1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In Tamil

॥ Shanmukha Sahasranamavali 6 Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீஷண்முக² அத²வா அதோ⁴முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: 6 ॥

ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

அதோ⁴முக²பூஜா ।
அகாராதி³ க்ஷகாராந்தா ।
ௐ அசிந்த்ய ஶக்தயே நம: । அநகா⁴ய । அக்ஷோப்⁴யாய । அபராஜிதாய ।
அநாத²வத்ஸலாய । அமோகா⁴ய । அஶோகாய । அஜராய । அப⁴யாய । அத்யுதா³ராய ।
அக⁴ஹராய । அக்³ரக³ண்யாய । அத்³ரிஜாஸுதாய । அநந்தமஹிம்நே । அபராய ।
அநந்தஸௌக்²யதா³ய । அந்நதா³ய । அவ்யயாய । அநுத்தமாய । அக்ஷயாய நம: ॥ 20 ॥

ௐ அநாத³யே நம: । அப்ரமேயாய । அக்ஷராய । அச்யுதாய । அகல்மஷாய ।
அபி⁴ராமாய । அக்³ரது⁴ர்யாய । அமிதவிக்ரமாய । அதுலாய । அம்ருʼதாய ।
அகோ⁴ராய । அநந்தவிக்ரமாய । அநாத²நாதா²ய । அமலாய । அப்ரமத்தாய ।
அமரப்ரப⁴வே । அரிந்த³மாய । அகி²லாதா⁴ராய । அணிமாதி³கு³ணாய ।
அக³ரண்யே நம: ॥ 40 ॥

ௐ அசஞ்சலாய நம: । அமரஸ்துத்யாய । அகலங்காய । அமிதாஶநாய ।
அக்³நிபு⁴வே । அநவத்³யாங்கா³ய । அத்³பு⁴தாய । அபீ⁴ஷ்டதா³யகாய ।
அதீந்த்³ரியாய । அமேயாத்மநே । அத்³ருʼஶ்யாய । அவ்யக்தலக்ஷணாய ।
ஆபத்³விநாஶகாய । ஆர்யாய । ஆட்⁴யாய । ஆக³மஸம்ஸ்துதாய ।
ஆர்தஸம்ரக்ஷணாய । ஆத்³யாய । ஆநந்தா³ய । ஆர்யஸேவிதாய நம: ॥ 60 ॥

ௐ ஆஶ்ரிதேஷ்டார்த²வரதா³ய நம: । ஆநந்தி³நே । ஆர்தப²லப்ரதா³ய ।
ஆஶ்சர்யரூபாய । ஆநந்தா³ய । ஆபந்நார்திவிநாஶநாய ।
இப⁴வக்த்ராநுஜாய । இஷ்டாய । இபா⁴ஸுரஹராத்மஜாய ।
இதிஹாஸஸ்துதிஶ்ருத்யாய ஶ்ருதிஸ்துத்யாய ।। இந்த்³ரபோ⁴க³ப²லப்ரதா³ய ।
இஷ்டாபூர்திர்த ।ப²லப்ராப்தயே । இஷ்டேஷ்டவரதா³யகாய ।
இஹாமுத்ரேஷ்டப²லதா³ய । இஷ்டதா³ய । இந்த்³ரவந்தி³தாய । ஈட³நீயாய ।
ஈஶபுத்ராய । ஈப்ஸிதார்த²ப்ரதா³யகாய । ஈதிஹராய நம: ॥ 80 ॥

ௐ ஈட்³யாய நம: । ஈஷணாத்ரயவர்ஜிதாய । உதா³ரகீர்தயே । உத்³யோகி³நே ।
உத்க்ருʼஷ்டாய । உருபராக்ரமாய । உத்க்ருʼஷ்டஶக்தயே । உத்ஸாஹாய ।
உதா³ராய । உத்ஸவப்ரியாய । உஜ்ஜ்ருʼம்பா⁴ய । உத்³ப⁴வாய । உக்³ராய ।
உத³க்³ராய । உக்³ரலோசநாய । உந்மத்தாய । உஷ்ணஶமநாய ।
உத்³வேக³க்⁴நாய । உரகே³ஶ்வராய । உருப்ரபா⁴வாய நம: ॥ 100 ॥
உதீ³ர்ணாய நம: । உமாஸூநவே । உதா³ரதி⁴யே । ஊர்த்⁴வரேதஸ்ஸுதாய ।
ஊர்த்⁴வக³திதா³யகாய । ஊர்ஜபாலகாய । ஊர்ஜிதாய । ஊர்த்⁴வகா³ய ।
ஊர்த்⁴வாய । ஊர்த்⁴வலோகைகநாயகாய । ஊர்ஜஸ்வதே । ஊர்ஜிதோதா³ராய ।
ஊர்ஜிதோர்ஜிதஶாஸநாய । ருʼஜுகராய । ருʼஜுரூபாய ।
ருʼஷிதே³வக³ணஸ்துத்யாய । ருʼணத்ரயவிமோசநாய ।
ருʼதுப⁴ராய । ருʼஜுப்ரீதாய நம: । 120 ।

ௐ ருʼஷபா⁴ய நம: । ருʼத்³தி⁴தே³வாய । ருʼசே । லுலிதோதா³ரகாய ।
லுலிதப⁴வப்ராஶப்ரப⁴ஞ்ஜநாய । ஏணாங்கத⁴ரஸத்புத்ராய ।
ஏகஸ்மை । ஏநௌக⁴நாஶநாய । ஐஶ்வர்யதா³ய । ஐந்த்³ரபோ⁴கி³நே ।
ஐந்த்³ரீஹாய । ஐந்த்³ரீவிபூ⁴தயே । ஓஜஸ்விநே । ஔஷதி⁴ஸ்தா²நாய ।
ஓஜோதா³ய । ஓத³நப்ரியாய । ஔதா³ர்யஶீலாய । ஔமேயாய । ஔக்³ராய ।
ஔந்நத்யதா³யகாய நம: । 140 ।

ௐ ஔதா³ர்யாய நம: । ஔஷத⁴காராய । ஔஷதா⁴ய । ஔஷத⁴கராய ।
அஶும்மதே । அஶும்மாலாட்⁴யாய । அம்பி³காதநயாய । அந்நதா³ய ।
அந்த⁴காரிஸுதாய । அந்த⁴த்வஹாரிணே । அம்பு³ஜலோசநாய । அஸ்தமாயாய । அஸ்பஷ்டாய ।
அமராதீ⁴ஶாய । அஸ்தோகபுண்யதா³ய । அஸ்தாமித்ராய । அஸ்தரூபாய ।
அஸ்க²லத்ஸுக³திதா³யகாய । கார்திகேயாய । காமரூபாய நம: । 160 ।

ௐ குமாராய நம: । க்ரௌஞ்சதா³ரணாய । காமதா³ய । காரணாய । காம்யாய ।
கமநீயாய । க்ருʼபாகராய । காஞ்சநாபா⁴ய । காந்திமுக்தாய । காமிநே ।
காமப்ரதா³ய । கவயே । கீர்திக்ருʼதே । குக்குடத⁴ராய । கூடஸ்தா²ய ।
குவலயேக்ஷணாய । குங்குமாங்கா³ய । க்லமஹராய । குஶலாய ।
குக்குடத்⁴வஜாய நம: । 180 ।

ௐ க்ருʼஶாநுஸம்பா⁴வாய நம: । க்ரூராய । க்ரூரக்⁴நாய । கலிதாபஹ்ருʼதே ।
காமரூபாய । கல்பதரவே । காந்தாய । காமிதா³யகாய । கல்யாணக்ருʼதே ।
க்லேஶநாஶநாய । க்ருʼபாலவே । கருணாகராய । கலுஷக்⁴நாய ।
க்ரியாஶக்தயே । கடோ²ராய । கவசிநே । குவிநே । கோமலாங்கா³ய ।
குஶப்ரீதாய । குத்ஸிதக்⁴நாய நம: । 200 ।

ௐ கலாத⁴ராய நம: । க்²யாதாய । கே²டதராய । க²ட³கி³நே । க²ட்வாங்கி³நே ।
க²லநிக்³ரஹாய । க்²யாதிப்ரதா³ய । கே²சரேஶாய । க்²யாதேஹாய ।
கே²சரஸ்துதாய । க²ரதாபஹராய । க²ஸ்தா²ய । கே²சராய ।
கே²சராஶ்ரயாய । க²ண்டே³ந்து³மௌலிதநயாய । கே²லாய । கே²சரபாலாய ।
க²ஸ்த²லாய । க²ண்டி³தார்காய । கே²சரீஜநபூஜிதாய நம: । 220 ।

ௐ கா³ங்கே³யாய நம: । கி³ரிஜாபுத்ராய । க³ணநாதா²நுஜாய । கு³ஹாய । கோ³ப்த்ரே ।
கீ³ர்வாண ஸம்ஸேவ்யாய । கு³ணாதீதாய । கு³ஹாஶ்ரயாய । க³திப்ரதா³ய ।
கு³ணநித⁴யே । க³ம்பீ⁴ராய । கி³ரிஜாத்மஜாய । கூ³ட⁴ரூபாய । க³தா³ஹராய ।
கு³ணாதீ⁴ஶாய । கு³ணாக்³ரண்யே । கோ³த⁴ராய । க³ஹநாய । கு³ப்தாய ।
க³ர்வக்⁴நாய நம: । 240 । கு³ணவர்த⁴நாய நம: । கு³ஹ்யாய । கு³ணஜ்ஞாய ।
கீ³தஜ்ஞாய । க³தாதங்காய । கு³ணாஶ்ரயாய । க³த்³யபத்³யப்ரியாய ।
கு³ண்யாய । கோ³ஸ்துதாய । க³க³நேசராய । க³ணநீய சரித்ராய ।
க³தக்லேஶாய । கு³ணார்ணவாய । கூ⁴ர்ணிதாக்ஷாய । க்⁴ருʼணாநித⁴யே ।
க⁴நக³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷணாய । க⁴ண்டாநாத³ப்ரியாய । கோ⁴ராகௌ⁴க⁴நாஶநாய ।
க⁴நப்ரியாய । க⁴நாநந்தா³ய நம: । 260 ।

See Also  Subrahmanya Trishati Namavali In Sanskrit

ௐ க⁴ர்மஹந்த்ரே நம: । க்⁴ருணாவதே । க்⁴ருʼஷ்டிபாலகாய ।
க்⁴ருʼணிநே । க்⁴ருணாகாராய । கோ⁴ஷாய । கோ⁴ரதை³த்யப்ரஹாரகாய ।
க⁴டிதைஶ்வர்யஸந்தோ³ஹாய । க⁴நார்தி²நே । க⁴நவிக்ரமாய ।
சித்ரக்ருʼதே । சித்ரவர்ணாய । சஞ்சலாய । சபலத்³யுதயே ।
சிந்மயாய । சித்ஸ்வரூபாய । சிதா³நந்தா³ய । சிரந்தநாய ।
சித்ரசேலாய । சித்ரத⁴ராய நம: । 280 ।

ௐ சிந்தநீயாய நம: । சமத்க்ருʼதயே । சோரக்⁴நாய । சதுராய ।
சாரவே । சாமீகரவிபூ⁴ஷணாய । சந்த்³ரார்ககோடிஸத்³ருʼஶாய ।
சந்த்³ரமௌலிதநூப⁴வாய । சா²தி³தாங்கா³ய । ச²த்³மஹந்த்ரே ।
சே²தி³தாகி²லபாதகாய । சே²தீ³க்ருʼததம: க்லேஶாய ।
ச²த்ரீக்ருʼதமஹாயஶஸே । சா²தி³தாஶேஷஸந்தாபாய ।
ச²ரிதாம்ருʼதஸாக³ராய । ச²ந்நத்ரைகு³ண்யரூபாய । சா²தேஹாய ।
சி²ந்நஸம்ஶயாய । ச²ந்தோ³மயாய । ச²ந்தோ³கா³மிநே நம: । 300 ।

ௐ ச²விச்ச²தா³ய நம: । ஜக³த்³தி⁴தாய । ஜக³த்பூஜ்யாய । ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா²ய ।
ஜக³ந்மயாய । ஜநகாய । ஜாஹ்நவீஸூநவே । ஜிதாமித்ராய । ஜக³த்³கு³ரவே ।
ஜயிநே । ஜிதேந்த்³ரியாய । ஜைத்ராய । ஜராமரணவர்ஜிதாய ।
ஜ்யோதிர்மயாய । ஜக³ந்நாதா²ய । ஜக³ஜ்ஜீவாய । ஜநாஶ்ரயாய ।
ஜக³த்³வந்த்³யாய । ஜக³ச்ச்²ரேஷ்டா²ய । ஜிதக்லேஶாய நம: । 320 ।

ௐ ஜக³த்³விப⁴வே நம: । ஜக³த்ஸேவ்யாய । ஜக³த்கர்த்ரே ।
ஜக³த்ஸாக்ஷிணே । ஜக³த்ப்ரியாய । ஜம்பா⁴ரிவந்த்³யாய । ஜயதா³ய ।
ஜக³ஜ்ஜநமநோஹராய । ஜக³ஜாட்³யாபஹாரகாய । ஜக³தா³நந்த³ஜநகாய ।
ஜபாகுஸுமஸங்காஶாய । ஜநலோசநஶோப⁴நாய । ஜநேஶ்வராய ।
ஜக³த்³வந்த்³யாய । ஜநஜந்மஸநிப³ர்ஹணாய । ஜயதா³ய । ஜந்துதாபக்⁴நாய ।
ஜிததை³த்யமஹாவ்ரஜாய । ஜிதாய । ஜிதக்ரோதா⁴ய நம: । 340 ।

ௐ ஜிதத³ம்பா⁴ய நம: । ஜநப்ரியாய । ஜ²ஞ்ஜா²நிலமஹாவேகா³ய ।
ஜ²ரிதாஶேஷபாதகாய । ஜ²ர்ஜ²ரீக்ருʼததை³த்யௌகா⁴ய ।
ஜ²ல்லரீவாத்³யஸுப்ரியாய । ஜ்ஞாநமூர்தயே । ஜ்ஞாநக³ம்யாய । ஜ்ஞாநிநே ।
ஜ்ஞாநமஹாநித⁴யே । டங்காரநித்யவிப⁴வாய । டங்கிதாகி²லலோகாய ।
டங்கிதைநஸ்தமோரவயே । ட³ம்ப⁴ரப்ரப⁴வே । ட³ம்பா⁴ய ।
ட³மட்³ட³மருகப்ரியாய । ட³மரோத்கடஜாண்ட³ஜாய । ட⁴க்காநாத³ப்ரியாய ।
டு⁴ ।லுலிதாஸுரஸத³லாய । டா⁴கிதாமரஸந்தோ³ஹாய நம: । 360 ।

ௐ து³ண்டி³விக்⁴நேஶ்வராநுஜாய நம: । தத்வஜ்ஞாய । தத்வகா³ய । தீவ்ராய ।
தபோரூபாய । தபோமயாய । த்ரயீமயாய । த்ரிகாலஜ்ஞாய । த்ரிமூர்தயே ।
த்ரிகு³ணாத்மகாய । த்ரித³ஶேஶாய । தாரகாரயே । தாபக்⁴நாய ।
தாபஸப்ரியாய । துஷ்டிதா³ய । துஷ்டிக்ருʼதே । தீக்ஷ்ணாய । தபோரூபாய ।
த்ரிகாலவிதே³ । ஸ்தோத்ரே நம: । 380 ।

ௐ ஸ்தவ்யாய நம: । ஸ்தவப்ரீதாய । ஸ்துதயே । ஸ்தோத்ராய । ஸ்துதிப்ரியாய ।
ஸ்தி²தாய । ஸ்தா²யிநே । ஸ்தா²பகாய । ஸ்தூ²லஸூக்ஷமப்ரத³ர்ஶகாய ।
ஸ்த²விஷ்டாய । ஸ்த²விராய । ஸ்தூ²லாய । ஸ்தா²நதா³ய । ஸ்தை²ர்யாய । ஸ்தி²ராய ।
தா³ந்தாய । த³யாபராய । தா³த்ரே । து³ரிதக்⁴நாய । து³ராஸதா³ய நம: । 400 ।

ௐ த³ர்ஶநீயாய நம: । த³யாஸாராய । தே³வதே³வாய । த³யாநித⁴யே ।
து³ராத⁴ர்ஷாய । து³ர்விகா³ஹ்யாய । த³க்ஷாய । த³ர்பணஶோபி⁴தாய । து³ர்த⁴ராய ।
தா³நஶீலாய । த்³வாத³ஶாக்ஷராய । த்³விஷட்³பு⁴ஜாய । த்³விஷட்³கர்ணாய ।
த்³விஷட்³ப்⁴ரூப⁴ங்கா³ய । தீ³நஸந்தாபநாஶநாய । த³ந்த³ஶூகேஶ்வராய ।
தே³வாய । தி³வ்யாய । தி³வ்யாக்ருʼதயே । த³மாய நம: । 420 ।

ௐ தீ³ர்க⁴வ்ருʼத்தாய நம: । தீ³ர்க⁴பா³ஹவே । தீ³ர்க⁴த்³ருʼஷ்டயே । தி³வஸ்பதயே ।
த³ண்டா³ய । த³மயித்ரே । த³ர்பாய । தே³வஸிம்ஹாய । த்³ருʼட⁴வ்ரதாய ।
து³ர்லபா⁴ய । து³ர்க³மாய । தீ³ப்தாய । து³ஷ்ப்ரேக்ஷாய । தி³வ்யமண்ட³நாய ।
து³ரோத³ரக்⁴நாய । து:³க²க்⁴நாய । து³ஷ்டாரிக்⁴நாய । தி³ஶாம்பதயே ।
து³ர்ஜயாய । தே³வஸேநேஶாய நம: । 440 ।

ௐ து³ர்ஜ்ஞேயாய । து³ரதிக்ரமாய । த³ம்பா⁴ய । த்³ருʼப்தாய । தே³வர்ஷயே ।
தை³வஜ்ஞாய । தை³வசிந்தகாய । து⁴ரந்த⁴ராய । த⁴ர்மபராய ।
த⁴நதா³ய । த்⁴ருʼதிவர்த⁴நாய । த⁴ர்மேஶாய । த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞாய ।
த⁴ந்விநே । த⁴ர்மபராயணாய । த⁴நாத்⁴யக்ஷாய । த⁴நபதயே ।
த்⁴ருʼதிமதே । த்⁴ருʼதித ।கில்பி³ஷாய । த⁴ர்மஹேதவே நம: । 460 ।

ௐ த⁴ர்மஶூராய । த⁴ர்மக்ருʼதே । த⁴ர்மவிதே³ । த்⁴ருவாய । தா⁴த்ரே ।
தீ⁴மதே । த⁴ர்மசாரிநே । த⁴ந்யாய । து⁴ர்யாய । த்⁴ருʼதவ்ரதாய ।
நித்யோத்ஸவாய । நித்யத்ருʼப்தாய । நிஶ்சலாத்மகாய । நிரவத்³யாய ।
நிராகாராய । நிஷ்கலங்காய । நிரஞ்ஜநாய । நிர்மயாய । நிர்மநிமேஷாய ।
நிரஹங்காராய । நிமோஹாய நம: । 480 ।

ௐ நிருபத்³ரவாய நம: । நித்யாநந்தா³ய । நிராதங்காய । நிஷ்ப்ரபஞ்சாய ।
நிராமயாய । நிரவத்³யாய । நிரீஹாய । நிர்த்³வந்த்³வாய । நிர்மலாத்மகாய ।
நித்யாநந்தா³ய । நிர்ஜரேஶாய । நிஸ்ஸங்கா³ய । நிக³மஸ்துதாய ।
நிஷ்கண்டகாய । நிராலம்பா³ய । நிஷ்ப்ரத்யூஹாய । நிஜோத்³ப⁴வாய ।
நித்யாய । நியமகல்யாணாய । நிர்விகல்பாய நம: । 500 ।

ௐ நிராஶ்ரயாய நம: । நேத்ரே । நித⁴யே । நைகரூபாய । நிராகாராய ।
நதீ³ஸுதாய । புலிந்த³கந்யாரமணாய । புரஜிதே । பரமப்ரியாய ।
ப்ரத்யக்ஷமூர்தயே । ப்ரத்யக்ஷாய । பரேஶாய । பூர்ணபுண்யாய ।
புண்யகாராய । புண்யரூபாய । புண்யாய । புண்யபராயணாய । புண்யோத³யாய ।
பரஸ்மைதிஜ்யோதிஷே । புண்யக்ருʼதே நம: । 520 ।

See Also  1000 Names Of Balarama – Sahasranama Stotram 2 In Tamil

ௐ புண்யவர்த⁴நாய நம: । பராநந்தா³ய । பரதராய । புண்யகீர்தயே ।
புராதநாய । ப்ரஸந்நரூபாய । ப்ராணேஶாய । பந்நகா³ய । பவநாஶநாய ।
ப்ரணதார்திஹராய । பூர்ணாய । பார்வதீநந்த³நாய । ப்ரப⁴வே ।
பூதாத்மநே । புருஷாய । ப்ராணாய । ப்ரப⁴வாய । புருஷோத்தமாய ।
ப்ரஸந்நாய । பரமஸ்பஷ்டாய நம: । 540 ।

ௐ படவே நம: । பரிப்³ருʼடா⁴ய । பராய । பரமாத்மநே । பரப்³ரஹ்மணே ।
பரார்தா²ய । ப்ரியத³ர்ஶநாய । பவித்ராய । புஷ்டிதா³ய । பூர்தயே ।
பிங்க³லாய । புஷ்டிவர்த⁴நாய । பாபஹாரிணே । பாஶத⁴ராய ।
ப்ரமத்தாஸுரஶிக்ஷகாய । பாவநாய । பாவகாய । பூஜ்யாய ।
பூர்ணாநந்தா³ய । பராத்பராய நம: । 560 ।

ௐ புஷ்கலாய நம: । ப்ரவராய । பூர்வாய । பித்ருʼப⁴க்தாய । புரோக³மாய ।
ப்ராணதா³ய । ப்ராணிஜநகாய । ப்ரதி³ஷ்டாய । பாவகோத்³ப⁴வாய ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய । பரமேஶ்வர்யகாரணாய । பரார்த²தா³ய । பரஹிதாய ।
புஷ்டிகராய । ப்ரகாஶாத்மநே । ப்ரதாபவதே । ப்ரஜ்ஞாபராய ।
ப்ரக்ருʼஷ்டார்தா²ய । ப்ருʼத²வே । ப்ருʼது²பராக்ரமாய நம: । 580 ।

ௐ ப²ணீஶ்வராய நம: । ப²ணிவராய । ப²ணாப²ணிவிபூ⁴ஷணாய ।
ப²லதா³ய । ப²லஹஸ்தாய । பு²ல்லாம்பு³ஜவிலோசநாய ।
ப²டச்ச²டாஶ ।மிதபாபௌகா⁴ய । ப²ணிலோகவிபூ⁴ஷணாய ।
பா³ஹுலேயாய । ப்³ருʼஹத்³ரூபாய । ப³லிஷ்டா²ய । ப³லவதே । ப³லிநே ।
ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுரூபாய । பு³த்³த⁴யே । பு³த்³தி⁴மதாம்வராய । பா³லரூபாய ।
ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ய । ப்³ரஹ்மசாரிணே । பு³த⁴ப்ரியாய நம: । 600 ।

ௐ ப³ஹுஶ்ருதாய நம: । ப³ஹுமதாய । ப்³ரஹ்மண்யாய । ப்³ராஹ்மணப்ரியாய ।
ப³லப்ரமத²நாய । ப்³ரஹ்மணே । ப்³ரஹ்மரூபாய । ப³ஹுப்ரதா³ய ।
ப்³ருʼஹத்³பா³நுதநூத்³ப⁴வாய । ப்³ருʼஹத்ஸேநாய । பி³லேஶயாய । ப³ஹுபா³ஹவே ।
ப³லஶ்ரீமதே । ப³ஹுதை³த்யவிநாஶநாய । பி³லத்³வாராந்தராலஸ்தா²ய ।
ப்³ருʼஹச்ச²க்தித⁴நுர்த⁴ராய । பா³லார்கத்³யுதிமதே । பா³லாய ।
ப்³ருʼஹத்³வஸஸே । ப்³ருʼஹத்தநவே நம: । 620 ।

ௐ ப⁴வ்யாய நம: । போ³கீ³ஶ்வராய । பா⁴வ்யாய । ப⁴வநாஶநாய ।
ப⁴வப்ரியாய । ப⁴க்திக³ம்யாய । ப⁴யஹராய । பா⁴வஜ்ஞாய ।
ப⁴க்தஸுப்ரியாய । பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³ய । போ⁴கி³நே । ப⁴க³வதே ।
பா⁴க்³யவர்த⁴நாய । ப்⁴ராஜிஷ்ணவே । பா⁴வநாய । ப⁴ர்த்ரே । பீ⁴மாய ।
பீ⁴மபராக்ரமாய । பூ⁴திதா³ய । பூ⁴திக்ருʼதே நம: । 640 ।

ௐ போ⁴க்த்ரே நம: । பூ⁴தாத்மநே । பு⁴வநேஶ்வராய । பா⁴வகாய ।
பா⁴க்³யக்ருʼதே । பே⁴ஷஜாய । பா⁴வகேஷ்டாய । ப⁴வோத்³ப⁴வாய ।
ப⁴வதாபஶமநாய । போ⁴க³வதே । பூ⁴தபா⁴வநாய । போ⁴ஜ்யப்ரதா³ய ।
ப்⁴ராந்திநாஶநாய । பா⁴நுமதே । பு⁴வநாஶ்ரயாய । பூ⁴ரிபோ⁴க³ப்ரதா³ய ।
ப⁴த்³ராய । ப⁴ஜநீயாய । பி⁴ஷக்³வராய । மஹாஸேநாய நம: । 660 ।

ௐ மஹோதா³ராய நம: । மஹாஶக்தயே । மஹாத்³பு⁴தாய மஹாத்³யுதயே । ।
மஹாபு³த்³த⁴யே । மஹாவீர்யாய । மஹோத்ஸாஹாய । மஹாப³லாய । மஹாபோ⁴கி³நே ।
மஹாமாயிநே । மேதா⁴விநே । மேக²லிநே । மஹதே । முநிஸ்துத்யாய ।
மஹாமாந்யாய । மஹாநந்தா³ய । மஹாயஶஸே । மஹோர்ஜிதாய । மாநநித⁴யே ।
மநோரத²ப²லப்ரதா³ய । மஹோத³யாய நம: । 680 ।

ௐ மஹாபுண்யாய நம: । மஹாப³லபராக்ரமாய । மாநதா³ய । மதிதா³ய ।
மாலிநே । முக்தாமாலாவிபூ⁴ஷிதாய । மநோஹராய । மஹாமுக்²யாய ।
மஹர்த்³த⁴யே । மூர்திமதே । முநயே । மஹோத்தமாய । மஹோபாயாய ।
மோக்ஷதா³ய । மங்க³ளப்ரதா³ய । முதா³கராய । முக்திதா³த்ரே । மஹாபோ⁴கா³ய ।
மஹோரகா³ய । யஶஸ்கராய நம: । 700 ।

ௐ யோக³யோநயே நம: । யோகீ³ஷ்டா²ய । யமிநாம் வராய । யஶஶ்விநே ।
யோக³புருஷாய । யோக்³யாய । யோக³நித⁴யே । யமிநே । யதிஸேவ்யாய ।
யோக³யுக்தாய । யோக³விதே³ । யோக³ஸித்³தி⁴தா³ய । யந்த்ராய । யந்த்ரிணே ।
யந்த்ரஜ்ஞாய । யந்த்ரவதே । யந்த்ரவாஹகாய । யாதநாரஹிதாய ।
யோகி³நே । யோகீ³ஶாய நம: । 720 ।

ௐ யோகி³நாம் வராய நம: । ரமணீயாய । ரம்யரூபாய । ரஸஜ்ஞாய ।
ரஸபா⁴வகாய । ரஞ்ஜநாய । ரஞ்ஜிதாய । ராகி³ணே । ருசிராய ।
ருத்³ரஸம்ப⁴வாய । ரணப்ரியாய । ரணோதா³ராய । ராக³த்³வேஷவிநாஶகாய ।
ரம்யார்சிருசிராய । ரம்யாய । ரூபலாவண்யவிக்³ரஹாய । ரத்நாங்க³த⁴ராய ।
ரத்நாபூ⁴ஷணாய । ரமணீயகாயாய । ருசிக்ருʼதே நம: । 740 ।

ௐ ரோசமாநாய நம: । ரஞ்ஜிதாய ரோக³நாஶநாய । ராஜீவாக்ஷாய ।
ராஜராஜாய । ரக்தமால்யாநுலேபநாய । ருʼக்³யஜுஸ்ஸாமஸம்ஸ்துத்யாய ।
ரஜஸ்ஸத்வகு³ணாந்விதாய । ரஜநீஶகலாரம்யாய । ரத்நகுண்ட³லமண்டி³தாய ।
ரத்நஸந்மௌலிஶோபா⁴ட்⁴யாய । ரணநந்மஞ்ஜீரபூ⁴ஷணாய । லோகைகநாதா²ய ।
லோகேஶாய । லலிதாய । லோகநாயகாய । லோகரக்ஷகாய । லோகஶிக்ஷாய ।
லோகலோசநரஞ்ஜிதாய । லாவண்யவிக்³ரஹாய நம: । 760 ।

ௐ லோகசூடா³மணயே நம: । லீலாவதே । லோகாத்⁴யக்ஷாய । லோகவந்த்³யாய ।
லோகோத்தரகு³ணாகராய । லோகப³ந்த⁴வே । லோகதா⁴த்ரே । லோகத்ரயமஹாஹிதாய ।
வரிஷ்டா²ய । வரதா³ய । வந்த்³யாய । விஶிஷ்டாய । விக்ரமாய ।
விப⁴வே । விபு³தா⁴க்³ரசராய । வஶ்யாய । விகல்பவர்ஜிதாய ।
விபாஶாய । விக³தாதங்காய । விசித்ராங்காய நம: । 780 ।

See Also  1000 Names Of Hanumat 2 In Kannada

ௐ விரோசநாய நம: । வித்³யாத⁴ராய । விஶுத்³தா⁴த்மநே । வேதா³ங்கா³ய ।
விபு³த⁴ப்ரியாய । வசஸ்கராய । வ்யாபகாய । விஜ்ஞாநிநே ।
விநயாந்விதாய । வித்³வத்தமாய । விரோத⁴க்⁴நாய । வீராய ।
விக³தராக³வதே । வீதபா⁴வாய । விநீதாத்மநே । வேத³க³ர்பா⁴ய ।
வஸுப்ரதா³ய । விஶ்வதீ³ப்தயே । விஶாலாக்ஷாய । விஜிதாத்மநே நம: । 800 ।

ௐ விபா⁴வநாய நம: । வேத³வேத்³யாய । விதே⁴யாத்மநே । வீததோ³ஷாய ।
வேத³விதே³ । விஶ்வகர்மணே । வீதப⁴யாய । வாகீ³ஶாய । வாஸவார்சிதாய ।
வீரத்⁴வம்ஸகாய । விஶ்வமூர்தயே । விஶ்வரூபாய । வராஸநாய ।
விஶிகா²ய । விஶாகா²ய । விமலாய । வாக்³மிநே । விது³ஷே । வேத³த⁴ராய ।
வடவே நம: । 820 ।

ௐ வீரசூடா³மணயே நம: । வீராய । வித்³யேஶாய । விபு³தா⁴ஶ்ரயாய ।
விஜயிநே । வேத்ரே । வரீயஸே । விரஜஸே । வஸவே । வீரக்⁴நாய ।
விஜ்வராய । வேத்³யாய । வேக³வதே । வீர்யவதே । வஶிநே । வரஶீலாய ।
வரகு³ணாய । விஶோகாய । வஜ்ரதா⁴ரகாய । ஶரஜந்மநே நம: । 840 ।

ௐ ஶக்தித⁴ராய நம: । ஶத்ருக்⁴நாய । ஶிகி²வாஹநாய । ஶ்ரீமதே ।
ஶிஷ்டாய । ஶுசஸே । ஶுத்³தா⁴ய । ஶாஶ்வதாய । ஶ்ருதிஸாக³ராய ।
ஶரண்யாய । ஶுப⁴தா³ய । ஶர்மணே । ஶிஷ்டஷ்டாய । ஶுப⁴லக்ஷணாய ।
ஶாந்தாய । ஶூலத⁴ராய । ஶ்ரேஷ்டாய । ஶுத்³தா⁴த்மநே । ஶங்கராய ।
ஶிவாய நம: । 860 ।

ௐ ஶிதிகண்டா²ய நம: । ஶூராய । ஶாந்திதா³ய । ஶோகநாஶநாய ।
ஷண்முகா²ய । ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்யுதாய । ஷட்சக்ரஸ்தா²ய ।
ஷடூ³ர்மிக்⁴நாய । ஷட³ங்க³ஶ்ருதிபாரகா³ய । ஷட்³பா⁴வரஹிதாய ।
ஷட்³கு³ணாய । ஷட்சா²ஸ்த்ரஸ்ம்ருʼதிபாரகா³ய । ஷட்³வர்க³தா³த்ரே ।
ஷட்³க்³ரீவாய । ஷட³ரிக்⁴நாய । ஷடா³ஶ்ரயாய । ஷட்கிரீடத⁴ராய
ஶ்ரீமதே । ஷடா³த⁴ராய । ஷட்க்ரமாய । ஷட்கோணமத்⁴யநிலயாய நம: । 880 ।

ௐ ஷண்ட⁴த்வபரிஹாரகாய நம: । ஸேநாந்யே । ஸுப⁴கா³ய । ஸ்கந்தா³ய ।
ஸுராநந்தா³ய । ஸந்தாம் க³தயே । ஸுப்³ரஹ்மண்யாய । ஸுராத்⁴யக்ஷாய ।
ஸர்வஜ்ஞாய । ஸர்வதா³ய । ஸுகி²நே । ஸுலபா⁴ய । ஸித்³தி⁴தா³ய । ஸௌம்யாய ।
ஸித்³தோ⁴தா³ய । । ஸித்³தே⁴ஶாய । ஸித்³தி⁴ஸாத⁴நாய । ஸித்³தா⁴ர்தா²ய ।
ஸித்³த⁴ஸங்கல்பாய । ஸித்³த⁴ஸாத⁴நாய । ஸுரேஶ்வராய நம: । 900 ।

ௐ ஸுபு⁴ஜாய நம: । ஸர்வத்³ருʼஶே । ஸாக்ஷிணே । ஸுப்ரஸாதா³ய । ஸநாதநாய ।
ஸுதா⁴பதயே । ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிஷே । ஸ்வயம்பு⁴வே । ஸர்வதோமுகா²ய ।
ஸமர்தா²ய । ஸமக்ஷிணே । ஸத்க்ருʼதயே ஸத்க்ருʼததே । । ஸூக்ஷ்மாய ।
ஸுகோ⁴ஷாய । ஸுக²தா³ய । ஸுஹ்ருʼதே³ । ஸுப்ரஸந்நாய । ஸுரஶ்ரேஷ்டா²ய ।
ஸுரஶீலாய । ஸத்யஸாத⁴காய । ஸம்பா⁴வ்யாய நம: । 920 ।

ௐ ஸுமநஸே நம: । ஸேவ்யாய । ஸகலாக³மபாரகா³ய ।
ஸுவ்யக்தாய । ஸச்சிதா³நந்தா³ய । ஸுவீராய । ஸுஜநாஶ்ரயாய ।
ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நாய । ஸத்யத⁴ர்மபராயணாய । ஸர்வதே³வமயாய ।
ஸத்யாய । ஸதா³ம்ருʼஷ்டாந்நதா³யகாய । ஸுதா⁴பாய । ஸுமதயே । ஸத்யாய ।
ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶகாய । ஸர்வது:³க²ப்ரஶமநாய । ஸுகுமாராய ।
ஸுலோசநாய । ஸுக்³ரீவாய நம: । 940 ।

ௐ ஸுத்⁴ருʼதயே நம: । ஸாராய । ஸுராராத்⁴யாய । ஸுவிக்ரமாய ।
ஸுராரிக்⁴நாய । ஸ்வர்ணவர்ணாய । ஸர்பராஜாய । ஸுதா³ஶுசயே ।
ஸப்தார்சிர்பு⁴வே । ஸுக²தா³ய । ஸர்வயுத்³த⁴விஶாரதா³ய ।
ஹஸ்திசர்மாம்ப³ரஸுதாய । ஹஸ்திவாஹநஸேவிதாய ।
ஹஸ்தசித்ராயுத⁴த⁴ராய । ஹதாகா⁴ய । ஹஸிதாநநாய । ஹேமபூ⁴ஷாய ।
ஹரித்³வர்ணாய । ஹ்ருʼஷ்டிதா³ய । ஹ்ருʼஷ்டிவர்த⁴நாய நம: । 960 ।

ௐ ஹேலாத்³ரிபி⁴யே நம: । ஹம்ஸரூபாய । ஹுங்காரஹதகில்பி³ஷாய ।
ஹிமாத்³ரிஜாதநுப⁴வாய । ஹரிகேஶாய । ஹிரண்யமயாய । ஹ்ருʼத்³யாய ।
ஹ்ருʼஷ்டாய । ஹரிஸகா²ய । ஹம்ஸக³தயே । ஹம்ஸாய । ஹவிஷே ।
ஹிரண்யவர்ணாய । ஹிதக்ருʼதே । ஹர்ஷதா³ய । ஹேமபூ⁴ஷணாய ।
ஹரிப்ரியாய । ஹிதகராய । ஹதபாபாய । ஹரோத்³ப⁴வாய நம: । 980 ।

ௐ க்ஷேமதா³ய । க்ஷேமக்ருʼதே । க்ஷேம்யாய । க்ஷேத்ரஜ்ஞாய ।
க்ஷாமவர்ஜிதாய । க்ஷேத்ரபாலாய । க்ஷமாத⁴ராய ।
க்ஷேமக்ஷேத்ராய । க்ஷமாகராய । க்ஷுத்³ரக்⁴நாய ।
க்ஷாந்திதா³ய । க்ஷேமாய । க்ஷிதிபூ⁴ஷாய । க்ஷமாஶ்ரயாய ।
க்ஷாலிதாகா⁴ய । க்ஷிதித⁴ராய । க்ஷீணஸாரரக்ஷணேக்ஷணாய ।
க்ஷணப⁴ங்கு³ரஸந்நத்³த⁴க⁴நஶோபி⁴கபர்த³காய ।
க்ஷிதிப்⁴ருʼந்நாத²தநயாமுக²பங்கஜபா⁴ஸ்கராய । ஶ்ரீகு³ஹாய நம: । 1000 ।

அதோ⁴முக²பூஜநம் ஸம்புர்ணம் ।
இதி ஷண்முக²ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ।
ௐ ஶரவணப⁴வாய நம: ।
ௐ தத்ஸத் ப்³ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Sri Shanmukha 6 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu