1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In Gujarati

॥ Shanmukha Sahasranamavali 6 Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીષણ્મુખ અથવા અધોમુખસહસ્રનામાવલિઃ ૬ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

અધોમુખપૂજા ।
અકારાદિ ક્ષકારાન્તા ।
ૐ અચિન્ત્ય શક્તયે નમઃ । અનઘાય । અક્ષોભ્યાય । અપરાજિતાય ।
અનાથવત્સલાય । અમોઘાય । અશોકાય । અજરાય । અભયાય । અત્યુદારાય ।
અઘહરાય । અગ્રગણ્યાય । અદ્રિજાસુતાય । અનન્તમહિમ્ને । અપરાય ।
અનન્તસૌખ્યદાય । અન્નદાય । અવ્યયાય । અનુત્તમાય । અક્ષયાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ અનાદયે નમઃ । અપ્રમેયાય । અક્ષરાય । અચ્યુતાય । અકલ્મષાય ।
અભિરામાય । અગ્રધુર્યાય । અમિતવિક્રમાય । અતુલાય । અમૃતાય ।
અઘોરાય । અનન્તવિક્રમાય । અનાથનાથાય । અમલાય । અપ્રમત્તાય ।
અમરપ્રભવે । અરિન્દમાય । અખિલાધારાય । અણિમાદિગુણાય ।
અગરણ્યે નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ અચઞ્ચલાય નમઃ । અમરસ્તુત્યાય । અકલઙ્કાય । અમિતાશનાય ।
અગ્નિભુવે । અનવદ્યાઙ્ગાય । અદ્ભુતાય । અભીષ્ટદાયકાય ।
અતીન્દ્રિયાય । અમેયાત્મને । અદૃશ્યાય । અવ્યક્તલક્ષણાય ।
આપદ્વિનાશકાય । આર્યાય । આઢ્યાય । આગમસંસ્તુતાય ।
આર્તસંરક્ષણાય । આદ્યાય । આનન્દાય । આર્યસેવિતાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ આશ્રિતેષ્ટાર્થવરદાય નમઃ । આનન્દિને । આર્તફલપ્રદાય ।
આશ્ચર્યરૂપાય । આનન્દાય । આપન્નાર્તિવિનાશનાય ।
ઇભવક્ત્રાનુજાય । ઇષ્ટાય । ઇભાસુરહરાત્મજાય ।
ઇતિહાસસ્તુતિશ્રુત્યાય શ્રુતિસ્તુત્યાય ।। ઇન્દ્રભોગફલપ્રદાય ।
ઇષ્ટાપૂર્તિર્ત ।ફલપ્રાપ્તયે । ઇષ્ટેષ્ટવરદાયકાય ।
ઇહામુત્રેષ્ટફલદાય । ઇષ્ટદાય । ઇન્દ્રવન્દિતાય । ઈડનીયાય ।
ઈશપુત્રાય । ઈપ્સિતાર્થપ્રદાયકાય । ઈતિહરાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ ઈડ્યાય નમઃ । ઈષણાત્રયવર્જિતાય । ઉદારકીર્તયે । ઉદ્યોગિને ।
ઉત્કૃષ્ટાય । ઉરુપરાક્રમાય । ઉત્કૃષ્ટશક્તયે । ઉત્સાહાય ।
ઉદારાય । ઉત્સવપ્રિયાય । ઉજ્જૃમ્ભાય । ઉદ્ભવાય । ઉગ્રાય ।
ઉદગ્રાય । ઉગ્રલોચનાય । ઉન્મત્તાય । ઉષ્ણશમનાય ।
ઉદ્વેગઘ્નાય । ઉરગેશ્વરાય । ઉરુપ્રભાવાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥
ઉદીર્ણાય નમઃ । ઉમાસૂનવે । ઉદારધિયે । ઊર્ધ્વરેતસ્સુતાય ।
ઊર્ધ્વગતિદાયકાય । ઊર્જપાલકાય । ઊર્જિતાય । ઊર્ધ્વગાય ।
ઊર્ધ્વાય । ઊર્ધ્વલોકૈકનાયકાય । ઊર્જસ્વતે । ઊર્જિતોદારાય ।
