1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In Tamil

॥ Medha Dakshinamurti 1 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திஸஹஸ்ரநாமாவளி: 1 ॥
ஶ்ரீ:
அஸ்ய ஶ்ரீ மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரஸ்ய
ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: । கா³யத்ரீ ச²ந்த:³ । த³க்ஷிணாமூர்திர்தே³வதா ।
ஓம் பீ³ஜம் । ஸ்வாஹா ஶக்தி: । நம: கீலகம் ।
மேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
ஹ்ராம் இத்யாதி³நா அங்க³ந்யாஸ: ।
த்⁴யாநம் ।
ஸித்³தி⁴தோயநிதே⁴ர்மத்⁴யே ரத்நக்³ரீவே மநோரமே ।
கத³ம்ப³வநிகாமத்⁴யே ஶ்ரீமத்³வடதரோரத:⁴ ॥ 1 ॥

ஆஸீநமாத்³யம் புருஷமாதி³மத்⁴யாந்தவர்ஜிதம் ।
ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிககோ³க்ஷீரஶரத்பூர்ணேந்து³ஶேக²ரம் ॥ 2 ॥

த³க்ஷிணே சாக்ஷமாலாம் ச வஹ்நிம் வை வாமஹஸ்தகே ।
ஜடாமண்ட³லஸம்லக்³நஶீதாம்ஶுகரமண்டி³தம் ॥ 3 ॥

நாக³ஹாரத⁴ரம் சாருகங்கணை: கடிஸூத்ரகை: ।
விராஜமாநவ்ருʼஷப⁴ம் வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராவ்ருʼதம் ॥ 4 ॥

சிந்தாமணிமஹாப்³ருʼந்தை:³ கல்பகை: காமதே⁴நுபி:⁴ ।
சதுஷ்ஷஷ்டிகலாவித்³யாமூர்திபி:⁴ ஶ்ருதிமஸ்தகை: ॥ 5 ॥

ரத்நஸிம்ஹாஸநே ஸாது⁴த்³வீபிசர்மஸமாயுதம் ।
தத்ராஷ்டத³லபத்³மஸ்ய கர்ணிகாயாம் ஸுஶோப⁴நே ॥ 6 ॥

வீராஸநே ஸமாஸீநம் லம்ப³த³க்ஷபதா³ம்பு³ஜம் ।
ஜ்ஞாநமுத்³ராம் புஸ்தகம் ச வராபீ⁴தித⁴ரம் ஹரம் ॥ 7 ॥

பாத³மூலஸமாக்ராந்தமஹாபஸ்மாரவைப⁴வம் ।
ருத்³ராக்ஷமாலாப⁴ரணபூ⁴ஷிதம் பூ⁴திபா⁴ஸுரம் ॥ 8 ॥

க³ஜசர்மோத்தரீயம் ச மந்த³ஸ்மிதமுகா²ம்பு³ஜம் ।
ஸித்³த⁴ப்³ருʼந்தை³ர்யோகி³ப்³ருʼந்தை³ர்முநிப்³ருʼந்தை³ர்நிஷேவிதம் ॥ 9 ॥

ஆராத்⁴யமாநவ்ருʼஷப⁴ம் அக்³நீந்து³ரவிலோசநம் ।
பூரயந்தம் க்ருʼபாத்³ருʼஷ்ட்யா புமர்தா²நாஶ்ரிதே ஜநே ॥ 10 ॥

ஏவம் விபா⁴வயேதீ³ஶம் ஸர்வவித்³யாகலாநிதி⁴ம் ॥ 11 ॥

லம் இத்யாதி³நா பஞ்சோபசாரா: ॥

॥ ஶ்ரீ கு³ருப்⁴யோ நம: ।
அத² ஶ்ரீமேதா⁴த³க்ஷிணாமூர்திஸஹஸ்ரநாமாவளி: ।
ௐ நாம்நே நம: ।
ௐ தே³வதே³வாய நம: ।
ௐ மஹாதே³வாய நம: ।
ௐ தே³வாநாமபி தே³ஶிகாய நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாமூர்தயே நம: ।
ௐ ஈஶாநாய நம: ।
ௐ த³யாபூரிததி³ங்முகா²ய நம: ।
ௐ கைலாஸஶிக²ரோத்துங்க³கமநீயநிஜாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ வடத்³ருமதடீதி³வ்யகநகாஸநஸம்ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ கடீதடபடீபூ⁴தகரிசர்மோஜ்ஜ்வலாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ பாடீரபாண்டு³ராகாரபரிபூர்ணஸுதா⁴தி⁴பாய நம: ।
ௐ ஜடாகோடீரக⁴டிதஸுதா⁴கரஸுதா⁴ப்லுதாய நம: ।
ௐ பஶ்யல்லலாடஸுப⁴க³ஸுந்த³ரப்⁴ரூவிலாஸவதே நம: ।
ௐ கடாக்ஷஸரணீநிர்யத்கருணாபூர்ணலோசநாய நம: ।
ௐ கர்ணாலோலதடித்³வர்ணகுண்ட³லோஜ்ஜ்வலக³ண்ட³பு⁴வே நம: ।
ௐ திலப்ரஸூநஸங்காஶநாஸிகாபுரபா⁴ஸுராய நம: ।
ௐ மந்த³ஸ்மிதஸ்பு²ரந்முக்³த⁴மஹநீயமுகா²ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ குந்த³குட்³மலஸம்ஸ்ப²ர்தி⁴த³ந்தபங்க்திவிராஜிதாய நம: ।
ௐ ஸிந்தூ³ராருணஸுஸ்நிக்³த⁴கோமலாத⁴ரபல்லவாய நம: ।
ௐ ஶங்கா²டோபக³லத்³தி³வ்யக³ளவைப⁴வமஞ்ஜுளாய நம: ।
ௐ கரகந்த³லிதஜ்ஞாநமுத்³ராருத்³ராக்ஷமாலிகாய நம: ।
ௐ அந்யஹஸ்ததலந்யஸ்தவீணாபுஸ்தோல்லஸத்³வபுஷே நம: ।
ௐ விஶாலருசிரோரஸ்கப³லிமத்பல்லவோத³ராய நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்கடிநிதம்பா³ட்⁴யாய நம: ।
ௐ பீவரோருத்³வயாந்விதாய நம: ।
ௐ ஜங்கா⁴விஜிததூணீராய நம: ।
ௐ துங்க³கு³ல்ப²யுகோ³ஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ ம்ருʼது³பாடலபாதா³ப்³ஜாய நம: ।
ௐ சந்த்³ராப⁴நக²தீ³தி⁴தயே நம: ।
ௐ அபஸவ்யோருவிந்யஸ்தஸவ்யபாத³ஸரோருஹாய நம: ।
ௐ கோ⁴ராபஸ்மாரநிக்ஷிப்ததீ⁴ரத³க்ஷபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ ஸநகாதி³முநித்⁴யேயாய நம: ।
ௐ ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாய நம: ।
ௐ தி³வ்யசந்த³நலிப்தாங்கா³ய நம: ।
ௐ சாருஹாஸபரிஷ்க்ருʼதாய நம: ।
ௐ கர்பூரத⁴வளாகாராய நம: ।
ௐ கந்த³ர்பஶதஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ காத்யாயநீப்ரேமநித⁴யே நம: ।
ௐ கருணாரஸவாரித⁴யே நம: ।
ௐ காமிதார்த²ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்கமலாவல்லப⁴ப்ரியாய நம: ।
ௐ கடாக்ஷிதாத்மவிஜ்ஞாநாய நம: ।
ௐ கைவல்யாநந்த³கந்த³லாய நம: ।
ௐ மந்த³ஹாஸஸமாநேந்த³வே நம: ।
ௐ சி²ந்நாஜ்ஞாநதமஸ்ததயே நம: ।
ௐ ஸம்ஸாராநலஸந்தப்தஜநதாம்ருʼதஸாக³ராய நம: ।
ௐ க³ம்பீ⁴ரஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜநபோ⁴மணிநிபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ நிஶாகரகராகாரவஶீக்ருʼதஜக³த்த்ரயாய நம: ।
ௐ தாபஸாராத்⁴யபாதா³ப்³ஜாய நம: ।
ௐ தருணாநந்த³விக்³ரஹாய நம: ।
ௐ பூ⁴திபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கா³ய நம: ॥ 50 ॥

ௐ பூ⁴தாதி⁴பதயே நம: ।
ௐ ஈஶ்வராய நம: ।
ௐ வத³நேந்து³ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாநிலீநத்ரிபுராக்ருʼதயே நம: ।
ௐ தாபத்ரயதமோபா⁴நவே நம: ।
ௐ பாபாரண்யத³வாநலாய நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரஸாக³ரோத்³த⁴ர்த்ரே நம: ।
ௐ ஹம்ஸாக்³ர்யோபாஸ்யவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ லலாடஹுதபு⁴க்³த³க்³த⁴மநோப⁴வஶுபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ துச்சீ²க்ருʼதஜக³ஜ்ஜாலாய நம: ।
ௐ துஷாரகரஶீதலாய நம: ।
ௐ அஸ்தங்க³தஸமஸ்தேசா²ய நம: ।
ௐ நிஸ்துலாநந்த³மந்த²ராய நம: ।
ௐ தீ⁴ரோதா³த்தகு³ணாதா⁴ராய நம: ।
ௐ உதா³ரவரவைப⁴வாய நம: ।
ௐ அபாரகருணாமூர்தயே நம: ।
ௐ அஜ்ஞாநத்⁴வாந்தபா⁴ஸ்கராய நம: ।
ௐ ப⁴க்தமாநஸஹம்ஸாக்³ர்யாய நம: ।
ௐ ப⁴வாமயபி⁴ஷக்தமாய நம: ।
ௐ யோகீ³ந்த்³ரபூஜ்யபாதா³ப்³ஜாய நம: ।
ௐ யோக³பட்டோல்லஸத்கடயே நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸங்காஶாய நம: ।
ௐ ப³த்³த⁴பந்நக³பூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ நாநாமுநிஸமாகீர்ணாய நம: ।
ௐ நாஸாக்³ரந்யஸ்தலோசநாய நம: ।
ௐ வேத³மூர்தை⁴கஸம்வேத்³யாய நம: ।
ௐ நாத³த்⁴யாநபராயணாய நம: ।
ௐ த⁴ராத⁴ரேந்த³வே நம: ।
ௐ ஆநந்த³ஸந்தோ³ஹரஸஸாக³ராய நம: ।
ௐ த்³வைதப்³ருʼந்த³விமோஹாந்த்⁴யபராக்ருʼதத்³ருʼக³த்³பு⁴தாய நம: ।
ௐ ப்ரத்யகா³த்மநே நம: ।
ௐ பரஸ்மை ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ புராணாய நம: ।
ௐ பரமேஶ்வராய நம: ।
ௐ ப்ரபஞ்சோபஶமாய நம: ।
ௐ ப்ராஜ்ஞாய நம: ।
ௐ புண்யகீர்தயே நம: ।
ௐ புராதநாய நம: ।
ௐ ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²நஸந்மாத்ராய நம: ।
ௐ ஸ்வாத்மப³ந்த⁴ஹராய நம: ।
ௐ ஹராய நம: ।
ௐ ஸர்வப்ரேமநிஜாஹாஸாய நம: ।
ௐ ஸர்வாநுக்³ரஹக்ருʼதே நம: ।
ௐ ஶிவாய நம: ।
ௐ ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாபா⁴ஸாய நம: ।
ௐ ஸர்வபூ⁴தகு³ணாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ ஸச்சிதா³நந்த³பூர்ணாத்மநே நம: ।
ௐ ஸ்வே மஹிம்நி ப்ரதிஷ்டி²தாய நம: ।
ௐ ஸர்வபூ⁴தாந்தராய நம: ।
ௐ ஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம: ॥ 100 ॥

ௐ ஸர்வகாமதா³ய நம: ।
ௐ ஸநகாதி³மஹாயோகி³ஸமாராதி⁴தபாது³காய நம: ।
ௐ ஆதி³தே³வாய நம: ।
ௐ த³யாஸிந்த⁴வே நம: ।
ௐ ஶிக்ஷிதாஸுரவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ யக்ஷகிந்நரக³ந்த⁴ர்வஸ்தூயமாநாத்மவைப⁴வாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மாதி³தே³வவிநுதாய நம: ।
ௐ யோக³மாயாநியோஜகாய நம: ।
ௐ ஶிவயோகி³நே நம: ।
ௐ ஶிவாநந்தா³ய நம: ।
ௐ ஶிவப⁴க்தஸமுத்³த⁴ராய நம: ।
ௐ வேதா³ந்தஸாரஸந்தோ³ஹாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸத்த்வாவலம்ப³நாய நம: ।
ௐ வடமூலாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ வாக்³மிநே நம: ।
ௐ மாந்யாய நம: ।
ௐ மலயஜப்ரியாய நம: ।
ௐ ஸுஶீலாய நம: ।
ௐ வாஞ்சி²தார்த²ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ப்ரஸந்நவத³நேக்ஷணாய நம: ।
ௐ ந்ருʼத்தகீ³தகலாபி⁴ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ கர்மவிதே³ நம: ।
ௐ கர்மமோசகாய நம: ।
ௐ கர்மஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ கர்மமயாய நம: ।
ௐ கர்மணாம் ப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஜ்ஞாநதா³த்ரே நம: ।
ௐ ஸதா³சாராய நம: ।
ௐ ஸர்வோபத்³ரவமோசகாய நம: ।
ௐ அநாத²நாதா²ய நம: ।
ௐ ப⁴க³வதே நம: ।
ௐ ஆஶ்ரிதாமரபாத³பாய நம: ।
ௐ வரப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ப்ரகாஶாத்மநே நம: ।
ௐ ஸர்வபூ⁴தஹிதே ரதாய நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரசர்மாஸநாஸீநாய நம: ।
ௐ ஆதி³கர்த்ரே நம: ।
ௐ மஹேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸுவிக்ரமாய நம: ।
ௐ ஸர்வக³தாய நம: ।
ௐ விஶிஷ்டஜநவத்ஸலாய நம: ।
ௐ சிந்தாஶோகப்ரஶமநாய நம: ।
ௐ ஜக³தா³நந்த³காரகாய நம: ।
ௐ ரஶ்மிமதே நம: ।
ௐ பு⁴வநேஶாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரபூஜிதாய நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய நம: ।
ௐ வ்யோமகேஶாய நம: ।
ௐ ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸங்க்³ரஹாய நம: ।
ௐ அஜ்ஞாதஸம்ப⁴வாய நம: ॥ 150 ॥

ௐ பி⁴க்ஷவே நம: ।
ௐ அத்³விதீயாய நம: ।
ௐ தி³க³ம்ப³ராய நம: ।
ௐ ஸமஸ்ததே³வதாமூர்தயே நம: ।
ௐ ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸாம்ராஜ்யநிபுணாய நம: ।
ௐ த⁴ர்மமார்க³ப்ரவர்தகாய நம: ।
ௐ விஶ்வாதி⁴காய நம: ।
ௐ பஶுபதயே நம: ।
ௐ பஶுபாஶவிமோசகாய நம: ।
ௐ அஷ்டமூர்தயே நம: ।
ௐ தீ³ப்தமூர்தயே நம: ।
ௐ நாமோச்சாரணமுக்திதா³ய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶாய நம: ।
ௐ ஸதா³ஷோட³ஶவார்ஷிகாய நம: ।
ௐ தி³வ்யகேலீஸமாயுக்தாய நம: ।
ௐ தி³வ்யமால்யாம்ப³ராவ்ருʼதாய நம: ।
ௐ அநர்க⁴ரத்நஸம்பூர்ணாய நம: ।
ௐ மல்லிகாகுஸுமப்ரியாய நம: ।
ௐ தப்தசாமீகராகாராய நம: ।
ௐ ஜிததா³வாநலாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ நிர்விகாராய நம: ।
ௐ நிஜாவாஸாய நம: ।
ௐ நிராக்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஜக³த்³கு³ரவே நம: ।
ௐ ஜக³த்கர்த்ரே நம: ।
ௐ ஜக³தீ³ஶாய நம: ।
ௐ ஜக³த்பதயே நம: ।
ௐ காமஹந்த்ரே நம: ।
ௐ காமமூர்தயே நம: ।
ௐ கல்யாணவ்ருʼஷவாஹநாய நம: ।
ௐ க³ங்கா³த⁴ராய நம: ।
ௐ மஹாதே³வாய நம: ।
ௐ தீ³நப³ந்த⁴விமோசகாய நம: ।
ௐ தூ⁴ர்ஜதயே நம: ।
ௐ க²ண்ட³பரஶவே நம: ।
ௐ ஸத்³கு³ணாய நம: ।
ௐ கி³ரிஜாஸகா²ய நம: ।
ௐ அவ்யயாய நம: ।
ௐ பூ⁴தஸேநேஶாய நம: ।
ௐ பாபக்⁴நாய நம: ।
ௐ புண்யதா³யகாய நம: ।
ௐ உபதே³ஷ்ட்ரே நம: ।
ௐ த்³ருʼட⁴ப்ர்ஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ருத்³ராய நம: ।
ௐ ரோக³விநாஶநாய நம: ।
ௐ நித்யாநந்தா³ய நம: ।
ௐ நிராதா⁴ராய நம: ।
ௐ ஹராய நம: ॥ 200 ॥

ௐ தே³வஶிகா²மணயே நம: ।
ௐ ப்ரணதார்திஹராய நம: ।
ௐ ஸோமாய நம: ।
ௐ ஸாந்த்³ராநந்தா³ய நம: ।
ௐ மஹாமதயே நம: ।
ௐ ஆஶ்சர்யவைப⁴வாய நம: ।
ௐ தே³வாய நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரார்ணவதாரகாய நம: ।
ௐ யஜ்ஞேஶாய நம: ।
ௐ ராஜராஜேஶாய நம: ।
ௐ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷலாஞ்ச²நாய நம: ।
ௐ அநந்தாய நம: ।
ௐ தாரகாய நம: ।
ௐ ஸ்தா²ணவே நம: ।
ௐ ஸர்வவித்³யேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஹரயே நம: ।
ௐ விஶ்வரூபாய நம: ।
ௐ விரூபாக்ஷாய நம: ।
ௐ ப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ பரிப்³ருʼடா³ய நம: ।
ௐ த்³ருʼடா⁴ய நம: ।
ௐ ப⁴வ்யாய நம: ।
ௐ ஜிதாரிஷட்³வர்கா³ய நம: ।
ௐ மஹோதா³ராய நம: ।
ௐ விஷாஶநாய நம: ।
ௐ ஸுகீர்தயே நம: ।
ௐ ஆதி³புருஷாய நம: ।
ௐ ஜராமரணவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ ப்ரமாணபூ⁴தாய நம: ।
ௐ து³ர்ஜ்ஞேயாய நம: ।
ௐ புண்யாய நம: ।
ௐ பரபுரஞ்ஜயாய நம: ।
ௐ கு³ணாகராய நம: ।
ௐ கு³ணஶ்ரேஷ்டா²ய நம: ।
ௐ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஸுக²தா³ய நம: ।
ௐ காரணாய நம: ।
ௐ கர்த்ரே நம: ।
ௐ ப⁴வப³ந்த⁴விமோசகாய நம: ।
ௐ அநிர்விண்ணாய நம: ।
ௐ கு³ணக்³ராஹிணே நம: ।
ௐ நிஷ்கலங்காய நம: ।
ௐ கலங்கக்⁴நே நம: ।
ௐ புருஷாய நம: ।
ௐ ஶாஶ்வதாய நம: ।
ௐ யோகி³நே நம: ।
ௐ வ்யக்தாவ்யக்தாய நம: ।
ௐ ஸநாதநாய நம: ।
ௐ சராசராத்மநே நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மாத்மநே நம: ॥ 250 ॥

See Also  108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama » Ashtottara Shatanamavali In Odia

ௐ விஶ்வகர்மணே நம: ।
ௐ தமோঽபஹ்ருʼதே நம: ।
ௐ பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ ப⁴ர்கா³ய நம: ।
ௐ தருணாய நம: ।
ௐ கருணாலயாய நம: ।
ௐ அணிமாதி³கு³ணோபேதாய நம: ।
ௐ லோகவஶ்யவிதா⁴யகாய நம: ।
ௐ யோக³பட்டத⁴ராய நம: ।
ௐ முக்தாய நம: ।
ௐ முக்தாநம் பரமாயை க³தயே நம: ।
ௐ கு³ருரூபத⁴ராய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்பரமாநந்த³ஸாக³ராய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரபா³ஹவே நம: ।
ௐ ஸர்வேஶாய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராவயவாந்விதாய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரமூர்த்⁴நே நம: ।
ௐ ஸர்வாத்மநே நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரபதே³ நம: ।
ௐ நிராபா⁴ஸாய நம: ।
ௐ ஸுக்ஷ்மதநவே நம: ।
ௐ ஹ்ருʼதி³ ஜ்ஞாதாய நம: ।
ௐ பராத்பராய நம: ।
ௐ ஸர்வாத்மகா³ய நம: ।
ௐ ஸர்வஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ நி:ஸங்கா³ய நம: ।
ௐ நிருபத்³ரவாய நம: ।
ௐ நிஷ்கலாய நம: ।
ௐ ஸகலாத்⁴யக்ஷாய நம: ।
ௐ சிந்மயாய நம: ।
ௐ தமஸ: பராய நம: ।
ௐ ஜ்ஞாநவைராக்³யஸம்பந்நாய நம: ।
ௐ யோகா³நந்த³மயாய ஶிவாய நம: ।
ௐ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யஸம்பூர்ணாய நம: ।
ௐ மஹாயோகீ³ஶ்வரேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரஶக்திஸம்யுக்தாய நம: ।
ௐ புண்யகாயாய நம: ।
ௐ து³ராஸதா³ய நம: ।
ௐ தாரகப்³ரஹ்மஸம்பூர்ணாய நம: ।
ௐ தபஸ்விஜநஸம்வ்ருʼதாய நம: ।
ௐ விதீ⁴ந்த்³ராமரஸம்பூஜ்யாய நம: ।
ௐ ஜ்யோதிஷாம் ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ உத்தமாய நம: ।
ௐ நிரக்ஷராய நம: ।
ௐ நிராலம்பா³ய நம: ।
ௐ ஸ்வாத்மாராமாய நம: ।
ௐ விகர்தநாய நம: ।
ௐ நிரவத்³யாய நம: ।
ௐ நிராதங்காய நம: ॥ 300 ॥

ௐ பீ⁴மாய நம: ।
ௐ பீ⁴மபராக்ரமாய நம: ।
ௐ வீரப⁴த்³ராய நம: ।
ௐ புராராதயே நம: ।
ௐ ஜலந்த⁴ரஶிரோஹராய நம: ।
ௐ அந்த⁴காஸுரஸம்ஹர்த்ரே நம: ।
ௐ ப⁴க³நேத்ரபி⁴தே³ நம: ।
ௐ அத்³பு⁴தாய நம: ।
ௐ விஶ்வக்³ராஸாய நம: ।
ௐ அத⁴ர்மஶத்ரவே நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநைகமந்த²ராய நம: ।
ௐ அக்³ரேஸராய நம: ।
ௐ தீர்த²பூ⁴தாய நம: ।
ௐ ஸிதப⁴ஸ்மாவகுண்ட²நாய நம: ।
ௐ அகுண்ட²மேத⁴ஸே நம: ।
ௐ ஶ்ரீகண்டா²ய நம: ।
ௐ வைகுண்ட²பரமப்ரியாய நம: ।
ௐ லலாடோஜ்ஜ்வலநேத்ராப்³ஜாய நம: ।
ௐ துஷாரகரஶேக²ராய நம: ।
ௐ க³ஜாஸுரஶிரஶ்சே²த்ரே நம: ।
ௐ க³ங்கோ³த்³பா⁴ஸிதமூர்த⁴ஜாய நம: ।
ௐ கல்யாணாசலகோத³ண்டா³ய நம: ।
ௐ கமலாபதிஸாயகாய நம: ।
ௐ வாராம்ஶேவதி⁴தூணீராய நம: ।
ௐ ஸரோஜாஸநஸாரத²யே நம: ।
ௐ த்ரயீதுரங்க³ஸங்க்ராந்தாய நம: ।
ௐ வாஸுகிஜ்யாவிராஜிதாய நம: ।
ௐ ரவீந்து³சரணாசாரித⁴ராரத²விராஜிதாய நம: ।
ௐ த்ரய்யந்தப்ரக்³ரஹோதா³ரசாருக⁴ண்டாரவோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ உத்தாநபர்வலோமாட்⁴யாய நம: ।
ௐ லீலாவிஜிதமந்மதா²ய நம: ।
ௐ ஜாதுப்ரபந்நஜநதாஜீவநோபாயநோத்ஸுகாய நம: ।
ௐ ஸம்ஸாரார்ணவநிர்மக்³நஸமுத்³த⁴ரணபண்டி³தாய நம: ।
ௐ மத³த்³விரத³தி⁴க்காரிக³திமஞ்ஜுளவைப⁴வாய நம: ।
ௐ மத்தகோகிலமாது⁴ர்யரஸநிர்ப⁴ரகீ³ர்க³ணாய நம: ।
ௐ கைவல்யோத³தி⁴கல்லோலலீலாதாண்ட³வபண்டி³தாய நம: ।
ௐ விஷ்ணவே நம: ।
ௐ ஜிஷ்ணவே நம: ।
ௐ வாஸுதே³வாய நம: ।
ௐ ப்ரப⁴விஷ்ணவே நம: ।
ௐ புராதநாய நம: ।
ௐ வர்தி⁴ஷ்ணவே நம: ।
ௐ வரதா³ய நம: ।
ௐ வைத்³யாய நம: ।
ௐ ஹரயே நம: ।
ௐ நாராயணாய நம: ।
ௐ அச்யுதாய நம: ।
ௐ அஜ்ஞாநவநதா³வாக்³நயே நம: ।
ௐ ப்ரஜ்ஞாப்ராஸாத³பூ⁴பதயே நம: ।
ௐ ஸர்பபூ⁴ஷிதஸர்வாங்கா³ய நம: ॥ 350 ॥

ௐ கர்பூரோஜ்ஜ்வலிதாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ அநாதி³மத்⁴யநித⁴நாய நம: ।
ௐ கி³ரீஶாய நம: ।
ௐ கி³ரிஜாபதயே நம: ।
ௐ வீதராகா³ய நம: ।
ௐ விநீதாய்மநே நம: ।
ௐ தபஸ்விநே நம: ।
ௐ பூ⁴தபா⁴வநாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரகு³ருத்⁴யேயாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼதாய நம: ।
ௐ தே³வாதி³தே³வாய நம: ।
ௐ தே³வர்ஷயே நம: ।
ௐ தே³வாஸுரவரப்ரதா³யய நம: ।
ௐ ஸர்வதே³வமயாய நம: ।
ௐ அசிந்த்யாய நம: ।
ௐ தே³வாத்மநே நம: ।
ௐ ஆத்மஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ நிர்லேபாய நம: ।
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாத்மநே நம: ।
ௐ நிவிக்⁴நாய நம: ।
ௐ விக்⁴நநாஶகாய நம: ।
ௐ ஏகஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ நிராதங்காய நம: ।
ௐ வ்யாப்தமூர்தயே நம: ।
ௐ அநாகுலாய நம: ।
ௐ நிரவத்³யபதோ³பாத⁴யே நம: ।
ௐ வித்³யாராஶயே நம: ।
ௐ அநுத்தமாய நம: ।
ௐ நித்யாநந்தா³ய நம: ।
ௐ ஸுராத்⁴யக்ஷாய நம: ।
ௐ நி:ஸங்கல்பாய நம: ।
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ நிஷ்கலங்காய நம: ।
ௐ நிராகாராய நம: ।
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம: ।
ௐ நிராமயாய நம: ।
ௐ வித்³யாத⁴ராய நம: ।
ௐ விதத்கேஶாய நம: ।
ௐ மார்கண்டே³யவரப்ரதா³ய நம: ।
ௐ பை⁴ரவாய நம: ।
ௐ பை⁴ரவீநாதா²ய நம: ।
ௐ காமதா³ய நம: ।
ௐ கமலாஸநாய நம: ।
ௐ வேத³வேத்³யாய நம: ।
ௐ ஸுராநந்தா³ய நம: ।
ௐ லஸஜ்ஜ்யோதிஷே நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴கராய நம: ।
ௐ சூடா³மணயே நம: ।
ௐ ஸுராதீ⁴ஶாய நம: ।
ௐ யஜ்ஞகே³யாய நம: ॥ 400 ॥

ௐ ஹரிப்ரியாய நம: ।
ௐ நிர்லேபாய நம: ।
ௐ நீதிமதே நம: ।
ௐ ஸூத்ரிணே நம: ।
ௐ ஶ்ரீஹாலாஹலஸுந்த³ராய நம: ।
ௐ த⁴ர்மத³க்ஷாய நம: ।
ௐ மஹாராஜாய நம: ।
ௐ கிரீடிணே நம: ।
ௐ வந்தி³தாய நம: ।
ௐ கு³ஹாய நம: ।
ௐ மாத⁴வாய நம: ।
ௐ யாமிநீநாதா²ய நம: ।
ௐ ஶம்ப³ராய நம: ।
ௐ ஶப³ரீப்ரியாய நம: ।
ௐ ஸங்கீ³தவேத்ரே நம: ।
ௐ லோகஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஶாந்தாய நம: ।
ௐ கலஶஸம்ப⁴வாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மண்யாய நம: ।
ௐ வரதா³ய நம: ।
ௐ நித்யாய நம: ।
ௐ ஶூலிநே நம: ।
ௐ கு³ருவராய ஹராய நம: ।
ௐ மார்தாண்டா³ய நம: ।
ௐ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம: ।
ௐ லோகநாயகவிக்ரமாய நம: ।
ௐ முகுந்தா³ர்ச்யாய நம: ।
ௐ வைத்³யநாதா²ய நம: ।
ௐ புரந்த³ரவரப்ரதா³ய நம: ।
ௐ பா⁴ஷாவிஹீநாய நம: ।
ௐ பா⁴ஷாஜ்ஞாய நம: ।
ௐ விக்⁴நேஶாய நம: ।
ௐ விக்⁴நநாஶநாய நம: ।
ௐ கிந்நரேஶாய நம: ।
ௐ ப்³ருʼஹத்³பா⁴நவே நம: ।
ௐ ஶ்ரீநிவாஸாய நம: ।
ௐ கபாலப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ விஜயாய நம: ।
ௐ பூ⁴தபா⁴வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ பீ⁴மஸேநாய நம: ।
ௐ தி³வாகராய நம: ।
ௐ பி³ல்வப்ரியாய நம: ।
ௐ வஸிஷ்டே²ஶாய நம: ।
ௐ ஸர்வமார்க³ப்ரவர்தகாய நம: ।
ௐ ஓஷதீ⁴ஶாய நம: ।
ௐ வாமதே³வாய நம: ।
ௐ கோ³விந்தா³ய நம: ।
ௐ நீலலோஹிதாய நம: ।
ௐ ஷத³ர்த⁴நயநாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமந்மஹாதே³வாய நம: ॥ 450 ॥

ௐ வ்ருʼஷத்⁴வஜாய நம: ।
ௐ கர்பூரதீ³பிகாலோலாய நம: ।
ௐ கர்பூரரஸசர்சிதாய நம: ।
ௐ அவ்யாஜகருணாமூர்தயே நம: ।
ௐ த்யாக³ராஜாய நம: ।
ௐ க்ஷபாகராய நம: ।
ௐ ஆஶ்சர்யவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம: ।
ௐ ஸித்³தே⁴ஶாய நம: ।
ௐ ஸ்வர்ணபை⁴ரவாய நம: ।
ௐ தே³வராஜாய நம: ।
ௐ க்ருʼபாஸிந்த⁴வே நம: ।
ௐ அத்³வயாய நம: ।
ௐ அமிதவிக்ரமாய நம: ।
ௐ நிர்பே⁴தா³ய நம: ।
ௐ நித்யஸத்த்வஸ்தா²ய நம: ।
ௐ நிர்யோக³க்ஷேமாய நம: ।
ௐ ஆத்மவதே நம: ।
ௐ நிரபாயாய நம: ।
ௐ நிராஸங்கா³ய நம: ।
ௐ நி:ஶப்³தா³ய நம: ।
ௐ நிருபாதி⁴காய நம: ।
ௐ ப⁴வாய நம: ।
ௐ ஸர்வேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸ்வாமிநே நம: ।
ௐ ப⁴வபீ⁴திவிப⁴ஞ்ஜநாய நம: ।
ௐ தா³ரித்³ர்யத்ருʼணகூடாக்³நயே நம: ।
ௐ தா³ரிதாஸுரஸந்ததயே நம: ।
ௐ முக்திதா³ய நம: ।
ௐ முதி³தாய நம: ।
ௐ அகுப்³ஜாய நம: ।
ௐ தா⁴ர்மிகாய நம: ।
ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம: ।
ௐ அப்⁴யாஸாதிஶயஜ்ஞேயாய நம: ।
ௐ சந்த்³ரமௌலயே நம: ।
ௐ கலாத⁴ராய நம: ।
ௐ மஹாப³லாய நம: ।
ௐ மஹாவீர்யாய நம: ।
ௐ விப⁴வே நம: ।
ௐ ஶ்ரீஶாய நம: ।
ௐ ஶுப⁴ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஸித்³தா⁴ய நம: ।
ௐ புராணபுருஷாய நம: ।
ௐ ரணமண்ட³லபை⁴ரவாய நம: ।
ௐ ஸத்³யோஜாதாய நம: ।
ௐ வடாரண்யவாஸிநே நம: ।
ௐ புருஷவல்லபா⁴ய நம: ।
ௐ ஹரிகேஶாய நம: ।
ௐ மஹாத்ராத்ரே நம: ।
ௐ நீலக்³ரீவாய நம: ॥ 500 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu – Sahasranamavali Stotram In Kannada – Notes By K. N. Rao

ௐ ஸுமங்க³ளாய நம: ।
ௐ ஹிரண்யபா³ஹவே நம: ।
ௐ தீக்ஷ்ணாம்ஶவே நம: ।
ௐ காமேஶாய நம: ।
ௐ ஸோமவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஸர்வாத்மநே நம: ।
ௐ ஸர்வகர்த்ரே நம: ।
ௐ தாண்ட³வாய நம: ।
ௐ முண்ட³மாலிகாய நம: ।
ௐ அக்³ரக³ண்யாய நம: ।
ௐ ஸுக³ம்பீ⁴ராய நம: ।
ௐ தே³ஶிகாய நம: ।
ௐ வைதி³கோத்தமாய நம: ।
ௐ ப்ரஸந்நதே³வாய நம: ।
ௐ வாகீ³ஶாய நம: ।
ௐ சிந்தாதிமிரபா⁴ஸ்கராய நம: ।
ௐ கௌ³ரீபதயே நம: ।
ௐ துங்க³மௌலயே நம: ।
ௐ மக²ராஜாய நம: ।
ௐ மஹாகவயே நம: ।
ௐ ஶ்ரீத⁴ராய நம: ।
ௐ ஸர்வஸித்³தே⁴ஶாய நம: ।
ௐ விஶ்வநாதா²ய நம: ।
ௐ த³யாநித⁴யே நம: ।
ௐ அந்தர்முகா²ய நம: ।
ௐ ப³ஹிர்த்³ருʼஷ்டயே நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴வேஷமநோஹராய நம: ।
ௐ க்ருʼத்திவாஸஸே நம: ।
ௐ க்ருʼபாஸிந்த⁴வே நம: ।
ௐ மந்த்ரஸித்³தா⁴ய நம: ।
ௐ மதிப்ரதா³ய நம: ।
ௐ மஹோத்க்ருʼஷ்டாய நம: ।
ௐ புண்யகராய நம: ।
ௐ ஜக³த்ஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ ஸதா³ஶிவாய நம: ।
ௐ மஹாக்ரதவே நம: ।
ௐ மஹாயஜ்வநே நம: ।
ௐ விஶ்வகர்மணே நம: ।
ௐ தபோநித⁴யே நம: ।
ௐ ச²ந்தோ³மயாய நம: ।
ௐ மஹாஜ்ஞாநிநே நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ தே³வவந்தி³தாய நம: ।
ௐ ஸார்வபௌ⁴மாய நம: ।
ௐ ஸதா³நந்தா³ய நம: ।
ௐ கருணாம்ருʼதவாரித⁴யே நம: ।
ௐ காலகாலாய நம: ।
ௐ கலித்⁴வம்ஸிநே நம: ।
ௐ ஜராமரணநாஶகாய நம: ।
ௐ ஶிதிகண்டா²ய நம: ॥ 550 ॥

ௐ சிதா³நந்தா³ய நம: ।
ௐ யோகி³நீக³ணஸேவிதாய நம: ।
ௐ சண்டீ³ஶாய நம: ।
ௐ ஶுகஸம்வேத்³யாய நம: ।
ௐ புண்யஶ்லோகாய நம: ।
ௐ தி³வஸ்பதயே நம: ।
ௐ ஸ்தா²யிநே நம: ।
ௐ ஸகலதத்த்வாத்மநே நம: ।
ௐ ஸதா³ஸேவகவர்த⁴நாய நம: ।
ௐ ரோஹிதாஶ்வாய நம: ।
ௐ க்ஷமாரூபிணே நம: ।
ௐ தப்தசாமீகரப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ த்ரியம்ப³காய நம: ।
ௐ வரருசயே நம: ।
ௐ தே³வதே³வாய நம: ।
ௐ சதுர்பு⁴ஜாய நம: ।
ௐ விஶ்வம்ப⁴ராய நம: ।
ௐ விசித்ராங்கா³ய நம: ।
ௐ விதா⁴த்ரே நம: ।
ௐ புருஶாஸநாய நம: ।
ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம: ।
ௐ ஜக³த்ஸ்வாமிநே நம: ।
ௐ ரோஹிதாக்ஷாய நம: ।
ௐ ஶிவோத்தமாய நம: ।
ௐ நக்ஷத்ரமாலாப⁴ரணாய நம: ।
ௐ மக⁴வதே நம: ।
ௐ அக⁴நாஶநாய நம: ।
ௐ விதி⁴கர்த்ரே நம: ।
ௐ விதா⁴நஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வராய நம: ।
ௐ சிந்தாமணயே நம: ।
ௐ ஸுரகு³ரவே நம: ।
ௐ த்⁴யேயாய நம: ।
ௐ நீராஜநப்ரியாய நம: ।
ௐ கோ³விந்தா³ய நம: ।
ௐ ராஜராஜேஶாய நம: ।
ௐ ப³ஹுபுஷ்பார்சநப்ரியாய நம: ।
ௐ ஸர்வாநந்தா³ய நம: ।
ௐ த³யாரூபிணே நம: ।
ௐ ஶைலஜாஸுமநோஹராய நம: ।
ௐ ஸுவிக்ரமாய நம: ।
ௐ ஸர்வக³தாய நம: ।
ௐ ஹேதுஸாத⁴நவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ வ்ருʼஷாங்காய நம: ।
ௐ ரமணீயாங்கா³ய நம: ।
ௐ ஸத³ங்க்⁴ரயே நம: ।
]ௐ ஸாமபாரகா³ய நம: ।
ௐ மந்த்ராத்மநே நம: ।
ௐ கோடிகந்த³ர்பஸௌந்த³ர்யரஸவாரித⁴யே நம: ।
ௐ யஜ்ஞேஶாய நம: ॥ 600 ॥

ௐ யஜ்ஞபுருஷாய நம: ।
ௐ ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²த்யந்தகாரணாய நம: ।
ௐ பரஹம்ஸைகஜிஜ்ஞாஸ்யாய நம: ।
ௐ ஸ்வப்ரகாஶஸ்வரூபவதே நம: ।
ௐ முநிம்ருʼக்³யாய நம: ।
ௐ தே³வம்ருʼக்³யாய நம: ।
ௐ ம்ருʼக³ஹஸ்தாய நம: ।
ௐ ம்ருʼகே³ஶ்வராய நம: ।
ௐ ம்ருʼகே³ந்த்³ரசர்மவஸநாய நம: ।
ௐ நரஸிம்ஹநிபாதநாய நம: ।
ௐ முநிவந்த்³யாய நம: ।
ௐ முநிஶ்ரேஷ்டா²ய நம: ।
ௐ முநிப்³ருʼந்த³நிஷேவிதாய நம: ।
ௐ து³ஷ்டம்ருʼத்யவே நம: ।
ௐ அது³ஷ்டேஹாய நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுக்⁴நே நம: ।
ௐ ம்ருʼத்யுபூஜிதாய நம: ।
ௐ அவ்யக்தாய நம: ।
ௐ அம்பு³ஜஜந்மாதி³கோடிகோடிஸுபூஜிதாய நம: ।
ௐ லிங்க³மூர்தயே நம: ।
ௐ அலிங்கா³த்மநே நம: ।
ௐ லிங்கா³த்மநே நம: ।
ௐ லிங்க³விக்³ரஹாய நம: ।
ௐ யஜுர்மூர்தயே நம: ।
ௐ ஸாமமூர்தயே நம: ।
ௐ ருʼங்மூர்தயே நம: ।
ௐ மூர்திவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ விஶ்வேஶாய நம: ।
ௐ க³ஜசர்மைகசேலாஞ்சிதகடீதடாய நம: ।
ௐ பாவநாந்தேவஸத்³யோகி³ஜநஸார்த²ஸுதா⁴கராய நம: ।
ௐ அநந்தஸோமஸூர்யாக்³நிமண்ட³லப்ரதிமப்ரபா⁴ய நம: ।
ௐ சிந்தாஶோகப்ரஶமநாய நம: ।
ௐ ஸர்வவித்³யாவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ ப⁴க்தவிஜ்ஞப்திஸந்தா⁴த்ரே நம: ।
ௐ கர்த்ரே நம: ।
ௐ கி³ரிவராக்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஜ்ஞாநப்ரதா³ய நம: ।
ௐ மநோவாஸாய நம: ।
ௐ க்ஷேம்யாய நம: ।
ௐ மோஹவிநாஶநாய நம: ।
ௐ ஸுரோத்தமாய நம: ।
ௐ சித்ரபா⁴நவே நம: ।
ௐ ஸதா³வைப⁴வதத்பராய நம: ।
ௐ ஸுஹ்ருʼத³க்³ரேஸராய நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴ஜ்ஞாநமுத்³ராய நம: ।
ௐ க³ணாதி⁴பாய நம: ।
ௐ ஆக³மாய நம: ।
ௐ சர்மவஸநாய நம: ।
ௐ வாஞ்சி²தார்த²ப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ அந்தர்ஹிதாய நம: ॥ 650 ॥

ௐ அஸமாநாய நம: ।
ௐ தே³வஸிம்ஹாஸநாதி⁴பாய நம: ।
ௐ விவாத³ஹந்த்ரே நம: ।
ௐ ஸர்வாத்மநே நம: ।
ௐ காலாய நம: ।
ௐ காலவிவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ விஶ்வாதீதாய நம: ।
ௐ விஶ்வகர்த்ரே நம: ।
ௐ விஶ்வேஶாய நம: ।
ௐ விஶ்வகாரணாய நம: ।
ௐ யோகி³த்⁴யேயாய நம: ।
ௐ யோக³நிஷ்டா²ய நம: ।
ௐ யோகா³த்மநே நம: ।
ௐ யோக³வித்தமாய நம: ।
ௐ ஓங்காரரூபாய நம: ।
ௐ ப⁴க³வதே நம: ।
ௐ பி³ந்து³நாத³மயாய ஶிவாய நம: ।
ௐ சதுர்முகா²தி³ஸம்ஸ்துதாய நம: ।
ௐ சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஸஹ்யாசலகு³ஹாவாஸிநே நம: ।
ௐ ஸாக்ஷாந்மோக்ஷரஸாம்ருʼதாய நம: ।
ௐ த³க்ஷாத்⁴வரஸமுச்சே²த்ரே நம: ।
ௐ பக்ஷபாதவிவர்ஜிதாய நம:
ௐ ஓங்காரவாசகாய நம: ।
ௐ ஶம்ப⁴வே நம: ।
ௐ ஶங்கராய நம: ।
ௐ ஶஶிஶீதலாய நம: ।
ௐ பங்கஜாஸநஸம்ஸேவ்யாய நம: ।
ௐ கிங்கராமரவத்ஸலாய நம: ।
ௐ நததௌ³ர்பா⁴க்³யதூலாக்³ரயே நம: ।
ௐ க்ருʼதகௌதுகமங்க³ளாய நம: ।
ௐ த்ரிலோகமோஹநாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்த்ரிபுண்ட்³ராங்கிதமஸ்தகாய நம: ।
ௐ க்ரௌஞ்சாரிஜநகாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமத்³க³ணநாத²ஸுதாந்விதாய நம: ।
ௐ அத்³பு⁴தாநந்தவரதா³ய நம: ।
ௐ அபரிச்சி²ந்நாத்மவைப⁴வாய நம: ।
ௐ இஷ்டாபூர்தப்ரியாய நம: ।
ௐ ஶர்வாய நம: ।
ௐ ஏகவீராய நம: ।
ௐ ப்ரியம்வதா³ய நம: ।
ௐ ஊஹாபோஹவிநிர்முக்தாய நம: ।
ௐ ஓங்காரேஶ்வரபூஜிதாய நம: ।
ௐ ருத்³ராக்ஷவக்ஷஸே நம: ।
ௐ ருத்³ராக்ஷரூபாய நம: ।
ௐ ருத்³ராக்ஷபக்ஷகாய நம: ।
ௐ பு⁴ஜகே³ந்த்³ரலஸத்கண்டா²ய நம: ।
ௐ பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணப்ரியாய நம: ।
ௐ கல்யாணரூபாய நம: ।
ௐ கல்யாணாய நம: ॥ 700 ॥

ௐ கல்யாணகு³ணஸம்ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ ஸுந்த³ரப்⁴ருவே நம: ।
ௐ ஸுநயநாய நம: ।
ௐ ஸுலலாடாய நம: ।
ௐ ஸுகந்த⁴ராய நம: ।
ௐ வித்³வஜ்ஜநாஶ்ரயாய நம: ।
ௐ வித்³வஜ்ஜநஸ்தவ்யபராக்ரமாய நம: ।
ௐ விநீதவத்ஸலாய நம: ।
ௐ நீதிஸ்வரூபாய நம: ।
ௐ நீதிஸம்ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ அதிராகி³ணே நம: ।
ௐ வீதராகி³ணே நம: ।
ௐ ராக³ஹேதவே நம: ।
ௐ விராக³விதே³ நம: ।
ௐ ராக³க்⁴நே நம: ।
ௐ ராக³ஶமநாய நம: ।
ௐ ராக³தா³ய நம: ।
ௐ ராகி³ராக³விதே³ நம: ।
ௐ மநோந்மநாய நம: ।
ௐ மநோரூபாய நம: ।
ௐ ப³லப்ரமத²நாய நம: ।
ௐ ப³லாய நம: ।
ௐ வித்³யாகராய நம: ।
ௐ மஹாவித்³யாய நம: ।
ௐ வித்³யாவித்³யாவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ வஸந்தக்ருʼதே நம: ।
ௐ வஸந்தாத்மநே நம: ।
ௐ வஸந்தேஶாய நம: ।
ௐ வஸந்ததா³ய நம: ।
ௐ ப்ராவ்ருʼட்க்ருʼதே நம: ।
ௐ ப்ராவ்ருʼடா³காராய நம: ।
ௐ ப்ராவ்ருʼட்காலப்ரவர்தகாய நம: ।
ௐ ஶரந்நாதா²ய நம: ।
ௐ ஶரத்காலநாஶகாய நம: ।
ௐ ஶரதா³ஶ்ரயாய நம: ।
ௐ குந்த³மந்தா³ரபுஷ்பௌக⁴லஸத்³வாயுநிஷேவிதாய நம: ।
ௐ தி³வ்யதே³ஹப்ரபா⁴கூடஸந்தீ³பிததி³க³ந்தராய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரகு³ருஸ்தவ்யாய நம: ।
ௐ தே³வாஸுரநமஸ்க்ருʼதாய நம: ।
ௐ வாமாங்க³பா⁴க³விலஸச்ச்²யாமலாவீக்ஷணப்ரியாய நம: ।
ௐ கீர்த்யாதா⁴ராய நம: ।
ௐ கீர்திகராய நம: ।
ௐ கீர்திஹேதவே நம: ।
ௐ அஹேதுகாய நம: ।
ௐ ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராணபராயணாய நம: ।
ௐ மஹாப்ரேதாஸநாஸீநாய நம: ।
ௐ ஜிதஸர்வபிதாமஹாய நம: ।
ௐ முக்தாதா³மபரீதாங்கா³ய நம: ।
ௐ நாநாகா³நவிஶாரதா³ய நம: ।
ௐ விஷ்ணுப்³ரஹ்மாதி³வந்த்³யாங்க்⁴ரயே நம: ॥ 750 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Bala 2 – Sahasranamavali Stotram In Kannada

ௐ நாநாதே³ஶைகநாயகாய நம: ।
ௐ தீ⁴ரோதா³த்தாய நம: ।
ௐ மஹாதீ⁴ராய நம: ।
ௐ தை⁴ர்யதா³ய நம: ।
ௐ தை⁴ர்யவர்த⁴காய நம: ।
ௐ விஜ்ஞாநமயாய நம: ।
ௐ ஆநந்த³மயாய நம: ।
ௐ ப்ராணமயாய நம: ।
ௐ அந்நதா³ய நம: ।
ௐ ப⁴வாப்³தி⁴தரணோபாயாய நம: ।
ௐ கவயே நம: ।
ௐ து:³ஸ்வப்நநாஶநாய நம: ।
ௐ கௌ³ரீவிலாஸஸத³நாய நம: ।
ௐ பிஶாசாநுஸராவ்ருʼதாய நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாப்ரேமஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ தா³ரித்³ர்யவட³வாநலாய நம: ।
ௐ அத்³பு⁴தாநந்தஸங்க்³ராமாய நம: ।
ௐ ட⁴க்காவாத³நதத்பராய நம: ।
ௐ ப்ராச்யாத்மநே நம: ।
ௐ த³க்ஷிணாகாராய நம: ।
ௐ ப்ரதீச்யாத்மநே நம: ।
ௐ உத்தராக்ருʼதயே நம: ।
ௐ ஊர்த்⁴வாத்³யந்யதி³கா³காராய நம: ।
ௐ மர்மஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸர்வஶிக்ஷகாய நம: ।
ௐ யுகா³வஹாய நம: ।
ௐ யுகா³தீ⁴ஶாய நம: ।
ௐ யுகா³த்மநே நம: ।
ௐ யுக³நாயகாய நம: ।
ௐ ஜங்க³மாய நம: ।
ௐ ஸ்தா²வராகாராய நம: ।
ௐ கைலாஸஶிக²ரப்ரியாய நம: ।
ௐ ஹஸ்தராஜத்புண்ட³ரீகாய நம: ।
ௐ புண்ட³ரீகநிபே⁴க்ஷணாய நம: ।
ௐ லீலாவிட³ம்பி³தவபுஷே நம: ।
ௐ ப⁴க்தமாநஸமண்டி³தாய நம: ।
ௐ ப்³ருʼந்தா³ரகப்ரியதமாய நம: ।
ௐ ப்³ருʼந்தா³ரகவரார்சிதாய நம: ।
ௐ நாநாவிதா⁴நேகரத்நலஸத்குண்ட³லமண்டி³தாய நம: ।
ௐ நி:ஸீமமஹிம்நே நம: ।
ௐ நித்யலீலாவிக்³ரஹரூபத்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ சந்த³நத்³ரவதி³க்³தா⁴ங்கா³ய நம: ।
ௐ சாம்பேயகுஸுமார்சிதாய நம: ।
ௐ ஸமஸ்தப⁴க்தஸுக²தா³ய நம: ।
ௐ பரமாணவே நம: ।
ௐ மஹாஹ்ரதா³ய நம: ।
ௐ அலௌகிகாய நம: ।
ௐ து³ஷ்ப்ரத⁴ர்ஷாய நம: ।
ௐ கபிலாய நம: ।
ௐ காலகந்த⁴ராய நம: ॥ 800 ॥

ௐ கர்பூரகௌ³ராய நம: ।
ௐ குஶலாய நம: ।
ௐ ஸத்யஸந்தா⁴ய நம: ।
ௐ ஜிதேந்த்³ரியாய நம: ।
ௐ ஶாஶ்வதைஶ்வர்யவிப⁴வாய நம: ।
ௐ போஷகாய நம: ।
ௐ ஸுஸமாஹிதாய நம: ।
ௐ மஹர்ஷிநாதி²தாய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மயோநயே நம: ।
ௐ ஸர்வோத்தமோத்தமாய நம: ।
ௐ பூ⁴மிபா⁴ரார்திஸம்ஹர்த்ரே நம: ।
ௐ ஷடூ³ர்மிரஹிதாய நம: ।
ௐ ம்ருʼடா³ய நம: ।
ௐ த்ரிவிஷ்டபேஶ்வராய நம: ।
ௐ ஸர்வஹ்ருʼத³யாம்பு³ஜமத்⁴யகா³ய நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா²ய நம: ।
ௐ ஸர்வவர்ணோபஶோபி⁴தாய நம: ।
ௐ புண்யமூர்தயே நம: ।
ௐ புண்யலப்⁴யாய நம: ।
ௐ புண்யஶ்ரவணகீர்தநாய நம: ।
ௐ ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா²ய நம: ।
ௐ சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யகா³ய நம: ।
ௐ ஸத்³ப⁴க்தத்⁴யாநநிக³லாய நம: ।
ௐ ஶரணாக³தபாலகாய நம: ।
ௐ ஶ்வேதாதபத்ரருசிராய நம: ।
ௐ ஶ்வேதசாமரவீஜிதாய நம: ।
ௐ ஸர்வாவயவஸம்பூர்ணாய நம: ।
ௐ ஸர்வலக்ஷணலக்ஷிதாய நம: ।
ௐ ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யாய நம: ।
ௐ ஸர்வகாரணகாரணாய நம: ।
ௐ ஆமோதா³ய நம: ।
ௐ மோத³ஜநகாய நம: ।
ௐ ஸர்பராஜோத்தரீயகாய நம: ।
ௐ கபாலிநே நம: ।
ௐ கோவிதா³ய நம: ।
ௐ ஸித்³த⁴காந்திஸம்வலிதாநநாய நம: ।
ௐ ஸர்வஸத்³கு³ருஸம்ஸேவ்யாய நம: ।
ௐ தி³வ்யசந்த³நசர்சிதாய நம: ।
ௐ விலாஸிநீக்ருʼதோல்லாஸாய நம: ।
ௐ இச்சா²ஶக்திநிஷேவிதாய நம: ।
ௐ அநந்தாநந்த³ஸுக²தா³ய நம: ।
ௐ நந்த³நாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீநிகேதநாய நம: ।
ௐ அம்ருʼதாப்³தி⁴க்ருʼதாவாஸாய நம: ।
ௐ நித்யக்லீபா³ய நம: ।
ௐ நிராமயாய நம: ।
ௐ அநபாயாய நம: ।
ௐ அநந்தத்³ருʼஷ்டயே நம: ।
ௐ அப்ரமேயாய நம: ।
ௐ அஜராய நம: ॥ 850 ॥

ௐ அமராய நம: ।
ௐ தமோமோஹப்ரதிஹதயே நம: ।
ௐ அப்ரதர்க்யாய நம: ।
ௐ அம்ருʼதாய நம: ।
ௐ அக்ஷராய நம: ।
ௐ அமோக⁴பு³த்³த⁴யே நம: ।
ௐ ஆதா⁴ராய நம: ।
ௐ ஆதா⁴ராதே⁴யவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ ஈஷணாத்ரயநிர்முக்தாய நம: ।
ௐ இஹாமுத்ரவிவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ ருʼக்³யஜு:ஸாமநயநாய நம: ।
ௐ பு³த்³தி⁴ஸித்³தி⁴ஸம்ருʼத்³தி⁴தா³ய நம: ।
ௐ ஔதா³ர்யநித⁴யே நம: ।
ௐ ஆபூர்ணாய நம: ।
ௐ ஐஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஶுத்³த⁴ஸந்மாத்ரஸம்வித்³தீ⁴-ஸ்வரூபஸுக²விக்³ரஹாய நம: ।
ௐ த³ர்ஶநப்ரத²மாபா⁴ஸாய நம: ।
ௐ த்³ருʼஷ்டித்³ருʼஶ்யவிவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ அக்³ரக³ண்யாய நம: ।
ௐ அசிந்த்யரூபாய நம: ।
ௐ கலிகல்மஷநாஶநாய நம: ।
ௐ விமர்ஶரூபாய நம: ।
ௐ விமலாய நம: ।
ௐ நித்யரூபாய நம: ।
ௐ நிராஶ்ரயாய நம: ।
ௐ நித்யஶுத்³தா⁴ய நம: ।
ௐ நித்யபு³த்³தா⁴ய நம: ।
ௐ நித்யமுக்தாய நம: ।
ௐ அபராக்ருʼதாய நம: ।
ௐ மைத்ர்யாதி³வாஸநாலப்⁴யாய நம: ।
ௐ மஹாப்ரலயஸம்ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ மஹாகைலாஸநிலயாய நம: ।
ௐ ப்ரஜ்ஞாநக⁴நவிக்³ரஹாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீமதே நம: ।
ௐ வ்யாக்⁴ரபுராவாஸாய நம: ।
ௐ பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யகாய நம: ।
ௐ ஜக³த்³யோநயே நம: ।
ௐ ஜக³த்ஸாக்ஷிணே நம: ।
ௐ ஜக³தீ³ஶாய நம: ।
ௐ ஜக³ந்மயாய நம: ।
ௐ ஜபாய நம: ।
ௐ ஜபபராய நம: ।
ௐ ஜப்யாய நம: ।
ௐ வித்³யாஸிம்ஹாஸநப்ரப⁴வே நம: ।
ௐ தத்த்வாநாம் ப்ரக்ருʼதயே நம: ।
ௐ தத்த்வாய நம: ।
ௐ தத்த்வம்பத³நிரூபிதாய நம: ।
ௐ தி³க்காலாத்³யநவச்சி²ந்நாய நம: ।
ௐ ஸஹஜாநந்த³ஸாக³ராய நம: ।
ௐ ப்ரக்ருʼதயே நம: ॥ 900 ॥

ௐ ப்ராக்ருʼதாதீதாய நம: ।
ௐ விஜ்ஞாநைகரஸாக்ருʼதயே நம: ।
ௐ நி:ஶங்கமதிதூ³ரஸ்தா²ய நம: ।
ௐ சைத்யசேதநசிந்தநாய நம: ।
ௐ தாரகாணாம் ஹ்ருʼத³ந்தஸ்தா²ய நம: ।
ௐ தாரகாய நம: ।
ௐ தாரகாந்தகாய நம: ।
ௐ த்⁴யாநைகப்ரகடாய நம: ।
ௐ த்⁴யேயாய நம: ।
ௐ த்⁴யாநிநே நம: ।
ௐ த்⁴யாநவிபூ⁴ஷணாய நம: ।
ௐ பரஸ்மை வ்யோம்நே நம: ।
ௐ பரஸ்மை தா⁴ம்நே நம: ।
ௐ பரமாத்மநே நம: ।
ௐ பரஸ்மை பதா³ய நம: ।
ௐ பூர்ணாநந்தா³ய நம: ।
ௐ ஸதா³நந்தா³ய நம: ।
ௐ நாத³மத்⁴யப்ரதிஷ்டி²தாய நம: ।
ௐ ப்ரபா⁴விபர்யயாதீதாய நம: ।
ௐ ப்ரணதாஜ்ஞாநநாஶகாய நம: ।
ௐ பா³ணார்சிதாங்க்⁴ரயே நம: ।
ௐ ப³ஹுதா³ய நம: ।
ௐ பா³லகேலிகுதூஹலிநே நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மரூபிணே நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மபதா³ய நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மவிதே³ நம: ।
ௐ ப்³ராஹ்மணப்ரியாய நம: ।
ௐ பூ⁴க்ஷேபத³த்தலக்ஷ்மீகாய நம: ।
ௐ பூ⁴மத்⁴யத்⁴யாநலக்ஷிதாய நம: ।
ௐ யஶஸ்கராய நம: ।
ௐ ரத்நக³ர்பா⁴ய நம: ।
ௐ மஹாராஜ்யஸுக²ப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஶப்³த³ப்³ரஹ்மணே நம: ।
ௐ ஶமப்ராப்யாய நம: ।
ௐ லாப⁴க்ருʼதே நம: ।
ௐ லோகவிஶ்ருதாய நம: ।
ௐ ஶாஸ்த்ரே நம: ।
ௐ ஶிவாத்³ரிநிலயாய நம: ।
ௐ ஶரண்யாய நம: ।
ௐ யாஜகப்ரியாய நம: ।
ௐ ஸ்ம்ஸாரவைத்³யாய நம: ।
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம: ।
ௐ ஸபே⁴ஷஜவிபே⁴ஷஜாய நம: ।
ௐ மநோவசோபி⁴ரக்³ராஹ்யாய நம: ।
ௐ பஞ்சகோஶவிலக்ஷணாய நம: ।
ௐ அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தாய நம: ।
ௐ அவஸ்தா²ஸாக்ஷிதுர்யகாய நம: ।
ௐ பஞ்சபூ⁴தாதி³தூ³ரஸ்தா²ய நம: ।
ௐ ப்ரத்யகே³கரஸாய நம: ।
ௐ அவ்யயாய நம: ॥ 950 ॥

ௐ ஷட்சக்ராந்தர்க³தோல்லாஸிநே நம: ।
ௐ ஷட்³விகாரவிவர்ஜிதாய நம: ।
ௐ விஜ்ஞாநக⁴நஸம்பூர்ணாய நம: ।
ௐ வீணாவாத³நதத்பராய நம: ।
ௐ நீஹாராகாரகௌ³ராங்கா³ய நம: ।
ௐ மஹாலாவண்யவாரித⁴யே நம: ।
ௐ பராபி⁴சாரஶமநாய நம: ।
ௐ ஷட³த்⁴வோபரிஸம்ஸ்தி²தாய நம: ।
ௐ ஸுஷும்நாமார்க³ஸஞ்சாரிணே நம: ।
ௐ பி³ஸதந்துநிபா⁴க்ருʼதயே நம: ।
ௐ பிநாகிநே நம: ।
ௐ லிங்க³ரூபஶ்ரியே நம: ।
ௐ மங்க³ளாவயவோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ க்ஷேத்ராதி⁴பாய நம: ।
ௐ ஸுஸம்வேத்³யாய நம: ।
ௐ ஶ்ரீப்ரதா³ய நம: ।
ௐ விப⁴வப்ரதா³ய நம: ।
ௐ ஸர்வவஶ்யகராய நம: ।
ௐ ஸர்வதோ³ஷக்⁴நே நம: ।
ௐ புத்ரபௌத்ரதா³ய நம: ।
ௐ தைலதீ³பப்ரியாய நம: ।
ௐ தைலபக்வாந்நப்ரீதமாநஸாய நம: ।
ௐ தைலாபி⁴ஷேகஸந்துஷ்டாய நம: ।
ௐ திலப⁴க்ஷணதத்பராய நம: ।
ௐ ஆபாத³கணிகாமுக்தாபூ⁴ஷாஶதமநோஹராய நம: ।
ௐ ஶாணோல்லீட⁴மணிஶ்ரேணீரம்யாங்க்⁴ரிநக²மண்ட³லாய நம: ।
ௐ மணிமஞ்ஜீரகிரணகிஞ்ஜல்கிதபதா³ம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ அபஸ்மாரோபரிந்யஸ்தஸவ்யபாத³ஸரோருஹாய நம: ।
ௐ கந்த³ர்பதூணாப⁴ஜங்கா⁴ய நம: ।
ௐ கு³ல்போ²த³ஞ்சிதநூபுராய நம: ।
ௐ கரிஹஸ்தோபமேயோரவே நம: ।
ௐ ஆத³ர்ஶோஜ்ஜ்வலஜாநுப்⁴ருʼதே நம: ।
ௐ விஶங்கடகடிந்யஸ்தவாசாலமணிமேக²லாய நம: ।
ௐ ஆவர்தநாபி⁴ரோமாலிவலிமத்பல்லவோத³ராய நம: ।
ௐ முக்தாஹாரலஸத்துங்க³விபுலோரஸ்கரஞ்ஜிதாய நம: ।
ௐ வீராஸநஸமாஸீநாய நம: ।
ௐ வீணாபுஸ்தோல்லஸத்கராய நம: ।
ௐ அக்ஷமாலாலஸத்பாணயே நம: ।
ௐ சிந்முத்³ரிதகராம்பு³ஜாய நம: ।
ௐ மாணிக்யகங்கணோல்லாஸிகராம்பு³ஜவிராஜிதாய நம: ।
ௐ அநர்க⁴ரத்நக்³ரைவேயவிலஸத்கம்பு³கந்த⁴ராய நம: ।
ௐ அநாகலிதஸாத்³ருʼஶ்யசுபு³கஶ்ரீவிராஜிதாய நம: ।
ௐ முக்³த⁴ஸ்மிதபரீபாகப்ரகாஶிதரதா³ங்குராய நம: ।
ௐ சாருசாம்பேயபுஷ்பாப⁴நாஸிகாபுடரஞ்ஜிதாய நம: ।
ௐ வரவஜ்ரஶிலாத³ர்ஶபரிபா⁴விகபோலபு⁴வே நம: ।
ௐ கர்ணத்³வயோல்லஸத்³தி³வ்யமணிகுண்ட³லமண்டி³தாய நம: ।
ௐ கருணாலஹரீபூர்ணகர்ணாந்தாயதலோசநாய நம: ।
ௐ அர்த⁴சந்த்³ராப⁴நிடிலபாடீரதிலகோஜ்ஜ்வலாய நம: ।
ௐ சாருசாமீகராகாரஜடாசர்சிதசந்த³நாய நம: ।
ௐ ஓம் கைலாஸஶிக²ரஸ்ப²ர்தி⁴கமநீயநிஜாக்ருʼதயே நம: ॥ 1000 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்தா ॥

॥ ஓம் தத் ஸத் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu