1000 Names Of Medha Dakshinamurti 1 In Telugu

॥ Medha Dakshinamurti 1 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిసహస్రనామావలిః ౧ ॥
శ్రీః
అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తిసహస్రనామస్తోత్రస్య
బ్రహ్మా ఋషిః । గాయత్రీ ఛన్దః । దక్షిణామూర్తిర్దేవతా ।
ఓం బీజమ్ । స్వాహా శక్తిః । నమః కీలకమ్ ।
మేధాదక్షిణామూర్తిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।
హ్రామ్ ఇత్యాదినా అఙ్గన్యాసః ।
ధ్యానమ్ ।
సిద్ధితోయనిధేర్మధ్యే రత్నగ్రీవే మనోరమే ।
కదమ్బవనికామధ్యే శ్రీమద్వటతరోరధః ॥ ౧ ॥

ఆసీనమాద్యం పురుషమాదిమధ్యాన్తవర్జితమ్ ।
శుద్ధస్ఫటికగోక్షీరశరత్పూర్ణేన్దుశేఖరమ్ ॥ ౨ ॥

దక్షిణే చాక్షమాలాం చ వహ్నిం వై వామహస్తకే ।
జటామణ్డలసంలగ్నశీతామ్శుకరమణ్డితమ్ ॥ ౩ ॥

నాగహారధరం చారుకఙ్కణైః కటిసూత్రకైః ।
విరాజమానవృషభం వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతమ్ ॥ ౪ ॥

చిన్తామణిమహాబృన్దైః కల్పకైః కామధేనుభిః ।
చతుష్షష్టికలావిద్యామూర్తిభిః శ్రుతిమస్తకైః ॥ ౫ ॥

రత్నసింహాసనే సాధుద్వీపిచర్మసమాయుతమ్ ।
తత్రాష్టదలపద్మస్య కర్ణికాయాం సుశోభనే ॥ ౬ ॥

వీరాసనే సమాసీనం లమ్బదక్షపదాంబుజమ్ ।
జ్ఞానముద్రాం పుస్తకం చ వరాభీతిధరం హరమ్ ॥ ౭ ॥

పాదమూలసమాక్రాన్తమహాపస్మారవైభవమ్ ।
రుద్రాక్షమాలాభరణభూషితం భూతిభాసురమ్ ॥ ౮ ॥

గజచర్మోత్తరీయం చ మన్దస్మితముఖామ్బుజమ్ ।
సిద్ధబృన్దైర్యోగిబృన్దైర్మునిబృన్దైర్నిషేవితమ్ ॥ ౯ ॥

ఆరాధ్యమానవృషభం అగ్నీన్దురవిలోచనమ్ ।
పూరయన్తం కృపాదృష్ట్యా పుమర్థానాశ్రితే జనే ॥ ౧౦ ॥

ఏవం విభావయేదీశం సర్వవిద్యాకలానిధిమ్ ॥ ౧౧ ॥

లం ఇత్యాదినా పఞ్చోపచారాః ॥

॥ శ్రీ గురుభ్యో నమః ।
అథ శ్రీమేధాదక్షిణామూర్తిసహస్రనామావలిః ।
ఓం నామ్నే నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం దేవానామపి దేశికాయ నమః ।
ఓం దక్షిణామూర్తయే నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః ।
ఓం దయాపూరితదిఙ్ముఖాయ నమః ।
ఓం కైలాసశిఖరోత్తుఙ్గకమనీయనిజాకృతయే నమః ।
ఓం వటద్రుమతటీదివ్యకనకాసనసంస్థితాయ నమః ।
ఓం కటీతటపటీభూతకరిచర్మోజ్జ్వలాకృతయే నమః ।
ఓం పాటీరపాణ్డురాకారపరిపూర్ణసుధాధిపాయ నమః ।
ఓం జటాకోటీరఘటితసుధాకరసుధాప్లుతాయ నమః ।
ఓం పశ్యల్లలాటసుభగసున్దరభ్రూవిలాసవతే నమః ।
ఓం కటాక్షసరణీనిర్యత్కరుణాపూర్ణలోచనాయ నమః ।
ఓం కర్ణాలోలతటిద్వర్ణకుణ్డలోజ్జ్వలగణ్డభువే నమః ।
ఓం తిలప్రసూనసంకాశనాసికాపురభాసురాయ నమః ।
ఓం మన్దస్మితస్ఫురన్ముగ్ధమహనీయముఖాంబుజాయ నమః ।
ఓం కున్దకుడ్మలసంస్ఫర్ధిదన్తపఙ్క్తివిరాజితాయ నమః ।
ఓం సిన్దూరారుణసుస్నిగ్ధకోమలాధరపల్లవాయ నమః ।
ఓం శఙ్ఖాటోపగలద్దివ్యగళవైభవమఞ్జులాయ నమః ।
ఓం కరకన్దలితజ్ఞానముద్రారుద్రాక్షమాలికాయ నమః ।
ఓం అన్యహస్తతలన్యస్తవీణాపుస్తోల్లసద్వపుషే నమః ।
ఓం విశాలరుచిరోరస్కబలిమత్పల్లవోదరాయ నమః ।
ఓం బృహత్కటినితంబాఢ్యాయ నమః ।
ఓం పీవరోరుద్వయాన్వితాయ నమః ।
ఓం జఙ్ఘావిజితతూణీరాయ నమః ।
ఓం తుఙ్గగుల్ఫయుగోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం మృదుపాటలపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రాభనఖదీధితయే నమః ।
ఓం అపసవ్యోరువిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహాయ నమః ।
ఓం ఘోరాపస్మారనిక్షిప్తధీరదక్షపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమునిధ్యేయాయ నమః ।
ఓం సర్వాభరణభూషితాయ నమః ।
ఓం దివ్యచన్దనలిప్తాఙ్గాయ నమః ।
ఓం చారుహాసపరిష్కృతాయ నమః ।
ఓం కర్పూరధవలాకారాయ నమః ।
ఓం కన్దర్పశతసున్దరాయ నమః ।
ఓం కాత్యాయనీప్రేమనిధయే నమః ।
ఓం కరుణారసవారిధయే నమః ।
ఓం కామితార్థప్రదాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్కమలావల్లభప్రియాయ నమః ।
ఓం కటాక్షితాత్మవిజ్ఞానాయ నమః ।
ఓం కైవల్యానన్దకన్దలాయ నమః ।
ఓం మన్దహాససమానేన్దవే నమః ।
ఓం ఛిన్నాజ్ఞానతమస్తతయే నమః ।
ఓం సంసారానలసంతప్తజనతామృతసాగరాయ నమః ।
ఓం గంభీరహృదయామ్భోజనభోమణినిభాకృతయే నమః ।
ఓం నిశాకరకరాకారవశీకృతజగత్త్రయాయ నమః ।
ఓం తాపసారాధ్యపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం తరుణానన్దవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం భూతిభూషితసర్వాఙ్గాయ నమః ॥ 50 ॥

ఓం భూతాధిపతయే నమః ।
ఓం ఈశ్వరాయ నమః ।
ఓం వదనేన్దుస్మితజ్యోత్స్నానిలీనత్రిపురాకృతయే నమః ।
ఓం తాపత్రయతమోభానవే నమః ।
ఓం పాపారణ్యదవానలాయ నమః ।
ఓం సంసారసాగరోద్ధర్త్రే నమః ।
ఓం హంసాగ్ర్యోపాస్యవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం లలాటహుతభుగ్దగ్ధమనోభవశుభాకృతయే నమః ।
ఓం తుచ్ఛీకృతజగజ్జాలాయ నమః ।
ఓం తుషారకరశీతలాయ నమః ।
ఓం అస్తంగతసమస్తేఛాయ నమః ।
ఓం నిస్తులానన్దమన్థరాయ నమః ।
ఓం ధీరోదాత్తగుణాధారాయ నమః ।
ఓం ఉదారవరవైభవాయ నమః ।
ఓం అపారకరుణామూర్తయే నమః ।
ఓం అజ్ఞానధ్వాన్తభాస్కరాయ నమః ।
ఓం భక్తమానసహంసాగ్ర్యాయ నమః ।
ఓం భవామయభిషక్తమాయ నమః ।
ఓం యోగీన్ద్రపూజ్యపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం యోగపట్టోల్లసత్కటయే నమః ।
ఓం శుద్ధస్ఫటికసఙ్కాశాయ నమః ।
ఓం బద్ధపన్నగభూషణాయ నమః ।
ఓం నానామునిసమాకీర్ణాయ నమః ।
ఓం నాసాగ్రన్యస్తలోచనాయ నమః ।
ఓం వేదమూర్ధైకసంవేద్యాయ నమః ।
ఓం నాదధ్యానపరాయణాయ నమః ।
ఓం ధరాధరేన్దవే నమః ।
ఓం ఆనన్దసందోహరససాగరాయ నమః ।
ఓం ద్వైతబృన్దవిమోహాన్ధ్యపరాకృతదృగద్భుతాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యగాత్మనే నమః ।
ఓం పరస్మై జ్యోతిషే నమః ।
ఓం పురాణాయ నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం ప్రపఞ్చోపశమాయ నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ।
ఓం పుణ్యకీర్తయే నమః ।
ఓం పురాతనాయ నమః ।
ఓం సర్వాధిష్ఠానసన్మాత్రాయ నమః ।
ఓం స్వాత్మబన్ధహరాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ।
ఓం సర్వప్రేమనిజాహాసాయ నమః ।
ఓం సర్వానుగ్రహకృతే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం సర్వేన్ద్రియగుణాభాసాయ నమః ।
ఓం సర్వభూతగుణాశ్రయాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దపూర్ణాత్మనే నమః ।
ఓం స్వే మహిమ్ని ప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం సర్వభూతాన్తరాయ నమః ।
ఓం సాక్షిణే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ॥ 100 ॥

ఓం సర్వకామదాయ నమః ।
ఓం సనకాదిమహాయోగిసమారాధితపాదుకాయ నమః ।
ఓం ఆదిదేవాయ నమః ।
ఓం దయాసిన్ధవే నమః ।
ఓం శిక్షితాసురవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం యక్షకిన్నరగన్ధర్వస్తూయమానాత్మవైభవాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాదిదేవవినుతాయ నమః ।
ఓం యోగమాయానియోజకాయ నమః ।
ఓం శివయోగినే నమః ।
ఓం శివానన్దాయ నమః ।
ఓం శివభక్తసముద్ధరాయ నమః ।
ఓం వేదాన్తసారసన్దోహాయ నమః ।
ఓం సర్వసత్త్వావలంబనాయ నమః ।
ఓం వటమూలాశ్రయాయ నమః ।
ఓం వాగ్మినే నమః ।
ఓం మాన్యాయ నమః ।
ఓం మలయజప్రియాయ నమః ।
ఓం సుశీలాయ నమః ।
ఓం వాఞ్ఛితార్థజ్ఞాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నవదనేక్షణాయ నమః ।
ఓం నృత్తగీతకలాభిజ్ఞాయ నమః ।
ఓం కర్మవిదే నమః ।
ఓం కర్మమోచకాయ నమః ।
ఓం కర్మసాక్షిణే నమః ।
ఓం కర్మమయాయ నమః ।
ఓం కర్మణాం ఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానదాత్రే నమః ।
ఓం సదాచారాయ నమః ।
ఓం సర్వోపద్రవమోచకాయ నమః ।
ఓం అనాథనాథాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం ఆశ్రితామరపాదపాయ నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః ।
ఓం ప్రకాశాత్మనే నమః ।
ఓం సర్వభూతహితే రతాయ నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రచర్మాసనాసీనాయ నమః ।
ఓం ఆదికర్త్రే నమః ।
ఓం మహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సువిక్రమాయ నమః ।
ఓం సర్వగతాయ నమః ।
ఓం విశిష్టజనవత్సలాయ నమః ।
ఓం చిన్తాశోకప్రశమనాయ నమః ।
ఓం జగదానన్దకారకాయ నమః ।
ఓం రశ్మిమతే నమః ।
ఓం భువనేశాయ నమః ।
ఓం దేవాసురపూజితాయ నమః ।
ఓం మృత్యుఞ్జయాయ నమః ।
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః ।
ఓం షట్త్రింశత్తత్త్వసఙ్గ్రహాయ నమః ।
ఓం అజ్ఞాతసంభవాయ నమః ॥ 150 ॥

ఓం భిక్షవే నమః ।
ఓం అద్వితీయాయ నమః ।
ఓం దిగంబరాయ నమః ।
ఓం సమస్తదేవతామూర్తయే నమః ।
ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః ।
ఓం సర్వసామ్రాజ్యనిపుణాయ నమః ।
ఓం ధర్మమార్గప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం విశ్వాధికాయ నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పశుపాశవిమోచకాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తయే నమః ।
ఓం దీప్తమూర్తయే నమః ।
ఓం నామోచ్చారణముక్తిదాయ నమః ।
ఓం సహస్రాదిత్యసంకాశాయ నమః ।
ఓం సదాషోడశవార్షికాయ నమః ।
ఓం దివ్యకేలీసమాయుక్తాయ నమః ।
ఓం దివ్యమాల్యామ్బరావృతాయ నమః ।
ఓం అనర్ఘరత్నసమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం మల్లికాకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం తప్తచామీకరాకారాయ నమః ।
ఓం జితదావానలాకృతయే నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిర్వికారాయ నమః ।
ఓం నిజావాసాయ నమః ।
ఓం నిరాకృతయే నమః ।
ఓం జగద్గురవే నమః ।
ఓం జగత్కర్త్రే నమః ।
ఓం జగదీశాయ నమః ।
ఓం జగత్పతయే నమః ।
ఓం కామహన్త్రే నమః ।
ఓం కామమూర్తయే నమః ।
ఓం కల్యాణవృషవాహనాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాధరాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం దీనబన్ధవిమోచకాయ నమః ।
ఓం ధూర్జతయే నమః ।
ఓం ఖణ్డపరశవే నమః ।
ఓం సద్గుణాయ నమః ।
ఓం గిరిజాసఖాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం భూతసేనేశాయ నమః ।
ఓం పాపఘ్నాయ నమః ।
ఓం పుణ్యదాయకాయ నమః ।
ఓం ఉపదేష్ట్రే నమః ।
ఓం దృఢప్ర్జ్ఞాయ నమః ।
ఓం రుద్రాయ నమః ।
ఓం రోగవినాశనాయ నమః ।
ఓం నిత్యానన్దాయ నమః ।
ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం హరాయ నమః ॥ 200 ॥

ఓం దేవశిఖామణయే నమః ।
ఓం ప్రణతార్తిహరాయ నమః ।
ఓం సోమాయ నమః ।
ఓం సాన్ద్రానన్దాయ నమః ।
ఓం మహామతయే నమః ।
ఓం ఆశ్చర్యవైభవాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం సంసారార్ణవతారకాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞేశాయ నమః ।
ఓం రాజరాజేశాయ నమః ।
ఓం భస్మరుద్రాక్షలాఞ్ఛనాయ నమః ।
ఓం అనన్తాయ నమః ।
ఓం తారకాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః ।
ఓం సర్వవిద్యేశ్వరాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం ప్రభవే నమః ।
ఓం పరిబృడాయ నమః ।
ఓం దృఢాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం జితారిషడ్వర్గాయ నమః ।
ఓం మహోదారాయ నమః ।
ఓం విషాశనాయ నమః ।
ఓం సుకీర్తయే నమః ।
ఓం ఆదిపురుషాయ నమః ।
ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః ।
ఓం ప్రమాణభూతాయ నమః ।
ఓం దుర్జ్ఞేయాయ నమః ।
ఓం పుణ్యాయ నమః ।
ఓం పరపురఞ్జయాయ నమః ।
ఓం గుణాకరాయ నమః ।
ఓం గుణశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సుఖదాయ నమః ।
ఓం కారణాయ నమః ।
ఓం కర్త్రే నమః ।
ఓం భవబన్ధవిమోచకాయ నమః ।
ఓం అనిర్విణ్ణాయ నమః ।
ఓం గుణగ్రాహిణే నమః ।
ఓం నిష్కలఙ్కాయ నమః ।
ఓం కలఙ్కఘ్నే నమః ।
ఓం పురుషాయ నమః ।
ఓం శాశ్వతాయ నమః ।
ఓం యోగినే నమః ।
ఓం వ్యక్తావ్యక్తాయ నమః ।
ఓం సనాతనాయ నమః ।
ఓం చరాచరాత్మనే నమః ।
ఓం సూక్ష్మాత్మనే నమః ॥ 250 ॥

ఓం విశ్వకర్మణే నమః ।
ఓం తమోఽపహృతే నమః ।
ఓం భుజఙ్గభూషణాయ నమః ।
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం తరుణాయ నమః ।
ఓం కరుణాలయాయ నమః ।
ఓం అణిమాదిగుణోపేతాయ నమః ।
ఓం లోకవశ్యవిధాయకాయ నమః ।
ఓం యోగపట్టధరాయ నమః ।
ఓం ముక్తాయ నమః ।
ఓం ముక్తానం పరమాయై గతయే నమః ।
ఓం గురురూపధరాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్పరమానన్దసాగరాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం సర్వేశాయ నమః ।
ఓం సహస్రావయవాన్వితాయ నమః ।
ఓం సహస్రమూర్ధ్నే నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రపదే నమః ।
ఓం నిరాభాసాయ నమః ।
ఓం సుక్ష్మతనవే నమః ।
ఓం హృది జ్ఞాతాయ నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం సర్వాత్మగాయ నమః ।
ఓం సర్వసాక్షిణే నమః ।
ఓం నిఃసఙ్గాయ నమః ।
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః ।
ఓం నిష్కలాయ నమః ।
ఓం సకలాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం చిన్మయాయ నమః ।
ఓం తమసః పరాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానవైరాగ్యసమ్పన్నాయ నమః ।
ఓం యోగానన్దమయాయ శివాయ నమః ।
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యసమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం మహాయోగీశ్వరేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సహస్రశక్తిసంయుక్తాయ నమః ।
ఓం పుణ్యకాయాయ నమః ।
ఓం దురాసదాయ నమః ।
ఓం తారకబ్రహ్మసమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం తపస్విజనసంవృతాయ నమః ।
ఓం విధీన్ద్రామరసమ్పూజ్యాయ నమః ।
ఓం జ్యోతిషాం జ్యోతిషే నమః ।
ఓం ఉత్తమాయ నమః ।
ఓం నిరక్షరాయ నమః ।
ఓం నిరాలమ్బాయ నమః ।
ఓం స్వాత్మారామాయ నమః ।
ఓం వికర్తనాయ నమః ।
ఓం నిరవద్యాయ నమః ।
ఓం నిరాతఙ్కాయ నమః ॥ 300 ॥

ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం భీమపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం పురారాతయే నమః ।
ఓం జలన్ధరశిరోహరాయ నమః ।
ఓం అన్ధకాసురసంహర్త్రే నమః ।
ఓం భగనేత్రభిదే నమః ।
ఓం అద్భుతాయ నమః ।
ఓం విశ్వగ్రాసాయ నమః ।
ఓం అధర్మశత్రవే నమః ।
ఓం బ్రహ్మజ్ఞానైకమన్థరాయ నమః ।
ఓం అగ్రేసరాయ నమః ।
ఓం తీర్థభూతాయ నమః ।
ఓం సితభస్మావకుణ్ఠనాయ నమః ।
ఓం అకుణ్ఠమేధసే నమః ।
ఓం శ్రీకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం వైకుణ్ఠపరమప్రియాయ నమః ।
ఓం లలాటోజ్జ్వలనేత్రాబ్జాయ నమః ।
ఓం తుషారకరశేఖరాయ నమః ।
ఓం గజాసురశిరశ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం గఙ్గోద్భాసితమూర్ధజాయ నమః ।
ఓం కల్యాణాచలకోదణ్డాయ నమః ।
ఓం కమలాపతిసాయకాయ నమః ।
ఓం వారాంశేవధితూణీరాయ నమః ।
ఓం సరోజాసనసారథయే నమః ।
ఓం త్రయీతురఙ్గసంక్రాన్తాయ నమః ।
ఓం వాసుకిజ్యావిరాజితాయ నమః ।
ఓం రవీన్దుచరణాచారిధరారథవిరాజితాయ నమః ।
ఓం త్రయ్యన్తప్రగ్రహోదారచారుఘణ్టారవోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం ఉత్తానపర్వలోమాఢ్యాయ నమః ।
ఓం లీలావిజితమన్మథాయ నమః ।
ఓం జాతుప్రపన్నజనతాజీవనోపాయనోత్సుకాయ నమః ।
ఓం సంసారార్ణవనిర్మగ్నసముద్ధరణపణ్డితాయ నమః ।
ఓం మదద్విరదధిక్కారిగతిమఞ్జులవైభవాయ నమః ।
ఓం మత్తకోకిలమాధుర్యరసనిర్భరగీర్గణాయ నమః ।
ఓం కైవల్యోదధికల్లోలలీలాతాణ్డవపణ్డితాయ నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం జిష్ణవే నమః ।
ఓం వాసుదేవాయ నమః ।
ఓం ప్రభవిష్ణవే నమః ।
ఓం పురాతనాయ నమః ।
ఓం వర్ధిష్ణవే నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం వైద్యాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం నారాయణాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం అజ్ఞానవనదావాగ్నయే నమః ।
ఓం ప్రజ్ఞాప్రాసాదభూపతయే నమః ।
ఓం సర్పభూషితసర్వాఙ్గాయ నమః ॥ 350 ॥

ఓం కర్పూరోజ్జ్వలితాకృతయే నమః ।
ఓం అనాదిమధ్యనిధనాయ నమః ।
ఓం గిరీశాయ నమః ।
ఓం గిరిజాపతయే నమః ।
ఓం వీతరాగాయ నమః ।
ఓం వినీతాయ్మనే నమః ।
ఓం తపస్వినే నమః ।
ఓం భూతభావనాయ నమః ।
ఓం దేవాసురగురుధ్యేయాయ నమః ।
ఓం దేవాసురనమస్కృతాయ నమః ।
ఓం దేవాదిదేవాయ నమః ।
ఓం దేవర్షయే నమః ।
ఓం దేవాసురవరప్రదాయయ నమః ।
ఓం సర్వదేవమయాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యాయ నమః ।
ఓం దేవాత్మనే నమః ।
ఓం ఆత్మసంభవాయ నమః ।
ఓం నిర్లేపాయ నమః ।
ఓం నిష్ప్రపఞ్చాత్మనే నమః ।
ఓం నివిఘ్నాయ నమః ।
ఓం విఘ్ననాశకాయ నమః ।
ఓం ఏకజ్యోతిషే నమః ।
ఓం నిరాతఙ్కాయ నమః ।
ఓం వ్యాప్తమూర్తయే నమః ।
ఓం అనాకులాయ నమః ।
ఓం నిరవద్యపదోపాధయే నమః ।
ఓం విద్యారాశయే నమః ।
ఓం అనుత్తమాయ నమః ।
ఓం నిత్యానన్దాయ నమః ।
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం నిఃసంకల్పాయ నమః ।
ఓం నిరఞ్జనాయ నమః ।
ఓం నిష్కలఙ్కాయ నమః ।
ఓం నిరాకారాయ నమః ।
ఓం నిష్ప్రపఞ్చాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం విద్యాధరాయ నమః ।
ఓం వితత్కేశాయ నమః ।
ఓం మార్కణ్డేయవరప్రదాయ నమః ।
ఓం భైరవాయ నమః ।
ఓం భైరవీనాథాయ నమః ।
ఓం కామదాయ నమః ।
ఓం కమలాసనాయ నమః ।
ఓం వేదవేద్యాయ నమః ।
ఓం సురానన్దాయ నమః ।
ఓం లసజ్జ్యోతిషే నమః ।
ఓం ప్రభాకరాయ నమః ।
ఓం చూడామణయే నమః ।
ఓం సురాధీశాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞగేయాయ నమః ॥ 400 ॥

ఓం హరిప్రియాయ నమః ।
ఓం నిర్లేపాయ నమః ।
ఓం నీతిమతే నమః ।
ఓం సూత్రిణే నమః ।
ఓం శ్రీహాలాహలసున్దరాయ నమః ।
ఓం ధర్మదక్షాయ నమః ।
ఓం మహారాజాయ నమః ।
ఓం కిరీటిణే నమః ।
ఓం వన్దితాయ నమః ।
ఓం గుహాయ నమః ।
ఓం మాధవాయ నమః ।
ఓం యామినీనాథాయ నమః ।
ఓం శంబరాయ నమః ।
ఓం శబరీప్రియాయ నమః ।
ఓం సఙ్గీతవేత్రే నమః ।
ఓం లోకజ్ఞాయ నమః ।
ఓం శాన్తాయ నమః ।
ఓం కలశసంభవాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం వరదాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం గురువరాయ హరాయ నమః ।
ఓం మార్తాణ్డాయ నమః ।
ఓం పుణ్డరీకాక్షాయ నమః ।
ఓం లోకనాయకవిక్రమాయ నమః ।
ఓం ముకున్దార్చ్యాయ నమః ।
ఓం వైద్యనాథాయ నమః ।
ఓం పురన్దరవరప్రదాయ నమః ।
ఓం భాషావిహీనాయ నమః ।
ఓం భాషాజ్ఞాయ నమః ।
ఓం విఘ్నేశాయ నమః ।
ఓం విఘ్ననాశనాయ నమః ।
ఓం కిన్నరేశాయ నమః ।
ఓం బృహద్భానవే నమః ।
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ।
ఓం కపాలభృతే నమః ।
ఓం విజయాయ నమః ।
ఓం భూతభావజ్ఞాయ నమః ।
ఓం భీమసేనాయ నమః ।
ఓం దివాకరాయ నమః ।
ఓం బిల్వప్రియాయ నమః ।
ఓం వసిష్ఠేశాయ నమః ।
ఓం సర్వమార్గప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం ఓషధీశాయ నమః ।
ఓం వామదేవాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
ఓం నీలలోహితాయ నమః ।
ఓం షదర్ధనయనాయ నమః ।
ఓం శ్రీమన్మహాదేవాయ నమః ॥ 450 ॥

ఓం వృషధ్వజాయ నమః ।
ఓం కర్పూరదీపికాలోలాయ నమః ।
ఓం కర్పూరరసచర్చితాయ నమః ।
ఓం అవ్యాజకరుణామూర్తయే నమః ।
ఓం త్యాగరాజాయ నమః ।
ఓం క్షపాకరాయ నమః ।
ఓం ఆశ్చర్యవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సూక్ష్మాయ నమః ।
ఓం సిద్ధేశాయ నమః ।
ఓం స్వర్ణభైరవాయ నమః ।
ఓం దేవరాజాయ నమః ।
ఓం కృపాసిన్ధవే నమః ।
ఓం అద్వయాయ నమః ।
ఓం అమితవిక్రమాయ నమః ।
ఓం నిర్భేదాయ నమః ।
ఓం నిత్యసత్త్వస్థాయ నమః ।
ఓం నిర్యోగక్షేమాయ నమః ।
ఓం ఆత్మవతే నమః ।
ఓం నిరపాయాయ నమః ।
ఓం నిరాసఙ్గాయ నమః ।
ఓం నిఃశబ్దాయ నమః ।
ఓం నిరుపాధికాయ నమః ।
ఓం భవాయ నమః ।
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః ।
ఓం స్వామినే నమః ।
ఓం భవభీతివిభఞ్జనాయ నమః ।
ఓం దారిద్ర్యతృణకూటాగ్నయే నమః ।
ఓం దారితాసురసన్తతయే నమః ।
ఓం ముక్తిదాయ నమః ।
ఓం ముదితాయ నమః ।
ఓం అకుబ్జాయ నమః ।
ఓం ధార్మికాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం అభ్యాసాతిశయజ్ఞేయాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రమౌలయే నమః ।
ఓం కలాధరాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం మహావీర్యాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం శ్రీశాయ నమః ।
ఓం శుభప్రదాయ నమః ।
ఓం సిద్ధాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం రణమణ్డలభైరవాయ నమః ।
ఓం సద్యోజాతాయ నమః ।
ఓం వటారణ్యవాసినే నమః ।
ఓం పురుషవల్లభాయ నమః ।
ఓం హరికేశాయ నమః ।
ఓం మహాత్రాత్రే నమః ।
ఓం నీలగ్రీవాయ నమః ॥ 500 ॥

ఓం సుమఙ్గలాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యబాహవే నమః ।
ఓం తీక్ష్ణాంశవే నమః ।
ఓం కామేశాయ నమః ।
ఓం సోమవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం సర్వకర్త్రే నమః ।
ఓం తాణ్డవాయ నమః ।
ఓం ముణ్డమాలికాయ నమః ।
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః ।
ఓం సుగంభీరాయ నమః ।
ఓం దేశికాయ నమః ।
ఓం వైదికోత్తమాయ నమః ।
ఓం ప్రసన్నదేవాయ నమః ।
ఓం వాగీశాయ నమః ।
ఓం చిన్తాతిమిరభాస్కరాయ నమః ।
ఓం గౌరీపతయే నమః ।
ఓం తుఙ్గమౌలయే నమః ।
ఓం మఖరాజాయ నమః ।
ఓం మహాకవయే నమః ।
ఓం శ్రీధరాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధేశాయ నమః ।
ఓం విశ్వనాథాయ నమః ।
ఓం దయానిధయే నమః ।
ఓం అన్తర్ముఖాయ నమః ।
ఓం బహిర్దృష్టయే నమః ।
ఓం సిద్ధవేషమనోహరాయ నమః ।
ఓం కృత్తివాససే నమః ।
ఓం కృపాసిన్ధవే నమః ।
ఓం మన్త్రసిద్ధాయ నమః ।
ఓం మతిప్రదాయ నమః ।
ఓం మహోత్కృష్టాయ నమః ।
ఓం పుణ్యకరాయ నమః ।
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం మహాక్రతవే నమః ।
ఓం మహాయజ్వనే నమః ।
ఓం విశ్వకర్మణే నమః ।
ఓం తపోనిధయే నమః ।
ఓం ఛన్దోమయాయ నమః ।
ఓం మహాజ్ఞానినే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం దేవవన్దితాయ నమః ।
ఓం సార్వభౌమాయ నమః ।
ఓం సదానన్దాయ నమః ।
ఓం కరుణామృతవారిధయే నమః ।
ఓం కాలకాలాయ నమః ।
ఓం కలిధ్వంసినే నమః ।
ఓం జరామరణనాశకాయ నమః ।
ఓం శితికణ్ఠాయ నమః ॥ 550 ॥

ఓం చిదానన్దాయ నమః ।
ఓం యోగినీగణసేవితాయ నమః ।
ఓం చణ్డీశాయ నమః ।
ఓం శుకసంవేద్యాయ నమః ।
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః ।
ఓం దివస్పతయే నమః ।
ఓం స్థాయినే నమః ।
ఓం సకలతత్త్వాత్మనే నమః ।
ఓం సదాసేవకవర్ధనాయ నమః ।
ఓం రోహితాశ్వాయ నమః ।
ఓం క్షమారూపిణే నమః ।
ఓం తప్తచామీకరప్రభాయ నమః ।
ఓం త్రియమ్బకాయ నమః ।
ఓం వరరుచయే నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః ।
ఓం విశ్వమ్భరాయ నమః ।
ఓం విచిత్రాఙ్గాయ నమః ।
ఓం విధాత్రే నమః ।
ఓం పురుశాసనాయ నమః ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం జగత్స్వామినే నమః ।
ఓం రోహితాక్షాయ నమః ।
ఓం శివోత్తమాయ నమః ।
ఓం నక్షత్రమాలాభరణాయ నమః ।
ఓం మఘవతే నమః ।
ఓం అఘనాశనాయ నమః ।
ఓం విధికర్త్రే నమః ।
ఓం విధానజ్ఞాయ నమః ।
ఓం ప్రధానపురుషేశ్వరాయ నమః ।
ఓం చిన్తామణయే నమః ।
ఓం సురగురవే నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం నీరాజనప్రియాయ నమః ।
ఓం గోవిన్దాయ నమః ।
ఓం రాజరాజేశాయ నమః ।
ఓం బహుపుష్పార్చనప్రియాయ నమః ।
ఓం సర్వానన్దాయ నమః ।
ఓం దయారూపిణే నమః ।
ఓం శైలజాసుమనోహరాయ నమః ।
ఓం సువిక్రమాయ నమః ।
ఓం సర్వగతాయ నమః ।
ఓం హేతుసాధనవర్జితాయ నమః ।
ఓం వృషాఙ్కాయ నమః ।
ఓం రమణీయాఙ్గాయ నమః ।
ఓం సదఙ్ఘ్రయే నమః ।
]ఓం సామపారగాయ నమః ।
ఓం మన్త్రాత్మనే నమః ।
ఓం కోటికన్దర్పసౌన్దర్యరసవారిధయే నమః ।
ఓం యజ్ఞేశాయ నమః ॥ 600 ॥

ఓం యజ్ఞపురుషాయ నమః ।
ఓం సృష్టిస్థిత్యన్తకారణాయ నమః ।
ఓం పరహంసైకజిజ్ఞాస్యాయ నమః ।
ఓం స్వప్రకాశస్వరూపవతే నమః ।
ఓం మునిమృగ్యాయ నమః ।
ఓం దేవమృగ్యాయ నమః ।
ఓం మృగహస్తాయ నమః ।
ఓం మృగేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మృగేన్ద్రచర్మవసనాయ నమః ।
ఓం నరసింహనిపాతనాయ నమః ।
ఓం మునివన్ద్యాయ నమః ।
ఓం మునిశ్రేష్ఠాయ నమః ।
ఓం మునిబృన్దనిషేవితాయ నమః ।
ఓం దుష్టమృత్యవే నమః ।
ఓం అదుష్టేహాయ నమః ।
ఓం మృత్యుఘ్నే నమః ।
ఓం మృత్యుపూజితాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం అమ్బుజజన్మాదికోటికోటిసుపూజితాయ నమః ।
ఓం లిఙ్గమూర్తయే నమః ।
ఓం అలిఙ్గాత్మనే నమః ।
ఓం లిఙ్గాత్మనే నమః ।
ఓం లిఙ్గవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం యజుర్మూర్తయే నమః ।
ఓం సామమూర్తయే నమః ।
ఓం ఋఙ్మూర్తయే నమః ।
ఓం మూర్తివర్జితాయ నమః ।
ఓం విశ్వేశాయ నమః ।
ఓం గజచర్మైకచేలాఞ్చితకటీతటాయ నమః ।
ఓం పావనాన్తేవసద్యోగిజనసార్థసుధాకరాయ నమః ।
ఓం అనన్తసోమసూర్యాగ్నిమణ్డలప్రతిమప్రభాయ నమః ।
ఓం చిన్తాశోకప్రశమనాయ నమః ।
ఓం సర్వవిద్యావిశారదాయ నమః ।
ఓం భక్తవిజ్ఞప్తిసంధాత్రే నమః ।
ఓం కర్త్రే నమః ।
ఓం గిరివరాకృతయే నమః ।
ఓం జ్ఞానప్రదాయ నమః ।
ఓం మనోవాసాయ నమః ।
ఓం క్షేమ్యాయ నమః ।
ఓం మోహవినాశనాయ నమః ।
ఓం సురోత్తమాయ నమః ।
ఓం చిత్రభానవే నమః ।
ఓం సదావైభవతత్పరాయ నమః ।
ఓం సుహృదగ్రేసరాయ నమః ।
ఓం సిద్ధజ్ఞానముద్రాయ నమః ।
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం ఆగమాయ నమః ।
ఓం చర్మవసనాయ నమః ।
ఓం వాఞ్ఛితార్థఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం అన్తర్హితాయ నమః ॥ 650 ॥

ఓం అసమానాయ నమః ।
ఓం దేవసింహాసనాధిపాయ నమః ।
ఓం వివాదహన్త్రే నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం కాలవివర్జితాయ నమః ।
ఓం విశ్వాతీతాయ నమః ।
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః ।
ఓం విశ్వేశాయ నమః ।
ఓం విశ్వకారణాయ నమః ।
ఓం యోగిధ్యేయాయ నమః ।
ఓం యోగనిష్ఠాయ నమః ।
ఓం యోగాత్మనే నమః ।
ఓం యోగవిత్తమాయ నమః ।
ఓం ఓంకారరూపాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం బిన్దునాదమయాయ శివాయ నమః ।
ఓం చతుర్ముఖాదిసంస్తుతాయ నమః ।
ఓం చతుర్వర్గఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం సహ్యాచలగుహావాసినే నమః ।
ఓం సాక్షాన్మోక్షరసామృతాయ నమః ।
ఓం దక్షాధ్వరసముచ్ఛేత్రే నమః ।
ఓం పక్షపాతవివర్జితాయ నమః
ఓం ఓంకారవాచకాయ నమః ।
ఓం శంభవే నమః ।
ఓం శఙ్కరాయ నమః ।
ఓం శశిశీతలాయ నమః ।
ఓం పఙ్కజాసనసంసేవ్యాయ నమః ।
ఓం కిఙ్కరామరవత్సలాయ నమః ।
ఓం నతదౌర్భాగ్యతూలాగ్రయే నమః ।
ఓం కృతకౌతుకమఙ్గలాయ నమః ।
ఓం త్రిలోకమోహనాయ నమః ।
ఓం శ్రీమత్త్రిపుణ్డ్రాఙ్కితమస్తకాయ నమః ।
ఓం క్రౌఞ్చారిజనకాయ నమః ।
ఓం శ్రీమద్గణనాథసుతాన్వితాయ నమః ।
ఓం అద్భుతానన్తవరదాయ నమః ।
ఓం అపరిచ్ఛిన్నాత్మవైభవాయ నమః ।
ఓం ఇష్టాపూర్తప్రియాయ నమః ।
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం ఏకవీరాయ నమః ।
ఓం ప్రియంవదాయ నమః ।
ఓం ఊహాపోహవినిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం ఓంకారేశ్వరపూజితాయ నమః ।
ఓం రుద్రాక్షవక్షసే నమః ।
ఓం రుద్రాక్షరూపాయ నమః ।
ఓం రుద్రాక్షపక్షకాయ నమః ।
ఓం భుజగేన్ద్రలసత్కణ్ఠాయ నమః ।
ఓం భుజఙ్గాభరణప్రియాయ నమః ।
ఓం కల్యాణరూపాయ నమః ।
ఓం కల్యాణాయ నమః ॥ 700 ॥

ఓం కల్యాణగుణసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం సున్దరభ్రువే నమః ।
ఓం సునయనాయ నమః ।
ఓం సులలాటాయ నమః ।
ఓం సుకన్ధరాయ నమః ।
ఓం విద్వజ్జనాశ్రయాయ నమః ।
ఓం విద్వజ్జనస్తవ్యపరాక్రమాయ నమః ।
ఓం వినీతవత్సలాయ నమః ।
ఓం నీతిస్వరూపాయ నమః ।
ఓం నీతిసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం అతిరాగిణే నమః ।
ఓం వీతరాగిణే నమః ।
ఓం రాగహేతవే నమః ।
ఓం విరాగవిదే నమః ।
ఓం రాగఘ్నే నమః ।
ఓం రాగశమనాయ నమః ।
ఓం రాగదాయ నమః ।
ఓం రాగిరాగవిదే నమః ।
ఓం మనోన్మనాయ నమః ।
ఓం మనోరూపాయ నమః ।
ఓం బలప్రమథనాయ నమః ।
ఓం బలాయ నమః ।
ఓం విద్యాకరాయ నమః ।
ఓం మహావిద్యాయ నమః ।
ఓం విద్యావిద్యావిశారదాయ నమః ।
ఓం వసన్తకృతే నమః ।
ఓం వసన్తాత్మనే నమః ।
ఓం వసన్తేశాయ నమః ।
ఓం వసన్తదాయ నమః ।
ఓం ప్రావృట్కృతే నమః ।
ఓం ప్రావృడాకారాయ నమః ।
ఓం ప్రావృట్కాలప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం శరన్నాథాయ నమః ।
ఓం శరత్కాలనాశకాయ నమః ।
ఓం శరదాశ్రయాయ నమః ।
ఓం కున్దమన్దారపుష్పౌఘలసద్వాయునిషేవితాయ నమః ।
ఓం దివ్యదేహప్రభాకూటసందీపితదిగన్తరాయ నమః ।
ఓం దేవాసురగురుస్తవ్యాయ నమః ।
ఓం దేవాసురనమస్కృతాయ నమః ।
ఓం వామాఙ్గభాగవిలసచ్ఛ్యామలావీక్షణప్రియాయ నమః ।
ఓం కీర్త్యాధారాయ నమః ।
ఓం కీర్తికరాయ నమః ।
ఓం కీర్తిహేతవే నమః ।
ఓం అహేతుకాయ నమః ।
ఓం శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణాయ నమః ।
ఓం మహాప్రేతాసనాసీనాయ నమః ।
ఓం జితసర్వపితామహాయ నమః ।
ఓం ముక్తాదామపరీతాఙ్గాయ నమః ।
ఓం నానాగానవిశారదాయ నమః ।
ఓం విష్ణుబ్రహ్మాదివన్ద్యాఙ్ఘ్రయే నమః ॥ 750 ॥

ఓం నానాదేశైకనాయకాయ నమః ।
ఓం ధీరోదాత్తాయ నమః ।
ఓం మహాధీరాయ నమః ।
ఓం ధైర్యదాయ నమః ।
ఓం ధైర్యవర్ధకాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞానమయాయ నమః ।
ఓం ఆనన్దమయాయ నమః ।
ఓం ప్రాణమయాయ నమః ।
ఓం అన్నదాయ నమః ।
ఓం భవాబ్ధితరణోపాయాయ నమః ।
ఓం కవయే నమః ।
ఓం దుఃస్వప్ననాశనాయ నమః ।
ఓం గౌరీవిలాససదనాయ నమః ।
ఓం పిశాచానుసరావృతాయ నమః ।
ఓం దక్షిణాప్రేమసంతుష్టాయ నమః ।
ఓం దారిద్ర్యవడవానలాయ నమః ।
ఓం అద్భుతానన్తసంగ్రామాయ నమః ।
ఓం ఢక్కావాదనతత్పరాయ నమః ।
ఓం ప్రాచ్యాత్మనే నమః ।
ఓం దక్షిణాకారాయ నమః ।
ఓం ప్రతీచ్యాత్మనే నమః ।
ఓం ఉత్తరాకృతయే నమః ।
ఓం ఊర్ధ్వాద్యన్యదిగాకారాయ నమః ।
ఓం మర్మజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వశిక్షకాయ నమః ।
ఓం యుగావహాయ నమః ।
ఓం యుగాధీశాయ నమః ।
ఓం యుగాత్మనే నమః ।
ఓం యుగనాయకాయ నమః ।
ఓం జఙ్గమాయ నమః ।
ఓం స్థావరాకారాయ నమః ।
ఓం కైలాసశిఖరప్రియాయ నమః ।
ఓం హస్తరాజత్పుణ్డరీకాయ నమః ।
ఓం పుణ్డరీకనిభేక్షణాయ నమః ।
ఓం లీలావిడంబితవపుషే నమః ।
ఓం భక్తమానసమణ్డితాయ నమః ।
ఓం బృన్దారకప్రియతమాయ నమః ।
ఓం బృన్దారకవరార్చితాయ నమః ।
ఓం నానావిధానేకరత్నలసత్కుణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం నిఃసీమమహిమ్నే నమః ।
ఓం నిత్యలీలావిగ్రహరూపధృతే నమః ।
ఓం చన్దనద్రవదిగ్ధాఙ్గాయ నమః ।
ఓం చామ్పేయకుసుమార్చితాయ నమః ।
ఓం సమస్తభక్తసుఖదాయ నమః ।
ఓం పరమాణవే నమః ।
ఓం మహాహ్రదాయ నమః ।
ఓం అలౌకికాయ నమః ।
ఓం దుష్ప్రధర్షాయ నమః ।
ఓం కపిలాయ నమః ।
ఓం కాలకన్ధరాయ నమః ॥ 800 ॥

ఓం కర్పూరగౌరాయ నమః ।
ఓం కుశలాయ నమః ।
ఓం సత్యసన్ధాయ నమః ।
ఓం జితేన్ద్రియాయ నమః ।
ఓం శాశ్వతైశ్వర్యవిభవాయ నమః ।
ఓం పోషకాయ నమః ।
ఓం సుసమాహితాయ నమః ।
ఓం మహర్షినాథితాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మయోనయే నమః ।
ఓం సర్వోత్తమోత్తమాయ నమః ।
ఓం భూమిభారార్తిసంహర్త్రే నమః ।
ఓం షడూర్మిరహితాయ నమః ।
ఓం మృడాయ నమః ।
ఓం త్రివిష్టపేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సర్వహృదయామ్బుజమధ్యగాయ నమః ।
ఓం సహస్రదలపద్మస్థాయ నమః ।
ఓం సర్వవర్ణోపశోభితాయ నమః ।
ఓం పుణ్యమూర్తయే నమః ।
ఓం పుణ్యలభ్యాయ నమః ।
ఓం పుణ్యశ్రవణకీర్తనాయ నమః ।
ఓం సూర్యమణ్డలమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం సద్భక్తధ్యాననిగలాయ నమః ।
ఓం శరణాగతపాలకాయ నమః ।
ఓం శ్వేతాతపత్రరుచిరాయ నమః ।
ఓం శ్వేతచామరవీజితాయ నమః ।
ఓం సర్వావయవసమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం సర్వలక్షణలక్షితాయ నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యాయ నమః ।
ఓం సర్వకారణకారణాయ నమః ।
ఓం ఆమోదాయ నమః ।
ఓం మోదజనకాయ నమః ।
ఓం సర్పరాజోత్తరీయకాయ నమః ।
ఓం కపాలినే నమః ।
ఓం కోవిదాయ నమః ।
ఓం సిద్ధకాన్తిసంవలితాననాయ నమః ।
ఓం సర్వసద్గురుసంసేవ్యాయ నమః ।
ఓం దివ్యచన్దనచర్చితాయ నమః ।
ఓం విలాసినీకృతోల్లాసాయ నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితాయ నమః ।
ఓం అనన్తానన్దసుఖదాయ నమః ।
ఓం నన్దనాయ నమః ।
ఓం శ్రీనికేతనాయ నమః ।
ఓం అమృతాబ్ధికృతావాసాయ నమః ।
ఓం నిత్యక్లీబాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం అనపాయాయ నమః ।
ఓం అనన్తదృష్టయే నమః ।
ఓం అప్రమేయాయ నమః ।
ఓం అజరాయ నమః ॥ 850 ॥

ఓం అమరాయ నమః ।
ఓం తమోమోహప్రతిహతయే నమః ।
ఓం అప్రతర్క్యాయ నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం అమోఘబుద్ధయే నమః ।
ఓం ఆధారాయ నమః ।
ఓం ఆధారాధేయవర్జితాయ నమః ।
ఓం ఈషణాత్రయనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం ఇహాముత్రవివర్జితాయ నమః ।
ఓం ఋగ్యజుఃసామనయనాయ నమః ।
ఓం బుద్ధిసిద్ధిసమృద్ధిదాయ నమః ।
ఓం ఔదార్యనిధయే నమః ।
ఓం ఆపూర్ణాయ నమః ।
ఓం ఐహికాముష్మికప్రదాయ నమః ।
ఓం శుద్ధసన్మాత్రసంవిద్ధీ-స్వరూపసుఖవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం దర్శనప్రథమాభాసాయ నమః ।
ఓం దృష్టిదృశ్యవివర్జితాయ నమః ।
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః ।
ఓం అచిన్త్యరూపాయ నమః ।
ఓం కలికల్మషనాశనాయ నమః ।
ఓం విమర్శరూపాయ నమః ।
ఓం విమలాయ నమః ।
ఓం నిత్యరూపాయ నమః ।
ఓం నిరాశ్రయాయ నమః ।
ఓం నిత్యశుద్ధాయ నమః ।
ఓం నిత్యబుద్ధాయ నమః ।
ఓం నిత్యముక్తాయ నమః ।
ఓం అపరాకృతాయ నమః ।
ఓం మైత్ర్యాదివాసనాలభ్యాయ నమః ।
ఓం మహాప్రలయసంస్థితాయ నమః ।
ఓం మహాకైలాసనిలయాయ నమః ।
ఓం ప్రజ్ఞానఘనవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రపురావాసాయ నమః ।
ఓం భుక్తిముక్తిప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం జగద్యోనయే నమః ।
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః ।
ఓం జగదీశాయ నమః ।
ఓం జగన్మయాయ నమః ।
ఓం జపాయ నమః ।
ఓం జపపరాయ నమః ।
ఓం జప్యాయ నమః ।
ఓం విద్యాసింహాసనప్రభవే నమః ।
ఓం తత్త్వానాం ప్రకృతయే నమః ।
ఓం తత్త్వాయ నమః ।
ఓం తత్త్వంపదనిరూపితాయ నమః ।
ఓం దిక్కాలాద్యనవచ్ఛిన్నాయ నమః ।
ఓం సహజానన్దసాగరాయ నమః ।
ఓం ప్రకృతయే నమః ॥ 900 ॥

ఓం ప్రాకృతాతీతాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞానైకరసాకృతయే నమః ।
ఓం నిఃశఙ్కమతిదూరస్థాయ నమః ।
ఓం చైత్యచేతనచిన్తనాయ నమః ।
ఓం తారకాణాం హృదన్తస్థాయ నమః ।
ఓం తారకాయ నమః ।
ఓం తారకాన్తకాయ నమః ।
ఓం ధ్యానైకప్రకటాయ నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం ధ్యానినే నమః ।
ఓం ధ్యానవిభూషణాయ నమః ।
ఓం పరస్మై వ్యోమ్నే నమః ।
ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరస్మై పదాయ నమః ।
ఓం పూర్ణానన్దాయ నమః ।
ఓం సదానన్దాయ నమః ।
ఓం నాదమధ్యప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం ప్రభావిపర్యయాతీతాయ నమః ।
ఓం ప్రణతాజ్ఞాననాశకాయ నమః ।
ఓం బాణార్చితాఙ్ఘ్రయే నమః ।
ఓం బహుదాయ నమః ।
ఓం బాలకేలికుతూహలినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః ।
ఓం బ్రహ్మపదాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిదే నమః ।
ఓం బ్రాహ్మణప్రియాయ నమః ।
ఓం భూక్షేపదత్తలక్ష్మీకాయ నమః ।
ఓం భూమధ్యధ్యానలక్షితాయ నమః ।
ఓం యశస్కరాయ నమః ।
ఓం రత్నగర్భాయ నమః ।
ఓం మహారాజ్యసుఖప్రదాయ నమః ।
ఓం శబ్దబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం శమప్రాప్యాయ నమః ।
ఓం లాభకృతే నమః ।
ఓం లోకవిశ్రుతాయ నమః ।
ఓం శాస్త్రే నమః ।
ఓం శివాద్రినిలయాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం యాజకప్రియాయ నమః ।
ఓం స్ంసారవైద్యాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సభేషజవిభేషజాయ నమః ।
ఓం మనోవచోభిరగ్రాహ్యాయ నమః ।
ఓం పఞ్చకోశవిలక్షణాయ నమః ।
ఓం అవస్థాత్రయనిర్ముక్తాయ నమః ।
ఓం అవస్థాసాక్షితుర్యకాయ నమః ।
ఓం పఞ్చభూతాదిదూరస్థాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యగేకరసాయ నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ॥ 950 ॥

ఓం షట్చక్రాన్తర్గతోల్లాసినే నమః ।
ఓం షడ్వికారవివర్జితాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞానఘనసమ్పూర్ణాయ నమః ।
ఓం వీణావాదనతత్పరాయ నమః ।
ఓం నీహారాకారగౌరాఙ్గాయ నమః ।
ఓం మహాలావణ్యవారిధయే నమః ।
ఓం పరాభిచారశమనాయ నమః ।
ఓం షడధ్వోపరిసంస్థితాయ నమః ।
ఓం సుషుమ్నామార్గసంచారిణే నమః ।
ఓం బిసతన్తునిభాకృతయే నమః ।
ఓం పినాకినే నమః ।
ఓం లిఙ్గరూపశ్రియే నమః ।
ఓం మఙ్గలావయవోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రాధిపాయ నమః ।
ఓం సుసంవేద్యాయ నమః ।
ఓం శ్రీప్రదాయ నమః ।
ఓం విభవప్రదాయ నమః ।
ఓం సర్వవశ్యకరాయ నమః ।
ఓం సర్వదోషఘ్నే నమః ।
ఓం పుత్రపౌత్రదాయ నమః ।
ఓం తైలదీపప్రియాయ నమః ।
ఓం తైలపక్వాన్నప్రీతమానసాయ నమః ।
ఓం తైలాభిషేకసంతుష్టాయ నమః ।
ఓం తిలభక్షణతత్పరాయ నమః ।
ఓం ఆపాదకణికాముక్తాభూషాశతమనోహరాయ నమః ।
ఓం శాణోల్లీఢమణిశ్రేణీరమ్యాఙ్ఘ్రినఖమణ్డలాయ నమః ।
ఓం మణిమఞ్జీరకిరణకిఞ్జల్కితపదామ్బుజాయ నమః ।
ఓం అపస్మారోపరిన్యస్తసవ్యపాదసరోరుహాయ నమః ।
ఓం కన్దర్పతూణాభజఙ్ఘాయ నమః ।
ఓం గుల్ఫోదఞ్చితనూపురాయ నమః ।
ఓం కరిహస్తోపమేయోరవే నమః ।
ఓం ఆదర్శోజ్జ్వలజానుభృతే నమః ।
ఓం విశంకటకటిన్యస్తవాచాలమణిమేఖలాయ నమః ।
ఓం ఆవర్తనాభిరోమాలివలిమత్పల్లవోదరాయ నమః ।
ఓం ముక్తాహారలసత్తుఙ్గవిపులోరస్కరఞ్జితాయ నమః ।
ఓం వీరాసనసమాసీనాయ నమః ।
ఓం వీణాపుస్తోల్లసత్కరాయ నమః ।
ఓం అక్షమాలాలసత్పాణయే నమః ।
ఓం చిన్ముద్రితకరాంబుజాయ నమః ।
ఓం మాణిక్యకఙ్కణోల్లాసికరామ్బుజవిరాజితాయ నమః ।
ఓం అనర్ఘరత్నగ్రైవేయవిలసత్కంబుకన్ధరాయ నమః ।
ఓం అనాకలితసాదృశ్యచుబుకశ్రీవిరాజితాయ నమః ।
ఓం ముగ్ధస్మితపరీపాకప్రకాశితరదాఙ్కురాయ నమః ।
ఓం చారుచాంపేయపుష్పాభనాసికాపుటరఞ్జితాయ నమః ।
ఓం వరవజ్రశిలాదర్శపరిభావికపోలభువే నమః ।
ఓం కర్ణద్వయోల్లసద్దివ్యమణికుణ్డలమణ్డితాయ నమః ।
ఓం కరుణాలహరీపూర్ణకర్ణాన్తాయతలోచనాయ నమః ।
ఓం అర్ధచన్ద్రాభనిటిలపాటీరతిలకోజ్జ్వలాయ నమః ।
ఓం చారుచామీకరాకారజటాచర్చితచన్దనాయ నమః ।
ఓం ఓం కైలాసశిఖరస్ఫర్ధికమనీయనిజాకృతయే నమః ॥ 1000 ॥

॥ ఇతి శ్రీ దక్షిణామూర్తి సహస్రనామావలిః సమాప్తా ॥

॥ ఓం తత్ సత్ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shiva Stotram » 1000 Names of Medha Dakshinamurti 1 » Sahasranamavali Stotram in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil