1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In Gujarati

॥ Medha Dakshinamurti 1 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામાવલિઃ ૧ ॥
શ્રીઃ
અસ્ય શ્રી મેધાદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય
બ્રહ્મા ઋષિઃ । ગાયત્રી છન્દઃ । દક્ષિણામૂર્તિર્દેવતા ।
ઓં બીજમ્ । સ્વાહા શક્તિઃ । નમઃ કીલકમ્ ।
મેધાદક્ષિણામૂર્તિપ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
હ્રામ્ ઇત્યાદિના અઙ્ગન્યાસઃ ।
ધ્યાનમ્ ।
સિદ્ધિતોયનિધેર્મધ્યે રત્નગ્રીવે મનોરમે ।
કદમ્બવનિકામધ્યે શ્રીમદ્વટતરોરધઃ ॥ ૧ ॥

આસીનમાદ્યં પુરુષમાદિમધ્યાન્તવર્જિતમ્ ।
શુદ્ધસ્ફટિકગોક્ષીરશરત્પૂર્ણેન્દુશેખરમ્ ॥ ૨ ॥

દક્ષિણે ચાક્ષમાલાં ચ વહ્નિં વૈ વામહસ્તકે ।
જટામણ્ડલસંલગ્નશીતામ્શુકરમણ્ડિતમ્ ॥ ૩ ॥

નાગહારધરં ચારુકઙ્કણૈઃ કટિસૂત્રકૈઃ ।
વિરાજમાનવૃષભં વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાવૃતમ્ ॥ ૪ ॥

ચિન્તામણિમહાબૃન્દૈઃ કલ્પકૈઃ કામધેનુભિઃ ।
ચતુષ્ષષ્ટિકલાવિદ્યામૂર્તિભિઃ શ્રુતિમસ્તકૈઃ ॥ ૫ ॥

રત્નસિંહાસને સાધુદ્વીપિચર્મસમાયુતમ્ ।
તત્રાષ્ટદલપદ્મસ્ય કર્ણિકાયાં સુશોભને ॥ ૬ ॥

વીરાસને સમાસીનં લમ્બદક્ષપદાંબુજમ્ ।
જ્ઞાનમુદ્રાં પુસ્તકં ચ વરાભીતિધરં હરમ્ ॥ ૭ ॥

પાદમૂલસમાક્રાન્તમહાપસ્મારવૈભવમ્ ।
રુદ્રાક્ષમાલાભરણભૂષિતં ભૂતિભાસુરમ્ ॥ ૮ ॥

ગજચર્મોત્તરીયં ચ મન્દસ્મિતમુખામ્બુજમ્ ।
સિદ્ધબૃન્દૈર્યોગિબૃન્દૈર્મુનિબૃન્દૈર્નિષેવિતમ્ ॥ ૯ ॥

આરાધ્યમાનવૃષભં અગ્નીન્દુરવિલોચનમ્ ।
પૂરયન્તં કૃપાદૃષ્ટ્યા પુમર્થાનાશ્રિતે જને ॥ ૧૦ ॥

એવં વિભાવયેદીશં સર્વવિદ્યાકલાનિધિમ્ ॥ ૧૧ ॥

લં ઇત્યાદિના પઞ્ચોપચારાઃ ॥

॥ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ ।
અથ શ્રીમેધાદક્ષિણામૂર્તિસહસ્રનામાવલિઃ ।
ૐ નામ્ને નમઃ ।
ૐ દેવદેવાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવાય નમઃ ।
ૐ દેવાનામપિ દેશિકાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ઈશાનાય નમઃ ।
ૐ દયાપૂરિતદિઙ્મુખાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસશિખરોત્તુઙ્ગકમનીયનિજાકૃતયે નમઃ ।
ૐ વટદ્રુમતટીદિવ્યકનકાસનસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ કટીતટપટીભૂતકરિચર્મોજ્જ્વલાકૃતયે નમઃ ।
ૐ પાટીરપાણ્ડુરાકારપરિપૂર્ણસુધાધિપાય નમઃ ।
ૐ જટાકોટીરઘટિતસુધાકરસુધાપ્લુતાય નમઃ ।
ૐ પશ્યલ્લલાટસુભગસુન્દરભ્રૂવિલાસવતે નમઃ ।
ૐ કટાક્ષસરણીનિર્યત્કરુણાપૂર્ણલોચનાય નમઃ ।
ૐ કર્ણાલોલતટિદ્વર્ણકુણ્ડલોજ્જ્વલગણ્ડભુવે નમઃ ।
ૐ તિલપ્રસૂનસંકાશનાસિકાપુરભાસુરાય નમઃ ।
ૐ મન્દસ્મિતસ્ફુરન્મુગ્ધમહનીયમુખાંબુજાય નમઃ ।
ૐ કુન્દકુડ્મલસંસ્ફર્ધિદન્તપઙ્ક્તિવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ સિન્દૂરારુણસુસ્નિગ્ધકોમલાધરપલ્લવાય નમઃ ।
ૐ શઙ્ખાટોપગલદ્દિવ્યગળવૈભવમઞ્જુલાય નમઃ ।
ૐ કરકન્દલિતજ્ઞાનમુદ્રારુદ્રાક્ષમાલિકાય નમઃ ।
ૐ અન્યહસ્તતલન્યસ્તવીણાપુસ્તોલ્લસદ્વપુષે નમઃ ।
ૐ વિશાલરુચિરોરસ્કબલિમત્પલ્લવોદરાય નમઃ ।
ૐ બૃહત્કટિનિતંબાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ પીવરોરુદ્વયાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ જઙ્ઘાવિજિતતૂણીરાય નમઃ ।
ૐ તુઙ્ગગુલ્ફયુગોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ મૃદુપાટલપાદાબ્જાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રાભનખદીધિતયે નમઃ ।
ૐ અપસવ્યોરુવિન્યસ્તસવ્યપાદસરોરુહાય નમઃ ।
ૐ ઘોરાપસ્મારનિક્ષિપ્તધીરદક્ષપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ સનકાદિમુનિધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ સર્વાભરણભૂષિતાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યચન્દનલિપ્તાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ચારુહાસપરિષ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરધવલાકારાય નમઃ ।
ૐ કન્દર્પશતસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ કાત્યાયનીપ્રેમનિધયે નમઃ ।
ૐ કરુણારસવારિધયે નમઃ ।
ૐ કામિતાર્થપ્રદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્કમલાવલ્લભપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કટાક્ષિતાત્મવિજ્ઞાનાય નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યાનન્દકન્દલાય નમઃ ।
ૐ મન્દહાસસમાનેન્દવે નમઃ ।
ૐ છિન્નાજ્ઞાનતમસ્તતયે નમઃ ।
ૐ સંસારાનલસંતપ્તજનતામૃતસાગરાય નમઃ ।
ૐ ગંભીરહૃદયામ્ભોજનભોમણિનિભાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નિશાકરકરાકારવશીકૃતજગત્ત્રયાય નમઃ ।
ૐ તાપસારાધ્યપાદાબ્જાય નમઃ ।
ૐ તરુણાનન્દવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ ભૂતિભૂષિતસર્વાઙ્ગાય નમઃ ॥ 50 ॥

ૐ ભૂતાધિપતયે નમઃ ।
ૐ ઈશ્વરાય નમઃ ।
ૐ વદનેન્દુસ્મિતજ્યોત્સ્નાનિલીનત્રિપુરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ તાપત્રયતમોભાનવે નમઃ ।
ૐ પાપારણ્યદવાનલાય નમઃ ।
ૐ સંસારસાગરોદ્ધર્ત્રે નમઃ ।
ૐ હંસાગ્ર્યોપાસ્યવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ લલાટહુતભુગ્દગ્ધમનોભવશુભાકૃતયે નમઃ ।
ૐ તુચ્છીકૃતજગજ્જાલાય નમઃ ।
ૐ તુષારકરશીતલાય નમઃ ।
ૐ અસ્તંગતસમસ્તેછાય નમઃ ।
ૐ નિસ્તુલાનન્દમન્થરાય નમઃ ।
ૐ ધીરોદાત્તગુણાધારાય નમઃ ।
ૐ ઉદારવરવૈભવાય નમઃ ।
ૐ અપારકરુણામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનધ્વાન્તભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ ભક્તમાનસહંસાગ્ર્યાય નમઃ ।
ૐ ભવામયભિષક્તમાય નમઃ ।
ૐ યોગીન્દ્રપૂજ્યપાદાબ્જાય નમઃ ।
ૐ યોગપટ્ટોલ્લસત્કટયે નમઃ ।
ૐ શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશાય નમઃ ।
ૐ બદ્ધપન્નગભૂષણાય નમઃ ।
ૐ નાનામુનિસમાકીર્ણાય નમઃ ।
ૐ નાસાગ્રન્યસ્તલોચનાય નમઃ ।
ૐ વેદમૂર્ધૈકસંવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ નાદધ્યાનપરાયણાય નમઃ ।
ૐ ધરાધરેન્દવે નમઃ ।
ૐ આનન્દસંદોહરસસાગરાય નમઃ ।
ૐ દ્વૈતબૃન્દવિમોહાન્ધ્યપરાકૃતદૃગદ્ભુતાય નમઃ ।
ૐ પ્રત્યગાત્મને નમઃ ।
ૐ પરસ્મૈ જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ પુરાણાય નમઃ ।
ૐ પરમેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ પ્રપઞ્ચોપશમાય નમઃ ।
ૐ પ્રાજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યકીર્તયે નમઃ ।
ૐ પુરાતનાય નમઃ ।
ૐ સર્વાધિષ્ઠાનસન્માત્રાય નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મબન્ધહરાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ ।
ૐ સર્વપ્રેમનિજાહાસાય નમઃ ।
ૐ સર્વાનુગ્રહકૃતે નમઃ ।
ૐ શિવાય નમઃ ।
ૐ સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસાય નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતગુણાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દપૂર્ણાત્મને નમઃ ।
ૐ સ્વે મહિમ્નિ પ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતાન્તરાય નમઃ ।
ૐ સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ॥ 100 ॥

ૐ સર્વકામદાય નમઃ ।
ૐ સનકાદિમહાયોગિસમારાધિતપાદુકાય નમઃ ।
ૐ આદિદેવાય નમઃ ।
ૐ દયાસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ શિક્ષિતાસુરવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ યક્ષકિન્નરગન્ધર્વસ્તૂયમાનાત્મવૈભવાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્માદિદેવવિનુતાય નમઃ ।
ૐ યોગમાયાનિયોજકાય નમઃ ।
ૐ શિવયોગિને નમઃ ।
ૐ શિવાનન્દાય નમઃ ।
ૐ શિવભક્તસમુદ્ધરાય નમઃ ।
ૐ વેદાન્તસારસન્દોહાય નમઃ ।
ૐ સર્વસત્ત્વાવલંબનાય નમઃ ।
ૐ વટમૂલાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ વાગ્મિને નમઃ ।
ૐ માન્યાય નમઃ ।
ૐ મલયજપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સુશીલાય નમઃ ।
ૐ વાઞ્છિતાર્થજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નવદનેક્ષણાય નમઃ ।
ૐ નૃત્તગીતકલાભિજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ કર્મવિદે નમઃ ।
ૐ કર્મમોચકાય નમઃ ।
ૐ કર્મસાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ કર્મમયાય નમઃ ।
ૐ કર્મણાં ફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનદાત્રે નમઃ ।
ૐ સદાચારાય નમઃ ।
ૐ સર્વોપદ્રવમોચકાય નમઃ ।
ૐ અનાથનાથાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ।
ૐ આશ્રિતામરપાદપાય નમઃ ।
ૐ વરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ પ્રકાશાત્મને નમઃ ।
ૐ સર્વભૂતહિતે રતાય નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રચર્માસનાસીનાય નમઃ ।
ૐ આદિકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ મહેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સુવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ સર્વગતાય નમઃ ।
ૐ વિશિષ્ટજનવત્સલાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તાશોકપ્રશમનાય નમઃ ।
ૐ જગદાનન્દકારકાય નમઃ ।
ૐ રશ્મિમતે નમઃ ।
ૐ ભુવનેશાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઞ્જયાય નમઃ ।
ૐ વ્યોમકેશાય નમઃ ।
ૐ ષટ્ત્રિંશત્તત્ત્વસઙ્ગ્રહાય નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાતસંભવાય નમઃ ॥ 150 ॥

ૐ ભિક્ષવે નમઃ ।
ૐ અદ્વિતીયાય નમઃ ।
ૐ દિગંબરાય નમઃ ।
ૐ સમસ્તદેવતામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનાય નમઃ ।
ૐ સર્વસામ્રાજ્યનિપુણાય નમઃ ।
ૐ ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાધિકાય નમઃ ।
ૐ પશુપતયે નમઃ ।
ૐ પશુપાશવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ દીપ્તમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ નામોચ્ચારણમુક્તિદાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રાદિત્યસંકાશાય નમઃ ।
ૐ સદાષોડશવાર્ષિકાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યકેલીસમાયુક્તાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યમાલ્યામ્બરાવૃતાય નમઃ ।
ૐ અનર્ઘરત્નસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ મલ્લિકાકુસુમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ તપ્તચામીકરાકારાય નમઃ ।
ૐ જિતદાવાનલાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ નિર્વિકારાય નમઃ ।
ૐ નિજાવાસાય નમઃ ।
ૐ નિરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ જગદ્ગુરવે નમઃ ।
ૐ જગત્કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ જગદીશાય નમઃ ।
ૐ જગત્પતયે નમઃ ।
ૐ કામહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ કામમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ કલ્યાણવૃષવાહનાય નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગાધરાય નમઃ ।
ૐ મહાદેવાય નમઃ ।
ૐ દીનબન્ધવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ ધૂર્જતયે નમઃ ।
ૐ ખણ્ડપરશવે નમઃ ।
ૐ સદ્ગુણાય નમઃ ।
ૐ ગિરિજાસખાય નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ।
ૐ ભૂતસેનેશાય નમઃ ।
ૐ પાપઘ્નાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યદાયકાય નમઃ ।
ૐ ઉપદેષ્ટ્રે નમઃ ।
ૐ દૃઢપ્ર્જ્ઞાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાય નમઃ ।
ૐ રોગવિનાશનાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દાય નમઃ ।
ૐ નિરાધારાય નમઃ ।
ૐ હરાય નમઃ ॥ 200 ॥

ૐ દેવશિખામણયે નમઃ ।
ૐ પ્રણતાર્તિહરાય નમઃ ।
ૐ સોમાય નમઃ ।
ૐ સાન્દ્રાનન્દાય નમઃ ।
ૐ મહામતયે નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યવૈભવાય નમઃ ।
ૐ દેવાય નમઃ ।
ૐ સંસારાર્ણવતારકાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશાય નમઃ ।
ૐ ભસ્મરુદ્રાક્ષલાઞ્છનાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાય નમઃ ।
ૐ તારકાય નમઃ ।
ૐ સ્થાણવે નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ હરયે નમઃ ।
ૐ વિશ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમઃ ।
ૐ પ્રભવે નમઃ ।
ૐ પરિબૃડાય નમઃ ।
ૐ દૃઢાય નમઃ ।
ૐ ભવ્યાય નમઃ ।
ૐ જિતારિષડ્વર્ગાય નમઃ ।
ૐ મહોદારાય નમઃ ।
ૐ વિષાશનાય નમઃ ।
ૐ સુકીર્તયે નમઃ ।
ૐ આદિપુરુષાય નમઃ ।
ૐ જરામરણવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રમાણભૂતાય નમઃ ।
ૐ દુર્જ્ઞેયાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યાય નમઃ ।
ૐ પરપુરઞ્જયાય નમઃ ।
ૐ ગુણાકરાય નમઃ ।
ૐ ગુણશ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સુખદાય નમઃ ।
ૐ કારણાય નમઃ ।
ૐ કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ભવબન્ધવિમોચકાય નમઃ ।
ૐ અનિર્વિણ્ણાય નમઃ ।
ૐ ગુણગ્રાહિણે નમઃ ।
ૐ નિષ્કલઙ્કાય નમઃ ।
ૐ કલઙ્કઘ્ને નમઃ ।
ૐ પુરુષાય નમઃ ।
ૐ શાશ્વતાય નમઃ ।
ૐ યોગિને નમઃ ।
ૐ વ્યક્તાવ્યક્તાય નમઃ ।
ૐ સનાતનાય નમઃ ।
ૐ ચરાચરાત્મને નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માત્મને નમઃ ॥ 250 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Shiva – Sahasranamastotram In Kannada

ૐ વિશ્વકર્મણે નમઃ ।
ૐ તમોઽપહૃતે નમઃ ।
ૐ ભુજઙ્ગભૂષણાય નમઃ ।
ૐ ભર્ગાય નમઃ ।
ૐ તરુણાય નમઃ ।
ૐ કરુણાલયાય નમઃ ।
ૐ અણિમાદિગુણોપેતાય નમઃ ।
ૐ લોકવશ્યવિધાયકાય નમઃ ।
ૐ યોગપટ્ટધરાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાનં પરમાયૈ ગતયે નમઃ ।
ૐ ગુરુરૂપધરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્પરમાનન્દસાગરાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રબાહવે નમઃ ।
ૐ સર્વેશાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રાવયવાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રમૂર્ધ્ને નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ સહસ્રાક્ષાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રપદે નમઃ ।
ૐ નિરાભાસાય નમઃ ।
ૐ સુક્ષ્મતનવે નમઃ ।
ૐ હૃદિ જ્ઞાતાય નમઃ ।
ૐ પરાત્પરાય નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મગાય નમઃ ।
ૐ સર્વસાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ નિઃસઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ નિરુપદ્રવાય નમઃ ।
ૐ નિષ્કલાય નમઃ ।
ૐ સકલાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ ચિન્મયાય નમઃ ।
ૐ તમસઃ પરાય નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનવૈરાગ્યસમ્પન્નાય નમઃ ।
ૐ યોગાનન્દમયાય શિવાય નમઃ ।
ૐ શાશ્વતૈશ્વર્યસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ મહાયોગીશ્વરેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રશક્તિસંયુક્તાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યકાયાય નમઃ ।
ૐ દુરાસદાય નમઃ ।
ૐ તારકબ્રહ્મસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ તપસ્વિજનસંવૃતાય નમઃ ।
ૐ વિધીન્દ્રામરસમ્પૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ જ્યોતિષાં જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ ઉત્તમાય નમઃ ।
ૐ નિરક્ષરાય નમઃ ।
ૐ નિરાલમ્બાય નમઃ ।
ૐ સ્વાત્મારામાય નમઃ ।
ૐ વિકર્તનાય નમઃ ।
ૐ નિરવદ્યાય નમઃ ।
ૐ નિરાતઙ્કાય નમઃ ॥ 300 ॥

ૐ ભીમાય નમઃ ।
ૐ ભીમપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ વીરભદ્રાય નમઃ ।
ૐ પુરારાતયે નમઃ ।
ૐ જલન્ધરશિરોહરાય નમઃ ।
ૐ અન્ધકાસુરસંહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ભગનેત્રભિદે નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વગ્રાસાય નમઃ ।
ૐ અધર્મશત્રવે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મજ્ઞાનૈકમન્થરાય નમઃ ।
ૐ અગ્રેસરાય નમઃ ।
ૐ તીર્થભૂતાય નમઃ ।
ૐ સિતભસ્માવકુણ્ઠનાય નમઃ ।
ૐ અકુણ્ઠમેધસે નમઃ ।
ૐ શ્રીકણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ વૈકુણ્ઠપરમપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ લલાટોજ્જ્વલનેત્રાબ્જાય નમઃ ।
ૐ તુષારકરશેખરાય નમઃ ।
ૐ ગજાસુરશિરશ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ ગઙ્ગોદ્ભાસિતમૂર્ધજાય નમઃ ।
ૐ કલ્યાણાચલકોદણ્ડાય નમઃ ।
ૐ કમલાપતિસાયકાય નમઃ ।
ૐ વારાંશેવધિતૂણીરાય નમઃ ।
ૐ સરોજાસનસારથયે નમઃ ।
ૐ ત્રયીતુરઙ્ગસંક્રાન્તાય નમઃ ।
ૐ વાસુકિજ્યાવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ રવીન્દુચરણાચારિધરારથવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ ત્રય્યન્તપ્રગ્રહોદારચારુઘણ્ટારવોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ ઉત્તાનપર્વલોમાઢ્યાય નમઃ ।
ૐ લીલાવિજિતમન્મથાય નમઃ ।
ૐ જાતુપ્રપન્નજનતાજીવનોપાયનોત્સુકાય નમઃ ।
ૐ સંસારાર્ણવનિર્મગ્નસમુદ્ધરણપણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ મદદ્વિરદધિક્કારિગતિમઞ્જુલવૈભવાય નમઃ ।
ૐ મત્તકોકિલમાધુર્યરસનિર્ભરગીર્ગણાય નમઃ ।
ૐ કૈવલ્યોદધિકલ્લોલલીલાતાણ્ડવપણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ જિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ વાસુદેવાય નમઃ ।
ૐ પ્રભવિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ પુરાતનાય નમઃ ।
ૐ વર્ધિષ્ણવે નમઃ ।
ૐ વરદાય નમઃ ।
ૐ વૈદ્યાય નમઃ ।
ૐ હરયે નમઃ ।
ૐ નારાયણાય નમઃ ।
ૐ અચ્યુતાય નમઃ ।
ૐ અજ્ઞાનવનદાવાગ્નયે નમઃ ।
ૐ પ્રજ્ઞાપ્રાસાદભૂપતયે નમઃ ।
ૐ સર્પભૂષિતસર્વાઙ્ગાય નમઃ ॥ 350 ॥

ૐ કર્પૂરોજ્જ્વલિતાકૃતયે નમઃ ।
ૐ અનાદિમધ્યનિધનાય નમઃ ।
ૐ ગિરીશાય નમઃ ।
ૐ ગિરિજાપતયે નમઃ ।
ૐ વીતરાગાય નમઃ ।
ૐ વિનીતાય્મને નમઃ ।
ૐ તપસ્વિને નમઃ ।
ૐ ભૂતભાવનાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરગુરુધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરનમસ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ દેવાદિદેવાય નમઃ ।
ૐ દેવર્ષયે નમઃ ।
ૐ દેવાસુરવરપ્રદાયય નમઃ ।
ૐ સર્વદેવમયાય નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યાય નમઃ ।
ૐ દેવાત્મને નમઃ ।
ૐ આત્મસંભવાય નમઃ ।
ૐ નિર્લેપાય નમઃ ।
ૐ નિષ્પ્રપઞ્ચાત્મને નમઃ ।
ૐ નિવિઘ્નાય નમઃ ।
ૐ વિઘ્નનાશકાય નમઃ ।
ૐ એકજ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ નિરાતઙ્કાય નમઃ ।
ૐ વ્યાપ્તમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અનાકુલાય નમઃ ।
ૐ નિરવદ્યપદોપાધયે નમઃ ।
ૐ વિદ્યારાશયે નમઃ ।
ૐ અનુત્તમાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાનન્દાય નમઃ ।
ૐ સુરાધ્યક્ષાય નમઃ ।
ૐ નિઃસંકલ્પાય નમઃ ।
ૐ નિરઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ નિષ્કલઙ્કાય નમઃ ।
ૐ નિરાકારાય નમઃ ।
ૐ નિષ્પ્રપઞ્ચાય નમઃ ।
ૐ નિરામયાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાધરાય નમઃ ।
ૐ વિતત્કેશાય નમઃ ।
ૐ માર્કણ્ડેયવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ભૈરવાય નમઃ ।
ૐ ભૈરવીનાથાય નમઃ ।
ૐ કામદાય નમઃ ।
ૐ કમલાસનાય નમઃ ।
ૐ વેદવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ સુરાનન્દાય નમઃ ।
ૐ લસજ્જ્યોતિષે નમઃ ।
ૐ પ્રભાકરાય નમઃ ।
ૐ ચૂડામણયે નમઃ ।
ૐ સુરાધીશાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞગેયાય નમઃ ॥ 400 ॥

ૐ હરિપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નિર્લેપાય નમઃ ।
ૐ નીતિમતે નમઃ ।
ૐ સૂત્રિણે નમઃ ।
ૐ શ્રીહાલાહલસુન્દરાય નમઃ ।
ૐ ધર્મદક્ષાય નમઃ ।
ૐ મહારાજાય નમઃ ।
ૐ કિરીટિણે નમઃ ।
ૐ વન્દિતાય નમઃ ।
ૐ ગુહાય નમઃ ।
ૐ માધવાય નમઃ ।
ૐ યામિનીનાથાય નમઃ ।
ૐ શંબરાય નમઃ ।
ૐ શબરીપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સઙ્ગીતવેત્રે નમઃ ।
ૐ લોકજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ શાન્તાય નમઃ ।
ૐ કલશસંભવાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમઃ ।
ૐ વરદાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાય નમઃ ।
ૐ શૂલિને નમઃ ।
ૐ ગુરુવરાય હરાય નમઃ ।
ૐ માર્તાણ્ડાય નમઃ ।
ૐ પુણ્ડરીકાક્ષાય નમઃ ।
ૐ લોકનાયકવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ મુકુન્દાર્ચ્યાય નમઃ ।
ૐ વૈદ્યનાથાય નમઃ ।
ૐ પુરન્દરવરપ્રદાય નમઃ ।
ૐ ભાષાવિહીનાય નમઃ ।
ૐ ભાષાજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ વિઘ્નેશાય નમઃ ।
ૐ વિઘ્નનાશનાય નમઃ ।
ૐ કિન્નરેશાય નમઃ ।
ૐ બૃહદ્ભાનવે નમઃ ।
ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ ।
ૐ કપાલભૃતે નમઃ ।
ૐ વિજયાય નમઃ ।
ૐ ભૂતભાવજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ ભીમસેનાય નમઃ ।
ૐ દિવાકરાય નમઃ ।
ૐ બિલ્વપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ વસિષ્ઠેશાય નમઃ ।
ૐ સર્વમાર્ગપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ ઓષધીશાય નમઃ ।
ૐ વામદેવાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ।
ૐ નીલલોહિતાય નમઃ ।
ૐ ષદર્ધનયનાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમન્મહાદેવાય નમઃ ॥ 450 ॥

ૐ વૃષધ્વજાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરદીપિકાલોલાય નમઃ ।
ૐ કર્પૂરરસચર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ અવ્યાજકરુણામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ત્યાગરાજાય નમઃ ।
ૐ ક્ષપાકરાય નમઃ ।
ૐ આશ્ચર્યવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સૂક્ષ્માય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધેશાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણભૈરવાય નમઃ ।
ૐ દેવરાજાય નમઃ ।
ૐ કૃપાસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ અદ્વયાય નમઃ ।
ૐ અમિતવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ નિર્ભેદાય નમઃ ।
ૐ નિત્યસત્ત્વસ્થાય નમઃ ।
ૐ નિર્યોગક્ષેમાય નમઃ ।
ૐ આત્મવતે નમઃ ।
ૐ નિરપાયાય નમઃ ।
ૐ નિરાસઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ નિઃશબ્દાય નમઃ ।
ૐ નિરુપાધિકાય નમઃ ।
ૐ ભવાય નમઃ ।
ૐ સર્વેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સ્વામિને નમઃ ।
ૐ ભવભીતિવિભઞ્જનાય નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યતૃણકૂટાગ્નયે નમઃ ।
ૐ દારિતાસુરસન્તતયે નમઃ ।
ૐ મુક્તિદાય નમઃ ।
ૐ મુદિતાય નમઃ ।
ૐ અકુબ્જાય નમઃ ।
ૐ ધાર્મિકાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।
ૐ અભ્યાસાતિશયજ્ઞેયાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમૌલયે નમઃ ।
ૐ કલાધરાય નમઃ ।
ૐ મહાબલાય નમઃ ।
ૐ મહાવીર્યાય નમઃ ।
ૐ વિભવે નમઃ ।
ૐ શ્રીશાય નમઃ ।
ૐ શુભપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધાય નમઃ ।
ૐ પુરાણપુરુષાય નમઃ ।
ૐ રણમણ્ડલભૈરવાય નમઃ ।
ૐ સદ્યોજાતાય નમઃ ।
ૐ વટારણ્યવાસિને નમઃ ।
ૐ પુરુષવલ્લભાય નમઃ ।
ૐ હરિકેશાય નમઃ ।
ૐ મહાત્રાત્રે નમઃ ।
ૐ નીલગ્રીવાય નમઃ ॥ 500 ॥

See Also  1000 Names Of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram In Telugu

ૐ સુમઙ્ગલાય નમઃ ।
ૐ હિરણ્યબાહવે નમઃ ।
ૐ તીક્ષ્ણાંશવે નમઃ ।
ૐ કામેશાય નમઃ ।
ૐ સોમવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ સર્વકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ તાણ્ડવાય નમઃ ।
ૐ મુણ્ડમાલિકાય નમઃ ।
ૐ અગ્રગણ્યાય નમઃ ।
ૐ સુગંભીરાય નમઃ ।
ૐ દેશિકાય નમઃ ।
ૐ વૈદિકોત્તમાય નમઃ ।
ૐ પ્રસન્નદેવાય નમઃ ।
ૐ વાગીશાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તાતિમિરભાસ્કરાય નમઃ ।
ૐ ગૌરીપતયે નમઃ ।
ૐ તુઙ્ગમૌલયે નમઃ ।
ૐ મખરાજાય નમઃ ।
ૐ મહાકવયે નમઃ ।
ૐ શ્રીધરાય નમઃ ।
ૐ સર્વસિદ્ધેશાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ દયાનિધયે નમઃ ।
ૐ અન્તર્મુખાય નમઃ ।
ૐ બહિર્દૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ સિદ્ધવેષમનોહરાય નમઃ ।
ૐ કૃત્તિવાસસે નમઃ ।
ૐ કૃપાસિન્ધવે નમઃ ।
ૐ મન્ત્રસિદ્ધાય નમઃ ।
ૐ મતિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મહોત્કૃષ્ટાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યકરાય નમઃ ।
ૐ જગત્સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ સદાશિવાય નમઃ ।
ૐ મહાક્રતવે નમઃ ।
ૐ મહાયજ્વને નમઃ ।
ૐ વિશ્વકર્મણે નમઃ ।
ૐ તપોનિધયે નમઃ
ૐ છન્દોમયાય નમઃ ।
ૐ મહાજ્ઞાનિને નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ દેવવન્દિતાય નમઃ ।
ૐ સાર્વભૌમાય નમઃ ।
ૐ સદાનન્દાય નમઃ ।
ૐ કરુણામૃતવારિધયે નમઃ ।
ૐ કાલકાલાય નમઃ ।
ૐ કલિધ્વંસિને નમઃ ।
ૐ જરામરણનાશકાય નમઃ ।
ૐ શિતિકણ્ઠાય નમઃ ॥ 550 ॥

ૐ ચિદાનન્દાય નમઃ ।
ૐ યોગિનીગણસેવિતાય નમઃ ।
ૐ ચણ્ડીશાય નમઃ ।
ૐ શુકસંવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યશ્લોકાય નમઃ ।
ૐ દિવસ્પતયે નમઃ ।
ૐ સ્થાયિને નમઃ ।
ૐ સકલતત્ત્વાત્મને નમઃ ।
ૐ સદાસેવકવર્ધનાય નમઃ ।
ૐ રોહિતાશ્વાય નમઃ ।
ૐ ક્ષમારૂપિણે નમઃ ।
ૐ તપ્તચામીકરપ્રભાય નમઃ ।
ૐ ત્રિયમ્બકાય નમઃ ।
ૐ વરરુચયે નમઃ ।
ૐ દેવદેવાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વમ્ભરાય નમઃ ।
ૐ વિચિત્રાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ વિધાત્રે નમઃ ।
ૐ પુરુશાસનાય નમઃ ।
ૐ સુબ્રહ્મણ્યાય નમઃ ।
ૐ જગત્સ્વામિને નમઃ ।
ૐ રોહિતાક્ષાય નમઃ ।
ૐ શિવોત્તમાય નમઃ ।
ૐ નક્ષત્રમાલાભરણાય નમઃ ।
ૐ મઘવતે નમઃ ।
ૐ અઘનાશનાય નમઃ ।
ૐ વિધિકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિધાનજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ પ્રધાનપુરુષેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તામણયે નમઃ ।
ૐ સુરગુરવે નમઃ ।
ૐ ધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ નીરાજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ।
ૐ રાજરાજેશાય નમઃ ।
ૐ બહુપુષ્પાર્ચનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સર્વાનન્દાય નમઃ ।
ૐ દયારૂપિણે નમઃ ।
ૐ શૈલજાસુમનોહરાય નમઃ ।
ૐ સુવિક્રમાય નમઃ ।
ૐ સર્વગતાય નમઃ ।
ૐ હેતુસાધનવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ વૃષાઙ્કાય નમઃ ।
ૐ રમણીયાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ સદઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
]ૐ સામપારગાય નમઃ ।
ૐ મન્ત્રાત્મને નમઃ ।
ૐ કોટિકન્દર્પસૌન્દર્યરસવારિધયે નમઃ ।
ૐ યજ્ઞેશાય નમઃ ॥ 600 ॥

ૐ યજ્ઞપુરુષાય નમઃ ।
ૐ સૃષ્ટિસ્થિત્યન્તકારણાય નમઃ ।
ૐ પરહંસૈકજિજ્ઞાસ્યાય નમઃ ।
ૐ સ્વપ્રકાશસ્વરૂપવતે નમઃ ।
ૐ મુનિમૃગ્યાય નમઃ ।
ૐ દેવમૃગ્યાય નમઃ ।
ૐ મૃગહસ્તાય નમઃ ।
ૐ મૃગેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ મૃગેન્દ્રચર્મવસનાય નમઃ ।
ૐ નરસિંહનિપાતનાય નમઃ ।
ૐ મુનિવન્દ્યાય નમઃ ।
ૐ મુનિશ્રેષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ મુનિબૃન્દનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ દુષ્ટમૃત્યવે નમઃ ।
ૐ અદુષ્ટેહાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુઘ્ને નમઃ ।
ૐ મૃત્યુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ અવ્યક્તાય નમઃ ।
ૐ અમ્બુજજન્માદિકોટિકોટિસુપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ અલિઙ્ગાત્મને નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગાત્મને નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ યજુર્મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ સામમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ ઋઙ્મૂર્તયે નમઃ ।
ૐ મૂર્તિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશાય નમઃ ।
ૐ ગજચર્મૈકચેલાઞ્ચિતકટીતટાય નમઃ ।
ૐ પાવનાન્તેવસદ્યોગિજનસાર્થસુધાકરાય નમઃ ।
ૐ અનન્તસોમસૂર્યાગ્નિમણ્ડલપ્રતિમપ્રભાય નમઃ ।
ૐ ચિન્તાશોકપ્રશમનાય નમઃ ।
ૐ સર્વવિદ્યાવિશારદાય નમઃ ।
ૐ ભક્તવિજ્ઞપ્તિસંધાત્રે નમઃ ।
ૐ કર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ગિરિવરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ જ્ઞાનપ્રદાય નમઃ ।
ૐ મનોવાસાય નમઃ ।
ૐ ક્ષેમ્યાય નમઃ ।
ૐ મોહવિનાશનાય નમઃ ।
ૐ સુરોત્તમાય નમઃ ।
ૐ ચિત્રભાનવે નમઃ ।
ૐ સદાવૈભવતત્પરાય નમઃ ।
ૐ સુહૃદગ્રેસરાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધજ્ઞાનમુદ્રાય નમઃ ।
ૐ ગણાધિપાય નમઃ ।
ૐ આગમાય નમઃ ।
ૐ ચર્મવસનાય નમઃ ।
ૐ વાઞ્છિતાર્થફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ અન્તર્હિતાય નમઃ ॥ 650 ॥

ૐ અસમાનાય નમઃ ।
ૐ દેવસિંહાસનાધિપાય નમઃ ।
ૐ વિવાદહન્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વાત્મને નમઃ ।
ૐ કાલાય નમઃ ।
ૐ કાલવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વાતીતાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ વિશ્વેશાય નમઃ ।
ૐ વિશ્વકારણાય નમઃ ।
ૐ યોગિધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ યોગનિષ્ઠાય નમઃ ।
ૐ યોગાત્મને નમઃ ।
ૐ યોગવિત્તમાય નમઃ ।
ૐ ઓંકારરૂપાય નમઃ ।
ૐ ભગવતે નમઃ ।
ૐ બિન્દુનાદમયાય શિવાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્મુખાદિસંસ્તુતાય નમઃ ।
ૐ ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સહ્યાચલગુહાવાસિને નમઃ ।
ૐ સાક્ષાન્મોક્ષરસામૃતાય નમઃ ।
ૐ દક્ષાધ્વરસમુચ્છેત્રે નમઃ ।
ૐ પક્ષપાતવિવર્જિતાય નમઃ
ૐ ઓંકારવાચકાય નમઃ ।
ૐ શંભવે નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાય નમઃ ।
ૐ શશિશીતલાય નમઃ ।
ૐ પઙ્કજાસનસંસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ કિઙ્કરામરવત્સલાય નમઃ ।
ૐ નતદૌર્ભાગ્યતૂલાગ્રયે નમઃ ।
ૐ કૃતકૌતુકમઙ્ગલાય નમઃ ।
ૐ ત્રિલોકમોહનાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમત્ત્રિપુણ્ડ્રાઙ્કિતમસ્તકાય નમઃ ।
ૐ ક્રૌઞ્ચારિજનકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમદ્ગણનાથસુતાન્વિતાય નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાનન્તવરદાય નમઃ ।
ૐ અપરિચ્છિન્નાત્મવૈભવાય નમઃ ।
ૐ ઇષ્ટાપૂર્તપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ શર્વાય નમઃ ।
ૐ એકવીરાય નમઃ ।
ૐ પ્રિયંવદાય નમઃ ।
ૐ ઊહાપોહવિનિર્મુક્તાય નમઃ ।
ૐ ઓંકારેશ્વરપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાક્ષવક્ષસે નમઃ ।
ૐ રુદ્રાક્ષરૂપાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાક્ષપક્ષકાય નમઃ ।
ૐ ભુજગેન્દ્રલસત્કણ્ઠાય નમઃ ।
ૐ ભુજઙ્ગાભરણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કલ્યાણરૂપાય નમઃ ।
ૐ કલ્યાણાય નમઃ ॥ 700 ॥

ૐ કલ્યાણગુણસંશ્રયાય નમઃ ।
ૐ સુન્દરભ્રુવે નમઃ ।
ૐ સુનયનાય નમઃ ।
ૐ સુલલાટાય નમઃ ।
ૐ સુકન્ધરાય નમઃ ।
ૐ વિદ્વજ્જનાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ વિદ્વજ્જનસ્તવ્યપરાક્રમાય નમઃ ।
ૐ વિનીતવત્સલાય નમઃ ।
ૐ નીતિસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ નીતિસંશ્રયાય નમઃ ।
ૐ અતિરાગિણે નમઃ ।
ૐ વીતરાગિણે નમઃ ।
ૐ રાગહેતવે નમઃ ।
ૐ વિરાગવિદે નમઃ ।
ૐ રાગઘ્ને નમઃ ।
ૐ રાગશમનાય નમઃ ।
ૐ રાગદાય નમઃ ।
ૐ રાગિરાગવિદે નમઃ ।
ૐ મનોન્મનાય નમઃ ।
ૐ મનોરૂપાય નમઃ ।
ૐ બલપ્રમથનાય નમઃ ।
ૐ બલાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાકરાય નમઃ ।
ૐ મહાવિદ્યાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાવિદ્યાવિશારદાય નમઃ ।
ૐ વસન્તકૃતે નમઃ ।
ૐ વસન્તાત્મને નમઃ ।
ૐ વસન્તેશાય નમઃ ।
ૐ વસન્તદાય નમઃ ।
ૐ પ્રાવૃટ્કૃતે નમઃ ।
ૐ પ્રાવૃડાકારાય નમઃ ।
ૐ પ્રાવૃટ્કાલપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ શરન્નાથાય નમઃ ।
ૐ શરત્કાલનાશકાય નમઃ ।
ૐ શરદાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ કુન્દમન્દારપુષ્પૌઘલસદ્વાયુનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યદેહપ્રભાકૂટસંદીપિતદિગન્તરાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરગુરુસ્તવ્યાય નમઃ ।
ૐ દેવાસુરનમસ્કૃતાય નમઃ ।
ૐ વામાઙ્ગભાગવિલસચ્છ્યામલાવીક્ષણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ કીર્ત્યાધારાય નમઃ ।
ૐ કીર્તિકરાય નમઃ ।
ૐ કીર્તિહેતવે નમઃ ।
ૐ અહેતુકાય નમઃ ।
ૐ શરણાગતદીનાર્તપરિત્રાણપરાયણાય નમઃ ।
ૐ મહાપ્રેતાસનાસીનાય નમઃ ।
ૐ જિતસર્વપિતામહાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાદામપરીતાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ નાનાગાનવિશારદાય નમઃ ।
ૐ વિષ્ણુબ્રહ્માદિવન્દ્યાઙ્ઘ્રયે નમઃ ॥ 750 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Parvati – Sahasranama Stotram In Gujarati

ૐ નાનાદેશૈકનાયકાય નમઃ ।
ૐ ધીરોદાત્તાય નમઃ ।
ૐ મહાધીરાય નમઃ ।
ૐ ધૈર્યદાય નમઃ ।
ૐ ધૈર્યવર્ધકાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનમયાય નમઃ ।
ૐ આનન્દમયાય નમઃ ।
ૐ પ્રાણમયાય નમઃ ।
ૐ અન્નદાય નમઃ ।
ૐ ભવાબ્ધિતરણોપાયાય નમઃ ।
ૐ કવયે નમઃ ।
ૐ દુઃસ્વપ્નનાશનાય નમઃ ।
ૐ ગૌરીવિલાસસદનાય નમઃ ।
ૐ પિશાચાનુસરાવૃતાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાપ્રેમસંતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ દારિદ્ર્યવડવાનલાય નમઃ ।
ૐ અદ્ભુતાનન્તસંગ્રામાય નમઃ ।
ૐ ઢક્કાવાદનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ પ્રાચ્યાત્મને નમઃ ।
ૐ દક્ષિણાકારાય નમઃ ।
ૐ પ્રતીચ્યાત્મને નમઃ ।
ૐ ઉત્તરાકૃતયે નમઃ ।
ૐ ઊર્ધ્વાદ્યન્યદિગાકારાય નમઃ ।
ૐ મર્મજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વશિક્ષકાય નમઃ ।
ૐ યુગાવહાય નમઃ ।
ૐ યુગાધીશાય નમઃ ।
ૐ યુગાત્મને નમઃ ।
ૐ યુગનાયકાય નમઃ ।
ૐ જઙ્ગમાય નમઃ ।
ૐ સ્થાવરાકારાય નમઃ ।
ૐ કૈલાસશિખરપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ હસ્તરાજત્પુણ્ડરીકાય નમઃ ।
ૐ પુણ્ડરીકનિભેક્ષણાય નમઃ ।
ૐ લીલાવિડંબિતવપુષે નમઃ ।
ૐ ભક્તમાનસમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ બૃન્દારકપ્રિયતમાય નમઃ ।
ૐ બૃન્દારકવરાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ નાનાવિધાનેકરત્નલસત્કુણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ નિઃસીમમહિમ્ને નમઃ ।
ૐ નિત્યલીલાવિગ્રહરૂપધૃતે નમઃ ।
ૐ ચન્દનદ્રવદિગ્ધાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ ચામ્પેયકુસુમાર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ સમસ્તભક્તસુખદાય નમઃ ।
ૐ પરમાણવે નમઃ ।
ૐ મહાહ્રદાય નમઃ ।
ૐ અલૌકિકાય નમઃ ।
ૐ દુષ્પ્રધર્ષાય નમઃ ।
ૐ કપિલાય નમઃ ।
ૐ કાલકન્ધરાય નમઃ ॥ 800 ॥

ૐ કર્પૂરગૌરાય નમઃ ।
ૐ કુશલાય નમઃ ।
ૐ સત્યસન્ધાય નમઃ ।
ૐ જિતેન્દ્રિયાય નમઃ ।
ૐ શાશ્વતૈશ્વર્યવિભવાય નમઃ ।
ૐ પોષકાય નમઃ ।
ૐ સુસમાહિતાય નમઃ ।
ૐ મહર્ષિનાથિતાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મયોનયે નમઃ ।
ૐ સર્વોત્તમોત્તમાય નમઃ ।
ૐ ભૂમિભારાર્તિસંહર્ત્રે નમઃ ।
ૐ ષડૂર્મિરહિતાય નમઃ ।
ૐ મૃડાય નમઃ ।
ૐ ત્રિવિષ્ટપેશ્વરાય નમઃ ।
ૐ સર્વહૃદયામ્બુજમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ સહસ્રદલપદ્મસ્થાય નમઃ ।
ૐ સર્વવર્ણોપશોભિતાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યમૂર્તયે નમઃ ।
ૐ પુણ્યલભ્યાય નમઃ ।
ૐ પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય નમઃ ।
ૐ સૂર્યમણ્ડલમધ્યસ્થાય નમઃ ।
ૐ ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યગાય નમઃ ।
ૐ સદ્ભક્તધ્યાનનિગલાય નમઃ ।
ૐ શરણાગતપાલકાય નમઃ ।
ૐ શ્વેતાતપત્રરુચિરાય નમઃ ।
ૐ શ્વેતચામરવીજિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વાવયવસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ સર્વલક્ષણલક્ષિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વમઙ્ગલમાઙ્ગલ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વકારણકારણાય નમઃ ।
ૐ આમોદાય નમઃ ।
ૐ મોદજનકાય નમઃ ।
ૐ સર્પરાજોત્તરીયકાય નમઃ ।
ૐ કપાલિને નમઃ ।
ૐ કોવિદાય નમઃ ।
ૐ સિદ્ધકાન્તિસંવલિતાનનાય નમઃ ।
ૐ સર્વસદ્ગુરુસંસેવ્યાય નમઃ ।
ૐ દિવ્યચન્દનચર્ચિતાય નમઃ ।
ૐ વિલાસિનીકૃતોલ્લાસાય નમઃ ।
ૐ ઇચ્છાશક્તિનિષેવિતાય નમઃ ।
ૐ અનન્તાનન્દસુખદાય નમઃ ।
ૐ નન્દનાય નમઃ ।
ૐ શ્રીનિકેતનાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાબ્ધિકૃતાવાસાય નમઃ ।
ૐ નિત્યક્લીબાય નમઃ ।
ૐ નિરામયાય નમઃ ।
ૐ અનપાયાય નમઃ ।
ૐ અનન્તદૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ અપ્રમેયાય નમઃ ।
ૐ અજરાય નમઃ ॥ 950 ॥

ૐ અમરાય નમઃ ।
ૐ તમોમોહપ્રતિહતયે નમઃ ।
ૐ અપ્રતર્ક્યાય નમઃ ।
ૐ અમૃતાય નમઃ ।
ૐ અક્ષરાય નમઃ ।
ૐ અમોઘબુદ્ધયે નમઃ ।
ૐ આધારાય નમઃ ।
ૐ આધારાધેયવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ ઈષણાત્રયનિર્મુક્તાય નમઃ ।
ૐ ઇહામુત્રવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ ઋગ્યજુઃસામનયનાય નમઃ ।
ૐ બુદ્ધિસિદ્ધિસમૃદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ ઔદાર્યનિધયે નમઃ ।
ૐ આપૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ ઐહિકામુષ્મિકપ્રદાય નમઃ ।
ૐ શુદ્ધસન્માત્રસંવિદ્ધી-સ્વરૂપસુખવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ દર્શનપ્રથમાભાસાય નમઃ ।
ૐ દૃષ્ટિદૃશ્યવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ અગ્રગણ્યાય નમઃ ।
ૐ અચિન્ત્યરૂપાય નમઃ ।
ૐ કલિકલ્મષનાશનાય નમઃ ।
ૐ વિમર્શરૂપાય નમઃ ।
ૐ વિમલાય નમઃ ।
ૐ નિત્યરૂપાય નમઃ ।
ૐ નિરાશ્રયાય નમઃ ।
ૐ નિત્યશુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ નિત્યબુદ્ધાય નમઃ ।
ૐ નિત્યમુક્તાય નમઃ ।
ૐ અપરાકૃતાય નમઃ ।
ૐ મૈત્ર્યાદિવાસનાલભ્યાય નમઃ ।
ૐ મહાપ્રલયસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ મહાકૈલાસનિલયાય નમઃ ।
ૐ પ્રજ્ઞાનઘનવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ શ્રીમતે નમઃ ।
ૐ વ્યાઘ્રપુરાવાસાય નમઃ ।
ૐ ભુક્તિમુક્તિપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ જગદ્યોનયે નમઃ ।
ૐ જગત્સાક્ષિણે નમઃ ।
ૐ જગદીશાય નમઃ ।
ૐ જગન્મયાય નમઃ ।
ૐ જપાય નમઃ ।
ૐ જપપરાય નમઃ ।
ૐ જપ્યાય નમઃ ।
ૐ વિદ્યાસિંહાસનપ્રભવે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વાનાં પ્રકૃતયે નમઃ ।
ૐ તત્ત્વાય નમઃ ।
ૐ તત્ત્વંપદનિરૂપિતાય નમઃ ।
ૐ દિક્કાલાદ્યનવચ્છિન્નાય નમઃ ।
ૐ સહજાનન્દસાગરાય નમઃ ।
ૐ પ્રકૃતયે નમઃ ॥ 900 ॥

ૐ પ્રાકૃતાતીતાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનૈકરસાકૃતયે નમઃ ।
ૐ નિઃશઙ્કમતિદૂરસ્થાય નમઃ ।
ૐ ચૈત્યચેતનચિન્તનાય નમઃ ।
ૐ તારકાણાં હૃદન્તસ્થાય નમઃ ।
ૐ તારકાય નમઃ ।
ૐ તારકાન્તકાય નમઃ ।
ૐ ધ્યાનૈકપ્રકટાય નમઃ ।
ૐ ધ્યેયાય નમઃ ।
ૐ ધ્યાનિને નમઃ ।
ૐ ધ્યાનવિભૂષણાય નમઃ ।
ૐ પરસ્મૈ વ્યોમ્ને નમઃ ।
ૐ પરસ્મૈ ધામ્ને નમઃ ।
ૐ પરમાત્મને નમઃ ।
ૐ પરસ્મૈ પદાય નમઃ ।
ૐ પૂર્ણાનન્દાય નમઃ ।
ૐ સદાનન્દાય નમઃ ।
ૐ નાદમધ્યપ્રતિષ્ઠિતાય નમઃ ।
ૐ પ્રભાવિપર્યયાતીતાય નમઃ ।
ૐ પ્રણતાજ્ઞાનનાશકાય નમઃ ।
ૐ બાણાર્ચિતાઙ્ઘ્રયે નમઃ ।
ૐ બહુદાય નમઃ ।
ૐ બાલકેલિકુતૂહલિને નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મરૂપિણે નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મપદાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિદે નમઃ ।
ૐ બ્રાહ્મણપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ભૂક્ષેપદત્તલક્ષ્મીકાય નમઃ ।
ૐ ભૂમધ્યધ્યાનલક્ષિતાય નમઃ ।
ૐ યશસ્કરાય નમઃ ।
ૐ રત્નગર્ભાય નમઃ ।
ૐ મહારાજ્યસુખપ્રદાય નમઃ ।
ૐ શબ્દબ્રહ્મણે નમઃ ।
ૐ શમપ્રાપ્યાય નમઃ ।
ૐ લાભકૃતે નમઃ ।
ૐ લોકવિશ્રુતાય નમઃ ।
ૐ શાસ્ત્રે નમઃ ।
ૐ શિવાદ્રિનિલયાય નમઃ ।
ૐ શરણ્યાય નમઃ ।
ૐ યાજકપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ સ્ંસારવૈદ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સભેષજવિભેષજાય નમઃ ।
ૐ મનોવચોભિરગ્રાહ્યાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચકોશવિલક્ષણાય નમઃ ।
ૐ અવસ્થાત્રયનિર્મુક્તાય નમઃ ।
ૐ અવસ્થાસાક્ષિતુર્યકાય નમઃ ।
ૐ પઞ્ચભૂતાદિદૂરસ્થાય નમઃ ।
ૐ પ્રત્યગેકરસાય નમઃ ।
ૐ અવ્યયાય નમઃ ॥ 950 ॥

ૐ ષટ્ચક્રાન્તર્ગતોલ્લાસિને નમઃ ।
ૐ ષડ્વિકારવિવર્જિતાય નમઃ ।
ૐ વિજ્ઞાનઘનસમ્પૂર્ણાય નમઃ ।
ૐ વીણાવાદનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ નીહારાકારગૌરાઙ્ગાય નમઃ ।
ૐ મહાલાવણ્યવારિધયે નમઃ ।
ૐ પરાભિચારશમનાય નમઃ ।
ૐ ષડધ્વોપરિસંસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ સુષુમ્નામાર્ગસંચારિણે નમઃ ।
ૐ બિસતન્તુનિભાકૃતયે નમઃ ।
ૐ પિનાકિને નમઃ ।
ૐ લિઙ્ગરૂપશ્રિયે નમઃ ।
ૐ મઙ્ગલાવયવોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ ક્ષેત્રાધિપાય નમઃ ।
ૐ સુસંવેદ્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રીપ્રદાય નમઃ ।
ૐ વિભવપ્રદાય નમઃ ।
ૐ સર્વવશ્યકરાય નમઃ ।
ૐ સર્વદોષઘ્ને નમઃ ।
ૐ પુત્રપૌત્રદાય નમઃ ।
ૐ તૈલદીપપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ તૈલપક્વાન્નપ્રીતમાનસાય નમઃ ।
ૐ તૈલાભિષેકસંતુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ તિલભક્ષણતત્પરાય નમઃ ।
ૐ આપાદકણિકામુક્તાભૂષાશતમનોહરાય નમઃ ।
ૐ શાણોલ્લીઢમણિશ્રેણીરમ્યાઙ્ઘ્રિનખમણ્ડલાય નમઃ ।
ૐ મણિમઞ્જીરકિરણકિઞ્જલ્કિતપદામ્બુજાય નમઃ ।
ૐ અપસ્મારોપરિન્યસ્તસવ્યપાદસરોરુહાય નમઃ ।
ૐ કન્દર્પતૂણાભજઙ્ઘાય નમઃ ।
ૐ ગુલ્ફોદઞ્ચિતનૂપુરાય નમઃ ।
ૐ કરિહસ્તોપમેયોરવે નમઃ ।
ૐ આદર્શોજ્જ્વલજાનુભૃતે નમઃ ।
ૐ વિશંકટકટિન્યસ્તવાચાલમણિમેખલાય નમઃ ।
ૐ આવર્તનાભિરોમાલિવલિમત્પલ્લવોદરાય નમઃ ।
ૐ મુક્તાહારલસત્તુઙ્ગવિપુલોરસ્કરઞ્જિતાય નમઃ ।
ૐ વીરાસનસમાસીનાય નમઃ ।
ૐ વીણાપુસ્તોલ્લસત્કરાય નમઃ ।
ૐ અક્ષમાલાલસત્પાણયે નમઃ ।
ૐ ચિન્મુદ્રિતકરાંબુજાય નમઃ ।
ૐ માણિક્યકઙ્કણોલ્લાસિકરામ્બુજવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ અનર્ઘરત્નગ્રૈવેયવિલસત્કંબુકન્ધરાય નમઃ ।
ૐ અનાકલિતસાદૃશ્યચુબુકશ્રીવિરાજિતાય નમઃ ।
ૐ મુગ્ધસ્મિતપરીપાકપ્રકાશિતરદાઙ્કુરાય નમઃ ।
ૐ ચારુચાંપેયપુષ્પાભનાસિકાપુટરઞ્જિતાય નમઃ ।
ૐ વરવજ્રશિલાદર્શપરિભાવિકપોલભુવે નમઃ ।
ૐ કર્ણદ્વયોલ્લસદ્દિવ્યમણિકુણ્ડલમણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ કરુણાલહરીપૂર્ણકર્ણાન્તાયતલોચનાય નમઃ ।
ૐ અર્ધચન્દ્રાભનિટિલપાટીરતિલકોજ્જ્વલાય નમઃ ।
ૐ ચારુચામીકરાકારજટાચર્ચિતચન્દનાય નમઃ ।
ૐ ઓં કૈલાસશિખરસ્ફર્ધિકમનીયનિજાકૃતયે નમઃ ॥ 1000 ॥
॥ ઇતિ શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ સહસ્રનામાવલિઃ સમાપ્તા ॥

॥ ઓં તત્ સત્ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil