1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In Telugu

॥ Shanmukha Sahasranamavali 6 Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీషణ్ముఖ అథవా అధోముఖసహస్రనామావలిః ౬ ॥

ఓం శ్రీగణేశాయ నమః ।

అధోముఖపూజా ।
అకారాది క్షకారాన్తా ।
ఓం అచిన్త్య శక్తయే నమః । అనఘాయ । అక్షోభ్యాయ । అపరాజితాయ ।
అనాథవత్సలాయ । అమోఘాయ । అశోకాయ । అజరాయ । అభయాయ । అత్యుదారాయ ।
అఘహరాయ । అగ్రగణ్యాయ । అద్రిజాసుతాయ । అనన్తమహిమ్నే । అపరాయ ।
అనన్తసౌఖ్యదాయ । అన్నదాయ । అవ్యయాయ । అనుత్తమాయ । అక్షయాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం అనాదయే నమః । అప్రమేయాయ । అక్షరాయ । అచ్యుతాయ । అకల్మషాయ ।
అభిరామాయ । అగ్రధుర్యాయ । అమితవిక్రమాయ । అతులాయ । అమృతాయ ।
అఘోరాయ । అనన్తవిక్రమాయ । అనాథనాథాయ । అమలాయ । అప్రమత్తాయ ।
అమరప్రభవే । అరిన్దమాయ । అఖిలాధారాయ । అణిమాదిగుణాయ ।
అగరణ్యే నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం అచఞ్చలాయ నమః । అమరస్తుత్యాయ । అకలఙ్కాయ । అమితాశనాయ ।
అగ్నిభువే । అనవద్యాఙ్గాయ । అద్భుతాయ । అభీష్టదాయకాయ ।
అతీన్ద్రియాయ । అమేయాత్మనే । అదృశ్యాయ । అవ్యక్తలక్షణాయ ।
ఆపద్వినాశకాయ । ఆర్యాయ । ఆఢ్యాయ । ఆగమసంస్తుతాయ ।
ఆర్తసంరక్షణాయ । ఆద్యాయ । ఆనన్దాయ । ఆర్యసేవితాయ నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం ఆశ్రితేష్టార్థవరదాయ నమః । ఆనన్దినే । ఆర్తఫలప్రదాయ ।
ఆశ్చర్యరూపాయ । ఆనన్దాయ । ఆపన్నార్తివినాశనాయ ।
ఇభవక్త్రానుజాయ । ఇష్టాయ । ఇభాసురహరాత్మజాయ ।
ఇతిహాసస్తుతిశ్రుత్యాయ శ్రుతిస్తుత్యాయ ।। ఇన్ద్రభోగఫలప్రదాయ ।
ఇష్టాపూర్తిర్త ।ఫలప్రాప్తయే । ఇష్టేష్టవరదాయకాయ ।
ఇహాముత్రేష్టఫలదాయ । ఇష్టదాయ । ఇన్ద్రవన్దితాయ । ఈడనీయాయ ।
ఈశపుత్రాయ । ఈప్సితార్థప్రదాయకాయ । ఈతిహరాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం ఈడ్యాయ నమః । ఈషణాత్రయవర్జితాయ । ఉదారకీర్తయే । ఉద్యోగినే ।
ఉత్కృష్టాయ । ఉరుపరాక్రమాయ । ఉత్కృష్టశక్తయే । ఉత్సాహాయ ।
ఉదారాయ । ఉత్సవప్రియాయ । ఉజ్జృమ్భాయ । ఉద్భవాయ । ఉగ్రాయ ।
ఉదగ్రాయ । ఉగ్రలోచనాయ । ఉన్మత్తాయ । ఉష్ణశమనాయ ।
ఉద్వేగఘ్నాయ । ఉరగేశ్వరాయ । ఉరుప్రభావాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥
ఉదీర్ణాయ నమః । ఉమాసూనవే । ఉదారధియే । ఊర్ధ్వరేతస్సుతాయ ।
ఊర్ధ్వగతిదాయకాయ । ఊర్జపాలకాయ । ఊర్జితాయ । ఊర్ధ్వగాయ ।
ఊర్ధ్వాయ । ఊర్ధ్వలోకైకనాయకాయ । ఊర్జస్వతే । ఊర్జితోదారాయ ।
ఊర్జితోర్జితశాసనాయ । ఋజుకరాయ । ఋజురూపాయ ।
ఋషిదేవగణస్తుత్యాయ । ఋణత్రయవిమోచనాయ ।
ఋతుభరాయ । ఋజుప్రీతాయ నమః । ౧౨౦ ।

ఓం ఋషభాయ నమః । ఋద్ధిదేవాయ । ఋచే । లులితోదారకాయ ।
లులితభవప్రాశప్రభఞ్జనాయ । ఏణాఙ్కధరసత్పుత్రాయ ।
ఏకస్మై । ఏనౌఘనాశనాయ । ఐశ్వర్యదాయ । ఐన్ద్రభోగినే ।
ఐన్ద్రీహాయ । ఐన్ద్రీవిభూతయే । ఓజస్వినే । ఔషధిస్థానాయ ।
ఓజోదాయ । ఓదనప్రియాయ । ఔదార్యశీలాయ । ఔమేయాయ । ఔగ్రాయ ।
ఔన్నత్యదాయకాయ నమః । ౧౪౦ ।

ఓం ఔదార్యాయ నమః । ఔషధకారాయ । ఔషధాయ । ఔషధకరాయ ।
అశుమ్మతే । అశుమ్మాలాఢ్యాయ । అమ్బికాతనయాయ । అన్నదాయ ।
అన్ధకారిసుతాయ । అన్ధత్వహారిణే । అమ్బుజలోచనాయ । అస్తమాయాయ । అస్పష్టాయ ।
అమరాధీశాయ । అస్తోకపుణ్యదాయ । అస్తామిత్రాయ । అస్తరూపాయ ।
అస్ఖలత్సుగతిదాయకాయ । కార్తికేయాయ । కామరూపాయ నమః । ౧౬౦ ।

ఓం కుమారాయ నమః । క్రౌఞ్చదారణాయ । కామదాయ । కారణాయ । కామ్యాయ ।
కమనీయాయ । కృపాకరాయ । కాఞ్చనాభాయ । కాన్తిముక్తాయ । కామినే ।
కామప్రదాయ । కవయే । కీర్తికృతే । కుక్కుటధరాయ । కూటస్థాయ ।
కువలయేక్షణాయ । కుఙ్కుమాఙ్గాయ । క్లమహరాయ । కుశలాయ ।
కుక్కుటధ్వజాయ నమః । ౧౮౦ ।

ఓం కృశానుసమ్భావాయ నమః । క్రూరాయ । క్రూరఘ్నాయ । కలితాపహృతే ।
కామరూపాయ । కల్పతరవే । కాన్తాయ । కామిదాయకాయ । కల్యాణకృతే ।
క్లేశనాశనాయ । కృపాలవే । కరుణాకరాయ । కలుషఘ్నాయ ।
క్రియాశక్తయే । కఠోరాయ । కవచినే । కువినే । కోమలాఙ్గాయ ।
కుశప్రీతాయ । కుత్సితఘ్నాయ నమః । ౨౦౦ ।

ఓం కలాధరాయ నమః । ఖ్యాతాయ । ఖేటతరాయ । ఖడగినే । ఖట్వాఙ్గినే ।
ఖలనిగ్రహాయ । ఖ్యాతిప్రదాయ । ఖేచరేశాయ । ఖ్యాతేహాయ ।
ఖేచరస్తుతాయ । ఖరతాపహరాయ । ఖస్థాయ । ఖేచరాయ ।
ఖేచరాశ్రయాయ । ఖణ్డేన్దుమౌలితనయాయ । ఖేలాయ । ఖేచరపాలాయ ।
ఖస్థలాయ । ఖణ్డితార్కాయ । ఖేచరీజనపూజితాయ నమః । ౨౨౦ ।

ఓం గాఙ్గేయాయ నమః । గిరిజాపుత్రాయ । గణనాథానుజాయ । గుహాయ । గోప్త్రే ।
గీర్వాణ సంసేవ్యాయ । గుణాతీతాయ । గుహాశ్రయాయ । గతిప్రదాయ ।
గుణనిధయే । గమ్భీరాయ । గిరిజాత్మజాయ । గూఢరూపాయ । గదాహరాయ ।
గుణాధీశాయ । గుణాగ్రణ్యే । గోధరాయ । గహనాయ । గుప్తాయ ।
గర్వఘ్నాయ నమః । ౨౪౦ । గుణవర్ధనాయ నమః । గుహ్యాయ । గుణజ్ఞాయ ।
గీతజ్ఞాయ । గతాతఙ్కాయ । గుణాశ్రయాయ । గద్యపద్యప్రియాయ ।
గుణ్యాయ । గోస్తుతాయ । గగనేచరాయ । గణనీయ చరిత్రాయ ।
గతక్లేశాయ । గుణార్ణవాయ । ఘూర్ణితాక్షాయ । ఘృణానిధయే ।
ఘనగమ్భీరఘోషణాయ । ఘణ్టానాదప్రియాయ । ఘోరాఘౌఘనాశనాయ ।
ఘనప్రియాయ । ఘనానన్దాయ నమః । ౨౬౦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Valli – Sahasranamavali Stotram In Malayalam

ఓం ఘర్మహన్త్రే నమః । ఘ్రుణావతే । ఘృష్టిపాలకాయ ।
ఘృణినే । ఘ్రుణాకారాయ । ఘోషాయ । ఘోరదైత్యప్రహారకాయ ।
ఘటితైశ్వర్యసన్దోహాయ । ఘనార్థినే । ఘనవిక్రమాయ ।
చిత్రకృతే । చిత్రవర్ణాయ । చఞ్చలాయ । చపలద్యుతయే ।
చిన్మయాయ । చిత్స్వరూపాయ । చిదానన్దాయ । చిరన్తనాయ ।
చిత్రచేలాయ । చిత్రధరాయ నమః । ౨౮౦ ।

ఓం చిన్తనీయాయ నమః । చమత్కృతయే । చోరఘ్నాయ । చతురాయ ।
చారవే । చామీకరవిభూషణాయ । చన్ద్రార్కకోటిసదృశాయ ।
చన్ద్రమౌలితనూభవాయ । ఛాదితాఙ్గాయ । ఛద్మహన్త్రే ।
ఛేదితాఖిలపాతకాయ । ఛేదీకృతతమః క్లేశాయ ।
ఛత్రీకృతమహాయశసే । ఛాదితాశేషసన్తాపాయ ।
ఛరితామృతసాగరాయ । ఛన్నత్రైగుణ్యరూపాయ । ఛాతేహాయ ।
ఛిన్నసంశయాయ । ఛన్దోమయాయ । ఛన్దోగామినే నమః । ౩౦౦ ।

ఓం ఛవిచ్ఛదాయ నమః । జగద్ధితాయ । జగత్పూజ్యాయ । జగజ్జ్యేష్ఠాయ ।
జగన్మయాయ । జనకాయ । జాహ్నవీసూనవే । జితామిత్రాయ । జగద్గురవే ।
జయినే । జితేన్ద్రియాయ । జైత్రాయ । జరామరణవర్జితాయ ।
జ్యోతిర్మయాయ । జగన్నాథాయ । జగజ్జీవాయ । జనాశ్రయాయ ।
జగద్వన్ద్యాయ । జగచ్ఛ్రేష్ఠాయ । జితక్లేశాయ నమః । ౩౨౦ ।

ఓం జగద్విభవే నమః । జగత్సేవ్యాయ । జగత్కర్త్రే ।
జగత్సాక్షిణే । జగత్ప్రియాయ । జమ్భారివన్ద్యాయ । జయదాయ ।
జగజ్జనమనోహరాయ । జగజాడ్యాపహారకాయ । జగదానన్దజనకాయ ।
జపాకుసుమసఙ్కాశాయ । జనలోచనశోభనాయ । జనేశ్వరాయ ।
జగద్వన్ద్యాయ । జనజన్మసనిబర్హణాయ । జయదాయ । జన్తుతాపఘ్నాయ ।
జితదైత్యమహావ్రజాయ । జితాయ । జితక్రోధాయ నమః । ౩౪౦ ।

ఓం జితదమ్భాయ నమః । జనప్రియాయ । ఝఞ్ఝానిలమహావేగాయ ।
ఝరితాశేషపాతకాయ । ఝర్ఝరీకృతదైత్యౌఘాయ ।
ఝల్లరీవాద్యసుప్రియాయ । జ్ఞానమూర్తయే । జ్ఞానగమ్యాయ । జ్ఞానినే ।
జ్ఞానమహానిధయే । టఙ్కారనిత్యవిభవాయ । టఙ్కితాఖిలలోకాయ ।
టఙ్కితైనస్తమోరవయే । డమ్భరప్రభవే । డమ్భాయ ।
డమడ్డమరుకప్రియాయ । డమరోత్కటజాణ్డజాయ । ఢక్కానాదప్రియాయ ।
ఢు ।లులితాసురసదలాయ । ఢాకితామరసన్దోహాయ నమః । ౩౬౦ ।

ఓం దుణ్డివిఘ్నేశ్వరానుజాయ నమః । తత్వజ్ఞాయ । తత్వగాయ । తీవ్రాయ ।
తపోరూపాయ । తపోమయాయ । త్రయీమయాయ । త్రికాలజ్ఞాయ । త్రిమూర్తయే ।
త్రిగుణాత్మకాయ । త్రిదశేశాయ । తారకారయే । తాపఘ్నాయ ।
తాపసప్రియాయ । తుష్టిదాయ । తుష్టికృతే । తీక్ష్ణాయ । తపోరూపాయ ।
త్రికాలవిదే । స్తోత్రే నమః । ౩౮౦ ।

ఓం స్తవ్యాయ నమః । స్తవప్రీతాయ । స్తుతయే । స్తోత్రాయ । స్తుతిప్రియాయ ।
స్థితాయ । స్థాయినే । స్థాపకాయ । స్థూలసూక్షమప్రదర్శకాయ ।
స్థవిష్టాయ । స్థవిరాయ । స్థూలాయ । స్థానదాయ । స్థైర్యాయ । స్థిరాయ ।
దాన్తాయ । దయాపరాయ । దాత్రే । దురితఘ్నాయ । దురాసదాయ నమః । ౪౦౦ ।

ఓం దర్శనీయాయ నమః । దయాసారాయ । దేవదేవాయ । దయానిధయే ।
దురాధర్షాయ । దుర్విగాహ్యాయ । దక్షాయ । దర్పణశోభితాయ । దుర్ధరాయ ।
దానశీలాయ । ద్వాదశాక్షరాయ । ద్విషడ్భుజాయ । ద్విషడ్కర్ణాయ ।
ద్విషడ్భ్రూభఙ్గాయ । దీనసన్తాపనాశనాయ । దన్దశూకేశ్వరాయ ।
దేవాయ । దివ్యాయ । దివ్యాకృతయే । దమాయ నమః । ౪౨౦ ।

ఓం దీర్ఘవృత్తాయ నమః । దీర్ఘబాహవే । దీర్ఘదృష్టయే । దివస్పతయే ।
దణ్డాయ । దమయిత్రే । దర్పాయ । దేవసింహాయ । దృఢవ్రతాయ ।
దుర్లభాయ । దుర్గమాయ । దీప్తాయ । దుష్ప్రేక్షాయ । దివ్యమణ్డనాయ ।
దురోదరఘ్నాయ । దుఃఖఘ్నాయ । దుష్టారిఘ్నాయ । దిశామ్పతయే ।
దుర్జయాయ । దేవసేనేశాయ నమః । ౪౪౦ ।

ఓం దుర్జ్ఞేయాయ । దురతిక్రమాయ । దమ్భాయ । దృప్తాయ । దేవర్షయే ।
దైవజ్ఞాయ । దైవచిన్తకాయ । ధురన్ధరాయ । ధర్మపరాయ ।
ధనదాయ । ధృతివర్ధనాయ । ధర్మేశాయ । ధర్మశాస్త్రజ్ఞాయ ।
ధన్వినే । ధర్మపరాయణాయ । ధనాధ్యక్షాయ । ధనపతయే ।
ధృతిమతే । ధృతిత ।కిల్బిషాయ । ధర్మహేతవే నమః । ౪౬౦ ।

ఓం ధర్మశూరాయ । ధర్మకృతే । ధర్మవిదే । ధ్రువాయ । ధాత్రే ।
ధీమతే । ధర్మచారినే । ధన్యాయ । ధుర్యాయ । ధృతవ్రతాయ ।
నిత్యోత్సవాయ । నిత్యతృప్తాయ । నిశ్చలాత్మకాయ । నిరవద్యాయ ।
నిరాకారాయ । నిష్కలఙ్కాయ । నిరఞ్జనాయ । నిర్మయాయ । నిర్మనిమేషాయ ।
నిరహఙ్కారాయ । నిమోహాయ నమః । ౪౮౦ ।

ఓం నిరుపద్రవాయ నమః । నిత్యానన్దాయ । నిరాతఙ్కాయ । నిష్ప్రపఞ్చాయ ।
నిరామయాయ । నిరవద్యాయ । నిరీహాయ । నిర్ద్వన్ద్వాయ । నిర్మలాత్మకాయ ।
నిత్యానన్దాయ । నిర్జరేశాయ । నిస్సఙ్గాయ । నిగమస్తుతాయ ।
నిష్కణ్టకాయ । నిరాలమ్బాయ । నిష్ప్రత్యూహాయ । నిజోద్భవాయ ।
నిత్యాయ । నియమకల్యాణాయ । నిర్వికల్పాయ నమః । ౫౦౦ ।

ఓం నిరాశ్రయాయ నమః । నేత్రే । నిధయే । నైకరూపాయ । నిరాకారాయ ।
నదీసుతాయ । పులిన్దకన్యారమణాయ । పురజితే । పరమప్రియాయ ।
ప్రత్యక్షమూర్తయే । ప్రత్యక్షాయ । పరేశాయ । పూర్ణపుణ్యాయ ।
పుణ్యకారాయ । పుణ్యరూపాయ । పుణ్యాయ । పుణ్యపరాయణాయ । పుణ్యోదయాయ ।
పరస్మైతిజ్యోతిషే । పుణ్యకృతే నమః । ౫౨౦ ।

See Also  1000 Names Of Sri Sharada – Sahasranama Stotram In Malayalam

ఓం పుణ్యవర్ధనాయ నమః । పరానన్దాయ । పరతరాయ । పుణ్యకీర్తయే ।
పురాతనాయ । ప్రసన్నరూపాయ । ప్రాణేశాయ । పన్నగాయ । పవనాశనాయ ।
ప్రణతార్తిహరాయ । పూర్ణాయ । పార్వతీనన్దనాయ । ప్రభవే ।
పూతాత్మనే । పురుషాయ । ప్రాణాయ । ప్రభవాయ । పురుషోత్తమాయ ।
ప్రసన్నాయ । పరమస్పష్టాయ నమః । ౫౪౦ ।

ఓం పటవే నమః । పరిబృఢాయ । పరాయ । పరమాత్మనే । పరబ్రహ్మణే ।
పరార్థాయ । ప్రియదర్శనాయ । పవిత్రాయ । పుష్టిదాయ । పూర్తయే ।
పిఙ్గలాయ । పుష్టివర్ధనాయ । పాపహారిణే । పాశధరాయ ।
ప్రమత్తాసురశిక్షకాయ । పావనాయ । పావకాయ । పూజ్యాయ ।
పూర్ణానన్దాయ । పరాత్పరాయ నమః । ౫౬౦ ।

ఓం పుష్కలాయ నమః । ప్రవరాయ । పూర్వాయ । పితృభక్తాయ । పురోగమాయ ।
ప్రాణదాయ । ప్రాణిజనకాయ । ప్రదిష్టాయ । పావకోద్భవాయ ।
పరబ్రహ్మస్వరూపాయ । పరమేశ్వర్యకారణాయ । పరార్థదాయ । పరహితాయ ।
పుష్టికరాయ । ప్రకాశాత్మనే । ప్రతాపవతే । ప్రజ్ఞాపరాయ ।
ప్రకృష్టార్థాయ । పృథవే । పృథుపరాక్రమాయ నమః । ౫౮౦ ।

ఓం ఫణీశ్వరాయ నమః । ఫణివరాయ । ఫణాఫణివిభూషణాయ ।
ఫలదాయ । ఫలహస్తాయ । ఫుల్లామ్బుజవిలోచనాయ ।
ఫటచ్ఛటాశ ।మితపాపౌఘాయ । ఫణిలోకవిభూషణాయ ।
బాహులేయాయ । బృహద్రూపాయ । బలిష్ఠాయ । బలవతే । బలినే ।
బ్రహ్మేశవిష్ణురూపాయ । బుద్ధయే । బుద్ధిమతాంవరాయ । బాలరూపాయ ।
బృహద్గర్భాయ । బ్రహ్మచారిణే । బుధప్రియాయ నమః । ౬౦౦ ।

ఓం బహుశ్రుతాయ నమః । బహుమతాయ । బ్రహ్మణ్యాయ । బ్రాహ్మణప్రియాయ ।
బలప్రమథనాయ । బ్రహ్మణే । బ్రహ్మరూపాయ । బహుప్రదాయ ।
బృహద్బానుతనూద్భవాయ । బృహత్సేనాయ । బిలేశయాయ । బహుబాహవే ।
బలశ్రీమతే । బహుదైత్యవినాశనాయ । బిలద్వారాన్తరాలస్థాయ ।
బృహచ్ఛక్తిధనుర్ధరాయ । బాలార్కద్యుతిమతే । బాలాయ ।
బృహద్వససే । బృహత్తనవే నమః । ౬౨౦ ।

ఓం భవ్యాయ నమః । బోగీశ్వరాయ । భావ్యాయ । భవనాశనాయ ।
భవప్రియాయ । భక్తిగమ్యాయ । భయహరాయ । భావజ్ఞాయ ।
భక్తసుప్రియాయ । భుక్తిముక్తిప్రదాయ । భోగినే । భగవతే ।
భాగ్యవర్ధనాయ । భ్రాజిష్ణవే । భావనాయ । భర్త్రే । భీమాయ ।
భీమపరాక్రమాయ । భూతిదాయ । భూతికృతే నమః । ౬౪౦ ।

ఓం భోక్త్రే నమః । భూతాత్మనే । భువనేశ్వరాయ । భావకాయ ।
భాగ్యకృతే । భేషజాయ । భావకేష్టాయ । భవోద్భవాయ ।
భవతాపశమనాయ । భోగవతే । భూతభావనాయ । భోజ్యప్రదాయ ।
భ్రాన్తినాశనాయ । భానుమతే । భువనాశ్రయాయ । భూరిభోగప్రదాయ ।
భద్రాయ । భజనీయాయ । భిషగ్వరాయ । మహాసేనాయ నమః । ౬౬౦ ।

ఓం మహోదారాయ నమః । మహాశక్తయే । మహాద్భుతాయ మహాద్యుతయే । ।
మహాబుద్ధయే । మహావీర్యాయ । మహోత్సాహాయ । మహాబలాయ । మహాభోగినే ।
మహామాయినే । మేధావినే । మేఖలినే । మహతే । మునిస్తుత్యాయ ।
మహామాన్యాయ । మహానన్దాయ । మహాయశసే । మహోర్జితాయ । మాననిధయే ।
మనోరథఫలప్రదాయ । మహోదయాయ నమః । ౬౮౦ ।

ఓం మహాపుణ్యాయ నమః । మహాబలపరాక్రమాయ । మానదాయ । మతిదాయ ।
మాలినే । ముక్తామాలావిభూషితాయ । మనోహరాయ । మహాముఖ్యాయ ।
మహర్ద్ధయే । మూర్తిమతే । మునయే । మహోత్తమాయ । మహోపాయాయ ।
మోక్షదాయ । మఙ్గలప్రదాయ । ముదాకరాయ । ముక్తిదాత్రే । మహాభోగాయ ।
మహోరగాయ । యశస్కరాయ నమః । ౭౦౦ ।

ఓం యోగయోనయే నమః । యోగీష్ఠాయ । యమినాం వరాయ । యశశ్వినే ।
యోగపురుషాయ । యోగ్యాయ । యోగనిధయే । యమినే । యతిసేవ్యాయ ।
యోగయుక్తాయ । యోగవిదే । యోగసిద్ధిదాయ । యన్త్రాయ । యన్త్రిణే ।
యన్త్రజ్ఞాయ । యన్త్రవతే । యన్త్రవాహకాయ । యాతనారహితాయ ।
యోగినే । యోగీశాయ నమః । ౭౨౦ ।

ఓం యోగినాం వరాయ నమః । రమణీయాయ । రమ్యరూపాయ । రసజ్ఞాయ ।
రసభావకాయ । రఞ్జనాయ । రఞ్జితాయ । రాగిణే । రుచిరాయ ।
రుద్రసమ్భవాయ । రణప్రియాయ । రణోదారాయ । రాగద్వేషవినాశకాయ ।
రమ్యార్చిరుచిరాయ । రమ్యాయ । రూపలావణ్యవిగ్రహాయ । రత్నాఙ్గధరాయ ।
రత్నాభూషణాయ । రమణీయకాయాయ । రుచికృతే నమః । ౭౪౦ ।

ఓం రోచమానాయ నమః । రఞ్జితాయ రోగనాశనాయ । రాజీవాక్షాయ ।
రాజరాజాయ । రక్తమాల్యానులేపనాయ । ఋగ్యజుస్సామసంస్తుత్యాయ ।
రజస్సత్వగుణాన్వితాయ । రజనీశకలారమ్యాయ । రత్నకుణ్డలమణ్డితాయ ।
రత్నసన్మౌలిశోభాఢ్యాయ । రణనన్మఞ్జీరభూషణాయ । లోకైకనాథాయ ।
లోకేశాయ । లలితాయ । లోకనాయకాయ । లోకరక్షకాయ । లోకశిక్షాయ ।
లోకలోచనరఞ్జితాయ । లావణ్యవిగ్రహాయ నమః । ౭౬౦ ।

ఓం లోకచూడామణయే నమః । లీలావతే । లోకాధ్యక్షాయ । లోకవన్ద్యాయ ।
లోకోత్తరగుణాకరాయ । లోకబన్ధవే । లోకధాత్రే । లోకత్రయమహాహితాయ ।
వరిష్ఠాయ । వరదాయ । వన్ద్యాయ । విశిష్టాయ । విక్రమాయ ।
విభవే । విబుధాగ్రచరాయ । వశ్యాయ । వికల్పవర్జితాయ ।
విపాశాయ । విగతాతఙ్కాయ । విచిత్రాఙ్కాయ నమః । ౭౮౦ ।

See Also  Shri Dandayudhapani Swamy Ashtakam In Telugu

ఓం విరోచనాయ నమః । విద్యాధరాయ । విశుద్ధాత్మనే । వేదాఙ్గాయ ।
విబుధప్రియాయ । వచస్కరాయ । వ్యాపకాయ । విజ్ఞానినే ।
వినయాన్వితాయ । విద్వత్తమాయ । విరోధఘ్నాయ । వీరాయ ।
విగతరాగవతే । వీతభావాయ । వినీతాత్మనే । వేదగర్భాయ ।
వసుప్రదాయ । విశ్వదీప్తయే । విశాలాక్షాయ । విజితాత్మనే నమః । ౮౦౦ ।

ఓం విభావనాయ నమః । వేదవేద్యాయ । విధేయాత్మనే । వీతదోషాయ ।
వేదవిదే । విశ్వకర్మణే । వీతభయాయ । వాగీశాయ । వాసవార్చితాయ ।
వీరధ్వంసకాయ । విశ్వమూర్తయే । విశ్వరూపాయ । వరాసనాయ ।
విశిఖాయ । విశాఖాయ । విమలాయ । వాగ్మినే । విదుషే । వేదధరాయ ।
వటవే నమః । ౮౨౦ ।

ఓం వీరచూడామణయే నమః । వీరాయ । విద్యేశాయ । విబుధాశ్రయాయ ।
విజయినే । వేత్రే । వరీయసే । విరజసే । వసవే । వీరఘ్నాయ ।
విజ్వరాయ । వేద్యాయ । వేగవతే । వీర్యవతే । వశినే । వరశీలాయ ।
వరగుణాయ । విశోకాయ । వజ్రధారకాయ । శరజన్మనే నమః । ౮౪౦ ।

ఓం శక్తిధరాయ నమః । శత్రుఘ్నాయ । శిఖివాహనాయ । శ్రీమతే ।
శిష్టాయ । శుచసే । శుద్ధాయ । శాశ్వతాయ । శ్రుతిసాగరాయ ।
శరణ్యాయ । శుభదాయ । శర్మణే । శిష్టష్టాయ । శుభలక్షణాయ ।
శాన్తాయ । శూలధరాయ । శ్రేష్టాయ । శుద్ధాత్మనే । శఙ్కరాయ ।
శివాయ నమః । ౮౬౦ ।

ఓం శితికణ్ఠాయ నమః । శూరాయ । శాన్తిదాయ । శోకనాశనాయ ।
షణ్ముఖాయ । షడ్గుణైశ్వర్యసంయుతాయ । షట్చక్రస్థాయ ।
షడూర్మిఘ్నాయ । షడఙ్గశ్రుతిపారగాయ । షడ్భావరహితాయ ।
షడ్గుణాయ । షట్ఛాస్త్రస్మృతిపారగాయ । షడ్వర్గదాత్రే ।
షడ్గ్రీవాయ । షడరిఘ్నాయ । షడాశ్రయాయ । షట్కిరీటధరాయ
శ్రీమతే । షడాధరాయ । షట్క్రమాయ । షట్కోణమధ్యనిలయాయ నమః । ౮౮౦ ।

ఓం షణ్ఢత్వపరిహారకాయ నమః । సేనాన్యే । సుభగాయ । స్కన్దాయ ।
సురానన్దాయ । సన్తాం గతయే । సుబ్రహ్మణ్యాయ । సురాధ్యక్షాయ ।
సర్వజ్ఞాయ । సర్వదాయ । సుఖినే । సులభాయ । సిద్ధిదాయ । సౌమ్యాయ ।
సిద్ధోదాయ । । సిద్ధేశాయ । సిద్ధిసాధనాయ । సిద్ధార్థాయ ।
సిద్ధసఙ్కల్పాయ । సిద్ధసాధనాయ । సురేశ్వరాయ నమః । ౯౦౦ ।

ఓం సుభుజాయ నమః । సర్వదృశే । సాక్షిణే । సుప్రసాదాయ । సనాతనాయ ।
సుధాపతయే । స్వయఞ్జ్యోతిషే । స్వయమ్భువే । సర్వతోముఖాయ ।
సమర్థాయ । సమక్షిణే । సత్కృతయే సత్కృతతే । । సూక్ష్మాయ ।
సుఘోషాయ । సుఖదాయ । సుహృదే । సుప్రసన్నాయ । సురశ్రేష్ఠాయ ।
సురశీలాయ । సత్యసాధకాయ । సమ్భావ్యాయ నమః । ౯౨౦ ।

ఓం సుమనసే నమః । సేవ్యాయ । సకలాగమపారగాయ ।
సువ్యక్తాయ । సచ్చిదానన్దాయ । సువీరాయ । సుజనాశ్రయాయ ।
సర్వలక్షణసమ్పన్నాయ । సత్యధర్మపరాయణాయ । సర్వదేవమయాయ ।
సత్యాయ । సదామృష్టాన్నదాయకాయ । సుధాపాయ । సుమతయే । సత్యాయ ।
సర్వవిఘ్నవినాశకాయ । సర్వదుఃఖప్రశమనాయ । సుకుమారాయ ।
సులోచనాయ । సుగ్రీవాయ నమః । ౯౪౦ ।

ఓం సుధృతయే నమః । సారాయ । సురారాధ్యాయ । సువిక్రమాయ ।
సురారిఘ్నాయ । స్వర్ణవర్ణాయ । సర్పరాజాయ । సుదాశుచయే ।
సప్తార్చిర్భువే । సుఖదాయ । సర్వయుద్ధవిశారదాయ ।
హస్తిచర్మామ్బరసుతాయ । హస్తివాహనసేవితాయ ।
హస్తచిత్రాయుధధరాయ । హతాఘాయ । హసితాననాయ । హేమభూషాయ ।
హరిద్వర్ణాయ । హృష్టిదాయ । హృష్టివర్ధనాయ నమః । ౯౬౦ ।

ఓం హేలాద్రిభియే నమః । హంసరూపాయ । హుఙ్కారహతకిల్బిషాయ ।
హిమాద్రిజాతనుభవాయ । హరికేశాయ । హిరణ్యమయాయ । హృద్యాయ ।
హృష్టాయ । హరిసఖాయ । హంసగతయే । హంసాయ । హవిషే ।
హిరణ్యవర్ణాయ । హితకృతే । హర్షదాయ । హేమభూషణాయ ।
హరిప్రియాయ । హితకరాయ । హతపాపాయ । హరోద్భవాయ నమః । ౯౮౦ ।

ఓం క్షేమదాయ । క్షేమకృతే । క్షేమ్యాయ । క్షేత్రజ్ఞాయ ।
క్షామవర్జితాయ । క్షేత్రపాలాయ । క్షమాధరాయ ।
క్షేమక్షేత్రాయ । క్షమాకరాయ । క్షుద్రఘ్నాయ ।
క్షాన్తిదాయ । క్షేమాయ । క్షితిభూషాయ । క్షమాశ్రయాయ ।
క్షాలితాఘాయ । క్షితిధరాయ । క్షీణసారరక్షణేక్షణాయ ।
క్షణభఙ్గురసన్నద్ధఘనశోభికపర్దకాయ ।
క్షితిభృన్నాథతనయాముఖపఙ్కజభాస్కరాయ । శ్రీగుహాయ నమః । ౧౦౦౦ ।

అధోముఖపూజనం సమ్పుర్ణమ్ ।
ఇతి షణ్ముఖసహస్రనామావలిః సమ్పూర్ణా ।
ఓం శరవణభవాయ నమః ।
ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 1000 Names Sri Shanmukha 6 in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Tamil