ઊર્જિતોર્જિતશાસનાય । ઋજુકરાય । ઋજુરૂપાય ।
ઋષિદેવગણસ્તુત્યાય । ઋણત્રયવિમોચનાય ।
ઋતુભરાય । ઋજુપ્રીતાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ ઋષભાય નમઃ । ઋદ્ધિદેવાય । ઋચે । લુલિતોદારકાય ।
લુલિતભવપ્રાશપ્રભઞ્જનાય । એણાઙ્કધરસત્પુત્રાય ।
એકસ્મૈ । એનૌઘનાશનાય । ઐશ્વર્યદાય । ઐન્દ્રભોગિને ।
ઐન્દ્રીહાય । ઐન્દ્રીવિભૂતયે । ઓજસ્વિને । ઔષધિસ્થાનાય ।
ઓજોદાય । ઓદનપ્રિયાય । ઔદાર્યશીલાય । ઔમેયાય । ઔગ્રાય ।
ઔન્નત્યદાયકાય નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ ઔદાર્યાય નમઃ । ઔષધકારાય । ઔષધાય । ઔષધકરાય ।
અશુમ્મતે । અશુમ્માલાઢ્યાય । અમ્બિકાતનયાય । અન્નદાય ।
અન્ધકારિસુતાય । અન્ધત્વહારિણે । અમ્બુજલોચનાય । અસ્તમાયાય । અસ્પષ્ટાય ।
અમરાધીશાય । અસ્તોકપુણ્યદાય । અસ્તામિત્રાય । અસ્તરૂપાય ।
અસ્ખલત્સુગતિદાયકાય । કાર્તિકેયાય । કામરૂપાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ કુમારાય નમઃ । ક્રૌઞ્ચદારણાય । કામદાય । કારણાય । કામ્યાય ।
કમનીયાય । કૃપાકરાય । કાઞ્ચનાભાય । કાન્તિમુક્તાય । કામિને ।
કામપ્રદાય । કવયે । કીર્તિકૃતે । કુક્કુટધરાય । કૂટસ્થાય ।
કુવલયેક્ષણાય । કુઙ્કુમાઙ્ગાય । ક્લમહરાય । કુશલાય ।
કુક્કુટધ્વજાય નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ કૃશાનુસમ્ભાવાય નમઃ । ક્રૂરાય । ક્રૂરઘ્નાય । કલિતાપહૃતે ।
કામરૂપાય । કલ્પતરવે । કાન્તાય । કામિદાયકાય । કલ્યાણકૃતે ।
ક્લેશનાશનાય । કૃપાલવે । કરુણાકરાય । કલુષઘ્નાય ।
ક્રિયાશક્તયે । કઠોરાય । કવચિને । કુવિને । કોમલાઙ્ગાય ।
કુશપ્રીતાય । કુત્સિતઘ્નાય નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ કલાધરાય નમઃ । ખ્યાતાય । ખેટતરાય । ખડગિને । ખટ્વાઙ્ગિને ।
ખલનિગ્રહાય । ખ્યાતિપ્રદાય । ખેચરેશાય । ખ્યાતેહાય ।
ખેચરસ્તુતાય । ખરતાપહરાય । ખસ્થાય । ખેચરાય ।
ખેચરાશ્રયાય । ખણ્ડેન્દુમૌલિતનયાય । ખેલાય । ખેચરપાલાય ।
ખસ્થલાય । ખણ્ડિતાર્કાય । ખેચરીજનપૂજિતાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ ગાઙ્ગેયાય નમઃ । ગિરિજાપુત્રાય । ગણનાથાનુજાય । ગુહાય । ગોપ્ત્રે ।
ગીર્વાણ સંસેવ્યાય । ગુણાતીતાય । ગુહાશ્રયાય । ગતિપ્રદાય ।
ગુણનિધયે । ગમ્ભીરાય । ગિરિજાત્મજાય । ગૂઢરૂપાય । ગદાહરાય ।
ગુણાધીશાય । ગુણાગ્રણ્યે । ગોધરાય । ગહનાય । ગુપ્તાય ।
ગર્વઘ્નાય નમઃ । ૨૪૦ । ગુણવર્ધનાય નમઃ । ગુહ્યાય । ગુણજ્ઞાય ।
ગીતજ્ઞાય । ગતાતઙ્કાય । ગુણાશ્રયાય । ગદ્યપદ્યપ્રિયાય ।
ગુણ્યાય । ગોસ્તુતાય । ગગનેચરાય । ગણનીય ચરિત્રાય ।
ગતક્લેશાય । ગુણાર્ણવાય । ઘૂર્ણિતાક્ષાય । ઘૃણાનિધયે ।
ઘનગમ્ભીરઘોષણાય । ઘણ્ટાનાદપ્રિયાય । ઘોરાઘૌઘનાશનાય ।
ઘનપ્રિયાય । ઘનાનન્દાય નમઃ । ૨૬૦ ।

See Also  108 Names Of Mahashastrri 2 – Ashtottara Shatanamavali 2 In Bengali

ૐ ઘર્મહન્ત્રે નમઃ । ઘ્રુણાવતે । ઘૃષ્ટિપાલકાય ।
ઘૃણિને । ઘ્રુણાકારાય । ઘોષાય । ઘોરદૈત્યપ્રહારકાય ।
ઘટિતૈશ્વર્યસન્દોહાય । ઘનાર્થિને । ઘનવિક્રમાય ।
ચિત્રકૃતે । ચિત્રવર્ણાય । ચઞ્ચલાય । ચપલદ્યુતયે ।
ચિન્મયાય । ચિત્સ્વરૂપાય । ચિદાનન્દાય । ચિરન્તનાય ।
ચિત્રચેલાય । ચિત્રધરાય નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ ચિન્તનીયાય નમઃ । ચમત્કૃતયે । ચોરઘ્નાય । ચતુરાય ।
ચારવે । ચામીકરવિભૂષણાય । ચન્દ્રાર્કકોટિસદૃશાય ।
ચન્દ્રમૌલિતનૂભવાય । છાદિતાઙ્ગાય । છદ્મહન્ત્રે ।
છેદિતાખિલપાતકાય । છેદીકૃતતમઃ ક્લેશાય ।
છત્રીકૃતમહાયશસે । છાદિતાશેષસન્તાપાય ।
છરિતામૃતસાગરાય । છન્નત્રૈગુણ્યરૂપાય । છાતેહાય ।
છિન્નસંશયાય । છન્દોમયાય । છન્દોગામિને નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ છવિચ્છદાય નમઃ । જગદ્ધિતાય । જગત્પૂજ્યાય । જગજ્જ્યેષ્ઠાય ।
જગન્મયાય । જનકાય । જાહ્નવીસૂનવે । જિતામિત્રાય । જગદ્ગુરવે ।
જયિને । જિતેન્દ્રિયાય । જૈત્રાય । જરામરણવર્જિતાય ।
જ્યોતિર્મયાય । જગન્નાથાય । જગજ્જીવાય । જનાશ્રયાય ।
જગદ્વન્દ્યાય । જગચ્છ્રેષ્ઠાય । જિતક્લેશાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ જગદ્વિભવે નમઃ । જગત્સેવ્યાય । જગત્કર્ત્રે ।
જગત્સાક્ષિણે । જગત્પ્રિયાય । જમ્ભારિવન્દ્યાય । જયદાય ।
જગજ્જનમનોહરાય । જગજાડ્યાપહારકાય । જગદાનન્દજનકાય ।
જપાકુસુમસઙ્કાશાય । જનલોચનશોભનાય । જનેશ્વરાય ।
જગદ્વન્દ્યાય । જનજન્મસનિબર્હણાય । જયદાય । જન્તુતાપઘ્નાય ।
જિતદૈત્યમહાવ્રજાય । જિતાય । જિતક્રોધાય નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ જિતદમ્ભાય નમઃ । જનપ્રિયાય । ઝઞ્ઝાનિલમહાવેગાય ।
ઝરિતાશેષપાતકાય । ઝર્ઝરીકૃતદૈત્યૌઘાય ।
ઝલ્લરીવાદ્યસુપ્રિયાય । જ્ઞાનમૂર્તયે । જ્ઞાનગમ્યાય । જ્ઞાનિને ।
જ્ઞાનમહાનિધયે । ટઙ્કારનિત્યવિભવાય । ટઙ્કિતાખિલલોકાય ।
ટઙ્કિતૈનસ્તમોરવયે । ડમ્ભરપ્રભવે । ડમ્ભાય ।
ડમડ્ડમરુકપ્રિયાય । ડમરોત્કટજાણ્ડજાય । ઢક્કાનાદપ્રિયાય ।
ઢુ ।લુલિતાસુરસદલાય । ઢાકિતામરસન્દોહાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ દુણ્ડિવિઘ્નેશ્વરાનુજાય નમઃ । તત્વજ્ઞાય । તત્વગાય । તીવ્રાય ।
તપોરૂપાય । તપોમયાય । ત્રયીમયાય । ત્રિકાલજ્ઞાય । ત્રિમૂર્તયે ।
ત્રિગુણાત્મકાય । ત્રિદશેશાય । તારકારયે । તાપઘ્નાય ।
તાપસપ્રિયાય । તુષ્ટિદાય । તુષ્ટિકૃતે । તીક્ષ્ણાય । તપોરૂપાય ।
ત્રિકાલવિદે । સ્તોત્રે નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ સ્તવ્યાય નમઃ । સ્તવપ્રીતાય । સ્તુતયે । સ્તોત્રાય । સ્તુતિપ્રિયાય ।
સ્થિતાય । સ્થાયિને । સ્થાપકાય । સ્થૂલસૂક્ષમપ્રદર્શકાય ।
સ્થવિષ્ટાય । સ્થવિરાય । સ્થૂલાય । સ્થાનદાય । સ્થૈર્યાય । સ્થિરાય ।
દાન્તાય । દયાપરાય । દાત્રે । દુરિતઘ્નાય । દુરાસદાય નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ દર્શનીયાય નમઃ । દયાસારાય । દેવદેવાય । દયાનિધયે ।
દુરાધર્ષાય । દુર્વિગાહ્યાય । દક્ષાય । દર્પણશોભિતાય । દુર્ધરાય ।
દાનશીલાય । દ્વાદશાક્ષરાય । દ્વિષડ્ભુજાય । દ્વિષડ્કર્ણાય ।
દ્વિષડ્ભ્રૂભઙ્ગાય । દીનસન્તાપનાશનાય । દન્દશૂકેશ્વરાય ।
દેવાય । દિવ્યાય । દિવ્યાકૃતયે । દમાય નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ દીર્ઘવૃત્તાય નમઃ । દીર્ઘબાહવે । દીર્ઘદૃષ્ટયે । દિવસ્પતયે ।
દણ્ડાય । દમયિત્રે । દર્પાય । દેવસિંહાય । દૃઢવ્રતાય ।
દુર્લભાય । દુર્ગમાય । દીપ્તાય । દુષ્પ્રેક્ષાય । દિવ્યમણ્ડનાય ।
દુરોદરઘ્નાય । દુઃખઘ્નાય । દુષ્ટારિઘ્નાય । દિશામ્પતયે ।
દુર્જયાય । દેવસેનેશાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ દુર્જ્ઞેયાય । દુરતિક્રમાય । દમ્ભાય । દૃપ્તાય । દેવર્ષયે ।
દૈવજ્ઞાય । દૈવચિન્તકાય । ધુરન્ધરાય । ધર્મપરાય ।
ધનદાય । ધૃતિવર્ધનાય । ધર્મેશાય । ધર્મશાસ્ત્રજ્ઞાય ।
ધન્વિને । ધર્મપરાયણાય । ધનાધ્યક્ષાય । ધનપતયે ।
ધૃતિમતે । ધૃતિત ।કિલ્બિષાય । ધર્મહેતવે નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ ધર્મશૂરાય । ધર્મકૃતે । ધર્મવિદે । ધ્રુવાય । ધાત્રે ।
ધીમતે । ધર્મચારિને । ધન્યાય । ધુર્યાય । ધૃતવ્રતાય ।
નિત્યોત્સવાય । નિત્યતૃપ્તાય । નિશ્ચલાત્મકાય । નિરવદ્યાય ।
નિરાકારાય । નિષ્કલઙ્કાય । નિરઞ્જનાય । નિર્મયાય । નિર્મનિમેષાય ।
નિરહઙ્કારાય । નિમોહાય નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ નિરુપદ્રવાય નમઃ । નિત્યાનન્દાય । નિરાતઙ્કાય । નિષ્પ્રપઞ્ચાય ।
નિરામયાય । નિરવદ્યાય । નિરીહાય । નિર્દ્વન્દ્વાય । નિર્મલાત્મકાય ।
નિત્યાનન્દાય । નિર્જરેશાય । નિસ્સઙ્ગાય । નિગમસ્તુતાય ।
નિષ્કણ્ટકાય । નિરાલમ્બાય । નિષ્પ્રત્યૂહાય । નિજોદ્ભવાય ।
નિત્યાય । નિયમકલ્યાણાય । નિર્વિકલ્પાય નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ નિરાશ્રયાય નમઃ । નેત્રે । નિધયે । નૈકરૂપાય । નિરાકારાય ।
નદીસુતાય । પુલિન્દકન્યારમણાય । પુરજિતે । પરમપ્રિયાય ।
પ્રત્યક્ષમૂર્તયે । પ્રત્યક્ષાય । પરેશાય । પૂર્ણપુણ્યાય ।
પુણ્યકારાય । પુણ્યરૂપાય । પુણ્યાય । પુણ્યપરાયણાય । પુણ્યોદયાય ।
પરસ્મૈતિજ્યોતિષે । પુણ્યકૃતે નમઃ । ૫૨૦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Lakshmi – Sahasranamavali Stotram In Bengali

ૐ પુણ્યવર્ધનાય નમઃ । પરાનન્દાય । પરતરાય । પુણ્યકીર્તયે ।
પુરાતનાય । પ્રસન્નરૂપાય । પ્રાણેશાય । પન્નગાય । પવનાશનાય ।
પ્રણતાર્તિહરાય । પૂર્ણાય । પાર્વતીનન્દનાય । પ્રભવે ।
પૂતાત્મને । પુરુષાય । પ્રાણાય । પ્રભવાય । પુરુષોત્તમાય ।
પ્રસન્નાય । પરમસ્પષ્ટાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ પટવે નમઃ । પરિબૃઢાય । પરાય । પરમાત્મને । પરબ્રહ્મણે ।
પરાર્થાય । પ્રિયદર્શનાય । પવિત્રાય । પુષ્ટિદાય । પૂર્તયે ।
પિઙ્ગલાય । પુષ્ટિવર્ધનાય । પાપહારિણે । પાશધરાય ।
પ્રમત્તાસુરશિક્ષકાય । પાવનાય । પાવકાય । પૂજ્યાય ।
પૂર્ણાનન્દાય । પરાત્પરાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ પુષ્કલાય નમઃ । પ્રવરાય । પૂર્વાય । પિતૃભક્તાય । પુરોગમાય ।
પ્રાણદાય । પ્રાણિજનકાય । પ્રદિષ્ટાય । પાવકોદ્ભવાય ।
પરબ્રહ્મસ્વરૂપાય । પરમેશ્વર્યકારણાય । પરાર્થદાય । પરહિતાય ।
પુષ્ટિકરાય । પ્રકાશાત્મને । પ્રતાપવતે । પ્રજ્ઞાપરાય ।
પ્રકૃષ્ટાર્થાય । પૃથવે । પૃથુપરાક્રમાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ ફણીશ્વરાય નમઃ । ફણિવરાય । ફણાફણિવિભૂષણાય ।
ફલદાય । ફલહસ્તાય । ફુલ્લામ્બુજવિલોચનાય ।
ફટચ્છટાશ ।મિતપાપૌઘાય । ફણિલોકવિભૂષણાય ।
બાહુલેયાય । બૃહદ્રૂપાય । બલિષ્ઠાય । બલવતે । બલિને ।
બ્રહ્મેશવિષ્ણુરૂપાય । બુદ્ધયે । બુદ્ધિમતાંવરાય । બાલરૂપાય ।
બૃહદ્ગર્ભાય । બ્રહ્મચારિણે । બુધપ્રિયાય નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ બહુશ્રુતાય નમઃ । બહુમતાય । બ્રહ્મણ્યાય । બ્રાહ્મણપ્રિયાય ।
બલપ્રમથનાય । બ્રહ્મણે । બ્રહ્મરૂપાય । બહુપ્રદાય ।
બૃહદ્બાનુતનૂદ્ભવાય । બૃહત્સેનાય । બિલેશયાય । બહુબાહવે ।
બલશ્રીમતે । બહુદૈત્યવિનાશનાય । બિલદ્વારાન્તરાલસ્થાય ।
બૃહચ્છક્તિધનુર્ધરાય । બાલાર્કદ્યુતિમતે । બાલાય ।
બૃહદ્વસસે । બૃહત્તનવે નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ ભવ્યાય નમઃ । બોગીશ્વરાય । ભાવ્યાય । ભવનાશનાય ।
ભવપ્રિયાય । ભક્તિગમ્યાય । ભયહરાય । ભાવજ્ઞાય ।
ભક્તસુપ્રિયાય । ભુક્તિમુક્તિપ્રદાય । ભોગિને । ભગવતે ।
ભાગ્યવર્ધનાય । ભ્રાજિષ્ણવે । ભાવનાય । ભર્ત્રે । ભીમાય ।
ભીમપરાક્રમાય । ભૂતિદાય । ભૂતિકૃતે નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ ભોક્ત્રે નમઃ । ભૂતાત્મને । ભુવનેશ્વરાય । ભાવકાય ।
ભાગ્યકૃતે । ભેષજાય । ભાવકેષ્ટાય । ભવોદ્ભવાય ।
ભવતાપશમનાય । ભોગવતે । ભૂતભાવનાય । ભોજ્યપ્રદાય ।
ભ્રાન્તિનાશનાય । ભાનુમતે । ભુવનાશ્રયાય । ભૂરિભોગપ્રદાય ।
ભદ્રાય । ભજનીયાય । ભિષગ્વરાય । મહાસેનાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ મહોદારાય નમઃ । મહાશક્તયે । મહાદ્ભુતાય મહાદ્યુતયે । ।
મહાબુદ્ધયે । મહાવીર્યાય । મહોત્સાહાય । મહાબલાય । મહાભોગિને ।
મહામાયિને । મેધાવિને । મેખલિને । મહતે । મુનિસ્તુત્યાય ।
મહામાન્યાય । મહાનન્દાય । મહાયશસે । મહોર્જિતાય । માનનિધયે ।
મનોરથફલપ્રદાય । મહોદયાય નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ મહાપુણ્યાય નમઃ । મહાબલપરાક્રમાય । માનદાય । મતિદાય ।
માલિને । મુક્તામાલાવિભૂષિતાય । મનોહરાય । મહામુખ્યાય ।
મહર્દ્ધયે । મૂર્તિમતે । મુનયે । મહોત્તમાય । મહોપાયાય ।
મોક્ષદાય । મઙ્ગલપ્રદાય । મુદાકરાય । મુક્તિદાત્રે । મહાભોગાય ।
મહોરગાય । યશસ્કરાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ યોગયોનયે નમઃ । યોગીષ્ઠાય । યમિનાં વરાય । યશશ્વિને ।
યોગપુરુષાય । યોગ્યાય । યોગનિધયે । યમિને । યતિસેવ્યાય ।
યોગયુક્તાય । યોગવિદે । યોગસિદ્ધિદાય । યન્ત્રાય । યન્ત્રિણે ।
યન્ત્રજ્ઞાય । યન્ત્રવતે । યન્ત્રવાહકાય । યાતનારહિતાય ।
યોગિને । યોગીશાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ યોગિનાં વરાય નમઃ । રમણીયાય । રમ્યરૂપાય । રસજ્ઞાય ।
રસભાવકાય । રઞ્જનાય । રઞ્જિતાય । રાગિણે । રુચિરાય ।
રુદ્રસમ્ભવાય । રણપ્રિયાય । રણોદારાય । રાગદ્વેષવિનાશકાય ।
રમ્યાર્ચિરુચિરાય । રમ્યાય । રૂપલાવણ્યવિગ્રહાય । રત્નાઙ્ગધરાય ।
રત્નાભૂષણાય । રમણીયકાયાય । રુચિકૃતે નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ રોચમાનાય નમઃ । રઞ્જિતાય રોગનાશનાય । રાજીવાક્ષાય ।
રાજરાજાય । રક્તમાલ્યાનુલેપનાય । ઋગ્યજુસ્સામસંસ્તુત્યાય ।
રજસ્સત્વગુણાન્વિતાય । રજનીશકલારમ્યાય । રત્નકુણ્ડલમણ્ડિતાય ।
રત્નસન્મૌલિશોભાઢ્યાય । રણનન્મઞ્જીરભૂષણાય । લોકૈકનાથાય ।
લોકેશાય । લલિતાય । લોકનાયકાય । લોકરક્ષકાય । લોકશિક્ષાય ।
લોકલોચનરઞ્જિતાય । લાવણ્યવિગ્રહાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ લોકચૂડામણયે નમઃ । લીલાવતે । લોકાધ્યક્ષાય । લોકવન્દ્યાય ।
લોકોત્તરગુણાકરાય । લોકબન્ધવે । લોકધાત્રે । લોકત્રયમહાહિતાય ।
વરિષ્ઠાય । વરદાય । વન્દ્યાય । વિશિષ્ટાય । વિક્રમાય ।
વિભવે । વિબુધાગ્રચરાય । વશ્યાય । વિકલ્પવર્જિતાય ।
વિપાશાય । વિગતાતઙ્કાય । વિચિત્રાઙ્કાય નમઃ । ૭૮૦ ।

See Also  1000 Names Of Hanumat In Odia

ૐ વિરોચનાય નમઃ । વિદ્યાધરાય । વિશુદ્ધાત્મને । વેદાઙ્ગાય ।
વિબુધપ્રિયાય । વચસ્કરાય । વ્યાપકાય । વિજ્ઞાનિને ।
વિનયાન્વિતાય । વિદ્વત્તમાય । વિરોધઘ્નાય । વીરાય ।
વિગતરાગવતે । વીતભાવાય । વિનીતાત્મને । વેદગર્ભાય ।
વસુપ્રદાય । વિશ્વદીપ્તયે । વિશાલાક્ષાય । વિજિતાત્મને નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ વિભાવનાય નમઃ । વેદવેદ્યાય । વિધેયાત્મને । વીતદોષાય ।
વેદવિદે । વિશ્વકર્મણે । વીતભયાય । વાગીશાય । વાસવાર્ચિતાય ।
વીરધ્વંસકાય । વિશ્વમૂર્તયે । વિશ્વરૂપાય । વરાસનાય ।
વિશિખાય । વિશાખાય । વિમલાય । વાગ્મિને । વિદુષે । વેદધરાય ।
વટવે નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ વીરચૂડામણયે નમઃ । વીરાય । વિદ્યેશાય । વિબુધાશ્રયાય ।
વિજયિને । વેત્રે । વરીયસે । વિરજસે । વસવે । વીરઘ્નાય ।
વિજ્વરાય । વેદ્યાય । વેગવતે । વીર્યવતે । વશિને । વરશીલાય ।
વરગુણાય । વિશોકાય । વજ્રધારકાય । શરજન્મને નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ શક્તિધરાય નમઃ । શત્રુઘ્નાય । શિખિવાહનાય । શ્રીમતે ।
શિષ્ટાય । શુચસે । શુદ્ધાય । શાશ્વતાય । શ્રુતિસાગરાય ।
શરણ્યાય । શુભદાય । શર્મણે । શિષ્ટષ્ટાય । શુભલક્ષણાય ।
શાન્તાય । શૂલધરાય । શ્રેષ્ટાય । શુદ્ધાત્મને । શઙ્કરાય ।
શિવાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ શિતિકણ્ઠાય નમઃ । શૂરાય । શાન્તિદાય । શોકનાશનાય ।
ષણ્મુખાય । ષડ્ગુણૈશ્વર્યસંયુતાય । ષટ્ચક્રસ્થાય ।
ષડૂર્મિઘ્નાય । ષડઙ્ગશ્રુતિપારગાય । ષડ્ભાવરહિતાય ।
ષડ્ગુણાય । ષટ્છાસ્ત્રસ્મૃતિપારગાય । ષડ્વર્ગદાત્રે ।
ષડ્ગ્રીવાય । ષડરિઘ્નાય । ષડાશ્રયાય । ષટ્કિરીટધરાય
શ્રીમતે । ષડાધરાય । ષટ્ક્રમાય । ષટ્કોણમધ્યનિલયાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ ષણ્ઢત્વપરિહારકાય નમઃ । સેનાન્યે । સુભગાય । સ્કન્દાય ।
સુરાનન્દાય । સન્તાં ગતયે । સુબ્રહ્મણ્યાય । સુરાધ્યક્ષાય ।
સર્વજ્ઞાય । સર્વદાય । સુખિને । સુલભાય । સિદ્ધિદાય । સૌમ્યાય ।
સિદ્ધોદાય । । સિદ્ધેશાય । સિદ્ધિસાધનાય । સિદ્ધાર્થાય ।
સિદ્ધસઙ્કલ્પાય । સિદ્ધસાધનાય । સુરેશ્વરાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ સુભુજાય નમઃ । સર્વદૃશે । સાક્ષિણે । સુપ્રસાદાય । સનાતનાય ।
સુધાપતયે । સ્વયઞ્જ્યોતિષે । સ્વયમ્ભુવે । સર્વતોમુખાય ।
સમર્થાય । સમક્ષિણે । સત્કૃતયે સત્કૃતતે । । સૂક્ષ્માય ।
સુઘોષાય । સુખદાય । સુહૃદે । સુપ્રસન્નાય । સુરશ્રેષ્ઠાય ।
સુરશીલાય । સત્યસાધકાય । સમ્ભાવ્યાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ સુમનસે નમઃ । સેવ્યાય । સકલાગમપારગાય ।
સુવ્યક્તાય । સચ્ચિદાનન્દાય । સુવીરાય । સુજનાશ્રયાય ।
સર્વલક્ષણસમ્પન્નાય । સત્યધર્મપરાયણાય । સર્વદેવમયાય ।
સત્યાય । સદામૃષ્ટાન્નદાયકાય । સુધાપાય । સુમતયે । સત્યાય ।
સર્વવિઘ્નવિનાશકાય । સર્વદુઃખપ્રશમનાય । સુકુમારાય ।
સુલોચનાય । સુગ્રીવાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ સુધૃતયે નમઃ । સારાય । સુરારાધ્યાય । સુવિક્રમાય ।
સુરારિઘ્નાય । સ્વર્ણવર્ણાય । સર્પરાજાય । સુદાશુચયે ।
સપ્તાર્ચિર્ભુવે । સુખદાય । સર્વયુદ્ધવિશારદાય ।
હસ્તિચર્મામ્બરસુતાય । હસ્તિવાહનસેવિતાય ।
હસ્તચિત્રાયુધધરાય । હતાઘાય । હસિતાનનાય । હેમભૂષાય ।
હરિદ્વર્ણાય । હૃષ્ટિદાય । હૃષ્ટિવર્ધનાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ હેલાદ્રિભિયે નમઃ । હંસરૂપાય । હુઙ્કારહતકિલ્બિષાય ।
હિમાદ્રિજાતનુભવાય । હરિકેશાય । હિરણ્યમયાય । હૃદ્યાય ।
હૃષ્ટાય । હરિસખાય । હંસગતયે । હંસાય । હવિષે ।
હિરણ્યવર્ણાય । હિતકૃતે । હર્ષદાય । હેમભૂષણાય ।
હરિપ્રિયાય । હિતકરાય । હતપાપાય । હરોદ્ભવાય નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ ક્ષેમદાય । ક્ષેમકૃતે । ક્ષેમ્યાય । ક્ષેત્રજ્ઞાય ।
ક્ષામવર્જિતાય । ક્ષેત્રપાલાય । ક્ષમાધરાય ।
ક્ષેમક્ષેત્રાય । ક્ષમાકરાય । ક્ષુદ્રઘ્નાય ।
ક્ષાન્તિદાય । ક્ષેમાય । ક્ષિતિભૂષાય । ક્ષમાશ્રયાય ।
ક્ષાલિતાઘાય । ક્ષિતિધરાય । ક્ષીણસારરક્ષણેક્ષણાય ।
ક્ષણભઙ્ગુરસન્નદ્ધઘનશોભિકપર્દકાય ।
ક્ષિતિભૃન્નાથતનયામુખપઙ્કજભાસ્કરાય । શ્રીગુહાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

અધોમુખપૂજનં સમ્પુર્ણમ્ ।
ઇતિ ષણ્મુખસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।
ૐ શરવણભવાય નમઃ ।
ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Sri Shanmukha 6 in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil