1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In Kannada

॥ Shanmukha Sahasranamavali 6 Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಅಥವಾ ಅಧೋಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ 6 ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಅಧೋಮುಖಪೂಜಾ ।
ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ಷಕಾರಾನ್ತಾ ।
ಓಂ ಅಚಿನ್ತ್ಯ ಶಕ್ತಯೇ ನಮಃ । ಅನಘಾಯ । ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ । ಅಪರಾಜಿತಾಯ ।
ಅನಾಥವತ್ಸಲಾಯ । ಅಮೋಘಾಯ । ಅಶೋಕಾಯ । ಅಜರಾಯ । ಅಭಯಾಯ । ಅತ್ಯುದಾರಾಯ ।
ಅಘಹರಾಯ । ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ । ಅದ್ರಿಜಾಸುತಾಯ । ಅನನ್ತಮಹಿಮ್ನೇ । ಅಪರಾಯ ।
ಅನನ್ತಸೌಖ್ಯದಾಯ । ಅನ್ನದಾಯ । ಅವ್ಯಯಾಯ । ಅನುತ್ತಮಾಯ । ಅಕ್ಷಯಾಯ ನಮಃ ॥ 20 ॥

ಓಂ ಅನಾದಯೇ ನಮಃ । ಅಪ್ರಮೇಯಾಯ । ಅಕ್ಷರಾಯ । ಅಚ್ಯುತಾಯ । ಅಕಲ್ಮಷಾಯ ।
ಅಭಿರಾಮಾಯ । ಅಗ್ರಧುರ್ಯಾಯ । ಅಮಿತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಅತುಲಾಯ । ಅಮೃತಾಯ ।
ಅಘೋರಾಯ । ಅನನ್ತವಿಕ್ರಮಾಯ । ಅನಾಥನಾಥಾಯ । ಅಮಲಾಯ । ಅಪ್ರಮತ್ತಾಯ ।
ಅಮರಪ್ರಭವೇ । ಅರಿನ್ದಮಾಯ । ಅಖಿಲಾಧಾರಾಯ । ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಯ ।
ಅಗರಣ್ಯೇ ನಮಃ ॥ 40 ॥

ಓಂ ಅಚಂಚಲಾಯ ನಮಃ । ಅಮರಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಅಕಲಂಕಾಯ । ಅಮಿತಾಶನಾಯ ।
ಅಗ್ನಿಭುವೇ । ಅನವದ್ಯಾಂಗಾಯ । ಅದ್ಭುತಾಯ । ಅಭೀಷ್ಟದಾಯಕಾಯ ।
ಅತೀನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಅಮೇಯಾತ್ಮನೇ । ಅದೃಶ್ಯಾಯ । ಅವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಆಪದ್ವಿನಾಶಕಾಯ । ಆರ್ಯಾಯ । ಆಢ್ಯಾಯ । ಆಗಮಸಂಸ್ತುತಾಯ ।
ಆರ್ತಸಂರಕ್ಷಣಾಯ । ಆದ್ಯಾಯ । ಆನನ್ದಾಯ । ಆರ್ಯಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ ॥ 60 ॥

ಓಂ ಆಶ್ರಿತೇಷ್ಟಾರ್ಥವರದಾಯ ನಮಃ । ಆನನ್ದಿನೇ । ಆರ್ತಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಆಶ್ಚರ್ಯರೂಪಾಯ । ಆನನ್ದಾಯ । ಆಪನ್ನಾರ್ತಿವಿನಾಶನಾಯ ।
ಇಭವಕ್ತ್ರಾನುಜಾಯ । ಇಷ್ಟಾಯ । ಇಭಾಸುರಹರಾತ್ಮಜಾಯ ।
ಇತಿಹಾಸಸ್ತುತಿಶ್ರುತ್ಯಾಯ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।। ಇನ್ದ್ರಭೋಗಫಲಪ್ರದಾಯ ।
ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತಿರ್ತ ।ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಯೇ । ಇಷ್ಟೇಷ್ಟವರದಾಯಕಾಯ ।
ಇಹಾಮುತ್ರೇಷ್ಟಫಲದಾಯ । ಇಷ್ಟದಾಯ । ಇನ್ದ್ರವನ್ದಿತಾಯ । ಈಡನೀಯಾಯ ।
ಈಶಪುತ್ರಾಯ । ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕಾಯ । ಈತಿಹರಾಯ ನಮಃ ॥ 80 ॥

ಓಂ ಈಡ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಈಷಣಾತ್ರಯವರ್ಜಿತಾಯ । ಉದಾರಕೀರ್ತಯೇ । ಉದ್ಯೋಗಿನೇ ।
ಉತ್ಕೃಷ್ಟಾಯ । ಉರುಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಉತ್ಕೃಷ್ಟಶಕ್ತಯೇ । ಉತ್ಸಾಹಾಯ ।
ಉದಾರಾಯ । ಉತ್ಸವಪ್ರಿಯಾಯ । ಉಜ್ಜೃಮ್ಭಾಯ । ಉದ್ಭವಾಯ । ಉಗ್ರಾಯ ।
ಉದಗ್ರಾಯ । ಉಗ್ರಲೋಚನಾಯ । ಉನ್ಮತ್ತಾಯ । ಉಷ್ಣಶಮನಾಯ ।
ಉದ್ವೇಗಘ್ನಾಯ । ಉರಗೇಶ್ವರಾಯ । ಉರುಪ್ರಭಾವಾಯ ನಮಃ ॥ 100 ॥
ಉದೀರ್ಣಾಯ ನಮಃ । ಉಮಾಸೂನವೇ । ಉದಾರಧಿಯೇ । ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸುತಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಗತಿದಾಯಕಾಯ । ಊರ್ಜಪಾಲಕಾಯ । ಊರ್ಜಿತಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಗಾಯ ।
ಊರ್ಧ್ವಾಯ । ಊರ್ಧ್ವಲೋಕೈಕನಾಯಕಾಯ । ಊರ್ಜಸ್ವತೇ । ಊರ್ಜಿತೋದಾರಾಯ ।
ಊರ್ಜಿತೋರ್ಜಿತಶಾಸನಾಯ । ಋಜುಕರಾಯ । ಋಜುರೂಪಾಯ ।
ಋಷಿದೇವಗಣಸ್ತುತ್ಯಾಯ । ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಾಯ ।
ಋತುಭರಾಯ । ಋಜುಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ । 120 ।

ಓಂ ಋಷಭಾಯ ನಮಃ । ಋದ್ಧಿದೇವಾಯ । ಋಚೇ । ಲುಲಿತೋದಾರಕಾಯ ।
ಲುಲಿತಭವಪ್ರಾಶಪ್ರಭಂಜನಾಯ । ಏಣಾಂಕಧರಸತ್ಪುತ್ರಾಯ ।
ಏಕಸ್ಮೈ । ಏನೌಘನಾಶನಾಯ । ಐಶ್ವರ್ಯದಾಯ । ಐನ್ದ್ರಭೋಗಿನೇ ।
ಐನ್ದ್ರೀಹಾಯ । ಐನ್ದ್ರೀವಿಭೂತಯೇ । ಓಜಸ್ವಿನೇ । ಔಷಧಿಸ್ಥಾನಾಯ ।
ಓಜೋದಾಯ । ಓದನಪ್ರಿಯಾಯ । ಔದಾರ್ಯಶೀಲಾಯ । ಔಮೇಯಾಯ । ಔಗ್ರಾಯ ।
ಔನ್ನತ್ಯದಾಯಕಾಯ ನಮಃ । 140 ।

ಓಂ ಔದಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಔಷಧಕಾರಾಯ । ಔಷಧಾಯ । ಔಷಧಕರಾಯ ।
ಅಶುಮ್ಮತೇ । ಅಶುಮ್ಮಾಲಾಢ್ಯಾಯ । ಅಮ್ಬಿಕಾತನಯಾಯ । ಅನ್ನದಾಯ ।
ಅನ್ಧಕಾರಿಸುತಾಯ । ಅನ್ಧತ್ವಹಾರಿಣೇ । ಅಮ್ಬುಜಲೋಚನಾಯ । ಅಸ್ತಮಾಯಾಯ । ಅಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ।
ಅಮರಾಧೀಶಾಯ । ಅಸ್ತೋಕಪುಣ್ಯದಾಯ । ಅಸ್ತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಅಸ್ತರೂಪಾಯ ।
ಅಸ್ಖಲತ್ಸುಗತಿದಾಯಕಾಯ । ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ । ಕಾಮರೂಪಾಯ ನಮಃ । 160 ।

ಓಂ ಕುಮಾರಾಯ ನಮಃ । ಕ್ರೌಂಚದಾರಣಾಯ । ಕಾಮದಾಯ । ಕಾರಣಾಯ । ಕಾಮ್ಯಾಯ ।
ಕಮನೀಯಾಯ । ಕೃಪಾಕರಾಯ । ಕಾಂಚನಾಭಾಯ । ಕಾನ್ತಿಮುಕ್ತಾಯ । ಕಾಮಿನೇ ।
ಕಾಮಪ್ರದಾಯ । ಕವಯೇ । ಕೀರ್ತಿಕೃತೇ । ಕುಕ್ಕುಟಧರಾಯ । ಕೂಟಸ್ಥಾಯ ।
ಕುವಲಯೇಕ್ಷಣಾಯ । ಕುಂಕುಮಾಂಗಾಯ । ಕ್ಲಮಹರಾಯ । ಕುಶಲಾಯ ।
ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ । 180 ।

ಓಂ ಕೃಶಾನುಸಮ್ಭಾವಾಯ ನಮಃ । ಕ್ರೂರಾಯ । ಕ್ರೂರಘ್ನಾಯ । ಕಲಿತಾಪಹೃತೇ ।
ಕಾಮರೂಪಾಯ । ಕಲ್ಪತರವೇ । ಕಾನ್ತಾಯ । ಕಾಮಿದಾಯಕಾಯ । ಕಲ್ಯಾಣಕೃತೇ ।
ಕ್ಲೇಶನಾಶನಾಯ । ಕೃಪಾಲವೇ । ಕರುಣಾಕರಾಯ । ಕಲುಷಘ್ನಾಯ ।
ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಯೇ । ಕಠೋರಾಯ । ಕವಚಿನೇ । ಕುವಿನೇ । ಕೋಮಲಾಂಗಾಯ ।
ಕುಶಪ್ರೀತಾಯ । ಕುತ್ಸಿತಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 200 ।

ಓಂ ಕಲಾಧರಾಯ ನಮಃ । ಖ್ಯಾತಾಯ । ಖೇಟತರಾಯ । ಖಡಗಿನೇ । ಖಟ್ವಾಂಗಿನೇ ।
ಖಲನಿಗ್ರಹಾಯ । ಖ್ಯಾತಿಪ್ರದಾಯ । ಖೇಚರೇಶಾಯ । ಖ್ಯಾತೇಹಾಯ ।
ಖೇಚರಸ್ತುತಾಯ । ಖರತಾಪಹರಾಯ । ಖಸ್ಥಾಯ । ಖೇಚರಾಯ ।
ಖೇಚರಾಶ್ರಯಾಯ । ಖಂಡೇನ್ದುಮೌಲಿತನಯಾಯ । ಖೇಲಾಯ । ಖೇಚರಪಾಲಾಯ ।
ಖಸ್ಥಲಾಯ । ಖಂಡಿತಾರ್ಕಾಯ । ಖೇಚರೀಜನಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ । 220 ।

ಓಂ ಗಾಂಗೇಯಾಯ ನಮಃ । ಗಿರಿಜಾಪುತ್ರಾಯ । ಗಣನಾಥಾನುಜಾಯ । ಗುಹಾಯ । ಗೋಪ್ತ್ರೇ ।
ಗೀರ್ವಾಣ ಸಂಸೇವ್ಯಾಯ । ಗುಣಾತೀತಾಯ । ಗುಹಾಶ್ರಯಾಯ । ಗತಿಪ್ರದಾಯ ।
ಗುಣನಿಧಯೇ । ಗಮ್ಭೀರಾಯ । ಗಿರಿಜಾತ್ಮಜಾಯ । ಗೂಢರೂಪಾಯ । ಗದಾಹರಾಯ ।
ಗುಣಾಧೀಶಾಯ । ಗುಣಾಗ್ರಣ್ಯೇ । ಗೋಧರಾಯ । ಗಹನಾಯ । ಗುಪ್ತಾಯ ।
ಗರ್ವಘ್ನಾಯ ನಮಃ । 240 । ಗುಣವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ಗುಹ್ಯಾಯ । ಗುಣಜ್ಞಾಯ ।
ಗೀತಜ್ಞಾಯ । ಗತಾತಂಕಾಯ । ಗುಣಾಶ್ರಯಾಯ । ಗದ್ಯಪದ್ಯಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಗುಣ್ಯಾಯ । ಗೋಸ್ತುತಾಯ । ಗಗನೇಚರಾಯ । ಗಣನೀಯ ಚರಿತ್ರಾಯ ।
ಗತಕ್ಲೇಶಾಯ । ಗುಣಾರ್ಣವಾಯ । ಘೂರ್ಣಿತಾಕ್ಷಾಯ । ಘೃಣಾನಿಧಯೇ ।
ಘನಗಮ್ಭೀರಘೋಷಣಾಯ । ಘಂಟಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯ । ಘೋರಾಘೌಘನಾಶನಾಯ ।
ಘನಪ್ರಿಯಾಯ । ಘನಾನನ್ದಾಯ ನಮಃ । 260 ।

See Also  Kundrathile Kumaranukku Kondattam In Tamil

ಓಂ ಘರ್ಮಹನ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಘ್ರುಣಾವತೇ । ಘೃಷ್ಟಿಪಾಲಕಾಯ ।
ಘೃಣಿನೇ । ಘ್ರುಣಾಕಾರಾಯ । ಘೋಷಾಯ । ಘೋರದೈತ್ಯಪ್ರಹಾರಕಾಯ ।
ಘಟಿತೈಶ್ವರ್ಯಸನ್ದೋಹಾಯ । ಘನಾರ್ಥಿನೇ । ಘನವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಚಿತ್ರಕೃತೇ । ಚಿತ್ರವರ್ಣಾಯ । ಚಂಚಲಾಯ । ಚಪಲದ್ಯುತಯೇ ।
ಚಿನ್ಮಯಾಯ । ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ । ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ಚಿರನ್ತನಾಯ ।
ಚಿತ್ರಚೇಲಾಯ । ಚಿತ್ರಧರಾಯ ನಮಃ । 280 ।

ಓಂ ಚಿನ್ತನೀಯಾಯ ನಮಃ । ಚಮತ್ಕೃತಯೇ । ಚೋರಘ್ನಾಯ । ಚತುರಾಯ ।
ಚಾರವೇ । ಚಾಮೀಕರವಿಭೂಷಣಾಯ । ಚನ್ದ್ರಾರ್ಕಕೋಟಿಸದೃಶಾಯ ।
ಚನ್ದ್ರಮೌಲಿತನೂಭವಾಯ । ಛಾದಿತಾಂಗಾಯ । ಛದ್ಮಹನ್ತ್ರೇ ।
ಛೇದಿತಾಖಿಲಪಾತಕಾಯ । ಛೇದೀಕೃತತಮಃ ಕ್ಲೇಶಾಯ ।
ಛತ್ರೀಕೃತಮಹಾಯಶಸೇ । ಛಾದಿತಾಶೇಷಸನ್ತಾಪಾಯ ।
ಛರಿತಾಮೃತಸಾಗರಾಯ । ಛನ್ನತ್ರೈಗುಣ್ಯರೂಪಾಯ । ಛಾತೇಹಾಯ ।
ಛಿನ್ನಸಂಶಯಾಯ । ಛನ್ದೋಮಯಾಯ । ಛನ್ದೋಗಾಮಿನೇ ನಮಃ । 300 ।

ಓಂ ಛವಿಚ್ಛದಾಯ ನಮಃ । ಜಗದ್ಧಿತಾಯ । ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯಾಯ । ಜಗಜ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ।
ಜಗನ್ಮಯಾಯ । ಜನಕಾಯ । ಜಾಹ್ನವೀಸೂನವೇ । ಜಿತಾಮಿತ್ರಾಯ । ಜಗದ್ಗುರವೇ ।
ಜಯಿನೇ । ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಾಯ । ಜೈತ್ರಾಯ । ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾಯ । ಜಗನ್ನಾಥಾಯ । ಜಗಜ್ಜೀವಾಯ । ಜನಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ । ಜಗಚ್ಛ್ರೇಷ್ಠಾಯ । ಜಿತಕ್ಲೇಶಾಯ ನಮಃ । 320 ।

ಓಂ ಜಗದ್ವಿಭವೇ ನಮಃ । ಜಗತ್ಸೇವ್ಯಾಯ । ಜಗತ್ಕರ್ತ್ರೇ ।
ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾಯ । ಜಮ್ಭಾರಿವನ್ದ್ಯಾಯ । ಜಯದಾಯ ।
ಜಗಜ್ಜನಮನೋಹರಾಯ । ಜಗಜಾಡ್ಯಾಪಹಾರಕಾಯ । ಜಗದಾನನ್ದಜನಕಾಯ ।
ಜಪಾಕುಸುಮಸಂಕಾಶಾಯ । ಜನಲೋಚನಶೋಭನಾಯ । ಜನೇಶ್ವರಾಯ ।
ಜಗದ್ವನ್ದ್ಯಾಯ । ಜನಜನ್ಮಸನಿಬರ್ಹಣಾಯ । ಜಯದಾಯ । ಜನ್ತುತಾಪಘ್ನಾಯ ।
ಜಿತದೈತ್ಯಮಹಾವ್ರಜಾಯ । ಜಿತಾಯ । ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ । 340 ।

ಓಂ ಜಿತದಮ್ಭಾಯ ನಮಃ । ಜನಪ್ರಿಯಾಯ । ಝಂಝಾನಿಲಮಹಾವೇಗಾಯ ।
ಝರಿತಾಶೇಷಪಾತಕಾಯ । ಝರ್ಝರೀಕೃತದೈತ್ಯೌಘಾಯ ।
ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಯೇ । ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯಾಯ । ಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ಜ್ಞಾನಮಹಾನಿಧಯೇ । ಟಂಕಾರನಿತ್ಯವಿಭವಾಯ । ಟಂಕಿತಾಖಿಲಲೋಕಾಯ ।
ಟಂಕಿತೈನಸ್ತಮೋರವಯೇ । ಡಮ್ಭರಪ್ರಭವೇ । ಡಮ್ಭಾಯ ।
ಡಮಡ್ಡಮರುಕಪ್ರಿಯಾಯ । ಡಮರೋತ್ಕಟಜಾಂಡಜಾಯ । ಢಕ್ಕಾನಾದಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಢು ।ಲುಲಿತಾಸುರಸದಲಾಯ । ಢಾಕಿತಾಮರಸನ್ದೋಹಾಯ ನಮಃ । 360 ।

ಓಂ ದುಂಡಿವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾನುಜಾಯ ನಮಃ । ತತ್ವಜ್ಞಾಯ । ತತ್ವಗಾಯ । ತೀವ್ರಾಯ ।
ತಪೋರೂಪಾಯ । ತಪೋಮಯಾಯ । ತ್ರಯೀಮಯಾಯ । ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾಯ । ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ।
ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ । ತ್ರಿದಶೇಶಾಯ । ತಾರಕಾರಯೇ । ತಾಪಘ್ನಾಯ ।
ತಾಪಸಪ್ರಿಯಾಯ । ತುಷ್ಟಿದಾಯ । ತುಷ್ಟಿಕೃತೇ । ತೀಕ್ಷ್ಣಾಯ । ತಪೋರೂಪಾಯ ।
ತ್ರಿಕಾಲವಿದೇ । ಸ್ತೋತ್ರೇ ನಮಃ । 380 ।

ಓಂ ಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಸ್ತವಪ್ರೀತಾಯ । ಸ್ತುತಯೇ । ಸ್ತೋತ್ರಾಯ । ಸ್ತುತಿಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಸ್ಥಿತಾಯ । ಸ್ಥಾಯಿನೇ । ಸ್ಥಾಪಕಾಯ । ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷಮಪ್ರದರ್ಶಕಾಯ ।
ಸ್ಥವಿಷ್ಟಾಯ । ಸ್ಥವಿರಾಯ । ಸ್ಥೂಲಾಯ । ಸ್ಥಾನದಾಯ । ಸ್ಥೈರ್ಯಾಯ । ಸ್ಥಿರಾಯ ।
ದಾನ್ತಾಯ । ದಯಾಪರಾಯ । ದಾತ್ರೇ । ದುರಿತಘ್ನಾಯ । ದುರಾಸದಾಯ ನಮಃ । 400 ।

ಓಂ ದರ್ಶನೀಯಾಯ ನಮಃ । ದಯಾಸಾರಾಯ । ದೇವದೇವಾಯ । ದಯಾನಿಧಯೇ ।
ದುರಾಧರ್ಷಾಯ । ದುರ್ವಿಗಾಹ್ಯಾಯ । ದಕ್ಷಾಯ । ದರ್ಪಣಶೋಭಿತಾಯ । ದುರ್ಧರಾಯ ।
ದಾನಶೀಲಾಯ । ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಾಯ । ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಾಯ । ದ್ವಿಷಡ್ಕರ್ಣಾಯ ।
ದ್ವಿಷಡ್ಭ್ರೂಭಂಗಾಯ । ದೀನಸನ್ತಾಪನಾಶನಾಯ । ದನ್ದಶೂಕೇಶ್ವರಾಯ ।
ದೇವಾಯ । ದಿವ್ಯಾಯ । ದಿವ್ಯಾಕೃತಯೇ । ದಮಾಯ ನಮಃ । 420 ।

ಓಂ ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಯ ನಮಃ । ದೀರ್ಘಬಾಹವೇ । ದೀರ್ಘದೃಷ್ಟಯೇ । ದಿವಸ್ಪತಯೇ ।
ದಂಡಾಯ । ದಮಯಿತ್ರೇ । ದರ್ಪಾಯ । ದೇವಸಿಂಹಾಯ । ದೃಢವ್ರತಾಯ ।
ದುರ್ಲಭಾಯ । ದುರ್ಗಮಾಯ । ದೀಪ್ತಾಯ । ದುಷ್ಪ್ರೇಕ್ಷಾಯ । ದಿವ್ಯಮಂಡನಾಯ ।
ದುರೋದರಘ್ನಾಯ । ದುಃಖಘ್ನಾಯ । ದುಷ್ಟಾರಿಘ್ನಾಯ । ದಿಶಾಮ್ಪತಯೇ ।
ದುರ್ಜಯಾಯ । ದೇವಸೇನೇಶಾಯ ನಮಃ । 440 ।

ಓಂ ದುರ್ಜ್ಞೇಯಾಯ । ದುರತಿಕ್ರಮಾಯ । ದಮ್ಭಾಯ । ದೃಪ್ತಾಯ । ದೇವರ್ಷಯೇ ।
ದೈವಜ್ಞಾಯ । ದೈವಚಿನ್ತಕಾಯ । ಧುರನ್ಧರಾಯ । ಧರ್ಮಪರಾಯ ।
ಧನದಾಯ । ಧೃತಿವರ್ಧನಾಯ । ಧರ್ಮೇಶಾಯ । ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಧನ್ವಿನೇ । ಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಧನಪತಯೇ ।
ಧೃತಿಮತೇ । ಧೃತಿತ ।ಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ । ಧರ್ಮಹೇತವೇ ನಮಃ । 460 ।

ಓಂ ಧರ್ಮಶೂರಾಯ । ಧರ್ಮಕೃತೇ । ಧರ್ಮವಿದೇ । ಧ್ರುವಾಯ । ಧಾತ್ರೇ ।
ಧೀಮತೇ । ಧರ್ಮಚಾರಿನೇ । ಧನ್ಯಾಯ । ಧುರ್ಯಾಯ । ಧೃತವ್ರತಾಯ ।
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಾಯ । ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಾಯ । ನಿಶ್ಚಲಾತ್ಮಕಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ ।
ನಿರಾಕಾರಾಯ । ನಿಷ್ಕಲಂಕಾಯ । ನಿರಂಜನಾಯ । ನಿರ್ಮಯಾಯ । ನಿರ್ಮನಿಮೇಷಾಯ ।
ನಿರಹಂಕಾರಾಯ । ನಿಮೋಹಾಯ ನಮಃ । 480 ।

ಓಂ ನಿರುಪದ್ರವಾಯ ನಮಃ । ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ । ನಿರಾತಂಕಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರಪಂಚಾಯ ।
ನಿರಾಮಯಾಯ । ನಿರವದ್ಯಾಯ । ನಿರೀಹಾಯ । ನಿರ್ದ್ವನ್ದ್ವಾಯ । ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾನನ್ದಾಯ । ನಿರ್ಜರೇಶಾಯ । ನಿಸ್ಸಂಗಾಯ । ನಿಗಮಸ್ತುತಾಯ ।
ನಿಷ್ಕಂಟಕಾಯ । ನಿರಾಲಮ್ಬಾಯ । ನಿಷ್ಪ್ರತ್ಯೂಹಾಯ । ನಿಜೋದ್ಭವಾಯ ।
ನಿತ್ಯಾಯ । ನಿಯಮಕಲ್ಯಾಣಾಯ । ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಾಯ ನಮಃ । 500 ।

ಓಂ ನಿರಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ । ನೇತ್ರೇ । ನಿಧಯೇ । ನೈಕರೂಪಾಯ । ನಿರಾಕಾರಾಯ ।
ನದೀಸುತಾಯ । ಪುಲಿನ್ದಕನ್ಯಾರಮಣಾಯ । ಪುರಜಿತೇ । ಪರಮಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಮೂರ್ತಯೇ । ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಪರೇಶಾಯ । ಪೂರ್ಣಪುಣ್ಯಾಯ ।
ಪುಣ್ಯಕಾರಾಯ । ಪುಣ್ಯರೂಪಾಯ । ಪುಣ್ಯಾಯ । ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣಾಯ । ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ।
ಪರಸ್ಮೈತಿಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಪುಣ್ಯಕೃತೇ ನಮಃ । 520 ।

See Also  108 Names Of Sri Dakshinamurthy In Sanskrit

ಓಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । ಪರಾನನ್ದಾಯ । ಪರತರಾಯ । ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಯೇ ।
ಪುರಾತನಾಯ । ಪ್ರಸನ್ನರೂಪಾಯ । ಪ್ರಾಣೇಶಾಯ । ಪನ್ನಗಾಯ । ಪವನಾಶನಾಯ ।
ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಯ । ಪೂರ್ಣಾಯ । ಪಾರ್ವತೀನನ್ದನಾಯ । ಪ್ರಭವೇ ।
ಪೂತಾತ್ಮನೇ । ಪುರುಷಾಯ । ಪ್ರಾಣಾಯ । ಪ್ರಭವಾಯ । ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ।
ಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಪರಮಸ್ಪಷ್ಟಾಯ ನಮಃ । 540 ।

ಓಂ ಪಟವೇ ನಮಃ । ಪರಿಬೃಢಾಯ । ಪರಾಯ । ಪರಮಾತ್ಮನೇ । ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ।
ಪರಾರ್ಥಾಯ । ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಾಯ । ಪವಿತ್ರಾಯ । ಪುಷ್ಟಿದಾಯ । ಪೂರ್ತಯೇ ।
ಪಿಂಗಲಾಯ । ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ । ಪಾಪಹಾರಿಣೇ । ಪಾಶಧರಾಯ ।
ಪ್ರಮತ್ತಾಸುರಶಿಕ್ಷಕಾಯ । ಪಾವನಾಯ । ಪಾವಕಾಯ । ಪೂಜ್ಯಾಯ ।
ಪೂರ್ಣಾನನ್ದಾಯ । ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ । 560 ।

ಓಂ ಪುಷ್ಕಲಾಯ ನಮಃ । ಪ್ರವರಾಯ । ಪೂರ್ವಾಯ । ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ । ಪುರೋಗಮಾಯ ।
ಪ್ರಾಣದಾಯ । ಪ್ರಾಣಿಜನಕಾಯ । ಪ್ರದಿಷ್ಟಾಯ । ಪಾವಕೋದ್ಭವಾಯ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ । ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯಕಾರಣಾಯ । ಪರಾರ್ಥದಾಯ । ಪರಹಿತಾಯ ।
ಪುಷ್ಟಿಕರಾಯ । ಪ್ರಕಾಶಾತ್ಮನೇ । ಪ್ರತಾಪವತೇ । ಪ್ರಜ್ಞಾಪರಾಯ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾರ್ಥಾಯ । ಪೃಥವೇ । ಪೃಥುಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ । 580 ।

ಓಂ ಫಣೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । ಫಣಿವರಾಯ । ಫಣಾಫಣಿವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಫಲದಾಯ । ಫಲಹಸ್ತಾಯ । ಫುಲ್ಲಾಮ್ಬುಜವಿಲೋಚನಾಯ ।
ಫಟಚ್ಛಟಾಶ ।ಮಿತಪಾಪೌಘಾಯ । ಫಣಿಲೋಕವಿಭೂಷಣಾಯ ।
ಬಾಹುಲೇಯಾಯ । ಬೃಹದ್ರೂಪಾಯ । ಬಲಿಷ್ಠಾಯ । ಬಲವತೇ । ಬಲಿನೇ ।
ಬ್ರಹ್ಮೇಶವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ । ಬುದ್ಧಯೇ । ಬುದ್ಧಿಮತಾಂವರಾಯ । ಬಾಲರೂಪಾಯ ।
ಬೃಹದ್ಗರ್ಭಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ । ಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ । 600 ।

ಓಂ ಬಹುಶ್ರುತಾಯ ನಮಃ । ಬಹುಮತಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಬ್ರಾಹ್ಮಣಪ್ರಿಯಾಯ ।
ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ । ಬ್ರಹ್ಮಣೇ । ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ । ಬಹುಪ್ರದಾಯ ।
ಬೃಹದ್ಬಾನುತನೂದ್ಭವಾಯ । ಬೃಹತ್ಸೇನಾಯ । ಬಿಲೇಶಯಾಯ । ಬಹುಬಾಹವೇ ।
ಬಲಶ್ರೀಮತೇ । ಬಹುದೈತ್ಯವಿನಾಶನಾಯ । ಬಿಲದ್ವಾರಾನ್ತರಾಲಸ್ಥಾಯ ।
ಬೃಹಚ್ಛಕ್ತಿಧನುರ್ಧರಾಯ । ಬಾಲಾರ್ಕದ್ಯುತಿಮತೇ । ಬಾಲಾಯ ।
ಬೃಹದ್ವಸಸೇ । ಬೃಹತ್ತನವೇ ನಮಃ । 620 ।

ಓಂ ಭವ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಬೋಗೀಶ್ವರಾಯ । ಭಾವ್ಯಾಯ । ಭವನಾಶನಾಯ ।
ಭವಪ್ರಿಯಾಯ । ಭಕ್ತಿಗಮ್ಯಾಯ । ಭಯಹರಾಯ । ಭಾವಜ್ಞಾಯ ।
ಭಕ್ತಸುಪ್ರಿಯಾಯ । ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ । ಭೋಗಿನೇ । ಭಗವತೇ ।
ಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಾಯ । ಭ್ರಾಜಿಷ್ಣವೇ । ಭಾವನಾಯ । ಭರ್ತ್ರೇ । ಭೀಮಾಯ ।
ಭೀಮಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಭೂತಿದಾಯ । ಭೂತಿಕೃತೇ ನಮಃ । 640 ।

ಓಂ ಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ । ಭೂತಾತ್ಮನೇ । ಭುವನೇಶ್ವರಾಯ । ಭಾವಕಾಯ ।
ಭಾಗ್ಯಕೃತೇ । ಭೇಷಜಾಯ । ಭಾವಕೇಷ್ಟಾಯ । ಭವೋದ್ಭವಾಯ ।
ಭವತಾಪಶಮನಾಯ । ಭೋಗವತೇ । ಭೂತಭಾವನಾಯ । ಭೋಜ್ಯಪ್ರದಾಯ ।
ಭ್ರಾನ್ತಿನಾಶನಾಯ । ಭಾನುಮತೇ । ಭುವನಾಶ್ರಯಾಯ । ಭೂರಿಭೋಗಪ್ರದಾಯ ।
ಭದ್ರಾಯ । ಭಜನೀಯಾಯ । ಭಿಷಗ್ವರಾಯ । ಮಹಾಸೇನಾಯ ನಮಃ । 660 ।

ಓಂ ಮಹೋದಾರಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಶಕ್ತಯೇ । ಮಹಾದ್ಭುತಾಯ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ । ।
ಮಹಾಬುದ್ಧಯೇ । ಮಹಾವೀರ್ಯಾಯ । ಮಹೋತ್ಸಾಹಾಯ । ಮಹಾಬಲಾಯ । ಮಹಾಭೋಗಿನೇ ।
ಮಹಾಮಾಯಿನೇ । ಮೇಧಾವಿನೇ । ಮೇಖಲಿನೇ । ಮಹತೇ । ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ಮಹಾಮಾನ್ಯಾಯ । ಮಹಾನನ್ದಾಯ । ಮಹಾಯಶಸೇ । ಮಹೋರ್ಜಿತಾಯ । ಮಾನನಿಧಯೇ ।
ಮನೋರಥಫಲಪ್ರದಾಯ । ಮಹೋದಯಾಯ ನಮಃ । 680 ।

ಓಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಾಯ ನಮಃ । ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ । ಮಾನದಾಯ । ಮತಿದಾಯ ।
ಮಾಲಿನೇ । ಮುಕ್ತಾಮಾಲಾವಿಭೂಷಿತಾಯ । ಮನೋಹರಾಯ । ಮಹಾಮುಖ್ಯಾಯ ।
ಮಹರ್ದ್ಧಯೇ । ಮೂರ್ತಿಮತೇ । ಮುನಯೇ । ಮಹೋತ್ತಮಾಯ । ಮಹೋಪಾಯಾಯ ।
ಮೋಕ್ಷದಾಯ । ಮಂಗಲಪ್ರದಾಯ । ಮುದಾಕರಾಯ । ಮುಕ್ತಿದಾತ್ರೇ । ಮಹಾಭೋಗಾಯ ।
ಮಹೋರಗಾಯ । ಯಶಸ್ಕರಾಯ ನಮಃ । 700 ।

ಓಂ ಯೋಗಯೋನಯೇ ನಮಃ । ಯೋಗೀಷ್ಠಾಯ । ಯಮಿನಾಂ ವರಾಯ । ಯಶಶ್ವಿನೇ ।
ಯೋಗಪುರುಷಾಯ । ಯೋಗ್ಯಾಯ । ಯೋಗನಿಧಯೇ । ಯಮಿನೇ । ಯತಿಸೇವ್ಯಾಯ ।
ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯ । ಯೋಗವಿದೇ । ಯೋಗಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಯನ್ತ್ರಾಯ । ಯನ್ತ್ರಿಣೇ ।
ಯನ್ತ್ರಜ್ಞಾಯ । ಯನ್ತ್ರವತೇ । ಯನ್ತ್ರವಾಹಕಾಯ । ಯಾತನಾರಹಿತಾಯ ।
ಯೋಗಿನೇ । ಯೋಗೀಶಾಯ ನಮಃ । 720 ।

ಓಂ ಯೋಗಿನಾಂ ವರಾಯ ನಮಃ । ರಮಣೀಯಾಯ । ರಮ್ಯರೂಪಾಯ । ರಸಜ್ಞಾಯ ।
ರಸಭಾವಕಾಯ । ರಂಜನಾಯ । ರಂಜಿತಾಯ । ರಾಗಿಣೇ । ರುಚಿರಾಯ ।
ರುದ್ರಸಮ್ಭವಾಯ । ರಣಪ್ರಿಯಾಯ । ರಣೋದಾರಾಯ । ರಾಗದ್ವೇಷವಿನಾಶಕಾಯ ।
ರಮ್ಯಾರ್ಚಿರುಚಿರಾಯ । ರಮ್ಯಾಯ । ರೂಪಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ । ರತ್ನಾಂಗಧರಾಯ ।
ರತ್ನಾಭೂಷಣಾಯ । ರಮಣೀಯಕಾಯಾಯ । ರುಚಿಕೃತೇ ನಮಃ । 740 ।

ಓಂ ರೋಚಮಾನಾಯ ನಮಃ । ರಂಜಿತಾಯ ರೋಗನಾಶನಾಯ । ರಾಜೀವಾಕ್ಷಾಯ ।
ರಾಜರಾಜಾಯ । ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾನುಲೇಪನಾಯ । ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯ ।
ರಜಸ್ಸತ್ವಗುಣಾನ್ವಿತಾಯ । ರಜನೀಶಕಲಾರಮ್ಯಾಯ । ರತ್ನಕುಂಡಲಮಂಡಿತಾಯ ।
ರತ್ನಸನ್ಮೌಲಿಶೋಭಾಢ್ಯಾಯ । ರಣನನ್ಮಂಜೀರಭೂಷಣಾಯ । ಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ।
ಲೋಕೇಶಾಯ । ಲಲಿತಾಯ । ಲೋಕನಾಯಕಾಯ । ಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ । ಲೋಕಶಿಕ್ಷಾಯ ।
ಲೋಕಲೋಚನರಂಜಿತಾಯ । ಲಾವಣ್ಯವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ । 760 ।

ಓಂ ಲೋಕಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ । ಲೀಲಾವತೇ । ಲೋಕಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ । ಲೋಕವನ್ದ್ಯಾಯ ।
ಲೋಕೋತ್ತರಗುಣಾಕರಾಯ । ಲೋಕಬನ್ಧವೇ । ಲೋಕಧಾತ್ರೇ । ಲೋಕತ್ರಯಮಹಾಹಿತಾಯ ।
ವರಿಷ್ಠಾಯ । ವರದಾಯ । ವನ್ದ್ಯಾಯ । ವಿಶಿಷ್ಟಾಯ । ವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ವಿಭವೇ । ವಿಬುಧಾಗ್ರಚರಾಯ । ವಶ್ಯಾಯ । ವಿಕಲ್ಪವರ್ಜಿತಾಯ ।
ವಿಪಾಶಾಯ । ವಿಗತಾತಂಕಾಯ । ವಿಚಿತ್ರಾಂಕಾಯ ನಮಃ । 780 ।

See Also  Bhadrakali Stuti In Kannada

ಓಂ ವಿರೋಚನಾಯ ನಮಃ । ವಿದ್ಯಾಧರಾಯ । ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ವೇದಾಂಗಾಯ ।
ವಿಬುಧಪ್ರಿಯಾಯ । ವಚಸ್ಕರಾಯ । ವ್ಯಾಪಕಾಯ । ವಿಜ್ಞಾನಿನೇ ।
ವಿನಯಾನ್ವಿತಾಯ । ವಿದ್ವತ್ತಮಾಯ । ವಿರೋಧಘ್ನಾಯ । ವೀರಾಯ ।
ವಿಗತರಾಗವತೇ । ವೀತಭಾವಾಯ । ವಿನೀತಾತ್ಮನೇ । ವೇದಗರ್ಭಾಯ ।
ವಸುಪ್ರದಾಯ । ವಿಶ್ವದೀಪ್ತಯೇ । ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಾಯ । ವಿಜಿತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ । 800 ।

ಓಂ ವಿಭಾವನಾಯ ನಮಃ । ವೇದವೇದ್ಯಾಯ । ವಿಧೇಯಾತ್ಮನೇ । ವೀತದೋಷಾಯ ।
ವೇದವಿದೇ । ವಿಶ್ವಕರ್ಮಣೇ । ವೀತಭಯಾಯ । ವಾಗೀಶಾಯ । ವಾಸವಾರ್ಚಿತಾಯ ।
ವೀರಧ್ವಂಸಕಾಯ । ವಿಶ್ವಮೂರ್ತಯೇ । ವಿಶ್ವರೂಪಾಯ । ವರಾಸನಾಯ ।
ವಿಶಿಖಾಯ । ವಿಶಾಖಾಯ । ವಿಮಲಾಯ । ವಾಗ್ಮಿನೇ । ವಿದುಷೇ । ವೇದಧರಾಯ ।
ವಟವೇ ನಮಃ । 820 ।

ಓಂ ವೀರಚೂಡಾಮಣಯೇ ನಮಃ । ವೀರಾಯ । ವಿದ್ಯೇಶಾಯ । ವಿಬುಧಾಶ್ರಯಾಯ ।
ವಿಜಯಿನೇ । ವೇತ್ರೇ । ವರೀಯಸೇ । ವಿರಜಸೇ । ವಸವೇ । ವೀರಘ್ನಾಯ ।
ವಿಜ್ವರಾಯ । ವೇದ್ಯಾಯ । ವೇಗವತೇ । ವೀರ್ಯವತೇ । ವಶಿನೇ । ವರಶೀಲಾಯ ।
ವರಗುಣಾಯ । ವಿಶೋಕಾಯ । ವಜ್ರಧಾರಕಾಯ । ಶರಜನ್ಮನೇ ನಮಃ । 840 ।

ಓಂ ಶಕ್ತಿಧರಾಯ ನಮಃ । ಶತ್ರುಘ್ನಾಯ । ಶಿಖಿವಾಹನಾಯ । ಶ್ರೀಮತೇ ।
ಶಿಷ್ಟಾಯ । ಶುಚಸೇ । ಶುದ್ಧಾಯ । ಶಾಶ್ವತಾಯ । ಶ್ರುತಿಸಾಗರಾಯ ।
ಶರಣ್ಯಾಯ । ಶುಭದಾಯ । ಶರ್ಮಣೇ । ಶಿಷ್ಟಷ್ಟಾಯ । ಶುಭಲಕ್ಷಣಾಯ ।
ಶಾನ್ತಾಯ । ಶೂಲಧರಾಯ । ಶ್ರೇಷ್ಟಾಯ । ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ । ಶಂಕರಾಯ ।
ಶಿವಾಯ ನಮಃ । 860 ।

ಓಂ ಶಿತಿಕಂಠಾಯ ನಮಃ । ಶೂರಾಯ । ಶಾನ್ತಿದಾಯ । ಶೋಕನಾಶನಾಯ ।
ಷಣ್ಮುಖಾಯ । ಷಡ್ಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಸಂಯುತಾಯ । ಷಟ್ಚಕ್ರಸ್ಥಾಯ ।
ಷಡೂರ್ಮಿಘ್ನಾಯ । ಷಡಂಗಶ್ರುತಿಪಾರಗಾಯ । ಷಡ್ಭಾವರಹಿತಾಯ ।
ಷಡ್ಗುಣಾಯ । ಷಟ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಮೃತಿಪಾರಗಾಯ । ಷಡ್ವರ್ಗದಾತ್ರೇ ।
ಷಡ್ಗ್ರೀವಾಯ । ಷಡರಿಘ್ನಾಯ । ಷಡಾಶ್ರಯಾಯ । ಷಟ್ಕಿರೀಟಧರಾಯ
ಶ್ರೀಮತೇ । ಷಡಾಧರಾಯ । ಷಟ್ಕ್ರಮಾಯ । ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ ನಮಃ । 880 ।

ಓಂ ಷಂಢತ್ವಪರಿಹಾರಕಾಯ ನಮಃ । ಸೇನಾನ್ಯೇ । ಸುಭಗಾಯ । ಸ್ಕನ್ದಾಯ ।
ಸುರಾನನ್ದಾಯ । ಸನ್ತಾಂ ಗತಯೇ । ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ । ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾಯ । ಸರ್ವದಾಯ । ಸುಖಿನೇ । ಸುಲಭಾಯ । ಸಿದ್ಧಿದಾಯ । ಸೌಮ್ಯಾಯ ।
ಸಿದ್ಧೋದಾಯ । । ಸಿದ್ಧೇಶಾಯ । ಸಿದ್ಧಿಸಾಧನಾಯ । ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಾಯ ।
ಸಿದ್ಧಸಂಕಲ್ಪಾಯ । ಸಿದ್ಧಸಾಧನಾಯ । ಸುರೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ । 900 ।

ಓಂ ಸುಭುಜಾಯ ನಮಃ । ಸರ್ವದೃಶೇ । ಸಾಕ್ಷಿಣೇ । ಸುಪ್ರಸಾದಾಯ । ಸನಾತನಾಯ ।
ಸುಧಾಪತಯೇ । ಸ್ವಯಂಜ್ಯೋತಿಷೇ । ಸ್ವಯಮ್ಭುವೇ । ಸರ್ವತೋಮುಖಾಯ ।
ಸಮರ್ಥಾಯ । ಸಮಕ್ಷಿಣೇ । ಸತ್ಕೃತಯೇ ಸತ್ಕೃತತೇ । । ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯ ।
ಸುಘೋಷಾಯ । ಸುಖದಾಯ । ಸುಹೃದೇ । ಸುಪ್ರಸನ್ನಾಯ । ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ।
ಸುರಶೀಲಾಯ । ಸತ್ಯಸಾಧಕಾಯ । ಸಮ್ಭಾವ್ಯಾಯ ನಮಃ । 920 ।

ಓಂ ಸುಮನಸೇ ನಮಃ । ಸೇವ್ಯಾಯ । ಸಕಲಾಗಮಪಾರಗಾಯ ।
ಸುವ್ಯಕ್ತಾಯ । ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಾಯ । ಸುವೀರಾಯ । ಸುಜನಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಸಮ್ಪನ್ನಾಯ । ಸತ್ಯಧರ್ಮಪರಾಯಣಾಯ । ಸರ್ವದೇವಮಯಾಯ ।
ಸತ್ಯಾಯ । ಸದಾಮೃಷ್ಟಾನ್ನದಾಯಕಾಯ । ಸುಧಾಪಾಯ । ಸುಮತಯೇ । ಸತ್ಯಾಯ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನವಿನಾಶಕಾಯ । ಸರ್ವದುಃಖಪ್ರಶಮನಾಯ । ಸುಕುಮಾರಾಯ ।
ಸುಲೋಚನಾಯ । ಸುಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ । 940 ।

ಓಂ ಸುಧೃತಯೇ ನಮಃ । ಸಾರಾಯ । ಸುರಾರಾಧ್ಯಾಯ । ಸುವಿಕ್ರಮಾಯ ।
ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ । ಸ್ವರ್ಣವರ್ಣಾಯ । ಸರ್ಪರಾಜಾಯ । ಸುದಾಶುಚಯೇ ।
ಸಪ್ತಾರ್ಚಿರ್ಭುವೇ । ಸುಖದಾಯ । ಸರ್ವಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಯ ।
ಹಸ್ತಿಚರ್ಮಾಮ್ಬರಸುತಾಯ । ಹಸ್ತಿವಾಹನಸೇವಿತಾಯ ।
ಹಸ್ತಚಿತ್ರಾಯುಧಧರಾಯ । ಹತಾಘಾಯ । ಹಸಿತಾನನಾಯ । ಹೇಮಭೂಷಾಯ ।
ಹರಿದ್ವರ್ಣಾಯ । ಹೃಷ್ಟಿದಾಯ । ಹೃಷ್ಟಿವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ । 960 ।

ಓಂ ಹೇಲಾದ್ರಿಭಿಯೇ ನಮಃ । ಹಂಸರೂಪಾಯ । ಹುಂಕಾರಹತಕಿಲ್ಬಿಷಾಯ ।
ಹಿಮಾದ್ರಿಜಾತನುಭವಾಯ । ಹರಿಕೇಶಾಯ । ಹಿರಣ್ಯಮಯಾಯ । ಹೃದ್ಯಾಯ ।
ಹೃಷ್ಟಾಯ । ಹರಿಸಖಾಯ । ಹಂಸಗತಯೇ । ಹಂಸಾಯ । ಹವಿಷೇ ।
ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾಯ । ಹಿತಕೃತೇ । ಹರ್ಷದಾಯ । ಹೇಮಭೂಷಣಾಯ ।
ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯ । ಹಿತಕರಾಯ । ಹತಪಾಪಾಯ । ಹರೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ । 980 ।

ಓಂ ಕ್ಷೇಮದಾಯ । ಕ್ಷೇಮಕೃತೇ । ಕ್ಷೇಮ್ಯಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾಯ ।
ಕ್ಷಾಮವರ್ಜಿತಾಯ । ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಾಯ । ಕ್ಷಮಾಧರಾಯ ।
ಕ್ಷೇಮಕ್ಷೇತ್ರಾಯ । ಕ್ಷಮಾಕರಾಯ । ಕ್ಷುದ್ರಘ್ನಾಯ ।
ಕ್ಷಾನ್ತಿದಾಯ । ಕ್ಷೇಮಾಯ । ಕ್ಷಿತಿಭೂಷಾಯ । ಕ್ಷಮಾಶ್ರಯಾಯ ।
ಕ್ಷಾಲಿತಾಘಾಯ । ಕ್ಷಿತಿಧರಾಯ । ಕ್ಷೀಣಸಾರರಕ್ಷಣೇಕ್ಷಣಾಯ ।
ಕ್ಷಣಭಂಗುರಸನ್ನದ್ಧಘನಶೋಭಿಕಪರ್ದಕಾಯ ।
ಕ್ಷಿತಿಭೃನ್ನಾಥತನಯಾಮುಖಪಂಕಜಭಾಸ್ಕರಾಯ । ಶ್ರೀಗುಹಾಯ ನಮಃ । 1000 ।

ಅಧೋಮುಖಪೂಜನಂ ಸಮ್ಪುರ್ಣಮ್ ।
ಇತಿ ಷಣ್ಮುಖಸಹಸ್ರನಾಮಾವಲಿಃ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಾ ।
ಓಂ ಶರವಣಭವಾಯ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Sri Shanmukha 6 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil