ।
Om mahajnanine namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om devavanditaya namah ।
Om sarvabhaumaya namah ।
Om sadanandaya namah ।
Om karunamrtavaridhaye namah ।
Om kalakalaya namah ।
Om kalidhvamsine namah ।
Om jaramarananasakaya namah ॥ 550 ॥

Om sitikanthaya namah ।
Om cidanandaya namah ।
Om yoginiganasevitaya namah ।
Om candisaya namah ।
Om sukasamvedyaya namah ।
Om punyaslokaya namah ।
Om divaspataye namah ।
Om sthayine namah ।
Om sakalatattvatmane namah ।
Om sadasevakavardhanaya namah ।
Om rohitasvaya namah ।
Om ksamarupine namah ।
Om taptacamikaraprabhaya namah ।
Om triyambakaya namah ।
Om vararucaye namah ।
Om devadevaya namah ।
Om caturbhujaya namah ।
Om visvambharaya namah ।
Om vicitrangaya namah ।
Om vidhatre namah ।
Om purusasanaya namah ।
Om subrahmanyaya namah ।
Om jagatsvamine namah ।
Om rohitaksaya namah ।
Om sivottamaya namah ।
Om naksatramalabharanaya namah ।
Om maghavate namah ।
Om aghanasanaya namah ।
Om vidhikartre namah ।
Om vidhanajnaya namah ।
Om pradhanapurusesvaraya namah ।
Om cintamanaye namah ।
Om suragurave namah ।
Om dhyeyaya namah ।
Om nirajanapriyaya namah ।
Om govindaya namah ।
Om rajarajesaya namah ।
Om bahupusparcanapriyaya namah ।
Om sarvanandaya namah ।
Om dayarupine namah ।
Om sailajasumanoharaya namah ।
Om suvikramaya namah ।
Om sarvagataya namah ।
Om hetusadhanavarjitaya namah ।
Om vrsankaya namah ।
Om ramaniyangaya namah ।
Om sadanghraye namah ।
]Om samaparagaya namah ।
Om mantratmane namah ।
Om kotikandarpasaundaryarasavaridhaye namah ॥ 600 ॥

Om yajnesaya namah ।
Om yajnapurusaya namah ।
Om srstisthityantakaranaya namah ।
Om parahamsaikajijnasyaya namah ।
Om svaprakasasvarupavate namah ।
Om munimrgyaya namah ।
Om devamrgyaya namah ।
Om mrgahastaya namah ।
Om mrgesvaraya namah ।
Om mrgendracarmavasanaya namah ।
Om narasimhanipatanaya namah ।
Om munivandyaya namah ।
Om munisresthaya namah ।
Om munibrndanisevitaya namah ।
Om dustamrtyave namah ।
Om adustehaya namah ।
Om mrtyughne namah ।
Om mrtyupujitaya namah ।
Om avyaktaya namah ।
Om ambujajanmadikotikotisupujitaya namah ।
Om lingamurtaye namah ।
Om alingatmane namah ।
Om lingatmane namah ।
Om lingavigrahaya namah ।
Om yajurmurtaye namah ।
Om samamurtaye namah ।
Om rnmurtaye namah ।
Om murtivarjitaya namah ।
Om visvesaya namah ।
Om gajacarmaikacelancitakatitataya namah ।
Om pavanantevasadyogijanasarthasudhakaraya namah ।
Om anantasomasuryagnimandalapratimaprabhaya namah ।
Om cintasokaprasamanaya namah ।
Om sarvavidyavisaradaya namah ।
Om bhaktavijnaptisamdhatre namah ।
Om kartre namah ।
Om girivarakrtaye namah ।
Om jnanapradaya namah ।
Om manovasaya namah ।
Om ksemyaya namah ।
Om mohavinasanaya namah ।
Om surottamaya namah ।
Om citrabhanave namah ।
Om sadavaibhavatatparaya namah ।
Om suhrdagresaraya namah ।
Om siddhajnanamudraya namah ।
Om ganadhipaya namah ।
Om agamaya namah ।
Om carmavasanaya namah ।
Om vanchitarthaphalapradaya namah ॥ 650 ॥

Om antarhitaya namah ।
Om asamanaya namah ।
Om devasimhasanadhipaya namah ।
Om vivadahantre namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om kalaya namah ।
Om kalavivarjitaya namah ।
Om visvatitaya namah ।
Om visvakartre namah ।
Om visvesaya namah ।
Om visvakaranaya namah ।
Om yogidhyeyaya namah ।
Om yoganisthaya namah ।
Om yogatmane namah ।
Om yogavittamaya namah ।
Om omkararupaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om bindunadamayaya sivaya namah ।
Om caturmukhadisamstutaya namah ।
Om caturvargaphalapradaya namah ।
Om sahyacalaguhavasine namah ।
Om saksanmoksarasamrtaya namah ।
Om daksadhvarasamucchetre namah ।
Om paksapatavivarjitaya namah
Om omkaravacakaya namah ।
Om sambhave namah ।
Om sankaraya namah ।
Om sasisitalaya namah ।
Om pankajasanasamsevyaya namah ।
Om kinkaramaravatsalaya namah ।
Om natadaurbhagyatulagraye namah ।
Om krtakautukamangalaya namah ।
Om trilokamohanaya namah ।
Om srimattripundrankitamastakaya namah ।
Om krauncarijanakaya namah ।
Om srimadgananathasutanvitaya namah ।
Om adbhutanantavaradaya namah ।
Om aparicchinnatmavaibhavaya namah ।
Om istapurtapriyaya namah ।
Om sarvaya namah ।
Om ekaviraya namah ।
Om priyamvadaya namah ।
Om uhapohavinirmuktaya namah ।
Om omkaresvarapujitaya namah ।
Om rudraksavaksase namah ।
Om rudraksarupaya namah ।
Om rudraksapaksakaya namah ।
Om bhujagendralasatkanthaya namah ।
Om bhujangabharanapriyaya namah ।
Om kalyanarupaya namah ॥ 700 ॥

Om kalyanaya namah ।
Om kalyanagunasamsrayaya namah ।
Om sundarabhruve namah ।
Om sunayanaya namah ।
Om sulalataya namah ।
Om sukandharaya namah ।
Om vidvajjanasrayaya namah ।
Om vidvajjanastavyaparakramaya namah ।
Om vinitavatsalaya namah ।
Om nitisvarupaya namah ।
Om nitisamsrayaya namah ।
Om atiragine namah ।
Om vitaragine namah ।
Om ragahetave namah ।
Om viragavide namah ।
Om ragaghne namah ।
Om ragasamanaya namah ।
Om ragadaya namah ।
Om ragiragavide namah ।
Om manonmanaya namah ।
Om manorupaya namah ।
Om balapramathanaya namah ।
Om balaya namah ।
Om vidyakaraya namah ।
Om mahavidyaya namah ।
Om vidyavidyavisaradaya namah ।
Om vasantakrte namah ।
Om vasantatmane namah ।
Om vasantesaya namah ।
Om vasantadaya namah ।
Om pravrtkrte namah ।
Om pravrdakaraya namah ।
Om pravrtkalapravartakaya namah ।
Om sarannathaya namah ।
Om saratkalanasakaya namah ।
Om saradasrayaya namah ।
Om kundamandarapuspaughalasadvayunisevitaya namah ।
Om divyadehaprabhakutasamdipitadigantaraya namah ।
Om devasuragurustavyaya namah ।
Om devasuranamaskrtaya namah ।
Om vamangabhagavilasacchyamalaviksanapriyaya namah ।
Om kirtyadharaya namah ।
Om kirtikaraya namah ।
Om kirtihetave namah ।
Om ahetukaya namah ।
Om saranagatadinartaparitranaparayanaya namah ।
Om mahapretasanasinaya namah ।
Om jitasarvapitamahaya namah ।
Om muktadamaparitangaya namah ।
Om nanaganavisaradaya namah ॥ 750 ॥

See Also  Sri Rama Bhujanga Prayata Stotram In English

Om visnubrahmadivandyanghraye namah ।
Om nanadesaikanayakaya namah ।
Om dhirodattaya namah ।
Om mahadhiraya namah ।
Om dhairyadaya namah ।
Om dhairyavardhakaya namah ।
Om vijnanamayaya namah ।
Om anandamayaya namah ।
Om pranamayaya namah ।
Om annadaya namah ।
Om bhavabdhitaranopayaya namah ।
Om kavaye namah ।
Om duhsvapnanasanaya namah ।
Om gaurivilasasadanaya namah ।
Om pisacanusaravrtaya namah ।
Om daksinapremasamtustaya namah ।
Om daridryavadavanalaya namah ।
Om adbhutanantasamgramaya namah ।
Om dhakkavadanatatparaya namah ।
Om pracyatmane namah ।
Om daksinakaraya namah ।
Om praticyatmane namah ।
Om uttarakrtaye namah ।
Om urdhvadyanyadigakaraya namah ।
Om marmajnaya namah ।
Om sarvasiksakaya namah ।
Om yugavahaya namah ।
Om yugadhisaya namah ।
Om yugatmane namah ।
Om yuganayakaya namah ।
Om jangamaya namah ।
Om sthavarakaraya namah ।
Om kailasasikharapriyaya namah ।
Om hastarajatpundarikaya namah ।
Om pundarikanibheksanaya namah ।
Om lilavidambitavapuse namah ।
Om bhaktamanasamanditaya namah ।
Om brndarakapriyatamaya namah ।
Om brndarakavararcitaya namah ।
Om nanavidhanekaratnalasatkundalamanditaya namah ।
Om nihsimamahimne namah ।
Om nityalilavigraharupadhrte namah ।
Om candanadravadigdhangaya namah ।
Om campeyakusumarcitaya namah ।
Om samastabhaktasukhadaya namah ।
Om paramanave namah ।
Om mahahradaya namah ।
Om alaukikaya namah ।
Om duspradharsaya namah ।
Om kapilaya namah ॥ 800 ॥

Om kalakandharaya namah ।
Om karpuragauraya namah ।
Om kusalaya namah ।
Om satyasandhaya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om sasvataisvaryavibhavaya namah ।
Om posakaya namah ।
Om susamahitaya namah ।
Om maharsinathitaya namah ।
Om brahmayonaye namah ।
Om sarvottamottamaya namah ।
Om bhumibharartisamhartre namah ।
Om sadurmirahitaya namah ।
Om mrdaya namah ।
Om trivistapesvaraya namah ।
Om sarvahrdayambujamadhyagaya namah ।
Om sahasradalapadmasthaya namah ।
Om sarvavarnopasobhitaya namah ।
Om punyamurtaye namah ।
Om punyalabhyaya namah ।
Om punyasravanakirtanaya namah ।
Om suryamandalamadhyasthaya namah ।
Om candramandalamadhyagaya namah ।
Om sadbhaktadhyananigalaya namah ।
Om saranagatapalakaya namah ।
Om svetatapatraruciraya namah ।
Om svetacamaravijitaya namah ।
Om sarvavayavasampurnaya namah ।
Om sarvalaksanalaksitaya namah ।
Om sarvamangalamangalyaya namah ।
Om sarvakaranakaranaya namah ।
Om amodaya namah ।
Om modajanakaya namah ।
Om sarparajottariyakaya namah ।
Om kapaline namah ।
Om kovidaya namah ।
Om siddhakantisamvalitananaya namah ।
Om sarvasadgurusamsevyaya namah ।
Om divyacandanacarcitaya namah ।
Om vilasinikrtollasaya namah ।
Om icchasaktinisevitaya namah ।
Om anantanandasukhadaya namah ।
Om nandanaya namah ।
Om sriniketanaya namah ।
Om amrtabdhikrtavasaya namah ।
Om nityaklibaya namah ।
Om niramayaya namah ।
Om anapayaya namah ।
Om anantadrstaye namah ।
Om aprameyaya namah ॥ 850 ॥

Om ajaraya namah ।
Om amaraya namah ।
Om tamomohapratihataye namah ।
Om apratarkyaya namah ।
Om amrtaya namah ।
Om aksaraya namah ।
Om amoghabuddhaye namah ।
Om adharaya namah ।
Om adharadheyavarjitaya namah ।
Om isanatrayanirmuktaya namah ।
Om ihamutravivarjitaya namah ।
Om rgyajuhsamanayanaya namah ।
Om buddhisiddhisamrddhidaya namah ।
Om audaryanidhaye namah ।
Om apurnaya namah ।
Om aihikamusmikapradaya namah ।
Om suddhasanmatrasamviddhi-svarupasukhavigrahaya namah ।
Om darsanaprathamabhasaya namah ।
Om drstidrsyavivarjitaya namah ।
Om agraganyaya namah ।
Om acintyarupaya namah ।
Om kalikalmasanasanaya namah ।
Om vimarsarupaya namah ।
Om vimalaya namah ।
Om nityarupaya namah ।
Om nirasrayaya namah ।
Om nityasuddhaya namah ।
Om nityabuddhaya namah ।
Om nityamuktaya namah ।
Om aparakrtaya namah ।
Om maitryadivasanalabhyaya namah ।
Om mahapralayasamsthitaya namah ।
Om mahakailasanilayaya namah ।
Om prajnanaghanavigrahaya namah ।
Om srimate namah ।
Om vyaghrapuravasaya namah ।
Om bhuktimuktipradayakaya namah ।
Om jagadyonaye namah ।
Om jagatsaksine namah ।
Om jagadisaya namah ।
Om jaganmayaya namah ।
Om japaya namah ।
Om japaparaya namah ।
Om japyaya namah ।
Om vidyasimhasanaprabhave namah ।
Om tattvanam prakrtaye namah ।
Om tattvaya namah ।
Om tattvampadanirupitaya namah ।
Om dikkaladyanavacchinnaya namah ।
Om sahajanandasagaraya namah ॥ 900 ॥

Om prakrtaye namah ।
Om prakrtatitaya namah ।
Om vijnanaikarasakrtaye namah ।
Om nihsankamatidurasthaya namah ।
Om caityacetanacintanaya namah ।
Om tarakanam hrdantasthaya namah ।
Om tarakaya namah ।
Om tarakantakaya namah ।
Om dhyanaikaprakataya namah ।
Om dhyeyaya namah ।
Om dhyanine namah ।
Om dhyanavibhusanaya namah ।
Om parasmai vyomne namah ।
Om parasmai dhamne namah ।
Om paramatmane namah ।
Om parasmai padaya namah ।
Om purnanandaya namah ।
Om sadanandaya namah ।
Om nadamadhyapratisthitaya namah ।
Om prabhaviparyayatitaya namah ।
Om pranatajnananasakaya namah ।
Om banarcitanghraye namah ।
Om bahudaya namah ।
Om balakelikutuhaline namah ।
Om brahmarupine namah ।
Om brahmapadaya namah ।
Om brahmavide namah ।
Om brahmanapriyaya namah ।
Om bhuksepadattalaksmikaya namah ।
Om bhumadhyadhyanalaksitaya namah ।
Om yasaskaraya namah ।
Om ratnagarbhaya namah ।
Om maharajyasukhapradaya namah ।
Om sabdabrahmane namah ।
Om samaprapyaya namah ।
Om labhakrte namah ।
Om lokavisrutaya namah ।
Om sastre namah ।
Om sivadrinilayaya namah ।
Om saranyaya namah ।
Om yajakapriyaya namah ।
Om smsaravaidyaya namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om sabhesajavibhesajaya namah ।
Om manovacobhiragrahyaya namah ।
Om pancakosavilaksanaya namah ।
Om avasthatrayanirmuktaya namah ।
Om avasthasaksituryakaya namah ।
Om pancabhutadidurasthaya namah ।
Om pratyagekarasaya namah ॥ 950 ॥

Om avyayaya namah ।
Om satcakrantargatollasine namah ।
Om sadvikaravivarjitaya namah ।
Om vijnanaghanasampurnaya namah ।
Om vinavadanatatparaya namah ।
Om niharakaragaurangaya namah ।
Om mahalavanyavaridhaye namah ।
Om parabhicarasamanaya namah ।
Om sadadhvoparisamsthitaya namah ।
Om susumnamargasamcarine namah ।
Om bisatantunibhakrtaye namah ।
Om pinakine namah ।
Om lingarupasriye namah ।
Om mangalavayavojjvalaya namah ।
Om ksetradhipaya namah ।
Om susamvedyaya namah ।
Om sripradaya namah ।
Om vibhavapradaya namah ।
Om sarvavasyakaraya namah ।
Om sarvadosaghne namah ।
Om putrapautradaya namah ।
Om tailadipapriyaya namah ।
Om tailapakvannapritamanasaya namah ।
Om tailabhisekasamtustaya namah ।
Om tilabhaksanatatparaya namah ।
Om apadakanikamuktabhusasatamanoharaya namah ।
Om sanollidhamanisreniramyanghrinakhamandalaya namah ।
Om manimanjirakiranakinjalkitapadambujaya namah ।
Om apasmaroparinyastasavyapadasaroruhaya namah ।
Om kandarpatunabhajanghaya namah ।
Om gulphodancitanupuraya namah ।
Om karihastopameyorave namah ।
Om adarsojjvalajanubhrte namah ।
Om visamkatakatinyastavacalamanimekhalaya namah ।
Om avartanabhiromalivalimatpallavodaraya namah ।
Om muktaharalasattungavipuloraskaranjitaya namah ।
Om virasanasamasinaya namah ।
Om vinapustollasatkaraya namah ।
Om aksamalalasatpanaye namah ।
Om cinmudritakarambujaya namah ।
Om manikyakankanollasikarambujavirajitaya namah ।
Om anargharatnagraiveyavilasatkambukandharaya namah ।
Om anakalitasadrsyacubukasrivirajitaya namah ।
Om mugdhasmitaparipakaprakasitaradankuraya namah ।
Om carucampeyapuspabhanasikaputaranjitaya namah ।
Om varavajrasiladarsaparibhavikapolabhuve namah ।
Om karnadvayollasaddivyamanikundalamanditaya namah ।
Om karunalaharipurnakarnantayatalocanaya namah ।
Om ardhacandrabhanitilapatiratilakojjvalaya namah ।
Om carucamikarakarajatacarcitacandanaya namah ॥ 1000 ॥
Om om kailasasikharasphardhikamaniyanijakrtaye namah ।

॥ iti sri daksinamurti sahasranamavalih samapta ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil